तो ती आणि मी भाग : १२

एकदा सपना दिदी माझ्या बेडवर पडून एक पुस्तक चाळत होती. मी तिच्या अंगावर नजर फिरवत तिला विचारले,

“दिदी, तू पुस्तक नेऊन तुझ्या रूममध्ये वाचतेस. मग येथेच का नाही वाचत.”

“हं मी काय लगेच जाऊन नाही वाचत. मला जसा वेळ मिळेल, मूड लागेल तसे वाचते.” तिने हसून उत्तर दिले.

“तरीपण येथे माझ्याबरोबर वाचत जा ना.”

“तुझ्याबरोबर? कशाला??”

“अगं खूप मजा येईल! आपण दोघे मिळून वाचत जाऊ.”

“अरे मी काही नुसते पुस्तक वाचत नाही त्याबरोबर.. जाऊ दे. तुला नाही कळणार.” असे बोलून ती गप्प झाली.

“काय नाही कळणार, दिदी? सांग ना मला.” मी तिला विचारले.

“काही नाही रे, असेच.” तिने सांगायचे टाळले.

“असेच नाही. मला माहीत आहे तू काय करत असेल ते.” मी चावटपणे हसत म्हणालो.

“काय करत असेल?” तिने मला तिरकसपणे विचारले.

“तू स्वत:ची कामतृप्ती करून घेत असेल.” मी बिनधास्त उत्तर दिले.

“नालायक! शब्द बरे माहीत तुला कामतृप्ती!” तिने हसत म्हटले.

“पण मी बरोबर बोलतोय ना? सांग ना.” मी पुन्हा विचारले.

“आता तुला माहीत आहे ना? मग कशाला विचारतोस? तसेच समज.”

“असे काय करतेस गं, दिदी? सांग ना बिनधास्त. आता काय लाजतेस एवढी.”

“अरे हो रे. मी तेच करते!” तिने शेवटी हसत उत्तर दिले.

“दिदी, तू जिजूंना मिस करत असशील ना??” मी हळूच विचारले.

“हं हो!” तिने थोडे उदासपणे म्हटले.

“तुला त्यांची आठवण येत असेल ना? खास करून ही पुस्तक वाचताना.” मी विचारले.

“हो! पण ठीक आहे! ते येथे नाहीत, काय करणार?” तिने खांदे उडवत म्हटले.

“डोंट वरी, दिदी! मी आहे ना.” मी हळूच म्हणालो.

“तू? तू असून काय फायदा??” तिने हसून म्हटले.

“फायदा काय? मी करेन ना जिजूंची कमी पुरी.” मी तिला डोळा मारत म्हटले.

“बेशरम!” तिने मला चापट मारत म्हटले, “मी काही बोलत नाही तर जास्तच चावटपणा करतोय.”

“खरंच, दिदी. तू मला कंसिडर कर तर खरे. मी तुला जिजूंची कमी भासू देणार नाही.” पुन्हा मी चावटपणे म्हणालो.

“समीर जास्त फाजीलपणा करू नकोस! मार देईल मी तुला.” असे म्हणून तिने मला चापटी मारल्या.

“एक विचारू, दिदी?” मी पुन्हा विचारले.

“आता काय?” तिने त्रासिकपणे म्हटले.

“काय करतेस तू नक्की? म्हणजे ही पुस्तक वाचताना.”

“अरे तुला माहीत आहे म्हणालास ना? मग परत कशाला विचारतोस?” तिने हसत म्हटले.

“नाही म्हणजे तू सांग ना नक्की काय करतेस तू?” मी हसून विचारले.

“अरे पण कशाला तुला पाहिजे सगळे डिटेल्स?”

“अगं सांग ना, दिदी. मला जाणून घ्यायचेय.”

“काही नाही. मी बेडवर पडते.”

“आणि?”

“मग पुस्तक वाचते.”

“आणि?”

“आणि वाचता वाचता माझ्या मांड्या एकमेकांवर चोळते.”

“आणि?”

“आणि तिकडे हात लावते.”

“कुठे?”

“कुठे म्हणजे? खाली! तेथे!” तिने लाजत उत्तर दिले.

“तेथे म्हणजे तुझ्या पुच्चीला??” मी बिनधास्त विचारले.

