तो ती आणि मी भाग : २३

सपना दिदीने गपकन माझा लंड तोंडात घेतला आणि चोखायला लागली. आईगगगऽऽऽ! काय सुख वाटले म्हणून सांगू माझ्या लंडाला! तिच्या तोंडाच्या ऊबदार स्पर्शाने माझ्या लंडातून एक गोड शिरशिरी वर माझ्या अंगात सळसळून गेली! टपकन तिच्या तोंडात पुन्हा लंड गाळावा अशी तीव्र इच्छा माझ्या लंडातून गेली. पण मला तिला झवायचे होते तेव्हा तिचे डोके धरून तिला थांबवत मी म्हणालो,

“नको नको दिदी अजून चोखू नकोस आता. मी ऑलरेडी तुझ्या तोंडाचे हे सुख घेतलेय. आता मला लवकर झवायला दे. तुझ्या पुच्चीची ऊब मला आता लंडावर हवी आहे.”

त्यावर सपना दिदीने मिश्किलपणे हसत माझ्या लंडावरून तोंड उचलले. तिला मी मागे ढकलून बेडवर खाली झोपायला लावले आणि मग मी तिच्या मांड्यांमध्ये माझी मांडी घालत तिच्या अंगावर रेलत डायरेक्ट तिच्या भरदार छातीच्या उभारांवर हल्ला बोल केला.

गपकन तिचा उभार तोंडात घेऊन मी चोखायला लागलो. ती माझ्या केसांमध्ये हात फिरवत माझे तोंड तिच्या छातीवर दाबायला लागली. तिची छाती चोखून २/३ मिनिटे झाली तसे ती लाडिकपणे मला म्हणाली,

“समीर एक सांगितले तर करशील का?”

“काय गं दिदी?” तिच्या उभारांवरून क्षणभर तोंड उचलत मी विचारले.

“माझी योनी चाटशील का? त्या मेल्या हर्षने आल्या आल्या मा‍झ्यात घालायला सुरूवात केली. मला योनी चाटलेले खूप आवडते! खूप दिवस झाले ते सुख मी घेतलेले नाही. तू चाट ना जरा माझी.” सपना दिदीने अतिशय मादक स्वरात विचारले.

“ठीक आहे, दिदी. चाटतो मी! मलापण तुझ्या पुच्चीची चव नाहीतरी घ्यायचीच आहे.” मी आनंदाने म्हणालो.

“हो ना. मग ये ना असा माझ्या मांड्यांत.” असे बोलून तिने माझे डोके स्वत:च्या फाकलेल्या मांड्यांच्या मध्ये ढकलले आणि माझी कंबर धरून मला स्वत:च्या अंगावर खेचत ती म्हणाली, “तू माझी योनी चोख, मी तुझा लंड चोखते! आपण मस्तपैकी सिक्स्टी-नाईन करूया!”

खुश होत मी पटकन माझे तोंड सपना दिदीच्या पुच्चीवर ठेवले आणि तिची पुच्ची चाटायला लागलो. माझ्या जि‍भेचा तिच्या पुच्चीला स्पर्श झाल्याबरोबर तिने एक मादक सुस्कारा सोडला आणि आपली कंबर उचलून आपली पुच्ची माझ्या तोंडावर दाबली. मग मला आपल्या अंगावर ओढून घेत तिने माझा लंड तोंडात घेतला आणि चोखायला लागली.

सपना दिदी खाली झोपली होती आणि मी कुशीवर पडून तिची पुच्ची चाटत होतो. ती तोंड वळवून माझा लंड तोंडात घेऊन चोखत होती. तसे तर मी अनेकदा कल्पना केली होती की मी आणि दिदी एकमेकांना सिक्स्टी-नाईन पोझीशनमध्ये चोखतोय. पण हे सुख त्या कल्पनेपेक्षा अलौकिक होते!

