तो ती आणि मी भाग : २५

दिदीच्या नितंबाची मागे-पुढे हालचाल व्हायला लागली तेव्हा मला वाटले हर्ष काहीतरी करत आहे. पण मी निरखून पाहिले तेव्हा माझ्या लक्षात आले की हर्ष काही करत नव्हता तर दिदी स्वत:हून आपली कंबर हलवायाला लागली होती.

आता ती खरोखरच कामोत्तेजित झाली होती! ती तापलेली आहे हे पाहून हर्षने तिची कंबर एका हाताने धरून ठेवली आणि दुसर्‍या हाताने आपला लवडा पकडून तिच्या बोच्याच्या भोकावर ठेवला. त्याने दिदी एकदम स्तब्ध झाली! मग हर्ष त्याच्या लवड्यावर दाब देऊ लागला आणि तो दिदीच्या बोच्यात घुसायला लागला. दिदी घुसमटत उदगारली,

“आहहहऽऽऽ हर्षऽऽऽऽ. मलाऽऽऽऽ जामऽऽऽऽ दुखतंयऽऽऽऽ. जोरातऽऽऽ नकोऽऽऽ घालूसऽऽऽऽ प्लीजऽऽऽऽ. जरा हळूऽऽऽऽ ओहहहऽऽऽऽ”

त्यावर हर्ष काही क्षण थांबला! त्याने माझ्या गुडघ्याला हात लावून मला इशारा केला. मी सपना दिदीच्या अंगाखालून डोके बाहेर काढले आणि वर त्याच्याकडे पाहिले. त्याने मला तोंडाने आणि हाताने इशारा केला की ‘तिला किस कर आणि तिचे लक्ष त्यात गुंतून ठेव’.

त्याचा इशारा समजून मी पुन्हा दिदीच्या अंगाखाली तोंड घुसवले आणि तिचा चेहरा माझ्या चेहर्‍यावर ओढला. तिच्या ओठांवर ओठ ठेवून मी तिचे चुंबन घ्यायला लागलो. काही क्षण ती अचंबित झाली पण मग ती सुद्धा मला साथ देऊ लागली.

मी माझी जीभ तिच्या तोंडात सारली आणि तिची जीभ चोखायला लागलो. तिच्या केसांमध्ये हात फिरवत फिरवत मी तिला उत्कटतेने फ्रेंच किसिंग करू लागलो. त्याने सपना दिदी चुंबनात मग्न झाली आणि हुंकरायला लागली.

त्याचा फायदा घेत हर्ष तिच्या बोच्यात आपला लवडा घुसवायला लागला. तिला ते जाणवले आणि तिच्या चेहर्‍यावरील भाव बदलले! दिदीच्या चेहर्‍यावर प्रचंड वेदना दिसत होत्या पण मी तिच्या तोंडात तोंड घातले होते तेव्हा तिला ओरडता येत नव्हते की चित्कारता येत होते.

ती नुसती माझ्या तोंडात हुंकारत होती आणि मला काही सांगण्याचा प्रयत्न करत होती. पण मी तिच्या सांगण्याकडे दुर्लक्ष करत तिला किस करत राहलो आणि तिच्या डोक्यावर व पाठीवर हात फिरवत राहलो.

हर्षने मग एका झटक्यात आपला अर्धाधिक लवडा दिदीच्या बोच्यात घुसवला आणि एक झटका देत तिचा श्वास तिच्या घशात अडकला! तिचे अंग थोडे कडक झाले आणि मग थोडे रिलॅक्स झाले! त्याने जेव्हा लवडा आत घुसवला तेव्हा तिला किंचाळी मारायची होती.

पण माझ्या तोंडात तिची किंचाळी विरून गेली आणि तिचे अंग कडक झाले. पण मग वेदनेची पहिली कळ ओसरली तसे तिचे अंग रिलॅक्स झाले! तरीही नंतर ती गुरगुरत राहिली पण मी तिला सोडले नाही आणि तिचे चुंबन घेत राहलो.

