तो ती आणि मी भाग : ३

पहिल्या आठवड्यात सपना दिदी २/३ वेळा त्याच्याकडे कपडे आणायला गेली त्यानंतर पुढच्या संध्याकाळी जेव्हा मी त्याच्याकडे कपडे आणायला गेलो तेव्हा उत्साहाने तो मला सांगायला लागला,

“यार, समीर! काल तुझ्या बहि‍णीने काय मस्त गुलाबी ड्रेस घातला होता! त्यात ती एकदम सेक्सी दिसत होती! तिचा ड्रेस इतका टाईट होता की खोलगट गळ्यातून तिची भरगच्च छाती बाहेर उसळत होती. ओढणी इतकी पातळ होती की त्यातून मला तिची छाती दिसत होती. सारखे तिच्या छातीकडे पहावे असे वाटत होते मला. हा इथे हा आरसा आहे ना? त्यातून मी तिच्या छातीकडे सारखा बघत होतो.”

असे बोलून त्याने मला समोरील छोटा आरसा दाखवला. तो छोटा आरसा त्याच्या पत्र्याच्या भिंतीवर असा लावला होता की हार्डली कोणाच्या लक्षात येईल. मग त्यातून त्याने माझ्या बहि‍णीची छाती नक्कीच निरखली असावी.

“अरे तुझी बहीण जास्त वेळ थांबावी म्हणून मी पुन्हा कपड्याला इस्त्री मारली. इस्त्री मारता मारता मी तिचे बडे बडे मम्मे आरशातून पाहत होतो.”

ते मला सांगताना हर्षच्या डोळ्यात कामवासना दिसत होती. मला त्याचे बोलणे आवडले नाही आणि मी नाखुशीने म्हणालो,

“हर्षभाय हे बरोबर नाही. तू मला म्हटले म्हणून मी तिला पाठवायला लागलो. पण तू तिला येथे जास्त वेळ थांबवून ठेवू नकोस.”

माझ्या आवाजातील नाराजगी त्याला स्पष्ट कळली.

“अरे यार, समीर. मी रोज रोज थोडीच तिला थांबवतो. पण काल ती खूपच सेक्सी दिसत होती! सारखे तिच्या छातीकडे बघत राहावे असे वाटत होते. दोस्त! तुझी बहीण इतकी सेक्सी माल आहे की तिच्यासारखी कोणी मी पाहिली नाही. तू एकदम नशीबवान आहेस! तिच्यासारखी सेक्सी माल तुझ्या घरी आहे.”

“हर्षभाय ती माझी बहीण आहे. तिला माल वगैरे बोलू नकोस.” मी थोडे चिडून म्हणालो.

“अरे समीर चिडू नकोस! जी गोष्ट सुंदर आहे त्याची तारीफ करण्यात काही गैर नाही. तुझी बहीण खरोखर सुंदर आहे तेव्हा मी तिची तारीफ करतोय. आणि तू माझा जिगरी यार आहेस तेव्हा तुला मला काय वाटते सांगायला शरम कसली?” हर्षभायने मला समजावत म्हटले.

“तरीपण हर्षभाय ती माझी ब..”

“अरे माहीत आहे रे,” मला थांबवत तो पटकन म्हणाला, “ती तुझी बहीण आहे. पण सुंदर आहे, सेक्सी आहे! तेव्हा तसे सांगण्यात वाईट काही नाही. आता हेच बघ ना. आपण सिनेमा बघतो, आपल्याला सगळ्या हिरॉईन आवडतात, सेक्सी वाटतात. त्यांची जवानी पाहून आपला लंड टाईट होतो, स्वप्नात आपण त्यांना चोदतोपण.

“आता ती हिरॉईनही कोणा ना कोणाची बहीण असते. म्हणून काय आपण त्यांच्याबद्दल स्वप्ने पाहायचे सोडून देतो का? नाही ना. आपण त्यांची जवानी बघत असतो, त्यांना आठवून मूठ मारतो. तसे आहे हे. ती तुझी बहीण आहे. पण माझी कोणी नाही. मग मला तिच्याबद्दल काय वाटते ते सांगण्यात गैर काय?”

