तो ती आणि मी भाग : १९

अंगावर पाणी घेतल्याने सपना दिदीचा लाल पारदर्शक गाऊन तिच्या अंगाला चिकटला होता आणि आतली लाल ब्रेसीयर आणि पॅन्टी इतकी स्पष्ट दिसत होती की जणू तिने गाऊन घातलाच नव्हता.

तिच्या मादक अंगाची पूर्ण गोलाई उठून दिसत होती आणि तिची भरगच्च जवानी त्या अंतर्वस्त्रातून ओथंबून जात होती. तिचा सेक्सीनेस पाहून आम्हा दोघांचीही कामवासना उकळू लागली आणि उत्तेजनेने आम्हा दोघांचे लंड उठायला लागले.

तिच्या सेक्सी दिसण्याचा आम्हा दोघांवर जो परिणाम होत होता त्याची सपना दिदीला कल्पना होती तेव्हा ती मादकपणे हसत होती. खास करून हर्षकडे पाहत ती सावकाश चालत त्याच्या जवळ आली. जशी ती जवळ आली तसे हर्षच्या तोंडून शब्द निघाले,

“व्वा मेरी राणी! अशी ओल्या अंगाने तू तशीच सेक्सी दिसतेय जशी मी कल्पना केली होती. काय समीर? कशी दिसतेय तुझी छिनाल बहीण? दिसते ना पक्की रांड?” तो माझ्याकडे पाहून चावटपणे हसत म्हणाला.

“हा हर्षभाय एकदम रंडी! माझी बहीण खरोखर रंडी आहे!” उत्तेजितपणे माझ्या कडक होणार्‍या लंडावर हात फिरवत मी म्हणालो.

हर्ष सपना दिदीला ‘रंडी’ म्हणाला इतपत ठीक होते पण मीसुद्धा तिला ‘रंडी’ म्हणालो तेव्हा ती डोळे मोठे करून माझ्याकडे लटक्या रागाने बघायला लागली.

ती जरी राग दाखवत होती तरी तिच्या ओठांवर मिश्किल हास्य होते. मी हसून तिला डोळा मारला. ‘नालायकच आहे मेला!’ असे नजरेनेच मला दटावत तिने हर्षकडे नजर वळवली. हर्ष तिचा हात पकडून तिला आपल्या अंगावर ओढत म्हणाला,

“अशी माझ्या मिठीत ये, राणी! किती तरसलोय तुला नुसता बघून बघून,” असे बोलून हर्ष दिदीच्या छातीचे उभार दाबत म्हणाला, “तुझी ही बडी बडी छाती पाहून किती वेळा मी लंडाचे पाणी सोडलेय.”

मग त्याने तिच्या ओल्या गाऊनमध्ये हात घातला आणि तिच्या मांडीवर, जांघेवर हात फिरवत बोलला,

“तुझ्या ह्या भरीव मांड्या, ही सेक्सी जांघ! ह्यावर नुसता लंड घासला तरी चूत चोदल्याचा आनंद मिळेल.”

मग तो पॅन्टीवरून तिची पुच्ची चोळत म्हणाला,

“आणि तुझी ही चूत, ज्याला चोदायला मिळेल तो सरळ स्वर्गात पोहचेल! आता मी तुझी ही मस्त चूत चोदणार आहे आणि डायरेक्ट स्वर्गात जाणार आहे. ओहऽऽ सपना राणी!”

असे बोलून हर्ष माझ्या बहि‍णीला घट्ट मिठीत घेऊन तिचे मादक अंग चोंबळायला लागला.

मी शांतपणे बाजूला बसून तो माझ्या बहि‍णीबरोबर जे करत होता ते पाहत होतो. त्यांना तसे बघून माझी उत्तेजना वाढत होती. सपना दिदीचे अंग ओल्या गाऊनवरून चोंबळायला हर्षला त्रास होत होता तेव्हा त्याने तिच्या अंगावरील तो ओला गाऊन तिच्या डोक्यावरून काढून टाकला.

मग त्याने पुन्हा दिदीला गच्च आवळली आणि तिच्या ब्रेसीयरच्या एका कपात आपला हात घातला. तिच्या छातीचे उभार तो जोराने दाबायला लागला. त्याचा दुसरा हात तिच्या पोटावरून खाली सरकला आणि तिच्या पॅन्टीने आच्छादलेल्या पुच्चीवर आला.

