तो ती आणि मी भाग : २६

माझी नजर अजूनही सपना दिदीच्या नितंबावर होती. ती खाली पडली होती पण तिचे नितंब अजूनही वर उचलले होते आणि तिच्या बोच्याचे भोक मला स्पष्ट दिसत होते. जेव्हा हर्षचा लवडा त्यातून बाहेर आला होता तेव्हा ते भोक खूप खुलले होते आणि टेबल टेनीसचा बॉल सहज जाईल इतके मोठे वाटत होते.

जेव्हा ती खाली झाली तेव्हा तिच्या बोच्याची त्वचा आत-बाहेर होऊन ते भोक आकसत होते, पसरत होते. त्यात गाळलेले हर्षचे वीर्य धारेसारखे खाली गळाले आणि तिच्या पुच्चीच्या चीरेत शिरले. माझ्या बहिणीचा नुकताच झवलेला बोचा पाहून माझ्या लंडात कमालीचा तणाव आला आणि तिच्या त्या झवलेल्या भोकात माझा लंड तिथल्या तिथे घालण्याची तीव्र इच्छा माझ्या मनात आली!

ती ग्लानी येऊन खाली पडली होती आणि हर्षही बाजूला डोळे मिटून पडला होता तेव्हा त्या संधीचा फायदा घेत मी पटकन दिदीच्या मागे गेलो. माझा कडक झालेला लंड हातात पकडत मी तिच्या बोच्याच्या भोकाजवळ आणले.

माझ्या लंडाचा सुपाडा मी तिच्या बोच्याच्या भोकावर टेकवला आणि दुसर्‍या हाताने तिची कंबर पकडून तिला मागे खेचले. एका झटक्यात मी माझा पूर्ण लंड माझ्या बहिणीच्या बोच्यात घातला!! हर्षच्या अजस्त्र लवड्याने तिचे भोक बरेच ढिल्ले केले होते तेव्हा त्याच्या मानाने छोटा असलेला माझा लंड तिच्या बोच्यात अगदी सहज गेला.

काही क्षण दिदीला कळलेच नाही की काय होत आहे ते. मी तिला जराही उसंत न देता तिची कंबर दोन्ही हातात पकडली आणि सटसट करत माझा लंड तिच्या बोच्यात आत-बाहेर करून तिचा बोचा झवायला लागलो. दिदी भानावर आली आणि वर होऊन मागे पाहू लागली.

मला तिच्या मागे पाहून तिच्या चेहर्‍यावर आश्चर्य उमटले आणि ती काही बोलायला गेली. पण तिच्या तोंडून शब्द बाहेर पडले नाही आणि ती नुसतीच कण्हत राहिली. शेवटी ती काही बोलली नाही आणि परत आपले डोके बेडवर ठेवून ती निपचित पडून राहिली.

माझ्या ह्या हल्ल्याला काही रिॲक्ट करण्याची ताकदही तिच्याच राहिली नव्हती. ती तशीच गुपचूप पडून राहून माझ्या लंडाचे धक्के आपल्या बोच्यात घेत राहिली. ती काही बोलली नाही हे पाहून मला इतका आनंद झाला की त्या आनंदाच्या भरात मी त्वेषाने तिचा बोचा झवत राहलो.

सपना दिदीचा बोचा मला इतक्या लवकर झवायला मिळेल ह्याची मी कल्पना केली नव्हती. अचानक घबाड मिळाल्यावर जसा आनंद होतो तसे मला झाले होते. तिच्या बोच्यात कसे आणि किती धक्के मारू असे मला झाले!

गचागच करत मी तिचा बोचा झवत होतो. आश्चर्य म्हणजे हर्षच्या इतक्या जाडजूड लवड्याने तिचा बोचा ढिल्ला झाला होता तरी माझ्या लंडाला खूप घट्टपणा जाणवत होता. माझा लंड रबराच्या पिशवीत बांधून घट्ट पकडल्यासारखे मला वाटत होते.

