तो ती आणि मी भाग : ९

मी सपना दिदीच्या पायावरून पाय टाकत तिला ओलांडू लागलो. माझी नजर तिच्या छातीच्या उभारांवर खिळली होती. तिला त्याची कल्पना होती पण ती माझ्याकडे न पहाता टीव्हीवर नजर खिळवून होती. तिने हळूच तिचा एक पाय वर केला आणि ते माझ्या लक्षात आले नाही.

माझ्या लक्षात येईपर्यंत उशीर झाला होता आणि तिच्या पायात अडकून मी खाली पडू लागलो. तिने मला मुद्दाम पाडले हे एका सेकंदात माझ्या लक्षात आले. पुढच्या सेकंदाला मी माझ्या पडण्याचा फायदा घ्यायचे ठरवले.

मी सरळ पुढे न पडता तोल सावरतोय असे दाखवत तिच्या अंगावर पडलो. दिदीच्या ते लक्षात आले की मी तिच्या अंगावर पडतोय. चावटपणे हसत ती मला थोपवू लागली. पण मी चान्स मारत तिच्या अंगावर पडलो आणि त्या गडबडीत मी तिच्या छातीचा उभार दाबून घेतला.

ती मला पाडले म्हणून आनंदाने हसत होती पण मी तिचा उभार दाबला तेव्हा ती थोडी चमकली! पुन्हा तिच्या अंगावरून उठताना मी आधार घेतोय असे दाखवत तिच्या दुसर्‍या छातीला हात लावला आणि ती हलकेच दाबून मी उठून उभा राहलो.

तिच्या कपाळावरील आठ्या पाहून माझ्या लक्षात आले की तिची छाती दाबली म्हणून आता ती मला ओरडणार. पण तिला ओरडायचा चान्स न देता मीच तिच्यावर ओरडलो.

“दिदाडी! तू मला पाडले!!” मी जोराने ओरडलो.

“मी? मी कुठे पाडले तुला? तुझे लक्षच नव्हते खाली. तूच अडकलास माझ्या पायात.” तिने गडबडत उत्तर दिले.

“नाही नाही. मला माहीत आहे. तू मुद्दाम पाय घातला आणि मला पाडले.” मी आवेशात म्हणालो.

“बरे बरे. मी पाडले तुला,” तिने कबूल करत म्हटले पण मी तिची छाती दाबली म्हणून ती फणकाऱ्यात म्हणाली, “पण तू पुढे पडायचे तर माझ्या अंगावर का पडलास? लाज वाटली का तुला असे माझ्या अंगावर पडायला?”

“तू का मला मुद्दाम पाडले? मग मीपण मुद्दाम पडलो तुझ्या अंगावर.” मी स्पष्टीकरण दिले.

“पडला तर पडला. वर इकडे तिकडे हात लावलास?” तिने रागाने माझ्याकडे पाहत म्हटले.

“हऽऽ. मी पडत होतो आणि उठत होतो. त्या गडबडीत इथे तिथे हात लागला असेल. मी काही मुद्दाम नाही केले.”

“बरे बरे. जा आता पाणी घेऊन ये मला. जास्त शहाणपणा करतोय.” मला दम देत तिने म्हटले.

“अरे व्वा! शहाणीच आहेस तू. मला पाडते, वर मलाच दम देतेय.”

असे बडबडत मी तेथून पुढे गेलो आणि हॉलमधून बाहेर पडलो.

‘हश्श’ करत मी सुटकेचा निश्वास टाकला! तिची छाती मी सरळ सरळ दाबली म्हणून ती कदाचित मला ओरडली असती पण मीच थोडा कांगावा करत बाहेर पडलो म्हणून वाचलो. मग मी किचनमध्ये आलो आणि तिच्यासाठी मी एका ग्लासात पाणी घेतले.

माझ्या डोक्यात तिच्या त्या पारदर्शक टॉपमधून दिसणाऱ्या तिच्या उभारांचा आणि निप्पल, अरोलाचा विचार होता. कशी मी तिची छाती दाबली आणि त्याचा तो स्पर्श मी आठवत होतो. हातातील ग्लासमधील पाणी पाहून माझ्या डोक्यात एक भन्नाट कल्पना आली! त्या कल्पनेने मी उत्साहीत झालो आणि भरभर चालत हॉलमध्ये आलो.

