तो ती आणि मी भाग : ५

त्याने मला त्याच्या आतल्या रूममध्ये नेले आणि त्याने आम्हा दोघांसाठी चहा बनवला. चहा घेता घेता आम्ही माझ्या बहि‍णीला झवण्याचे प्लानिंग करू लागलो.

बाईच्या बाबतीत हर्ष एकदम हुशार होता! बाईला कसे पटवायचे ह्याचा अनेक आयडीया त्याच्या डोक्यात होत्या आणि कुठल्या आयडीया माझ्या बहि‍णीवर लागू होतील त्या त्याने मला सांगितल्या.

पण त्याने एक गोष्ट माझ्याकडून वदवून घेतली की तो सगळ्यात आधी माझ्या बहि‍णीला झवणार आणि मगच मी तिला झवू शकणार होतो. त्याचे वचन त्याने माझ्याकडून घेतले आणि मगच तो मला नक्की काय करायचे ते सांगू लागला.

“हे बघ समीर आता तू असे कर जेव्हा तू तुझ्या दिदीबरोबर एकटा असशील तेव्हा तू तिच्या छातीकडे पाहत रहा. तिच्या ते लक्षात यायला पाहिजे. जरी तिने तुला तिच्या छातीकडे पाहताना पाहिले तरी तू नजर हटवू नकोस.

“जर ती तुला काही बोलली किंवा तिने काही ऑब्जेक्शन घेतले तर मग तू तिची माफी वगैरे माग पण वरचेवर तिच्या छातीकडे, तिच्या कूल्ह्याकडे पाहत जा. जर तिने काही ऑब्जेक्शन घेतले नाही तर समज की तिला काही प्रॉब्लेम नाही.

“मग तू पुढची स्टेप घेऊन तिच्या अंगाला कळत-नकळत हात लावायला सुरूवात कर. खास करून ती जेव्हा सेक्सी कपडे घालते तेव्हा. तिच्या छातीला किंवा गांडीला मुद्दाम हात लावायचा प्रयत्न कर. ॲक्सीडेंटली होतेय असे दाखवत तिच्या नाजूक अंगांना हात लाव. ह्या सगळ्या ट्रिक वापर आणि तुझ्या बहि‍णीची काय रिएक्शन होते ते मला २/३ दिवसांनंतर येऊन सांग. कळले?”

“येस्स सर! मी सांगतो तुला येऊन.”

असे बोलून मी हर्षच्या दुकानावरून निघून आलो.

त्या दिवशी मी खूप आनंदात होतो व एका वेगळ्याच कल्पना विश्वात होतो. माझ्या सेक्सी बहि‍णीला मला झवायला मिळणार ह्या कल्पनेने मी खूपच एक्साईट होतो.

दुसर्‍या दिवशीपासून हर्ष आणि माझ्या प्लानिंग प्रमाणे मी वागायला सुरूवात केली. दुपारी मी कॉलेजमधून आल्यावर नंतर मी आणि सपना दिदी फक्त घरात होतो कारण माझी आई वडीलांबरोबर दुकानावर होती.

दुपारनंतरचा हा काळ आम्ही दोघेच फक्त घरात असायचो तेव्हा माझ्या प्लानिंगला ही वेळ योग्य होती. घरात वावरताना मी सपना दिदीच्या छातीच्या उभारांकडे आणि भरीव नितंबाकडे रोखून पाहू लागलो.

आधी आधी तिच्या ते लक्षात आले नाही पण नंतर तिच्या ते लक्षात येऊ लागले. पण ती मला काही बोलली नाही की तिने काही ऑब्जेक्शन घेतले नाही. कदाचित तिला त्याबाबत काही वाटले नसावे किंवा तिच्या मते ती एक क्षुल्लक गोष्ट असावी.

पहिले एक दोन दिवस असेच चालत राहले. मी तिच्या उठावदार अंगाकडे पाहत असे आणि तिच्या ते लक्षात येऊनही ती काही ऑब्जेक्शन घेत नव्हती. त्याने मला आनंद झाला की आमचे पहिले प्लानिंग यशस्वी होत होते! मग मी आमच्या दुसर्‍या प्लानिंग प्रमाणे वागायला सुरूवात केली.