आम्ही दोघे बहीण-भाऊ एकमेकांना चोखण्यात मग्न झालो तेवढ्यात हर्ष टॉयलेटमधून बाहेर आला. आम्हा दोघांना एकमेकांच्या जांघेत तोंड खुपसलेले पाहून तो ओरडला,

“अरे व्वा! तुम्ही बहीण-भावानी आधीच चोखाचोखी चालू केलीत. माझी वाटपण पाहिली नाही.”

त्याने तसे म्हणल्यावर आम्ही दोघांनीही एकमेकांच्या मांडीतून तोंड वर केले आणि त्याच्याकडे पाहू लागलो. त्याच्याकडे पाहत मी हसून म्हणालो,

“सॉरी हर्षभाय. तुला यायला वेळ लागत होता. आणि मला दिदीला पाहून राहवले नाही. तेव्हा मीच तिला करायला लागलो.”

“अरे ठीक आहे रे. माझी काही हरकत नाही. शेवटी ती तुझीच बहीण आहे. नाहीतरी तिला चोदायची तुझीच पाळी आहे आता. तेव्हा चालू द्या तुमचे.”

“मग तू काय करणार आता? म्हणजे आम्ही करतोय तोपर्यंत.” मी कुतुहलाने त्याला विचारले.

“मी? मी बघत बसणार तुम्हा बहीण-भावाची चुदाई. असा नजारा कधी बघायला मिळत नाही. एक भाऊ आपल्या सख्ख्या बहि‍णीला चोदतोय आणि एक बहीण रंडीसारखी आपल्या भावाकडून चोदून घेतेय.”

हर्ष विचित्रपणे हसत म्हणाला आणि आमच्या जवळ येऊन बेडवर बसला. मग सपना दिदीच्या छातीचा एक उभार दाबत म्हणाला,

“तसा मी तुझ्या बहि‍णीवर हात साफ करून घेत राहिन म्हणा. काय सेक्सी आहे साली! गुब्बाऱ्यासारखी छाती आहे रांडेची! तू चालू ठेव. चोख तिची चूत मस्तपैकी.”

हर्षने तसे म्हणल्यावर मी तोंड वळवून सपना दिदीच्या पुच्चीवर ठेवले आणि पुन्हा तिची पुच्ची चोखायला लागलो. दिदीपण माझा लंड पहिल्यासारखा चोखायला लागली. हर्ष बाजूला बसून दिदीचे उभार दाबत होता.

पाच मिनिटातच दिदी आपली कंबर हलवायाला लागली. माझ्या लंडातील प्रेशरही वाढत होते. दिदीच्या तोंडाचा ऊबदारपणा माझ्या लंडातील कामवासनेला असह्य होत होता. अचानक गळू नये म्हणून मी मध्ये मध्ये माझा लंड मागे ओढत होतो. जेव्हा दिदी विचित्रपणे कंबर हलवायाला लागली तेव्हा ते पाहून हर्ष चेकाळत म्हणाला,

“बघ बघ समीर तुझी बहीण मस्त तापलीय. तू तिची चूत मस्त चोखतोय तर ती झडायला आलीय. म्हणून ती कंबर हलवतेय. अजून जोरात चोख तिची चूत. एका मिनिटात झडेल ती आता.”

त्याच्या प्रोत्साहनाने मी त्वेषाने सपना दिदीची पुच्ची चोखायला लागलो. तिच्या दाण्यावर मी जणू हल्ला चढवला आणि त्याला चोखायला लागलो. हर्ष म्हणाला तसा एका मिनिटातच दिदीची हालचाल कंट्रोलच्या बाहेर गेली! घुसमटल्यासारखे गुरगुरत तिचे अंग कडक झाले आणि ती झडायला लागली. तिच्या अंगाला सूक्ष्म झटके बसत होते आणि ती कण्हत होती. जेव्हा तिची कामतृप्ती झाली तेव्हा तिचे अंग सैल पडले.