मी हॉलमध्ये प्रवेश केल्यावर सपना दिदीने माझ्याकडे पाहिले. तिच्या चेहर्‍यावर खोटे खोटे सिरीअस भाव होतो. मी गालातल्या गालात हसत पुढे आलो. पाण्याचा ग्लास घेऊन मी तिच्या पुढे आलो आणि ग्लास तिच्या हातात देऊ लागलो.

तिने ग्लास घ्यायला हात वर केला व तिची बोटे जेमतेम ग्लासाला स्पर्श झाली आणि मी ग्लास सोडून दिला. ग्लास तिने पकडलाही नव्हता तेव्हा तो खाली पडणार हे निश्चित होते! ते तिच्या लक्षात आले आणि माझ्याही लक्षात आले.

तेव्हा तो ग्लास पकडण्यासाठी पटकन मी हात खाली घेतले आणि तिनेही हात वर घेतले. मग तो ग्लास सावरण्याच्या गडबडीत तिच्या अंगावर ढकलला गेला, म्हणजे मीच ढकलला. ग्लासातील सगळे पाणी सपना दिदीच्या टॉपवर सांडले आणि मी कसाबसा ग्लास पकडला.

तो ग्लास पकडला गेला तो दिदीच्या उभारांच्या मध्येच! माझे दोन्ही हात तिच्या उभारांवर स्थिरावले होते. पाणी सपना दिदीच्या टॉपवर सांडल्याने तिचा पांढरा पारदर्शक टॉप पूर्ण भिजला आणि तिचे दोन्ही उभार नग्न असल्यासारखे मला दिसायला लागले. माझी अधाशी नजर तिच्या भरदार उभारांवर, त्यावरील टपोऱ्या निप्पलवर आणि थंडपणाने आकसलेल्या अरोलावर खिळली.

दिदी आश्चर्याने माझ्याकडे आणि खाली आपल्या टॉपकडे पाहत होती. तिच्या चेहर्‍यावर इतकी शरम होती की ती जणू माझ्यासमोर नग्न बसली होती. काय करू आणि काय नको हे काही क्षण तिला कळेना. हतबल असल्यासारखी ती वरखाली पाहत राहिली.

तिच्या छातीचे उभार, निप्पल आणि अरोला पाहून माझा लंड टाईट व्हायला लागला. सपना दिदीची छाती इतकी स्पष्ट मला प्रथमच दिसत होती तेव्हा त्याने मी उत्तेजित व्हायला लागलो. माझ्या बर्मुड्यामध्ये माझा लंड कडक व्हायला लागला.

मी उभाच होतो व सपना दिदी खाली बसलेली होती तेव्हा तिच्या चेहऱ्याच्या लेवलला माझा लंड होता. त्याचा आकार वाढायला लागला तसे ते तिच्या लक्षात आले आणि तिची नजर माझ्या लंडावर गेली. माझा लंड ताठरतोय आणि तेपण तिची भिजून उघडी झालेली छाती पाहून हे सत्य तिच्या लक्षात आले! तिच्या चेहर्‍यावरील भाग बदलले आणि ती रागाने मोठ्याने ओरडत म्हणाली,

“समीरऽऽऽ काय हा चावटपणा??”

“काय? काय दिदी? मी काय केले?” मी साळसूदपणे म्हटले.

“कायऽऽ केलेस?? माझ्या अंगावर ग्लास ओतलासऽऽ.” ती जोराने ओरडली.

“ओतला? नाही नाही, तो सांडला.”

“सांडला नाही तू ओतलास मुद्दाम!” तिने मला दरडावले.

“नाही दिदी. माझ्या हातातून तो सुटला आणि सांडला.” मी स्पष्टीकरण देत होतो.

“नाहीऽऽऽ! तू मुद्दाम सोडलास माझ्या अंगावर सांडण्यासाठी. तुला मी मघाशी पाडले म्हणून तू माझा बदला घेण्यासाठी असे केले.”

“नाही नाही, दिदी. काहीतरीच काय? मी कशाला तसे करेन?”

“हे बघायला,” आपल्या ओल्या छातीकडे इशारा करत ती रागाने म्हणाली, “तुझ्या जीवाचा आटापिटा चालला होता माझी छाती बघायला.”

