तो ती आणि मी भाग : ६

दुसर्‍या दिवशी सकाळी मी हर्षच्या दुकानावर कपडे द्यायला गेलो. मग मी प्रामाणिकपणे त्याला काय घडले ते सगळे सांगितले. माझा प्रगती ऐकून तोपण जाम खुश झाला! माझी पाठ थोपटत तो आनंदाने मला म्हणाला,

“बघितलस मी तुला सांगत होतो ना तुझी बहीण पक्की झवाडी आहे. ती नक्कीच आपल्याला झवायला देईल. आता तुला मी सांगतो त्याप्रमाणे पुढच्या ट्रिक करायला पाहिजे.”

असे म्हणून त्याने मला अजून काही टिप्स देत काही गोष्टी समजावून सांगितल्या. त्याप्रमाणे मी करेन असे मी त्याला आश्वासन दिले आणि त्याच्याकडून अजून एक कथांचे नवीन पुस्तक घेऊन निघालो.

नंतर मग एक दोन दिवस मी त्याने सांगितल्याप्रमाणे सपना दिदीच्या छातीचे आणि नितंबाचे तिला कळेल अशा तऱ्हेने निरीक्षण करत राहलो. तसेच जमेल तेव्हा तिच्या उभारांना आणि नितंबाला स्पर्श करत राहलो. तिच्या ते लक्षात येत होते पण ती मला काही बोलली नाही. एकदा दोनदा ती फक्त रोखून माझ्याकडे पाहत राहिली पण ती मला काही बोलली नाही.

तिसर्‍या दिवशी संध्याकाळी सपना दिदी काही खरेदीसाठी मार्केटला चालली होती तेव्हा तिने मला ‘बरोबर येतोस का?’ असे विचारले. मी आनंदाने तयार झालो! त्या दिवशी मी तिच्याबरोबर मार्केटला जाऊन आलो. आम्हाला परत येईपर्यंत रात्र झाली.

दुसर्‍या दिवशी सकाळी मी लवकर हर्षच्या दुकानावर कपडे द्यायला गेलो कारण नंतर मला कॉलेजला जायचे होते. मला पाहून त्याला आनंद झाला आणि त्याने हसत मुखाने माझे स्वागत केले. पटकन त्याने दुकानाचा दरवाजा लावून घेतला आणि उत्साहाने तो मला विचारायला लागला.

“अरे यार समीर, काल तू आणि तुझी दिदी कुठे गेला होता?? मी तुम्हा दोघांना एकत्र जाताना पाहिले.”

“ते दिदीला काही खरेदी करायची होती, तेव्हा ती मला बरोबर घेऊन गेली होती.” मी हसत उत्तर दिले.

“अस्सं होय. मला वाटलेच. काल तुम्ही जायच्या आधी ती कपडे न्यायला आली होती. काय सेक्सी दिसत होती तुझी दिदी! ती काळी शिफॉनची साडी किती ट्रान्सपेरंट होती! त्या साडीच्या पदराआडून तिचे ब्लाउजमध्ये कसलेली छाती काय मस्त दिसत होती! साडीपण तलम होती आणि ब्लाउजपण तलम होता. आतली काळी ब्रा सरळ सरळ दिसत होती.” हर्ष आपली जांघ खाजवत म्हणाला. त्याचा लंड उठत चालला होता त्याचे ते लक्षण होते.

“मला माहीत होते तुला दिदीला त्या सेक्सी साडीत बघायला आवडेल. म्हणून मीच नाटक करून तिला तुझ्याकडे कपडे आणायला पाठवले होते.” मी उत्साहाने त्याला सांगितले.

“काय म्हणतोस? कसे काय?” त्याने आश्चर्याने विचारले.

“अरे मी तिला ती साडी घालताना पाहिले होते.” मी म्हटले.

“काय? तू तिला साडी घालताना पाहिलेस??” लुंगीवरून आपला लंड चोळत हर्षने उत्तेजितपणे विचारले.

