तो ती आणि मी भाग : ७

मला गर्दीची पूर्ण कल्पना होती आणि म्हणून गर्दीत दिदीला चोंबळायचा चान्स घेण्यासाठी मी तिला बसमध्ये आणले होते. तसे तर बसमध्ये अनेक बायकां-मुलीं होत्या तेव्हा माझ्या बहिणीकडे खास कोणाचे लक्ष नव्हते पण आजूबाजूचे २/३ जण तिच्यावर लक्ष ठेवून होते.

अर्थात, मी तिच्याशी बोलत होतो तेव्हा मी तिचा कोणी तरी असणार हे गृहीत धरून माझ्या तिच्या जवळि‍केबद्दल कोणी शंका घेत नसावे. मी तिला चिकटलो होतो माझी हनुवटी तिच्या खांद्याला लागत होती. तिच्या काळ्याभोर केसांचा सुगंध माझ्या नाकात घुमत होता.

आम्ही बाजूच्या दोन सीटच्या मध्ये उभे होतो तेव्हा फक्त वरच्या दांड्याला धरून आम्ही आधार घेत होतो. पुढील एक दोन पॅसेंजर निघाले आणि गर्दी थोडी पुढे सरकली. मी माझा उजवा हात पुढच्या सीटच्या वरील दांड्यावर ठेवला आणि त्याचा आधार घेत दिदीला मागून पुढे ढकलले.

आता दिदी पुढे झाली आणि त्या पुढच्या सीटला साईडने चिकटली. ह्याने दोन गोष्टी माझ्या फायद्याच्या झाल्या. माझा हात थोडा पुढे दांड्यावर होता आणि दिदीचा पुच्चीकडचा भाग माझ्या हातावर दबला गेला. तसेच वर माझ्या दंडावर दिदीचा उजवा उभार दबला गेला. गर्दीमुळे दिदी काही करू शकत नव्हती का हलू शकत नव्हती तेव्हा माझ्या हातावर रेलून उभे राहिल्याशिवाय तिला पर्याय नव्हता.

आता मी मागून तिच्या नितंबावर लंड खुपत होतो तर खाली माझ्या हाताच्या पंजावर तिच्या पुच्चीचा भाग दबला गेला होता. तर वर माझ्या दंडावर तिचा उजवा उभार दबलेला होता. तिहेरी सुखाची जाणीव मला होत होती. माझा लंड चांगलाच टणक झाला होता व नक्कीच सपना दिदीला त्याची जाणीव होत असावी.

माझ्या हातावर तिच्या पुच्चीचा भाग दबला होता तेथून मला प्रचंड उष्णता जाणवत होती. तसेच वर तिची भरीव छाती माझ्या हातावर दबत होती ज्याने माझी हालत अजून खराब होत चालली होती. मी सपना दिदीला असे चिकटून तिच्या मादक आणि मांसल अंगाचे स्पर्शसुख घेत होतो. त्याचे तिला काही वाटत होते की नाही कोणास ठाऊक पण ती सुद्धा मध्ये मध्ये आपले नितंब मागे रेटत होती. तर कधी कधी आपल्या पुच्चीचा भाग आणि छातीचा उभार माझ्या हातावर दाबत होती.

दिदीच्या पुढे जो पुरूष उभा होता तो जास्त हालचाल करत नव्हता. मला वाटते दिदी त्याला मागून चिकटली होती तेव्हा तिचा डावा उभार त्याच्या अंगावर दबला होता. त्याचेच सुख त्याला मिळत असावे म्हणून तो हालचाल करत नव्हता.

त्यात भर म्हणजे ज्या सीटच्या दांड्याला मी धरले होते व दिदी टेकून उभी होती त्या सीटवरील माणूस सारखा वळून बाजूला पाहत होता. त्याने तोंड वळवले की ते दिदीच्या साडीत खुपसले जात होते. कदाचित तिच्या मांडीला ते लागत होते. त्याने दिदी थोडी अस्वस्थ झाली होती.