काही क्षण तो तिची पुच्ची पॅन्टीवरूनच चोळत राहला. त्याच वेळी वर तो ब्रेसीयरच्या कपाच्या आत तिचे उभार कुस्करत होता आणि तिच्या निप्पलशी खेळत होता. बोटाच्या चिमटीत धरून तिचा निप्पल तो इतक्या जोराने दाबत, पिरगळत होता की जणू त्याला तो तोडून काढायचा आहे.

त्याच्या पिरगळल्याने सपना दिदीच्या चेहर्‍यावर वेदना दिसत होत्या आणि तिच्या अंगाला हलके झटके बसत होते. शेवटी न राहवून दिदी ओरडत म्हणाली,

“आहहहहऽऽऽ जरा हळू दाब ना. दुखतंय ना मला ओहहहऽऽऽ मी देतेय ना तुला मजा घ्यायला. मग प्रेमाने कर ना जरा. आहहहहऽऽऽ”

“प्रेमाने तर तुला घेणारच आहे मी राणी,” हर्षने दाबणे चालू ठेवत हसत म्हटले, “ही तर माझ्या मनातली इतक्या दिवसाची वासना आहे. जी तुला अशी नंगी पहाताच बाहेर पडत आहे.”

आता हर्षने माझ्या बहिणीच्या पुच्चीवरची पॅन्टी थोडी बाजूला केली आणि तिच्या पुच्चीत आपले मधले बोट घातले. मी केवळ चार फुटावरून ते बघत होतो आणि माझ्या बहिणीच्या पुच्चीचे ओझरते दर्शन पाहून माझा लंड टणकन ताठरला!

दिदीच्या पुच्चीत मधले बोट घालून तो थोडे आत-बाहेर करत होता आणि अंगठ्याने तिच्या पुच्चीवरील दाणा घासत होता. सपना दिदी अर्धोन्मीलित डोळ्याने हुंकारत होती आणि हर्षचे तिच्या पुच्ची आणि छातीशी खेळणे सहन करत होती. जरी हर्ष तिच्याशी रफ वागत होता तरी त्याबद्दल ती फारशी तक्रार करत नव्हती.

तेवढ्यात हर्षने दिदीच्या पुच्चीतील बोट बाहेर काढले आणि तो हात वर नेऊन तिच्या ब्रेसीयरचा एक कप बाजूला केला. मग तिच्या उघड्या केलेल्या उभारावर त्याने तोंड ठेवले आणि तो तिचा उभार चोखायला लागला.

त्याला तसे तिचा उभार चोखताना पाहून माझ्या तोंडाला पाणी सुटले! हर्षचा एक हात अजूनही तिच्या दुसर्‍या ब्राच्या कपमध्ये तिचे निप्पल कुस्करत होता तो आता त्याने खाली नेला आणि तिचे भरीव नितंब तो दाबायला लागला. तिची नितंब दाबून तो उत्तेजित झाला आणि पुन्हा बडबडायला लागला,

“हाय सपना! तुझ्या ह्या सेक्सी गांडीवर मी इतका फिदा आहे की आज मी तुमची ही गांड मारल्याशिवाय इथून जाणार नाही!”

“चालेल! काहीही कर!” संगीदिदी मादकपणे हुंकारत म्हणाली, “माझ्या योनितली आग विझव म्हणजे झाले!”

“जरूर जरूर! मग वेळ कशाला घालवते मेरी जान! जरा माझा लंड बाहेर काढून त्याला तुझे प्रेम दाखव ना.”

त्याने तसे बोलल्यावर सपना दिदीने निर्लज्जपणे त्याच्या लुंगीत हात घातला आणि त्याचा कडक झालेला लवडा बाहेर काढला. त्याने लुंगीच्या आत काही घातले नव्हते तेव्हा तिला त्याचा लवडा बाहेर काढायला काही करावे लागले नाही.

