तो ती आणि मी भाग : १३

आदल्या दिवशी मी तिला जे पुस्तक दिले होते त्यात एक बहीण-भावाच्या संभोगाची कथा होती. कॉलेजमध्ये जाणाऱ्या एका बहि‍णीबरोबर एक भाऊ सेक्स करतो अशी ती कथा होती. त्या कथेतील ती बहीण असा शॉर्ट स्कर्ट घालायची आणि त्याने तो भाऊ उत्तेजित व्हायचा. मग तिने तो स्कर्ट घातलेला असतानाच तो तिला झवतो असे कथेत वर्णन केलेले होते.

बहुतेक ते वाचून सपना दिदी तापली असावी आणि मला दाखवायला तसा स्कर्ट घालून आली होती. तिच्या हातात ते पुस्तक होते. आल्या आल्या ती माझ्या बेडवर पहुडली आणि ते पुस्तक माझ्यासमोर चाळू लागली.

त्या शॉर्ट स्कर्टमधून दिसणाऱ्या तिच्या मांड्यां मी पाहत होतो. मी तिच्या समोर बेडवर पडलो आणि तिच्या अंगावर नजर फिरवत राहलो. मला तिच्याकडे पाहताना पाहून दिदी हसली आणि तिने मला विचारले,

“समीर ह्यातील ती बहीण-भावाची कथा तू वाचलीस का?”

“वाचली दिदी! तीन चार वेळा.” तिच्या शर्टच्या गळ्यातील खळगीत नजर घालत मी उत्तर दिले.

“कशी वाटली??” तिने उत्सुकतेने विचारले.

“एकदम सेक्साट! खूपच उत्तेजक! मी चार वेळा लंड गाळला.” मी बिनधास्त सांगून टाकले.

“हो! ते तर सहाजिकच आहे. तुला तर नक्कीच आवडणार! बहीण-भावाचा सेक्स होता ना.” तिने मिश्किलपणे हसत म्हटले.

“आणि तुला, दिदी? तुला नाही का आवडली?” मी तिला विचारले.

“आवडली ना!” तिने लाजत उत्तर दिले.

“नुसती आवडली? अजून काही वाटले नाही? म्हणजे उत्तेजना! एक्साईटमेंट??”

“ते तर सगळ्याच कथा वाचून होते.” तिने मोघम उत्तर दिले.

“हो गं. पण ही खास बहीण-भावाची कथा वाचून तुला काही विशेष वाटले की नाही?”

“वाटले ना. फार मजा वाटली!”

“म्हणजे तुला मी आठवलो का कथेतील भावाबद्दल वाचून.”

“आठवलास ना. तोपण तुझ्यासारखाच चावट होता.”

“मलापण कथेतील बहि‍णीबद्दल वाचून तू आठवलीस.”

“ते काय तू वेगळे सांगायची गरज नाही. तुला तर तशीही मी सगळीकडे दिसत असते. हो ना?” तिने हसून म्हटले.

“हां. ते तर आहेच. पण ही खास बहीण-भावाच्या सेक्सची कथा वाचताना खूपच आठवलीस. आत्तापण तू त्या कथेतील बहिणीसारखीच दिसतेय.”

“ओहहऽऽ मी हा स्कर्ट घातला म्हणून तू म्हणतोस का??”

“हो ना. आणि तू हा स्कर्ट मुद्दाम आजच घातलाय. त्या कथेतील बहि‍णीसारखी दिसावी म्हणून.”

“हुंऽऽ असे काही नाही. मी खूप दिवस विचार करत होतो हा घालायचा.” तिने खोटे स्पष्टीकरण दिले.

“काही का असेना. आज तो तुला एकदम सेक्सी वाटतोय. मला त्या कथेतील बहि‍णीची आठवण करून देतोय.”

“तुला आठवण करून देतोय इतपत ठीक आहे. पण आता त्या कथेतील घटने सारखे काही करायला लावू नकोस.”

सपना दिदीने मला तसे म्हटले त्यात वेगळाच अर्थ होता. तिला बहुतेक म्हणायचे होते की कथेतील घटनेसारख्या घटना आम्ही प्रत्यक्षात करू शकत होतो. तिला बहुतेक तेच सुचवायचे होते. तेव्हा मी कथेतील घटना आठवल्या आणि त्यातील एक प्रसंग आठवून तिला म्हणालो,

“दिदी त्या कथेतील भावाची जशी इच्छा होती तशी माझीपण खरी इच्छा आहे.”

