तो ती आणि मी भाग : १०

“अगं दिदी. खरंच सांगतो.” मी नकार देत म्हटले.

“तुला नाही ना सांगायचे. थांब, रात्री बाबा येऊ दे. मग मी सांगते सगळे त्यांना. मग बघ तुझी कशी धुलाई करतील ते.” तिने शेवटी मला निर्वाणीचे धमकावले.

“नको, दिदी! प्लीज बाबांना काही सांगू नकोस! माझी तर पुरी वाट लागेल. ते तर मला घराबाहेरच काढतील.”

“काढू दे. बरे होईल!” ती किंचित हसत म्हणाली.

“नको नको, दिदी. प्लीज मला माफ कर! मी नाही करणार असे कधी. एकदा, फक्त एकदा मला माफ कर!” मी तिला विनवणी करत म्हटले.

“ठीक आहे! मी तुला माफ करेन. पण तू मला सांगायला पाहिजेस. तू असा का वागतोस. मला खरं खरं सांगितले तरच मी तुला माफ करेन.” तिने मला शेवटचे सांगितले.

मग मी जास्त आढेवेढे घेतले नाही आणि तिला सांगायला लागलो,

“अॅक्च्युअली, दिदी. मी हल्ली काही पुस्तके वाचायला लागलो आहे.”

“पुस्तके? कसली??” तिने चमकत विचारले.

“त.. त.. ते? सेक्सची!” मी म्हणालो.

“सेक्सची! म्हणजे काय??”

“म्हणजे सेक्सच्या कथा असलेली. संभोग कथा!” मी खुलासा केला.

“अस्सं! म्हणजे तू संभोग कथा वाचायला लागलास.” दिदीने उपहासाने हसत म्हटले.

“ह.. हो!” मी चाचरत उत्तर दिले.

“कुठून आणतोस असली पुस्तके?” तिने विचारले.

“ते? म.. माझ्या मित्राकडून.”

“मित्र होय? कोण हा तुझा दिवटा मित्र? तुला सेक्सचे नॉलेज देणारा.” पुन्हा तिने उपहासाने हसत विचारले.

“त.. तो? ते?”

“अरे काय तत् पप् लावलेय. सांग पटकन!” दिदी ओरडली.

“त्या हर्षभायकडून!” शेवटी मी सांगून टाकले.

“हर्षभाय? कोण तो लॉन्ड्रीवाला??” दिदीने आश्चर्याने विचारले.

“ह.. हो! त्याच्याकडूनच.” मी उत्तर दिले.

“अस्सं! म्हणजे त्याने तुला बिघडवलेय.”

“न.. नाही, दिदी. ते मीच त्याच्याकडून जबरदस्तीने तशी पुस्तक आणायला लागलो.”

मग मी हर्षभायची बाजू सेफ करत थोडक्यात तिला कसे मला पहिल्या वेळी त्याच्या दुकानात पुस्तक सापडले आणि नंतर कसे मी त्याला गळ घालून ते पुस्तक त्याच्याकडून आणले ते सांगितले. मग त्या पुस्तकातील कथा वाचून कसे मी कामोत्तेजित झालो आणि मग नंतर तसली पुस्तके वाचून माझी कामवासना कशी सदैव पेटलेली असते ते मी तिला सांगितले. फक्त हर्ष आणि मा‍झ्यात तिच्याबद्दल जे काही बोलणे होते ते मी तिला सांगितले नाही.

“दिदी, त्या पुस्तकातल्या कथा इतक्या सेक्सी असतात की त्या वाचून मी खूप उत्तेजित होतो. माझा माझ्यावर कंट्रोल राहत नाही.” मी उत्तेजितपणे तिला सांगितले.

“हम्म! म्हणजे तू तसली घाणेरडी पुस्तक वाचून असा झाला आहेस तर.” शेवटी सपना दिदीने म्हटले.

“तसे म्हण हवे तर. तसल्या सेक्सी कथा वाचून माझ्या मनात नेहमी सेक्सचे विचार राहायला लागले. सदान कदा मी सेक्सचा विचार करू लागलो.”

“अच्छा! आणि म्हणूनच तू माझ्याकडे कामुक नजरेने बघायला लागलास. हो ना?” सपना दिदीने चावटपणे हसत मला विचारले.

