तो ती आणि मी भाग : १७

हर्ष सपना दिदीबरोबर इतके बिनधास्त बोलत होता जणू ती त्याची मैत्रिण आहे. पोरी पटवण्याचे त्याचे हेपण एक कसब होते. तिच्याबरोबर असे कामुकपणे बोलताना तो उत्तेजित होत होता आणि त्याचा लवडा त्याच्या लुंगीत उठत होता.

त्याच्या हलणाऱ्या लुंगीच्या दिशेने सपना दिदीची नजरही जात होती. तीपण बहुतेक चेक करत होती की हर्षच्या लवड्याबद्दल मी तिला जे सांगितले होते ते खरे आहे की नाही. त्याच्या लुंगीकडे ओझरते पाहत ती म्हणाली,

“नाही! ब्रा छोटी नाही आहे. एकदम परफेक्ट साईजची आहे. ह्यात माझी छाती बरोबर बसते!” चावटपणे त्याच्याकडे पाहत ती म्हणाली.

“अस्सं? मला नाही वाटत!” हर्षने उत्तेजितपणे हसत म्हटले, “जर तुमची काही हरकत नसेल तर ही ब्रा घालून दाखव ना मला. मला खूप उत्सुकता आहे की तुमची ही बडी बडी छाती ह्यात बसेल की नाही.”

“आत्ता? येथे??” सपना दिदीने डोळे मोठे करत लटके आश्चर्य दाखवत त्याला विचारले.

“हो! इथे! आत्ता! काही प्रॉब्लेम नाही! दरवाजा बंद आहे. आपण तिघेच फक्त येथे आहोत. तुम्ही पटकन तुमचा ब्लाउज काढा आणि ही ब्रा घालून दाखवा. समीरपण आहे ना येथे बघायला.” हर्षने छद्मीपणे हसत म्हटले.

ह्यावर माझी काय प्रतिक्रिया आहे हे जाणून घेण्यासाठी सपना दिदीने माझ्याकडे पाहिले. मी आपले खांदे उडवत तिला इशार्‍यानेच सांगितले ‘वेल! हर्षकडून झवून घ्यायचे असेल तर तो सांगतोय ते करायला पाहिजे’. मग जणू काही ती एकदम हतबल आहे अशा आविर्भावात सपना दिदीने पदराला हात घातला.

मला माहीत होते की तिच्या मनात कामवासनेच्या उकळ्या फुटत असतील आणि उत्तेजनेने साडीच्या आत तिच्या पुच्चीतून पाणी सुटत असेल. आपला पदर खेचून तिने खाली टाकला आणि आपल्या ब्लाउजचे हूक तिने काढायला सुरूवात केली.

मधाच्या पोळ्याला मधमाश्या जश्या चिकटतात तशी हर्ष आणि माझी नजर तिच्या छातीच्या उभारांवर खिळली! जस जसे तिच्या ब्लाउजचे हूक निघू लागले तस तसे हर्षच्या लुंगीत त्याचा लवडा ताठ होऊन उभा राहू लागला.

सपना दिदीची नजर त्याच्या लुंगीवरून ताठ होणार्‍या लवड्यावरच होती. दिदी त्याच्या लवड्याकडेच पहातेय हे त्याच्या लक्षात आले आणि तो नेहमीसारखा लुंगीत हात घालून आपली जांघ खाजवू लागला. त्याने त्याची लुंगी सरकली आणि त्याच्या लवड्याचा भाग बाहेर दिसू लागला.

त्याच्या लवड्याचा सुपाडा पाहून दिदीचे डोळे चमकले आणि तिचा चेहरा शरमेने लाल लाल झाला! त्याच्या लवड्यावर नजर ठेवत तिने ब्लाउजचे सगळे हूक काढले आणि ब्लाउजचा कपडा आपल्या छातीच्या उभारांवरून बाजूला केले. ब्लाउज हातातून काढून टाकत तिने खाली टाकला.

आता हर्षच्या नजरेसमोर माझ्या बहि‍णीचे मोठे मोठे उभार एकदम नग्न झाले होते. ते पाहून त्याचे डोळे चमकले आणि अधाश्यासारखा तो तिच्या छातीकडे पाहू लागला. मी तर दिदीचे उभार या आधी पाहिले होते पण हर्षची तिचे उभार पहाण्याची ही पहिली वेळ होती.

