तो ती आणि मी भाग : १५

“हॅऽऽ त्याला काय माहीत तुझे जिजू मला कसे झवतात ते.” दिदीने डोळे मिटून घेत मान मागे टाकत मादक आवाजात म्हटले. तिच्या आवाजात उन्माद होता, उत्तेजना होती!

“ते त्याला माहीत नाही पण तो ठामपणे म्हणतो की तो तुला जास्त चांगले झवेल आणि मलापण ती खात्री आहे!” तिच्या एका उभारावरील ताठ होत चाललेला निप्पल मी बोटात धरून दाबू लागलो.

“सस्स्स! तुला का खात्री आहे त्याची??” उत्तेजनेने हुंकार भरत तिने विचारले.

“कारण मी त्याच्या झवण्याच्या कल्पना ऐकल्या आहेत. त्याचा भला मोठा, अजस्त्र लंड मी खूप वेळा पाहिला आहे. खरंच सांगतो, दिदी. ह्या मॅगझिन मधल्या ह्या पुरूषाच्या लंडापेक्षा मोठा लंड आहे त्याचा!” मी ते मॅगझिन घेऊन दिदीच्या मांडीवर ठेवत हर्षच्या लवड्याची स्तुती करत म्हणालो.

“चल काहीतरीच काय. तू उगाच काहीतरी बोलतोस. कोणाचा लंड इतका मोठा कसा असू शकतो?” दिदीने मान खाली करत आपले डोळे उघडले आणि मादक स्वरात म्हणाली, “ह्या पुरूषापेक्षा मोठा?? नक्कीच नाही.” असे म्हणून दिदी त्या मॅगझिनमधील पुरूषाच्या लंडाकडे टक लावून पाहू लागली.

“तुला खोटे वाटत असेल तर तू स्वत: हर्षकडे जा आणि त्याचा लंड बघ!” मी दिदीच्या कानाजवळ ओठ नेऊन हळुवारपणे तिच्या कानात कुजबुजलो! तसे करताना मी माझी जीभ तिच्या कानाच्या पाळीला लावली. तिला बहुतेक तेथे गुदगुल्या झाल्या कारण आपली मान आकसून घेत ती हसायला लागली.

“चल चावट कुठला! मी कशी जाऊ त्याच्याकडे? आणि काय बोलू? मला तुझा लंड दाखव म्हणून? नालायक कुठला! असे कोणी विचारते का कोणाला.” दिदीने लाडिक स्वरात हसत हसत म्हटले.

“अगं जा तर खरं, दिदी. बघ तो कसे तुझे स्वागत करेल,” सपना दिदीच्या उभारावर हात ठेवत मी तो दाबायला लागलो आणि तिच्या कानात बडबडायला लागलो, “हर्ष तुला लंड तर दाखवेल. पण तुझे हे भरगच्च उभार असे दाबेल, असे दाबेल की दाबून दाबून तो हे कुस्करून टाकेल. तुझे हे निप्पल तो असे बोटाच्या चिमटीत धरून असे दाबेल, असे पिरगळेल की तुझ्या अंगाची लाही लाही होईल. मग तो तुझे दुखणारे निप्पल असे जि‍भेच्या शेंड्याने हळुवारपणे चाटेल.”

मी सपना दिदीला ते सांगत होतो आणि तसे करतही होतो. तिची छाती दाबल्यानंतर मी तिचा निप्पल बोटात धरून दाबला होता आणि आता माझी जीभ त्यावर फिरवत होतो. तिच्या निप्पलशी खेळता खेळता मी बडबडत होतो.

“दिदी त्याची जीभ फार लांब आहे! अगदी मस्तपैकी चाटेल तो तुझे निप्पल! अगदी तुझे मन भरेपर्यंत तो चोखत राहील हे. बायकांना तापवण्यात तो एकदम एक्सपर्ट आहे! आणि नंतर मग बायकांची तृप्ती करण्यात तो माहीर आहे!” तिच्या उभारावरून हात खाली सरकवत सरकवत मी म्हणालो.

“तुला काय माहीत तो किती एक्सपर्ट आहे ते? सपना दिदीने उत्तेजितपणे आपले पाय फाकवत विचारले.