सपना दिदी खरोखर रागाने बोलत होती की नुसती ॲक्टींग करत होती ते तिलाच माहीत होतो पण तिचा चेहरा लाल झाला होता. ती जोराने श्वास घेत होती आणि तिच्या छातीचे उभार भात्यासारखे वर खाली होत होते.

तिच्या छातीचा नग्नपणा झाकण्याचा ती अजिबात प्रयत्न करत नव्हती व तशीच स्थिर बसून माझ्यावर रागवत होती. निर्लज्जासारखी माझी नजर तिच्या दिसणाऱ्या छातीवरच होती आणि मी निमुटपणे तिची बोलणी खात होतो.

“बघ बघ. अजूनही कसा तू निर्लज्जासारखा माझ्या छातीकडे पाहतोय. लाजपण वाटत नाही असे बहिणीच्या छातीकडे पाहायला.”

असे बोलून सपना दिदी सोफ्यावरून उठली आणि तरतरा चालत आत निघून गेली. मी खुळ्यासारखा उभा राहून ती गेली तिकडे पाहत राहलो.

ती खरोखर रागवली की नाटक करत होती हे मला कळेना. जर ती खरोखर रागवली असेल तर माझे काम खराब झाले होते ह्याची मला जाणीव झाली! आधी सोफ्यावर बसून मी मस्तपैकी तिच्या छाती-मांड्यांचे दर्शन घेत होतो.

कुठून मला अवदसा सुचली आणि तिच्या अंगावर पाणी सांडवून मी तिला चिडवले. आता तिच्या अंगाचे दर्शन दुर्लभ होणार होते. झालेच तर तिला इथे-तिथे स्पर्श करायला मिळायचा ते सुखही बंद होणार होते.

माझापण मूड गेला आणि मी टीव्ही बंद करून माझ्या रूममध्ये गेलो. माझ्या बेडवर पडून मी डोळे मिटून विचार करू लागलो. त्या हर्षच्या नादाला लागलो आणि सपना दिदीविषयी कामवासना ठेवायला लागलो.

आता तिच्या ते चांगले लक्षात आले आहे. आता ती रात्री आई-बाबांना सगळे सांगेल. मग बाबा मला मारतील, कदाचित घराबाहेर काढतील. ओह गॉड! मी हे काय करून बसलो? आता ह्यातून मला कोण वाचवणार?? असे सगळे विचार माझ्या मनात चालू झाले.

पण माझे दुसरे मन असेही म्हणत होते की सपना दिदी निव्वळ नाटक करत असेल. नाहीतर आधी मी इतक्या स्पष्टपणे तिच्या छाती-नितंबाकडे पाहायचो तेव्हा ती कधी रागवली नाही. मी तिच्या उभारांना, नितंबांना कळत-नकळत स्पर्श करत होतो तेव्हा तिने त्याबद्दल ऑब्जेक्शन घेतले नाही.

मी असा वासनेच्या नजरेने पाहतो हे माहीत असूनही ती घरात माझ्यासमोर सेक्सी कपडे घालत होती. माझ्यासमोर उठता-बसताना कपड्यांच्या बाबतीत एकदम केअरलेस रहायची. तेव्हा तिला काही वाटले नाही मग आत्ताच का ती रागवली? मला हे कोडे काही उलगडेना.

मी अशा विचारात गुंतलो होतो तेवढ्यात माझ्या रूमचा दरवाजा उघडला आणि सपना दिदी आत आली. तिने आता कपडे बदलले होते आणि एक सफेद ढगळ शर्ट आणि स्कर्ट घातला होता. तिला पाहून माझे धाबे दणाणले आणि मी बेडवर उठून बसलो. सिरीअस चेहर्‍याने चालत ती माझ्याजवळ आली आणि बेडवर बसत मला म्हणाली,

“समीर आता बाकी तुझे वागणे हाताबाहेर गेले आहे. आधी आधी तू नुसता माझ्या छातीकडे, नितंबाकडे पाहत असायचा. चान्स मिळाला की इथे-तिथे हात लावायचा. पण आता तू सरळ सरळ माझ्या छातीला हात लावायला लागला आहेस. का करतोस तू असे? कोणी शिकवले तुला हे??”