“चल समीर आता लवकर चोद तुझ्या बहि‍णीला. तूपण गरम आहेस आणि तीपण पेटलेली आहे. होऊन जाऊ दे मस्त चुदाई!”

मग मी उठलो आणि सपना दिदीचे पाय धरून मी फाकवले. तिच्या फाकलेल्या पायात मी गुडघ्यावर बसलो. काही क्षण मी दिदीची पुच्ची पाहत राहलो. ओली झाल्याने तिच्या पुच्चीच्या पाकळ्या चमकत होत्या!

मग मी माझा कडक लंड एका हातात पकडला आणि त्याचा सुपाडा दिदीच्या पुच्चीवर ठेवला! मला असे वाटले जणू माझा लंड आगीच्या भट्टीवर ठेवला आहे! मग मी तिच्या पुच्चीच्या चीरेत माझा लंड घुसवायला लागलो. पण तो आत जात नव्हता. फक्त सुपाड्याचा थोडा भाग जात होता. माझी तारांबळ पाहून हर्ष हसत म्हणाला,

“अरे तू तिच्या कूल्ह्याखाली उशी ठेव आणि तिचे पाय खांद्यावर घेऊन मग घाल. मग बघ कसा मख्खन की तरह लंड चूतमध्ये घुसेल.”

त्याने नुसते बोलायची खोटी. आणि सपना दिदीने पटकन तिच्या डोक्याजवळ असलेली ऊशी घेऊन माझ्या हातात दिली. तिची तत्परता पाहून पुन्हा हर्ष हसत म्हणाला,

“बघ बघ तुझ्या बहि‍णीला किती घाई झाली आहे तुझ्याकडून चोदून घ्यायची. पटकन ऊशी दिली रंडीने.”

“हॅऽऽ आता माझ्या हाताशी होती ऊशी म्हणून पटकन दिली.” दिदीने थोड्या फणकाऱ्यात म्हटले.

“अगं हो गं माझी राणी. लगेच कशाला रागावतेस. मी तर मस्करीत बोललो!” हर्षने तिचा निप्पल दाबत हसत म्हटले.

त्यांच्या बोलण्याकडे दुर्लक्ष करत मी ऊशी सपना दिदीच्या नितंबाखाली सारली. तिने आपले नितंब उचलून मला ऊशी नीट खाली सरकवू दिली. मग मी तिच्या नितंबाच्या बाजूला पोझीशन घेतली आणि तिचे पाय माझ्या खांद्यावर टाकले.

मग मी पुन्हा लंड हातात पकडला आणि त्याचा सुपाडा तिच्या पुच्चीच्या चीरेवर ठेवला. मग थोडा प्रयत्न करून जोर देत मी लंड आत घुसवायला लागलो. ह्या पोझीशनमुळे माझा लंड माझ्या बहिणीच्या पुच्चीत घुसायला लागला.

माझ्या लंडाच्या सुपाड्यावरची कातडी ताणली गेली होती आणि मला त्रास होत होता. तसेच ही माझी कोणा मुलीला झवायची पहिली वेळ होती तेव्हा माझ्या मनात एक वेगळी हुरहूर होती! माझ्या चेहर्‍यावर सिरीअस भाव होते. मला असे वाटू लागले की लंड बाहेर काढावा. पण माझ्या चेहर्‍यावरील भाव ओळखून हर्ष मला म्हणाला,

“समीर. आता लंड बाहेर काढू नकोस! तुझी पहिली वेळ आहे चोदायची. तेव्हा थोडा त्रास होणारच. एकदा सवय झाली की मग मजाच मजा वाटते. तेव्हा आधी थोडे हळूहळू कर. मग दे दणादण धक्के!”

त्याच्या बोलण्याने माझा उत्साह वाढला! मी अजून थोडा दाब देत देत माझा लंड दिदीच्या टाईट पुच्चीत घालायला लागलो. हर्षच्या भल्या मोठ्या लंडाने पण तिची पुच्ची सैल झाली नव्हती. कसाबसा धक्का देत मी माझा पूर्ण लंड तिच्या पुच्चीत घातला. मग मी थोडा स्तब्ध राहलो.

