तो ती आणि मी भाग : २४

काही क्षणानंतर सपना दिदीने माझे तोंड खाली ढकलले आणि तिच्या एका उभारावर आणले. भुकेल्या बाळासारखा मी तिच्या उभारावर झपाटलो आणि तिचा एक निप्पल तोंडात घेऊन चोखायला लागलो. ती माझ्या केसांमध्ये हात फिरवू लागली. तिची छाती चोखता चोखता मी तिला झवायला लागलो.

तिने मला आपल्या मिठीत जखडले होते आणि माझ्या कंबरेला आपल्या पायाचा विळखा घातला होता. आम्ही दोघे बहीण-भाऊ झवत होतो आणि हर्ष बाजूला बसून ते पाहत होता. मध्येच मी तोंड वर केले आणि हळूच दिदीला विचारले,

“कसे वाटतेय दिदी? मी झवतोय ना नीट तुला??”

“हो रे माझ्या राजा!” दिदीने मादकपणे डोळे फिरवत मला प्रेमाने म्हटले, “तू मस्त झवतोय! मला मजा वाटतेय!”

“मलापण खूप मजा वाटतेय दिदी! असे वाटतेय मी आता गळेल तुझ्या पुच्चीत.” मी कशीबशी माझी उत्तेजना कंट्रोल करत म्हणालो.

“ओहहहऽऽऽ समीरऽऽऽ अजून थोडा धीर धर. अजून काही क्षणात मीपण झडेल. तेव्हा थोडी कळ सोस. अजून जोरात झव मला! आहहहऽऽऽ अजून जोरातऽऽऽ.”

असे बोलून ती आपली कंबर हलवायाला लागली आणि विचित्र हालचाल करू लागली. तिची उत्तेजना शिगेला पोहचली हे माझ्या लक्षात आले! पण तिच्या हालचालीने माझी हालत खराब झाली! माझा कंट्रोल सुटू लागला आणि माझ्या लंडात गळायचे फिलिंग चालू झाले. कसेबसे मी म्हणालो,

“दिदीऽऽऽ आता नाही राहवतऽऽऽ मीऽऽऽ गळालोऽऽऽ,” असे बोलून मी तिच्या पुच्चीत गळायला लागलो. तिला गच्च मिठी मारत मी जोरजोराने कंबर हलवत तिच्या पुच्चीत वीर्य सोडू लागलो आणि बडबडू लागलो, “ओहहऽऽ दिदीऽऽऽ घेऽऽ! घेऽऽऽ! तुझ्याऽऽऽ पुच्चीतऽऽऽ! मीऽऽऽ गळतोयऽऽऽ! माझाऽऽऽ लंडऽऽऽ तुझ्याऽऽऽ पुच्चीतऽऽऽ गळतोयऽऽऽ! ओहऽऽऽ दिदीऽऽऽ माझीऽऽऽ लाडकीऽऽऽ दिदीऽऽऽ. माझीऽऽऽ रंडीऽऽऽ दिदीऽऽऽ. मीऽऽऽ तुलाऽऽऽ झवलोऽऽऽ. मीऽऽऽ माझ्याऽऽऽ बहिणीलाऽऽऽ झवलोऽऽऽ! आहहऽऽऽ आहहहऽऽऽ ओहहहऽऽ”

“मीऽऽऽ पणऽऽऽ झडलेऽऽऽ रेऽऽऽ, समीरऽऽऽ. आहहऽऽऽ आहहऽऽऽ आहहऽऽऽ” असे बोलून दिदीपण कामतृप्त व्हायला लागली!

आम्ही दोघांनीही एकमेकांना घट्ट मिठीत पकडले होते आणि एकमेकांशी झुंजत होतो. जेव्हा दोघांच्या कामतृप्तीचा भर ओसरला तेव्हा आम्ही शांत होत गेलो. मग काही क्षण मी निपचितपणे तिच्या अंगावर पडून राहलो.