“हो ना. साडी घालायच्या आधी ती माझ्या रूममध्ये आली आणि तिने मला विचारले की ‘माझ्याबरोबर मार्केटला येशील का?’ मी लगेच म्हटले ‘येतो’. मग ती मला म्हणाली की ‘ठीक आहे मी साडी घालून तयार होते’. असे बोलून ती तिच्या रूममध्ये गेली. मी मनात म्हटले की तिला साडी घालताना पहाता येईल का म्हणून मी चेक करायला तिच्या रूमकडे आलो. तर तिच्या रूमचा दरवाजा उघडा होता आणि नुसता दरवाज्याचा पडदा अर्धवट ओढून घेतलेला होता.” मी एका दमात म्हटले.

“अस्सं होय. मला वाटते त्या रांडेने तो मुद्दाम उघडा ठेवला असावा, स्वत:च्या भावाला पहाता यावे म्हणून.” हर्ष विचित्रपणे हसत उत्तेजित स्वरात म्हणाला.

“हो, तसेही असेल कदाचित,” तो माझ्या बहि‍णीला पुन्हा ‘रांड’ बोलला ह्याचे मला काहीही वाटले नाही व मी पुढे त्याला सांगू लागलो, “मग मी तो चान्स सोडतोय होय? मी लगेच पडद्याच्या मागे गुपचूप उभा राहून तिला आत कपडे बदलताना पाहायला लागलो.”

“अरे व्वा! मस्त चान्स घेतलास. काय काय पाहिले सांग ना.” अस्वस्थपणे आपला लंड चोळत हर्षने विचारले.

“दिदीने अंगात घातलेला गाऊन हळुवारपणे डोक्यावरून काढून टाकला. काही क्षण ती फक्त काळ्या ब्रेसीयर आणि पॅन्टीवर उभी होती.” मी उत्साहाने म्हणालो.

“वाऊ! काय सेक्सी दिसत असेल ना तुझी बहीण?” हर्षने डोळे मोठे करत विचारले.

“हो रे, एकदम सेक्साट! तिची ती मोठी मोठी छाती त्या ब्रेसीयरमध्ये मावत नव्हती. सपाट गोरे गोरे पोट, खाली टरबूजासारख्या गांडीवर ताणून बसलेली पॅन्टी, एकदम झवाड माल दिसत होती दिदी!” हर्षला ते सांगताना मीपण उत्तेजित होतो तेव्हा मीपण माझा कडक होत चाललेला लंड चोळायला लागलो.

“मग पुढे काय झाले?” हर्षने अधीरतेने विचारले.

“पुढे तिने हळुवारपणे काळा ब्लाउज घेतला आणि सावकाश अंगात घातला. ब्लाउजच्या कपमध्ये आपले मोठे मोठे उभार कसेबसे कोंबून तिने ब्लाउजचे हूक लावले. ब्लाउज घालताना तिचे तोंड दरवाज्याच्या दिशेनेच होते तेव्हा मला सगळे स्पष्ट दिसत होते.”

“अरे मग काय, ती छिनाल रांड तुलाच सगळे दाखवत होती. पक्की झवाड बहीण आहे तुझी.” लुंगीतून आपला लवडा बाहेर काढत हर्ष चेकाळत म्हणाला.

“ब्लाउज घातल्यावर तिने काळा पेटीकोट घेतला आणि त्यात पाय घालून तिने तो कंबरेला बांधला. मग अगदी भरपूर वेळ घेऊन ती साडी घालायला लागली. साडी लपेटून निऱ्या घालून कंबरेला साडी खोचेपर्यंत तिने खांद्यावरील पदर छातीच्या दोन गोळ्यांमध्येच ठेवला होता.”

“तुला दाखवण्यासाठी! रंडी!!” अचानक हर्ष म्हणाला.

“मग सावकाश साडी नीट करत करत तिचे झाले. माझा लंड दिदीला साडी घालताना पाहून तसेच त्या सेक्सी साडीत तिला पाहून एकदम टाईट झाला होता तेव्हा मी लगेच बाथरूमध्ये गेलो आणि माझा लंड गाळायला लागलो.”

“यार. तुझ्या जागी मी असतो तर मला धीर धरवला नसता. तसाच आत जाऊन मी तुझ्या दिदीची साडी फेडून तिला नंगी केली असती मी आणि जबरदस्त झवलो असतो तिला.” आपला लवडा खसाखस हलवत हर्ष म्हणाला.