ती हसली तेव्हा माझे टेंशन थोडे कमी झाले! कारण त्याने सिद्ध होत होते की ती रागवलेली नव्हती. मग मीपण धाडस करत तिला म्हणालो,

“खरे सांगायचे तर हो! ह्या सेक्सी कथांनीच माझी तुझ्याकडे बघण्याची दृष्टी बदलली. ह्या कथा वाचून माझ्या मनात कामुक विचार यायचे आणि मग तुला पाहिले की ह्या कथा आठवायच्या. स्त्रियांच्या नाजूक अवयवांचे कथेत केलेले वर्णन आठवायचे आणि तुझ्या त्या अवयवांकडे पाहत राहावेसे वाटायचे.”

मी प्रामाणिकपणे तिला ते सांगितले. पण ते अर्धसर्त्य होते! खरे तर दिदीबद्दल कामुक विचार वाढायला हर्षही कारणीभूत होता. त्याचे दिदीच्या जवानीबद्दलचे घाण घाण बोलणे आणि त्याला तसे बोलण्यास मी उत्तेजन देणे हेपण कारण होते माझे तिच्याकडे पहाण्याचा दृष्टिकोन बदलण्यात. पण मी ते दिदीला सांगितले नाही.

“समीर. तू तर मला शॉकच दिलास! माझ्याबद्दल तुझ्या मनात कामुक विचार आहेत ह्याची मला कल्पना होती. पण असली घाणेरडी पुस्तके वाचून तुझे असे विचार झाले आहेत हे मला माहीत नव्हते,” दिदीने आश्चर्य व्यक्त करत म्हटले आणि पुढे मला कुतुहलाने विचारले, “कुठे आहे ते पुस्तक? पाहू दे मला सुद्धा.”

“नाही. आत्ता माझ्याकडे नाही ते.” मी घाबरलो आणि तिला खोटे बोललो.

“नाही काय? असणार तुझ्याकडे. कुठेतरी लपवून ठेवले असणार.” ती म्हणाली.

“अगं खरंच. मी त्याला परत दिले.”

“बऱ्या बोलाने बाहेर काढ ते पुस्तक नाहीतर मला हे सगळे बाबांना सांगावे लागेल.” तिने पुन्हा आपले धमकीचे अस्त्र बाहेर काढले.

“नको नको, दिदी. काढतो मी ते पुस्तक.”

असे बोलून मी मुकाट्‍याने बेडवरून उठलो आणि माझ्या कपड्याच्या कपाटाजवळ गेलो. कपाट उघडून त्याच्या ड्रॉवरमध्ये मी खाली लपवून ठेवलेले पुस्तक काढले आणि आणून दिदीच्या हातात दिले.

सपना दिदी माझ्या बेडवर एक पाय वर घेऊन आणि दुसरा पाय खाली सोडून बसली होती. तिने माझ्याकडे पाहत ते पुस्तक हातात घेतले आणि त्यावर नजर टाकली. पुस्तकावरील अर्धनग्न फोटो पाहून तिने डोळे वटारले आणि वर माझ्याकडे पाहिले. मी कसेनुसे हसून मान खाली घातली.

मग सपना दिदी ते पुस्तक उघडून चाळू लागली. ४/५ पाने उलटल्यावर ती एका पानावरील मजकूर वाचायला लागली. मी तिच्या बाजूला उभा होतो आणि तिचे लक्ष खाली पुस्तकात आहे हे पाहून मी सवयीप्रमाणे वरून तिला स्कॅन करू लागलो.

एक पाय वर घेऊन बसल्याने तिचा स्कर्ट मांडीपर्यंत वर झाला होता व तिच्या मांडीचा आतला भाग मला दिसत होता. तिने वर घातलेला सफेद शर्टाचे वरचे बटण उघडे होते तेव्हा गळ्याकडचा भाग उघडा झाला होता.

शर्ट थोडा ढगळ होता तेव्हा तिच्या उभारांच्या भागात पुढे झाला होता. तसेच शर्ट सफेद असल्याने रूममधील लाईट त्यातून पास होत होता व आतले तिचे उभार दिसत होते. मी आळीपाळीने तिच्या मांडीकडे आणि शर्टाच्या गळ्यातून दिसणाऱ्या तिच्या उभारांच्या भागाकडे पाहत होतो. ते पाहून माझा लंड टाईट व्हायला लागला.