आश्चर्य म्हणजे त्याचा युक्तीवाद मला बरोबर वाटत होता! थोडे पटत नव्हते पण चुकही वाटत नव्हते. एकतर त्याने दिलेल्या झवाझवीच्या कथांच्या पुस्तकाने माझी कामवासना चांगलीच तापलेली असायची आणि प्रत्यक्षात कोणाला तरी झवावे असे मला सारखे वाटायला लागले होते.

पण मला कोणा मुलीकडून झवायला मिळण्याची शक्यता नव्हती तेव्हा हर्ष बरोबर असे सेक्सी आणि घाण घाण बोलून मी माझे फ्रस्ट्रेशन कमी करत होतो. तेव्हा तो जेव्हा असे काही घाण घाण बोलायचा तेव्हा त्याने माझी उत्तेजना वाढायची आणि माझे एक प्रकारे कामुक समाधान व्हायचे.

आता त्याचे ते घाण घाण बोलणे आता माझ्या बहि‍णीबद्दल व्हायला लागले होते. पण त्याने माझे काही नुकसान होत नव्हते तर उलट मला एक वेगळीच उत्तेजना जाणवायला लागली. तो जेव्हा माझ्या बहिणीच्या जवानीबद्दल बोलत होता तेव्हा माझा लंड माझ्या नकळत एकदम टाईट झाला होता! एक वेगळीच संवेदना माझ्या लंडात मला जाणवत होती! तेव्हा मी पुढे त्याच्या बोलण्याचे ऑब्जेक्शन घेतले नाही व त्याला पाहिजे तसे माझ्या बहि‍णीबद्दल बोलू दिले.

त्या दिवसानंतर हर्ष माझ्या बहि‍णीबद्दल खूपच बिनधास्तपणे बोलायला लागला. तिच्या दिसण्यावरून, तिच्या नाजूक अंगावरून तो खूपच घाण घाण कमेंट्स करू लागला. सुरुवाती सुरवातीला मला ते ऐकायला कसेतरीच वाटायचे पण ते ऐकून माझा लंड कमालीचा टाईट व्हायचा.

नंतर नंतर त्याचे सपना दिदीबद्दलचे सेक्सी कमेंट्स मला आवडायला लागले. उलट कधी कधी मीच एखादा पॉईंट सांगून हर्षला तिच्याबद्दल घाण घाण बोलायला प्रोत्साहीत करायचो. माझ्या बहि‍णीबद्दल कामुक कमेंट्स ऐकून मला एक अनामिक कामसुख मिळत होते.

आता माझ्या बहिणीकडे बघण्याची माझी दृष्टी बदलली होती! या आधी ती माझी ‘आदरणीय बहीण’ होती पण आता ती मला एक ‘सेक्सी माल’ वाटत होती. आता मी तिचे कामुकतेने गुपचूप निरीक्षण करायला लागलो होतो.

पंचवीस वर्षाची सपना दिदी एकदम सेक्सी स्त्री होती! तिच्या भरगच्च अंगातून मदमस्त जवानी ओसांडून चालली होती. खास करून तिची छाती एकदम भरगच्च होती, तिचे नितंब गरगरीत आणि मांसल होते.

सपाट पोटावर खोलगट बेंबी, केळीच्या गाभ्यासारखा भरीव मांड्या पाहून माझा लंड कासावीस व्हायचा. तिच्या गळ्यात असलेल्या छोट्या मंगळसूत्रावरून फक्त वाटायचे की तिचे लग्न झाले आहे नाहीतर ती एखादी कॉलेज तरूणीच वाटायची.

आमच्या घरातील सगळे थोडे आधुनिक विचारसरणीचे होते तेव्हा लग्नानंतर दिदीला कोणी साडी वगैरे घालायची सक्ती केली नव्हती. आपल्याच घरात असल्याने ती कपड्यांच्या बाबतीत थोडी केअरलेस असायची. त्याचा फायदा मला आणि माझ्या लंडाला मिळायचा. तिच्या नकळत मी तिच्या भरीच छातीचे आणि मांसल नितंबाचे निरीक्षण करत असे.

घरात असताना ती जुना पंजाबी ड्रेस किंवा स्कर्ट टॉप वा जीन्स टी-शर्ट घालायची. ते कपडे नेहमी साईजमध्ये छोटे किंवा टाईट असायचे तेव्हा त्याचे एखादं दुसरे बटण किंवा हूक नेहमी उघडाच असायचा. त्यामुळे तिच्या भरगच्च छातीच्या उभारांचे ओझरते दर्शन मला नेहमी मिळायचे.