तिसर्‍या दिवशी संध्याकाळी सपना दिदी माझ्या रूममध्ये आली तेव्हा तिच्या अंगावर फक्त ब्लाउज आणि परकर होता. ती बहुतेक बाहेरून आलेली होती व साडी थोडी अडचणीची असल्याने तिने ती काढून टाकली होती. ती मला चहा घेणार का ते विचारायला आली होती.

तिला पाहल्याबरोबर माझी नजर तिच्या अंगावर खिळली! गुलाबी रंगाचा तिचा ब्लाउज पातळ होता आणि त्यातून तिची आतली काळी ब्रेसीयर आणि त्यात कसलेले भरगच्च उभार उठून दिसत होते. कंबरेवर घट्ट बसलेला पेटीकोटही पातळ होता तेव्हा त्यातून तिच्या आतील काळ्या पॅन्टीचा आकार दिसत होता.

काही क्षण माझी नजर सपना दिदीच्या उभारावर खिळली होती व तिने जेव्हा खाकरून माझे लक्ष वेधून घेतले तेव्हा मी वर तिच्याकडे पाहिले. तिने मला पुन्हा विचारले की चहा हवा का? मी ओशाळत उत्तर दिले की ‘हवाय’. मग ती बाहेर जायला लागली.

मी पटकन उठलो आणि तिच्या मागे निघालो. तिला तसे ब्लाउज आणि पेटीकोटमध्ये पाहून माझा लंड उठला होता. काय सेक्सी दिसत होती माझी बहीण! मला आता तिला स्पर्श करायचा होता तेव्हा मी लगबगीने तिच्या मागे निघालो होतो.

जेव्हा ती किचनमध्ये वळायला निघाली तेव्हा मी तिच्या पुढून सरळ समोर टॉयलेटमध्ये जायला निघालो. माझ्या अपेक्षेप्रमाणे आमची टक्कर झाली! आमची टक्कर झाली तेव्हा मी माझा हात वर केला होता व माझा हात तिच्या उभाराला लागला.

मी हलकेच तो दाबला. पण आमचे अंग एकमेकांवर आदळत होते तेव्हा ती म्हणून शकणार नव्हती की मी तिच्या उभाराला मुद्दाम हात लावला ते. माझा कडक लंड खाली तिच्या मांडीवर बऱ्यापैकी घासला गेला होता. मी ‘सॉरी’ बोलत पुढे निघालो व तिच्या रिएक्शनची वाटही न पहाता तडक मी टॉयलेटमध्ये शिरलो.

टॉयलेटमध्ये आल्यावर मी ‘हश्श’ करत निश्वास सोडला! ज्या अर्थी ती काही बोलली नाही की ती माझ्या मागे आली नाही त्या अर्थी तिला काही वाटले नसावे. ओह गॉड! पण काय लुसलुशीत स्पर्श होता तिच्या छातीचा! एकदम मुलायम पण तितकाच कडक!

आधीच माझा लंड कडक होता व तिच्या मांडीवर घासल्यावर तो अजूनच कडक झाला! मी माझा बर्मुडा काढून आतली अंडरवेअर काढली आणि मग पुन्हा बर्मुडा घातला. मी आतली अंडरवेअर मुद्दाम काढून टाकली होती कारण मला तिच्या नितंबावर माझा लंड घासायचा होता व माझ्या लंडाचा कडकपणा तिला दाखवायचा होता.

पण मी इतका कामोत्तेजित होतो की माझा लंड प्रमाणाच्या बाहेर कडक झाला होता आणि बर्मुड्याचा तंबू काहीतरीच मोठा झाला होता. श्युअर असा तंबू घेऊन मी बाहेर जाऊ शकत नव्हतो तेव्हा थोडा वेळ थांबून मी थोडा थंडा झालो व तंबू बसल्यावरच बाहेर आलो.

बाहेर आल्यावर मी दबक्या पावलांनी किचनमध्ये गेलो. सपना दिदी किचनच्या ओट्यासमोर उभी राहून काहीतरी करत होती. मध्ये मध्ये ती बाजूला असलेल्या फ्रिजचा दरवाजा उघडून खाली वाकून उभे राहत काहीतरी काढत होती.

तिच्या हालचालीचा अंदाज घेऊन मी हळूच तिच्या मागे गेलो. पुन्हा जणू काही तिला ओलांडून पुढे जात आहे अशा तऱ्हेने मी तिच्या मागे गेलो आणि तिला विचारले की ‘चहा व्हायला किती वेळ लागेल?’