मी दिदीला चिकटलो होतो किंवा तिच्या मांसल अंगाला माझा जो स्पर्श होत होता त्याबद्दल तिला काही वाटत नव्हते पण तो पुढचा माणूस आणि बाजूला सीटवर बसलेला माणूस तिला स्पर्श करत होते वा तिच्या अंगाचे स्पर्शसुख अनुभवत होते त्याने ती अस्वस्थ होत होती.

शेवटी तिला राहवले नाही आणि ती मान वळवून माझ्या कानात कुजबुजली,

“समीर तू माझ्या पुढे ये ना.”

“का गं दिदी?” मी विचारले. ती माझ्या कानात बोलत असताना मी मुद्दाम जरा जास्त माझे डोके हलवत होतो ज्याने तिचे ओठ माझ्या कानाला व गालाला लागत होते.

“हे पुढचे दोघे मेले मला सतवताहेत.” तिने तक्रारीच्या स्वरात म्हटले.

अरे व्वा! ते पुढचे दोघे तिला स्पर्श करत होते तर ते ‘मेले’. आणि मी तिला इतका चोंबळत होतो तर ते तिला चालत होते. ह्यावरून कंफर्म होत होते की माझ्या चोंबळा-चोंबळीला तिचा काही विरोध नव्हता. तरीही तिची सिच्युएशन मी लक्षात घेतली व पुढे जायचे ठरवले.

त्याप्रमाणे मी माझा वर पकडलेला डावा हात खाली घेतला आणि त्या हातानेही मी तो पुढच्या सीटचा दांडा पकडायला गेलो. माझा डावा हात ऑलरेडी त्या दांड्यावर होता व दिदी त्या हातावर आपल्या पुच्चीचा भाग दाबून उभी होती तेव्हा डावा हात त्या दांड्यावर नेताना मला तो तिच्या जांघेत खुपसावा लागला.

तो चान्स घेऊन मी माझ्या डाव्या पंजाचा मागचा भाग व्यवस्थित तिच्या पुच्चीच्या भागावर दाबला. त्याने बहुतेक तिलाच कसेतरी झाले व ती थोडी बाजूला झाली. मग मला तो दांडा पकडायला जागा झाली आणि मग मी डाव्या हाताने दांडा पकडत तिला बाजूला ढकलले.

मी पुढे सरकत होतो हे ओळखून दिदी बाजूला झाली आणि माझ्या मागे यायला लागली. त्या झटापटीत दिदीचे मांसल अंग आणि उठावदार अवयव माझ्या अंगाला व्यवस्थित घासले जातील याची मी काळजी घेतली. शेवटी एकदाचा मी तिच्या पुढे गेलो आणि ती माझ्या मागे आली.

आमच्या अदलाबदलीची संधी साधून माझ्या मागचा माणूस दिदीला मागून चिकटला आणि दिदीच्या पुढच्याचे सुख गेले म्हणून त्याने मला मागे ढकलले. त्याने मी आणि दिदी एकमेकांवर चांगलेच दबलो गेलो.

आता दिदीचे दोन्ही उभार माझा पाठीवर दबले गेले होते. मी उजव्या हाताने बाजूच्या सीटचा दांडा अजूनही पकडलेला होता तेव्हा दिदीच्या पुच्चीचा भाग माझ्या हाताच्या पंजावर दबला गेला होता. एक दोन मिनिटे आम्ही तसेच उभे राहलो.

दिदी आता पुढे होत माझ्या कानात कुजबुजत बडबडायला लागली. अशा गर्दीत तिला आणले म्हणून ती मला बडबड करत होती पण मी आवडीने डोके मागे करत तिची बडबड ऐकत होतो कारण तिच्या ओठांचा स्पर्श मला कानाला व गालाला मिळत होता.

माझ्या पाठीवर दबलेल्या तिच्या दोन्ही उभारांची तसेच खाली दांडा पकडलेल्या माझ्या हातावर दबलेल्या तिच्या पुच्चीच्या भागाची तिला चांगली जाणीव होती. पण ना ती काही करू शकत होती ना मी काही करू शकत होतो. तेव्हा मी त्याचा पूर्ण फायदा घेऊन तिच्या अंगावर माझे अंग दाबत होतो.