सपना दिदी अंगाने आडदांड होती तेव्हा माझ्या अंगाचा भार ती सहज पेलत होती. मग मी भानावर आलो आणि मान वर करून मी तिच्याकडे पाहिले. दिदीने माझ्याकडे पाहिले आणि ती प्रेमाने हसली. मी हसून तिला म्हणालो,

“थँक्स दिदी! माझी खूप दिवसाची इच्छा तू आज पूर्ण केली! मला खूप मजा वाटली! आय होप मी तुलापण तृप्त केले असेल.”

“हो रे माझ्या राजा! तू मस्त केलेस! मीपण झडले तुझ्याबरोबर. तुझी पहिली वेळ होती पण तू मस्त झवलास मला.”

असे बोलून तिने माझा चेहरा पुन्हा ओंजळीत पकडला आणि माझ्या ओठावर ओठ ठेवले. मग काही क्षण आम्ही एकमेकांचे चुंबन घेत राहलो.

त्या क्षणी आम्हाला पूर्ण विसर पडला की त्या रूममध्ये आम्हा दोघांशिवाय अजून एक कोणी तरी आहे. इतका वेळ बाजूला शांतपणे बसून असलेला हर्ष थोडा खाकरला आणि त्याने आमचे लक्ष वेधून घेतले. मग जागेवरून उठत तो म्हणाला,

“चला खूप झाले बहीण-भावाचे प्रेम! तुम्ही तुमची मजा लुटली. आता मला पुढची मजा घेऊ द्या.”

असे बोलून हर्षने मला दिदीच्या अंगावरून उठवले. मी उठून बाजूला सरकलो आणि बेडच्या कोपर्‍यावर बसलो. मग तो तिच्या पायात आला आणि तिचे पाय फाकवत म्हणाला,

“अगं ये रंडी बहना. भावाबरोबर तर तू कधीही चोदत राहशील पण माझा असा करारा लंड तुला नेहमी मिळणार नाही. आता मी तुझी गांड मारणार. तुझ्या गांडीत माझा लंड घालून मी तुला चोदणार.”

ते ऐकून दिदीच्या चेहर्‍यावर चिंतेचे भाव उमटले आणि ती कापऱ्या आवाजात हर्षला म्हणाली,

“हर्ष ते तू तेथे घालायची गरज आहे का? माझ्या पुढेच घाल ना.”

“हांऽऽऽ घाबरलीस ना आता. तू स्वत: म्हणाली होतीस की तुला काहीही करून देईल. तेव्हा आता नाही म्हणायचे नाही. मुकाट्‍याने गांड मारून घ्यायची.” हर्ष छद्मीपणे हसत म्हणाला.

“हर्ष प्लीज! समजून तरी घे. मला खूप त्रास होईल. तुझा खूप मोठा आहे! माझी फाटून जाईल. तू इतर काहीही कर. कसेही कर. फक्त ‘तिथे’ घालू नकोस.” दिदीने त्याला विनवणी केली.

“हे बघ तू कितीही काही म्हटले तरी मी तुझी गांड मारणार जरूर. मग तू राजी होवो अगर ना होवो.” हर्षने ठामपणे सांगितले.

“अरे पण तू मला कसेही झव. माझी छाती कशीही दाब, काहीही कर. माझी ना नाही,” दिदीने पुन्हा त्याला विनंती करत म्हटले, “तुझ्या खुशीसाठी मी तुला तेथे मागे घालायला दिलेही असते. पण तुझा लंड खूप मोठा आहे. माझ्या पुच्चीत तू तो घातला तेव्हा मला किती त्रास झालाय. तुझा हा लंड माझ्या बोऽऽऽ गांडीत घातला तर माझी काय अवस्था होईल? अजून ‘तेथे’ कोणी लंड काय बोटही घातलेले नाही. तेव्हा ती एक जागा सोडून तू काहीही कर. बाकी तू जे काही म्हणशील ते मी करायला तयार आहे.”