त्याचा महाकाय लवडा हातात घेतल्यावर तिने एक दीर्घ उसासा सोडला आणि त्याच्या लवड्याच्या लांबीवरून वरखाली हात फिरवला! तिला आपला लवडा कुरवाळताना पाहून हर्षने तिला विचारले,

“कसा वाटतोय माझा लंड बहेनजी? दिल खुश झाला की नाही?”

“हो! एकदम!” सपना दिदीने मादकपणे उत्तर दिले.

“हा मग आहेच माझा लंड तसा! असा लंड कुठे बघायला पण मिळणार नाही तुला!”

“किती इंच आहे हा?” पटकन माझ्या बहि‍णीने विचारले.

“अगं माझी रंडी! किती इंच काय विचारतेस? बघूनच कळत नाही का किती मोठा आहे ते?”

“उंहूंऽऽऽ सांगा ना.” दिदीनी लाडिकपणे त्याला विचारले.

“९/१० इंच असेल. तुझ्या नवऱ्याचा लंड एवढाच मोठा आहे का?” हर्षने हसत म्हटले आणि तिला विचारले.

“नाही नाही.” दिदीने लाजत म्हटले.

“नाही! मग किती मोठा आहे त्याचा लंड?” त्याने विचारले.

“त्याचा लंड तुमच्या लंडापेक्षा अर्धा आहे.”

“बस! एवढाच हाय! म्हणूनच तुझी चूत इतकी प्यासी आहे! हो ना? बोल ना मेरी राणी!”

“हंऽऽऽ माझ्या पतीचा लंड तुझ्या एवढा असला असता तर मी त्याला दुबईला जाऊच दिले नसते.” दिदी म्हणाली.

“अरे व्वा रे मेरी राणी! बरे झाले त्याचा लंड छोटाच आहे. नाहीतर तुला माझा लंड कसा आवडला असता? मला झवायला तू बोलावलेच नसते.”

“हायऽऽऽ हर्षभाय आता उशीर नका ना करू. घाला ना तुमचा हा लंड माझ्या पुच्चीत.” सपना दिदीने त्याचा लंड खसाखसा हलवत म्हटले.

“हो हो रंडी! चोदतो ना तुला. पण अजून थोड्या वेळाने. आधी तुझ्या ह्या मखमली बदनची मजा तर लुटू दे. मग नंतर तुला चोदतच रहायचेय.”

असे बोलून हर्षने सपना दिदीच्या ब्राच्या दुसर्‍या कपातून तिचा उभार बाहेर काढला आणि तो हपापल्यासारखा तो चोखू लागला. चोखता चोखता त्याचे लक्ष माझ्याकडे गेले आणि हसत हसत तो दिदीला म्हणाला,

“बघ! बघ तिकडे तुझा भाऊ कसा लंड चोळतोय तुला बघून! त्या बिचाऱ्याची हालत एकदम खराब झालीय बहि‍णीला अशी नंगी बघून! त्याचा लंड तडफतोय तुझ्यासाठी!” मग हर्ष मला म्हणाला, “समीर ये इकडे ये असा आणि दाब तुझ्या बहि‍णीची छाती तूपण. तुझी बहिणी बहती गंगा आहे. तूपण हात आणि लंड धुवून घे!”

हर्षने तसे म्हणल्यावर मी सपना दिदीकडे पाहून सूचकपणे गालातल्या गालात हसू लागलो. तिला बरोबर कळले मी का हसतोय ते कारण हर्षला त्याच्या दुकानावर जाऊन बोलावल्यावर आम्ही घरी परत येत असताना सपना दिदीनेही मला म्हटले होते की ‘घे! तूपण वाहत्या गंगेत आत धुवून घे!’ आणि आता हर्षही तसे म्हणाला तेव्हा मला हसू आले होते! सपना दिदी गप्प होती आणि मीपण जागेवरून हललो नाही तेव्हा हर्षला काय वाटले कोणास ठाऊक पण तो दिदीची एक छाती जोरात दाबत तिला म्हणाला,

“ये रंडी! मला वाटते तुझा भाऊ थोडा लाजतोय. तू त्याला बोलव ना. आणि जरा प्रेमाने बोलव. कळले का?”

असे बोलून पुन्हा त्याने तिची छाती करकचून दाबली! दिदीच्या लक्षात आले की तिला मला बोलवायलाच पाहिजे नाहीतर तिच्या छातीचे काही खरे नव्हते. तेव्हा तिने माझ्याकडे पाहिले आणि म्हणाली,

“ये रे समीर. ये इकडे.”