खरे तर हर्षचा लवडा तिच्या बोच्यात शिरताना मला पाहायचा होता पण मी तिला तसे सोडू शकत नव्हतो कारण तिने मग मोठ्याने बोंब मारली असती. पण मग मी विचार केला की कदाचित पुढे मला कधी हर्ष तिला बोच्यात झवताना बघायला मिळेलच किंवा मला स्वत:ला तिच्या बोच्यात लंड घालायला मिळेल बहुतेक.

तेव्हा मी तिला किस करत राहलो. आणि वर हर्ष तिच्या बोच्यात लवडा घालत राहला. मला कल्पना होती की सपना दिदीच्या बोच्यात त्याचा पूर्ण लवडा घुसणे कदापि शक्य नव्हते तेव्हा हर्षला तेथेच थांबायला सांगणे हिताचे होते. तेव्हा मी हात बाहेर काढून त्याला मूठ आवळून इशारा केला की ‘आता लवडा आत-बाहेर कर’.

माझा इशारा समजून हर्षने त्याच्या लवडा दिदीच्या बोच्यातून थोडा बाहेर काढला आणि पुन्हा आत सारला. मग तो हळूहळू लवडा आत-बाहेर करायला लागला. मला खात्री होती की त्याचा जेमतेम अर्धा लवडाच तिच्यात घुसत होता आणि बाहेर येत होता पण तेवढाही तिला पुरेसा होता वेदना आणि त्रास व्हायला.

मी दिदीच्या चेहर्‍याकडे पाहिले तर तिने डोळे गच्च मिटून घेतले होते व दात-ओठ खात ती वेदना सहन करत होती! तिच्या चेहर्‍यावर प्रचंड तणाव होता! पण तिचा चेहरा पाहून मला वाईट वाटत नव्हते तर एक वेगळीच उत्तेजना वाटत होती. जरी हर्ष तिला बोच्यात झवून वेदना देत होता तरी त्याला जवाबदार सर्वस्वी तीच होती!

जवळ जवळ २५-३० वेळा हर्षने सपना दिदीच्या बोच्याच्या भोकात लवडा आत-बाहेर केल्यावर तिच्या चेहर्‍यावरील तणाव कमी झाला! असे वाटत होते की तिच्या बोच्याचे भोक आता त्याच्या लवड्याचा आकाराशी ॲडजस्ट झाले होते! तिचे माझ्या तोंडात गुरगुरणेपण कमी झाले होते.

काही क्षणानंतर तिच्या चेहर्‍यावरील वेदना गायब झाल्या आणि ती मादकपणे हुंकरायला लागली. मग मी तिच्या तोंडावरून माझे तोंड बाजूला केले आणि खाली नेऊन तिच्या छातीच्या उभारावर ठेवले. मग मी दिदीचे उभार पुन्हा चोखायला लागलो.

दिदी आता मादकपणे हुंकारत होती, चित्कारत होती. डोळे मिटून घेत ती मागे-पुढे होत होती आणि हर्षचा लवडा आपल्या बोच्यात घेत होती. ते पाहून हर्ष चेकाळत म्हणाला,

“हाय मेरी राणी बघितलस तुझ्या गांडीत माझा लंड कसा जातोय ते! तू तर म्हणत होती मी मरून जाईल. मरणे तर राहले दूर आता तू खुशीत मला म्हणशील ‘घाल. घाल अजून माझ्या गांडीत. चोद माझी गांड’!”

“अरे हो रेऽऽऽ माझा राजाऽऽऽ! येतेयऽऽऽ खरीऽऽऽ मलाऽऽऽ मजाऽऽऽ! पणऽऽऽ त्रासऽऽऽ पणऽऽऽ तितकाचऽऽऽ होतोयऽऽऽ!” दिदीने कबूल करत म्हटले.

“अगं पण हा त्रास एकदम हवा हवासा असेल. आता तुला वाटायला लागेल. मी अजून घालावा. मी अजून जोरात चोदावे. हो की नाही?”