जस जसे सपना दिदी त्या पुस्तकातील पान वाचू लागली तस तसे तिची अवस्था बदलू लागली. तिच्या चेहर्‍यावरील कुतुहलाने भाव जाऊन तेथे उत्तेजना दिसू लागली. ती अस्वस्थ व्हायला लागली आणि सूक्ष्म हालचाल करायला लागली.

मध्ये मध्ये ती वर माझ्याकडे पाहत होती आणि मी ओशाळवाणे हसत होतो. तिची अवस्था पाहून मी ओळखले की ती उत्तेजित व्हायला लागली होती. शेवटी तिला राहवले नाही. पुस्तक बंद करत ती बेडवरून उठली आणि मला म्हणाली,

“ठीक आहे, समीर. मला आता कळले तू असे का वागत होतास ते. तुझ्या ह्या वागण्याबद्दल काय ॲक्शन घ्यावी हे मी आता विचार करून ठरवेन. तुझे हे पुस्तक मी घेऊन जाते. जर मी ठरवले की आई-बाबांना सांगायचे तर पुरावा म्हणून तुझे हे पुस्तक मला त्यांना दाखवता येईल. तोपर्यंत तू शहाण्यासारखा वाग, माझ्याकडे असे घाणेरड्या नजरेने बंद कर. कळले का??”

“हंऽऽ हो!” मी मुकाटपणे कबूल केले.

मग सपना दिदी ते पुस्तक घेऊन माझ्या रूममधून बाहेर पडली.

तिने मला तिच्याकडे वासनेच्या नजरेने पहाणे बंद कर म्हटले होते पण सवयीप्रमाणे मी तिच्या मटकणाऱ्या नितंबाकडे पाहत राहलो. तिलापण त्याची कल्पना होती तेव्हा ती जरा जास्तच मटकत बाहेर पडली.

ती गेल्यानंतर माझ्या मनात विचारांचे वादळ चालू झाले. सपना दिदी आता काय करेल? आई-बाबांना सांगेल का? तिने ते पुस्तक का नेले? ती पुस्तक वाचेल का? मघाशी पुस्तक वाचताना ती उत्तेजित झाली होती का? अशा अनेक प्रश्नांच्या वावटळीत माझे मन भरकटून गेले. मग मी बेडवर पडलो आणि थोड्या वेळाने मला झोप लागली.

संध्याकाळी मी हर्षच्या दुकानावर गेलो. त्याला मी घडलेला सगळा किस्सा सांगितला आणि माझी भीतीही बोलून दाखवली. त्याने हसत हसत मला दिलासा देत म्हटले,

“अरे काही होणार नाही! तुझी दिदी पक्की झवाडी आहे. ती तुझ्या आई-बाबांना सांगणार नाही.”

“अरे पण तिने ते पुस्तक नेले आहे. त्याचे ती काय करेल?”

“काय करणार? ती वाचणार ते पुस्तक गुपचूप. अरे ती ते पुस्तक वाचून एक्साईट झाली असणार म्हणून तिने ते पुस्तक तुझ्याकडून नेले.”

“मलापण आधी तसेच वाटले रे. पण ती कदाचित ते पुस्तक आई-बाबांना दाखवेल किंवा फाडून टाकेल.” मी चिंतेने शंका बोलून दाखवली.

“अरे नही यार. असे काहीही होणार नाही. उलट आता तुझी दिदी ते पुस्तक वाचून आपल्या चूतमध्ये बोटे घालून घेईल. कदाचित आपल्या बॉयफ्रेन्डकडे जाऊन चोदून घेईल आणि आता ती लवकर आपल्याकडूनही चोदून घेईल.”

“तसे झाले तर बरेच आहे.” मी आनंदाने म्हणालो.

“असेच होणार! तू काही काळजी करू नकोस! जा बिनधास्त घरी.”

हर्षने मला दिलासा दिला आणि माझी कळी खुलली! मी आनंदाने जाऊ लागलो तर मला थांबवत तो म्हणाला,

“अरे मग तू आज रात्री मुचूमुचू कसे करणार? तुझे पुस्तक तर तुझ्या दिदीने घेतले.” आपली मूठ हलवून इशारा करत त्याने विचारले.