“अरे पण मी तसे करू शकत नव्हतो ना. म्हणून मी बाथरूममध्ये जाऊन लंड गाळायला लागलो. तेव्हा माझ्या मनात विचार आला की तू जर तिला ह्या सेक्सी साडीत जवळून पाहिलीस तर तुलापण एकदम मजा वाटेल. म्हणून मी विचार करायला लागलो की कसे तिला तुझ्याकडे पाठवता येईल.” मी म्हणालो.

“अरे तू माझा सच्चा यार आहेस! मला काय बघायला आवडेल हे तू बरोबर ओळखलेस. मग काय बहाणा केलास तू?” हर्षने उत्सुकतेने विचारले.

“मी विचार करतच होतो तर दिदी माझ्या नावाने हाक मारत बाथरूमच्या बाहेर आली. मी तिला विचारले ‘काय आहे?’ तर तिने मला विचारले की ‘काय करतोस तू आत? तू तयार झालास का?’ तेव्हा मी तिला म्हणालो की ‘घामाने माझे अंग एकदम चिकचिकीत झाले होते तेव्हा मी अंघोळ करायला बाथरूममध्ये आलोय’.

“तिने मला विचारले की ‘किती वेळ लागेल तुला?’ तेव्हा माझी ट्युब पेटली आणि मी तिला म्हणालो ‘पाच मिनिटात मी बाहेर येतो पण माझे कपडे इस्त्रीवाल्याकडे आहे. ते आणले तर मी लवकर तयार होईल. नाहीतर वेळ लागेल’. तेव्हा ती मला बडबड करायला लागली.

“मी तिला रिक्वेस्ट केली की ‘तू जाऊन माझे कपडे घेऊन ये ना’. तर ती आधी तयार नव्हती पण ती नाही गेली तर मला जावे लागेल आणि आम्हाला उशीर होईल हे तिच्या लक्षात आले. तेव्हा नाइलाजाने ती तयार झाली आणि तुझ्याकडे माझे कपडे न्यायला आली.”

“हांऽऽऽ तर असा बहाणा केलास तू? ती आली माझ्याकडे तुझे कपडे न्यायला. पक्की झवाडी रांड वाटत होती! त्या कुठल्या तरी पिच्चरमध्ये राणी मुखर्जीने अशीच शिफॉनची पातळ साडी घातली होती. तुझी दिदी तिच्यासारखीच छिनाल रांड दिसत होती! ती गेल्यावर मी खचाखच लंड हलवून पाणी गाळले.” हर्षने म्हटले.

“नंतर दिदी माझे कपडे घेऊन घरी आली. मग मी तयार झालो आणि आम्ही दोघे मार्केटमध्ये गेलो.” मी म्हणालो.

“मग मार्केटमध्ये काही चान्स घेतला की नाही? दिदीला इकडे-तिकडे हात लावायचा?” हर्षने उत्सुकतेने विचारले.

“घेतला ना. अगदी सुरुवातीलाच बसमधून जाताना मस्त चान्स घेतला.” मी विजयी स्वरात हसत त्याला म्हणालो.

“काय म्हणतोस? बहोत खूब! सांग ना लवकर. कसा चान्स मारला ते?” हर्षने खुश होत विचारले.

मग मी उत्साहाने हर्षला मार्केटला जाण्याचा किस्सा सांगू लागलो.

मी आणि सपना दिदी घरून निघालो आणि नाक्यावर रिक्षासाठी उभे होतो. बराच वेळ रिक्षा येत नव्हती. बाजूलाच बस स्टॉप होता तेव्हा मी दिदीला म्हणालो,

“दिदी, रिक्षा येतच नाही. कधी आपल्याला रिक्षा मिळणार? कधी आपण रेल्वे स्टेशनला जाणार? मग लोकलने मार्केटच्या स्टेशनला जाणार. मग तेथून पुन्हा रिक्षा करून आपण मार्केटमध्ये जाणार. त्यापेक्षा येथून डायरेक्ट मार्केटला बस मिळेल. आपण बसने जाऊया का?”

“नको! बसने खूप वेळ लागेल. बसला गर्दीही खूप आहे.” दिदीने बस स्टॉपवरील गर्दी पाहून उत्तर दिले.

