तो ती आणि मी भाग : १८

तिला त्याच्याकडून झवून घ्यायला किती घाई झाली होती हे तिच्या चेहर्‍यावर स्पष्ट दिसत होते आणि तिची घालमेल आणि अधीरता पाहून मी आणि हर्ष मनातल्या मनात खुश होतो! आमचा प्लान यशस्वी झाला होता आणि आम्हा दोघांना सपना दिदीला झवायला मिळणार होते हे आता स्पष्ट झाले होते. तरीही संयम बाळगून हर्ष तिला म्हणाला,

“बहेनजी आपण तिघे असे एकत्र गेलो तर कोणाला संशय येऊ शकतो. तुम्ही दोघे पुढे निघा. मी मागून दुकान बंद करून येतोच. समीर जरा तुझ्या दिदीला ब्लाउज घालायला, शाल ओढायला मदत कर आणि तिला घेऊन निघ पुढे.”

हर्षने सांगितले तसे मी पटकन खाली पडलेला दिदीचा ब्लाउज उचलला आणि तिला ब्लाउज घालू लागलो. सपना दिदीचे अंग कामवासनेने किंचित थरथरत होते आणि खरोखर तिला ब्लाउज घालायला माझी मदत झाली.

ब्लाउज घालून तिने जेमतेम एखादं दुसरा हूक लावला आणि मी तिच्या खांद्यावर टाकलेली शाल तशीच आपल्या छातीवर ओढून घेत ती तयार झाली. आम्ही जायला वळणार इतक्यात हर्ष हसत हसत आम्हाला म्हणाला,

“बहेनजी मी येतोय तुमच्याकडे पण माझ्या स्वागतासाठी तुम्ही हे कपडे बदला. तुम्ही तो नवीन घेतलेला लाल सेक्सी गाऊन घाला आणि आत ती नवीन लाल ब्रा-पॅन्टी घाला.”

“लाल गाऊन? ब्रा-पॅन्टी? कुठली??” सपना दिदीने स्तब्ध होऊन विचारले.

लाल सेक्सी गाऊन आणि ब्रा-पॅन्टीचा उल्लेख ऐकून संगीतदिदी गोंधळून त्याच्याकडे आणि माझ्याकडे पहायला लागली. तिच्या चेहर्‍यावरील आश्चर्य पाहून हर्ष हसला आणि तिला म्हणाला,

“समीर सांगेन तुम्हाला कुठली ते. समीर, तुझ्या दिदीला सांग घरी गेलास की काय ते. आणि तिला नीट सांग मला तिला कशी पाहायची आहे ते. जसे मी तुला सांगितले आहे तसे.” असे बोलून त्याने मला डोळा मारला.

दिदी आणि मी मुकाट्‍याने वळलो आणि त्याच्या दुकानाच्या दरवाज्यात आलो. मी लॉक उघडून दरवाजा उघडला आणि आम्ही दोघे त्याच्या दुकानातून बाहेर पडलो. आम्ही भरभर चालत निघालो.

सपना दिदी खाली मान घालून चालत होती आणि मी इकडे तिकडे पाहत चालत होतो. कोणी आम्हाला पाहत तर नाही ना हे मी चेक करत होतो. खाली मान घालून चालणाऱ्या दिदीने हळूच मला विचारले,

“समीर तो कुठल्या लाल गाऊनबद्दल बोलत होता??”

मी शांतपणे चालत तिला आठवण करून दिली की त्या दिवशी आम्ही मार्केटमध्ये गेल्यावर तिने जो लाल सेक्सी गाऊन आणि ब्रेसीयर-पॅन्टी खरेदी केली होती त्याबद्दल तो बोलत होता. ते ऐकून दिदी चकीत झाली आणि क्षणभर रस्त्यात थांबून माझ्याकडे पाहत वैतागत म्हणाली,

“अरे नालायका! अजून काय काय सांगायचे बाकी ठेवलेस तू त्या कुत्र्याला? सगळे जाऊन सांगत होतास का त्याला? काही ठेवले नाही तू माझे बाकी? अक्षरश: मला असे वाटतेय मी पूर्ण नागडी आहे. सारे जग मला नागडी बघतेय असे वाटतेय मला!”