“आहहहऽऽऽ ह ह होऽऽऽ! पणऽऽऽ त्याबरोबरऽऽऽ माझ्याऽऽऽ पुच्चीतऽऽऽ पणऽऽऽ बोटऽऽऽ घालऽऽऽ नाऽऽऽ. माझ्याऽऽऽ पुच्चीतहीऽऽऽ आगऽऽऽ लागलीयऽऽऽ.”

त्यावर हर्षने दिदीच्या एका नितंबावर आपला हात ठेवला आणि त्या हाताचा अंगठा तिच्या बोच्याखालील पुच्चीत घुसवला. तिच्या पुच्चीत ते बोट हलवत तो उत्तेजितपणे मला म्हणाला,

“बघितलस समीर तुझी बहीण किती छिनाल रांड आहे! तिच्या गांडीत लंड घातलाय तरी तिच्या चूतमध्ये बोटे घालायला सांगतेय. आणि तू खाली तिची छाती चोखतोय. ट्रिपल मजा घेतेय साली! हिच्यावर एकाच वेळी चार-पाच जण चढले तरी ती हसत हसत सगळांचा घेईल. ओहहहऽऽ काय झवाडी गांड आहे हिची! आहहहऽऽऽ.”

त्याच्या बोलण्याने मला राहवले नाही! मी पटकन तिची छाती सोडली आणि तिच्या अंगा खालून बाहेर आलो. मग मी हर्षच्या बाजूला बसून पाहू लागलो की कसा त्याचा लवडा दिदीच्या बोच्यात आत-बाहेर होत होता ते!

मला तिचा बोचा झवताना पाहून हर्षला अजून चेव आला आणि तो त्वेषाने तिची गांड मारू लागला. दिदी हुंकारत होती, चित्कारत होती. खाली बेडवर डोके ठेवून ती मागे-पुढे होत होती पण ती आता अजिबात तक्रार करत नव्हती. उलट आता तिला मजा वाटत होती असे दिसत होते.

हर्षचा लवडा लोखंडाच्या कांबीसारखा कडक भासत होता आणि तिच्या बोच्यात तालबद्धपणे आत-बाहेर होत होता. त्याच्या लवड्याने तिच्या बोच्याची त्वचा ताणली जात होती आणि घासली जात होती. ते दृश्य जसे दिसत होते त्यावरून तिला काय वाटत असावे हे मी सांगू शकत होतो.

तिला नक्कीच वाटत असावे की तिच्या बोच्यात कोणी तरी जाडजूड रताळे किंवा गाजर घातले आहे. जेव्हा तिची कामवासना तिला असह्य झाली तेव्हा ती स्वत: खालून आपल्या पुच्चीवरील दाणा चोळायला लागली आणि बडबडायला लागली.

“ओहहहहऽऽऽऽ हर्षऽऽऽऽ. कायऽऽऽ झवतोयऽऽऽ तूऽऽऽ मलाऽऽऽ! माझीऽऽऽ पुच्चीऽऽऽ पेटलीयऽऽऽ आणिऽऽऽ माझ्याऽऽऽ बोच्यातऽऽऽ आगडोंबऽऽऽ उसळलायऽऽऽ! आहहहहऽऽऽ. आलेऽऽऽ! आलेऽऽऽ मीऽऽऽ! पुन्हाऽऽऽ झडतेयऽऽऽ मीऽऽऽ आताऽऽऽ! आहहहऽऽऽ आहहहहऽऽ ओहहहहऽऽऽ.”

आणि दिदी पुन्हा एकदा झडायला लागली. हर्षचा लवडा तिच्या बोच्यात होता आणि एक बोट तिच्या पुच्चीत होते. त्यावर ती स्वत: आपला दाणा घासत होती. ह्या सगळ्याचा एकत्रित परिणाम होऊन तिची कामतृप्ती झाली होती! ती झडून शांत झाली तसे हर्षने तिच्या पुच्चीत घातलेले बोट बाहेर काढले आणि माझ्या चेहर्‍यासमोर धरले. तिच्या पुच्चीरसाने चिंब झालेले बोट मला दाखवत तो म्हणाला,

“बघ तुझ्या बहि‍णीची चूत किती गळतेय. खूप वासना आहे तिच्या चूतमध्ये,” असे बोलून त्याने तिच्या पुच्चीरसाने ओले झालेले त्याचे बोट माझ्या तोंडात घातले आणि मला चाटायला सांगत तो म्हणाला, “घे. घे तिच्या चूतची चव. तू घेतली आहे म्हणा आधी आणि तुला आवडलीपण आहे तिची चव. चाट सगळे माझ्या बोटावरून.”

