तो ती आणि मी भाग : १६

दिदी काही क्षण विचारात पडली! मी तिच्या पुच्चीत एक बोट घालत होतो आणि वर तिचा एक उभार दाबत होतो. त्याने तिची कामवासना भडकत राहिली आणि शेवटी ती कामातुर होत म्हणाली,

“ठीक आहे, समीर. जर तुला तसे हवे असेल. तुमचे तसे आधी ठरले असेल तर मी जायला तयार आहे. तशीपण मी आता रांड झालेच आहे. मग स्वत: जाऊन का त्याला बोलावू नये? ठीक आहे!”

“ओहऽऽऽ व्हेरी गुड, दिदी!” मी आनंदाने माझे दोन्ही हात तिच्या अंगावर चालवत म्हणालो.

“करऽऽ करऽऽ काय करायचे ते करऽऽ आता मीऽऽपण सगळी लाजऽऽ सोडली आहे!” दिदीने उत्तेजित स्वरात म्हटले.

“दिदी पण त्याने अजून काही सांगितले होते.” मी विजयी स्वरात हसत म्हणालो.

“आता काय??”

“त्याने म्हटले होते की जर तू त्याला बोलवायला जाणार असेल तर मग तू खास कपडे घालायला हवे.”

“खास कपडे? कुठले??” तिने उत्सुकपणे विचारले.

“तू त्या काळ्या रंगाच्या साडीत एकदम सेक्सी दिसतेस आणि त्याला तुला त्या साडीत बघायला आवडते. तेव्हा तू ती साडी घालून त्याच्याकडे जायला पाहिजे. आणि त्या साडीवरचा स्लीव्हलेस ब्लाउज घालून.”

“ठीक आहे! जाईन मी ती साडी घालून.” दिदीने कबूल करत म्हटले.

“आणि त्या ब्लाउजच्या आत तू ब्रेसीयर घालायची नाहीस. हर्ष नेहमी म्हणत असतो. ‘तुझ्या दिदीची छाती किती बडी बडी आणि टाईट आहे. तिला ब्रेसीयर घालायची गरज नाही. ब्रेसीयर घालून ती आपल्या गुर्रेबाज छातीचा इन्सल्ट करते’. तेव्हा तू ब्रेसीयर घालू नकोस.”

“खूपच नालायक आहे हा हर्ष. मेल्याला माझ्या छातीची बरीच माहिती.” दिदीने चडफडत म्हटले.

“आणि खाली सुद्धा! साडीच्या आत परकर घालायचा नाही. नुसती साडी घालायची.” मी म्हणालो.

“अरे पण परकर घातला नाही तर साडी कशात खोचणार मी?” दिदीने त्रासिकपणे विचारले.

“हं तो प्रॉब्लेम आहे?” मी विचार करत म्हणालो, “तू एक काम कर, तुझ्या कंबरेला अशीच एक नाडी बांध आणि त्यात साडी खोच.”

“ठीक आहे. करेन मी तसे.” दिदीने पुन्हा कबूल करत म्हटले.

“आणि साडीच्या आत पॅन्टी घालायची नाही. कळले का?” मी तिला म्हणालो.

“हो! हो! कळले! तुला मी आतून पूर्ण नागडी हवी आहे ना! राहते मी नागडी!” दिदीने वैतागल्यासारखे म्हटले.

“मला नाही! हर्षला!” मी निर्लज्जपणे हसत तिला म्हटले आणि पुढे तिला सांगू लागलो, “आणि जेव्हा तू त्याच्या समोर जाशील तेव्हा तुझ्या साडीचा पदर तू तुझ्या छातीच्या उभारांमध्ये गोळा करून ठेव म्हणजे त्याला तुझे दोन्ही उभार नीट दिसतील. तुझ्या पातळ ब्लाउजमधून तुझे निप्पल त्याला दिसले पाहिजे. तसेच तू साडी सुद्धा खूप चापून चुपून नेस म्हणजे तुझ्या नितंबावर ती घट्ट बसली पाहिजे आणि त्याचा आकार नीट दिसला पाहिजे. आणि साडी तू बेंबीच्या खूप खाली नेस. तुझे पोट, बेंबी, कंबरेचा भाग त्याला पूर्ण दिसायला हवा.”

“हो रे. सगळे करते. मी साडी घातल्यावर तूच मला नीट पाहून हे सगळे चेक कर.” सपना दिदीने वैतागून म्हटले.