“सॉरी, दिदी! ते.. मी.. आम्ही बोलायचो ना तुझ्याबद्दल. तेव्हा मी त्याला सगळे सांगायचो. म्हणून त्याला माहीत.”

“अरे मी तो लाल गाऊन आणि ती लाल ब्रा-पॅन्टी खास तुझे जिजू येतील तेव्हासाठी घेऊन ठेवली होती. ती आता मला ह्या नालायका समोर घालावी लागणार तर.” दिदीने वैतागत म्हटले.

“अगं दिदी, जिजू यायला अजून खूप महिने आहेत. तोपर्यंत ठेवून काय फायदा? ते येईपर्यंत हे कपडे तुला होतील की नाही हेपण सांगता येत नाही. तेव्हा आता तू हर्षसाठी ते घाल! मलापण आवडेल तुला त्या सेक्सी कपड्यात बघायला.” असे बोलून मी चावटपणे हसलो.

“घे! घे! तूपण वाहत्या गंगेत हात धुवून घे! बेशरमा! तशीपण मी रंडी झालेच आहे आता.”

असे काही बडबडत ती तरतरा चालू लागली आणि मी तिच्याबरोबर चालायला लागलो.

आम्ही घरी पोहचलो. घरात शिरल्याबरोबर मी दरवाजा लावून घेतला आणि माझ्या पुढे असलेली सपना दिदी तरतरा तिची साडी फेडू लागली. साडी फेडत फेडत ती तिच्या रूममध्ये आली आणि मी तिच्या मागोमाग आलो.

पूर्ण साडी ओढून काढत तिने तशीच ती खाली पडू दिली आणि ब्लाउज काढायला लागली. मी तिच्या बेडवर बसून शांतपणे तिला पाहत होतो. ती माझ्याकडे जळजळीत कटाक्ष टाकून बघत होती आणि मी तिच्या नजरेकडे दुर्लक्ष करत निर्लज्जपणे तिला नग्न होताना पाहत होतो.

आता तिच्या अंगावर फक्त ब्रेसीयर व पॅन्टी होती. तिने तशा स्थितीत आपले कपाट उघडले आणि आतून ती शॉपिंगची बॅग काढली ज्यात तो लाल गाऊन, ब्रा-पॅन्टी होते. मग मी जणू काही बघतच नाही आहे अशा आविर्भावात ती निर्लज्जपणे आपल्या अंगावरची ब्रेसीयर-पॅन्टी काढू लागली. अर्थात तिने माझ्याकडे पाठ केली होती तेव्हा मला ती पाठमोरी दिसत होती.

तिने ब्रा काढली आणि माझ्याकडे वळून न बघता माझ्या दिशेने फेकली. मी पटकन ती झेलली आणि हातात पकडून कुरवाळू लागलो. मग तिने पॅन्टी काढली आणि माझ्या दिशेने फेकली. पॅन्टीपण मी झेलली आणि तिचा ओलसरपणा पाहत तिचा वास घेऊ लागलो.

आता सपना दिदी माझ्यासमोर पूर्ण नागडी उभी होती. ती पाठमोरी होती पण मला तिचे गोल भरीव नितंब, तिची भरगच्च छाती साईडने दिसत होती. तसेच तिचा पूर्ण नग्नपणा मला दिसत होता. तिला नागडे पाहून माझा लंड उठायला लागला! तिची पॅन्टी हुंगत हुंगत मी तिचा नग्नपणा डोळ्याने पित पित माझा लंड चोळायला लागलो.

माझ्याकडे दुर्लक्ष करत सपना दिदीने त्या शॉपिंग बॅगमधून लाल पॅन्टी बाहेर काढली आणि त्यात पाय घालून कंबरेवर सरकवली. हर्षच्या दुकानात मी जसे तिची पॅन्टी तिच्या नितंबाच्या फटीत गोळा केली होती तशी तिनेही ती गोळा केली आणि आपले दोन्ही नितंब उघडे ठेवले.

मग लाल ब्रेसीयर बाहेर काढून तिने छातीवर चढवली. आपले अर्धे अधिक उभार ब्रेसीयरच्या बाहेर राहतील असी आपली छाती तिने त्यात ॲडजस्ट केली. मग शेवटी तिने तो लाल ट्रान्सपेरंट गाऊन बाहेर काढला आणि अंगात घातला.