“हंऽऽ आणि येऊन काय कर?” हर्षने पुन्हा तिची छाती दाबत तिला म्हटले, “तेपण सांग ना त्याला.”

“हं? हंऽऽऽ” दिदी पुढे म्हणाली, “येऊन माझ्याबरोबर मजा लूट.”

“कसली मजा? तेपण सांग.” हर्ष तिला म्हणाला.

“माझी छाती दाब! माझे निप्पल चोख!” दिदीने शरमेने लाल होत म्हटले.

“बस इतकेच! आणि तू? तू काही नाही करणार, रंडी? तू काय करणार तेपण सांग त्याला.” हर्षने तिची छाती दाबत तिला म्हटले.

“ह हो! मी तुझा लंड हलवते.”

“नुसता हलवू नकोस! चोखपण!” हर्ष तिला हसत म्हणाला.

“हो! चोखतेपण! ये ना इकडे!”

“हाई शाब्बास! ये रे समीर इकडे. तुझी रंडी बहीण किती प्रेमाने बोलावतेय तुला.”

मग मी महाराजासारखा ऐटीत उठलो! माझी पॅन्ट खोलून मी खाली केली आणि काढून टाकली. अंडरवेअर काढून मी माझा कडक झालेला लंड मोकळा केला आणि लंड हातात धरून त्यांच्या जवळ गेलो.

हर्ष बेडवर सपना दिदीच्या उजव्या हाताला बसून तिचा उजवा उभार चोखत होता आणि तिच्या मांडी, जांघेवरून हात फिरवत होता. तेव्हा मी दिदीच्या डाव्या बाजूला बसलो. दिदी मादक डोळ्यांनी माझ्याकडे पाहत होती.

क्षणभर आमची नजरानजर झाली! माझ्या डोळ्यात तिच्याबद्दल कामवासना होती आणि तिच्या डोळ्यातही कामाग्नी पेटलेला होता. मी पुढे झालो आणि हळूच माझे ओठ तिच्या ओठांवर टेकवले! पहिली वेळ मी माझ्या बहिणीच्या ओठांचे चुंबन घेत होतो! तिचे लालचुटूक ओठ मी चुंबू लागलो.

हर्षसमोर मी तिला किस करत होतो म्हणून तिच्या चेहर्‍यावर थोडा संकोच होता! पण तो काही क्षणात नाहीस झाला आणि तीपण मला चुंबनात साथ देऊ लागली. आपोआप माझा डावा हात वर झाला आणि तिचा ब्रेसीयरच्या कपाबाहेर असलेला तिचा डावा उभार मी हाताने दाबायला लागलो.

सपना दिदीचा एक हात हर्षच्या लवड्यावर होता व ती तो हलवत होती. तेव्हा हर्षने तिचा दुसरा हात पकडला आणि माझ्या कडक लंडावर ठेवला. त्याने दिदीला हिंट मिळाली आणि ती माझा लंड हलवायाला लागली. आता तिच्या दोन्ही हातात दोन लंड होते!

मी तिचे चुंबन घ्यायचे सोडले आणि खाली वाकलो. तिचा डावा उभार मी तोंडात घेतला आणि चोखायला लागलो. हर्षने तिचा उजवा उभार तोंडातून सोडला आणि तो वर होऊन तिच्या ओठांचे चुंबन घ्यायला लागला. त्याने उजवा उभार सोडला म्हणून मी तो पकडला आणि तो हाताने दाबायला लागलो. आता मी तिचा उजवा उभार दाबत होतो आणि तिचा डावा उभार चोखत होतो.

तो ती आणि मी

"अरे! तू कधी आलास?" हर्ष आत येत मला म्हणाला. "आत्ताच आलो!" मी गडबडत उत्तर दिले. "ते पुस्तक तू कशाला घेतला?" असे म्हणत तो पुढे आला आणि माझ्या हातातील पुस्तक घेत पुढे म्हणाला, "अरे बाबा, हे पुस्तक तुला वाचायला नाही हाय. हे फक्त मोठ्या माणसांनी वाचायचे पुस्तक हाय."...