“अरे मेरी बुलबुल! जर मला माहीत असले असते की तू मला तुझी गांड मारून देणार नाही. तर मी इथे आलोच नसतो. माझ्या मनात तुझी चूत चोदण्यापेक्षा तुझी गांड मारण्याची इच्छा खूप जास्त आहे! जेव्हा जेव्हा मी तुला रस्त्यावर चालताना बघायचो तेव्हा तुझे हे मटक्यासारखे चुतड पाहून माझा लंड घायाळ व्हायचा. तुझ्या गांडीत माझा लंड टाकून तुला झवण्याची इच्छा माझ्या मनात यायची. आता ती इच्छा पूर्ण करायची वेळ आली आहे तर तू नाही म्हणतेस?? ऐसा होगा नही! भलेही नंतर कधी मला तुला चोदायला नाही मिळाले तरी चालेल पण आज मी तुझी गांड मारल्याशिवाय येथून जाणार नाही.”

असे बोलून हर्ष सपना दिदीच्या अंगावर पडला आणि तिच्या गालाचे, ओठाचे चुंबन घेऊ लागला. त्याचा हात तिच्या सर्वांगावरून फिरत होता. तिला चुमता चुमता तो काहीतरी पुटपुटत होता.

मी त्यांच्यापासून थोडा बाजूला होतो तेव्हा तो काय पुटपुटत होता हे मला स्पष्ट कळत नव्हते पण मला कल्पना होती की तो तिच्याशी घाण घाण बोलून तिला तो तापवत होता. त्याच्या घाण घाण पुटपुटण्याचा परिणाम मला लवकरच दिसू लागला. सपना दिदी आपले डोळे बंद करून हुंकारू लागली व मादक हालचाली करू लागली.

आता हर्ष खाली सरकला आणि तो तिच्या छातीचे उभार चोखायला लागला. तो आता तिच्या बाजूला कलंडला आणि तिला चिटकून तिची छाती चोखत होता आणि तिच्या अंगावरून हात फिरवत होता. दिदीचा हात त्याच्या कडक होणार्‍या लवड्यावर फिरत होता. याचा अर्थ त्याच्या बडबडीने ती तापली होती!

तिच्या तोंडूनही काही शब्द बाहेर पडत होते पण ती हळू बोलत असल्याने मला कळत नव्हते. जेव्हा हर्षची खात्री झाली की ती मस्त तापली आहे तेव्हा तो तिच्या अंगावरून उठला. त्याचा महाकाय लंड कडक होऊन ताठ उभा होता. तिचा हात धरून तिला उठवत तो म्हणाला,

“चल माझी राणी आता उलटी होऊन हाता-गुडघ्यावर ओणवी हो मग मी मागून तुझ्यात घालतो.”

ह्या वेळी सपना दिदीने त्याचे म्हणणे निमुटपणे ऐकले आणि ती उठली! आपल्या हाता-गुडघ्यावर उलटी उभी राहत ती त्याला हळूच म्हणाली,

“जरा हळू घाल हं, हर्ष. मा‍झ्यात तिथे अजून कोणी घातलेले नाही. माझ्या नवऱ्यानेपण नाही. तेव्हा जरा प्रेमाने घाल. मी थांब म्हटले की थांबत जा.”

“तू काही काळजी करू नकोस माझी बुलबुल! मी इतक्या प्रेमाने तुझी गांड मारेल की तुला कळणारच नाही कधी लंड आत गेला आणि कधी बाहेर आला.”

बेरकीपणे असे बोलून हर्षने माझ्याकडे पाहिले आणि त्याने मला डोळा मारला! दिदीची आमच्याकडे पाठ होती तेव्हा तिला दिसले नाही कसा हर्षने मला डोळा मारला ते. त्याच्या डोळा मारण्यावरून मला कळले की तो खोटे बोलत होता आणि तो दिदीचा बोचा प्रेमाने नव्हे तर रानटीपणे झवणार होता. त्या क्षणी मला माझ्या बहि‍णीची दया आली आणि मी काही न बोलता फक्त चेहरा हलवून हर्षला ‘हळू कर’ अशी विनंती केली. ते पाहून हर्ष खळखळून हसला आणि मला म्हणाला,

“अरे समीर तू असा लांब राहू नकोस. तू इकडे ये आणि तुझ्या दिदीच्या खाली झोप. खाली झोपून तू तिचे मम्मे चोखत रहा म्हणजे तिला बरे वाटेल आणि तुला मजा वाटेल.”