तिला बहुतेक कल्पना नव्हती की मी तिच्या मागे येऊन उभा होतो तेव्हा आपल्याच तंद्रीत ती मागे होत वळाली. वाकलेल्या स्थितीत जेव्हा ती मागे झाली तेव्हा तिचे गरगरीत नितंब माझ्या जांघेला लागले.

तो चान्स घेऊन मी माझा कडक लंड तिच्या दोन्ही नितंबाच्या फटीत दाबला. मी मागून दाब दिला आणि तिने पुढून दाब दिला. आणि माझा कडक लंड काही सेकंदाकरिता तिच्या नितंबाच्या फटीत खुपसला गेला.

तिच्या नितंबाची फट माझ्या लंडाला एकदम गरम गरम जाणवली. ३/४ सेकंद थांबत मी बाजूला झालो व पुढे निघत कोपर्‍यातील वॉश बेसीन खाली उगाचच माझे हात धुवू लागलो. असे दाखवायला की मी हात धुवायला तेथे गेलो.

हात धुवत असताना माझ्या मनात तिच्या नितंबावर गाडलेल्या माझ्या लंडाच्या स्पर्शाचा विचार होता. जेमतेम ३/४ सेकंदाचा स्पर्श पण मला इतका सुखावून गेला की ते सुख फक्त माझ्या लंडालाच माहीत!

माझ्या त्या डेअरींगबद्दल सपना दिदीची रिएक्शन काय असेल ह्याचा विचार माझ्या मनात चालू झाला. हात धुवून मी जेव्हा वळलो तेव्हा मी पाहिले की सपना दिदी कंबरेवर हात ठेवून मिश्किलपणे हसत माझ्याकडे पाहत होती.

क्षणभर माझ्या छातीत धस्स झाले! पण बळ एकवटून मी कसेनुसे हसत तिच्याकडे प्रश्नार्थक मुद्रेने पाहिले. मिश्किलपणे हसत ती मला म्हणाली,

“समीर गेले काही दिवस माझ्या लक्षात आले आहे की तू जास्तच चावट होत चालला आहेस. का बरे? असे का? काय कारण आहे की तू असा विचित्रासारखा वागायला लागला आहेस.”

“काय? काय दिदी? काय बोलतोस तू? मला नाही कळले.”

असे बोलून गडबडीत मी तिच्या जवळून जाऊ लागलो. माझा हात धरत तिने मला थांबवले आणि म्हणाली,

“तुला चांगले माहीत आहे मी कशाबद्दल बोलतेय ते.”

“कशाबद्दल दिदी? मला खरंच कळत नाही तू काय बोलतेय ते.” माहीत असूनही मी नाकारत होतो.

“ओह कम ऑन, समीर. तू माझ्या छातीकडे, माझ्या नितंबाकडे रोखून पाहत असतो. हे माझ्या लक्षात आले नाही असे तुला म्हणायचे आहे का?” पुन्हा मिश्किलपणे हसत ती म्हणाली.

एक गोष्ट सिद्ध झाली होती! माझ्या वागण्याने ती रागवली नव्हती! तिच्या विचारण्यात राग किंवा तक्रार नव्हती तर एक मिश्किलपणा होता. हे एक चांगले लक्षण होते की मला काही धोका नव्हता. मी बेफिकीरीत खांदे उडवत म्हणालो,

“वेल! दिदी तसे काही नाही. जेव्हा मी पाहत असेल तेव्हा तुला तसे वाटले असेल.”

“अरे पण..”

ती काही बोलणार इतक्यात गॅसवर ठेवलेला चहा ‘सर्र्र्र्र’ करत उतू जायला लागला. आपले बोलणे थांबवत सपना दिदी पटकन गॅसकडे पळाली. तो चान्स घेऊन मी पटकन किचनमधून सटकलो आणि माझ्या रूममध्ये आलो.

गॅसकडे जायच्या गडबडीत असलेल्या सपना दिदीला मी त्यातल्या त्यात पुन्हा न्याहाळून घेतली होती. झटपट हालचालीत तिचे ब्लाउजमध्ये कसलेले उभार हिंदळत होते. पेटीकोटमध्ये जखडलेले तिचे नितंब डुचमुळत होते.