“कुठली इच्छा?” तिला ते वाचले होते तरी मला विचारत होती.

“तुझ्या छातीचे उभार बघण्याची.” मी हसत उत्तर दिले.

“हॅऽऽऽ ते तर तू नेहमीच बघत असतोस.” तिने चावटपणे उत्तर दिले.

“हो! पण तुझ्या कपड्या आडून दिसते तेवढेच.”

“हंऽऽ आणि मी कपडे बदलताना, ब्रेसीयर घालताना दरवाजातून बघत असतोस ते.”

“ते.. ते मी लांबून बघतो. असे जवळून मनसोक्तपणे नाही पाहिले मी कधी तुझे उभार. तेव्हा दाखव ना मला.”

मी सपना दिदीला सेक्सी आवाजात गळ घातली. माझी मागणी ऐकून तिचा चेहरा शरमेने लाल झाला होता. एक्साईटमेंटमुळे तिच्या श्वासाची गती वाढली होती आणि तिच्या छातीचे उभार वरखाली होत होते.

त्या तलम शर्टमधून मला तिचे ताठर झालेले निप्पल कळत होते. बहुतेक माझ्या त्या मागणीने तीपण उत्तेजित झालेली होती. म्हणजे तिला बहुतेक मनातून वाटत असावे मला उभार दाखवावे पण तरीही ती मला खेळवत म्हणाली,

“अरे पण काय करणार तू बघून? तसेही तू चोरून पाहिलेच आहे ना? मग झाले तर.”

“असे गं काय करतेस, दिदी. दाखव ना.”

“नाऽऽहीऽऽ!” दिदीने लाडात येऊन सुरात नकार दिला.

“बरे, दिदी. मला एक सांग. मी चोरून पाहतो हे तुला माहीत असायचे. हो ना?”

“हो!”

“तरीही तू मला दाखवत रहायची. म्हणजे मला काही न बोलता तुझे कपडे बदलणे चालू ठेवायचीस. हो की नाही?”

“हो!”

“मग तेव्हा तू मला लांबून तुझे उभार दाखवलेत. तर मग आता जवळून दाखवायला ना का म्हणतेस? तसेही मी ते पाहिले आहेत ना. मग आत्तापण दाखव.”

माझा युक्तीवाद तिला पटला आणि ती मिश्किलपणे हसायला लागली. हसत हसत ती म्हणाली,

“ओके, समीर! दाखवते तुला मी. पण तू नंतर सारखे सारखे दाखव म्हणायचे नाही. आणि तू फक्त ते पाहायचे आणि समाधान मानायचे. मग म्हणायचे नाही ‘मला हात लावू दे ना’, ‘मला चोखायला दे ना’, नंतर मग तुझ्या मागण्या वाढत जातात. मी नाही ते काही करू देणार.”

सपना दिदीच्या त्या अटींमध्ये पुन्हा वेगळाच अर्थ होता जो मी बरोबर जाणला! ती अप्रत्यक्षपणे मला सांगत होती की मी तिच्या उभारांना हात लावावा, तिचे उभार चोखावे. ते मी पुढील परिस्थितीवर ठरवणारच होतो पण सध्या ती तिचे उभार मला दाखवायला तयार झाली म्हणून मी खुश झालो!

माझ्याकडे मादक डोळ्यांनी पाहत तिने विचारले,

“मी झोपून दाखवू की बसून दाखवू?”

“कसेही! माझी काही हरकत नाही,” मी आनंदाने म्हटले व तिच्यावर नजर फिरवत पुढे म्हणालो, “पण हां तू असेच पडून दाखवले तर मला बघायला आवडेल. तुझी ही पोझ एकदम सेक्सी आहे!”

सपना दिदी माझ्या बेडवर पाय पसरून पाठीवर पडली होती. तिने एक पाय गुडघ्यात दुमडून थोडा वर घेतला होता ज्याने तिच्या मांडीचा आतला भाग अगदी आत जांघेपर्यंत दिसत होता. तिने हळूहळू एक एक करत आपल्या शर्टाची बटणे काढायला सुरूवात केली.