त्याने स्वप्नात कित्येकदा त्यांची कल्पना केली असेल पण आज त्याला प्रत्यक्ष ते पहाण्याचा योग आला होता. तेव्हा तो हपापलेल्या नजरेने तिच्या छातीच्या उभारांचे नेत्रपान करत होता. त्याचा लवडा आता पूर्ण टाईट झाला होता आणि अर्धाधिक लुंगीतून बाहेर दिसत होता.

हर्षच्या वासनामय नजरेसमोर सपना दिदीची नग्न छाती, हर्षचा उत्तेजित झालेला लवडा पाहून माझी कामोत्तेजना वाढत होती. पॅन्टमध्ये माझा लंडही कडक झाला होता!

खरे तर त्याच्या दुकानात गरम होत होते पण सपना दिदीच्या उभारांवरील निप्पल उत्तेजनेने एकदम ताठ झाले होते आणि तिच्या उभारांवर ते एकदम उठून दिसत होते. मग दिदीने लाजत, शरमत त्याच्या हातातून ब्रेसीयर घेतली आणि ती ब्रेसीयर घालायला लागली.

ब्रेसीयरची एक कड आपल्या पाठीवरून दुसर्‍या बाजूने पुढे घेत तिने उभारांखाली त्याचा मागचा हूक लावला. मग ब्रेसीयर फिरवून तिने हूक मागे नेला व त्याच्या दोन्ही पट्ट्यांमध्ये आपले हात घालून पट्टी खांद्यावर सरकवली.

दोन्ही पट्ट्यांमध्ये बोटे घालून तिने पट्टे खांद्यावर नीट केले. मग एक एक उभार ब्रेसीयरच्या कपमध्ये व्यवस्थित कोंबून ती ठासून भारायला लागली. जेव्हा तिचे झाले तेव्हा तिने हात खाली केले आणि आपली ब्रेसीयरमध्ये कसलेली छाती ती हर्षला दाखवू लागली.

सपना दिदीच्या छातीच्या मानाने ब्रेसीयर खरे तर छोटीच होती तेव्हा ब्राच्या कपच्या बाजूने तिचे उभार ओसांडून जात होते. ब्रेसीयरचे मटेरियल पातळ होते तेव्हा त्यातून तिच्या ताठ झालेल्या निप्पलचा आकार स्पष्ट दिसत होता. तिच्या उभारांकडे हर्ष आशाळभूतपणे पाहत होता. जेव्हा त्याचे पाहून झाले तेव्हा त्याने वर तिच्या नजरेला नजर भिडवली आणि तो हसू लागला. हसत हसत तो म्हणाला,

“बघितलत तुम्ही जरी बरोबर साईज आहे म्हटले तरी तुमची छाती ह्या ब्रेसीयरमधून थोडी बाहेरच येत आहे. तेव्हा तुम्ही थोडी मोठी ब्रा वापरायला हवी.”

“हो! वापरेन!” सपना दिदीने मान खाली घालत उत्तर दिले.

“बरे आता ही पॅन्टीपण घालून दाखवा. मला नाही वाटत हीपण तुम्हाला व्यवस्थित होत असेल.” हर्षने हसत हसत पॅन्टी तिच्या हातात देत म्हटले.

सपना दिदीने अविश्वासाने चमकून त्याच्याकडे पाहिले आणि नंतर माझ्याकडे पाहिले. मी पुन्हा पहिल्यासारखे खांदे उडवत तिला मुकाट्‍याने तो सांगतो ते करण्याचा इशारा केला. माझ्याकडून तिला काही दिलासा मिळण्याची शक्यता नाही हे तिने जाणले आणि ती नाइलाजाने करतेय असे दाखवत पॅन्टी घालू लागली.

पॅन्टी दोन्ही हाताने फाकवत ती खाली वाकली आणि तिने दोन्ही पाय पॅन्टीत घातले. मग साडी वर करत करत ती पॅन्टी पायातून वर खेचू लागली. ती पॅन्टीवर वर खेचत होती पण साडी पॅन्टीच्या आड येत होती तेव्हा हर्षने हसत हसत मला म्हटले,

“समीर जरा तुझ्या दिदीला मदत कर ना. तिची साडी जरा वर धरून ठेव म्हणजे मला तिने घातलेली पॅन्टी व्यवस्थित दिसेल.”