माझ्या लक्षात आले की त्याने मला तसे करायला का सांगितले ते. दिदीचा बोचा झवताना जर तिला त्रास झाला आणि ती विरोध करायला लागली तर मी तिच्या मदतीला जाऊन हर्षला विरोध करू शकत होतो. पण मला तिच्या खाली तिची छाती चोखण्यात मग्न ठेवून तो दिदीचा बोचा बिनधास्तपणे झवणार होता.

पण मला त्यात काही ऑब्जेक्शन नव्हते. उलट मलापण उत्सुकता होती की दिदी कसा त्याचा लंड आपल्या बोच्यात घेईल ते. म्हणून मी वेळ न दवडता पटकन त्यांच्या जवळ गेलो आणि बेडवर पडून दिदीच्या खाली सरकलो.

मला स्वत:च्या अंगाखाली घेऊन दिदीने माझ्या बगलेत हात ठेवले. मी पटकन तिच्या छातीचा उभार तोंडात घेऊन ते चोखायला लागलो. ती एखाद्या कुत्रीसारखी चार पायावर उभी होती आणि मी कुत्रीच्या पिल्लासारखा तिच्या छातीला चिकटलो होतो.

हर्ष दिदीच्या नितंबाच्या मागे उभा होता आणि तिच्या होणार्‍या हालचालीवरून मला कळत होते तो काय करत होता ते. तो तिच्या नितंबाचे गोल दोन्ही हाताने कुस्करत होता. मी दिदीच्या छाती खालून पुढे बघत होतो तर मला हर्षची बोटे तिच्या पुच्चीवरून तिच्या नितंबाच्या फटीत फिरताना दिसत होती.

मध्येच दिदीच्या कंबरेला एक झटका बसला आणि तिच्या तोंडून एक हुंकार बाहेर पडला. त्यावरून मला कळले की हर्षने बहुतेक तिच्या बोच्याच्या भोकाला काहीतरी केले होते. त्याच्या हाताची बोटे मला तिच्या पुच्चीच्या वर दिसत होती म्हणजे तो बहुतेक आपले बोट तिच्या बोच्यात घालत होता. बहुतेक पहिले आपले बोट घालून तो तिच्या बोच्याचे भोक सैल करत होता.

मी उत्साहाने दिदीची एक छाती चोखत होतो तर दुसरी हाताने दाबत होतो. तसे करता करता मी खाली तिच्या मांड्यात बघून काय होतेय त्याचा अंदाज लावत होतो. वरून हर्ष दिदीला काही करत होता आणि खालून मी तिची छाती हातळत होतो. ह्या दोन्ही हल्ल्याने तिची कामवासना भडकत होती आणि ती अजून उत्तेजित होत होती.

तो ती आणि मी

"अरे! तू कधी आलास?" हर्ष आत येत मला म्हणाला. "आत्ताच आलो!" मी गडबडत उत्तर दिले. "ते पुस्तक तू कशाला घेतला?" असे म्हणत तो पुढे आला आणि माझ्या हातातील पुस्तक घेत पुढे म्हणाला, "अरे बाबा, हे पुस्तक तुला वाचायला नाही हाय. हे फक्त मोठ्या माणसांनी वाचायचे पुस्तक हाय."...

तो ती आणि मी भाग : २

मग त्यानंतर मी दर दिवशी त्याला सेक्सी कथांच्या तसल्या पुस्तकाबद्दल विचारायला लागलो आणि तो नंतर देतो असे सांगून काही ना काही कारणाने मला पुस्तक द्यायचे टाळत राहला. असे जवळ जवळ आठवडाभर चालले. तो आठवडाभर मी आधी वाचलेल्या पुस्तकामधील झवाझवीचे वर्णन आठवत होतो व दिवसातून...