माझी नजर गूळाला माश्या चिकटतात तशी तिच्या उभारांवर खिळली होती. माझ्या डोळ्यात कामवासना ओथंबून भरली होती! सगळी बटणे काढल्यावर तिने शर्टाच्या दोन्ही बाजू पकडल्या आणि सावकाश आपल्या उभारांवरून बाजूला केल्या.

आणि माझ्या बहि‍णीचे पुष्ट, भरगच्च उभार माझ्या हावऱ्या नजरेसमोर नग्न झाले! झोपलेली असल्याने ते किंचित ओघळले होते पण त्याची गोलाई आणि पुष्टपणा दिसून येत होता. तीपण उत्तेजित होती म्हणून तिचे तांबूस चॉकलेटी निप्पल एकदम कडक झाले होते व छताच्या दिशेने ताठ उभे होते.

निप्पल भोवतीचा डार्क अरोला उत्तेजनेने आकसला होता. तिच्या छातीचे उभार पाहून माझे डोळे चमकले आणि उत्तेजनेने माझ्या लंडाने आचका दिला! आपसूक मी उठून थोडा तिच्या जवळ सरकलो. जसे मी तिच्या जवळ सरकलो तसे तिने आपले डोळे मिटून घेतले.

मी तिच्या जवळ सरकलो म्हणजे तिच्या उभारांना हात लावू शकत होतो. म्हणजेच तिने डोळे उघडे ठेवून पाहायला पाहिजे होते की मी तिला हात लावता कामा नये. पण उलट तिने डोळे मिटून घेतले होते. म्हणजेच मला तिला काहीही करण्याचा तो एक इशारा होता.

मी हळूच माझा हात पुढे केला. हलकेच मी तिच्या उभारावर हात नेत तिच्या निप्पलला माझ्या तर्जनीचा स्पर्श केला. माझ्या बोटाच्या स्पर्शाने तिच्या अंगाला एक हलकासा झटका बसला आणि तिने डोळे गच्च मिटून घेऊन एक सुस्कारा बाहेर टाकला!

तिच्या चेहर्‍याकडे दुर्लक्ष करत मी तिच्या निप्पल वर लक्ष केंद्रित केले आणि माझे बोट तिच्या निप्पलवर वर्तुळाकार फिरवू लागलो. तिचा निप्पल तसाही कडक होता पण माझ्या स्पर्शाने अजूनच निबर झाला!

हळूहळू मी बोट फिरवण्याची गती वाढवली. बोट फिरवता फिरवता मी तिचा निप्पल खाली दाबायला लागलो. पण तो चांगलाच कडक होता तेव्हा खाली जास्त दबत नव्हता. मी तिच्या निप्पलशी हर्षने सांगितले तसे खेळत होतो.

त्याने मला सांगितले होते की स्त्रियांचे निप्पल अशा तऱ्हेने हातळले तर त्या खूपच एक्साईट होतात. मग त्या एक्साईटमेंटमध्ये त्या कश्याही झवायला देतात. हर्षच्या म्हणण्याप्रमाणे मी माझ्या बहि‍णीला एक्साईट करण्याचा प्रयत्न करत होतो.

सपना दिदी मला काही बोलत नव्हती म्हणजे तिलापण ह्यात मजा वाटत होती. तिने मला हात लावू नकोस म्हणून सांगितले होते पण तरीही ती मला स्पर्श करू देत होती. म्हणजेच तिलाही ते हवे होते. मी तिचा निप्पल बोटाच्या चिमटीत पकडला आणि हलकेच दाबायला लागलो. तिच्या तोंडातून हलके हुंकार बाहेर पडायला लागले.

काही क्षण मी तिचा बोटाच्या चिमटीत पकडून कुस्करत राहलो आणि मग मला राहवले नाही. मी खाली वाकलो आणि तिच्या निप्पलवर मी माझे ओठ टेकवले. पुन्हा एकदा तिच्या अंगाला झटका बसला पण तिच्याकडून दुसरी काही हालचाल झाली नाही.

मी हळूच ओठ विलग केले आणि तिचा निप्पल तोंडात घेतला. तोंडात घेतल्याबरोबर मी माझी जीभ तिच्या निप्पलवर फिरवू लागलो. जि‍भेने तिचा निप्पल कुरवाळत मी तिच्या अरोल्यावर माझे ओठ घासले. मग मी तिचा निप्पल जोराने चोखायला लागलो.