तिने जर टी-शर्ट घातलेला असेल तर ती आतमध्ये ब्रेसीयर घालत नसे. आधीच तिची छाती मोठी होती त्यात तो टी-शर्ट टाईट असायचा त्यामुळे छातीवरील निप्पलचा आकार सहज दिसायचा. कधी कधी तिचा निप्पल ताठ झालेला असायचा व त्याचा आकार स्पष्ट दिसायचा.

ती कधी झोपलेली असली की तिच्या टी-शर्टवरून मला तिचा निप्पल मनसोक्त न्याहाळायला मिळत असे. कधी कधी घाईत असली की ती माझ्या समोरच कपडे बदलायची. त्यावेळी मला तिच्या नग्न छातीचे आणि त्या निप्पलचे ओझरते दर्शन मिळायचे.

तिने शर्टसारखा टॉप घातलेला असला की ती वरची एक दोन बटणे उघडी ठेवायची. मग काही कारणाने ती खाली वाकली की तिच्या उघड्या गळ्यातून तिच्या छातीचे उभार बाहेर उसळायचे. ती चेअरवर बसून टेबलवर वाकून काही लिहित किंवा वाचत असली की तिच्या बाजूला उभे राहले की तिच्या उघड्या गळ्यातून आतला पूर्ण उभार दिसायचा.

कधी कधी उभारांवरील तपकिरी निप्पल आणि चॉकलेटी अरोला स्पष्ट दिसायचे. सपना दिदीला कल्पनाही नसायची की मी तिच्याकडे वासनेच्या नजरेने बघत आहे. कदाचित ती मला खूप लहान समजत होती किंवा तिला वाटले नसावे की तिचा छोटा भाऊ तिच्याकडे कामातुर होऊन पाहत असेल.

एकदा असेच दुपारी मी हर्षच्या दुकानात गेलो होतो तेव्हा तो मला सांगत होता,

“यार, समीर. काल तुझी दिदी कपडे न्यायला आली होती तेव्हा तिने ती टाईट पॅन्ट आणि सफेद टॉप घातला होता. यार तू तिची गांड बघायला पाहिजे होती. इतकी मोटी मोटी आणि गोल गोल दिसत होती की काय सांगू.

“ती पॅन्ट तिच्या गांडीवर इतकी टाईट बसली होती की आतल्या पॅन्टीचा आकार स्पष्ट दिसत होता. तुझ्या बहि‍णीची गांड इतकी मस्त दिसत होती की मला वाटत होते की असेच जावे आणि तिच्या गांडीवर मागून लंड फिरवावा.

“मी खूप मुश्किलीने स्वत:वर कंट्रोल ठेवत होतो. तिचा तो टॉप जेमतेम तिच्या कंबरेवर येत होता. आणि तो इतका टाईट होता की तिचे बडे बडे मम्मे मस्त दिसत होते. यार! मी इतका एक्साईट झालो तिला बघून की तीन वेळा जाऊन लंड गाळून आलो. आत्तापण तुझ्या बहि‍णीची जवानी आठवून माझा लंड टाईट होतोय.”

असे बोलून तो पटकन दुकानाच्या मागच्या रूममध्ये गेला आणि त्याने दरवाजा लावून घेतला. तो आत कशाला गेला आणि त्याने दरवाजा का लावला ह्याचे कारण मला कळले नाही.

थोड्या वेळानंतर दरवाजा उघडून तो बाहेर आला आणि माझ्याकडे पाहून हसला. मी त्याला विचारले,

“काय झाले, हर्षभाय? तू अचानक आत का गेलास?”

“अरे तुझ्या बहि‍णीला आठवून माझा लंड एकदम टाईट झाला. तेव्हा त्याला थोडा थंड करून आलो,” असे म्हणून त्याने मूठ हलवून इशारा करत म्हटले, “लंड गाळून आलो तिच्या नावाने.”

असे बोलून तो हसला आणि मीपण निर्लज्जासारखा हसलो.