मीपण नाइलाज असल्यासारखे दाखवत पण मनातून खुश होत पुढे झालो आणि दिदीची साडी गोळा करून वर तिच्या कंबरेवर धरू लागलो. दिदीच्या लक्षात आले तिने पॅन्टी पटकन वर खेचली नाही तर तिची पुच्ची उघडी पडेल तेव्हा घाई घाईत पॅन्टी गुडघ्याच्या वर ओढत तिने जांघेत आणली आणि मी साडी पूर्ण वर धरायच्या आत आपली पुच्ची झाकून घेत पॅन्टी पूर्ण घातली.

हर्षची नजर तिच्या जांघेमध्ये तिच्या पुच्चीवर होती. तो पटकन तिच्या समोर खाली गुडघ्यावर बसला आणि निरखून तिच्या जांघेत पाहू लागला. खाली पाय फाकवून बसल्याने त्याची लुंगी उघडी झाली आणि त्याचा ताठरलेला कडक लवडा उघडा झाला.

सपना दिदीची नजर हर्षच्या लवड्यावर खिळली होती व हर्षची नजर दिदीच्या पुच्चीवर होती. आणि माझी नजर आळीपाळीने त्याच्यावर आणि दिदीच्या अंगावर फिरत होती. दिदीच्या जांघेत निरखून पाहत हर्ष मिश्किलपणे म्हणाला,

“अरे बहेनजी, तुमच्या मांडीच्या आत हे ओले ओले कसे झाले? ओह! समजले! तुम्ही पॅन्टी घातली नव्हती म्हणून तुमच्या चूतला पाणी सुटले का? खूपच एक्साईट दिसताय तुम्ही!”

“प्लीजऽऽ जे बघायचेय ते पहा लवकर.” दिदीने लाजत लाजत कसेनुसे म्हटले.

“हंऽऽ तुमच्या चूतवर तर नीट बसलीय ही पॅन्टी, आता तुमची गांड दाखवा मागून.”

मग सपना दिदी हर्षकडे पाठ करू लागली आणि मी तिच्या कंबरेवर साडी धरत तिच्या मागे फिरू लागलो. जेव्हा तिचे नितंब त्याच्या नजरेसमोर आले तेव्हा ती थांबली. मी हर्षकडे पाहू लागलो तर तो तिच्या नितंबावर नजर खिळवत म्हणाला,

“थोडे खाली वाका ना बहेनजी, म्हणजे मला तुमची गांड नीट दिसेल.”

सपना दिदी थोडी पुढे वाकली आणि तिने आपले नितंब वर उचलून त्याला दाखवले. तिची ती पोझ पाहून हर्ष खुश झाला आणि आनंदाने म्हणाला,

“बस्स! एकदम मस्त! बघितलत बहेनजी तुमच्या पॅन्टीने तुमची गांड झाकली जात नाही. ती जवळ जवळ उघडीच आहे. समीर, जरा तुझ्या दिदीची पॅन्टी गांडीच्या फटीत गोळा कर रे.”

त्याने असे म्हणताच मी पटकन एका हाताने तिची वर धरलेली साडी सावरली आणि दुसर्‍या हाताने तिची पॅन्टी ओढून जवळ करत तिच्या नितंबाच्या फटीत घट्ट ओढली.

आता तिची पॅन्टी एका दोरीसारखी तिच्या फटीत होती आणि तिचे पूर्ण नितंब उघडे पडून लाईटमध्ये चमकत होते. तिचे गरगरीत भरीव नितंब पाहून हर्ष चेकाळला आणि मीपण कासावीस झालो! हर्ष आपला लवडा कुरवाळू लागला आणि मी माझ्या मोकळ्या हाताने माझा लंड दाबू लागलो. हर्ष चेकाळत बोलू लागला,

“हंऽऽऽ काय मस्त गांड आहे तुमची, बहेनजी! हिला पॅन्टीने कवर करून ठेवत जाऊ नका. तिचा आकार बदलेल. पॅन्टी घातली तर अशी फटीत घालत जा. व्वा! काय मदमस्त कूल्हे आहेत तुझ्या दिदीचे समीर!”