“हो ते तर मी करेनच. आणि तिकडे हर्ष सांगेल तसे सगळे कर. तुला त्याला खुश करायला पाहिजे. तेव्हाच तो इकडे यायला तयार होईल.”

“ओके ओके! तुम्ही दोघे जे सांगाल ते मी सगळे करेन. तुम्हाला माहीत आहे मी नाही म्हणणार नाही. मी पेटलेय! माझ्या योनित आग लागलीय! त्याचा फायदा घ्या तुम्ही.”

असे म्हणत सपना दिदीने मला बाजूला केले आणि ती बेडवरून उठली. माझ्याकडे पाहत लटक्या रागाने पाहत मी म्हणाली,

“मी जाऊन तयार होते. तू दहा मिनिटांनी माझ्या रूममध्ये ये. मग बघ तुझी बहीण कशी रांड दिसते ते. त्या कुत्र्या हर्षला बघण्यासाठी.” असे बोलून ती तरतरा माझ्या रूममधून निघून गेली.

मी आनंदाने माझ्या बेडवर लोळायला लागलो. हर्ष आणि माझा प्लान यशस्वी झाला आणि आता आम्हाला दिदीला झवायला मिळणार ह्या आनंदाने मला अक्षरश: नाचावेसे वाटत होते. मलाही दिदीबरोबर जायचे होते तेव्हा मी पटकन बेडवरून उठलो आणि भराभर दुसरे कपडे घातले. तोपर्यंत दहा मिनिटे झाली होती तेव्हा मी दिदीच्या रूमकडे निघालो.

तिच्या रूमचा दरवाजा सताड उघडा होता तेव्हा मी सरळ आत शिरलो. तिच्या कपाटाच्या फूल हाईट मिररसमोर उभी राहून दिदी स्वत:ला आरशात पाहत होती. मला पाहून तिने एक जळजळीत कटाक्ष माझ्याकडे टाकला आणि माझ्यासमोर उभी राहत ती मला म्हणाली.

“हंऽऽ बघून घे तुझ्या बहि‍णीला व्यवस्थित! दिसते ना मी रांडेसारखी? जशी तुम्हा दोघांना हवी तशी रांड!”

तिच्या बोलण्याचा टोन चिडका असला तरी त्यात एक मिश्किलपणा होता. मी मग बिनधास्तपणे दिदीचे निरीक्षण करू लागलो. मला सगळे नीट दिसावे म्हणून ती सावकाश फिरून वगैरे मला दाखवायला लागली.

तिने मी सांगितले तसे चापून चुपून साडी नेसली होती व आत परकर-पॅन्टी न घातल्यामुळे तिच्या नितंबाची गोलाई त्यावरून मस्त दिसत होती. साडी बेंबीच्या खूप खाली नेसली होती. असे वाटत होते की अजून एखादं इंच खाली तिच्या पुच्चीच्या वरचा भाग चालू झाला असता. तिची बेंबी नीट दाखवत तिच्या साडीचा पदर व्यवस्थित दुमडून तिच्या दोन उभारांच्या मधल्या घळीतून वर गेला होता आणि तिच्या मानेजवळून खांद्यामागे नेला होता.

तिच्या छातीचे भरगच्च उभार स्लीव्हलेस ब्लाउजमध्ये ठासून भरलेले होते आणि ब्रेसीयर नसल्याने त्यांचा दुधाळपणा काळ्या ब्लाउजच्या कपड्यातून स्पष्ट दिसत होता. तिचा ताठरलेला निप्पल आणि अरोला त्या ब्लाउजमधून सहज दिसत होता.

खरोखर एखाद्या रांडेला लाजवेल अशी माझी बहीण दिसत होती! तिला पाहून माझ्या मनात विचार आला की ती जर अशी रस्त्याने चालली तर बघणाऱ्या पुरूषांचे डोळे खोबणीतून बाहेर यायचे तेवढे बाकी राहणार होते. तिला रस्त्याने असे अंगप्रदर्शन करत हर्षकडे नेण्यात फार मोठी रिस्क होती आणि त्याने मी व ती दोघेही गोत्यात आलो असतो तेव्हा मी तिला म्हणालो,

“ठीक आहे, दिदी. तू हर्षला हवी तशी सेक्सी दिसत आहे! पण अशी तू रस्त्याने गेलीस तर सगळे पाहत बसतील आणि मग आपल्याला प्रॉब्लेम होईल. तेव्हा तू अंगावर शाल घे आणि हर्षच्या दुकानात गेलीस की शाल अंगावरून काढून टाक.”