मी आज्ञाधारक मुलाप्रमाणे त्याचे बोट नीट चोखून घेतले आणि त्यावरील माझ्या बहिणीचा पुच्चीरस चाटून घेतला. माझे झाल्यावर त्याने तो हात तिच्या नितंबावर नेला आणि तिची कंबर घट्ट पकडत तो जोरजोराने तिच्या बोच्यात झवायला लागला आणि बडबडायला लागला,

“अगं माझी राणीऽऽऽ माझी छिनाल सपनाऽऽऽ, माझी रंडी सपनाऽऽऽ. आता मीऽऽऽ तुझ्या गांडीतऽऽऽ माझे पाणीऽऽऽ सोडणार आहेऽऽऽ. घेऽऽ! घेऽऽ! माझे पाणीऽऽऽ! भावाचे पाणीऽऽऽ! माझे पाणीऽऽऽ! सगळे पाणी घेऽऽऽ! आहहहहऽऽऽ ओहहहहऽऽऽऽ. सपनाऽऽऽऽ माऽऽऽझीऽऽऽ रंऽऽऽडीऽऽऽ!”

त्याच्या त्या घाण घाण बोलण्याने तो किंवा दिदी काय मीपण एकदम कामोत्तेजित झालो! माझा लंड कमालीचा कडक झाला! एक शेवटचा जोराचा धक्का देऊन हर्षने सपना दिदीचे नितंब आपल्या लवड्यावर दाबून ठेवले आणि तो रानटी जनावरासारखा गुरगुरू लागला.

माझ्या लक्षात आले की तो तिच्या बोच्यात गळत होता. डोळे गच्च मिटून घेऊन तो प्रत्येक पिचकारीगणीक तिचे नितंब आपल्या लवड्यावर दाबत होता आणि एक झटका देत होता. ‘आह्हहऽऽऽ आह्हहहहऽऽऽ’ करत सपना दिदीही खाली गुरगुरत होती.

त्याचा जवळ जवळ पूर्ण लवडा तिच्या बोच्यात गेलेला दिसत होता. जेव्हा त्याचा लवडा पूर्ण गळायचा थांबला तेव्हाच त्याने तिच्या नितंबावरील पकड ढिल्ली केली. जसे हर्षने पकड ढिल्ली केली तसे सपना दिदी पुढे झाली आणि तिने आपले अंग खाली बेडवर झोकून दिले.

ती आपले नितंब तसेच वर करत, धापा टाकत पडून राहिली. तिच्या बोच्यातून लवडा बाहेर आल्यावर हर्षही धापा टाकत मागे झाला आणि बेडरेस्टला टेकून पडला. तो बहुतेक झवून दमला होता तेव्हा त्याला ग्लानी आली आणि तो डोळे मिटून पडून राहला.

तो ती आणि मी

"अरे! तू कधी आलास?" हर्ष आत येत मला म्हणाला. "आत्ताच आलो!" मी गडबडत उत्तर दिले. "ते पुस्तक तू कशाला घेतला?" असे म्हणत तो पुढे आला आणि माझ्या हातातील पुस्तक घेत पुढे म्हणाला, "अरे बाबा, हे पुस्तक तुला वाचायला नाही हाय. हे फक्त मोठ्या माणसांनी वाचायचे पुस्तक हाय."...

तो ती आणि मी भाग : २

मग त्यानंतर मी दर दिवशी त्याला सेक्सी कथांच्या तसल्या पुस्तकाबद्दल विचारायला लागलो आणि तो नंतर देतो असे सांगून काही ना काही कारणाने मला पुस्तक द्यायचे टाळत राहला. असे जवळ जवळ आठवडाभर चालले. तो आठवडाभर मी आधी वाचलेल्या पुस्तकामधील झवाझवीचे वर्णन आठवत होतो व दिवसातून...