माझ्या रूममध्ये येऊन मी चेअरवर बसलो. सपना दिदीच्या छातीला आणि नितंबाला केलेल्या स्पर्शाचे सुख मी आठवू लागलो. माझा लंड तसाही कडक होता आणि तिला केलेले स्पर्श आठवून अजूनच कडक झाला.

मला असे वाटत होते की टॉयलेटमध्ये जाऊन लंड गाळावा पण नुकताच मी टॉयलेटमध्ये जाऊन आलो होतो तेव्हा परत जाता येणार नव्हते. तसेही मला सपना दिदीला माझ्या लंडाचा कडकपणा दाखवायचा होता तेव्हा मी तसाच बसून राहलो.

थोड्या वेळाने सपना दिदी चहाचा कप घेऊन माझ्या रूममध्ये आली. मी तिच्याकडे पाहिले तर तिच्या ओठांवर तेच मिश्किल हास्य होते. आत आल्यावर तिचे लक्ष पहिले कुठे गेले असेल तर ते माझ्या बर्मुड्याच्या तंबूवर. माझा तंबू पाहून तिच्या चेहर्‍यावरील हसू अजून फुलले आणि ती मला म्हणाली,

“काय रे मी बोलत असताना पळून आला काय इथे? तुला काय वाटले तू पळून आला की सुटलास होय?” असे बोलत ती माझ्या जवळ आली आणि तिने माझ्या हातात चहाचा कप दिला.

“नाही तसे नाही काही, ते तू चहा घेऊन इकडे येणारच होती, तेव्हा मी इकडे आलो.” कप घेऊन मी ओशाळत म्हणालो.

“हंम्म्म्म पण तुला मला सांगायलाच पाहिजे की आजकाल तुझ्या मनात काय चालले आहे. तुला जर आत्ता मला सांगायचे नसेल तर काही हरकत नाही पण नंतर कधीतरी तुला ते सांगावेच लागेल. तुझ्या ह्या बदललेल्या वागण्याचे मला कारण हवे आहे. कळले का?”

पॉझ घेत असे बोलत ती पुन्हा एकदा हसली आणि वळून माझ्या रूममधून बाहेर निघून गेली. ती पाठमोरी झाली तेव्हा माझी नजर तिच्या नितंबावर पुन्हा खिळली! मला असे वाटले की नेहमीपेक्षा जरा जास्तच नितंब मटकवत ती हळूहळू रूमच्या बाहेर निघून गेली होती.

एकतर आधीच तिचे नितंब गरगरीत होते आणि त्यावर तिने तो घट्ट पेटीकोट घातला होता, तेव्हा तिचे नितंब वेगळ्याच प्रकारे हलत होते, हिंदळत होते. गरगरीत नितंबावरून तिच्या आतील काळ्या पॅन्टीची आऊट लाईन स्पष्ट दिसत होती.

एकूण झालेल्या सगळ्या प्रकरणावरून सपना दिदी रागवली नव्हती हे सिद्ध झाले होते. उलट ती मिश्किलपणे हसत होती तेव्हा माझ्या अशा वागण्याबद्दल तिचे काही ऑब्जेक्शन नव्हते हेपण सिद्ध होत होते. म्हणजेच आमचे प्लानिंग यशस्वी होत चालले होते. म्हणजेच सपना दिदी आमच्या ट्रॅपमध्ये सापडत चालली होती व मला तिला झवायचा चान्स मिळणार होता.

त्या आनंदात मी झटकन उठलो आणि पटकन जाऊन मी दरवाजा लावून घेतला. मग माझे सगळे कपडे काढून मी पूर्ण नागडा झालो आणि बेडवर झोपत मी माझा लंड हलवायाला लागलो. लंड हलवता हलवता मी ब्लाउज, पेटीकोटमधील माझ्या बहि‍णीला आठवायला लागलो.

तिच्या छातीच्या उभारांचा आणि मांसल नितंबाचा स्पर्श आठवून आठवून मी खसखस मूठ मारायला लागलो. काही क्षणातच माझा बार उडाला आणि वीर्याची पिचकारी हवेत उडाली. गचागच लंड हलवून मी लंड गाळायला लागलो. नंतर थकून मी तसाच पडून राहलो.