“समीरऽऽऽ! नालायक! सरळ सरळ बोलतोस!” असे म्हणून तिने हसत मला चापट मारली.

“बस काय, दिदी. आता पुच्चीला पुच्ची नाही म्हणायचे तर काय म्हणायचे.” मी हसत म्हणालो.

“बोल! बोल! अजून बेशरम्यासारखा बोल!” मला पुन्हा मारत ती म्हणाली.

“मग नुसतेच हात लावतेस की अजून काय करतेस?”

“अजून काही म्हणजे??” तिनेच मला उलटे विचारले.

“अजून म्हणजे बोटे घालतेस की दुसरे काही घालतेस?”

“चल चावट कुठला! मी नाही सांगणार.” तिने लाजत म्हटले.

“अगं सांग ना, दिदी. लाजू नकोस.”

“दोन्ही करते!” तिने पटकन म्हटले.

“दोन्ही करतेस? बोटे ठीक आहे पण दुसरे काय घालतेस??”

“आहे माझी एक गंमत.” तिने गुढपणे म्हटले.

“गंमत? काय आहे? सांग ना मला, दिदी.”

“नाही सांगणार. तू लगेच दाखव म्हणशील.” तिने हसत म्हटले.

“बरे दाखवू नकोस. पण सांग ना नुसते.” मी म्हणालो.

“एक रबराचा खोटा ‘तो’ आहे.” तिने लाजत लाजत उत्तर दिले.

“काय म्हणतेस, दिदी? कुठून आणला तू तो??” मी आश्चर्याने विचारले.

“तुझ्या जिजूंनी दिला होता. दुबईला जायच्या आधी.”

“अस्सं! जिजूंना कल्पना होती म्हणजे.”

“कसली?” तिने कळले नाही म्हणून सहज विचारले.

“की तुला त्यांच्या गैरहजेरीत त्याची गरज लागणार.”

“हं. वेरी फनी!” तिने मला वेडावत म्हटले.

“म्हणजे तू नुसती बोटे घालण्यापेक्षा तो घालून घेऊन समाधान करून घेशील.” मी सरळ सरळ म्हणालो.

“हॅऽऽ. आता हे बोलायची काय गरज आहे? माहीत आहे ना तुला?” तिने मला दटावत म्हटले.

सपना दिदीला काय माहीत होते की तिच्याबरोबर असे सेक्सविषयी बोलताना माझा लंड एकदम टाईट झाला होता! माझ्या लंडातून पाणी पाझरत होते. माझ्या बहि‍णीबरोबर असे नाजूक विषयासंबंधी बोलून मी एक वेगळीच उत्तेजना अनुभवत होतो.

मला खात्री होती की सपना दिदीही माझ्याबरोबर असे चावट बोलून उत्तेजित होत असावी. कारण तिचीपण सूक्ष्म हालचाल चालू होती व ती आपल्या मांड्या घासत होती.

“आणि दिदी दाण्याचे काय??” मी पुढे चावटपणे विचारले.

“दाणा म्हणजे??” तिने न कळून विचारले.

“अगं तुला दाणा माहीत नाही? तो तुमच्या पुच्चीच्या वर असतो ना, तो छोटा भाग, जो घासल्यावर तुम्ही एकदम पेटून उठता.”

“शी! कायपण शब्द वापरलास!” तिने लाजत म्हटले.

“अगं त्याला आम्ही दाणाच म्हणतो! पुच्चीदाणा!”

“बरे बरे! कळले तुझे ज्ञान!”

“तो दाणा घासतेस की नाही तू पुस्तक वाचताना?” मी कुतुहलाने विचारले.

“समीर ही सेक्सची पुस्तक वाचून तुझे ज्ञानही अगाधपणे वाढलेय. तुला सगळे माहीत आम्ही काय घासतो आणि काय घालतो ते.”

“ऑफकोर्स, दिदी! ज्ञान तर वाढणारच ना. फक्त एकच आहे. हे सगळे पुस्तकी ज्ञान आहे. मला काही प्रॅक्टीकल अनुभव नाही.”

“प्रॅक्टीकल अनुभवासाठी गर्लफ्रेंन्ड पटव. नाहीतर तुझे लग्न होईपर्यंत थांब. मग तुझ्या बायकोबरोबर घे सगळे प्रॅक्टीकल नॉलेज.” सपना दिदीने हसत हसत मला म्हटले.