त्याने हसत मला विचारले, “मी विचार करत होतो की तुझी दिदी इतके सेक्सी कपडे घालून कुठे जात असेल? काल तिला जाताना मी पाहिले होते नंतर परत आल्यावर ती कपडे न्यायला डायरेक्ट इकडे आली. म्हणजे ती कोणाला तरी भेटून आली होती.”

“मला काय माहीत? ती कुठे गेली होती? व ती कोणाला भेटून आली होती का ते?” मी उत्तर दिले.

“ती बहुतेक आपल्या बॉयफ्रेंडला भेटून आली असावी.” हर्षने मला डोळा मारत अंदाज सांगितला.

“बॉयफ्रेंड? माझ्या बहि‍णीला कसा असेल? तिचे तर लग्न झाले आहे.” मी म्हणालो.

“मग काय झाले? तिचा लग्ना आधीचा बॉयफ्रेंड असावा. आता ती इकडे राहतेय तेव्हा त्याला भेटायला गेली असेल.” हर्ष म्हणाला.

“काय माहीत. पण तू बोलतोय तसे असावे. असेलही कदाचित तिचा बॉयफ्रेंड.” मी म्हणालो.

मी मुद्दाम तसे उत्तर दिले कारण ते ऐकून मग हर्ष माझ्या बहि‍णीबद्दल पुढे अजून काही घाण घाण बोलेल. आणि ते ऐकून मला उत्तेजना मिळेल.

“मी तुला स्पष्ट सांगू का समीर? तुला राग नाही ना येणार?” हर्षने मला विचारले.

“अरे बोल ना. मी कधी रागावलो तुझ्यावर.”

मी त्याला आश्वस्त केले आणि माझ्या बहि‍णीबद्दल अजून घाण घाण बोलण्यास प्रोत्साहीत केले.

“मला वाटते तुझी बहीण तिच्या बॉयफ्रेंडकडून झवून घेत असावी कारण ती इतकी सेक्सी आहे की ती सेक्स केल्याशिवाय राहूच शकणार नाही.” हर्ष हसत म्हणाला.

“हॅऽऽ. काहीतरीच काय. ती पहिल्यापासून सेक्सी आहे. पण आधी कुठे तिचे लग्न झाले होते? तेव्हा कुठे ती बॉयफ्रेंडकडे जात होती की त्याच्याकडून झवून घेत होती.” मी उगाचच खुलासा केला.

“अरे तुला काय माहीत लग्नाआधी ती बॉयफ्रेंडकडून झवून घेत होती की नाही ते? आणि नसेल जरी घेत तरी लग्नानंतर तिचा नवरा तिला झवत असणार ना. मग त्याने ती चुदासी झाली असेल. आता नवरा नाही बरोबर तर कोणाकडून झवून घेणार? तेव्हा जात असेल आपल्या जुन्या यारकडे.” हर्ष जणू माझ्या बहि‍णीची पूर्ण हिस्टरी माहीत असल्यासारखा बोलत होता.

“हो बहुतेक. तू बोलतोय तसे असेल कदाचित.” मी विचार करून त्याचे म्हणणे पटल्यासारखे उत्तर दिले.

“कदाचित नाय, नक्कीच असेल. काल तू तुझ्या बहि‍णीला घरी आली तेव्हा पाहिले का? तिचा टॉप थोडा चुरगळलेला होता. बहुतेक तिच्या बॉयफ्रेंडने तिची छाती त्या टॉपवरून दाबली असावी. त्याने तिचे कपडे काढून नंगी होईपर्यंतही वाट बघितली नसावी. बहुतेक तुझ्या बहि‍णीची ती गच्च छाती आणि बडे बडे निप्पल त्याने चोखले असावेत.”

“असेलपण.” मी म्हणालो.

“मला एक सांग. तू तुझ्या बहि‍णीला नंगी बघितली आहेस का?” हर्षने मला हळूच विचारले.

तो ती आणि मी

"अरे! तू कधी आलास?" हर्ष आत येत मला म्हणाला. "आत्ताच आलो!" मी गडबडत उत्तर दिले. "ते पुस्तक तू कशाला घेतला?" असे म्हणत तो पुढे आला आणि माझ्या हातातील पुस्तक घेत पुढे म्हणाला, "अरे बाबा, हे पुस्तक तुला वाचायला नाही हाय. हे फक्त मोठ्या माणसांनी वाचायचे पुस्तक हाय."...