तो ती आणि मी भाग : ३

पहिल्या आठवड्यात सपना दिदी २/३ वेळा त्याच्याकडे कपडे आणायला गेली त्यानंतर पुढच्या संध्याकाळी जेव्हा मी त्याच्याकडे कपडे आणायला गेलो तेव्हा उत्साहाने तो मला सांगायला लागला, "यार, समीर! काल तुझ्या बहि‍णीने काय मस्त गुलाबी ड्रेस घातला होता! त्यात ती एकदम सेक्सी दिसत...

तो ती आणि मी भाग : ४

मला कळत होते की माझ्या बहि‍णीबद्दल प्रत्येक वाक्य बोलताना तो जास्तच एक्साईट होत चालला होता. आपल्या लुंगीवरून त्याने आपल्या लंडावर हात फिरवायला सुरूवात केली होती. तो जसा एक्साईट होता तसा मीपण एक्साईट होत होतो. माझा लंडपण टाईट होत चालला होता. त्याच्या लुंगीवरील तंबूकडे...

तो ती आणि मी भाग : ५

त्याने मला त्याच्या आतल्या रूममध्ये नेले आणि त्याने आम्हा दोघांसाठी चहा बनवला. चहा घेता घेता आम्ही माझ्या बहि‍णीला झवण्याचे प्लानिंग करू लागलो. बाईच्या बाबतीत हर्ष एकदम हुशार होता! बाईला कसे पटवायचे ह्याचा अनेक आयडीया त्याच्या डोक्यात होत्या आणि कुठल्या आयडीया माझ्या...

तो ती आणि मी भाग : ६

दुसर्‍या दिवशी सकाळी मी हर्षच्या दुकानावर कपडे द्यायला गेलो. मग मी प्रामाणिकपणे त्याला काय घडले ते सगळे सांगितले. माझा प्रगती ऐकून तोपण जाम खुश झाला! माझी पाठ थोपटत तो आनंदाने मला म्हणाला, "बघितलस मी तुला सांगत होतो ना तुझी बहीण पक्की झवाडी आहे. ती नक्कीच आपल्याला...

तो ती आणि मी भाग : ७

मला गर्दीची पूर्ण कल्पना होती आणि म्हणून गर्दीत दिदीला चोंबळायचा चान्स घेण्यासाठी मी तिला बसमध्ये आणले होते. तसे तर बसमध्ये अनेक बायकां-मुलीं होत्या तेव्हा माझ्या बहिणीकडे खास कोणाचे लक्ष नव्हते पण आजूबाजूचे २/३ जण तिच्यावर लक्ष ठेवून होते. अर्थात, मी तिच्याशी बोलत...

तो ती आणि मी भाग : ८

लोक उतरत होती, चढत होती आणि पूर्ण प्रवासभर बसमध्ये गर्दी होती. नंतर जेव्हा आम्ही मार्केटला पोहचलो तेव्हा बस मधून उतरायचे म्हणून सपना दिदी प्रथम उठून उभी राहिली. मी सीटवर बसूनच राहलो व वळून मी फक्त पाय बाहेर काढून दिदीला बाहेर यायला जागा करून दिली. जेव्हा दिदी सीटच्या...

तो ती आणि मी भाग : ९

मी सपना दिदीच्या पायावरून पाय टाकत तिला ओलांडू लागलो. माझी नजर तिच्या छातीच्या उभारांवर खिळली होती. तिला त्याची कल्पना होती पण ती माझ्याकडे न पहाता टीव्हीवर नजर खिळवून होती. तिने हळूच तिचा एक पाय वर केला आणि ते माझ्या लक्षात आले नाही. माझ्या लक्षात येईपर्यंत उशीर झाला...

तो ती आणि मी भाग : १०

"अगं दिदी. खरंच सांगतो." मी नकार देत म्हटले. "तुला नाही ना सांगायचे. थांब, रात्री बाबा येऊ दे. मग मी सांगते सगळे त्यांना. मग बघ तुझी कशी धुलाई करतील ते." तिने शेवटी मला निर्वाणीचे धमकावले. "नको, दिदी! प्लीज बाबांना काही सांगू नकोस! माझी तर पुरी वाट लागेल. ते तर मला...