त्याची चावट बडबड ऐकून सपना दिदी शरमेने लाल लाल होत होती व तशीच वाकून उभी होती! त्याची घाण घाण बडबड किंवा तिची स्वत:ची कामवासना तिला असह्य झाली आणि ती तिरीमिरीत सरळ झाली. एका झटक्यात माझ्या हातातून साडी सोडवत तिने खाली केली आणि वळून हर्षकडे पाहत उत्तेजित स्वरात म्हणाली,

“बस झाले! पाहिले ना तुला जे पाहायचे होते ते? आता प्लीज आमच्याबरोबर आमच्या घरी चला!”

“तुमच्या घरी? कशाला?” छद्मीपणे हसत उठून उभे राहत हर्षने विचारले.

“तुला माहीत आहे कशाला ते. उगाच नासमज बनू नकोस!” दिदीने तार स्वरात म्हटले.

“अहो बहेनजी. मला खरेच माहीत नाही. तुम्ही कशाला मला तुमच्या घरी बोलवताय. तुम्ही स्पष्ट सांगितले तर बरे होईल.” पुन्हा छद्मीपणे हसत हर्ष म्हणाला.

“अस्सं! माझ्या तोंडूनच ऐकायचे आहे का? ठीक आहे! मग सांगतेच मी स्पष्ट! आमच्या घरी चला. आणि माझी ही छाती दाबा! माझी ही छाती चोखा! आणि मला चांगली झऽऽ!”

पुढचा शब्द सपना दिदी उच्चारू शकली नाही. कदाचित तिला ‘झवा’ असे बिनधास्त बोलण्यात शरम वाटली असावी किंवा अतिकामोत्तेजनेने तिच्या तोंडून शब्द बाहेर पडला नाही. पण जसे आम्हाला वाटले होते त्यापेक्षा बरेच काही दिदीने केले होते. तिने त्याला आपली नग्न छाती दाखवली होती तसेच आपले नितंब त्याला दाखवले होते. आता तिने ‘झवा’ शब्द पूर्ण बोलला नव्हता पण हर्षला ते चांगले कळले होते. तरीही तो तिला सतवत म्हणाला,

“हां हां बोला पुढे स्पष्ट. कशासाठी मी येऊ तुमच्याकडे?” असे बोलून त्याने आपल्या कडक लवड्यावरून लुंगी बाजूला केली.

सपना दिदीला आपला पूर्ण लवडा दाखवत हर्षने तो हातात पकडला आणि हलवू लागला. त्याचा महाकाय लवडा पहिली वेळ तिला नीट दिसला आणि तिचे डोळे विस्फारले! त्याच्या लवड्याकडे ती अचंब्याने पहायला लागली.

त्याचा अजस्त्र लवडा पाहून तिची कामवासना अजूनच भडकली आणि उत्तेजनेने आपोआप तिचा हात आपल्या पुच्चीवर गेला. तिच्या पुच्चीची खाज तिला असह्य झाली तेव्हा निर्लज्जपणे ती साडीवरून आपली पुच्ची दाबू लागली आणि त्याच्या लवड्याकडे टक लावून पाहू लागली.

तिला आपल्या लवड्याकडे पाहताना पाहून हर्ष चेकाळत होता. त्याने तिला पुन्हा विचारले,

“बहेनजी तुम्ही जोपर्यंत मला स्पष्ट सांगणार नाहीत की मी तुमच्या घरी येऊन काय करू तोपर्यंत मी येणार नाही.”

“मला झवायला! मला झवायला या आमच्या घरी!” वैतागून सपना दिदी म्हणाली, “आत्ताऽऽ ह्या क्षणी आहहहऽऽऽ माझ्या पुच्चीत आग लागलीय. तिला विझवायला या. ओहहहऽऽऽ प्लीजऽऽऽ नका ना तरसवू मला आता. झवा मला चांगलीऽऽऽ!”

“ओहऽऽऽ मग असे सांगा ना स्पष्ट!” हर्षने हसत हसत म्हटले, “तुम्हाला माझ्याकडून झवून घ्यायचेय. तुमचा नवरा इथे नाही म्हणून तुमच्या चूतची खाज मिटवायचीय. ठीक आहे! येतो मी तुम्हाला चोदायला. तुम्ही जा पुढे. मी येतो तुमच्या मागून.”

“पण तू आत्ता आमच्याबरोबर चल ना.” सपना दिदीने अधीरपणे त्याला म्हटले.