“तो सांगतो त्यावरून खरेच वाटते! आणि त्याचा लंड जो इतका मोठा आहे. खरंच दिदी, तो जर तुला झवला तर तुला खूप मजा वाटेल! तो तुला इतका मस्त झवेल की तुला एकदम तृप्त करेल!”

असे बोलून मी माझा हात खाली तिच्या मांडीवर आणला आणि तिची मांडी चोळत चोळत हात तिच्या जांघेत नेला.

तिने आपले पाय अजून थोडे फाकवले जेणेकरून मी हात अजून आत न्यावा. सपना दिदी आता पूर्णपणे तापली होती व कामवासनेच्या आहारी गेली होती! त्या भरात ती मला पाहिजे ते करू देत होती आणि मला साथ देत होती. मी हात तिच्या स्कर्टच्या आत जांघेत नेत सरळ नेऊन तिच्या पुच्चीला लावला.

प्रथमच मला तिच्या पुच्चीला हात लावायचा चान्स मिळाला होता! तिने आत घातलेली पॅन्टी ओली ओली झाली होती! आणि बाप रेऽऽ! तिच्या पुच्चीचा स्पर्श इतका गरम गरम भासत होता की जणू भट्टी आहे ती!

तिच्या पुच्चीला प्रथमच स्पर्श करून माझी कामवासना चेतली होती! माझा लंड इतका टाईट झाला होता की बर्मुड्यामध्ये आचके देत होता. तिच्या पुच्चीची जाडी जाडी पटल तिच्या पॅन्टीवरून मला जाणवत होती. त्या पटलावर बोटे फिरवत मी धुंदीत बोलू लागलो.

“ओहहऽऽ दिदी. तुझी ओलीचिंब झालेली पुच्ची हर्ष जेव्हा आपल्या सोट्यासारख्या लंडाने झवेल तेव्हा तुझी पुच्ची धन्य धन्य होईल!”

तिच्या पुच्चीच्या पटलामधील चीरेमध्ये तिच्या पॅन्टी सकट बोट खुपसत मी म्हणालो,

“नुसती कल्पना कर. डोळे मिटून कल्पना कर. त्याचा तो जाडजूड लंड तुझ्या ह्या फटीत शिरतोय, तुझी ही चीर तो अजस्त्र लंड चिरतोय, ओहहऽऽ दिदी! तुझी ही पुच्ची किती छोटी आहे! हर्षचा लंड हिच्यात गेला तर ही फाटून जाईल. पण तुला खूप मजा वाटेल! आहहऽऽ दिदीऽऽ किती गरम आहे तुझी पुच्ची! तू किती गरम झालीय! हर्षच्या लंडाच्या कल्पनेने तुझी वासना पेटली आहे. हो ना? सांग ना, दिदी. तू पेटली आहेस ना??” मी तिला असे बोलून चेतवले.”

“हो रे समीरऽऽऽ. मी तापलेय खरे! मी खूप एक्साईट झालेय! खूप दिवसांनी मी इतकी एक्साईट झालेय! तुझे जिजू गेल्यापासून मी इतकी कधी पेटले नव्हते. तुझ्या त्या हर्षच्या लंडाने मला चेतवले! मी पाहिला पण नाही तो अजून. पण नुसत्या कल्पनेने मी ओलीचिंब झाले! ओहहऽऽ समीर! सांग ना मला अजून काय करेल तो मला? त्याने तुला अजून काय सांगितले? काय काय करायचे त्याला माझ्याबरोबर?”

डोळे मिटून घेत ती आपली कंबर किंचित हलवू लागली आणि तिच्या पुच्चीत शिरणाऱ्या माझ्या बोटावर आपली पुच्ची दाबू लागली. स्वत:चा एक हात उजव्या उभारावर नेऊन ती तो कुस्करू लागली. तिची तापलेली अवस्था पाहून मी चेकाळलो!

मी तिच्या डाव्या बाजूला होतो तेव्हा मी तिच्या डाव्या उभारावर हात नेला आणि मी तो उभार दाबायला लागलो. वर सरकत मी तिच्या कानाच्या पाळीला पुन्हा जीभ लावली आणि हळुवारपणे तिच्या कानात बोलू लागलो.