तो ती आणि मी भाग : ३

पहिल्या आठवड्यात सपना दिदी २/३ वेळा त्याच्याकडे कपडे आणायला गेली त्यानंतर पुढच्या संध्याकाळी जेव्हा मी त्याच्याकडे कपडे आणायला गेलो तेव्हा उत्साहाने तो मला सांगायला लागला, "यार, समीर! काल तुझ्या बहि‍णीने काय मस्त गुलाबी ड्रेस घातला होता! त्यात ती एकदम सेक्सी दिसत...

तो ती आणि मी भाग : ४

मला कळत होते की माझ्या बहि‍णीबद्दल प्रत्येक वाक्य बोलताना तो जास्तच एक्साईट होत चालला होता. आपल्या लुंगीवरून त्याने आपल्या लंडावर हात फिरवायला सुरूवात केली होती. तो जसा एक्साईट होता तसा मीपण एक्साईट होत होतो. माझा लंडपण टाईट होत चालला होता. त्याच्या लुंगीवरील तंबूकडे...

तो ती आणि मी भाग : ५

त्याने मला त्याच्या आतल्या रूममध्ये नेले आणि त्याने आम्हा दोघांसाठी चहा बनवला. चहा घेता घेता आम्ही माझ्या बहि‍णीला झवण्याचे प्लानिंग करू लागलो. बाईच्या बाबतीत हर्ष एकदम हुशार होता! बाईला कसे पटवायचे ह्याचा अनेक आयडीया त्याच्या डोक्यात होत्या आणि कुठल्या आयडीया माझ्या...

तो ती आणि मी भाग : ६

दुसर्‍या दिवशी सकाळी मी हर्षच्या दुकानावर कपडे द्यायला गेलो. मग मी प्रामाणिकपणे त्याला काय घडले ते सगळे सांगितले. माझा प्रगती ऐकून तोपण जाम खुश झाला! माझी पाठ थोपटत तो आनंदाने मला म्हणाला, "बघितलस मी तुला सांगत होतो ना तुझी बहीण पक्की झवाडी आहे. ती नक्कीच आपल्याला...

तो ती आणि मी भाग : ७

मला गर्दीची पूर्ण कल्पना होती आणि म्हणून गर्दीत दिदीला चोंबळायचा चान्स घेण्यासाठी मी तिला बसमध्ये आणले होते. तसे तर बसमध्ये अनेक बायकां-मुलीं होत्या तेव्हा माझ्या बहिणीकडे खास कोणाचे लक्ष नव्हते पण आजूबाजूचे २/३ जण तिच्यावर लक्ष ठेवून होते. अर्थात, मी तिच्याशी बोलत...

तो ती आणि मी भाग : ८

लोक उतरत होती, चढत होती आणि पूर्ण प्रवासभर बसमध्ये गर्दी होती. नंतर जेव्हा आम्ही मार्केटला पोहचलो तेव्हा बस मधून उतरायचे म्हणून सपना दिदी प्रथम उठून उभी राहिली. मी सीटवर बसूनच राहलो व वळून मी फक्त पाय बाहेर काढून दिदीला बाहेर यायला जागा करून दिली. जेव्हा दिदी सीटच्या...

तो ती आणि मी भाग : ९

मी सपना दिदीच्या पायावरून पाय टाकत तिला ओलांडू लागलो. माझी नजर तिच्या छातीच्या उभारांवर खिळली होती. तिला त्याची कल्पना होती पण ती माझ्याकडे न पहाता टीव्हीवर नजर खिळवून होती. तिने हळूच तिचा एक पाय वर केला आणि ते माझ्या लक्षात आले नाही. माझ्या लक्षात येईपर्यंत उशीर झाला...

तो ती आणि मी भाग : १०

"अगं दिदी. खरंच सांगतो." मी नकार देत म्हटले. "तुला नाही ना सांगायचे. थांब, रात्री बाबा येऊ दे. मग मी सांगते सगळे त्यांना. मग बघ तुझी कशी धुलाई करतील ते." तिने शेवटी मला निर्वाणीचे धमकावले. "नको, दिदी! प्लीज बाबांना काही सांगू नकोस! माझी तर पुरी वाट लागेल. ते तर मला...