“काय? काय बोलतेस तू हे, दिदी??” मी गडबडत म्हणालो.

“तुला चांगले माहीत आहे मी काय बोलतेय ते. तुला मी आधीही विचारले होते. तुझ्या ह्या वागण्याचे मला कारण कळले पाहिजे. मी तुला म्हटले की तू मला नंतर सांग. पण तू काही सांगितले नाहीस. पण आता मी गप्प बसणार नाही. तुला मला ह्या मागचे कारण सांगायलाच पाहिजे!”

सपना दिदी मला विचारत होती पण तिच्या आवाजात चीड नव्हती. ती सिरीअस दिसत होती पण तिच्या चेहर्‍यावर राग दिसत नव्हता. हे माझ्यासाठी एक चांगले लक्षण होते पण माझी तिच्या तावडीतून सुटका नव्हती.

तेव्हा मी विचार केला की आता मला सपना दिदीला काही गोष्टी उघड करून सांगाव्या लागणार होत्या. ती वेळ आता आली होती. आमचे संबंध पुढच्या लेवलवर जाण्यासाठी ते जरूरीचे होते. तेव्हा हर्षने मला जसे सांगितले होते त्याप्रमाणे मला दिदीला खुलासा द्यावा लागणार होता.

तेव्हा मी धाडस करत पण चेहर्‍यावर अगतीकपणा दाखवत तिला म्हटले,

“मी काय करू, दिदी? माझा नाइलाज आहे. तू आहेस इतकी सुंदर की कोणीही तुझ्याकडे पाहत बसेल.”

“हॅऽऽ कोणीही ठीक आहे. पण तू का पाहतोस? तू माझा भाऊ आहेस ना?”

“मग काय झाले, दिदी? मी तुझा भाऊ असलो तरी एक पुरूष आहे. सुंदर स्त्री बघून मलापण कसेतरी होते.” मी बिनधास्त म्हणालो.

“अच्छा! मग ती स्त्री तुझी बहीण का असेना. हो ना?” दिदीने तिरकसपणे विचारले पण तिच्या विचारण्यात मिश्किलपणा होता असे मला वाटले.

“म्हणजे नाही. पण तू खूप सुंदर आहे, दिदी! म्हणून मला आवडतेस! म्हणून मी तुझ्याकडे पाहत असतो.” मी मुद्दाम तिची स्तुती करत होतो.

माझी स्तुतिची मात्रा लागू पडली आणि ती किंचित हसत मला म्हणाली,

“अरे पण आधीही मी अशीच दिसायचे. तेव्हा नाही तुला कधी माझ्याकडे असे पहावेसे वाटले. मग आताच का तू असा पाहायला लागलास?”

“ते? हल्ली हल्ली तू एकदम सेक्सी कपडे घालायला लागलीस ना. तेव्हा मला तू वेगळीच दिसायला लागलीस!” मी किंचित हसून म्हटले.

“आधीपण मी असेच कपडे घालायची. मग आताच का तुझी नजर बदलली?”

“आधी मला जास्त नॉलेज नव्हते. म्हणून माझ्या ते कधी लक्षात आले नाही.”

“कसले नॉलेज?” तिने विचारले.

“सेक्सचे नॉलेज!” मी निर्लज्जपणे उत्तर दिले.

“सेक्सचे नॉलेज?? बघितलंस! मी तेच म्हणतेय. तुझ्या ह्या बदललेल्या वागण्या मागचे कारण नक्कीच वेगळे आहे. कुठून मिळाले तुला हे सेक्सचे नॉलेज? तुला ते मला सांगायलाच पाहिजे.” तिने आवाज चढवत मला विचारले.

“काही नाही, दिदी. असेच इकडून तिकडून मिळाले.”

“इकडून तिकडून असेच कसे मिळेल? नक्कीच तुला कोणी तरी शिकवले. सांगतोस बऱ्या बोलाने का सांगू आई-बाबांना??”

तो ती आणि मी

"अरे! तू कधी आलास?" हर्ष आत येत मला म्हणाला. "आत्ताच आलो!" मी गडबडत उत्तर दिले. "ते पुस्तक तू कशाला घेतला?" असे म्हणत तो पुढे आला आणि माझ्या हातातील पुस्तक घेत पुढे म्हणाला, "अरे बाबा, हे पुस्तक तुला वाचायला नाही हाय. हे फक्त मोठ्या माणसांनी वाचायचे पुस्तक हाय."...