तो ती आणि मी भाग : २

मग त्यानंतर मी दर दिवशी त्याला सेक्सी कथांच्या तसल्या पुस्तकाबद्दल विचारायला लागलो आणि तो नंतर देतो असे सांगून काही ना काही कारणाने मला पुस्तक द्यायचे टाळत राहला. असे जवळ जवळ आठवडाभर चालले. तो आठवडाभर मी आधी वाचलेल्या पुस्तकामधील झवाझवीचे वर्णन आठवत होतो व दिवसातून...

तो ती आणि मी भाग : ४

मला कळत होते की माझ्या बहि‍णीबद्दल प्रत्येक वाक्य बोलताना तो जास्तच एक्साईट होत चालला होता. आपल्या लुंगीवरून त्याने आपल्या लंडावर हात फिरवायला सुरूवात केली होती. तो जसा एक्साईट होता तसा मीपण एक्साईट होत होतो. माझा लंडपण टाईट होत चालला होता. त्याच्या लुंगीवरील तंबूकडे...

तो ती आणि मी भाग : ५

त्याने मला त्याच्या आतल्या रूममध्ये नेले आणि त्याने आम्हा दोघांसाठी चहा बनवला. चहा घेता घेता आम्ही माझ्या बहि‍णीला झवण्याचे प्लानिंग करू लागलो. बाईच्या बाबतीत हर्ष एकदम हुशार होता! बाईला कसे पटवायचे ह्याचा अनेक आयडीया त्याच्या डोक्यात होत्या आणि कुठल्या आयडीया माझ्या...

तो ती आणि मी भाग : ६

दुसर्‍या दिवशी सकाळी मी हर्षच्या दुकानावर कपडे द्यायला गेलो. मग मी प्रामाणिकपणे त्याला काय घडले ते सगळे सांगितले. माझा प्रगती ऐकून तोपण जाम खुश झाला! माझी पाठ थोपटत तो आनंदाने मला म्हणाला, "बघितलस मी तुला सांगत होतो ना तुझी बहीण पक्की झवाडी आहे. ती नक्कीच आपल्याला...

तो ती आणि मी भाग : ७

मला गर्दीची पूर्ण कल्पना होती आणि म्हणून गर्दीत दिदीला चोंबळायचा चान्स घेण्यासाठी मी तिला बसमध्ये आणले होते. तसे तर बसमध्ये अनेक बायकां-मुलीं होत्या तेव्हा माझ्या बहिणीकडे खास कोणाचे लक्ष नव्हते पण आजूबाजूचे २/३ जण तिच्यावर लक्ष ठेवून होते. अर्थात, मी तिच्याशी बोलत...

तो ती आणि मी भाग : ८

लोक उतरत होती, चढत होती आणि पूर्ण प्रवासभर बसमध्ये गर्दी होती. नंतर जेव्हा आम्ही मार्केटला पोहचलो तेव्हा बस मधून उतरायचे म्हणून सपना दिदी प्रथम उठून उभी राहिली. मी सीटवर बसूनच राहलो व वळून मी फक्त पाय बाहेर काढून दिदीला बाहेर यायला जागा करून दिली. जेव्हा दिदी सीटच्या...

तो ती आणि मी भाग : ९

मी सपना दिदीच्या पायावरून पाय टाकत तिला ओलांडू लागलो. माझी नजर तिच्या छातीच्या उभारांवर खिळली होती. तिला त्याची कल्पना होती पण ती माझ्याकडे न पहाता टीव्हीवर नजर खिळवून होती. तिने हळूच तिचा एक पाय वर केला आणि ते माझ्या लक्षात आले नाही. माझ्या लक्षात येईपर्यंत उशीर झाला...

तो ती आणि मी भाग : १०

"अगं दिदी. खरंच सांगतो." मी नकार देत म्हटले. "तुला नाही ना सांगायचे. थांब, रात्री बाबा येऊ दे. मग मी सांगते सगळे त्यांना. मग बघ तुझी कशी धुलाई करतील ते." तिने शेवटी मला निर्वाणीचे धमकावले. "नको, दिदी! प्लीज बाबांना काही सांगू नकोस! माझी तर पुरी वाट लागेल. ते तर मला...