माझ्या लंडातील कामोत्तेजना, तिचा बोचा झवण्याचे सुख, त्याच बरोबर तिच्या मांसल गरगरीत नितंबाचा होणारा स्पर्श माझी कामवासना शिगेला नेत होती. अचानक माझा बांध फुटला आणि मी दिदीच्या बोच्यात गळायला लागलो. माझ्या लंडातून वीर्याच्या पिचकाऱ्या तिच्या बोच्यात गळायला लागल्या.

तिला किती जोराने झवू असे मला झाले आणि माझी सगळी शक्ती एकवटत मी त्वेषाने शेवटचे काही धक्के तिच्या बोच्यात देत राहलो. जेव्हा माझ्या स्खलनाचा भर ओसरला तेव्हा मी स्पीड कमी केला. माझे धक्के कमी कमी करत शेवटी मी थांबलो आणि चक्क स्वत:ला दिदीच्या अंगावर झोकून दिले.

ती नितंब वर करून पालथी पडली होती पण माझ्या अंगाच्या भाराने तिला नितंब खाली करून बेडवर सपाट झोपावे लागले आणि मी तिच्या वर, तिच्या बोच्यात लंड घालून पडून राहलो. मलापण थोडा दम लागला होता तेव्हा मी थकून तिच्या अंगावर पडून राहलो.

माझ्या बहिणीच्या नग्न शरीरावर तसे नागडे झोपताना मला प्रचंड समाधान जाणवत होते! माझा मलूल होत असलेला लंड अजून तिच्या बोच्यात होता पण तो हळूहळू बाहेर येत होता. आम्हा दोघांचे अंग घामाने ओले झाले होते आणि एक प्रकारचा विशिष्ट वास त्याला येत होता.

काही क्षणानंतर मी भानावर आलो आणि तिच्या अंगावरून बाजूला कलंडलो. मी हर्षकडे नजर टाकली तर तो माझ्याकडे पाहून मिश्किलपणे हसत होता. हसत हसत तो मला म्हणाला,

“अरे वा रे समीर लगे हाथ तुने भी बहती गंगा मे डुबकी लगा ली! बहोत अच्छे! मजा आली ना तुझ्या बहिणीचा गांड मारून?”

“हं? हो! खूप मजा वाटली! मी ओशाळत उत्तर दिले, “ते तिला तसे पडलेले पाहून मला राहवले नाही. तिच्या गांडीचे भोक मला जणू खुणावत होते. तेव्हा मीपण तिला गांडीत झवलो!”

“व्वा रे मेरे शेर! शिकार तर अशीच करायची असते. मौका मिळाला की सावजावर झडप घालायची असते. तसेपण तुला आता झडप घालायची गरज नाही. तुझी बहीण तशीपण तुला आता चोदायला देईल.” हर्ष हसत हसत म्हणाला आणि बेडवरून उठला.

“चल आता मी निघतो. मला खूप उशीर झालाय. गिऱ्हाईक वाट बघत असतील. ते विचार करत असतील हा दुकान बंद करून कुठे गेला?” असे बोलून हर्ष आपल्या जागेवरून उठला आणि टॉयलेटच्या दिशेने जात मला म्हणाला, “जरा माझे कपडे आणून देतोस का?”

मी ‘हो’ म्हणालो आणि धावत जाऊन मी दिदीच्या रूममध्ये पडलेले त्याचे कपडे घेऊन आलो. काही क्षणानंतर हर्ष टॉयलेटमधून फ्रेश होऊन बाहेर आला. मी त्याला त्याचे कपडे दिले आणि त्याने आपले कपडे घातले. मग तो मला हाताने सलाम करत त्या रूममधून बाहेर पडला.

मी त्याला दरवाज्यापर्यंत सोडायला बाहेर आलो. मी नागडाच होतो तेव्हा दरवाजा उघडून मी त्याच्या मागे उभा राहलो. माझ्याकडे पाहून हसत हर्ष बाहेर पडला आणि मी पटकन दरवाजा लावून घेतला.