माझा पंजा मुद्दाम हलवून मी तिच्या पुच्चीच्या भागाचे अजून स्पर्शसुख घेत होतो. तिच्या अंगाच्या मिळत असलेल्या स्पर्शाच्या जाणि‍वेमुळे माझा लंड कडक होत चालला होता. तो पुढच्या माणसाच्या अंगाला खुपसू नये म्हणून मी आटापिटा करत होतो.

बस हलत होती आणि आम्ही हलत होतो. त्या हालचालीत मी माझा हात हलवत होतो. त्याने सपना दिदीची हालत काय होत होती ते तिलाच माहीत पण मला असे जाणवले की तीपण आपल्या पुच्चीचा भाग माझ्या हातावर दाबत होती.

मी नक्की सांगू शकत नव्हतो पण तिच्या हलवण्यात एक लय होती. ती आपली पुच्ची घासत होती की काय? कदाचित तिचा दाणा ती घासत होती. जे काही असेल. मी माझे स्पर्शसुख घेणे चालू ठेवले आणि तिला तिच्या हालचाली करू देत होतो.

तिने तिच्या उजव्या हाताने वरचा दांडा पकडला होता आणि डाव्या हाताने माझा डावा खांदा पकडला होता. एका क्षणी ती माझ्या अंगाला घट्ट चिकटली! माझ्या खांद्यावरील तिची पकड एकदम घट्ट झाली.

काही क्षण ती तशीच मला घट्ट पकडून उभी होती. मग एखादं मिनिटानंतर ती रिलॅक्स झाली! माझ्या खांद्यावरची तिची पकडही ढिल्ली झाली. काय झाले होते कोणास ठाऊक?? कदाचित ती झडली वगैरे म्हणतात तसे काही झाले की काय? कसे शक्य आहे ते? असे प्रवासात नुसते घासून? काय माहीत कसे होऊ शकते असे.

तेवढ्यात त्या बाजूच्या सीटवरील माणूस उतरण्यासाठी उभा राहू लागला. माझ्या पुढचा माणूस त्या सीटवर बसू नये म्हणून मी त्याला पुढे ढकलायला लागलो. तो सीट सोडणारा माणूस उभा राहला व वळून माझ्या बहि‍णीला म्हणाला ‘आईये बहेनजी. आप बैठीये’.

च्या आयला! मघाशी हाच माणूस तिच्या मांडीवर तोंड घासत होता. आता तिला ‘बहेनजी’ बोलत होता. अर्थात जेथे मी तिचा सख्खा भाऊ तिला चोंबळत होतो तर इतरांनी काही केले तर त्यात गैर काही नव्हते.

मग सपना दिदी लगबगीने पुढे आली आणि त्या सीटवर बसली. मी त्या सीटला आणि पर्यायाने तिला चिकटून बाजूला उभा राहलो. अर्थात! तिला इतरांपासून प्रोटेक्ट करायला आणि स्वत: तिचे स्पर्शसुख घ्यायला.

सीट बसायला मिळाली म्हणून सपना दिदी थोडी रिलॅक्स झाली. उभ्याने तिला चिटकून तिच्या अंगाचे जे स्पर्शसुख मिळत होते ते संपले म्हणून मी थोडा खट्टू झालो! पण गर्दी असल्याने मी तिला चिटकूनच उभा होतो.

दिदीच्या बाजूचा माणूस थोडा जाडजूड होता तेव्हा ती थोडी सीटच्या बाहेरच बसली होती तेव्हा तिच्या मांडीला आणि नितंबाला खेटून मी उभा होतो. उजव्या हाताने तिच्या सीट मागील दांडा धरून तसे डाव्या हाताने वरचा दांडा धरून मी स्वत:ला बॅलन्स केले होते व वरतून खाली सपना दिदीचे मी निरीक्षण करत होतो.

वरतून पाहताना माझी नजर सपना दिदीच्या छातीच्या उभारांवरच होती. पारदर्शक पदराच्या आड तिची छाती काळ्या ब्लाउजमध्ये बंदिस्त होती आणि माझ्या नजरेसमोर मी तिला साडी घालत असताना पाहिले तसे काळ्या ब्रेसीयर मधील तिचे उभार उभे होते.