“अरे राहू दे! राहू दे ना मला अशीच! बघू ते सगळ्यांना तू कसे बहि‍णीला रांडेसारखी बनवलीस ते!” सपना दिदीने उपहासाने हसत म्हटले.

“बस काय, दिदी. मी थोडीच फक्त तुला असे करायला सांगतोय. ते तर हर्षला तसे हवे आहे. आणि तुला हर्ष हवा आहे. त्याच्याकडून तुलाच झवून घ्यायचेय आणि तुझ्या पुच्चीची खाज भागवायचीय. मग त्यासाठी इतके करावे लागणारच आहे.”

“बरे बरे. खूप झाले तुझे एक्सप्लेनेशन आता. मी घेते शाल अंगावर. चल आता लवकर.” असे बोलून ती कपाटाजवळ गेली आणि तिने आतून एक शाल काढली.

“दिदी आपण त्याच्याकडे कपडे इस्त्रीला द्यायला चाललोय असे वाटावे म्हणून तू एक दोन कपडे घे त्याला द्यायला.”

“कुठले कपडे घेऊ? इस्त्रीसाठीचे कपडे आधीच त्याच्याकडे आहेत.” दिदी म्हणाली.

“मग तू एक काम कर दिदी, तुझी एक ब्रेसीयर आणि पॅन्टी घे इस्त्री करायला.” मी हसून तिला डोळा मारत म्हणालो.

“अरे वेड्या ब्रा-पॅन्टीला कधी कोणी इस्त्री करतात का??” दिदीने हसून म्हटले.

“नाही करत. पण तू घे. तुझी ब्रा-पॅन्टी पाहून हर्षला खात्री होईल की तू त्याच्याकडून झवून घ्यायला तयार आहेस ते.” मी तिला एक्सप्लेन केले.

सपना दिदीने तिची मघाशी घातलेली पॅन्टी आणि सकाळी घातलेली ब्रेसीयर घेतली. मग अंगावर शाल घेऊन तिने दोन्ही अंतर्वस्त्रे त्याच्या आड लपवली आणि माझ्याबरोबर निघाली. आम्ही दोघेही घराच्या बाहेर पडलो आणि हर्षच्या स्टॉलकडे निघालो.

दुपारची वेळ असल्याने रस्ता तसा सुमसाम होता व अगदी तुरळक कोणी जात-येत होते. भरभर चालत आम्ही हर्षच्या दुकानाजवळ गेलो. हर्षने आम्हाला लांबून येताना पाहिले आणि तो लगबगीने आपल्या दुकानातील उंच टेबलाच्या पुढे आला.

माझ्या सोबत सपना दिदी आणि तिच्या अंगावरील साडी पाहून त्याच्या लक्षात आले की दिदी त्याच्याबरोबर झवायला तयार झाली होती व ती त्याला बोलवायला आली होती. त्याची कळी लगेच खुलली आणि एक आसुरी आनंद त्याच्या चेहर्‍यावर पसरला!

लाळघोटेपणे हसत हसत त्याने दिदीचे स्वागत केले “आईये आईये, बहनजी!” आणि मग मला नजरेनेच इशारा केला की मागचा दरवाजा लावून घे. मी पटकन दरवाजा लावून घेतला आणि लॉक केला. दरवाजा बंद झाल्याचा आवाज झाल्याबरोबर सपना दिदीने अंगावरची शाल बाजूला केली आणि खाली टाकली.

हर्षचे डोळे वटारले आणि तो वासनेने भरलेल्या नजरेने सपना दिदीकडे पाहू लागला. त्याची नजर तिच्या अंगावरून स्कॅन मशीन फिरवल्यासारखी फिरत होती. कधी तो तिच्या चेहर्‍याकडे पाहत होता तर कधी तिच्या छातीच्या उभारांकडे. कधी तो तिच्या बेंबीच्या भागाकडे पाहत होता तर कधी तिच्या नितंबाकडे पाहत होता.