मग मी पुन्हा आमच्या आईवडीलांच्या रूममध्ये आलो जेथे दिदी अजूनही बेडवर पालथी पडली होती. तिच्या नग्न शरीरावर एक नजर टाकून मी टॉयलेटमध्ये शिरलो. लघवी करून, माझा लंड साफ वगैरे करून मी फ्रेश झालो आणि बाहेर आलो.

सपना दिदी अजूनही बेडवर पडली होती पण आता ती पाठीवर सरळ झाली होती. माझी चाहुल लागल्यावर तिने डोळे उघडत माझ्यावर एक कटाक्ष टाकला आणि पुन्हा डोळे मिटून घेतले. मी जाऊन तिच्या बाजूला पडलो आणि तिच्या चेहर्‍याकडे बघत बसलो. तिने पुन्हा डोळे उघडले तेव्हा मी तिच्याकडे पाहून हसलो. पण ती हसली नाही व तोंड वेडेवाकडे करत म्हणाली,

“माझे सगळे अंग ठणकतेय! असे वाटतेय अंगाचे सगळे भाग वेगळे झाले आहेत. तुम्हा दोघांसारख्या रानटी पुरूषांकडून झवून घ्यायचे म्हणजे खायचे काम नाही! मी अशी अंगाने आडदांड नसले असते तर कधीच माझा जीव गेला असता.”

“ओह सॉरी दिदी!” मी ओशाळत अपराध्यासारखे म्हणालो, “ते तुला तसे पाहून मी स्वत:ला रोखू शकलो नाही. तेव्हा मी तुझ्या बोच्यात झवलो! खूप त्रास झाला का??”

“तुझ्या झवण्याचा नाही. पण त्या हर्षच्या झवण्याचा नक्कीच झाला! काय जाडजूड लंड होता त्याचा! मला तर माझ्या अंगात सगळीकडे त्याचा लंड भरल्यासारखा वाटत होता. तो जर मला अजून एकदा-दोनदा बोच्यात झवला तर माझे ते भोक कायमचे तसे मोठे होऊन जाईल.” दिदीने म्हटले.

“ओह सॉरी दिदी!” असे म्हणून मी तिला दिलासा देत पुढे म्हणालो, “तुला जर खरोखर इतका त्रास झाला असेल तर मी त्या हर्षला पुन्हा तुझ्या अंगाला हात लावायला देणार नाही. आज पहिली वेळ तो तुला झवला. ते पहिले आणि शेवटचे झवणे. पुन्हा त्याला मी कधी तुला झवायला आणणार नाही. तुला शारीरिक त्रास होईल असे काहीही मी घडू देणार नाही.”

मी तसे तिला सांगत होतो आणि त्यात माझाच फायदा होता! एक परका पुरूष माझ्या बहि‍णीला झवतो हे खरे माझ्या मनाला तितकेसे पटत नव्हते. निव्वळ हर्षने माझी कामवासना शमवण्यासाठी मला मदत केली होती म्हणून मी त्याला माझ्या बहि‍णीला झवण्याचा चान्स दिला होता.

आता जेव्हा माझ्या बहि‍णीला मी झवलो होतो आणि तिने मला झवायला दिले होते तसे आता ती मला पुढेही झवायला देणार ह्यात काही शंका नव्हती. तेव्हा आता हर्षला पुन्हा तिला झवायचा चान्स देण्याची गरज नव्हती. त्याचा लवडा खूप मोठा व जाडजूड होता आणि त्याने दिदीला त्रासच होत होता.

हर्ष जर दिदीला असाच झवत राहला तर तिची पुच्ची आणि बोचा दोन्ही लूज पडली असती. त्याचा त्रास मलाही झाला असता आणि तिच्या नवऱ्यालाही. कारण आम्ही तिला झवलो तर आमच्या लंडाने तिला तितकी मजा नसती वाटली जितकी हर्षच्या लंडाने तिला वाटेल.