तेवढ्यात मार्केट एरियात जाणारी बस आली. ती थांबली आणि त्यात लोक चढू लागली. मी पटकन दिदीला म्हणालो,

“दिदी, बस आली आहे. चल पटकन जाऊ आपण. कधी रिक्षा मिळणार?”

“अरे पण बसला गर्दी बघ किती आहे. चढायला मिळेल का?” दिदीने बसची गर्दी पाहून म्हटले.

“मिळेल. तू चल.”

असे बोलून मी दिदीचा हात धरून तिला ओढले आणि आम्ही दोघे बसच्या दिशेने पळायला लागलो. बस डबल-डेकर होती तेव्हा त्यात सगळे पॅसेंजर चढायला वेळ लागत होता. आम्ही पटकन बसच्या दरवाज्यात पोहचलो आणि गर्दीतून वर चढायला लागलो.

मी दिदीला माझ्या पुढे घेतले कारण मागून कोणी तिच्या अंगावर झटण्यापेक्षा मीच झटलेले बरे. ती लेडीज होती म्हणून पुढच्या लोकांनी तिला वर चढायला दिले असा विचार करून की ती चढली की तिच्या मागे चिकटायचे. पण मी आधीच तिला पूर्ण चिकटून होतो तेव्हा इतर कोणाला तिला चिकटायला मिळाले नाही.

आम्ही वर चढून खालच्या मजल्यावरच आत शिरलो. गर्दी खूप होती तेव्हा आत शिरायला मिळत नव्हते. कसेबसे धक्का बुक्की करत करत आम्ही २/३ सीट पुढे सरकलो. वरचा दांडा धरून स्वत:चा बॅलन्स सांभाळून आम्ही उभे होतो. डाव्या बाजूने पुढची लोक मागे उतरायला येत-जात होती म्हणून आम्ही उजव्या बाजूच्या सीटला टेकून उभे होते.

थोडे स्थिर स्थावर झाल्यावर माझ्या लक्षात आमची सिच्युएशन यायला लागली. सगळ्यात पहिली जाणीव मला झाली की मी सपना दिदीला मागून पूर्ण चिकटलो होतो. तिच्या खांद्यावर माझी हनुवटी होती. माझ्या लंडाचा भाग तिच्या मांसल भरगच्च नितंबामध्ये रूतला होता. माझ्या लंडाच्या भागाला तिच्या नितंबाचा स्पर्श गरम भासत होता!

मागून गर्दीने मला ढकलले असे आव आणत आपोआप मी एक हलका धक्का दिला आणि माझा कडक होत असलेला लंड अजून तिच्या नितंबामध्ये खुपसला. मी तिच्या खांद्यावर माझी हनुवटी रोवत तिच्या कानाजवळ माझे ओठ नेले आणि हळू आवाजात कुजबुजलो,

“खूपच गर्दी आहे ना, दिदी. जाम रेटारेटी होतेय.”

“मग मी तुला म्हटले होते बसने नको म्हणून.” दिदीने आपले तोंड वळवून मागे पाहत थोड्या चिडक्या स्वरात म्हटले.

ती वळली तेव्हा माझे ओठ तिच्या गालाला किंचित स्पर्श करू लागले.

“सॉरी, दिदी! मला कल्पना नव्हती.” मी खोटी खोटी माफी मागितली.

“आता सॉरी बोलून काय फायदा? आता असेच गर्दीतून शेवटपर्यंत जावे लागणार.”

कोणाला ऐकू जाऊ नये म्हणून दिदी मान वळवून हळू आवाजात माझ्या कानाजवळ बोलत होती. बस हलत असल्याने तिच्या ओठांचा ओझरता स्पर्श माझ्या गालाला होत होता.

“नाही गं, दिदी. बसायला जागा मिळेल नंतर.” मी तिला धीर दिला.

तो ती आणि मी

"अरे! तू कधी आलास?" हर्ष आत येत मला म्हणाला. "आत्ताच आलो!" मी गडबडत उत्तर दिले. "ते पुस्तक तू कशाला घेतला?" असे म्हणत तो पुढे आला आणि माझ्या हातातील पुस्तक घेत पुढे म्हणाला, "अरे बाबा, हे पुस्तक तुला वाचायला नाही हाय. हे फक्त मोठ्या माणसांनी वाचायचे पुस्तक हाय."...