“माहीत नाही! कदाचित नुसतेच हलवेल.” मी उत्तर दिले.

“अरे मग हे पुस्तक घेऊन जा,” आपल्या कपाटातून एक पुस्तक काढून मला देत तो पुढे म्हणाला, “अशी आपल्याकडे भरपूर पुस्तक आहेत. एक दिदीने घेतले तर काय झाले.”

“अरे पण तिला जर कळले की मी पुन्हा तुझ्याकडून दुसरे पुस्तक आणले तर ती अजून चिडेल.” मी म्हणालो.

“अरे काही होत नाही. ती अशीच नाटक करतेय. तिने विचारले तर तिला सांग.”

असे म्हणून त्याने मला सांगितले की तिला काय आणि कसे बोलायचे. ते ऐकून मी खुश झालो आणि आनंदाने ते पुस्तक घेऊन घरी निघून आलो.

त्या रात्री जेव्हा आई-बाबा घरात होते तेव्हा मला थोडी धाकधूक होती की कदाचित काहीतरी घडेल. दिदीने त्यांना सांगितले असेल तर माझी खरडपट्टी निघेल. पण तसे काही झाले नाही आणि नेहमीप्रमाणे सगळे आपापल्या रूममध्ये झोपायला गेले.

त्या रात्री मी ते पुस्तक दोनदा वाचलेच पण दुपारी सपना दिदीबरोबर झालेला किस्सा आठवून तसेच तिचे भिजलेल्या टॉपमधले उभार आठवून मी दोनदा मूठ मारली.

दुसर्‍या दिवशी दुपारी मी आणि दिदी नेहमीसारखे एकटेच घरात होतो. मी माझ्या रूममध्ये बेडवर पडलो होतो तेव्हा सपना दिदी माझ्या रूममध्ये आली. तिच्या हातात काल तिने नेलेले ते पुस्तक होते.

आज तिने एक गुलाबी रंगाचा जुना पंजाबी ड्रेस घातला होता जो थोडा टाईट होता. जुना असल्याने तो विरळ झाला होता व सवयीप्रमाणे तिने आत ब्रेसीयर घातलेली नव्हती. त्यामुळे मला तिचे निप्पल आणि अरोला त्यातून दिसत होता.

मी बेडवर बसलेलो होतो आणि जेव्हा ती माझ्या जवळ आली तेव्हा तिची छाती माझ्या नजरेच्या लेवलला होती. आपोआप माझे डोळे तिच्या छातीवर गेले. तिने मला तिच्या छातीकडे पाहताना पाहिले पण ती काही न बोलता माझ्यासमोर बेडवर बसली. मी वर तिच्याकडे पाहिले आणि तिनेही माझ्या डोळ्यात रोखून पाहिले. मग किंचित हसत ती मला म्हणाली,

“समीर, हे पुस्तक किती घाणेरडे आहे! काय भाषा वापरलीय ह्या पुस्तकात. शी!”

“म्हणजे तू वाचले हे पुस्तक पूर्ण??” मी उगाच डोळे मोठे करून आश्चर्य दाखवत तिला विचारले.

“हो! वाचले! म्हटले पहावे वाचून कसल्या कथा लिहिल्यात ते. शी! किती अनैतिक संबंधाच्या कथा आहेत ह्यात. कोणाचेही विचार कामुक होतील हे पुस्तक वाचून.”

“पण तुला आवडल्या का कथा??” मी मुद्दाम तिला विचारले.

“त्यात काय आवडायचे? घाणेरड्या कथा त्या.” तिने तिटकारा दाखवत उत्तर दिले.

“तरीपण कथा एकदम सेक्सी आहेत ना? वाचून एक्साईट व्हायला होते ना??” मी तिला विचारले.

“सगळे होते! आणि विचारही भ्रष्ट होतात. जसे तुझे झाले तसे. तू असली पुस्तक वाचणे बंद कर. आणि माझ्याकडे वासनेने पहाणेही बंद कर.”

तो ती आणि मी

"अरे! तू कधी आलास?" हर्ष आत येत मला म्हणाला. "आत्ताच आलो!" मी गडबडत उत्तर दिले. "ते पुस्तक तू कशाला घेतला?" असे म्हणत तो पुढे आला आणि माझ्या हातातील पुस्तक घेत पुढे म्हणाला, "अरे बाबा, हे पुस्तक तुला वाचायला नाही हाय. हे फक्त मोठ्या माणसांनी वाचायचे पुस्तक हाय."...