दोन उभारांच्या मधील घळीचा अंदाज स्पष्ट येत होता. श्वासाच्या लयीवर तिची छाती वर-खाली होत होती आणि त्याबरोबर माझा कडक होत चाललेला लंड आचके देत होता. मी दिदीला खेटून उभा होतो तेव्हा माझा लंड दिदीच्या हाताच्या वरच्या भागाला स्पर्श करत होता.

आता जेव्हा तो कडक होत चालला तेव्हा ते तिच्या लक्षात येणारच होते. पण मी निर्लज्जासारखा खांद्याखाली तिच्या हातावर लंड दाबून उभा होतो. माझ्या मनात विचार चालू होते की आत्ता काही क्षणापूर्वी माझ्या बहि‍णीचे हेच उभार माझ्या पाठीवर दबले होते. त्या आधी ह्याच तिच्या उभारांवर मी हात दाबला होता.

माझ्या मनातील अशा कामुक विचारांनी माझ्या लंडाची हालत अजूनच खराब होत होती. अपेक्षेप्रमाणे सपना दिदीला ते जाणवले आणि तिने खांद्याची थोडी हालचाल केली. पण मी तरीही तिच्या हातावर लंड दाबत होतो तेव्हा शेवटी तिने वर पाहत माझ्याकडे एक कटाक्ष टाकला.

मीपण रोखून तिच्याकडे पाहिले पण मला शरम वाटली नाही की मी नजर फिरवली नाही. माझा निर्लज्जपणा पाहून शेवटी तिनेच नजर फिरवली. मी आपला तिच्या हातावर जोर देत तसाच उभा राहलो. मग तीपण माझ्या लंडावर आपला खांदा दाबायला लागली.

माझा एक पाय तिच्या मांडीला चिकटला होता आणि एक तिच्या नितंबाला. नितंबाला चिकटलेला पाय मी थोडा वरखाली करायला सुरूवात केली. आता मी प्रॅक्टीकली माझ्या बहि‍णीचे नितंब चोळत होतो व तिच्या खांद्यावर लंड दाबत होतो. पण ती निमुटपणे बसून होती.

नंतर मग थोड्या वेळाने दिदीच्या बाजूचा माणूस उतरायला उठला. मग दिदी खिडकीच्या सीटवर सरकली आणि मी तिच्या बाजूला बसलो. आता आम्ही दोघेही सीटवर व्यवस्थित बसलो होतो व माझ्या माहितीप्रमाणे आमचा स्पर्शसुखाचा खेळ आता संपला होता.

मग नंतर मी काही केले नाही. दिदीबरोबर मी गप्पा मारायला सुरूवात केली. आधी आधी ती फक्त हां-हुं मध्ये उत्तर देत होती पण नंतर तीपण गप्पा मारायला लागली. तसा तर मी तिला खेटूनच बसलो होतो तेव्हा तिच्या दंडाचा, हाताचा तसेच खाली तिच्या नितंबाचा, मांड्यांचा स्पर्श माझ्या अंगाला होत होता आणि तेवढ्या स्पर्शसुखावर मी समाधान मानत होतो.

तो ती आणि मी

"अरे! तू कधी आलास?" हर्ष आत येत मला म्हणाला. "आत्ताच आलो!" मी गडबडत उत्तर दिले. "ते पुस्तक तू कशाला घेतला?" असे म्हणत तो पुढे आला आणि माझ्या हातातील पुस्तक घेत पुढे म्हणाला, "अरे बाबा, हे पुस्तक तुला वाचायला नाही हाय. हे फक्त मोठ्या माणसांनी वाचायचे पुस्तक हाय."...

तो ती आणि मी भाग : २

मग त्यानंतर मी दर दिवशी त्याला सेक्सी कथांच्या तसल्या पुस्तकाबद्दल विचारायला लागलो आणि तो नंतर देतो असे सांगून काही ना काही कारणाने मला पुस्तक द्यायचे टाळत राहला. असे जवळ जवळ आठवडाभर चालले. तो आठवडाभर मी आधी वाचलेल्या पुस्तकामधील झवाझवीचे वर्णन आठवत होतो व दिवसातून...