तिच्या अरोल्यासकट तिचा निप्पल तोंडात घेऊन मी चोखत होतो. त्याने सपना दिदी थोडी चेकाळली आणि माझ्या केसांवर हात फिरवत बडबडायला लागली,

“ओह, समीर. मी तुला म्हटले ना. माझ्या छातीला हात लावायचा नाही. हात लावणे तर दूर, तू तर माझी छाती चोखायलाच लागला. आहहऽऽऽ”

तिच्या प्रेमळ तक्रारीकडे दुर्लक्ष करत मी तिची छाती चोखत राहलो. आईऽऽ गं! तिचा निप्पल एकदम टेस्टी लागत होता! एक खारट तुरट चव त्याला येत होती. दिदी आपल्या धुंदीत बडबडत होती,

“ओहहऽऽऽ समीरऽऽऽ. नकोऽऽऽ नाऽऽऽ. नकोऽऽऽ नाऽऽऽ चोखूऽऽऽ. प्लीजऽऽऽ. नकोऽऽऽ करूऽऽऽ असेऽऽऽ. अशानेऽऽऽ माझाऽऽऽ माझ्यावरऽऽऽ ताबाऽऽऽ राहणारऽऽऽ नाहीऽऽऽ. प्लीजऽऽऽ स्टॉऽऽपऽऽ इटऽऽऽ.”

एकतर मी दिदीची छाती चोखत होतो. त्यावर ती उत्तेजनेने चेकाळून बडबडत होती. त्याने माझा लंड कमालीचा टाईट झाला होता! माझ्या लंडात आणि अंगात कामवासना भिनली होती व पाशवी विचार माझ्या मनात चालू होतो.

असे वाटत होते असाच तिचा स्कर्ट वर करावा आणि तिच्या पुच्चीत लंड घालून तिला झवावे. पण मी हर्षला वचन दिले होते की मी त्याला पहिले तिला झवायला देईल आणि मगच मी तिला झवेन. तेव्हा मी माझ्या मनावर मोठ्या मुश्किलीने ताबा ठेवत होतो.

आळीपाळीने मी तिचे दोन्ही उभार चोखतो होतो, चाटत होतो, दाबत होतो. मन तर भरत नव्हते पण नाइलाजाने मी तिच्या छातीवरून तोंड वर केले आणि तिला म्हणालो,

“ओह दिदी! तुझे उभार किती मस्त आहेत! एकदम लुसलुशीत पण एकदम कडक! जिजू किती नशीबवान आहेत! त्यांना तुझ्यासारखी सेक्सी बायको मिळाली.”

“तू थांबलास काऽऽऽ? तुझे मन भरलेऽऽ??” मादक डोळ्याने माझ्याकडे पाहत तिने मादक स्वरात विचारले.

“हं? हो! नाही म्हणजे मी करणार होतो अजून पण मी चोखू का अजून??” मी गडबडत म्हणालो.

“नको! राहू दे आता. तुझे मन भरले ना. बस झाले आता.” असे म्हणत ती हळुवारपणे उठून बसली.

“मला अजून चोखायचे होते.” मी आशाळभूतपणे तिच्या उघड्या छातीकडे पाहत म्हटले.

“आता नाही! मज्जा संपली!” असे म्हणत तिने आपले शर्ट उभारांवर घेऊन ते झाकून घेतले.

“आता झाकतेस कशाला, दिदी? तसेच राहू दे ना उघडे. मला बघायला बरे पडेल.” मी चावटपणे तिला म्हणालो.

“चल नालायक कुठला! मी काय तुझ्यासारखी लाज थोडीच सोडलीय.”

“आता आणखिन काय लाजायचे त्यात? मी तर सगळे पाहिलेय.”

“बरे बरे. चल आता मला नवीन पुस्तक दे. बघू तरी नवीन काय आहे ते.” सपना दिदीने मला म्हटले.

तो ती आणि मी

"अरे! तू कधी आलास?" हर्ष आत येत मला म्हणाला. "आत्ताच आलो!" मी गडबडत उत्तर दिले. "ते पुस्तक तू कशाला घेतला?" असे म्हणत तो पुढे आला आणि माझ्या हातातील पुस्तक घेत पुढे म्हणाला, "अरे बाबा, हे पुस्तक तुला वाचायला नाही हाय. हे फक्त मोठ्या माणसांनी वाचायचे पुस्तक हाय."...