“ओहहऽऽ दिदी मग तो तुझ्या ह्या गरम गरम पुच्चीत आपले बोट घालेल आणि असे फिरवेल. त्याचे बोटपण खूप जाडजूड आहे. तुला वाटेल की लंडच तुझ्या ह्या छोट्या पुच्चीत गेलाय. तुला खूप मजा वाटेल!”

“ओहहहऽऽ समीरऽऽऽऽ! मी खूप तापलेय रे! टाक नाऽऽ टाक ना तुझे बोट माझ्या पुच्चीत. आग लागली आहे रे तिथे.” दिदी कामवासनेने पेटून निघत बडबडू लागली.

“हे घे, दिदी. मी टाकतो तुझ्या पुच्चीत माझे बोट.”

असे बोलून मी तिच्या पुच्चीवरून पॅन्टीचा कपडा बाजूला केला आणि माझे बोट तिच्या चिरेत घातले. तिचे भोक लोकेट करून मी त्यात बोट घातले आणि बडबडू लागलो,

“दिदीऽऽ पण माझे बोट काहीच नाही. त्याचे बोट खूप जाड आहे! तो मस्तपैकी झवेल तुझी पुच्ची बोटाने. हर्ष एक नंबरचा झवाडा आहे! कितीतरी बायका-मुलींची पुच्ची तो झवलाय. त्याला चांगले माहीत आहे. बायकांना कसे झवायचे ते. आपल्या जाड्या लंडाने त्याने खूप खूप पुच्च्या तृप्त केल्या आहेत. इतक्या मस्त तो पुच्च्या झवतो की प्रत्येक पुच्ची परत परत त्याचा लंड मागते.”

“ओहहहऽऽऽ समीरऽऽऽ. आता मलाऽऽऽ राहवत नाहीऽऽऽऽ तू जाऽऽऽ आणि त्या हर्षला घेऊन येऽऽऽ. मला झवायलाऽऽऽ. आहहहऽऽऽ माझ्याऽऽ पुच्चीतऽऽ आगऽऽ लागलीऽऽ आहेऽऽऽ. प्लीजऽऽऽ! काहीतरीऽऽ कर नाऽऽऽ. काहीतरीऽऽ जाडजूडऽऽ माझ्या पुच्चीतऽऽ घाल नाऽऽऽ. माझी पुच्चीऽऽ लंडासाठीऽऽ तरसलीय रेऽऽऽ.”

माझी बहीण आता एकदम कामवेडी झाली होती! कामवासनेच्या आगीने तिची पुच्ची पेटली होती आणि त्या भरात ती काहीही बडबडत होती. एका हाताने आपली छाती ती जोराने कुस्करत होती. अचानक तिने आपला दुसरा हात खाली माझ्या बर्मुड्यावर आणला आणि माझा कडक लंड पकडला. माझा लंड दाबत दाबत ती बडबडायला लागली.

“समीरऽऽऽ तूऽऽऽ तू झव मलाऽऽऽ. तुझा लंड घाल माझ्या पुच्चीतऽऽऽ. प्लीजऽऽऽऽ माय डिअर समीरऽऽऽऽ. ओहहहऽऽऽ तुला मी आवडते नाऽऽऽ? तुला मला झवायचे नाऽऽऽऽ? मग झव मलाऽऽऽ”

माझ्या बहिणीच्या त्या विनंतीने माझ्या लंडाला कामोत्तेजनेचे आचके बसायला लागले. आधीच तिने माझा लंड पकडला होता आणि त्यात वर ती मला झवायला सांगत होती. एक अशी जबरदस्त सणक माझ्या लंडात आली आणि माझा लंड बर्मुड्यातच गळतो की काय असे मला वाटले.

खूप मुश्किलीने मी माझे वीर्यपतन थोपवले! खरे तर त्या क्षणाला तिला झवायला मी खरोखर बेताब होतो पण मी हर्षला वचन दिले होते की त्याला पहिले माझ्या बहि‍णीला झवायचा चान्स देईल आणि मगच मी झवेल.

त्याला दिलेला शब्द पाळणे मला भाग होते तेव्हा मोठ्या मुश्किलीने मी सपना दिदीला झवण्याची ती संधी टाळली आणि खरी गोष्ट सांगायची म्हणजे तिला झवण्यात जे कामसुख मला मिळणार होते त्यापेक्षा जास्त कामसुख हर्ष तिला झवताना पहाण्यात मला मिळणार होते.