तो ती आणि मी

"अरे! तू कधी आलास?" हर्ष आत येत मला म्हणाला. "आत्ताच आलो!" मी गडबडत उत्तर दिले. "ते पुस्तक तू कशाला घेतला?" असे म्हणत तो पुढे आला आणि माझ्या हातातील पुस्तक घेत पुढे म्हणाला, "अरे बाबा, हे पुस्तक तुला वाचायला नाही हाय. हे फक्त मोठ्या माणसांनी वाचायचे पुस्तक हाय."...

तो ती आणि मी भाग : २

मग त्यानंतर मी दर दिवशी त्याला सेक्सी कथांच्या तसल्या पुस्तकाबद्दल विचारायला लागलो आणि तो नंतर देतो असे सांगून काही ना काही कारणाने मला पुस्तक द्यायचे टाळत राहला. असे जवळ जवळ आठवडाभर चालले. तो आठवडाभर मी आधी वाचलेल्या पुस्तकामधील झवाझवीचे वर्णन आठवत होतो व दिवसातून...

तो ती आणि मी भाग : ३

पहिल्या आठवड्यात सपना दिदी २/३ वेळा त्याच्याकडे कपडे आणायला गेली त्यानंतर पुढच्या संध्याकाळी जेव्हा मी त्याच्याकडे कपडे आणायला गेलो तेव्हा उत्साहाने तो मला सांगायला लागला, "यार, समीर! काल तुझ्या बहि‍णीने काय मस्त गुलाबी ड्रेस घातला होता! त्यात ती एकदम सेक्सी दिसत...

तो ती आणि मी भाग : ४

मला कळत होते की माझ्या बहि‍णीबद्दल प्रत्येक वाक्य बोलताना तो जास्तच एक्साईट होत चालला होता. आपल्या लुंगीवरून त्याने आपल्या लंडावर हात फिरवायला सुरूवात केली होती. तो जसा एक्साईट होता तसा मीपण एक्साईट होत होतो. माझा लंडपण टाईट होत चालला होता. त्याच्या लुंगीवरील तंबूकडे...

तो ती आणि मी भाग : ६

दुसर्‍या दिवशी सकाळी मी हर्षच्या दुकानावर कपडे द्यायला गेलो. मग मी प्रामाणिकपणे त्याला काय घडले ते सगळे सांगितले. माझा प्रगती ऐकून तोपण जाम खुश झाला! माझी पाठ थोपटत तो आनंदाने मला म्हणाला, "बघितलस मी तुला सांगत होतो ना तुझी बहीण पक्की झवाडी आहे. ती नक्कीच आपल्याला...

तो ती आणि मी भाग : ७

मला गर्दीची पूर्ण कल्पना होती आणि म्हणून गर्दीत दिदीला चोंबळायचा चान्स घेण्यासाठी मी तिला बसमध्ये आणले होते. तसे तर बसमध्ये अनेक बायकां-मुलीं होत्या तेव्हा माझ्या बहिणीकडे खास कोणाचे लक्ष नव्हते पण आजूबाजूचे २/३ जण तिच्यावर लक्ष ठेवून होते. अर्थात, मी तिच्याशी बोलत...

तो ती आणि मी भाग : ८

लोक उतरत होती, चढत होती आणि पूर्ण प्रवासभर बसमध्ये गर्दी होती. नंतर जेव्हा आम्ही मार्केटला पोहचलो तेव्हा बस मधून उतरायचे म्हणून सपना दिदी प्रथम उठून उभी राहिली. मी सीटवर बसूनच राहलो व वळून मी फक्त पाय बाहेर काढून दिदीला बाहेर यायला जागा करून दिली. जेव्हा दिदी सीटच्या...

तो ती आणि मी भाग : ९

मी सपना दिदीच्या पायावरून पाय टाकत तिला ओलांडू लागलो. माझी नजर तिच्या छातीच्या उभारांवर खिळली होती. तिला त्याची कल्पना होती पण ती माझ्याकडे न पहाता टीव्हीवर नजर खिळवून होती. तिने हळूच तिचा एक पाय वर केला आणि ते माझ्या लक्षात आले नाही. माझ्या लक्षात येईपर्यंत उशीर झाला...

तो ती आणि मी भाग : १०

"अगं दिदी. खरंच सांगतो." मी नकार देत म्हटले. "तुला नाही ना सांगायचे. थांब, रात्री बाबा येऊ दे. मग मी सांगते सगळे त्यांना. मग बघ तुझी कशी धुलाई करतील ते." तिने शेवटी मला निर्वाणीचे धमकावले. "नको, दिदी! प्लीज बाबांना काही सांगू नकोस! माझी तर पुरी वाट लागेल. ते तर मला...