तो ती आणि मी

"अरे! तू कधी आलास?" हर्ष आत येत मला म्हणाला. "आत्ताच आलो!" मी गडबडत उत्तर दिले. "ते पुस्तक तू कशाला घेतला?" असे म्हणत तो पुढे आला आणि माझ्या हातातील पुस्तक घेत पुढे म्हणाला, "अरे बाबा, हे पुस्तक तुला वाचायला नाही हाय. हे फक्त मोठ्या माणसांनी वाचायचे पुस्तक हाय."...

तो ती आणि मी भाग : २

मग त्यानंतर मी दर दिवशी त्याला सेक्सी कथांच्या तसल्या पुस्तकाबद्दल विचारायला लागलो आणि तो नंतर देतो असे सांगून काही ना काही कारणाने मला पुस्तक द्यायचे टाळत राहला. असे जवळ जवळ आठवडाभर चालले. तो आठवडाभर मी आधी वाचलेल्या पुस्तकामधील झवाझवीचे वर्णन आठवत होतो व दिवसातून...

तो ती आणि मी भाग : ३

पहिल्या आठवड्यात सपना दिदी २/३ वेळा त्याच्याकडे कपडे आणायला गेली त्यानंतर पुढच्या संध्याकाळी जेव्हा मी त्याच्याकडे कपडे आणायला गेलो तेव्हा उत्साहाने तो मला सांगायला लागला, "यार, समीर! काल तुझ्या बहि‍णीने काय मस्त गुलाबी ड्रेस घातला होता! त्यात ती एकदम सेक्सी दिसत...

तो ती आणि मी भाग : ४

मला कळत होते की माझ्या बहि‍णीबद्दल प्रत्येक वाक्य बोलताना तो जास्तच एक्साईट होत चालला होता. आपल्या लुंगीवरून त्याने आपल्या लंडावर हात फिरवायला सुरूवात केली होती. तो जसा एक्साईट होता तसा मीपण एक्साईट होत होतो. माझा लंडपण टाईट होत चालला होता. त्याच्या लुंगीवरील तंबूकडे...

तो ती आणि मी भाग : ५

त्याने मला त्याच्या आतल्या रूममध्ये नेले आणि त्याने आम्हा दोघांसाठी चहा बनवला. चहा घेता घेता आम्ही माझ्या बहि‍णीला झवण्याचे प्लानिंग करू लागलो. बाईच्या बाबतीत हर्ष एकदम हुशार होता! बाईला कसे पटवायचे ह्याचा अनेक आयडीया त्याच्या डोक्यात होत्या आणि कुठल्या आयडीया माझ्या...

तो ती आणि मी भाग : ६

दुसर्‍या दिवशी सकाळी मी हर्षच्या दुकानावर कपडे द्यायला गेलो. मग मी प्रामाणिकपणे त्याला काय घडले ते सगळे सांगितले. माझा प्रगती ऐकून तोपण जाम खुश झाला! माझी पाठ थोपटत तो आनंदाने मला म्हणाला, "बघितलस मी तुला सांगत होतो ना तुझी बहीण पक्की झवाडी आहे. ती नक्कीच आपल्याला...

तो ती आणि मी भाग : ७

मला गर्दीची पूर्ण कल्पना होती आणि म्हणून गर्दीत दिदीला चोंबळायचा चान्स घेण्यासाठी मी तिला बसमध्ये आणले होते. तसे तर बसमध्ये अनेक बायकां-मुलीं होत्या तेव्हा माझ्या बहिणीकडे खास कोणाचे लक्ष नव्हते पण आजूबाजूचे २/३ जण तिच्यावर लक्ष ठेवून होते. अर्थात, मी तिच्याशी बोलत...

तो ती आणि मी भाग : ८

लोक उतरत होती, चढत होती आणि पूर्ण प्रवासभर बसमध्ये गर्दी होती. नंतर जेव्हा आम्ही मार्केटला पोहचलो तेव्हा बस मधून उतरायचे म्हणून सपना दिदी प्रथम उठून उभी राहिली. मी सीटवर बसूनच राहलो व वळून मी फक्त पाय बाहेर काढून दिदीला बाहेर यायला जागा करून दिली. जेव्हा दिदी सीटच्या...