तो ती आणि मी भाग : ११

"ओके! दिदी. मी असली पुस्तक वाचणे बंद करेन. तुझ्याकडे पहाणेही बंद करेन. पण माझ्या मनात ऑलरेडी तुझ्याविषयी जे आकर्षण निर्माण झालेय त्याचे काय? मी कितीही ठरवले तरी तुझ्याविषयीचे कामुक विचार माझ्या मनात यायचे थांबत नाही. आत्तापण बघ. तू हा ड्रेस घातला आहेस. तर माझी नजर...

तो ती आणि मी भाग : १२

एकदा सपना दिदी माझ्या बेडवर पडून एक पुस्तक चाळत होती. मी तिच्या अंगावर नजर फिरवत तिला विचारले, "दिदी, तू पुस्तक नेऊन तुझ्या रूममध्ये वाचतेस. मग येथेच का नाही वाचत." "हं मी काय लगेच जाऊन नाही वाचत. मला जसा वेळ मिळेल, मूड लागेल तसे वाचते." तिने हसून उत्तर दिले. "तरीपण...

तो ती आणि मी भाग : १३

आदल्या दिवशी मी तिला जे पुस्तक दिले होते त्यात एक बहीण-भावाच्या संभोगाची कथा होती. कॉलेजमध्ये जाणाऱ्या एका बहि‍णीबरोबर एक भाऊ सेक्स करतो अशी ती कथा होती. त्या कथेतील ती बहीण असा शॉर्ट स्कर्ट घालायची आणि त्याने तो भाऊ उत्तेजित व्हायचा. मग तिने तो स्कर्ट घातलेला असतानाच...

तो ती आणि मी भाग : १४

मला तर खरे दिदीचे उभार अजून चोखायचे होते पण आता ती परत चोखायला देणे मुश्किल होते. तेव्हा मी नाइलाजाने बेडवरून उठलो. मग मी पुस्तक काढायला कपाटाकडे जाऊ लागलो. माझ्या मनात हर्षने सांगितलेल्या टिप्सचे विचार चालू होतो. त्याने मला सांगितले होते की सपना दिदीने मला तिच्या...

तो ती आणि मी भाग : १५

"हॅऽऽ त्याला काय माहीत तुझे जिजू मला कसे झवतात ते." दिदीने डोळे मिटून घेत मान मागे टाकत मादक आवाजात म्हटले. तिच्या आवाजात उन्माद होता, उत्तेजना होती! "ते त्याला माहीत नाही पण तो ठामपणे म्हणतो की तो तुला जास्त चांगले झवेल आणि मलापण ती खात्री आहे!" तिच्या एका उभारावरील...

तो ती आणि मी भाग : १६

दिदी काही क्षण विचारात पडली! मी तिच्या पुच्चीत एक बोट घालत होतो आणि वर तिचा एक उभार दाबत होतो. त्याने तिची कामवासना भडकत राहिली आणि शेवटी ती कामातुर होत म्हणाली, "ठीक आहे, समीर. जर तुला तसे हवे असेल. तुमचे तसे आधी ठरले असेल तर मी जायला तयार आहे. तशीपण मी आता रांड...

तो ती आणि मी भाग : १७

हर्ष सपना दिदीबरोबर इतके बिनधास्त बोलत होता जणू ती त्याची मैत्रिण आहे. पोरी पटवण्याचे त्याचे हेपण एक कसब होते. तिच्याबरोबर असे कामुकपणे बोलताना तो उत्तेजित होत होता आणि त्याचा लवडा त्याच्या लुंगीत उठत होता. त्याच्या हलणाऱ्या लुंगीच्या दिशेने सपना दिदीची नजरही जात...