हर्ष आपल्या जाडजूड लंडाने सपना दिदीची पुच्ची झवतोय आणि ती एखाद्या रांडेसारखी त्याच्याकडून झवून घेतेय हे प्रत्यक्ष बघण्यात जे सुख मला मिळणार होते ते सुख जगात इतर कशातही मला मिळणार नव्हते. तेव्हा मी तिला प्रथम झवण्यात इंटरेस्टेड नव्हतो.

माझ्या बर्मुड्यातून माझा लंड बाहेर काढायला ती धडपडत होती पण मी तिचा हात पकडून तिला थांबवले आणि म्हणालो,

“नाही, दिदी! मला तुला झवता येणार नाही!” तिची छाती कुरवाळत मी म्हणालो.

“नाही? का? का नाही??” तिने अविश्वासाने विचारले. माझ्या लंडावरील तिची पकड तशीच होती.

“कारण मी हर्षला वचन दिले आहे.” तिचा निप्पल दाबत मी म्हणालो.

“वचन? कसले??” माझा लंड चोळत तिने अस्वस्थपणे विचारले.

“की तुला झवण्याचा पहिला चान्स मी त्याला देईल.” मी शांतपणे म्हणालो.

“म्हणजे काय? आणि तू कसे काय त्याला असे वचन देतोस??” सपना दिदीने गोंधळून मला विचारले.

मग मी तिला हर्ष आणि मा‍झ्यात झालेल्या ॲग्रीमेंटबद्दल सगळे थोडक्यात सांगितले. आम्ही तिच्याबद्दल कसे कसे आणि काय काय प्लानिंग केले आणि ती आमच्या प्लानिंगमध्ये कशी ट्रॅप होत गेली हेपण मी तिला सांगितले.

ते सगळे ऐकून मला वाटले ती माझ्यावर रागवेल पण ती अजिबात रागवली नाही! उलट अजूनच जास्त चेकाळली आणि मादक स्वरात मला म्हणाली,

“समीरऽऽऽ तू एक नंबरचा नालायक, बेशरम भाऊ आहेस! स्वत:च्या सख्ख्या बहि‍णीची तू एका परक्या पुरूषासमोर रांडेसारखी अवस्था करून टाकली आहेस. ठीक आहे! जर तुला हेच पाहिजे होते आणि त्या हरामखोर हर्षला हेच पाहिजे होते. तर मग मी तसेच करेन. तो नालायक हर्ष मला झवतोय हेच जर तुला हवे आहे तर मग जा आणि त्याला घेऊन ये. माझ्या पुच्चीत आग लागली आहे. घेऊन ये त्याला आणि मिटव माझी खाज. जा! जा लवकर!”

“दिदी तो हर्ष असा येणार नाही.” मी शांतपणे तिचे दोन्ही उभार हाताने हलकेच दाबत म्हणालो.

“येणार नाही? का??” पुन्हा तिने अविश्वासाने विचारले.

“तो मला म्हणाला होते की जर तू त्याला झवायला द्यायला तयार असेल तर तू स्वत: त्याच्याकडे जावे आणि त्याला तू बोलावे की ‘आमच्या घरी ये आणि मला माझ्या भावासमोर झव’.”

“ओहहऽऽ तर असेपण ठरले का तुमच्यात.” सपना दिदीने किंचित उपहासाने म्हटले.

“हो दिदी!” मी निर्लज्जपणे हसत म्हणालो.

मी सपना दिदीच्या जांघेत एक हात नेला आणि तिच्या पुच्चीत मधले बोट घालून हलवू लागलो. तिची कामवासना पेटवत ठेवण्याचा माझा उद्देश होता म्हणून मी बोटे घालत होतो.

तो ती आणि मी

"अरे! तू कधी आलास?" हर्ष आत येत मला म्हणाला. "आत्ताच आलो!" मी गडबडत उत्तर दिले. "ते पुस्तक तू कशाला घेतला?" असे म्हणत तो पुढे आला आणि माझ्या हातातील पुस्तक घेत पुढे म्हणाला, "अरे बाबा, हे पुस्तक तुला वाचायला नाही हाय. हे फक्त मोठ्या माणसांनी वाचायचे पुस्तक हाय."...