“अगं, दिदी इथेच गोची आहे ना. मला गर्लफ्रेन्ड नाही आणि लग्नाला अजून बरीच वर्षे आहेत. तोपर्यंत मला हातगाडी चालवून समाधान मानावे लागतेय.”

“हातगाडी? आता ही काय भानगड आहे??” आता दिदीने कुतुहलाने विचारले.

“अगं हातगाडी म्हणजे आम्ही असे असे करतो ना ते,” असे बोलून मी माझी मूठ आवळून माझ्या जांघेजवळ आणली आणि तिला ती हलवून दाखवत म्हणालो, “स्पष्टपणे सांगायचे म्हणजे आम्ही मुठीत पकडून आमचा लंड असा हलवतो आणि पाणी गाळतो.”

“समीरऽऽऽ किती बेशरम आहेस रे तू!” असे बोलून ती फटाफट मला मारायला लागली. मारता मारता मला बोलू लागली, “मी काही बोलत नाही तर जास्तच घाण घाण बोलतोय. काही लाज-लज्जा शरम? बहीण ना मी तुझी? माझ्यासमोर सरळ सरळ बोलतोस. थांब मी तुला चांगली सडकावते.”

असे बोलून ती माझ्या अंगावर येऊन मला मारायला लागली.

मी तिचा मार चुकवायच्या प्रयत्नात तिचे हात धरू लागलो. ती माझ्या अंगावर येऊन मला मारायला लागली. मी खाली पडून तिला अंगावर येऊ दिले आणि उगाचच तिला मार चुकवतोय असे दाखवत होतो पण खरे तर मी तिच्या मादक अंगाचे स्पर्शसुख अनुभवत होतो.

ती प्रॅक्टीकली माझ्या अंगावर झोपली होती व मला मारत होती. आणि मी जवळ जवळ तिला कवेत घेऊन चोंबळत होतो. माझा कडक झालेला लंड खाली तिच्या जांघेत खुपत होता. तिच्या छातीचे उभार माझ्या छातीवर चिरडत होते. तिला ते चांगले कळत होते पण तरीही ती माझ्या अंगाला झटत होती.

आम्ही दोघेही हसण्यावारी खोटी खोटी मारामारी करत होतो पण खरे म्हणजे मी तिच्याकडून स्पर्शसुख घेत होतो आणि तीपण बहुतेक माझ्याकडून आनंद घेत होती. शेवटी जेव्हा मी तिच्या उभारांना हात लावायला सुरूवात केली तेव्हा ती उठायला लागली.

तिच्या बहुतेक लक्षात आले की ती जर आता उठली नाही तर मी अजून चान्स मारून काय काय करेल. तेव्हा ती माझ्या अंगावरून उठली. मीपण पुढे काही केले नाही व तिला उठू दिले. हसत हसत ती उठली आणि म्हणाली ‘मी जाते आता’. जेव्हा ती पुस्तक घेऊन माझ्या रूममधून जायला लागली तेव्हा मी तिला विचारले,

“दिदी आता एक शेवटचे विचारतो. खरे खरे उत्तर दे.”

“बोल!” तिने वळून पाहत म्हटले.

“आपण आत्ता असे चावट चावट बोलताना तुला काही होत होते का??”

“म्हणजे काय?”

“म्हणजे उत्तेजना. खाली तुझ्या मांड्यांमध्ये तेथे हलचल.”

“का? का विचारतोस तू हे??” तिने एक भुंवई उडवत विचारले.

“कारण मी उत्तेजित होत होतो. माझा लंड टाईट झाला. तुझ्याबरोबर असे चावट, लैंगिक बोलताना मी तापत होतो.”

“तू तर तसाही नालायक आहेस! मग तुला हे सगळे होणारच!” तिने हसत म्हटले.

“हे माझ्या प्रश्नाचे उत्तर नाही, दिदी. सांग ना तूपण उत्तेजित होत होतीस की नाही??”

“वेल. खरे सांगायचे म्हणजे. येस्स! मीपण उत्तेजित झाले!”