तो ती आणि मी भाग : २

मग त्यानंतर मी दर दिवशी त्याला सेक्सी कथांच्या तसल्या पुस्तकाबद्दल विचारायला लागलो आणि तो नंतर देतो असे सांगून काही ना काही कारणाने मला पुस्तक द्यायचे टाळत राहला. असे जवळ जवळ आठवडाभर चालले. तो आठवडाभर मी आधी वाचलेल्या पुस्तकामधील झवाझवीचे वर्णन आठवत होतो व दिवसातून...

तो ती आणि मी भाग : ३

पहिल्या आठवड्यात सपना दिदी २/३ वेळा त्याच्याकडे कपडे आणायला गेली त्यानंतर पुढच्या संध्याकाळी जेव्हा मी त्याच्याकडे कपडे आणायला गेलो तेव्हा उत्साहाने तो मला सांगायला लागला, "यार, समीर! काल तुझ्या बहि‍णीने काय मस्त गुलाबी ड्रेस घातला होता! त्यात ती एकदम सेक्सी दिसत...

तो ती आणि मी भाग : ४

मला कळत होते की माझ्या बहि‍णीबद्दल प्रत्येक वाक्य बोलताना तो जास्तच एक्साईट होत चालला होता. आपल्या लुंगीवरून त्याने आपल्या लंडावर हात फिरवायला सुरूवात केली होती. तो जसा एक्साईट होता तसा मीपण एक्साईट होत होतो. माझा लंडपण टाईट होत चालला होता. त्याच्या लुंगीवरील तंबूकडे...

तो ती आणि मी भाग : ५

त्याने मला त्याच्या आतल्या रूममध्ये नेले आणि त्याने आम्हा दोघांसाठी चहा बनवला. चहा घेता घेता आम्ही माझ्या बहि‍णीला झवण्याचे प्लानिंग करू लागलो. बाईच्या बाबतीत हर्ष एकदम हुशार होता! बाईला कसे पटवायचे ह्याचा अनेक आयडीया त्याच्या डोक्यात होत्या आणि कुठल्या आयडीया माझ्या...

तो ती आणि मी भाग : ६

दुसर्‍या दिवशी सकाळी मी हर्षच्या दुकानावर कपडे द्यायला गेलो. मग मी प्रामाणिकपणे त्याला काय घडले ते सगळे सांगितले. माझा प्रगती ऐकून तोपण जाम खुश झाला! माझी पाठ थोपटत तो आनंदाने मला म्हणाला, "बघितलस मी तुला सांगत होतो ना तुझी बहीण पक्की झवाडी आहे. ती नक्कीच आपल्याला...

तो ती आणि मी भाग : ७

मला गर्दीची पूर्ण कल्पना होती आणि म्हणून गर्दीत दिदीला चोंबळायचा चान्स घेण्यासाठी मी तिला बसमध्ये आणले होते. तसे तर बसमध्ये अनेक बायकां-मुलीं होत्या तेव्हा माझ्या बहिणीकडे खास कोणाचे लक्ष नव्हते पण आजूबाजूचे २/३ जण तिच्यावर लक्ष ठेवून होते. अर्थात, मी तिच्याशी बोलत...

तो ती आणि मी भाग : ८

लोक उतरत होती, चढत होती आणि पूर्ण प्रवासभर बसमध्ये गर्दी होती. नंतर जेव्हा आम्ही मार्केटला पोहचलो तेव्हा बस मधून उतरायचे म्हणून सपना दिदी प्रथम उठून उभी राहिली. मी सीटवर बसूनच राहलो व वळून मी फक्त पाय बाहेर काढून दिदीला बाहेर यायला जागा करून दिली. जेव्हा दिदी सीटच्या...

तो ती आणि मी भाग : ९

मी सपना दिदीच्या पायावरून पाय टाकत तिला ओलांडू लागलो. माझी नजर तिच्या छातीच्या उभारांवर खिळली होती. तिला त्याची कल्पना होती पण ती माझ्याकडे न पहाता टीव्हीवर नजर खिळवून होती. तिने हळूच तिचा एक पाय वर केला आणि ते माझ्या लक्षात आले नाही. माझ्या लक्षात येईपर्यंत उशीर झाला...