ती सेक्सी लाल वस्त्र अंगावर चढवून सपना दिदी वळाली आणि मादकपणे चालत माझ्या पुढे आली. माझी नजर तिच्या अंगावर खिळली होती आणि ती त्या सेक्सी ड्रेसमध्ये कशी दिसत होती ह्याचे मी निरीक्षण करत होतो.

तिची त्या सेक्सी लिंजरीमधली जवानी पहाण्यात मी इतका मग्न होतो की मी माझा लंड चोळत होतो हेपण माझ्या लक्षात येत नव्हते. पण त्याबद्दल सपना दिदी काही बोलत नव्हती. ती माझ्या बाजूला बेडवर बसली आणि उत्तेजित स्वरात तिने मला विचारले,

“तुम्ही दोघा नालायकांनी अजून काय काय ठरवले आहे? तो तुला काय सांगत होता की त्याला मला कशी पाहायची आहे ते?” तिच्या विचारण्यात राग नव्हता तर उत्सुकता होती.

“दिदी त्याने मला सांगितले होते की तो जेव्हा तुला झवायला घरी येईल तेव्हा तू ही सेक्सी लाल लिंजरी घालायची. मग तू अंगावर पाणी घेऊन तुझी ही सेक्सी वस्त्र ओली करायची आणि ओल्या अंगाने त्याला सामोरे जायचे. दरवाजा उघडून तू त्याचे स्वागत करत म्हणायचे, ‘ये ये हर्ष. झव मला आता’.”

“बेशरम कुठले! मी काय हा ड्रेस घालून ओलेत्याने त्याचे स्वागत करू? तेपण दरवाज्यात? तुमचे डोके तरी ठिकाणावर आहे का? कोणी पाहिले तर मला असे? ते काही नाही. मी नाही जाणार दरवाजा उघडायला.” दिदीने ठामपणे म्हटले.

“ओह कम ऑन, दिदी. इतके सगळे केलेस तर मग हेपण कर. किती गंमत आहे असे करण्यात!” मी उत्साहाने तिला विनंती करत म्हणालो.

“कसली डोंबल्याची गंमत! माझी नागव्याने धिंड काढायची बाकी ठेवलीस तू फक्त. पक्की रंडी बनवलीस तू मला.” दिदीने लटक्या रागात म्हटले.

“हे बघ, दिदी. तू प्रामाणिकपणे मला सांग. तुला ह्यात मजा वाटत नाही का? आम्ही जी गंमत तुझ्याबरोबर करतोय त्याने तुला वेगळीच कामोत्तेजना मिळत नाही का? जर तसे नसेल तर आम्ही ही गंमत थांबवतो! आम्ही असे करतोय कारण ह्याने एकदम वेगळी उत्तेजना मिळतेय. सरळ सरळ काही करण्यापेक्षा असे काही करून आम्ही वेगळ्याच प्रकारे ही सेक्सची मजा घेतोय. तुलापण ह्यात एक्साईटमेंट वाटत नाही का? नसेल वाटत तर सांग. मी त्या हर्षला परत पाठवतो!”

असे बोलून मी तिच्याकडे पाहायला लागलो. मी ‘हर्षला परत पाठवतो’ हे ऐकून तिच्या चेहर्‍यावरचे भाव बदलले आणि तिने माझा हात हातात घेऊन पटकन म्हटले,

“अरे नाही रे, समीर. तसे काही नाही. मलापण मजा वाटतेय! ते तर मी असेच अजून मजा यावी म्हणून नाराजी दाखवत असते. आता तूच मला सांग, मी जर सरळ सरळ काही न बोलता तुमचे म्हणणे ऐकत राहले तर मी रांडेपेक्षा खालच्या दर्ज्याची होईल. तेव्हा थोडी तरी लाज-शरम मला दाखवायला हवी ना, म्हणून मी असे बोलत असते.”

असे बोलून ती मागे रेलली आणि तिने माझा हात तिच्या छातीच्या उभारावर ठेवला. माझ्याकडे पाहून ती मादकपणे हसत होती. मी तिच्या छातीचे उभार दाबत उत्साहाने म्हणालो,

“हां! मग ठीक आहे, दिदी. तुझ्या इच्छेविरूद्ध एका परक्या माणसाला तुला काही करायला द्यायची माझी इच्छा नाही. तुला जर हर्ष आवडला नसेल तर मी त्याला तुला काही करू देणार नाही. काही झाले तरी तू माझी बहीण आहेस! हे मला विसरता येणार नाही.” तिचे दोन्ही उभार मी आता चिवडत होतो.