“वाऊ! मला डाऊट होताच. म्हणजे तुझी पुच्चीपण पाझरली असेल ना??” मी बेधडक विचारले.

“युऽऽऽ रास्कल! नालायक! बेशरम!” ती मला शिव्या देऊ लागली.

“हे ह्या प्रश्नाचे उत्तर नाही. खरे काय ते सांग.” मी तिच्या शिव्यांकडे दुर्लक्ष करत विचारले.

“हो! हो! हो! माझी पुऽऽ तीपण पाझरली! झाले समाधान? जाते मी आता.”

असे बोलून ती लाजत शरमत निघून गेली. मग नंतर मी काय केले हे वेगळे सांगायची गरज नाही.

आमचा हा किस्सा आणि संभाषण मी जेव्हा नंतर हर्षला सांगितले तेव्हा त्याने माझ्यासमोर आपला लंड हलवून हलवून गाळला. मला शेवटी तो म्हणाला,

“समीर आता तुझ्या दिदीला तो रबराचा लंड जास्त दिवस वापरायची गरज पडली नाही पाहिजे. माझा लंड आणि तुझा लंड तिच्या त्या प्यासी चूतमध्ये गेलाच पाहिजे. आता कसेही करून एक दोन दिवसात तुझ्या बहि‍णीला आपण झवायलाच पाहिजे. आता मला राहवत नाही. तूपण तिला झवायला बेताब असशील. तेव्हा लवकर काय ते करूया.”

“हो रे, हर्षभाय. मलापण तेच वाटतेय. तीन दिवसानंतर आपल्याला चांगला चान्स आहे. माझे आई-बाबा एका लग्नासाठी पुण्याला जाणार आहेत दोन दिवस. तेव्हा घरात फक्त मी आणि दिदी असेल. तेव्हा आपण तो चान्स घेऊया. तोपर्यंत तीन दिवस मी तिला अजून तापवतो.”

“चालेल चालेल! तसे झाले तर बरेच होईल! तुझे आई-बाबा घरात नसतील तर अजूनच चांगले आहे. मार दो हतोडा, जब लोहा गरम है तो! म्हणजे तुझ्या दिदीची चूत गरम आहे तर.”

असे बोलून तो छद्मीपणे हसला! मीपण हसून त्याला दुजोरा दिला.

मग पुढचे तीन दिवस मी दिदीला वेगवेगळी पुस्तक देऊन तापवत राहलो. ती पुस्तक न्यायला आली की तिच्याबरोबर चावट चावट बोलून तिला उत्तेजित करत होतो आणि स्वत:ही उत्तेजित होत होतो. कधी कधी मी तिच्या अंगचटीला जायचो आणि तिला इकडे तिकडे हात लावायचो. पण आता तिला त्याचे काहीच वाटेनासे झाले.

ठरल्याप्रमाणे तीन दिवसानंतर दुपारी आमचे आई-बाबा एका लग्नाकरिता दोन दिवस पुण्याला निघून गेले. आता मी आणि सपना दिदी दोन दिवस पूर्णपणे एकटे घरात राहणार होतो. ते गेल्यानंतर अर्ध्या तासाने सपना दिदी माझ्या रूममध्ये आली.

तिने अंगात फक्त एक ढगळ पण पारदर्शक शर्ट घातला होता. नेहमीसारखे त्या पारदर्शक शर्टमधून मला तिचे निप्पल आणि अरोला दिसत होता. खाली तिने एक गुडघ्या एवढा शॉर्ट स्कर्ट घातला होता.

तिचा हा स्कर्ट लग्नाच्या आधी ती कॉलेजला जायची तेव्हाचा होता व बरीच वर्षे तिने तो घातला नव्हता. बहुतेक मला दाखवण्यासाठी तिने तो आज घातला होता. पण तिने तो आज खास करून का घातला होता ह्याचे वेगळे कारण होते आणि ते मला माहीत होतो.

तो ती आणि मी

"अरे! तू कधी आलास?" हर्ष आत येत मला म्हणाला. "आत्ताच आलो!" मी गडबडत उत्तर दिले. "ते पुस्तक तू कशाला घेतला?" असे म्हणत तो पुढे आला आणि माझ्या हातातील पुस्तक घेत पुढे म्हणाला, "अरे बाबा, हे पुस्तक तुला वाचायला नाही हाय. हे फक्त मोठ्या माणसांनी वाचायचे पुस्तक हाय."...