तो ती आणि मी भाग : ११

"ओके! दिदी. मी असली पुस्तक वाचणे बंद करेन. तुझ्याकडे पहाणेही बंद करेन. पण माझ्या मनात ऑलरेडी तुझ्याविषयी जे आकर्षण निर्माण झालेय त्याचे काय? मी कितीही ठरवले तरी तुझ्याविषयीचे कामुक विचार माझ्या मनात यायचे थांबत नाही. आत्तापण बघ. तू हा ड्रेस घातला आहेस. तर माझी नजर...

तो ती आणि मी भाग : १२

एकदा सपना दिदी माझ्या बेडवर पडून एक पुस्तक चाळत होती. मी तिच्या अंगावर नजर फिरवत तिला विचारले, "दिदी, तू पुस्तक नेऊन तुझ्या रूममध्ये वाचतेस. मग येथेच का नाही वाचत." "हं मी काय लगेच जाऊन नाही वाचत. मला जसा वेळ मिळेल, मूड लागेल तसे वाचते." तिने हसून उत्तर दिले. "तरीपण...

तो ती आणि मी भाग : १३

आदल्या दिवशी मी तिला जे पुस्तक दिले होते त्यात एक बहीण-भावाच्या संभोगाची कथा होती. कॉलेजमध्ये जाणाऱ्या एका बहि‍णीबरोबर एक भाऊ सेक्स करतो अशी ती कथा होती. त्या कथेतील ती बहीण असा शॉर्ट स्कर्ट घालायची आणि त्याने तो भाऊ उत्तेजित व्हायचा. मग तिने तो स्कर्ट घातलेला असतानाच...

तो ती आणि मी भाग : १४

मला तर खरे दिदीचे उभार अजून चोखायचे होते पण आता ती परत चोखायला देणे मुश्किल होते. तेव्हा मी नाइलाजाने बेडवरून उठलो. मग मी पुस्तक काढायला कपाटाकडे जाऊ लागलो. माझ्या मनात हर्षने सांगितलेल्या टिप्सचे विचार चालू होतो. त्याने मला सांगितले होते की सपना दिदीने मला तिच्या...

तो ती आणि मी भाग : १५

"हॅऽऽ त्याला काय माहीत तुझे जिजू मला कसे झवतात ते." दिदीने डोळे मिटून घेत मान मागे टाकत मादक आवाजात म्हटले. तिच्या आवाजात उन्माद होता, उत्तेजना होती! "ते त्याला माहीत नाही पण तो ठामपणे म्हणतो की तो तुला जास्त चांगले झवेल आणि मलापण ती खात्री आहे!" तिच्या एका उभारावरील...

तो ती आणि मी भाग : १६

दिदी काही क्षण विचारात पडली! मी तिच्या पुच्चीत एक बोट घालत होतो आणि वर तिचा एक उभार दाबत होतो. त्याने तिची कामवासना भडकत राहिली आणि शेवटी ती कामातुर होत म्हणाली, "ठीक आहे, समीर. जर तुला तसे हवे असेल. तुमचे तसे आधी ठरले असेल तर मी जायला तयार आहे. तशीपण मी आता रांड...

तो ती आणि मी भाग : १७

हर्ष सपना दिदीबरोबर इतके बिनधास्त बोलत होता जणू ती त्याची मैत्रिण आहे. पोरी पटवण्याचे त्याचे हेपण एक कसब होते. तिच्याबरोबर असे कामुकपणे बोलताना तो उत्तेजित होत होता आणि त्याचा लवडा त्याच्या लुंगीत उठत होता. त्याच्या हलणाऱ्या लुंगीच्या दिशेने सपना दिदीची नजरही जात...

तो ती आणि मी भाग : १८

तिला त्याच्याकडून झवून घ्यायला किती घाई झाली होती हे तिच्या चेहर्‍यावर स्पष्ट दिसत होते आणि तिची घालमेल आणि अधीरता पाहून मी आणि हर्ष मनातल्या मनात खुश होतो! आमचा प्लान यशस्वी झाला होता आणि आम्हा दोघांना सपना दिदीला झवायला मिळणार होते हे आता स्पष्ट झाले होते. तरीही...