तो ती आणि मी भाग : ११

"ओके! दिदी. मी असली पुस्तक वाचणे बंद करेन. तुझ्याकडे पहाणेही बंद करेन. पण माझ्या मनात ऑलरेडी तुझ्याविषयी जे आकर्षण निर्माण झालेय त्याचे काय? मी कितीही ठरवले तरी तुझ्याविषयीचे कामुक विचार माझ्या मनात यायचे थांबत नाही. आत्तापण बघ. तू हा ड्रेस घातला आहेस. तर माझी नजर...

तो ती आणि मी भाग : १२

एकदा सपना दिदी माझ्या बेडवर पडून एक पुस्तक चाळत होती. मी तिच्या अंगावर नजर फिरवत तिला विचारले, "दिदी, तू पुस्तक नेऊन तुझ्या रूममध्ये वाचतेस. मग येथेच का नाही वाचत." "हं मी काय लगेच जाऊन नाही वाचत. मला जसा वेळ मिळेल, मूड लागेल तसे वाचते." तिने हसून उत्तर दिले. "तरीपण...

तो ती आणि मी भाग : १३

आदल्या दिवशी मी तिला जे पुस्तक दिले होते त्यात एक बहीण-भावाच्या संभोगाची कथा होती. कॉलेजमध्ये जाणाऱ्या एका बहि‍णीबरोबर एक भाऊ सेक्स करतो अशी ती कथा होती. त्या कथेतील ती बहीण असा शॉर्ट स्कर्ट घालायची आणि त्याने तो भाऊ उत्तेजित व्हायचा. मग तिने तो स्कर्ट घातलेला असतानाच...

तो ती आणि मी भाग : १४

मला तर खरे दिदीचे उभार अजून चोखायचे होते पण आता ती परत चोखायला देणे मुश्किल होते. तेव्हा मी नाइलाजाने बेडवरून उठलो. मग मी पुस्तक काढायला कपाटाकडे जाऊ लागलो. माझ्या मनात हर्षने सांगितलेल्या टिप्सचे विचार चालू होतो. त्याने मला सांगितले होते की सपना दिदीने मला तिच्या...

तो ती आणि मी भाग : १५

"हॅऽऽ त्याला काय माहीत तुझे जिजू मला कसे झवतात ते." दिदीने डोळे मिटून घेत मान मागे टाकत मादक आवाजात म्हटले. तिच्या आवाजात उन्माद होता, उत्तेजना होती! "ते त्याला माहीत नाही पण तो ठामपणे म्हणतो की तो तुला जास्त चांगले झवेल आणि मलापण ती खात्री आहे!" तिच्या एका उभारावरील...

तो ती आणि मी भाग : १६

दिदी काही क्षण विचारात पडली! मी तिच्या पुच्चीत एक बोट घालत होतो आणि वर तिचा एक उभार दाबत होतो. त्याने तिची कामवासना भडकत राहिली आणि शेवटी ती कामातुर होत म्हणाली, "ठीक आहे, समीर. जर तुला तसे हवे असेल. तुमचे तसे आधी ठरले असेल तर मी जायला तयार आहे. तशीपण मी आता रांड...

तो ती आणि मी भाग : १७

हर्ष सपना दिदीबरोबर इतके बिनधास्त बोलत होता जणू ती त्याची मैत्रिण आहे. पोरी पटवण्याचे त्याचे हेपण एक कसब होते. तिच्याबरोबर असे कामुकपणे बोलताना तो उत्तेजित होत होता आणि त्याचा लवडा त्याच्या लुंगीत उठत होता. त्याच्या हलणाऱ्या लुंगीच्या दिशेने सपना दिदीची नजरही जात...