तो ती आणि मी भाग : ११

"ओके! दिदी. मी असली पुस्तक वाचणे बंद करेन. तुझ्याकडे पहाणेही बंद करेन. पण माझ्या मनात ऑलरेडी तुझ्याविषयी जे आकर्षण निर्माण झालेय त्याचे काय? मी कितीही ठरवले तरी तुझ्याविषयीचे कामुक विचार माझ्या मनात यायचे थांबत नाही. आत्तापण बघ. तू हा ड्रेस घातला आहेस. तर माझी नजर...

तो ती आणि मी भाग : १२

एकदा सपना दिदी माझ्या बेडवर पडून एक पुस्तक चाळत होती. मी तिच्या अंगावर नजर फिरवत तिला विचारले, "दिदी, तू पुस्तक नेऊन तुझ्या रूममध्ये वाचतेस. मग येथेच का नाही वाचत." "हं मी काय लगेच जाऊन नाही वाचत. मला जसा वेळ मिळेल, मूड लागेल तसे वाचते." तिने हसून उत्तर दिले. "तरीपण...

तो ती आणि मी भाग : १३

आदल्या दिवशी मी तिला जे पुस्तक दिले होते त्यात एक बहीण-भावाच्या संभोगाची कथा होती. कॉलेजमध्ये जाणाऱ्या एका बहि‍णीबरोबर एक भाऊ सेक्स करतो अशी ती कथा होती. त्या कथेतील ती बहीण असा शॉर्ट स्कर्ट घालायची आणि त्याने तो भाऊ उत्तेजित व्हायचा. मग तिने तो स्कर्ट घातलेला असतानाच...

तो ती आणि मी भाग : १४

मला तर खरे दिदीचे उभार अजून चोखायचे होते पण आता ती परत चोखायला देणे मुश्किल होते. तेव्हा मी नाइलाजाने बेडवरून उठलो. मग मी पुस्तक काढायला कपाटाकडे जाऊ लागलो. माझ्या मनात हर्षने सांगितलेल्या टिप्सचे विचार चालू होतो. त्याने मला सांगितले होते की सपना दिदीने मला तिच्या...

तो ती आणि मी भाग : १५

"हॅऽऽ त्याला काय माहीत तुझे जिजू मला कसे झवतात ते." दिदीने डोळे मिटून घेत मान मागे टाकत मादक आवाजात म्हटले. तिच्या आवाजात उन्माद होता, उत्तेजना होती! "ते त्याला माहीत नाही पण तो ठामपणे म्हणतो की तो तुला जास्त चांगले झवेल आणि मलापण ती खात्री आहे!" तिच्या एका उभारावरील...

तो ती आणि मी भाग : १६

दिदी काही क्षण विचारात पडली! मी तिच्या पुच्चीत एक बोट घालत होतो आणि वर तिचा एक उभार दाबत होतो. त्याने तिची कामवासना भडकत राहिली आणि शेवटी ती कामातुर होत म्हणाली, "ठीक आहे, समीर. जर तुला तसे हवे असेल. तुमचे तसे आधी ठरले असेल तर मी जायला तयार आहे. तशीपण मी आता रांड...

तो ती आणि मी भाग : १७

हर्ष सपना दिदीबरोबर इतके बिनधास्त बोलत होता जणू ती त्याची मैत्रिण आहे. पोरी पटवण्याचे त्याचे हेपण एक कसब होते. तिच्याबरोबर असे कामुकपणे बोलताना तो उत्तेजित होत होता आणि त्याचा लवडा त्याच्या लुंगीत उठत होता. त्याच्या हलणाऱ्या लुंगीच्या दिशेने सपना दिदीची नजरही जात...

तो ती आणि मी भाग : १८

तिला त्याच्याकडून झवून घ्यायला किती घाई झाली होती हे तिच्या चेहर्‍यावर स्पष्ट दिसत होते आणि तिची घालमेल आणि अधीरता पाहून मी आणि हर्ष मनातल्या मनात खुश होतो! आमचा प्लान यशस्वी झाला होता आणि आम्हा दोघांना सपना दिदीला झवायला मिळणार होते हे आता स्पष्ट झाले होते. तरीही...