तेव्हा हा सगळा विचार करून मी ठरवत होतो की पुन्हा आता हर्षला तिला झवायचा चान्स द्यायचा नाही आणि म्हणून मी दिदीला म्हणालो की मी हर्षला पुन्हा आणणार नाही. पण माझे ऐकून ती पुढे जे म्हणाली त्याने मी अवाक झालो! ती म्हणाली,

“अरे समीर मी हर्षच्या लंडाबद्दल तक्रार करत नाहीये. मला तर त्याचा लंड खूप आवडलाय. हां त्याचा लंड खूप मोठा आहे, जाडजूड आहे. त्याने तो पहिली वेळ मला झवला म्हणून मला त्रास झाला! पण बायकांना असाच लंड लागतो! असा जबरदस्त लंड असेल तर झवून घ्यायला वेगळीच मजा येते.

“तुझ्या जिजूंचा लंड किंवा तुझा लंड त्याच्यासारखा नाही म्हणजे तुमच्या लंडातपण मजा आहे पण हर्षच्या लंडात एक वेगळीच मजा आहे! तेव्हा हर्षचा लंड मला पुन्हा पाहिजे. जेव्हा जेव्हा चान्स मिळेल तेव्हा तेव्हा मला त्याचा लंड हवाय आणि तो तू मला मिळवून द्यायला पाहिजे. तो तर मला झवायला सदैव एका पायावर तयार असेल. तेव्हा चान्स मिळाला की तुला त्याला माझ्याकडे घेऊन यावे लागेल. तरच मी तुलापण झवायला देईल.”

तिचे म्हणणे ऐकून मी जागीच उडालो! हर्ष म्हणत होता ते अगदी बरोबर होते. माझी बहीण पक्की छिनाल रांड आहे! तिला घरच्या लंडाची नाही तर बाहेरच्या लंडाची चटक लागली होती. रांडेसारखी तिला परक्या पुरूषाकडून झवून घ्यायची इच्छा होती.

माझ्या चकीत झालेल्या चेहर्‍याकडे पाहत ती चावटपणे हसत म्हणाली,

“आता मी मस्त शॉवर घेऊन झोपणार आणि आराम करणार आहे. रात्रीसाठी मी जेवण काही करणार नाही तेव्हा तू बाहेरून हॉटेलमधून जेवण घेऊन ये. जेवण आणायला जाशील तेव्हा त्या हर्षला जाऊन सांग की रात्री त्याला पुन्हा आपल्या घरी यायचे आहे. रात्रभर मी त्याच्याकडून झवून घेणार आहे.

“आजच नाही तर उद्या परवा आई-बाबा परत येईपर्यंत रोज रात्री मी त्याच्याकडून झवून घेणार आहे. डोंट वरी! मी तुलापण झवायला देईल. तू मला त्याचा जबरदस्त लंड अवेलेबल करून दिलास तेव्हा तुलापण बक्षीस मिळायला हवे. तेव्हा तूपण अधून-मधून मला झवत जा. कळले का? जा आता. तूपण थोडी विश्रांती घे!”

असे बोलून सपना दिदी हसत हसत बेडवरून उठली आणि बाथरूममध्ये शिरली. मी वेड्यासारखा तिच्याकडे पाहत राहलो.

तो ती आणि मी

"अरे! तू कधी आलास?" हर्ष आत येत मला म्हणाला. "आत्ताच आलो!" मी गडबडत उत्तर दिले. "ते पुस्तक तू कशाला घेतला?" असे म्हणत तो पुढे आला आणि माझ्या हातातील पुस्तक घेत पुढे म्हणाला, "अरे बाबा, हे पुस्तक तुला वाचायला नाही हाय. हे फक्त मोठ्या माणसांनी वाचायचे पुस्तक हाय."...

तो ती आणि मी भाग : २

मग त्यानंतर मी दर दिवशी त्याला सेक्सी कथांच्या तसल्या पुस्तकाबद्दल विचारायला लागलो आणि तो नंतर देतो असे सांगून काही ना काही कारणाने मला पुस्तक द्यायचे टाळत राहला. असे जवळ जवळ आठवडाभर चालले. तो आठवडाभर मी आधी वाचलेल्या पुस्तकामधील झवाझवीचे वर्णन आठवत होतो व दिवसातून...