तो ती आणि मी भाग : २

मग त्यानंतर मी दर दिवशी त्याला सेक्सी कथांच्या तसल्या पुस्तकाबद्दल विचारायला लागलो आणि तो नंतर देतो असे सांगून काही ना काही कारणाने मला पुस्तक द्यायचे टाळत राहला. असे जवळ जवळ आठवडाभर चालले. तो आठवडाभर मी आधी वाचलेल्या पुस्तकामधील झवाझवीचे वर्णन आठवत होतो व दिवसातून...

तो ती आणि मी भाग : ३

पहिल्या आठवड्यात सपना दिदी २/३ वेळा त्याच्याकडे कपडे आणायला गेली त्यानंतर पुढच्या संध्याकाळी जेव्हा मी त्याच्याकडे कपडे आणायला गेलो तेव्हा उत्साहाने तो मला सांगायला लागला, "यार, समीर! काल तुझ्या बहि‍णीने काय मस्त गुलाबी ड्रेस घातला होता! त्यात ती एकदम सेक्सी दिसत...

तो ती आणि मी भाग : ४

मला कळत होते की माझ्या बहि‍णीबद्दल प्रत्येक वाक्य बोलताना तो जास्तच एक्साईट होत चालला होता. आपल्या लुंगीवरून त्याने आपल्या लंडावर हात फिरवायला सुरूवात केली होती. तो जसा एक्साईट होता तसा मीपण एक्साईट होत होतो. माझा लंडपण टाईट होत चालला होता. त्याच्या लुंगीवरील तंबूकडे...

तो ती आणि मी भाग : ५

त्याने मला त्याच्या आतल्या रूममध्ये नेले आणि त्याने आम्हा दोघांसाठी चहा बनवला. चहा घेता घेता आम्ही माझ्या बहि‍णीला झवण्याचे प्लानिंग करू लागलो. बाईच्या बाबतीत हर्ष एकदम हुशार होता! बाईला कसे पटवायचे ह्याचा अनेक आयडीया त्याच्या डोक्यात होत्या आणि कुठल्या आयडीया माझ्या...

तो ती आणि मी भाग : ६

दुसर्‍या दिवशी सकाळी मी हर्षच्या दुकानावर कपडे द्यायला गेलो. मग मी प्रामाणिकपणे त्याला काय घडले ते सगळे सांगितले. माझा प्रगती ऐकून तोपण जाम खुश झाला! माझी पाठ थोपटत तो आनंदाने मला म्हणाला, "बघितलस मी तुला सांगत होतो ना तुझी बहीण पक्की झवाडी आहे. ती नक्कीच आपल्याला...

तो ती आणि मी भाग : ७

मला गर्दीची पूर्ण कल्पना होती आणि म्हणून गर्दीत दिदीला चोंबळायचा चान्स घेण्यासाठी मी तिला बसमध्ये आणले होते. तसे तर बसमध्ये अनेक बायकां-मुलीं होत्या तेव्हा माझ्या बहिणीकडे खास कोणाचे लक्ष नव्हते पण आजूबाजूचे २/३ जण तिच्यावर लक्ष ठेवून होते. अर्थात, मी तिच्याशी बोलत...

तो ती आणि मी भाग : ८

लोक उतरत होती, चढत होती आणि पूर्ण प्रवासभर बसमध्ये गर्दी होती. नंतर जेव्हा आम्ही मार्केटला पोहचलो तेव्हा बस मधून उतरायचे म्हणून सपना दिदी प्रथम उठून उभी राहिली. मी सीटवर बसूनच राहलो व वळून मी फक्त पाय बाहेर काढून दिदीला बाहेर यायला जागा करून दिली. जेव्हा दिदी सीटच्या...

तो ती आणि मी भाग : ९

मी सपना दिदीच्या पायावरून पाय टाकत तिला ओलांडू लागलो. माझी नजर तिच्या छातीच्या उभारांवर खिळली होती. तिला त्याची कल्पना होती पण ती माझ्याकडे न पहाता टीव्हीवर नजर खिळवून होती. तिने हळूच तिचा एक पाय वर केला आणि ते माझ्या लक्षात आले नाही. माझ्या लक्षात येईपर्यंत उशीर झाला...