तो ती आणि मी भाग : २

मग त्यानंतर मी दर दिवशी त्याला सेक्सी कथांच्या तसल्या पुस्तकाबद्दल विचारायला लागलो आणि तो नंतर देतो असे सांगून काही ना काही कारणाने मला पुस्तक द्यायचे टाळत राहला. असे जवळ जवळ आठवडाभर चालले. तो आठवडाभर मी आधी वाचलेल्या पुस्तकामधील झवाझवीचे वर्णन आठवत होतो व दिवसातून...

तो ती आणि मी भाग : ३

पहिल्या आठवड्यात सपना दिदी २/३ वेळा त्याच्याकडे कपडे आणायला गेली त्यानंतर पुढच्या संध्याकाळी जेव्हा मी त्याच्याकडे कपडे आणायला गेलो तेव्हा उत्साहाने तो मला सांगायला लागला, "यार, समीर! काल तुझ्या बहि‍णीने काय मस्त गुलाबी ड्रेस घातला होता! त्यात ती एकदम सेक्सी दिसत...

तो ती आणि मी भाग : ४

मला कळत होते की माझ्या बहि‍णीबद्दल प्रत्येक वाक्य बोलताना तो जास्तच एक्साईट होत चालला होता. आपल्या लुंगीवरून त्याने आपल्या लंडावर हात फिरवायला सुरूवात केली होती. तो जसा एक्साईट होता तसा मीपण एक्साईट होत होतो. माझा लंडपण टाईट होत चालला होता. त्याच्या लुंगीवरील तंबूकडे...

तो ती आणि मी भाग : ५

त्याने मला त्याच्या आतल्या रूममध्ये नेले आणि त्याने आम्हा दोघांसाठी चहा बनवला. चहा घेता घेता आम्ही माझ्या बहि‍णीला झवण्याचे प्लानिंग करू लागलो. बाईच्या बाबतीत हर्ष एकदम हुशार होता! बाईला कसे पटवायचे ह्याचा अनेक आयडीया त्याच्या डोक्यात होत्या आणि कुठल्या आयडीया माझ्या...

तो ती आणि मी भाग : ६

दुसर्‍या दिवशी सकाळी मी हर्षच्या दुकानावर कपडे द्यायला गेलो. मग मी प्रामाणिकपणे त्याला काय घडले ते सगळे सांगितले. माझा प्रगती ऐकून तोपण जाम खुश झाला! माझी पाठ थोपटत तो आनंदाने मला म्हणाला, "बघितलस मी तुला सांगत होतो ना तुझी बहीण पक्की झवाडी आहे. ती नक्कीच आपल्याला...

तो ती आणि मी भाग : ७

मला गर्दीची पूर्ण कल्पना होती आणि म्हणून गर्दीत दिदीला चोंबळायचा चान्स घेण्यासाठी मी तिला बसमध्ये आणले होते. तसे तर बसमध्ये अनेक बायकां-मुलीं होत्या तेव्हा माझ्या बहिणीकडे खास कोणाचे लक्ष नव्हते पण आजूबाजूचे २/३ जण तिच्यावर लक्ष ठेवून होते. अर्थात, मी तिच्याशी बोलत...

तो ती आणि मी भाग : ८

लोक उतरत होती, चढत होती आणि पूर्ण प्रवासभर बसमध्ये गर्दी होती. नंतर जेव्हा आम्ही मार्केटला पोहचलो तेव्हा बस मधून उतरायचे म्हणून सपना दिदी प्रथम उठून उभी राहिली. मी सीटवर बसूनच राहलो व वळून मी फक्त पाय बाहेर काढून दिदीला बाहेर यायला जागा करून दिली. जेव्हा दिदी सीटच्या...

तो ती आणि मी भाग : ९

मी सपना दिदीच्या पायावरून पाय टाकत तिला ओलांडू लागलो. माझी नजर तिच्या छातीच्या उभारांवर खिळली होती. तिला त्याची कल्पना होती पण ती माझ्याकडे न पहाता टीव्हीवर नजर खिळवून होती. तिने हळूच तिचा एक पाय वर केला आणि ते माझ्या लक्षात आले नाही. माझ्या लक्षात येईपर्यंत उशीर झाला...