तो ती आणि मी भाग : ३

पहिल्या आठवड्यात सपना दिदी २/३ वेळा त्याच्याकडे कपडे आणायला गेली त्यानंतर पुढच्या संध्याकाळी जेव्हा मी त्याच्याकडे कपडे आणायला गेलो तेव्हा उत्साहाने तो मला सांगायला लागला, "यार, समीर! काल तुझ्या बहि‍णीने काय मस्त गुलाबी ड्रेस घातला होता! त्यात ती एकदम सेक्सी दिसत...

तो ती आणि मी भाग : ४

मला कळत होते की माझ्या बहि‍णीबद्दल प्रत्येक वाक्य बोलताना तो जास्तच एक्साईट होत चालला होता. आपल्या लुंगीवरून त्याने आपल्या लंडावर हात फिरवायला सुरूवात केली होती. तो जसा एक्साईट होता तसा मीपण एक्साईट होत होतो. माझा लंडपण टाईट होत चालला होता. त्याच्या लुंगीवरील तंबूकडे...

तो ती आणि मी भाग : ५

त्याने मला त्याच्या आतल्या रूममध्ये नेले आणि त्याने आम्हा दोघांसाठी चहा बनवला. चहा घेता घेता आम्ही माझ्या बहि‍णीला झवण्याचे प्लानिंग करू लागलो. बाईच्या बाबतीत हर्ष एकदम हुशार होता! बाईला कसे पटवायचे ह्याचा अनेक आयडीया त्याच्या डोक्यात होत्या आणि कुठल्या आयडीया माझ्या...

तो ती आणि मी भाग : ६

दुसर्‍या दिवशी सकाळी मी हर्षच्या दुकानावर कपडे द्यायला गेलो. मग मी प्रामाणिकपणे त्याला काय घडले ते सगळे सांगितले. माझा प्रगती ऐकून तोपण जाम खुश झाला! माझी पाठ थोपटत तो आनंदाने मला म्हणाला, "बघितलस मी तुला सांगत होतो ना तुझी बहीण पक्की झवाडी आहे. ती नक्कीच आपल्याला...

तो ती आणि मी भाग : ७

मला गर्दीची पूर्ण कल्पना होती आणि म्हणून गर्दीत दिदीला चोंबळायचा चान्स घेण्यासाठी मी तिला बसमध्ये आणले होते. तसे तर बसमध्ये अनेक बायकां-मुलीं होत्या तेव्हा माझ्या बहिणीकडे खास कोणाचे लक्ष नव्हते पण आजूबाजूचे २/३ जण तिच्यावर लक्ष ठेवून होते. अर्थात, मी तिच्याशी बोलत...

तो ती आणि मी भाग : ८

लोक उतरत होती, चढत होती आणि पूर्ण प्रवासभर बसमध्ये गर्दी होती. नंतर जेव्हा आम्ही मार्केटला पोहचलो तेव्हा बस मधून उतरायचे म्हणून सपना दिदी प्रथम उठून उभी राहिली. मी सीटवर बसूनच राहलो व वळून मी फक्त पाय बाहेर काढून दिदीला बाहेर यायला जागा करून दिली. जेव्हा दिदी सीटच्या...

तो ती आणि मी भाग : ९

मी सपना दिदीच्या पायावरून पाय टाकत तिला ओलांडू लागलो. माझी नजर तिच्या छातीच्या उभारांवर खिळली होती. तिला त्याची कल्पना होती पण ती माझ्याकडे न पहाता टीव्हीवर नजर खिळवून होती. तिने हळूच तिचा एक पाय वर केला आणि ते माझ्या लक्षात आले नाही. माझ्या लक्षात येईपर्यंत उशीर झाला...

तो ती आणि मी भाग : १०

"अगं दिदी. खरंच सांगतो." मी नकार देत म्हटले. "तुला नाही ना सांगायचे. थांब, रात्री बाबा येऊ दे. मग मी सांगते सगळे त्यांना. मग बघ तुझी कशी धुलाई करतील ते." तिने शेवटी मला निर्वाणीचे धमकावले. "नको, दिदी! प्लीज बाबांना काही सांगू नकोस! माझी तर पुरी वाट लागेल. ते तर मला...