तो ती आणि मी भाग : २

मग त्यानंतर मी दर दिवशी त्याला सेक्सी कथांच्या तसल्या पुस्तकाबद्दल विचारायला लागलो आणि तो नंतर देतो असे सांगून काही ना काही कारणाने मला पुस्तक द्यायचे टाळत राहला. असे जवळ जवळ आठवडाभर चालले. तो आठवडाभर मी आधी वाचलेल्या पुस्तकामधील झवाझवीचे वर्णन आठवत होतो व दिवसातून...

तो ती आणि मी भाग : ३

पहिल्या आठवड्यात सपना दिदी २/३ वेळा त्याच्याकडे कपडे आणायला गेली त्यानंतर पुढच्या संध्याकाळी जेव्हा मी त्याच्याकडे कपडे आणायला गेलो तेव्हा उत्साहाने तो मला सांगायला लागला, "यार, समीर! काल तुझ्या बहि‍णीने काय मस्त गुलाबी ड्रेस घातला होता! त्यात ती एकदम सेक्सी दिसत...

तो ती आणि मी भाग : ४

मला कळत होते की माझ्या बहि‍णीबद्दल प्रत्येक वाक्य बोलताना तो जास्तच एक्साईट होत चालला होता. आपल्या लुंगीवरून त्याने आपल्या लंडावर हात फिरवायला सुरूवात केली होती. तो जसा एक्साईट होता तसा मीपण एक्साईट होत होतो. माझा लंडपण टाईट होत चालला होता. त्याच्या लुंगीवरील तंबूकडे...

तो ती आणि मी भाग : ५

त्याने मला त्याच्या आतल्या रूममध्ये नेले आणि त्याने आम्हा दोघांसाठी चहा बनवला. चहा घेता घेता आम्ही माझ्या बहि‍णीला झवण्याचे प्लानिंग करू लागलो. बाईच्या बाबतीत हर्ष एकदम हुशार होता! बाईला कसे पटवायचे ह्याचा अनेक आयडीया त्याच्या डोक्यात होत्या आणि कुठल्या आयडीया माझ्या...

तो ती आणि मी भाग : ७

मला गर्दीची पूर्ण कल्पना होती आणि म्हणून गर्दीत दिदीला चोंबळायचा चान्स घेण्यासाठी मी तिला बसमध्ये आणले होते. तसे तर बसमध्ये अनेक बायकां-मुलीं होत्या तेव्हा माझ्या बहिणीकडे खास कोणाचे लक्ष नव्हते पण आजूबाजूचे २/३ जण तिच्यावर लक्ष ठेवून होते. अर्थात, मी तिच्याशी बोलत...

तो ती आणि मी भाग : ८

लोक उतरत होती, चढत होती आणि पूर्ण प्रवासभर बसमध्ये गर्दी होती. नंतर जेव्हा आम्ही मार्केटला पोहचलो तेव्हा बस मधून उतरायचे म्हणून सपना दिदी प्रथम उठून उभी राहिली. मी सीटवर बसूनच राहलो व वळून मी फक्त पाय बाहेर काढून दिदीला बाहेर यायला जागा करून दिली. जेव्हा दिदी सीटच्या...

तो ती आणि मी भाग : ९

मी सपना दिदीच्या पायावरून पाय टाकत तिला ओलांडू लागलो. माझी नजर तिच्या छातीच्या उभारांवर खिळली होती. तिला त्याची कल्पना होती पण ती माझ्याकडे न पहाता टीव्हीवर नजर खिळवून होती. तिने हळूच तिचा एक पाय वर केला आणि ते माझ्या लक्षात आले नाही. माझ्या लक्षात येईपर्यंत उशीर झाला...

तो ती आणि मी भाग : १०

"अगं दिदी. खरंच सांगतो." मी नकार देत म्हटले. "तुला नाही ना सांगायचे. थांब, रात्री बाबा येऊ दे. मग मी सांगते सगळे त्यांना. मग बघ तुझी कशी धुलाई करतील ते." तिने शेवटी मला निर्वाणीचे धमकावले. "नको, दिदी! प्लीज बाबांना काही सांगू नकोस! माझी तर पुरी वाट लागेल. ते तर मला...