तो ती आणि मी भाग : ३

पहिल्या आठवड्यात सपना दिदी २/३ वेळा त्याच्याकडे कपडे आणायला गेली त्यानंतर पुढच्या संध्याकाळी जेव्हा मी त्याच्याकडे कपडे आणायला गेलो तेव्हा उत्साहाने तो मला सांगायला लागला, "यार, समीर! काल तुझ्या बहि‍णीने काय मस्त गुलाबी ड्रेस घातला होता! त्यात ती एकदम सेक्सी दिसत...

तो ती आणि मी भाग : ४

मला कळत होते की माझ्या बहि‍णीबद्दल प्रत्येक वाक्य बोलताना तो जास्तच एक्साईट होत चालला होता. आपल्या लुंगीवरून त्याने आपल्या लंडावर हात फिरवायला सुरूवात केली होती. तो जसा एक्साईट होता तसा मीपण एक्साईट होत होतो. माझा लंडपण टाईट होत चालला होता. त्याच्या लुंगीवरील तंबूकडे...

तो ती आणि मी भाग : ५

त्याने मला त्याच्या आतल्या रूममध्ये नेले आणि त्याने आम्हा दोघांसाठी चहा बनवला. चहा घेता घेता आम्ही माझ्या बहि‍णीला झवण्याचे प्लानिंग करू लागलो. बाईच्या बाबतीत हर्ष एकदम हुशार होता! बाईला कसे पटवायचे ह्याचा अनेक आयडीया त्याच्या डोक्यात होत्या आणि कुठल्या आयडीया माझ्या...

तो ती आणि मी भाग : ६

दुसर्‍या दिवशी सकाळी मी हर्षच्या दुकानावर कपडे द्यायला गेलो. मग मी प्रामाणिकपणे त्याला काय घडले ते सगळे सांगितले. माझा प्रगती ऐकून तोपण जाम खुश झाला! माझी पाठ थोपटत तो आनंदाने मला म्हणाला, "बघितलस मी तुला सांगत होतो ना तुझी बहीण पक्की झवाडी आहे. ती नक्कीच आपल्याला...

तो ती आणि मी भाग : ८

लोक उतरत होती, चढत होती आणि पूर्ण प्रवासभर बसमध्ये गर्दी होती. नंतर जेव्हा आम्ही मार्केटला पोहचलो तेव्हा बस मधून उतरायचे म्हणून सपना दिदी प्रथम उठून उभी राहिली. मी सीटवर बसूनच राहलो व वळून मी फक्त पाय बाहेर काढून दिदीला बाहेर यायला जागा करून दिली. जेव्हा दिदी सीटच्या...

तो ती आणि मी भाग : ९

मी सपना दिदीच्या पायावरून पाय टाकत तिला ओलांडू लागलो. माझी नजर तिच्या छातीच्या उभारांवर खिळली होती. तिला त्याची कल्पना होती पण ती माझ्याकडे न पहाता टीव्हीवर नजर खिळवून होती. तिने हळूच तिचा एक पाय वर केला आणि ते माझ्या लक्षात आले नाही. माझ्या लक्षात येईपर्यंत उशीर झाला...

तो ती आणि मी भाग : १०

"अगं दिदी. खरंच सांगतो." मी नकार देत म्हटले. "तुला नाही ना सांगायचे. थांब, रात्री बाबा येऊ दे. मग मी सांगते सगळे त्यांना. मग बघ तुझी कशी धुलाई करतील ते." तिने शेवटी मला निर्वाणीचे धमकावले. "नको, दिदी! प्लीज बाबांना काही सांगू नकोस! माझी तर पुरी वाट लागेल. ते तर मला...