तो ती आणि मी भाग : २

मग त्यानंतर मी दर दिवशी त्याला सेक्सी कथांच्या तसल्या पुस्तकाबद्दल विचारायला लागलो आणि तो नंतर देतो असे सांगून काही ना काही कारणाने मला पुस्तक द्यायचे टाळत राहला. असे जवळ जवळ आठवडाभर चालले. तो आठवडाभर मी आधी वाचलेल्या पुस्तकामधील झवाझवीचे वर्णन आठवत होतो व दिवसातून...

तो ती आणि मी भाग : ३

पहिल्या आठवड्यात सपना दिदी २/३ वेळा त्याच्याकडे कपडे आणायला गेली त्यानंतर पुढच्या संध्याकाळी जेव्हा मी त्याच्याकडे कपडे आणायला गेलो तेव्हा उत्साहाने तो मला सांगायला लागला, "यार, समीर! काल तुझ्या बहि‍णीने काय मस्त गुलाबी ड्रेस घातला होता! त्यात ती एकदम सेक्सी दिसत...

तो ती आणि मी भाग : ४

मला कळत होते की माझ्या बहि‍णीबद्दल प्रत्येक वाक्य बोलताना तो जास्तच एक्साईट होत चालला होता. आपल्या लुंगीवरून त्याने आपल्या लंडावर हात फिरवायला सुरूवात केली होती. तो जसा एक्साईट होता तसा मीपण एक्साईट होत होतो. माझा लंडपण टाईट होत चालला होता. त्याच्या लुंगीवरील तंबूकडे...

तो ती आणि मी भाग : ५

त्याने मला त्याच्या आतल्या रूममध्ये नेले आणि त्याने आम्हा दोघांसाठी चहा बनवला. चहा घेता घेता आम्ही माझ्या बहि‍णीला झवण्याचे प्लानिंग करू लागलो. बाईच्या बाबतीत हर्ष एकदम हुशार होता! बाईला कसे पटवायचे ह्याचा अनेक आयडीया त्याच्या डोक्यात होत्या आणि कुठल्या आयडीया माझ्या...

तो ती आणि मी भाग : ६

दुसर्‍या दिवशी सकाळी मी हर्षच्या दुकानावर कपडे द्यायला गेलो. मग मी प्रामाणिकपणे त्याला काय घडले ते सगळे सांगितले. माझा प्रगती ऐकून तोपण जाम खुश झाला! माझी पाठ थोपटत तो आनंदाने मला म्हणाला, "बघितलस मी तुला सांगत होतो ना तुझी बहीण पक्की झवाडी आहे. ती नक्कीच आपल्याला...

तो ती आणि मी भाग : ७

मला गर्दीची पूर्ण कल्पना होती आणि म्हणून गर्दीत दिदीला चोंबळायचा चान्स घेण्यासाठी मी तिला बसमध्ये आणले होते. तसे तर बसमध्ये अनेक बायकां-मुलीं होत्या तेव्हा माझ्या बहिणीकडे खास कोणाचे लक्ष नव्हते पण आजूबाजूचे २/३ जण तिच्यावर लक्ष ठेवून होते. अर्थात, मी तिच्याशी बोलत...

तो ती आणि मी भाग : ८

लोक उतरत होती, चढत होती आणि पूर्ण प्रवासभर बसमध्ये गर्दी होती. नंतर जेव्हा आम्ही मार्केटला पोहचलो तेव्हा बस मधून उतरायचे म्हणून सपना दिदी प्रथम उठून उभी राहिली. मी सीटवर बसूनच राहलो व वळून मी फक्त पाय बाहेर काढून दिदीला बाहेर यायला जागा करून दिली. जेव्हा दिदी सीटच्या...

तो ती आणि मी भाग : १०

"अगं दिदी. खरंच सांगतो." मी नकार देत म्हटले. "तुला नाही ना सांगायचे. थांब, रात्री बाबा येऊ दे. मग मी सांगते सगळे त्यांना. मग बघ तुझी कशी धुलाई करतील ते." तिने शेवटी मला निर्वाणीचे धमकावले. "नको, दिदी! प्लीज बाबांना काही सांगू नकोस! माझी तर पुरी वाट लागेल. ते तर मला...