दिदी शांत उभी राहून त्याला मनसोक्तपणे स्वत:कडे पाहू देत होती. मी बाजूला उभा राहून आळीपाळीने दोघांकडे पाहत होतो. तिच्याकडे पाहून जेव्हा हर्षचे मन भरले तेव्हा त्याने तिच्या चेहर्‍याकडे पाहिले आणि आशाळभूतपणे हसत त्याने तिला विचारले,

“बोला बहेनजी, काय सेवा करू मी आपली?”

“मला हे कपडे प्रेऽऽस करायचे आहेत.” असे बोलून दिदीने तिच्या मुठीत लपवलेली ब्रेसीयर आणि पॅन्टी त्याच्या नजरेसमोर धरली.

“जरूर जरूर! तेच तर माझे काम आहे.” कामुकपणे हसत त्याने तिच्या हातातून ब्रेसीयर, पॅन्टी घेतली आणि तो आशाळभूतपणे त्यांना वर खाली करून पाहू लागला. पाहून झाल्यावर चावटपणे हसत तो तिला म्हणाला, “बस हे दोनच कपडे प्रेस करायचे? अजून काही नाही प्रेस करायचे?”

“नाहीऽऽ! सध्या हे दोनच कपडे प्रेऽऽसऽऽ करा.” सपना दिदीने सुद्धा निर्लज्जपणे उत्तर दिले.

मी पाहत होतो की हर्ष वासनेने भरलेल्या नजरेने माझ्या बहि‍णीची पॅन्टी, ब्रेसीयर पाहत होता. मग तो मोठ्या टेबलच्या मागे आपल्या इस्त्रीच्या टेबलवर गेला आणि दिदीच्या ब्रा, पॅन्टीला इस्त्री करू लागला.

पहिले त्याने तिची पॅन्टी घेतली आणि नीट सरळ करत आपल्या टेबलवर पसरली. पॅन्टीच्या पुच्चीकडच्या भागाला तो हळुवारपणे हात फिरवू लागला. त्या भागाचा ओलसरपणा त्याला जाणवला आणि तो नवलाने दिदीकडे पाहत म्हणाला,

“बहेनजी, ही पॅन्टी तर ओली झालेली दिसतेय. तुम्ही घातली होती का?”

“हो!” दिदीने शरमेने लाल होत उत्तर दिले.

“अस्सं. मला वाटले तुम्ही धुतलेले कपडे इस्त्रीला आणले आहेत. तुम्हाला माहीत आहे ना. मी बिना धुतलेले कपडे इस्त्री करत नाही ते? अहो, माझ्या इस्त्रीला वास येतो त्याने. हां पण तुमच्या पॅन्टीचा वास एकदम मस्त आहे!” असे बोलून त्याने दिदीची पॅन्टी उचलून आपल्या नाकाला लावत एक दीर्घ श्वास घेतला आणि तिच्याकडे पाहून चावटपणे हसत म्हणाला, “एकदम कंडा वास आहे तुमच्या चूतचा! आज माझी इस्त्री धन्य होईल तुमच्या चूतच्या रसाने.”

असे बोलून हसत तो पॅन्टीला इस्त्री करू लागला.

पॅन्टीची इस्त्री झाल्यावर त्याने ब्रा घेतली आणि ती व्यवस्थित पसरवत तो तिला इस्त्री करू लागला. इस्त्री झाल्यावर त्याने ब्रा हातात घेतली आणि तो ती कुरवाळू लागला.

ब्रेसीयरच्या कपावर तो अशी बोटे फिरवत होता की जणू दिदीच्या छातीवर बोटे फिरवतोय. मध्ये मध्ये तो तिच्या छातीच्या उभारांकडे पाहत होता तर कधी हातातल्या ब्रेसीयरकडे.

मग ब्रेसीयर आणि पॅन्टी घेऊन तो पुढे आला आणि त्याने दिदीला पुन्हा विचारले,

“बहेनजी, ही ब्रा तुमची आहे?”

“हो! का? का विचारतोस असे?” दिदीने त्याला विचारले.

“नाही असेच. दिसायला एकदम छोटी वाटते.” हर्षने कामुकपणे हसत उत्तर दिले.

“म्हणजे काय?” दिदीनी कुतुहलाने विचारले.

“नाही. दिसायला तुमच्या छातीचे उभार किती मोठे दिसतात,” दिदीच्या छातीकडे पाहत तो पुढे म्हणाला, “त्यावर ही ब्रा एकदम घट्ट बसत असेल. तुमची छाती दबत असेल ह्यात. इतकी घट्ट ब्रा कशाला वापरता तुम्ही?”