तो ती आणि मी भाग : १०

"अगं दिदी. खरंच सांगतो." मी नकार देत म्हटले. "तुला नाही ना सांगायचे. थांब, रात्री बाबा येऊ दे. मग मी सांगते सगळे त्यांना. मग बघ तुझी कशी धुलाई करतील ते." तिने शेवटी मला निर्वाणीचे धमकावले. "नको, दिदी! प्लीज बाबांना काही सांगू नकोस! माझी तर पुरी वाट लागेल. ते तर मला...

तो ती आणि मी भाग : ११

"ओके! दिदी. मी असली पुस्तक वाचणे बंद करेन. तुझ्याकडे पहाणेही बंद करेन. पण माझ्या मनात ऑलरेडी तुझ्याविषयी जे आकर्षण निर्माण झालेय त्याचे काय? मी कितीही ठरवले तरी तुझ्याविषयीचे कामुक विचार माझ्या मनात यायचे थांबत नाही. आत्तापण बघ. तू हा ड्रेस घातला आहेस. तर माझी नजर...

तो ती आणि मी भाग : १२

एकदा सपना दिदी माझ्या बेडवर पडून एक पुस्तक चाळत होती. मी तिच्या अंगावर नजर फिरवत तिला विचारले, "दिदी, तू पुस्तक नेऊन तुझ्या रूममध्ये वाचतेस. मग येथेच का नाही वाचत." "हं मी काय लगेच जाऊन नाही वाचत. मला जसा वेळ मिळेल, मूड लागेल तसे वाचते." तिने हसून उत्तर दिले. "तरीपण...

तो ती आणि मी भाग : १३

आदल्या दिवशी मी तिला जे पुस्तक दिले होते त्यात एक बहीण-भावाच्या संभोगाची कथा होती. कॉलेजमध्ये जाणाऱ्या एका बहि‍णीबरोबर एक भाऊ सेक्स करतो अशी ती कथा होती. त्या कथेतील ती बहीण असा शॉर्ट स्कर्ट घालायची आणि त्याने तो भाऊ उत्तेजित व्हायचा. मग तिने तो स्कर्ट घातलेला असतानाच...

तो ती आणि मी भाग : १४

मला तर खरे दिदीचे उभार अजून चोखायचे होते पण आता ती परत चोखायला देणे मुश्किल होते. तेव्हा मी नाइलाजाने बेडवरून उठलो. मग मी पुस्तक काढायला कपाटाकडे जाऊ लागलो. माझ्या मनात हर्षने सांगितलेल्या टिप्सचे विचार चालू होतो. त्याने मला सांगितले होते की सपना दिदीने मला तिच्या...

तो ती आणि मी भाग : १५

"हॅऽऽ त्याला काय माहीत तुझे जिजू मला कसे झवतात ते." दिदीने डोळे मिटून घेत मान मागे टाकत मादक आवाजात म्हटले. तिच्या आवाजात उन्माद होता, उत्तेजना होती! "ते त्याला माहीत नाही पण तो ठामपणे म्हणतो की तो तुला जास्त चांगले झवेल आणि मलापण ती खात्री आहे!" तिच्या एका उभारावरील...

तो ती आणि मी भाग : १६

दिदी काही क्षण विचारात पडली! मी तिच्या पुच्चीत एक बोट घालत होतो आणि वर तिचा एक उभार दाबत होतो. त्याने तिची कामवासना भडकत राहिली आणि शेवटी ती कामातुर होत म्हणाली, "ठीक आहे, समीर. जर तुला तसे हवे असेल. तुमचे तसे आधी ठरले असेल तर मी जायला तयार आहे. तशीपण मी आता रांड...

तो ती आणि मी भाग : १७

हर्ष सपना दिदीबरोबर इतके बिनधास्त बोलत होता जणू ती त्याची मैत्रिण आहे. पोरी पटवण्याचे त्याचे हेपण एक कसब होते. तिच्याबरोबर असे कामुकपणे बोलताना तो उत्तेजित होत होता आणि त्याचा लवडा त्याच्या लुंगीत उठत होता. त्याच्या हलणाऱ्या लुंगीच्या दिशेने सपना दिदीची नजरही जात...