तो ती आणि मी भाग : १०

"अगं दिदी. खरंच सांगतो." मी नकार देत म्हटले. "तुला नाही ना सांगायचे. थांब, रात्री बाबा येऊ दे. मग मी सांगते सगळे त्यांना. मग बघ तुझी कशी धुलाई करतील ते." तिने शेवटी मला निर्वाणीचे धमकावले. "नको, दिदी! प्लीज बाबांना काही सांगू नकोस! माझी तर पुरी वाट लागेल. ते तर मला...

तो ती आणि मी भाग : ११

"ओके! दिदी. मी असली पुस्तक वाचणे बंद करेन. तुझ्याकडे पहाणेही बंद करेन. पण माझ्या मनात ऑलरेडी तुझ्याविषयी जे आकर्षण निर्माण झालेय त्याचे काय? मी कितीही ठरवले तरी तुझ्याविषयीचे कामुक विचार माझ्या मनात यायचे थांबत नाही. आत्तापण बघ. तू हा ड्रेस घातला आहेस. तर माझी नजर...

तो ती आणि मी भाग : १२

एकदा सपना दिदी माझ्या बेडवर पडून एक पुस्तक चाळत होती. मी तिच्या अंगावर नजर फिरवत तिला विचारले, "दिदी, तू पुस्तक नेऊन तुझ्या रूममध्ये वाचतेस. मग येथेच का नाही वाचत." "हं मी काय लगेच जाऊन नाही वाचत. मला जसा वेळ मिळेल, मूड लागेल तसे वाचते." तिने हसून उत्तर दिले. "तरीपण...

तो ती आणि मी भाग : १४

मला तर खरे दिदीचे उभार अजून चोखायचे होते पण आता ती परत चोखायला देणे मुश्किल होते. तेव्हा मी नाइलाजाने बेडवरून उठलो. मग मी पुस्तक काढायला कपाटाकडे जाऊ लागलो. माझ्या मनात हर्षने सांगितलेल्या टिप्सचे विचार चालू होतो. त्याने मला सांगितले होते की सपना दिदीने मला तिच्या...

तो ती आणि मी भाग : १५

"हॅऽऽ त्याला काय माहीत तुझे जिजू मला कसे झवतात ते." दिदीने डोळे मिटून घेत मान मागे टाकत मादक आवाजात म्हटले. तिच्या आवाजात उन्माद होता, उत्तेजना होती! "ते त्याला माहीत नाही पण तो ठामपणे म्हणतो की तो तुला जास्त चांगले झवेल आणि मलापण ती खात्री आहे!" तिच्या एका उभारावरील...

तो ती आणि मी भाग : १६

दिदी काही क्षण विचारात पडली! मी तिच्या पुच्चीत एक बोट घालत होतो आणि वर तिचा एक उभार दाबत होतो. त्याने तिची कामवासना भडकत राहिली आणि शेवटी ती कामातुर होत म्हणाली, "ठीक आहे, समीर. जर तुला तसे हवे असेल. तुमचे तसे आधी ठरले असेल तर मी जायला तयार आहे. तशीपण मी आता रांड...

तो ती आणि मी भाग : १७

हर्ष सपना दिदीबरोबर इतके बिनधास्त बोलत होता जणू ती त्याची मैत्रिण आहे. पोरी पटवण्याचे त्याचे हेपण एक कसब होते. तिच्याबरोबर असे कामुकपणे बोलताना तो उत्तेजित होत होता आणि त्याचा लवडा त्याच्या लुंगीत उठत होता. त्याच्या हलणाऱ्या लुंगीच्या दिशेने सपना दिदीची नजरही जात...

तो ती आणि मी भाग : १८

तिला त्याच्याकडून झवून घ्यायला किती घाई झाली होती हे तिच्या चेहर्‍यावर स्पष्ट दिसत होते आणि तिची घालमेल आणि अधीरता पाहून मी आणि हर्ष मनातल्या मनात खुश होतो! आमचा प्लान यशस्वी झाला होता आणि आम्हा दोघांना सपना दिदीला झवायला मिळणार होते हे आता स्पष्ट झाले होते. तरीही...