माझ्या लंडाला प्रचंड टाईटपणा जाणवत होता! पुढे आता दिदीला कसे झवायचे ह्या विचारात मी काही क्षण पडलो. माझी अडचण दिदीने जाणली आणि तिने माझ्या खांद्यावरील आपले पाय बाजूला घेत खाली घेतले आणि आपले हात वर करून मला तिच्या मिठीत बोलवत म्हणाली,

“ये! तू माझ्या अंगावर असा झोप म्हणजे तुला करायला सोपे जाईल.”

दिदीचे ऐकून मी तिच्या अंगावर झोपलो. तिच्या गुबगुबीत अंगावर झोपताना मला मजा वाटली! तिच्या बगलेतून हात घालून मी खाली बेडवर रोवले आणि त्यावर माझ्या अंगाचा भार मी सांभाळला. दिदीने माझा चेहरा हाताच्या ओंजळीत पकडला आणि माझ्या ओठांवर ओठ ठेवून माझे चुंबन घ्यायला लागली.

तिच्या प्रेमळ चुंबनाने माझ्या लंडातील उत्तेजना वाढली आणि मी कंबर हलवायाला लागलो. तिच्या पुच्चीतून थोडा लंड बाहेर काढून मी पुन्हा आत ढकलला आणि हळूहळू माझी आत-बाहेर करण्याची गती वाढवायला लागलो. दिदी मला झवायला हेल्प करत होती म्हणून मी तिला झवू शकत होतो.

बापरे! दिदीची पुच्ची खूप गरम भासत होती! तिच्या त्या गरम पुच्चीत लंड घालताना इतके मस्त वाटत होते की असे वाटायला लागले असेच तिला झवत राहावे. तिच्या टाईट पुच्चीच्या घर्षणाने माझ्या लंडाला एक वेगळीच अनुभूति मिळत होती!

सुरुवातीला माझ्या लंडाला जो त्रास झाला तो आता होत नव्हता आणि मला तिला झवण्यात मजा वाटायला लागली. त्यात आणि ती माझ्या तोंडात जीभ घालून माझी जीभ चोखत होती. माझ्या तोंडातील लाळ तिच्या तोंडात गळत होती. हा प्रकारही मला इतका सेक्सी आणि उत्तेजक वाटत होता की त्याने माझ्या लंडात एक वेगळीच वासना भडकत होती.

तो ती आणि मी

"अरे! तू कधी आलास?" हर्ष आत येत मला म्हणाला. "आत्ताच आलो!" मी गडबडत उत्तर दिले. "ते पुस्तक तू कशाला घेतला?" असे म्हणत तो पुढे आला आणि माझ्या हातातील पुस्तक घेत पुढे म्हणाला, "अरे बाबा, हे पुस्तक तुला वाचायला नाही हाय. हे फक्त मोठ्या माणसांनी वाचायचे पुस्तक हाय."...

तो ती आणि मी भाग : २

मग त्यानंतर मी दर दिवशी त्याला सेक्सी कथांच्या तसल्या पुस्तकाबद्दल विचारायला लागलो आणि तो नंतर देतो असे सांगून काही ना काही कारणाने मला पुस्तक द्यायचे टाळत राहला. असे जवळ जवळ आठवडाभर चालले. तो आठवडाभर मी आधी वाचलेल्या पुस्तकामधील झवाझवीचे वर्णन आठवत होतो व दिवसातून...

तो ती आणि मी भाग : ३

पहिल्या आठवड्यात सपना दिदी २/३ वेळा त्याच्याकडे कपडे आणायला गेली त्यानंतर पुढच्या संध्याकाळी जेव्हा मी त्याच्याकडे कपडे आणायला गेलो तेव्हा उत्साहाने तो मला सांगायला लागला, "यार, समीर! काल तुझ्या बहि‍णीने काय मस्त गुलाबी ड्रेस घातला होता! त्यात ती एकदम सेक्सी दिसत...