तो ती आणि मी भाग : ११

"ओके! दिदी. मी असली पुस्तक वाचणे बंद करेन. तुझ्याकडे पहाणेही बंद करेन. पण माझ्या मनात ऑलरेडी तुझ्याविषयी जे आकर्षण निर्माण झालेय त्याचे काय? मी कितीही ठरवले तरी तुझ्याविषयीचे कामुक विचार माझ्या मनात यायचे थांबत नाही. आत्तापण बघ. तू हा ड्रेस घातला आहेस. तर माझी नजर...

तो ती आणि मी भाग : १२

एकदा सपना दिदी माझ्या बेडवर पडून एक पुस्तक चाळत होती. मी तिच्या अंगावर नजर फिरवत तिला विचारले, "दिदी, तू पुस्तक नेऊन तुझ्या रूममध्ये वाचतेस. मग येथेच का नाही वाचत." "हं मी काय लगेच जाऊन नाही वाचत. मला जसा वेळ मिळेल, मूड लागेल तसे वाचते." तिने हसून उत्तर दिले. "तरीपण...

तो ती आणि मी भाग : १३

आदल्या दिवशी मी तिला जे पुस्तक दिले होते त्यात एक बहीण-भावाच्या संभोगाची कथा होती. कॉलेजमध्ये जाणाऱ्या एका बहि‍णीबरोबर एक भाऊ सेक्स करतो अशी ती कथा होती. त्या कथेतील ती बहीण असा शॉर्ट स्कर्ट घालायची आणि त्याने तो भाऊ उत्तेजित व्हायचा. मग तिने तो स्कर्ट घातलेला असतानाच...

तो ती आणि मी भाग : १४

मला तर खरे दिदीचे उभार अजून चोखायचे होते पण आता ती परत चोखायला देणे मुश्किल होते. तेव्हा मी नाइलाजाने बेडवरून उठलो. मग मी पुस्तक काढायला कपाटाकडे जाऊ लागलो. माझ्या मनात हर्षने सांगितलेल्या टिप्सचे विचार चालू होतो. त्याने मला सांगितले होते की सपना दिदीने मला तिच्या...

तो ती आणि मी भाग : १५

"हॅऽऽ त्याला काय माहीत तुझे जिजू मला कसे झवतात ते." दिदीने डोळे मिटून घेत मान मागे टाकत मादक आवाजात म्हटले. तिच्या आवाजात उन्माद होता, उत्तेजना होती! "ते त्याला माहीत नाही पण तो ठामपणे म्हणतो की तो तुला जास्त चांगले झवेल आणि मलापण ती खात्री आहे!" तिच्या एका उभारावरील...

तो ती आणि मी भाग : १६

दिदी काही क्षण विचारात पडली! मी तिच्या पुच्चीत एक बोट घालत होतो आणि वर तिचा एक उभार दाबत होतो. त्याने तिची कामवासना भडकत राहिली आणि शेवटी ती कामातुर होत म्हणाली, "ठीक आहे, समीर. जर तुला तसे हवे असेल. तुमचे तसे आधी ठरले असेल तर मी जायला तयार आहे. तशीपण मी आता रांड...

तो ती आणि मी भाग : १७

हर्ष सपना दिदीबरोबर इतके बिनधास्त बोलत होता जणू ती त्याची मैत्रिण आहे. पोरी पटवण्याचे त्याचे हेपण एक कसब होते. तिच्याबरोबर असे कामुकपणे बोलताना तो उत्तेजित होत होता आणि त्याचा लवडा त्याच्या लुंगीत उठत होता. त्याच्या हलणाऱ्या लुंगीच्या दिशेने सपना दिदीची नजरही जात...

तो ती आणि मी भाग : १८

तिला त्याच्याकडून झवून घ्यायला किती घाई झाली होती हे तिच्या चेहर्‍यावर स्पष्ट दिसत होते आणि तिची घालमेल आणि अधीरता पाहून मी आणि हर्ष मनातल्या मनात खुश होतो! आमचा प्लान यशस्वी झाला होता आणि आम्हा दोघांना सपना दिदीला झवायला मिळणार होते हे आता स्पष्ट झाले होते. तरीही...