तो ती आणि मी भाग : २

मग त्यानंतर मी दर दिवशी त्याला सेक्सी कथांच्या तसल्या पुस्तकाबद्दल विचारायला लागलो आणि तो नंतर देतो असे सांगून काही ना काही कारणाने मला पुस्तक द्यायचे टाळत राहला. असे जवळ जवळ आठवडाभर चालले. तो आठवडाभर मी आधी वाचलेल्या पुस्तकामधील झवाझवीचे वर्णन आठवत होतो व दिवसातून...

तो ती आणि मी भाग : ३

पहिल्या आठवड्यात सपना दिदी २/३ वेळा त्याच्याकडे कपडे आणायला गेली त्यानंतर पुढच्या संध्याकाळी जेव्हा मी त्याच्याकडे कपडे आणायला गेलो तेव्हा उत्साहाने तो मला सांगायला लागला, "यार, समीर! काल तुझ्या बहि‍णीने काय मस्त गुलाबी ड्रेस घातला होता! त्यात ती एकदम सेक्सी दिसत...

तो ती आणि मी भाग : ४

मला कळत होते की माझ्या बहि‍णीबद्दल प्रत्येक वाक्य बोलताना तो जास्तच एक्साईट होत चालला होता. आपल्या लुंगीवरून त्याने आपल्या लंडावर हात फिरवायला सुरूवात केली होती. तो जसा एक्साईट होता तसा मीपण एक्साईट होत होतो. माझा लंडपण टाईट होत चालला होता. त्याच्या लुंगीवरील तंबूकडे...

तो ती आणि मी भाग : ५

त्याने मला त्याच्या आतल्या रूममध्ये नेले आणि त्याने आम्हा दोघांसाठी चहा बनवला. चहा घेता घेता आम्ही माझ्या बहि‍णीला झवण्याचे प्लानिंग करू लागलो. बाईच्या बाबतीत हर्ष एकदम हुशार होता! बाईला कसे पटवायचे ह्याचा अनेक आयडीया त्याच्या डोक्यात होत्या आणि कुठल्या आयडीया माझ्या...

तो ती आणि मी भाग : ६

दुसर्‍या दिवशी सकाळी मी हर्षच्या दुकानावर कपडे द्यायला गेलो. मग मी प्रामाणिकपणे त्याला काय घडले ते सगळे सांगितले. माझा प्रगती ऐकून तोपण जाम खुश झाला! माझी पाठ थोपटत तो आनंदाने मला म्हणाला, "बघितलस मी तुला सांगत होतो ना तुझी बहीण पक्की झवाडी आहे. ती नक्कीच आपल्याला...

तो ती आणि मी भाग : ७

मला गर्दीची पूर्ण कल्पना होती आणि म्हणून गर्दीत दिदीला चोंबळायचा चान्स घेण्यासाठी मी तिला बसमध्ये आणले होते. तसे तर बसमध्ये अनेक बायकां-मुलीं होत्या तेव्हा माझ्या बहिणीकडे खास कोणाचे लक्ष नव्हते पण आजूबाजूचे २/३ जण तिच्यावर लक्ष ठेवून होते. अर्थात, मी तिच्याशी बोलत...

तो ती आणि मी भाग : ८

लोक उतरत होती, चढत होती आणि पूर्ण प्रवासभर बसमध्ये गर्दी होती. नंतर जेव्हा आम्ही मार्केटला पोहचलो तेव्हा बस मधून उतरायचे म्हणून सपना दिदी प्रथम उठून उभी राहिली. मी सीटवर बसूनच राहलो व वळून मी फक्त पाय बाहेर काढून दिदीला बाहेर यायला जागा करून दिली. जेव्हा दिदी सीटच्या...

तो ती आणि मी भाग : ९

मी सपना दिदीच्या पायावरून पाय टाकत तिला ओलांडू लागलो. माझी नजर तिच्या छातीच्या उभारांवर खिळली होती. तिला त्याची कल्पना होती पण ती माझ्याकडे न पहाता टीव्हीवर नजर खिळवून होती. तिने हळूच तिचा एक पाय वर केला आणि ते माझ्या लक्षात आले नाही. माझ्या लक्षात येईपर्यंत उशीर झाला...