तो ती आणि मी भाग : ४

मला कळत होते की माझ्या बहि‍णीबद्दल प्रत्येक वाक्य बोलताना तो जास्तच एक्साईट होत चालला होता. आपल्या लुंगीवरून त्याने आपल्या लंडावर हात फिरवायला सुरूवात केली होती. तो जसा एक्साईट होता तसा मीपण एक्साईट होत होतो. माझा लंडपण टाईट होत चालला होता. त्याच्या लुंगीवरील तंबूकडे...

तो ती आणि मी भाग : ५

त्याने मला त्याच्या आतल्या रूममध्ये नेले आणि त्याने आम्हा दोघांसाठी चहा बनवला. चहा घेता घेता आम्ही माझ्या बहि‍णीला झवण्याचे प्लानिंग करू लागलो. बाईच्या बाबतीत हर्ष एकदम हुशार होता! बाईला कसे पटवायचे ह्याचा अनेक आयडीया त्याच्या डोक्यात होत्या आणि कुठल्या आयडीया माझ्या...

तो ती आणि मी भाग : ६

दुसर्‍या दिवशी सकाळी मी हर्षच्या दुकानावर कपडे द्यायला गेलो. मग मी प्रामाणिकपणे त्याला काय घडले ते सगळे सांगितले. माझा प्रगती ऐकून तोपण जाम खुश झाला! माझी पाठ थोपटत तो आनंदाने मला म्हणाला, "बघितलस मी तुला सांगत होतो ना तुझी बहीण पक्की झवाडी आहे. ती नक्कीच आपल्याला...

तो ती आणि मी भाग : ७

मला गर्दीची पूर्ण कल्पना होती आणि म्हणून गर्दीत दिदीला चोंबळायचा चान्स घेण्यासाठी मी तिला बसमध्ये आणले होते. तसे तर बसमध्ये अनेक बायकां-मुलीं होत्या तेव्हा माझ्या बहिणीकडे खास कोणाचे लक्ष नव्हते पण आजूबाजूचे २/३ जण तिच्यावर लक्ष ठेवून होते. अर्थात, मी तिच्याशी बोलत...

तो ती आणि मी भाग : ८

लोक उतरत होती, चढत होती आणि पूर्ण प्रवासभर बसमध्ये गर्दी होती. नंतर जेव्हा आम्ही मार्केटला पोहचलो तेव्हा बस मधून उतरायचे म्हणून सपना दिदी प्रथम उठून उभी राहिली. मी सीटवर बसूनच राहलो व वळून मी फक्त पाय बाहेर काढून दिदीला बाहेर यायला जागा करून दिली. जेव्हा दिदी सीटच्या...

तो ती आणि मी भाग : ९

मी सपना दिदीच्या पायावरून पाय टाकत तिला ओलांडू लागलो. माझी नजर तिच्या छातीच्या उभारांवर खिळली होती. तिला त्याची कल्पना होती पण ती माझ्याकडे न पहाता टीव्हीवर नजर खिळवून होती. तिने हळूच तिचा एक पाय वर केला आणि ते माझ्या लक्षात आले नाही. माझ्या लक्षात येईपर्यंत उशीर झाला...

तो ती आणि मी भाग : १०

"अगं दिदी. खरंच सांगतो." मी नकार देत म्हटले. "तुला नाही ना सांगायचे. थांब, रात्री बाबा येऊ दे. मग मी सांगते सगळे त्यांना. मग बघ तुझी कशी धुलाई करतील ते." तिने शेवटी मला निर्वाणीचे धमकावले. "नको, दिदी! प्लीज बाबांना काही सांगू नकोस! माझी तर पुरी वाट लागेल. ते तर मला...