तो ती आणि मी भाग : ११

"ओके! दिदी. मी असली पुस्तक वाचणे बंद करेन. तुझ्याकडे पहाणेही बंद करेन. पण माझ्या मनात ऑलरेडी तुझ्याविषयी जे आकर्षण निर्माण झालेय त्याचे काय? मी कितीही ठरवले तरी तुझ्याविषयीचे कामुक विचार माझ्या मनात यायचे थांबत नाही. आत्तापण बघ. तू हा ड्रेस घातला आहेस. तर माझी नजर...

तो ती आणि मी भाग : १२

एकदा सपना दिदी माझ्या बेडवर पडून एक पुस्तक चाळत होती. मी तिच्या अंगावर नजर फिरवत तिला विचारले, "दिदी, तू पुस्तक नेऊन तुझ्या रूममध्ये वाचतेस. मग येथेच का नाही वाचत." "हं मी काय लगेच जाऊन नाही वाचत. मला जसा वेळ मिळेल, मूड लागेल तसे वाचते." तिने हसून उत्तर दिले. "तरीपण...

तो ती आणि मी भाग : १३

आदल्या दिवशी मी तिला जे पुस्तक दिले होते त्यात एक बहीण-भावाच्या संभोगाची कथा होती. कॉलेजमध्ये जाणाऱ्या एका बहि‍णीबरोबर एक भाऊ सेक्स करतो अशी ती कथा होती. त्या कथेतील ती बहीण असा शॉर्ट स्कर्ट घालायची आणि त्याने तो भाऊ उत्तेजित व्हायचा. मग तिने तो स्कर्ट घातलेला असतानाच...

तो ती आणि मी भाग : १४

मला तर खरे दिदीचे उभार अजून चोखायचे होते पण आता ती परत चोखायला देणे मुश्किल होते. तेव्हा मी नाइलाजाने बेडवरून उठलो. मग मी पुस्तक काढायला कपाटाकडे जाऊ लागलो. माझ्या मनात हर्षने सांगितलेल्या टिप्सचे विचार चालू होतो. त्याने मला सांगितले होते की सपना दिदीने मला तिच्या...

तो ती आणि मी भाग : १५

"हॅऽऽ त्याला काय माहीत तुझे जिजू मला कसे झवतात ते." दिदीने डोळे मिटून घेत मान मागे टाकत मादक आवाजात म्हटले. तिच्या आवाजात उन्माद होता, उत्तेजना होती! "ते त्याला माहीत नाही पण तो ठामपणे म्हणतो की तो तुला जास्त चांगले झवेल आणि मलापण ती खात्री आहे!" तिच्या एका उभारावरील...

तो ती आणि मी भाग : १६

दिदी काही क्षण विचारात पडली! मी तिच्या पुच्चीत एक बोट घालत होतो आणि वर तिचा एक उभार दाबत होतो. त्याने तिची कामवासना भडकत राहिली आणि शेवटी ती कामातुर होत म्हणाली, "ठीक आहे, समीर. जर तुला तसे हवे असेल. तुमचे तसे आधी ठरले असेल तर मी जायला तयार आहे. तशीपण मी आता रांड...

तो ती आणि मी भाग : १७

हर्ष सपना दिदीबरोबर इतके बिनधास्त बोलत होता जणू ती त्याची मैत्रिण आहे. पोरी पटवण्याचे त्याचे हेपण एक कसब होते. तिच्याबरोबर असे कामुकपणे बोलताना तो उत्तेजित होत होता आणि त्याचा लवडा त्याच्या लुंगीत उठत होता. त्याच्या हलणाऱ्या लुंगीच्या दिशेने सपना दिदीची नजरही जात...