तो ती आणि मी भाग : ११

"ओके! दिदी. मी असली पुस्तक वाचणे बंद करेन. तुझ्याकडे पहाणेही बंद करेन. पण माझ्या मनात ऑलरेडी तुझ्याविषयी जे आकर्षण निर्माण झालेय त्याचे काय? मी कितीही ठरवले तरी तुझ्याविषयीचे कामुक विचार माझ्या मनात यायचे थांबत नाही. आत्तापण बघ. तू हा ड्रेस घातला आहेस. तर माझी नजर...

तो ती आणि मी भाग : १२

एकदा सपना दिदी माझ्या बेडवर पडून एक पुस्तक चाळत होती. मी तिच्या अंगावर नजर फिरवत तिला विचारले, "दिदी, तू पुस्तक नेऊन तुझ्या रूममध्ये वाचतेस. मग येथेच का नाही वाचत." "हं मी काय लगेच जाऊन नाही वाचत. मला जसा वेळ मिळेल, मूड लागेल तसे वाचते." तिने हसून उत्तर दिले. "तरीपण...

तो ती आणि मी भाग : १३

आदल्या दिवशी मी तिला जे पुस्तक दिले होते त्यात एक बहीण-भावाच्या संभोगाची कथा होती. कॉलेजमध्ये जाणाऱ्या एका बहि‍णीबरोबर एक भाऊ सेक्स करतो अशी ती कथा होती. त्या कथेतील ती बहीण असा शॉर्ट स्कर्ट घालायची आणि त्याने तो भाऊ उत्तेजित व्हायचा. मग तिने तो स्कर्ट घातलेला असतानाच...

तो ती आणि मी भाग : १४

मला तर खरे दिदीचे उभार अजून चोखायचे होते पण आता ती परत चोखायला देणे मुश्किल होते. तेव्हा मी नाइलाजाने बेडवरून उठलो. मग मी पुस्तक काढायला कपाटाकडे जाऊ लागलो. माझ्या मनात हर्षने सांगितलेल्या टिप्सचे विचार चालू होतो. त्याने मला सांगितले होते की सपना दिदीने मला तिच्या...

तो ती आणि मी भाग : १५

"हॅऽऽ त्याला काय माहीत तुझे जिजू मला कसे झवतात ते." दिदीने डोळे मिटून घेत मान मागे टाकत मादक आवाजात म्हटले. तिच्या आवाजात उन्माद होता, उत्तेजना होती! "ते त्याला माहीत नाही पण तो ठामपणे म्हणतो की तो तुला जास्त चांगले झवेल आणि मलापण ती खात्री आहे!" तिच्या एका उभारावरील...

तो ती आणि मी भाग : १६

दिदी काही क्षण विचारात पडली! मी तिच्या पुच्चीत एक बोट घालत होतो आणि वर तिचा एक उभार दाबत होतो. त्याने तिची कामवासना भडकत राहिली आणि शेवटी ती कामातुर होत म्हणाली, "ठीक आहे, समीर. जर तुला तसे हवे असेल. तुमचे तसे आधी ठरले असेल तर मी जायला तयार आहे. तशीपण मी आता रांड...

तो ती आणि मी भाग : १७

हर्ष सपना दिदीबरोबर इतके बिनधास्त बोलत होता जणू ती त्याची मैत्रिण आहे. पोरी पटवण्याचे त्याचे हेपण एक कसब होते. तिच्याबरोबर असे कामुकपणे बोलताना तो उत्तेजित होत होता आणि त्याचा लवडा त्याच्या लुंगीत उठत होता. त्याच्या हलणाऱ्या लुंगीच्या दिशेने सपना दिदीची नजरही जात...

तो ती आणि मी भाग : १८

तिला त्याच्याकडून झवून घ्यायला किती घाई झाली होती हे तिच्या चेहर्‍यावर स्पष्ट दिसत होते आणि तिची घालमेल आणि अधीरता पाहून मी आणि हर्ष मनातल्या मनात खुश होतो! आमचा प्लान यशस्वी झाला होता आणि आम्हा दोघांना सपना दिदीला झवायला मिळणार होते हे आता स्पष्ट झाले होते. तरीही...