“अरे हर्षबद्दल काही प्रॉब्लेम नाही. त्याचा लंड किती मोठा आहे! त्याचा लंड पाहून माझ्या तोंडाला पाणी सुटलेय.”

“तोंडाला की पुच्चीला??” मी मध्येच चावटपणे तिला विचारले.

“तेच ते रे! माझ्या पुच्चीला! तेव्हा आता त्याचा लंड घालून घेतल्याशिवाय मला चैन पडणार नाही. जसा त्याचा लंड दिसतोय तशी पावर त्याच्यात आहे की नाही हेच आता मला पाहायचेय. ओहहहऽऽऽ”

असे बोलून दिदीने डोळे मिटून घेतले आणि आपली पुच्ची जोराने दाबू लागली.

आम्ही दोघे ह्यात मग्न होतो तेवढ्यात दरवाज्याची बेल वाचली! बेलचा आवाज ऐकून सपना दिदीने खाडकन डोळे उघडले आणि ती पटकन उठली. बेडवरून खाली उतरत ती मला म्हणाली,

“समीर तू जाऊन दरवाजा उघड आणि त्या हर्षला आत घे. तोपर्यंत मी अंगावर शॉवर घेऊन ओली होते. त्याला इथे माझ्याच रूममध्ये आण. पळ लवकर बाहेर.”

असे बोलून दिदी तिच्या रूमच्या बाथरूममध्ये पळाली.

मी जाऊन घराचा मेन डोअर उघडला. दारात हर्ष उभा होता. मला पाहून त्याच्या चेहर्‍यावर आश्चर्य उमटले! कदाचित त्याला वाटले असावे सपना दिदी येऊन दरवाजा उघडेल. मी त्याला पटकन घरात खेचले आणि दरवाजा लावून घेतला. हर्षने आश्चर्याने मला विचारले,

“अरे काय रे समीर तुझी दिदी कुठे आहे? दरवाजा उघडायला तिने यायचे हे आपले ठरले होते ना?”

“हो! पण दिदीला तयार व्हायला उशीर झाला! तेव्हा तू आत तिच्या रूममध्ये चल. ती शॉवर खाली ओली होतेय. मग ती बाहेर येईल तुझे स्वागत करायला.” मी त्याला म्हणालो.

“अस्सं. काही हरकत नाही!” हर्षने हसत म्हटले.

मग आम्ही दोघेही सपना दिदीच्या रूममध्ये आलो.

हर्ष तिच्या बेडवर बसला आणि मी ड्रेसिंग टेबलजवळील स्टूलवर बसलो. बेडवर बाजूला दिदीची आधी घातलेली पॅन्टी पडली होती. ती हातात घेऊन हर्षने माझ्याकडे पाहून डोळा मारला आणि तो ती पॅन्टी कुरवाळू लागला. मध्येच तो पॅन्टीचा वास घेत होता.

तेवढ्यात बाथरूमचा दरवाजा उघडला आणि ओलेती सपना दिदी बाहेर आली. हर्ष आणि माझी दोघांची नजर तिच्या ओल्या अंगावर खिळली आणि आम्ही हपापलेल्या नजरेने तिचे निरीक्षण करायला लागलो.

तो ती आणि मी

"अरे! तू कधी आलास?" हर्ष आत येत मला म्हणाला. "आत्ताच आलो!" मी गडबडत उत्तर दिले. "ते पुस्तक तू कशाला घेतला?" असे म्हणत तो पुढे आला आणि माझ्या हातातील पुस्तक घेत पुढे म्हणाला, "अरे बाबा, हे पुस्तक तुला वाचायला नाही हाय. हे फक्त मोठ्या माणसांनी वाचायचे पुस्तक हाय."...

तो ती आणि मी भाग : २

मग त्यानंतर मी दर दिवशी त्याला सेक्सी कथांच्या तसल्या पुस्तकाबद्दल विचारायला लागलो आणि तो नंतर देतो असे सांगून काही ना काही कारणाने मला पुस्तक द्यायचे टाळत राहला. असे जवळ जवळ आठवडाभर चालले. तो आठवडाभर मी आधी वाचलेल्या पुस्तकामधील झवाझवीचे वर्णन आठवत होतो व दिवसातून...