तो ती आणि मी भाग : ११

"ओके! दिदी. मी असली पुस्तक वाचणे बंद करेन. तुझ्याकडे पहाणेही बंद करेन. पण माझ्या मनात ऑलरेडी तुझ्याविषयी जे आकर्षण निर्माण झालेय त्याचे काय? मी कितीही ठरवले तरी तुझ्याविषयीचे कामुक विचार माझ्या मनात यायचे थांबत नाही. आत्तापण बघ. तू हा ड्रेस घातला आहेस. तर माझी नजर...

तो ती आणि मी भाग : १२

एकदा सपना दिदी माझ्या बेडवर पडून एक पुस्तक चाळत होती. मी तिच्या अंगावर नजर फिरवत तिला विचारले, "दिदी, तू पुस्तक नेऊन तुझ्या रूममध्ये वाचतेस. मग येथेच का नाही वाचत." "हं मी काय लगेच जाऊन नाही वाचत. मला जसा वेळ मिळेल, मूड लागेल तसे वाचते." तिने हसून उत्तर दिले. "तरीपण...

तो ती आणि मी भाग : १३

आदल्या दिवशी मी तिला जे पुस्तक दिले होते त्यात एक बहीण-भावाच्या संभोगाची कथा होती. कॉलेजमध्ये जाणाऱ्या एका बहि‍णीबरोबर एक भाऊ सेक्स करतो अशी ती कथा होती. त्या कथेतील ती बहीण असा शॉर्ट स्कर्ट घालायची आणि त्याने तो भाऊ उत्तेजित व्हायचा. मग तिने तो स्कर्ट घातलेला असतानाच...

तो ती आणि मी भाग : १४

मला तर खरे दिदीचे उभार अजून चोखायचे होते पण आता ती परत चोखायला देणे मुश्किल होते. तेव्हा मी नाइलाजाने बेडवरून उठलो. मग मी पुस्तक काढायला कपाटाकडे जाऊ लागलो. माझ्या मनात हर्षने सांगितलेल्या टिप्सचे विचार चालू होतो. त्याने मला सांगितले होते की सपना दिदीने मला तिच्या...

तो ती आणि मी भाग : १५

"हॅऽऽ त्याला काय माहीत तुझे जिजू मला कसे झवतात ते." दिदीने डोळे मिटून घेत मान मागे टाकत मादक आवाजात म्हटले. तिच्या आवाजात उन्माद होता, उत्तेजना होती! "ते त्याला माहीत नाही पण तो ठामपणे म्हणतो की तो तुला जास्त चांगले झवेल आणि मलापण ती खात्री आहे!" तिच्या एका उभारावरील...

तो ती आणि मी भाग : १६

दिदी काही क्षण विचारात पडली! मी तिच्या पुच्चीत एक बोट घालत होतो आणि वर तिचा एक उभार दाबत होतो. त्याने तिची कामवासना भडकत राहिली आणि शेवटी ती कामातुर होत म्हणाली, "ठीक आहे, समीर. जर तुला तसे हवे असेल. तुमचे तसे आधी ठरले असेल तर मी जायला तयार आहे. तशीपण मी आता रांड...

तो ती आणि मी भाग : १७

हर्ष सपना दिदीबरोबर इतके बिनधास्त बोलत होता जणू ती त्याची मैत्रिण आहे. पोरी पटवण्याचे त्याचे हेपण एक कसब होते. तिच्याबरोबर असे कामुकपणे बोलताना तो उत्तेजित होत होता आणि त्याचा लवडा त्याच्या लुंगीत उठत होता. त्याच्या हलणाऱ्या लुंगीच्या दिशेने सपना दिदीची नजरही जात...

तो ती आणि मी भाग : १८

तिला त्याच्याकडून झवून घ्यायला किती घाई झाली होती हे तिच्या चेहर्‍यावर स्पष्ट दिसत होते आणि तिची घालमेल आणि अधीरता पाहून मी आणि हर्ष मनातल्या मनात खुश होतो! आमचा प्लान यशस्वी झाला होता आणि आम्हा दोघांना सपना दिदीला झवायला मिळणार होते हे आता स्पष्ट झाले होते. तरीही...