तो ती आणि मी भाग : ९

मी सपना दिदीच्या पायावरून पाय टाकत तिला ओलांडू लागलो. माझी नजर तिच्या छातीच्या उभारांवर खिळली होती. तिला त्याची कल्पना होती पण ती माझ्याकडे न पहाता टीव्हीवर नजर खिळवून होती. तिने हळूच तिचा एक पाय वर केला आणि ते माझ्या लक्षात आले नाही. माझ्या लक्षात येईपर्यंत उशीर झाला...

तो ती आणि मी भाग : १०

"अगं दिदी. खरंच सांगतो." मी नकार देत म्हटले. "तुला नाही ना सांगायचे. थांब, रात्री बाबा येऊ दे. मग मी सांगते सगळे त्यांना. मग बघ तुझी कशी धुलाई करतील ते." तिने शेवटी मला निर्वाणीचे धमकावले. "नको, दिदी! प्लीज बाबांना काही सांगू नकोस! माझी तर पुरी वाट लागेल. ते तर मला...

तो ती आणि मी भाग : ११

"ओके! दिदी. मी असली पुस्तक वाचणे बंद करेन. तुझ्याकडे पहाणेही बंद करेन. पण माझ्या मनात ऑलरेडी तुझ्याविषयी जे आकर्षण निर्माण झालेय त्याचे काय? मी कितीही ठरवले तरी तुझ्याविषयीचे कामुक विचार माझ्या मनात यायचे थांबत नाही. आत्तापण बघ. तू हा ड्रेस घातला आहेस. तर माझी नजर...

तो ती आणि मी भाग : १२

एकदा सपना दिदी माझ्या बेडवर पडून एक पुस्तक चाळत होती. मी तिच्या अंगावर नजर फिरवत तिला विचारले, "दिदी, तू पुस्तक नेऊन तुझ्या रूममध्ये वाचतेस. मग येथेच का नाही वाचत." "हं मी काय लगेच जाऊन नाही वाचत. मला जसा वेळ मिळेल, मूड लागेल तसे वाचते." तिने हसून उत्तर दिले. "तरीपण...

तो ती आणि मी भाग : १३

आदल्या दिवशी मी तिला जे पुस्तक दिले होते त्यात एक बहीण-भावाच्या संभोगाची कथा होती. कॉलेजमध्ये जाणाऱ्या एका बहि‍णीबरोबर एक भाऊ सेक्स करतो अशी ती कथा होती. त्या कथेतील ती बहीण असा शॉर्ट स्कर्ट घालायची आणि त्याने तो भाऊ उत्तेजित व्हायचा. मग तिने तो स्कर्ट घातलेला असतानाच...

तो ती आणि मी भाग : १४

मला तर खरे दिदीचे उभार अजून चोखायचे होते पण आता ती परत चोखायला देणे मुश्किल होते. तेव्हा मी नाइलाजाने बेडवरून उठलो. मग मी पुस्तक काढायला कपाटाकडे जाऊ लागलो. माझ्या मनात हर्षने सांगितलेल्या टिप्सचे विचार चालू होतो. त्याने मला सांगितले होते की सपना दिदीने मला तिच्या...

तो ती आणि मी भाग : १५

"हॅऽऽ त्याला काय माहीत तुझे जिजू मला कसे झवतात ते." दिदीने डोळे मिटून घेत मान मागे टाकत मादक आवाजात म्हटले. तिच्या आवाजात उन्माद होता, उत्तेजना होती! "ते त्याला माहीत नाही पण तो ठामपणे म्हणतो की तो तुला जास्त चांगले झवेल आणि मलापण ती खात्री आहे!" तिच्या एका उभारावरील...

तो ती आणि मी भाग : १६

दिदी काही क्षण विचारात पडली! मी तिच्या पुच्चीत एक बोट घालत होतो आणि वर तिचा एक उभार दाबत होतो. त्याने तिची कामवासना भडकत राहिली आणि शेवटी ती कामातुर होत म्हणाली, "ठीक आहे, समीर. जर तुला तसे हवे असेल. तुमचे तसे आधी ठरले असेल तर मी जायला तयार आहे. तशीपण मी आता रांड...

तो ती आणि मी भाग : १८

तिला त्याच्याकडून झवून घ्यायला किती घाई झाली होती हे तिच्या चेहर्‍यावर स्पष्ट दिसत होते आणि तिची घालमेल आणि अधीरता पाहून मी आणि हर्ष मनातल्या मनात खुश होतो! आमचा प्लान यशस्वी झाला होता आणि आम्हा दोघांना सपना दिदीला झवायला मिळणार होते हे आता स्पष्ट झाले होते. तरीही...