तो ती आणि मी भाग : २

मग त्यानंतर मी दर दिवशी त्याला सेक्सी कथांच्या तसल्या पुस्तकाबद्दल विचारायला लागलो आणि तो नंतर देतो असे सांगून काही ना काही कारणाने मला पुस्तक द्यायचे टाळत राहला. असे जवळ जवळ आठवडाभर चालले. तो आठवडाभर मी आधी वाचलेल्या पुस्तकामधील झवाझवीचे वर्णन आठवत होतो व दिवसातून...

तो ती आणि मी भाग : ३

पहिल्या आठवड्यात सपना दिदी २/३ वेळा त्याच्याकडे कपडे आणायला गेली त्यानंतर पुढच्या संध्याकाळी जेव्हा मी त्याच्याकडे कपडे आणायला गेलो तेव्हा उत्साहाने तो मला सांगायला लागला, "यार, समीर! काल तुझ्या बहि‍णीने काय मस्त गुलाबी ड्रेस घातला होता! त्यात ती एकदम सेक्सी दिसत...

तो ती आणि मी भाग : ४

मला कळत होते की माझ्या बहि‍णीबद्दल प्रत्येक वाक्य बोलताना तो जास्तच एक्साईट होत चालला होता. आपल्या लुंगीवरून त्याने आपल्या लंडावर हात फिरवायला सुरूवात केली होती. तो जसा एक्साईट होता तसा मीपण एक्साईट होत होतो. माझा लंडपण टाईट होत चालला होता. त्याच्या लुंगीवरील तंबूकडे...

तो ती आणि मी भाग : ५

त्याने मला त्याच्या आतल्या रूममध्ये नेले आणि त्याने आम्हा दोघांसाठी चहा बनवला. चहा घेता घेता आम्ही माझ्या बहि‍णीला झवण्याचे प्लानिंग करू लागलो. बाईच्या बाबतीत हर्ष एकदम हुशार होता! बाईला कसे पटवायचे ह्याचा अनेक आयडीया त्याच्या डोक्यात होत्या आणि कुठल्या आयडीया माझ्या...

तो ती आणि मी भाग : ६

दुसर्‍या दिवशी सकाळी मी हर्षच्या दुकानावर कपडे द्यायला गेलो. मग मी प्रामाणिकपणे त्याला काय घडले ते सगळे सांगितले. माझा प्रगती ऐकून तोपण जाम खुश झाला! माझी पाठ थोपटत तो आनंदाने मला म्हणाला, "बघितलस मी तुला सांगत होतो ना तुझी बहीण पक्की झवाडी आहे. ती नक्कीच आपल्याला...

तो ती आणि मी भाग : ७

मला गर्दीची पूर्ण कल्पना होती आणि म्हणून गर्दीत दिदीला चोंबळायचा चान्स घेण्यासाठी मी तिला बसमध्ये आणले होते. तसे तर बसमध्ये अनेक बायकां-मुलीं होत्या तेव्हा माझ्या बहिणीकडे खास कोणाचे लक्ष नव्हते पण आजूबाजूचे २/३ जण तिच्यावर लक्ष ठेवून होते. अर्थात, मी तिच्याशी बोलत...

तो ती आणि मी भाग : ८

लोक उतरत होती, चढत होती आणि पूर्ण प्रवासभर बसमध्ये गर्दी होती. नंतर जेव्हा आम्ही मार्केटला पोहचलो तेव्हा बस मधून उतरायचे म्हणून सपना दिदी प्रथम उठून उभी राहिली. मी सीटवर बसूनच राहलो व वळून मी फक्त पाय बाहेर काढून दिदीला बाहेर यायला जागा करून दिली. जेव्हा दिदी सीटच्या...

तो ती आणि मी भाग : ९

मी सपना दिदीच्या पायावरून पाय टाकत तिला ओलांडू लागलो. माझी नजर तिच्या छातीच्या उभारांवर खिळली होती. तिला त्याची कल्पना होती पण ती माझ्याकडे न पहाता टीव्हीवर नजर खिळवून होती. तिने हळूच तिचा एक पाय वर केला आणि ते माझ्या लक्षात आले नाही. माझ्या लक्षात येईपर्यंत उशीर झाला...