तो ती आणि मी

"अरे! तू कधी आलास?" हर्ष आत येत मला म्हणाला. "आत्ताच आलो!" मी गडबडत उत्तर दिले. "ते पुस्तक तू कशाला घेतला?" असे म्हणत तो पुढे आला आणि माझ्या हातातील पुस्तक घेत पुढे म्हणाला, "अरे बाबा, हे पुस्तक तुला वाचायला नाही हाय. हे फक्त मोठ्या माणसांनी वाचायचे पुस्तक हाय."...

तो ती आणि मी भाग : २

मग त्यानंतर मी दर दिवशी त्याला सेक्सी कथांच्या तसल्या पुस्तकाबद्दल विचारायला लागलो आणि तो नंतर देतो असे सांगून काही ना काही कारणाने मला पुस्तक द्यायचे टाळत राहला. असे जवळ जवळ आठवडाभर चालले. तो आठवडाभर मी आधी वाचलेल्या पुस्तकामधील झवाझवीचे वर्णन आठवत होतो व दिवसातून...

तो ती आणि मी भाग : ३

पहिल्या आठवड्यात सपना दिदी २/३ वेळा त्याच्याकडे कपडे आणायला गेली त्यानंतर पुढच्या संध्याकाळी जेव्हा मी त्याच्याकडे कपडे आणायला गेलो तेव्हा उत्साहाने तो मला सांगायला लागला, "यार, समीर! काल तुझ्या बहि‍णीने काय मस्त गुलाबी ड्रेस घातला होता! त्यात ती एकदम सेक्सी दिसत...

तो ती आणि मी भाग : ४

मला कळत होते की माझ्या बहि‍णीबद्दल प्रत्येक वाक्य बोलताना तो जास्तच एक्साईट होत चालला होता. आपल्या लुंगीवरून त्याने आपल्या लंडावर हात फिरवायला सुरूवात केली होती. तो जसा एक्साईट होता तसा मीपण एक्साईट होत होतो. माझा लंडपण टाईट होत चालला होता. त्याच्या लुंगीवरील तंबूकडे...

तो ती आणि मी भाग : ५

त्याने मला त्याच्या आतल्या रूममध्ये नेले आणि त्याने आम्हा दोघांसाठी चहा बनवला. चहा घेता घेता आम्ही माझ्या बहि‍णीला झवण्याचे प्लानिंग करू लागलो. बाईच्या बाबतीत हर्ष एकदम हुशार होता! बाईला कसे पटवायचे ह्याचा अनेक आयडीया त्याच्या डोक्यात होत्या आणि कुठल्या आयडीया माझ्या...

तो ती आणि मी भाग : ६

दुसर्‍या दिवशी सकाळी मी हर्षच्या दुकानावर कपडे द्यायला गेलो. मग मी प्रामाणिकपणे त्याला काय घडले ते सगळे सांगितले. माझा प्रगती ऐकून तोपण जाम खुश झाला! माझी पाठ थोपटत तो आनंदाने मला म्हणाला, "बघितलस मी तुला सांगत होतो ना तुझी बहीण पक्की झवाडी आहे. ती नक्कीच आपल्याला...

तो ती आणि मी भाग : ७

मला गर्दीची पूर्ण कल्पना होती आणि म्हणून गर्दीत दिदीला चोंबळायचा चान्स घेण्यासाठी मी तिला बसमध्ये आणले होते. तसे तर बसमध्ये अनेक बायकां-मुलीं होत्या तेव्हा माझ्या बहिणीकडे खास कोणाचे लक्ष नव्हते पण आजूबाजूचे २/३ जण तिच्यावर लक्ष ठेवून होते. अर्थात, मी तिच्याशी बोलत...

तो ती आणि मी भाग : ८

लोक उतरत होती, चढत होती आणि पूर्ण प्रवासभर बसमध्ये गर्दी होती. नंतर जेव्हा आम्ही मार्केटला पोहचलो तेव्हा बस मधून उतरायचे म्हणून सपना दिदी प्रथम उठून उभी राहिली. मी सीटवर बसूनच राहलो व वळून मी फक्त पाय बाहेर काढून दिदीला बाहेर यायला जागा करून दिली. जेव्हा दिदी सीटच्या...