तो ती आणि मी भाग : १९

अंगावर पाणी घेतल्याने सपना दिदीचा लाल पारदर्शक गाऊन तिच्या अंगाला चिकटला होता आणि आतली लाल ब्रेसीयर आणि पॅन्टी इतकी स्पष्ट दिसत होती की जणू तिने गाऊन घातलाच नव्हता. तिच्या मादक अंगाची पूर्ण गोलाई उठून दिसत होती आणि तिची भरगच्च जवानी त्या अंतर्वस्त्रातून ओथंबून जात...

तो ती आणि मी भाग : २०

सपना दिदी कामवासनेने हपापलेल्या दोन पुरूषांच्या कचकड्यात सापडली होती आणि आम्ही दोघेही जंगली श्वापद जसे सावजावर झपाटते तसे तिच्या अंगाला झटत होतो. दिदीचा उभार चोखता चोखता मी खाली पाहिले तर हर्षने पुन्हा तिच्या पुच्चीत आपले बोट घातले होते आणि तो ते आत-बाहेर करत होता....

तो ती आणि मी भाग : २१

मग हर्षने आपला अजस्त्र लवडा हातात पकडला आणि पुढे करत दिदीच्या फटीवर टेकवला. एकदा दोनदा तिच्या बोच्याच्या भोकावर लवडा वर-खाली घासल्यावर त्याने लवडा खाली तिच्या पुच्चीवर नेला. तिच्या पुच्चीच्या भोकाचा अंदाज घेत त्याने लवड्याचा सुपाडा भोकावर टेकवला आणि एक हलका पण पॉवरफूल...

तो ती आणि मी भाग : २२

ते ऐकून मी चाट पडलो की हर्षला माहीत होते की दिदी आपला दाणा घासत होती ते. तो सेक्सच्या खेळात किती माहीर होता हे त्यावरून कळत होते. पण तो दिदीच्या पुच्चीत लवडा गाळतोय हे ऐकून मी घाबरलो! तो माझ्या बहिणीच्या पुच्चीत गळला आणि ती प्रेग्नंट झाली तर पंचाईत व्हायची ह्या भीतीने...

तो ती आणि मी भाग : २३

सपना दिदीने गपकन माझा लंड तोंडात घेतला आणि चोखायला लागली. आईगगगऽऽऽ! काय सुख वाटले म्हणून सांगू माझ्या लंडाला! तिच्या तोंडाच्या ऊबदार स्पर्शाने माझ्या लंडातून एक गोड शिरशिरी वर माझ्या अंगात सळसळून गेली! टपकन तिच्या तोंडात पुन्हा लंड गाळावा अशी तीव्र इच्छा माझ्या...

तो ती आणि मी भाग : २४

काही क्षणानंतर सपना दिदीने माझे तोंड खाली ढकलले आणि तिच्या एका उभारावर आणले. भुकेल्या बाळासारखा मी तिच्या उभारावर झपाटलो आणि तिचा एक निप्पल तोंडात घेऊन चोखायला लागलो. ती माझ्या केसांमध्ये हात फिरवू लागली. तिची छाती चोखता चोखता मी तिला झवायला लागलो. तिने मला आपल्या...

तो ती आणि मी भाग : २५

दिदीच्या नितंबाची मागे-पुढे हालचाल व्हायला लागली तेव्हा मला वाटले हर्ष काहीतरी करत आहे. पण मी निरखून पाहिले तेव्हा माझ्या लक्षात आले की हर्ष काही करत नव्हता तर दिदी स्वत:हून आपली कंबर हलवायाला लागली होती. आता ती खरोखरच कामोत्तेजित झाली होती! ती तापलेली आहे हे पाहून...

तो ती आणि मी भाग : २६

माझी नजर अजूनही सपना दिदीच्या नितंबावर होती. ती खाली पडली होती पण तिचे नितंब अजूनही वर उचलले होते आणि तिच्या बोच्याचे भोक मला स्पष्ट दिसत होते. जेव्हा हर्षचा लवडा त्यातून बाहेर आला होता तेव्हा ते भोक खूप खुलले होते आणि टेबल टेनीसचा बॉल सहज जाईल इतके मोठे वाटत होते....

error: नका ना दाजी असं छळू!!