तो ती आणि मी भाग : १०

"अगं दिदी. खरंच सांगतो." मी नकार देत म्हटले. "तुला नाही ना सांगायचे. थांब, रात्री बाबा येऊ दे. मग मी सांगते सगळे त्यांना. मग बघ तुझी कशी धुलाई करतील ते." तिने शेवटी मला निर्वाणीचे धमकावले. "नको, दिदी! प्लीज बाबांना काही सांगू नकोस! माझी तर पुरी वाट लागेल. ते तर मला...

तो ती आणि मी भाग : ११

"ओके! दिदी. मी असली पुस्तक वाचणे बंद करेन. तुझ्याकडे पहाणेही बंद करेन. पण माझ्या मनात ऑलरेडी तुझ्याविषयी जे आकर्षण निर्माण झालेय त्याचे काय? मी कितीही ठरवले तरी तुझ्याविषयीचे कामुक विचार माझ्या मनात यायचे थांबत नाही. आत्तापण बघ. तू हा ड्रेस घातला आहेस. तर माझी नजर...

तो ती आणि मी भाग : १३

आदल्या दिवशी मी तिला जे पुस्तक दिले होते त्यात एक बहीण-भावाच्या संभोगाची कथा होती. कॉलेजमध्ये जाणाऱ्या एका बहि‍णीबरोबर एक भाऊ सेक्स करतो अशी ती कथा होती. त्या कथेतील ती बहीण असा शॉर्ट स्कर्ट घालायची आणि त्याने तो भाऊ उत्तेजित व्हायचा. मग तिने तो स्कर्ट घातलेला असतानाच...

तो ती आणि मी भाग : १४

मला तर खरे दिदीचे उभार अजून चोखायचे होते पण आता ती परत चोखायला देणे मुश्किल होते. तेव्हा मी नाइलाजाने बेडवरून उठलो. मग मी पुस्तक काढायला कपाटाकडे जाऊ लागलो. माझ्या मनात हर्षने सांगितलेल्या टिप्सचे विचार चालू होतो. त्याने मला सांगितले होते की सपना दिदीने मला तिच्या...

तो ती आणि मी भाग : १५

"हॅऽऽ त्याला काय माहीत तुझे जिजू मला कसे झवतात ते." दिदीने डोळे मिटून घेत मान मागे टाकत मादक आवाजात म्हटले. तिच्या आवाजात उन्माद होता, उत्तेजना होती! "ते त्याला माहीत नाही पण तो ठामपणे म्हणतो की तो तुला जास्त चांगले झवेल आणि मलापण ती खात्री आहे!" तिच्या एका उभारावरील...

तो ती आणि मी भाग : १६

दिदी काही क्षण विचारात पडली! मी तिच्या पुच्चीत एक बोट घालत होतो आणि वर तिचा एक उभार दाबत होतो. त्याने तिची कामवासना भडकत राहिली आणि शेवटी ती कामातुर होत म्हणाली, "ठीक आहे, समीर. जर तुला तसे हवे असेल. तुमचे तसे आधी ठरले असेल तर मी जायला तयार आहे. तशीपण मी आता रांड...

तो ती आणि मी भाग : १७

हर्ष सपना दिदीबरोबर इतके बिनधास्त बोलत होता जणू ती त्याची मैत्रिण आहे. पोरी पटवण्याचे त्याचे हेपण एक कसब होते. तिच्याबरोबर असे कामुकपणे बोलताना तो उत्तेजित होत होता आणि त्याचा लवडा त्याच्या लुंगीत उठत होता. त्याच्या हलणाऱ्या लुंगीच्या दिशेने सपना दिदीची नजरही जात...

तो ती आणि मी भाग : १८

तिला त्याच्याकडून झवून घ्यायला किती घाई झाली होती हे तिच्या चेहर्‍यावर स्पष्ट दिसत होते आणि तिची घालमेल आणि अधीरता पाहून मी आणि हर्ष मनातल्या मनात खुश होतो! आमचा प्लान यशस्वी झाला होता आणि आम्हा दोघांना सपना दिदीला झवायला मिळणार होते हे आता स्पष्ट झाले होते. तरीही...