तो ती आणि मी भाग : ९

मी सपना दिदीच्या पायावरून पाय टाकत तिला ओलांडू लागलो. माझी नजर तिच्या छातीच्या उभारांवर खिळली होती. तिला त्याची कल्पना होती पण ती माझ्याकडे न पहाता टीव्हीवर नजर खिळवून होती. तिने हळूच तिचा एक पाय वर केला आणि ते माझ्या लक्षात आले नाही. माझ्या लक्षात येईपर्यंत उशीर झाला...

तो ती आणि मी भाग : १०

"अगं दिदी. खरंच सांगतो." मी नकार देत म्हटले. "तुला नाही ना सांगायचे. थांब, रात्री बाबा येऊ दे. मग मी सांगते सगळे त्यांना. मग बघ तुझी कशी धुलाई करतील ते." तिने शेवटी मला निर्वाणीचे धमकावले. "नको, दिदी! प्लीज बाबांना काही सांगू नकोस! माझी तर पुरी वाट लागेल. ते तर मला...

तो ती आणि मी भाग : ११

"ओके! दिदी. मी असली पुस्तक वाचणे बंद करेन. तुझ्याकडे पहाणेही बंद करेन. पण माझ्या मनात ऑलरेडी तुझ्याविषयी जे आकर्षण निर्माण झालेय त्याचे काय? मी कितीही ठरवले तरी तुझ्याविषयीचे कामुक विचार माझ्या मनात यायचे थांबत नाही. आत्तापण बघ. तू हा ड्रेस घातला आहेस. तर माझी नजर...

तो ती आणि मी भाग : १२

एकदा सपना दिदी माझ्या बेडवर पडून एक पुस्तक चाळत होती. मी तिच्या अंगावर नजर फिरवत तिला विचारले, "दिदी, तू पुस्तक नेऊन तुझ्या रूममध्ये वाचतेस. मग येथेच का नाही वाचत." "हं मी काय लगेच जाऊन नाही वाचत. मला जसा वेळ मिळेल, मूड लागेल तसे वाचते." तिने हसून उत्तर दिले. "तरीपण...

तो ती आणि मी भाग : १३

आदल्या दिवशी मी तिला जे पुस्तक दिले होते त्यात एक बहीण-भावाच्या संभोगाची कथा होती. कॉलेजमध्ये जाणाऱ्या एका बहि‍णीबरोबर एक भाऊ सेक्स करतो अशी ती कथा होती. त्या कथेतील ती बहीण असा शॉर्ट स्कर्ट घालायची आणि त्याने तो भाऊ उत्तेजित व्हायचा. मग तिने तो स्कर्ट घातलेला असतानाच...

तो ती आणि मी भाग : १४

मला तर खरे दिदीचे उभार अजून चोखायचे होते पण आता ती परत चोखायला देणे मुश्किल होते. तेव्हा मी नाइलाजाने बेडवरून उठलो. मग मी पुस्तक काढायला कपाटाकडे जाऊ लागलो. माझ्या मनात हर्षने सांगितलेल्या टिप्सचे विचार चालू होतो. त्याने मला सांगितले होते की सपना दिदीने मला तिच्या...

तो ती आणि मी भाग : १५

"हॅऽऽ त्याला काय माहीत तुझे जिजू मला कसे झवतात ते." दिदीने डोळे मिटून घेत मान मागे टाकत मादक आवाजात म्हटले. तिच्या आवाजात उन्माद होता, उत्तेजना होती! "ते त्याला माहीत नाही पण तो ठामपणे म्हणतो की तो तुला जास्त चांगले झवेल आणि मलापण ती खात्री आहे!" तिच्या एका उभारावरील...

तो ती आणि मी भाग : १७

हर्ष सपना दिदीबरोबर इतके बिनधास्त बोलत होता जणू ती त्याची मैत्रिण आहे. पोरी पटवण्याचे त्याचे हेपण एक कसब होते. तिच्याबरोबर असे कामुकपणे बोलताना तो उत्तेजित होत होता आणि त्याचा लवडा त्याच्या लुंगीत उठत होता. त्याच्या हलणाऱ्या लुंगीच्या दिशेने सपना दिदीची नजरही जात...

तो ती आणि मी भाग : १८

तिला त्याच्याकडून झवून घ्यायला किती घाई झाली होती हे तिच्या चेहर्‍यावर स्पष्ट दिसत होते आणि तिची घालमेल आणि अधीरता पाहून मी आणि हर्ष मनातल्या मनात खुश होतो! आमचा प्लान यशस्वी झाला होता आणि आम्हा दोघांना सपना दिदीला झवायला मिळणार होते हे आता स्पष्ट झाले होते. तरीही...