तो ती आणि मी भाग : १९

अंगावर पाणी घेतल्याने सपना दिदीचा लाल पारदर्शक गाऊन तिच्या अंगाला चिकटला होता आणि आतली लाल ब्रेसीयर आणि पॅन्टी इतकी स्पष्ट दिसत होती की जणू तिने गाऊन घातलाच नव्हता. तिच्या मादक अंगाची पूर्ण गोलाई उठून दिसत होती आणि तिची भरगच्च जवानी त्या अंतर्वस्त्रातून ओथंबून जात...

तो ती आणि मी भाग : २०

सपना दिदी कामवासनेने हपापलेल्या दोन पुरूषांच्या कचकड्यात सापडली होती आणि आम्ही दोघेही जंगली श्वापद जसे सावजावर झपाटते तसे तिच्या अंगाला झटत होतो. दिदीचा उभार चोखता चोखता मी खाली पाहिले तर हर्षने पुन्हा तिच्या पुच्चीत आपले बोट घातले होते आणि तो ते आत-बाहेर करत होता....

तो ती आणि मी भाग : २१

मग हर्षने आपला अजस्त्र लवडा हातात पकडला आणि पुढे करत दिदीच्या फटीवर टेकवला. एकदा दोनदा तिच्या बोच्याच्या भोकावर लवडा वर-खाली घासल्यावर त्याने लवडा खाली तिच्या पुच्चीवर नेला. तिच्या पुच्चीच्या भोकाचा अंदाज घेत त्याने लवड्याचा सुपाडा भोकावर टेकवला आणि एक हलका पण पॉवरफूल...

तो ती आणि मी भाग : २२

ते ऐकून मी चाट पडलो की हर्षला माहीत होते की दिदी आपला दाणा घासत होती ते. तो सेक्सच्या खेळात किती माहीर होता हे त्यावरून कळत होते. पण तो दिदीच्या पुच्चीत लवडा गाळतोय हे ऐकून मी घाबरलो! तो माझ्या बहिणीच्या पुच्चीत गळला आणि ती प्रेग्नंट झाली तर पंचाईत व्हायची ह्या भीतीने...

तो ती आणि मी भाग : २३

सपना दिदीने गपकन माझा लंड तोंडात घेतला आणि चोखायला लागली. आईगगगऽऽऽ! काय सुख वाटले म्हणून सांगू माझ्या लंडाला! तिच्या तोंडाच्या ऊबदार स्पर्शाने माझ्या लंडातून एक गोड शिरशिरी वर माझ्या अंगात सळसळून गेली! टपकन तिच्या तोंडात पुन्हा लंड गाळावा अशी तीव्र इच्छा माझ्या...

तो ती आणि मी भाग : २४

काही क्षणानंतर सपना दिदीने माझे तोंड खाली ढकलले आणि तिच्या एका उभारावर आणले. भुकेल्या बाळासारखा मी तिच्या उभारावर झपाटलो आणि तिचा एक निप्पल तोंडात घेऊन चोखायला लागलो. ती माझ्या केसांमध्ये हात फिरवू लागली. तिची छाती चोखता चोखता मी तिला झवायला लागलो. तिने मला आपल्या...

तो ती आणि मी भाग : २५

दिदीच्या नितंबाची मागे-पुढे हालचाल व्हायला लागली तेव्हा मला वाटले हर्ष काहीतरी करत आहे. पण मी निरखून पाहिले तेव्हा माझ्या लक्षात आले की हर्ष काही करत नव्हता तर दिदी स्वत:हून आपली कंबर हलवायाला लागली होती. आता ती खरोखरच कामोत्तेजित झाली होती! ती तापलेली आहे हे पाहून...

तो ती आणि मी भाग : २६

माझी नजर अजूनही सपना दिदीच्या नितंबावर होती. ती खाली पडली होती पण तिचे नितंब अजूनही वर उचलले होते आणि तिच्या बोच्याचे भोक मला स्पष्ट दिसत होते. जेव्हा हर्षचा लवडा त्यातून बाहेर आला होता तेव्हा ते भोक खूप खुलले होते आणि टेबल टेनीसचा बॉल सहज जाईल इतके मोठे वाटत होते....

error: नका ना दाजी असं छळू!!