तो ती आणि मी भाग : ११

"ओके! दिदी. मी असली पुस्तक वाचणे बंद करेन. तुझ्याकडे पहाणेही बंद करेन. पण माझ्या मनात ऑलरेडी तुझ्याविषयी जे आकर्षण निर्माण झालेय त्याचे काय? मी कितीही ठरवले तरी तुझ्याविषयीचे कामुक विचार माझ्या मनात यायचे थांबत नाही. आत्तापण बघ. तू हा ड्रेस घातला आहेस. तर माझी नजर...

तो ती आणि मी भाग : १२

एकदा सपना दिदी माझ्या बेडवर पडून एक पुस्तक चाळत होती. मी तिच्या अंगावर नजर फिरवत तिला विचारले, "दिदी, तू पुस्तक नेऊन तुझ्या रूममध्ये वाचतेस. मग येथेच का नाही वाचत." "हं मी काय लगेच जाऊन नाही वाचत. मला जसा वेळ मिळेल, मूड लागेल तसे वाचते." तिने हसून उत्तर दिले. "तरीपण...

तो ती आणि मी भाग : १३

आदल्या दिवशी मी तिला जे पुस्तक दिले होते त्यात एक बहीण-भावाच्या संभोगाची कथा होती. कॉलेजमध्ये जाणाऱ्या एका बहि‍णीबरोबर एक भाऊ सेक्स करतो अशी ती कथा होती. त्या कथेतील ती बहीण असा शॉर्ट स्कर्ट घालायची आणि त्याने तो भाऊ उत्तेजित व्हायचा. मग तिने तो स्कर्ट घातलेला असतानाच...

तो ती आणि मी भाग : १४

मला तर खरे दिदीचे उभार अजून चोखायचे होते पण आता ती परत चोखायला देणे मुश्किल होते. तेव्हा मी नाइलाजाने बेडवरून उठलो. मग मी पुस्तक काढायला कपाटाकडे जाऊ लागलो. माझ्या मनात हर्षने सांगितलेल्या टिप्सचे विचार चालू होतो. त्याने मला सांगितले होते की सपना दिदीने मला तिच्या...

तो ती आणि मी भाग : १५

"हॅऽऽ त्याला काय माहीत तुझे जिजू मला कसे झवतात ते." दिदीने डोळे मिटून घेत मान मागे टाकत मादक आवाजात म्हटले. तिच्या आवाजात उन्माद होता, उत्तेजना होती! "ते त्याला माहीत नाही पण तो ठामपणे म्हणतो की तो तुला जास्त चांगले झवेल आणि मलापण ती खात्री आहे!" तिच्या एका उभारावरील...

तो ती आणि मी भाग : १६

दिदी काही क्षण विचारात पडली! मी तिच्या पुच्चीत एक बोट घालत होतो आणि वर तिचा एक उभार दाबत होतो. त्याने तिची कामवासना भडकत राहिली आणि शेवटी ती कामातुर होत म्हणाली, "ठीक आहे, समीर. जर तुला तसे हवे असेल. तुमचे तसे आधी ठरले असेल तर मी जायला तयार आहे. तशीपण मी आता रांड...

तो ती आणि मी भाग : १७

हर्ष सपना दिदीबरोबर इतके बिनधास्त बोलत होता जणू ती त्याची मैत्रिण आहे. पोरी पटवण्याचे त्याचे हेपण एक कसब होते. तिच्याबरोबर असे कामुकपणे बोलताना तो उत्तेजित होत होता आणि त्याचा लवडा त्याच्या लुंगीत उठत होता. त्याच्या हलणाऱ्या लुंगीच्या दिशेने सपना दिदीची नजरही जात...

तो ती आणि मी भाग : १८

तिला त्याच्याकडून झवून घ्यायला किती घाई झाली होती हे तिच्या चेहर्‍यावर स्पष्ट दिसत होते आणि तिची घालमेल आणि अधीरता पाहून मी आणि हर्ष मनातल्या मनात खुश होतो! आमचा प्लान यशस्वी झाला होता आणि आम्हा दोघांना सपना दिदीला झवायला मिळणार होते हे आता स्पष्ट झाले होते. तरीही...