तो ती आणि मी भाग : १९

अंगावर पाणी घेतल्याने सपना दिदीचा लाल पारदर्शक गाऊन तिच्या अंगाला चिकटला होता आणि आतली लाल ब्रेसीयर आणि पॅन्टी इतकी स्पष्ट दिसत होती की जणू तिने गाऊन घातलाच नव्हता. तिच्या मादक अंगाची पूर्ण गोलाई उठून दिसत होती आणि तिची भरगच्च जवानी त्या अंतर्वस्त्रातून ओथंबून जात...

तो ती आणि मी भाग : २०

सपना दिदी कामवासनेने हपापलेल्या दोन पुरूषांच्या कचकड्यात सापडली होती आणि आम्ही दोघेही जंगली श्वापद जसे सावजावर झपाटते तसे तिच्या अंगाला झटत होतो. दिदीचा उभार चोखता चोखता मी खाली पाहिले तर हर्षने पुन्हा तिच्या पुच्चीत आपले बोट घातले होते आणि तो ते आत-बाहेर करत होता....

तो ती आणि मी भाग : २१

मग हर्षने आपला अजस्त्र लवडा हातात पकडला आणि पुढे करत दिदीच्या फटीवर टेकवला. एकदा दोनदा तिच्या बोच्याच्या भोकावर लवडा वर-खाली घासल्यावर त्याने लवडा खाली तिच्या पुच्चीवर नेला. तिच्या पुच्चीच्या भोकाचा अंदाज घेत त्याने लवड्याचा सुपाडा भोकावर टेकवला आणि एक हलका पण पॉवरफूल...

तो ती आणि मी भाग : २२

ते ऐकून मी चाट पडलो की हर्षला माहीत होते की दिदी आपला दाणा घासत होती ते. तो सेक्सच्या खेळात किती माहीर होता हे त्यावरून कळत होते. पण तो दिदीच्या पुच्चीत लवडा गाळतोय हे ऐकून मी घाबरलो! तो माझ्या बहिणीच्या पुच्चीत गळला आणि ती प्रेग्नंट झाली तर पंचाईत व्हायची ह्या भीतीने...

तो ती आणि मी भाग : २३

सपना दिदीने गपकन माझा लंड तोंडात घेतला आणि चोखायला लागली. आईगगगऽऽऽ! काय सुख वाटले म्हणून सांगू माझ्या लंडाला! तिच्या तोंडाच्या ऊबदार स्पर्शाने माझ्या लंडातून एक गोड शिरशिरी वर माझ्या अंगात सळसळून गेली! टपकन तिच्या तोंडात पुन्हा लंड गाळावा अशी तीव्र इच्छा माझ्या...

तो ती आणि मी भाग : २४

काही क्षणानंतर सपना दिदीने माझे तोंड खाली ढकलले आणि तिच्या एका उभारावर आणले. भुकेल्या बाळासारखा मी तिच्या उभारावर झपाटलो आणि तिचा एक निप्पल तोंडात घेऊन चोखायला लागलो. ती माझ्या केसांमध्ये हात फिरवू लागली. तिची छाती चोखता चोखता मी तिला झवायला लागलो. तिने मला आपल्या...

तो ती आणि मी भाग : २५

दिदीच्या नितंबाची मागे-पुढे हालचाल व्हायला लागली तेव्हा मला वाटले हर्ष काहीतरी करत आहे. पण मी निरखून पाहिले तेव्हा माझ्या लक्षात आले की हर्ष काही करत नव्हता तर दिदी स्वत:हून आपली कंबर हलवायाला लागली होती. आता ती खरोखरच कामोत्तेजित झाली होती! ती तापलेली आहे हे पाहून...

तो ती आणि मी भाग : २६

माझी नजर अजूनही सपना दिदीच्या नितंबावर होती. ती खाली पडली होती पण तिचे नितंब अजूनही वर उचलले होते आणि तिच्या बोच्याचे भोक मला स्पष्ट दिसत होते. जेव्हा हर्षचा लवडा त्यातून बाहेर आला होता तेव्हा ते भोक खूप खुलले होते आणि टेबल टेनीसचा बॉल सहज जाईल इतके मोठे वाटत होते....

error: नका ना दाजी असं छळू!!