तो ती आणि मी भाग : १८

तिला त्याच्याकडून झवून घ्यायला किती घाई झाली होती हे तिच्या चेहर्‍यावर स्पष्ट दिसत होते आणि तिची घालमेल आणि अधीरता पाहून मी आणि हर्ष मनातल्या मनात खुश होतो! आमचा प्लान यशस्वी झाला होता आणि आम्हा दोघांना सपना दिदीला झवायला मिळणार होते हे आता स्पष्ट झाले होते. तरीही...

तो ती आणि मी भाग : १९

अंगावर पाणी घेतल्याने सपना दिदीचा लाल पारदर्शक गाऊन तिच्या अंगाला चिकटला होता आणि आतली लाल ब्रेसीयर आणि पॅन्टी इतकी स्पष्ट दिसत होती की जणू तिने गाऊन घातलाच नव्हता. तिच्या मादक अंगाची पूर्ण गोलाई उठून दिसत होती आणि तिची भरगच्च जवानी त्या अंतर्वस्त्रातून ओथंबून जात...

तो ती आणि मी भाग : २०

सपना दिदी कामवासनेने हपापलेल्या दोन पुरूषांच्या कचकड्यात सापडली होती आणि आम्ही दोघेही जंगली श्वापद जसे सावजावर झपाटते तसे तिच्या अंगाला झटत होतो. दिदीचा उभार चोखता चोखता मी खाली पाहिले तर हर्षने पुन्हा तिच्या पुच्चीत आपले बोट घातले होते आणि तो ते आत-बाहेर करत होता....

तो ती आणि मी भाग : २१

मग हर्षने आपला अजस्त्र लवडा हातात पकडला आणि पुढे करत दिदीच्या फटीवर टेकवला. एकदा दोनदा तिच्या बोच्याच्या भोकावर लवडा वर-खाली घासल्यावर त्याने लवडा खाली तिच्या पुच्चीवर नेला. तिच्या पुच्चीच्या भोकाचा अंदाज घेत त्याने लवड्याचा सुपाडा भोकावर टेकवला आणि एक हलका पण पॉवरफूल...

तो ती आणि मी भाग : २२

ते ऐकून मी चाट पडलो की हर्षला माहीत होते की दिदी आपला दाणा घासत होती ते. तो सेक्सच्या खेळात किती माहीर होता हे त्यावरून कळत होते. पण तो दिदीच्या पुच्चीत लवडा गाळतोय हे ऐकून मी घाबरलो! तो माझ्या बहिणीच्या पुच्चीत गळला आणि ती प्रेग्नंट झाली तर पंचाईत व्हायची ह्या भीतीने...

तो ती आणि मी भाग : २३

सपना दिदीने गपकन माझा लंड तोंडात घेतला आणि चोखायला लागली. आईगगगऽऽऽ! काय सुख वाटले म्हणून सांगू माझ्या लंडाला! तिच्या तोंडाच्या ऊबदार स्पर्शाने माझ्या लंडातून एक गोड शिरशिरी वर माझ्या अंगात सळसळून गेली! टपकन तिच्या तोंडात पुन्हा लंड गाळावा अशी तीव्र इच्छा माझ्या...

तो ती आणि मी भाग : २५

दिदीच्या नितंबाची मागे-पुढे हालचाल व्हायला लागली तेव्हा मला वाटले हर्ष काहीतरी करत आहे. पण मी निरखून पाहिले तेव्हा माझ्या लक्षात आले की हर्ष काही करत नव्हता तर दिदी स्वत:हून आपली कंबर हलवायाला लागली होती. आता ती खरोखरच कामोत्तेजित झाली होती! ती तापलेली आहे हे पाहून...

तो ती आणि मी भाग : २६

माझी नजर अजूनही सपना दिदीच्या नितंबावर होती. ती खाली पडली होती पण तिचे नितंब अजूनही वर उचलले होते आणि तिच्या बोच्याचे भोक मला स्पष्ट दिसत होते. जेव्हा हर्षचा लवडा त्यातून बाहेर आला होता तेव्हा ते भोक खूप खुलले होते आणि टेबल टेनीसचा बॉल सहज जाईल इतके मोठे वाटत होते....

error: नका ना दाजी असं छळू!!