तो ती आणि मी भाग : १८

तिला त्याच्याकडून झवून घ्यायला किती घाई झाली होती हे तिच्या चेहर्‍यावर स्पष्ट दिसत होते आणि तिची घालमेल आणि अधीरता पाहून मी आणि हर्ष मनातल्या मनात खुश होतो! आमचा प्लान यशस्वी झाला होता आणि आम्हा दोघांना सपना दिदीला झवायला मिळणार होते हे आता स्पष्ट झाले होते. तरीही...

तो ती आणि मी भाग : २०

सपना दिदी कामवासनेने हपापलेल्या दोन पुरूषांच्या कचकड्यात सापडली होती आणि आम्ही दोघेही जंगली श्वापद जसे सावजावर झपाटते तसे तिच्या अंगाला झटत होतो. दिदीचा उभार चोखता चोखता मी खाली पाहिले तर हर्षने पुन्हा तिच्या पुच्चीत आपले बोट घातले होते आणि तो ते आत-बाहेर करत होता....

तो ती आणि मी भाग : २१

मग हर्षने आपला अजस्त्र लवडा हातात पकडला आणि पुढे करत दिदीच्या फटीवर टेकवला. एकदा दोनदा तिच्या बोच्याच्या भोकावर लवडा वर-खाली घासल्यावर त्याने लवडा खाली तिच्या पुच्चीवर नेला. तिच्या पुच्चीच्या भोकाचा अंदाज घेत त्याने लवड्याचा सुपाडा भोकावर टेकवला आणि एक हलका पण पॉवरफूल...

तो ती आणि मी भाग : २२

ते ऐकून मी चाट पडलो की हर्षला माहीत होते की दिदी आपला दाणा घासत होती ते. तो सेक्सच्या खेळात किती माहीर होता हे त्यावरून कळत होते. पण तो दिदीच्या पुच्चीत लवडा गाळतोय हे ऐकून मी घाबरलो! तो माझ्या बहिणीच्या पुच्चीत गळला आणि ती प्रेग्नंट झाली तर पंचाईत व्हायची ह्या भीतीने...

तो ती आणि मी भाग : २३

सपना दिदीने गपकन माझा लंड तोंडात घेतला आणि चोखायला लागली. आईगगगऽऽऽ! काय सुख वाटले म्हणून सांगू माझ्या लंडाला! तिच्या तोंडाच्या ऊबदार स्पर्शाने माझ्या लंडातून एक गोड शिरशिरी वर माझ्या अंगात सळसळून गेली! टपकन तिच्या तोंडात पुन्हा लंड गाळावा अशी तीव्र इच्छा माझ्या...

तो ती आणि मी भाग : २४

काही क्षणानंतर सपना दिदीने माझे तोंड खाली ढकलले आणि तिच्या एका उभारावर आणले. भुकेल्या बाळासारखा मी तिच्या उभारावर झपाटलो आणि तिचा एक निप्पल तोंडात घेऊन चोखायला लागलो. ती माझ्या केसांमध्ये हात फिरवू लागली. तिची छाती चोखता चोखता मी तिला झवायला लागलो. तिने मला आपल्या...

तो ती आणि मी भाग : २५

दिदीच्या नितंबाची मागे-पुढे हालचाल व्हायला लागली तेव्हा मला वाटले हर्ष काहीतरी करत आहे. पण मी निरखून पाहिले तेव्हा माझ्या लक्षात आले की हर्ष काही करत नव्हता तर दिदी स्वत:हून आपली कंबर हलवायाला लागली होती. आता ती खरोखरच कामोत्तेजित झाली होती! ती तापलेली आहे हे पाहून...

तो ती आणि मी भाग : २६

माझी नजर अजूनही सपना दिदीच्या नितंबावर होती. ती खाली पडली होती पण तिचे नितंब अजूनही वर उचलले होते आणि तिच्या बोच्याचे भोक मला स्पष्ट दिसत होते. जेव्हा हर्षचा लवडा त्यातून बाहेर आला होता तेव्हा ते भोक खूप खुलले होते आणि टेबल टेनीसचा बॉल सहज जाईल इतके मोठे वाटत होते....

error: नका ना दाजी असं छळू!!