तो ती आणि मी भाग : १८

तिला त्याच्याकडून झवून घ्यायला किती घाई झाली होती हे तिच्या चेहर्‍यावर स्पष्ट दिसत होते आणि तिची घालमेल आणि अधीरता पाहून मी आणि हर्ष मनातल्या मनात खुश होतो! आमचा प्लान यशस्वी झाला होता आणि आम्हा दोघांना सपना दिदीला झवायला मिळणार होते हे आता स्पष्ट झाले होते. तरीही...

तो ती आणि मी भाग : १९

अंगावर पाणी घेतल्याने सपना दिदीचा लाल पारदर्शक गाऊन तिच्या अंगाला चिकटला होता आणि आतली लाल ब्रेसीयर आणि पॅन्टी इतकी स्पष्ट दिसत होती की जणू तिने गाऊन घातलाच नव्हता. तिच्या मादक अंगाची पूर्ण गोलाई उठून दिसत होती आणि तिची भरगच्च जवानी त्या अंतर्वस्त्रातून ओथंबून जात...

तो ती आणि मी भाग : २०

सपना दिदी कामवासनेने हपापलेल्या दोन पुरूषांच्या कचकड्यात सापडली होती आणि आम्ही दोघेही जंगली श्वापद जसे सावजावर झपाटते तसे तिच्या अंगाला झटत होतो. दिदीचा उभार चोखता चोखता मी खाली पाहिले तर हर्षने पुन्हा तिच्या पुच्चीत आपले बोट घातले होते आणि तो ते आत-बाहेर करत होता....

तो ती आणि मी भाग : २१

मग हर्षने आपला अजस्त्र लवडा हातात पकडला आणि पुढे करत दिदीच्या फटीवर टेकवला. एकदा दोनदा तिच्या बोच्याच्या भोकावर लवडा वर-खाली घासल्यावर त्याने लवडा खाली तिच्या पुच्चीवर नेला. तिच्या पुच्चीच्या भोकाचा अंदाज घेत त्याने लवड्याचा सुपाडा भोकावर टेकवला आणि एक हलका पण पॉवरफूल...

तो ती आणि मी भाग : २२

ते ऐकून मी चाट पडलो की हर्षला माहीत होते की दिदी आपला दाणा घासत होती ते. तो सेक्सच्या खेळात किती माहीर होता हे त्यावरून कळत होते. पण तो दिदीच्या पुच्चीत लवडा गाळतोय हे ऐकून मी घाबरलो! तो माझ्या बहिणीच्या पुच्चीत गळला आणि ती प्रेग्नंट झाली तर पंचाईत व्हायची ह्या भीतीने...

तो ती आणि मी भाग : २३

सपना दिदीने गपकन माझा लंड तोंडात घेतला आणि चोखायला लागली. आईगगगऽऽऽ! काय सुख वाटले म्हणून सांगू माझ्या लंडाला! तिच्या तोंडाच्या ऊबदार स्पर्शाने माझ्या लंडातून एक गोड शिरशिरी वर माझ्या अंगात सळसळून गेली! टपकन तिच्या तोंडात पुन्हा लंड गाळावा अशी तीव्र इच्छा माझ्या...

तो ती आणि मी भाग : २४

काही क्षणानंतर सपना दिदीने माझे तोंड खाली ढकलले आणि तिच्या एका उभारावर आणले. भुकेल्या बाळासारखा मी तिच्या उभारावर झपाटलो आणि तिचा एक निप्पल तोंडात घेऊन चोखायला लागलो. ती माझ्या केसांमध्ये हात फिरवू लागली. तिची छाती चोखता चोखता मी तिला झवायला लागलो. तिने मला आपल्या...

तो ती आणि मी भाग : २५

दिदीच्या नितंबाची मागे-पुढे हालचाल व्हायला लागली तेव्हा मला वाटले हर्ष काहीतरी करत आहे. पण मी निरखून पाहिले तेव्हा माझ्या लक्षात आले की हर्ष काही करत नव्हता तर दिदी स्वत:हून आपली कंबर हलवायाला लागली होती. आता ती खरोखरच कामोत्तेजित झाली होती! ती तापलेली आहे हे पाहून...

error: नका ना दाजी असं छळू!!