तो ती आणि मी भाग : १०

"अगं दिदी. खरंच सांगतो." मी नकार देत म्हटले. "तुला नाही ना सांगायचे. थांब, रात्री बाबा येऊ दे. मग मी सांगते सगळे त्यांना. मग बघ तुझी कशी धुलाई करतील ते." तिने शेवटी मला निर्वाणीचे धमकावले. "नको, दिदी! प्लीज बाबांना काही सांगू नकोस! माझी तर पुरी वाट लागेल. ते तर मला...

तो ती आणि मी भाग : ११

"ओके! दिदी. मी असली पुस्तक वाचणे बंद करेन. तुझ्याकडे पहाणेही बंद करेन. पण माझ्या मनात ऑलरेडी तुझ्याविषयी जे आकर्षण निर्माण झालेय त्याचे काय? मी कितीही ठरवले तरी तुझ्याविषयीचे कामुक विचार माझ्या मनात यायचे थांबत नाही. आत्तापण बघ. तू हा ड्रेस घातला आहेस. तर माझी नजर...

तो ती आणि मी भाग : १२

एकदा सपना दिदी माझ्या बेडवर पडून एक पुस्तक चाळत होती. मी तिच्या अंगावर नजर फिरवत तिला विचारले, "दिदी, तू पुस्तक नेऊन तुझ्या रूममध्ये वाचतेस. मग येथेच का नाही वाचत." "हं मी काय लगेच जाऊन नाही वाचत. मला जसा वेळ मिळेल, मूड लागेल तसे वाचते." तिने हसून उत्तर दिले. "तरीपण...

तो ती आणि मी भाग : १३

आदल्या दिवशी मी तिला जे पुस्तक दिले होते त्यात एक बहीण-भावाच्या संभोगाची कथा होती. कॉलेजमध्ये जाणाऱ्या एका बहि‍णीबरोबर एक भाऊ सेक्स करतो अशी ती कथा होती. त्या कथेतील ती बहीण असा शॉर्ट स्कर्ट घालायची आणि त्याने तो भाऊ उत्तेजित व्हायचा. मग तिने तो स्कर्ट घातलेला असतानाच...

तो ती आणि मी भाग : १४

मला तर खरे दिदीचे उभार अजून चोखायचे होते पण आता ती परत चोखायला देणे मुश्किल होते. तेव्हा मी नाइलाजाने बेडवरून उठलो. मग मी पुस्तक काढायला कपाटाकडे जाऊ लागलो. माझ्या मनात हर्षने सांगितलेल्या टिप्सचे विचार चालू होतो. त्याने मला सांगितले होते की सपना दिदीने मला तिच्या...

तो ती आणि मी भाग : १६

दिदी काही क्षण विचारात पडली! मी तिच्या पुच्चीत एक बोट घालत होतो आणि वर तिचा एक उभार दाबत होतो. त्याने तिची कामवासना भडकत राहिली आणि शेवटी ती कामातुर होत म्हणाली, "ठीक आहे, समीर. जर तुला तसे हवे असेल. तुमचे तसे आधी ठरले असेल तर मी जायला तयार आहे. तशीपण मी आता रांड...

तो ती आणि मी भाग : १७

हर्ष सपना दिदीबरोबर इतके बिनधास्त बोलत होता जणू ती त्याची मैत्रिण आहे. पोरी पटवण्याचे त्याचे हेपण एक कसब होते. तिच्याबरोबर असे कामुकपणे बोलताना तो उत्तेजित होत होता आणि त्याचा लवडा त्याच्या लुंगीत उठत होता. त्याच्या हलणाऱ्या लुंगीच्या दिशेने सपना दिदीची नजरही जात...

तो ती आणि मी भाग : १८

तिला त्याच्याकडून झवून घ्यायला किती घाई झाली होती हे तिच्या चेहर्‍यावर स्पष्ट दिसत होते आणि तिची घालमेल आणि अधीरता पाहून मी आणि हर्ष मनातल्या मनात खुश होतो! आमचा प्लान यशस्वी झाला होता आणि आम्हा दोघांना सपना दिदीला झवायला मिळणार होते हे आता स्पष्ट झाले होते. तरीही...