तो ती आणि मी भाग : ११

"ओके! दिदी. मी असली पुस्तक वाचणे बंद करेन. तुझ्याकडे पहाणेही बंद करेन. पण माझ्या मनात ऑलरेडी तुझ्याविषयी जे आकर्षण निर्माण झालेय त्याचे काय? मी कितीही ठरवले तरी तुझ्याविषयीचे कामुक विचार माझ्या मनात यायचे थांबत नाही. आत्तापण बघ. तू हा ड्रेस घातला आहेस. तर माझी नजर...

तो ती आणि मी भाग : १२

एकदा सपना दिदी माझ्या बेडवर पडून एक पुस्तक चाळत होती. मी तिच्या अंगावर नजर फिरवत तिला विचारले, "दिदी, तू पुस्तक नेऊन तुझ्या रूममध्ये वाचतेस. मग येथेच का नाही वाचत." "हं मी काय लगेच जाऊन नाही वाचत. मला जसा वेळ मिळेल, मूड लागेल तसे वाचते." तिने हसून उत्तर दिले. "तरीपण...

तो ती आणि मी भाग : १३

आदल्या दिवशी मी तिला जे पुस्तक दिले होते त्यात एक बहीण-भावाच्या संभोगाची कथा होती. कॉलेजमध्ये जाणाऱ्या एका बहि‍णीबरोबर एक भाऊ सेक्स करतो अशी ती कथा होती. त्या कथेतील ती बहीण असा शॉर्ट स्कर्ट घालायची आणि त्याने तो भाऊ उत्तेजित व्हायचा. मग तिने तो स्कर्ट घातलेला असतानाच...

तो ती आणि मी भाग : १४

मला तर खरे दिदीचे उभार अजून चोखायचे होते पण आता ती परत चोखायला देणे मुश्किल होते. तेव्हा मी नाइलाजाने बेडवरून उठलो. मग मी पुस्तक काढायला कपाटाकडे जाऊ लागलो. माझ्या मनात हर्षने सांगितलेल्या टिप्सचे विचार चालू होतो. त्याने मला सांगितले होते की सपना दिदीने मला तिच्या...

तो ती आणि मी भाग : १५

"हॅऽऽ त्याला काय माहीत तुझे जिजू मला कसे झवतात ते." दिदीने डोळे मिटून घेत मान मागे टाकत मादक आवाजात म्हटले. तिच्या आवाजात उन्माद होता, उत्तेजना होती! "ते त्याला माहीत नाही पण तो ठामपणे म्हणतो की तो तुला जास्त चांगले झवेल आणि मलापण ती खात्री आहे!" तिच्या एका उभारावरील...

तो ती आणि मी भाग : १६

दिदी काही क्षण विचारात पडली! मी तिच्या पुच्चीत एक बोट घालत होतो आणि वर तिचा एक उभार दाबत होतो. त्याने तिची कामवासना भडकत राहिली आणि शेवटी ती कामातुर होत म्हणाली, "ठीक आहे, समीर. जर तुला तसे हवे असेल. तुमचे तसे आधी ठरले असेल तर मी जायला तयार आहे. तशीपण मी आता रांड...

तो ती आणि मी भाग : १७

हर्ष सपना दिदीबरोबर इतके बिनधास्त बोलत होता जणू ती त्याची मैत्रिण आहे. पोरी पटवण्याचे त्याचे हेपण एक कसब होते. तिच्याबरोबर असे कामुकपणे बोलताना तो उत्तेजित होत होता आणि त्याचा लवडा त्याच्या लुंगीत उठत होता. त्याच्या हलणाऱ्या लुंगीच्या दिशेने सपना दिदीची नजरही जात...

तो ती आणि मी भाग : १८

तिला त्याच्याकडून झवून घ्यायला किती घाई झाली होती हे तिच्या चेहर्‍यावर स्पष्ट दिसत होते आणि तिची घालमेल आणि अधीरता पाहून मी आणि हर्ष मनातल्या मनात खुश होतो! आमचा प्लान यशस्वी झाला होता आणि आम्हा दोघांना सपना दिदीला झवायला मिळणार होते हे आता स्पष्ट झाले होते. तरीही...