तो ती आणि मी भाग : १९

अंगावर पाणी घेतल्याने सपना दिदीचा लाल पारदर्शक गाऊन तिच्या अंगाला चिकटला होता आणि आतली लाल ब्रेसीयर आणि पॅन्टी इतकी स्पष्ट दिसत होती की जणू तिने गाऊन घातलाच नव्हता. तिच्या मादक अंगाची पूर्ण गोलाई उठून दिसत होती आणि तिची भरगच्च जवानी त्या अंतर्वस्त्रातून ओथंबून जात...

तो ती आणि मी भाग : २०

सपना दिदी कामवासनेने हपापलेल्या दोन पुरूषांच्या कचकड्यात सापडली होती आणि आम्ही दोघेही जंगली श्वापद जसे सावजावर झपाटते तसे तिच्या अंगाला झटत होतो. दिदीचा उभार चोखता चोखता मी खाली पाहिले तर हर्षने पुन्हा तिच्या पुच्चीत आपले बोट घातले होते आणि तो ते आत-बाहेर करत होता....

तो ती आणि मी भाग : २१

मग हर्षने आपला अजस्त्र लवडा हातात पकडला आणि पुढे करत दिदीच्या फटीवर टेकवला. एकदा दोनदा तिच्या बोच्याच्या भोकावर लवडा वर-खाली घासल्यावर त्याने लवडा खाली तिच्या पुच्चीवर नेला. तिच्या पुच्चीच्या भोकाचा अंदाज घेत त्याने लवड्याचा सुपाडा भोकावर टेकवला आणि एक हलका पण पॉवरफूल...

तो ती आणि मी भाग : २२

ते ऐकून मी चाट पडलो की हर्षला माहीत होते की दिदी आपला दाणा घासत होती ते. तो सेक्सच्या खेळात किती माहीर होता हे त्यावरून कळत होते. पण तो दिदीच्या पुच्चीत लवडा गाळतोय हे ऐकून मी घाबरलो! तो माझ्या बहिणीच्या पुच्चीत गळला आणि ती प्रेग्नंट झाली तर पंचाईत व्हायची ह्या भीतीने...

तो ती आणि मी भाग : २३

सपना दिदीने गपकन माझा लंड तोंडात घेतला आणि चोखायला लागली. आईगगगऽऽऽ! काय सुख वाटले म्हणून सांगू माझ्या लंडाला! तिच्या तोंडाच्या ऊबदार स्पर्शाने माझ्या लंडातून एक गोड शिरशिरी वर माझ्या अंगात सळसळून गेली! टपकन तिच्या तोंडात पुन्हा लंड गाळावा अशी तीव्र इच्छा माझ्या...

तो ती आणि मी भाग : २४

काही क्षणानंतर सपना दिदीने माझे तोंड खाली ढकलले आणि तिच्या एका उभारावर आणले. भुकेल्या बाळासारखा मी तिच्या उभारावर झपाटलो आणि तिचा एक निप्पल तोंडात घेऊन चोखायला लागलो. ती माझ्या केसांमध्ये हात फिरवू लागली. तिची छाती चोखता चोखता मी तिला झवायला लागलो. तिने मला आपल्या...

तो ती आणि मी भाग : २५

दिदीच्या नितंबाची मागे-पुढे हालचाल व्हायला लागली तेव्हा मला वाटले हर्ष काहीतरी करत आहे. पण मी निरखून पाहिले तेव्हा माझ्या लक्षात आले की हर्ष काही करत नव्हता तर दिदी स्वत:हून आपली कंबर हलवायाला लागली होती. आता ती खरोखरच कामोत्तेजित झाली होती! ती तापलेली आहे हे पाहून...

तो ती आणि मी भाग : २६

माझी नजर अजूनही सपना दिदीच्या नितंबावर होती. ती खाली पडली होती पण तिचे नितंब अजूनही वर उचलले होते आणि तिच्या बोच्याचे भोक मला स्पष्ट दिसत होते. जेव्हा हर्षचा लवडा त्यातून बाहेर आला होता तेव्हा ते भोक खूप खुलले होते आणि टेबल टेनीसचा बॉल सहज जाईल इतके मोठे वाटत होते....

error: नका ना दाजी असं छळू!!