तो ती आणि मी भाग : १९

अंगावर पाणी घेतल्याने सपना दिदीचा लाल पारदर्शक गाऊन तिच्या अंगाला चिकटला होता आणि आतली लाल ब्रेसीयर आणि पॅन्टी इतकी स्पष्ट दिसत होती की जणू तिने गाऊन घातलाच नव्हता. तिच्या मादक अंगाची पूर्ण गोलाई उठून दिसत होती आणि तिची भरगच्च जवानी त्या अंतर्वस्त्रातून ओथंबून जात...

तो ती आणि मी भाग : २०

सपना दिदी कामवासनेने हपापलेल्या दोन पुरूषांच्या कचकड्यात सापडली होती आणि आम्ही दोघेही जंगली श्वापद जसे सावजावर झपाटते तसे तिच्या अंगाला झटत होतो. दिदीचा उभार चोखता चोखता मी खाली पाहिले तर हर्षने पुन्हा तिच्या पुच्चीत आपले बोट घातले होते आणि तो ते आत-बाहेर करत होता....

तो ती आणि मी भाग : २१

मग हर्षने आपला अजस्त्र लवडा हातात पकडला आणि पुढे करत दिदीच्या फटीवर टेकवला. एकदा दोनदा तिच्या बोच्याच्या भोकावर लवडा वर-खाली घासल्यावर त्याने लवडा खाली तिच्या पुच्चीवर नेला. तिच्या पुच्चीच्या भोकाचा अंदाज घेत त्याने लवड्याचा सुपाडा भोकावर टेकवला आणि एक हलका पण पॉवरफूल...

तो ती आणि मी भाग : २२

ते ऐकून मी चाट पडलो की हर्षला माहीत होते की दिदी आपला दाणा घासत होती ते. तो सेक्सच्या खेळात किती माहीर होता हे त्यावरून कळत होते. पण तो दिदीच्या पुच्चीत लवडा गाळतोय हे ऐकून मी घाबरलो! तो माझ्या बहिणीच्या पुच्चीत गळला आणि ती प्रेग्नंट झाली तर पंचाईत व्हायची ह्या भीतीने...

तो ती आणि मी भाग : २३

सपना दिदीने गपकन माझा लंड तोंडात घेतला आणि चोखायला लागली. आईगगगऽऽऽ! काय सुख वाटले म्हणून सांगू माझ्या लंडाला! तिच्या तोंडाच्या ऊबदार स्पर्शाने माझ्या लंडातून एक गोड शिरशिरी वर माझ्या अंगात सळसळून गेली! टपकन तिच्या तोंडात पुन्हा लंड गाळावा अशी तीव्र इच्छा माझ्या...

तो ती आणि मी भाग : २४

काही क्षणानंतर सपना दिदीने माझे तोंड खाली ढकलले आणि तिच्या एका उभारावर आणले. भुकेल्या बाळासारखा मी तिच्या उभारावर झपाटलो आणि तिचा एक निप्पल तोंडात घेऊन चोखायला लागलो. ती माझ्या केसांमध्ये हात फिरवू लागली. तिची छाती चोखता चोखता मी तिला झवायला लागलो. तिने मला आपल्या...

तो ती आणि मी भाग : २५

दिदीच्या नितंबाची मागे-पुढे हालचाल व्हायला लागली तेव्हा मला वाटले हर्ष काहीतरी करत आहे. पण मी निरखून पाहिले तेव्हा माझ्या लक्षात आले की हर्ष काही करत नव्हता तर दिदी स्वत:हून आपली कंबर हलवायाला लागली होती. आता ती खरोखरच कामोत्तेजित झाली होती! ती तापलेली आहे हे पाहून...

तो ती आणि मी भाग : २६

माझी नजर अजूनही सपना दिदीच्या नितंबावर होती. ती खाली पडली होती पण तिचे नितंब अजूनही वर उचलले होते आणि तिच्या बोच्याचे भोक मला स्पष्ट दिसत होते. जेव्हा हर्षचा लवडा त्यातून बाहेर आला होता तेव्हा ते भोक खूप खुलले होते आणि टेबल टेनीसचा बॉल सहज जाईल इतके मोठे वाटत होते....

error: नका ना दाजी असं छळू!!