तो ती आणि मी भाग : १९

अंगावर पाणी घेतल्याने सपना दिदीचा लाल पारदर्शक गाऊन तिच्या अंगाला चिकटला होता आणि आतली लाल ब्रेसीयर आणि पॅन्टी इतकी स्पष्ट दिसत होती की जणू तिने गाऊन घातलाच नव्हता. तिच्या मादक अंगाची पूर्ण गोलाई उठून दिसत होती आणि तिची भरगच्च जवानी त्या अंतर्वस्त्रातून ओथंबून जात...

तो ती आणि मी भाग : २०

सपना दिदी कामवासनेने हपापलेल्या दोन पुरूषांच्या कचकड्यात सापडली होती आणि आम्ही दोघेही जंगली श्वापद जसे सावजावर झपाटते तसे तिच्या अंगाला झटत होतो. दिदीचा उभार चोखता चोखता मी खाली पाहिले तर हर्षने पुन्हा तिच्या पुच्चीत आपले बोट घातले होते आणि तो ते आत-बाहेर करत होता....

तो ती आणि मी भाग : २१

मग हर्षने आपला अजस्त्र लवडा हातात पकडला आणि पुढे करत दिदीच्या फटीवर टेकवला. एकदा दोनदा तिच्या बोच्याच्या भोकावर लवडा वर-खाली घासल्यावर त्याने लवडा खाली तिच्या पुच्चीवर नेला. तिच्या पुच्चीच्या भोकाचा अंदाज घेत त्याने लवड्याचा सुपाडा भोकावर टेकवला आणि एक हलका पण पॉवरफूल...

तो ती आणि मी भाग : २२

ते ऐकून मी चाट पडलो की हर्षला माहीत होते की दिदी आपला दाणा घासत होती ते. तो सेक्सच्या खेळात किती माहीर होता हे त्यावरून कळत होते. पण तो दिदीच्या पुच्चीत लवडा गाळतोय हे ऐकून मी घाबरलो! तो माझ्या बहिणीच्या पुच्चीत गळला आणि ती प्रेग्नंट झाली तर पंचाईत व्हायची ह्या भीतीने...

तो ती आणि मी भाग : २३

सपना दिदीने गपकन माझा लंड तोंडात घेतला आणि चोखायला लागली. आईगगगऽऽऽ! काय सुख वाटले म्हणून सांगू माझ्या लंडाला! तिच्या तोंडाच्या ऊबदार स्पर्शाने माझ्या लंडातून एक गोड शिरशिरी वर माझ्या अंगात सळसळून गेली! टपकन तिच्या तोंडात पुन्हा लंड गाळावा अशी तीव्र इच्छा माझ्या...

तो ती आणि मी भाग : २४

काही क्षणानंतर सपना दिदीने माझे तोंड खाली ढकलले आणि तिच्या एका उभारावर आणले. भुकेल्या बाळासारखा मी तिच्या उभारावर झपाटलो आणि तिचा एक निप्पल तोंडात घेऊन चोखायला लागलो. ती माझ्या केसांमध्ये हात फिरवू लागली. तिची छाती चोखता चोखता मी तिला झवायला लागलो. तिने मला आपल्या...

तो ती आणि मी भाग : २५

दिदीच्या नितंबाची मागे-पुढे हालचाल व्हायला लागली तेव्हा मला वाटले हर्ष काहीतरी करत आहे. पण मी निरखून पाहिले तेव्हा माझ्या लक्षात आले की हर्ष काही करत नव्हता तर दिदी स्वत:हून आपली कंबर हलवायाला लागली होती. आता ती खरोखरच कामोत्तेजित झाली होती! ती तापलेली आहे हे पाहून...

तो ती आणि मी भाग : २६

माझी नजर अजूनही सपना दिदीच्या नितंबावर होती. ती खाली पडली होती पण तिचे नितंब अजूनही वर उचलले होते आणि तिच्या बोच्याचे भोक मला स्पष्ट दिसत होते. जेव्हा हर्षचा लवडा त्यातून बाहेर आला होता तेव्हा ते भोक खूप खुलले होते आणि टेबल टेनीसचा बॉल सहज जाईल इतके मोठे वाटत होते....

error: नका ना दाजी असं छळू!!