तो ती आणि मी भाग : १९

अंगावर पाणी घेतल्याने सपना दिदीचा लाल पारदर्शक गाऊन तिच्या अंगाला चिकटला होता आणि आतली लाल ब्रेसीयर आणि पॅन्टी इतकी स्पष्ट दिसत होती की जणू तिने गाऊन घातलाच नव्हता. तिच्या मादक अंगाची पूर्ण गोलाई उठून दिसत होती आणि तिची भरगच्च जवानी त्या अंतर्वस्त्रातून ओथंबून जात...

तो ती आणि मी भाग : २०

सपना दिदी कामवासनेने हपापलेल्या दोन पुरूषांच्या कचकड्यात सापडली होती आणि आम्ही दोघेही जंगली श्वापद जसे सावजावर झपाटते तसे तिच्या अंगाला झटत होतो. दिदीचा उभार चोखता चोखता मी खाली पाहिले तर हर्षने पुन्हा तिच्या पुच्चीत आपले बोट घातले होते आणि तो ते आत-बाहेर करत होता....

तो ती आणि मी भाग : २१

मग हर्षने आपला अजस्त्र लवडा हातात पकडला आणि पुढे करत दिदीच्या फटीवर टेकवला. एकदा दोनदा तिच्या बोच्याच्या भोकावर लवडा वर-खाली घासल्यावर त्याने लवडा खाली तिच्या पुच्चीवर नेला. तिच्या पुच्चीच्या भोकाचा अंदाज घेत त्याने लवड्याचा सुपाडा भोकावर टेकवला आणि एक हलका पण पॉवरफूल...

तो ती आणि मी भाग : २२

ते ऐकून मी चाट पडलो की हर्षला माहीत होते की दिदी आपला दाणा घासत होती ते. तो सेक्सच्या खेळात किती माहीर होता हे त्यावरून कळत होते. पण तो दिदीच्या पुच्चीत लवडा गाळतोय हे ऐकून मी घाबरलो! तो माझ्या बहिणीच्या पुच्चीत गळला आणि ती प्रेग्नंट झाली तर पंचाईत व्हायची ह्या भीतीने...

तो ती आणि मी भाग : २३

सपना दिदीने गपकन माझा लंड तोंडात घेतला आणि चोखायला लागली. आईगगगऽऽऽ! काय सुख वाटले म्हणून सांगू माझ्या लंडाला! तिच्या तोंडाच्या ऊबदार स्पर्शाने माझ्या लंडातून एक गोड शिरशिरी वर माझ्या अंगात सळसळून गेली! टपकन तिच्या तोंडात पुन्हा लंड गाळावा अशी तीव्र इच्छा माझ्या...

तो ती आणि मी भाग : २४

काही क्षणानंतर सपना दिदीने माझे तोंड खाली ढकलले आणि तिच्या एका उभारावर आणले. भुकेल्या बाळासारखा मी तिच्या उभारावर झपाटलो आणि तिचा एक निप्पल तोंडात घेऊन चोखायला लागलो. ती माझ्या केसांमध्ये हात फिरवू लागली. तिची छाती चोखता चोखता मी तिला झवायला लागलो. तिने मला आपल्या...

तो ती आणि मी भाग : २५

दिदीच्या नितंबाची मागे-पुढे हालचाल व्हायला लागली तेव्हा मला वाटले हर्ष काहीतरी करत आहे. पण मी निरखून पाहिले तेव्हा माझ्या लक्षात आले की हर्ष काही करत नव्हता तर दिदी स्वत:हून आपली कंबर हलवायाला लागली होती. आता ती खरोखरच कामोत्तेजित झाली होती! ती तापलेली आहे हे पाहून...

तो ती आणि मी भाग : २६

माझी नजर अजूनही सपना दिदीच्या नितंबावर होती. ती खाली पडली होती पण तिचे नितंब अजूनही वर उचलले होते आणि तिच्या बोच्याचे भोक मला स्पष्ट दिसत होते. जेव्हा हर्षचा लवडा त्यातून बाहेर आला होता तेव्हा ते भोक खूप खुलले होते आणि टेबल टेनीसचा बॉल सहज जाईल इतके मोठे वाटत होते....

error: नका ना दाजी असं छळू!!