तो ती आणि मी भाग : १९

अंगावर पाणी घेतल्याने सपना दिदीचा लाल पारदर्शक गाऊन तिच्या अंगाला चिकटला होता आणि आतली लाल ब्रेसीयर आणि पॅन्टी इतकी स्पष्ट दिसत होती की जणू तिने गाऊन घातलाच नव्हता. तिच्या मादक अंगाची पूर्ण गोलाई उठून दिसत होती आणि तिची भरगच्च जवानी त्या अंतर्वस्त्रातून ओथंबून जात...

तो ती आणि मी भाग : २०

सपना दिदी कामवासनेने हपापलेल्या दोन पुरूषांच्या कचकड्यात सापडली होती आणि आम्ही दोघेही जंगली श्वापद जसे सावजावर झपाटते तसे तिच्या अंगाला झटत होतो. दिदीचा उभार चोखता चोखता मी खाली पाहिले तर हर्षने पुन्हा तिच्या पुच्चीत आपले बोट घातले होते आणि तो ते आत-बाहेर करत होता....

तो ती आणि मी भाग : २१

मग हर्षने आपला अजस्त्र लवडा हातात पकडला आणि पुढे करत दिदीच्या फटीवर टेकवला. एकदा दोनदा तिच्या बोच्याच्या भोकावर लवडा वर-खाली घासल्यावर त्याने लवडा खाली तिच्या पुच्चीवर नेला. तिच्या पुच्चीच्या भोकाचा अंदाज घेत त्याने लवड्याचा सुपाडा भोकावर टेकवला आणि एक हलका पण पॉवरफूल...

तो ती आणि मी भाग : २२

ते ऐकून मी चाट पडलो की हर्षला माहीत होते की दिदी आपला दाणा घासत होती ते. तो सेक्सच्या खेळात किती माहीर होता हे त्यावरून कळत होते. पण तो दिदीच्या पुच्चीत लवडा गाळतोय हे ऐकून मी घाबरलो! तो माझ्या बहिणीच्या पुच्चीत गळला आणि ती प्रेग्नंट झाली तर पंचाईत व्हायची ह्या भीतीने...

तो ती आणि मी भाग : २४

काही क्षणानंतर सपना दिदीने माझे तोंड खाली ढकलले आणि तिच्या एका उभारावर आणले. भुकेल्या बाळासारखा मी तिच्या उभारावर झपाटलो आणि तिचा एक निप्पल तोंडात घेऊन चोखायला लागलो. ती माझ्या केसांमध्ये हात फिरवू लागली. तिची छाती चोखता चोखता मी तिला झवायला लागलो. तिने मला आपल्या...

तो ती आणि मी भाग : २५

दिदीच्या नितंबाची मागे-पुढे हालचाल व्हायला लागली तेव्हा मला वाटले हर्ष काहीतरी करत आहे. पण मी निरखून पाहिले तेव्हा माझ्या लक्षात आले की हर्ष काही करत नव्हता तर दिदी स्वत:हून आपली कंबर हलवायाला लागली होती. आता ती खरोखरच कामोत्तेजित झाली होती! ती तापलेली आहे हे पाहून...

तो ती आणि मी भाग : २६

माझी नजर अजूनही सपना दिदीच्या नितंबावर होती. ती खाली पडली होती पण तिचे नितंब अजूनही वर उचलले होते आणि तिच्या बोच्याचे भोक मला स्पष्ट दिसत होते. जेव्हा हर्षचा लवडा त्यातून बाहेर आला होता तेव्हा ते भोक खूप खुलले होते आणि टेबल टेनीसचा बॉल सहज जाईल इतके मोठे वाटत होते....

error: नका ना दाजी असं छळू!!