तो ती आणि मी भाग : १९

अंगावर पाणी घेतल्याने सपना दिदीचा लाल पारदर्शक गाऊन तिच्या अंगाला चिकटला होता आणि आतली लाल ब्रेसीयर आणि पॅन्टी इतकी स्पष्ट दिसत होती की जणू तिने गाऊन घातलाच नव्हता. तिच्या मादक अंगाची पूर्ण गोलाई उठून दिसत होती आणि तिची भरगच्च जवानी त्या अंतर्वस्त्रातून ओथंबून जात...

तो ती आणि मी भाग : २०

सपना दिदी कामवासनेने हपापलेल्या दोन पुरूषांच्या कचकड्यात सापडली होती आणि आम्ही दोघेही जंगली श्वापद जसे सावजावर झपाटते तसे तिच्या अंगाला झटत होतो. दिदीचा उभार चोखता चोखता मी खाली पाहिले तर हर्षने पुन्हा तिच्या पुच्चीत आपले बोट घातले होते आणि तो ते आत-बाहेर करत होता....

तो ती आणि मी भाग : २१

मग हर्षने आपला अजस्त्र लवडा हातात पकडला आणि पुढे करत दिदीच्या फटीवर टेकवला. एकदा दोनदा तिच्या बोच्याच्या भोकावर लवडा वर-खाली घासल्यावर त्याने लवडा खाली तिच्या पुच्चीवर नेला. तिच्या पुच्चीच्या भोकाचा अंदाज घेत त्याने लवड्याचा सुपाडा भोकावर टेकवला आणि एक हलका पण पॉवरफूल...

तो ती आणि मी भाग : २२

ते ऐकून मी चाट पडलो की हर्षला माहीत होते की दिदी आपला दाणा घासत होती ते. तो सेक्सच्या खेळात किती माहीर होता हे त्यावरून कळत होते. पण तो दिदीच्या पुच्चीत लवडा गाळतोय हे ऐकून मी घाबरलो! तो माझ्या बहिणीच्या पुच्चीत गळला आणि ती प्रेग्नंट झाली तर पंचाईत व्हायची ह्या भीतीने...

तो ती आणि मी भाग : २३

सपना दिदीने गपकन माझा लंड तोंडात घेतला आणि चोखायला लागली. आईगगगऽऽऽ! काय सुख वाटले म्हणून सांगू माझ्या लंडाला! तिच्या तोंडाच्या ऊबदार स्पर्शाने माझ्या लंडातून एक गोड शिरशिरी वर माझ्या अंगात सळसळून गेली! टपकन तिच्या तोंडात पुन्हा लंड गाळावा अशी तीव्र इच्छा माझ्या...

तो ती आणि मी भाग : २४

काही क्षणानंतर सपना दिदीने माझे तोंड खाली ढकलले आणि तिच्या एका उभारावर आणले. भुकेल्या बाळासारखा मी तिच्या उभारावर झपाटलो आणि तिचा एक निप्पल तोंडात घेऊन चोखायला लागलो. ती माझ्या केसांमध्ये हात फिरवू लागली. तिची छाती चोखता चोखता मी तिला झवायला लागलो. तिने मला आपल्या...

तो ती आणि मी भाग : २५

दिदीच्या नितंबाची मागे-पुढे हालचाल व्हायला लागली तेव्हा मला वाटले हर्ष काहीतरी करत आहे. पण मी निरखून पाहिले तेव्हा माझ्या लक्षात आले की हर्ष काही करत नव्हता तर दिदी स्वत:हून आपली कंबर हलवायाला लागली होती. आता ती खरोखरच कामोत्तेजित झाली होती! ती तापलेली आहे हे पाहून...

तो ती आणि मी भाग : २६

माझी नजर अजूनही सपना दिदीच्या नितंबावर होती. ती खाली पडली होती पण तिचे नितंब अजूनही वर उचलले होते आणि तिच्या बोच्याचे भोक मला स्पष्ट दिसत होते. जेव्हा हर्षचा लवडा त्यातून बाहेर आला होता तेव्हा ते भोक खूप खुलले होते आणि टेबल टेनीसचा बॉल सहज जाईल इतके मोठे वाटत होते....

error: नका ना दाजी असं छळू!!