तो ती आणि मी भाग : १९

अंगावर पाणी घेतल्याने सपना दिदीचा लाल पारदर्शक गाऊन तिच्या अंगाला चिकटला होता आणि आतली लाल ब्रेसीयर आणि पॅन्टी इतकी स्पष्ट दिसत होती की जणू तिने गाऊन घातलाच नव्हता. तिच्या मादक अंगाची पूर्ण गोलाई उठून दिसत होती आणि तिची भरगच्च जवानी त्या अंतर्वस्त्रातून ओथंबून जात...

तो ती आणि मी भाग : २०

सपना दिदी कामवासनेने हपापलेल्या दोन पुरूषांच्या कचकड्यात सापडली होती आणि आम्ही दोघेही जंगली श्वापद जसे सावजावर झपाटते तसे तिच्या अंगाला झटत होतो. दिदीचा उभार चोखता चोखता मी खाली पाहिले तर हर्षने पुन्हा तिच्या पुच्चीत आपले बोट घातले होते आणि तो ते आत-बाहेर करत होता....

तो ती आणि मी भाग : २१

मग हर्षने आपला अजस्त्र लवडा हातात पकडला आणि पुढे करत दिदीच्या फटीवर टेकवला. एकदा दोनदा तिच्या बोच्याच्या भोकावर लवडा वर-खाली घासल्यावर त्याने लवडा खाली तिच्या पुच्चीवर नेला. तिच्या पुच्चीच्या भोकाचा अंदाज घेत त्याने लवड्याचा सुपाडा भोकावर टेकवला आणि एक हलका पण पॉवरफूल...

तो ती आणि मी भाग : २२

ते ऐकून मी चाट पडलो की हर्षला माहीत होते की दिदी आपला दाणा घासत होती ते. तो सेक्सच्या खेळात किती माहीर होता हे त्यावरून कळत होते. पण तो दिदीच्या पुच्चीत लवडा गाळतोय हे ऐकून मी घाबरलो! तो माझ्या बहिणीच्या पुच्चीत गळला आणि ती प्रेग्नंट झाली तर पंचाईत व्हायची ह्या भीतीने...

तो ती आणि मी भाग : २३

सपना दिदीने गपकन माझा लंड तोंडात घेतला आणि चोखायला लागली. आईगगगऽऽऽ! काय सुख वाटले म्हणून सांगू माझ्या लंडाला! तिच्या तोंडाच्या ऊबदार स्पर्शाने माझ्या लंडातून एक गोड शिरशिरी वर माझ्या अंगात सळसळून गेली! टपकन तिच्या तोंडात पुन्हा लंड गाळावा अशी तीव्र इच्छा माझ्या...

तो ती आणि मी भाग : २४

काही क्षणानंतर सपना दिदीने माझे तोंड खाली ढकलले आणि तिच्या एका उभारावर आणले. भुकेल्या बाळासारखा मी तिच्या उभारावर झपाटलो आणि तिचा एक निप्पल तोंडात घेऊन चोखायला लागलो. ती माझ्या केसांमध्ये हात फिरवू लागली. तिची छाती चोखता चोखता मी तिला झवायला लागलो. तिने मला आपल्या...

तो ती आणि मी भाग : २५

दिदीच्या नितंबाची मागे-पुढे हालचाल व्हायला लागली तेव्हा मला वाटले हर्ष काहीतरी करत आहे. पण मी निरखून पाहिले तेव्हा माझ्या लक्षात आले की हर्ष काही करत नव्हता तर दिदी स्वत:हून आपली कंबर हलवायाला लागली होती. आता ती खरोखरच कामोत्तेजित झाली होती! ती तापलेली आहे हे पाहून...

तो ती आणि मी भाग : २६

माझी नजर अजूनही सपना दिदीच्या नितंबावर होती. ती खाली पडली होती पण तिचे नितंब अजूनही वर उचलले होते आणि तिच्या बोच्याचे भोक मला स्पष्ट दिसत होते. जेव्हा हर्षचा लवडा त्यातून बाहेर आला होता तेव्हा ते भोक खूप खुलले होते आणि टेबल टेनीसचा बॉल सहज जाईल इतके मोठे वाटत होते....

error: नका ना दाजी असं छळू!!