तो ती आणि मी भाग : १९

अंगावर पाणी घेतल्याने सपना दिदीचा लाल पारदर्शक गाऊन तिच्या अंगाला चिकटला होता आणि आतली लाल ब्रेसीयर आणि पॅन्टी इतकी स्पष्ट दिसत होती की जणू तिने गाऊन घातलाच नव्हता. तिच्या मादक अंगाची पूर्ण गोलाई उठून दिसत होती आणि तिची भरगच्च जवानी त्या अंतर्वस्त्रातून ओथंबून जात...

तो ती आणि मी भाग : २०

सपना दिदी कामवासनेने हपापलेल्या दोन पुरूषांच्या कचकड्यात सापडली होती आणि आम्ही दोघेही जंगली श्वापद जसे सावजावर झपाटते तसे तिच्या अंगाला झटत होतो. दिदीचा उभार चोखता चोखता मी खाली पाहिले तर हर्षने पुन्हा तिच्या पुच्चीत आपले बोट घातले होते आणि तो ते आत-बाहेर करत होता....

तो ती आणि मी भाग : २१

मग हर्षने आपला अजस्त्र लवडा हातात पकडला आणि पुढे करत दिदीच्या फटीवर टेकवला. एकदा दोनदा तिच्या बोच्याच्या भोकावर लवडा वर-खाली घासल्यावर त्याने लवडा खाली तिच्या पुच्चीवर नेला. तिच्या पुच्चीच्या भोकाचा अंदाज घेत त्याने लवड्याचा सुपाडा भोकावर टेकवला आणि एक हलका पण पॉवरफूल...

तो ती आणि मी भाग : २२

ते ऐकून मी चाट पडलो की हर्षला माहीत होते की दिदी आपला दाणा घासत होती ते. तो सेक्सच्या खेळात किती माहीर होता हे त्यावरून कळत होते. पण तो दिदीच्या पुच्चीत लवडा गाळतोय हे ऐकून मी घाबरलो! तो माझ्या बहिणीच्या पुच्चीत गळला आणि ती प्रेग्नंट झाली तर पंचाईत व्हायची ह्या भीतीने...

तो ती आणि मी भाग : २३

सपना दिदीने गपकन माझा लंड तोंडात घेतला आणि चोखायला लागली. आईगगगऽऽऽ! काय सुख वाटले म्हणून सांगू माझ्या लंडाला! तिच्या तोंडाच्या ऊबदार स्पर्शाने माझ्या लंडातून एक गोड शिरशिरी वर माझ्या अंगात सळसळून गेली! टपकन तिच्या तोंडात पुन्हा लंड गाळावा अशी तीव्र इच्छा माझ्या...

तो ती आणि मी भाग : २४

काही क्षणानंतर सपना दिदीने माझे तोंड खाली ढकलले आणि तिच्या एका उभारावर आणले. भुकेल्या बाळासारखा मी तिच्या उभारावर झपाटलो आणि तिचा एक निप्पल तोंडात घेऊन चोखायला लागलो. ती माझ्या केसांमध्ये हात फिरवू लागली. तिची छाती चोखता चोखता मी तिला झवायला लागलो. तिने मला आपल्या...

तो ती आणि मी भाग : २५

दिदीच्या नितंबाची मागे-पुढे हालचाल व्हायला लागली तेव्हा मला वाटले हर्ष काहीतरी करत आहे. पण मी निरखून पाहिले तेव्हा माझ्या लक्षात आले की हर्ष काही करत नव्हता तर दिदी स्वत:हून आपली कंबर हलवायाला लागली होती. आता ती खरोखरच कामोत्तेजित झाली होती! ती तापलेली आहे हे पाहून...

तो ती आणि मी भाग : २६

माझी नजर अजूनही सपना दिदीच्या नितंबावर होती. ती खाली पडली होती पण तिचे नितंब अजूनही वर उचलले होते आणि तिच्या बोच्याचे भोक मला स्पष्ट दिसत होते. जेव्हा हर्षचा लवडा त्यातून बाहेर आला होता तेव्हा ते भोक खूप खुलले होते आणि टेबल टेनीसचा बॉल सहज जाईल इतके मोठे वाटत होते....

error: नका ना दाजी असं छळू!!