तो ती आणि मी भाग : १९

अंगावर पाणी घेतल्याने सपना दिदीचा लाल पारदर्शक गाऊन तिच्या अंगाला चिकटला होता आणि आतली लाल ब्रेसीयर आणि पॅन्टी इतकी स्पष्ट दिसत होती की जणू तिने गाऊन घातलाच नव्हता. तिच्या मादक अंगाची पूर्ण गोलाई उठून दिसत होती आणि तिची भरगच्च जवानी त्या अंतर्वस्त्रातून ओथंबून जात...

तो ती आणि मी भाग : २०

सपना दिदी कामवासनेने हपापलेल्या दोन पुरूषांच्या कचकड्यात सापडली होती आणि आम्ही दोघेही जंगली श्वापद जसे सावजावर झपाटते तसे तिच्या अंगाला झटत होतो. दिदीचा उभार चोखता चोखता मी खाली पाहिले तर हर्षने पुन्हा तिच्या पुच्चीत आपले बोट घातले होते आणि तो ते आत-बाहेर करत होता....

तो ती आणि मी भाग : २१

मग हर्षने आपला अजस्त्र लवडा हातात पकडला आणि पुढे करत दिदीच्या फटीवर टेकवला. एकदा दोनदा तिच्या बोच्याच्या भोकावर लवडा वर-खाली घासल्यावर त्याने लवडा खाली तिच्या पुच्चीवर नेला. तिच्या पुच्चीच्या भोकाचा अंदाज घेत त्याने लवड्याचा सुपाडा भोकावर टेकवला आणि एक हलका पण पॉवरफूल...

तो ती आणि मी भाग : २२

ते ऐकून मी चाट पडलो की हर्षला माहीत होते की दिदी आपला दाणा घासत होती ते. तो सेक्सच्या खेळात किती माहीर होता हे त्यावरून कळत होते. पण तो दिदीच्या पुच्चीत लवडा गाळतोय हे ऐकून मी घाबरलो! तो माझ्या बहिणीच्या पुच्चीत गळला आणि ती प्रेग्नंट झाली तर पंचाईत व्हायची ह्या भीतीने...

तो ती आणि मी भाग : २३

सपना दिदीने गपकन माझा लंड तोंडात घेतला आणि चोखायला लागली. आईगगगऽऽऽ! काय सुख वाटले म्हणून सांगू माझ्या लंडाला! तिच्या तोंडाच्या ऊबदार स्पर्शाने माझ्या लंडातून एक गोड शिरशिरी वर माझ्या अंगात सळसळून गेली! टपकन तिच्या तोंडात पुन्हा लंड गाळावा अशी तीव्र इच्छा माझ्या...

तो ती आणि मी भाग : २४

काही क्षणानंतर सपना दिदीने माझे तोंड खाली ढकलले आणि तिच्या एका उभारावर आणले. भुकेल्या बाळासारखा मी तिच्या उभारावर झपाटलो आणि तिचा एक निप्पल तोंडात घेऊन चोखायला लागलो. ती माझ्या केसांमध्ये हात फिरवू लागली. तिची छाती चोखता चोखता मी तिला झवायला लागलो. तिने मला आपल्या...

तो ती आणि मी भाग : २५

दिदीच्या नितंबाची मागे-पुढे हालचाल व्हायला लागली तेव्हा मला वाटले हर्ष काहीतरी करत आहे. पण मी निरखून पाहिले तेव्हा माझ्या लक्षात आले की हर्ष काही करत नव्हता तर दिदी स्वत:हून आपली कंबर हलवायाला लागली होती. आता ती खरोखरच कामोत्तेजित झाली होती! ती तापलेली आहे हे पाहून...

तो ती आणि मी भाग : २६

माझी नजर अजूनही सपना दिदीच्या नितंबावर होती. ती खाली पडली होती पण तिचे नितंब अजूनही वर उचलले होते आणि तिच्या बोच्याचे भोक मला स्पष्ट दिसत होते. जेव्हा हर्षचा लवडा त्यातून बाहेर आला होता तेव्हा ते भोक खूप खुलले होते आणि टेबल टेनीसचा बॉल सहज जाईल इतके मोठे वाटत होते....

error: नका ना दाजी असं छळू!!