तो ती आणि मी भाग : १८

तिला त्याच्याकडून झवून घ्यायला किती घाई झाली होती हे तिच्या चेहर्‍यावर स्पष्ट दिसत होते आणि तिची घालमेल आणि अधीरता पाहून मी आणि हर्ष मनातल्या मनात खुश होतो! आमचा प्लान यशस्वी झाला होता आणि आम्हा दोघांना सपना दिदीला झवायला मिळणार होते हे आता स्पष्ट झाले होते. तरीही...

तो ती आणि मी भाग : १९

अंगावर पाणी घेतल्याने सपना दिदीचा लाल पारदर्शक गाऊन तिच्या अंगाला चिकटला होता आणि आतली लाल ब्रेसीयर आणि पॅन्टी इतकी स्पष्ट दिसत होती की जणू तिने गाऊन घातलाच नव्हता. तिच्या मादक अंगाची पूर्ण गोलाई उठून दिसत होती आणि तिची भरगच्च जवानी त्या अंतर्वस्त्रातून ओथंबून जात...

तो ती आणि मी भाग : २०

सपना दिदी कामवासनेने हपापलेल्या दोन पुरूषांच्या कचकड्यात सापडली होती आणि आम्ही दोघेही जंगली श्वापद जसे सावजावर झपाटते तसे तिच्या अंगाला झटत होतो. दिदीचा उभार चोखता चोखता मी खाली पाहिले तर हर्षने पुन्हा तिच्या पुच्चीत आपले बोट घातले होते आणि तो ते आत-बाहेर करत होता....

तो ती आणि मी भाग : २१

मग हर्षने आपला अजस्त्र लवडा हातात पकडला आणि पुढे करत दिदीच्या फटीवर टेकवला. एकदा दोनदा तिच्या बोच्याच्या भोकावर लवडा वर-खाली घासल्यावर त्याने लवडा खाली तिच्या पुच्चीवर नेला. तिच्या पुच्चीच्या भोकाचा अंदाज घेत त्याने लवड्याचा सुपाडा भोकावर टेकवला आणि एक हलका पण पॉवरफूल...

तो ती आणि मी भाग : २२

ते ऐकून मी चाट पडलो की हर्षला माहीत होते की दिदी आपला दाणा घासत होती ते. तो सेक्सच्या खेळात किती माहीर होता हे त्यावरून कळत होते. पण तो दिदीच्या पुच्चीत लवडा गाळतोय हे ऐकून मी घाबरलो! तो माझ्या बहिणीच्या पुच्चीत गळला आणि ती प्रेग्नंट झाली तर पंचाईत व्हायची ह्या भीतीने...

तो ती आणि मी भाग : २३

सपना दिदीने गपकन माझा लंड तोंडात घेतला आणि चोखायला लागली. आईगगगऽऽऽ! काय सुख वाटले म्हणून सांगू माझ्या लंडाला! तिच्या तोंडाच्या ऊबदार स्पर्शाने माझ्या लंडातून एक गोड शिरशिरी वर माझ्या अंगात सळसळून गेली! टपकन तिच्या तोंडात पुन्हा लंड गाळावा अशी तीव्र इच्छा माझ्या...

तो ती आणि मी भाग : २४

काही क्षणानंतर सपना दिदीने माझे तोंड खाली ढकलले आणि तिच्या एका उभारावर आणले. भुकेल्या बाळासारखा मी तिच्या उभारावर झपाटलो आणि तिचा एक निप्पल तोंडात घेऊन चोखायला लागलो. ती माझ्या केसांमध्ये हात फिरवू लागली. तिची छाती चोखता चोखता मी तिला झवायला लागलो. तिने मला आपल्या...

तो ती आणि मी भाग : २६

माझी नजर अजूनही सपना दिदीच्या नितंबावर होती. ती खाली पडली होती पण तिचे नितंब अजूनही वर उचलले होते आणि तिच्या बोच्याचे भोक मला स्पष्ट दिसत होते. जेव्हा हर्षचा लवडा त्यातून बाहेर आला होता तेव्हा ते भोक खूप खुलले होते आणि टेबल टेनीसचा बॉल सहज जाईल इतके मोठे वाटत होते....

error: नका ना दाजी असं छळू!!