तो ती आणि मी भाग : ३

पहिल्या आठवड्यात सपना दिदी २/३ वेळा त्याच्याकडे कपडे आणायला गेली त्यानंतर पुढच्या संध्याकाळी जेव्हा मी त्याच्याकडे कपडे आणायला गेलो तेव्हा उत्साहाने तो मला सांगायला लागला, "यार, समीर! काल तुझ्या बहि‍णीने काय मस्त गुलाबी ड्रेस घातला होता! त्यात ती एकदम सेक्सी दिसत...

तो ती आणि मी भाग : ४

मला कळत होते की माझ्या बहि‍णीबद्दल प्रत्येक वाक्य बोलताना तो जास्तच एक्साईट होत चालला होता. आपल्या लुंगीवरून त्याने आपल्या लंडावर हात फिरवायला सुरूवात केली होती. तो जसा एक्साईट होता तसा मीपण एक्साईट होत होतो. माझा लंडपण टाईट होत चालला होता. त्याच्या लुंगीवरील तंबूकडे...

तो ती आणि मी भाग : ५

त्याने मला त्याच्या आतल्या रूममध्ये नेले आणि त्याने आम्हा दोघांसाठी चहा बनवला. चहा घेता घेता आम्ही माझ्या बहि‍णीला झवण्याचे प्लानिंग करू लागलो. बाईच्या बाबतीत हर्ष एकदम हुशार होता! बाईला कसे पटवायचे ह्याचा अनेक आयडीया त्याच्या डोक्यात होत्या आणि कुठल्या आयडीया माझ्या...

तो ती आणि मी भाग : ६

दुसर्‍या दिवशी सकाळी मी हर्षच्या दुकानावर कपडे द्यायला गेलो. मग मी प्रामाणिकपणे त्याला काय घडले ते सगळे सांगितले. माझा प्रगती ऐकून तोपण जाम खुश झाला! माझी पाठ थोपटत तो आनंदाने मला म्हणाला, "बघितलस मी तुला सांगत होतो ना तुझी बहीण पक्की झवाडी आहे. ती नक्कीच आपल्याला...

तो ती आणि मी भाग : ७

मला गर्दीची पूर्ण कल्पना होती आणि म्हणून गर्दीत दिदीला चोंबळायचा चान्स घेण्यासाठी मी तिला बसमध्ये आणले होते. तसे तर बसमध्ये अनेक बायकां-मुलीं होत्या तेव्हा माझ्या बहिणीकडे खास कोणाचे लक्ष नव्हते पण आजूबाजूचे २/३ जण तिच्यावर लक्ष ठेवून होते. अर्थात, मी तिच्याशी बोलत...

तो ती आणि मी भाग : ८

लोक उतरत होती, चढत होती आणि पूर्ण प्रवासभर बसमध्ये गर्दी होती. नंतर जेव्हा आम्ही मार्केटला पोहचलो तेव्हा बस मधून उतरायचे म्हणून सपना दिदी प्रथम उठून उभी राहिली. मी सीटवर बसूनच राहलो व वळून मी फक्त पाय बाहेर काढून दिदीला बाहेर यायला जागा करून दिली. जेव्हा दिदी सीटच्या...

तो ती आणि मी भाग : ९

मी सपना दिदीच्या पायावरून पाय टाकत तिला ओलांडू लागलो. माझी नजर तिच्या छातीच्या उभारांवर खिळली होती. तिला त्याची कल्पना होती पण ती माझ्याकडे न पहाता टीव्हीवर नजर खिळवून होती. तिने हळूच तिचा एक पाय वर केला आणि ते माझ्या लक्षात आले नाही. माझ्या लक्षात येईपर्यंत उशीर झाला...

तो ती आणि मी भाग : १०

"अगं दिदी. खरंच सांगतो." मी नकार देत म्हटले. "तुला नाही ना सांगायचे. थांब, रात्री बाबा येऊ दे. मग मी सांगते सगळे त्यांना. मग बघ तुझी कशी धुलाई करतील ते." तिने शेवटी मला निर्वाणीचे धमकावले. "नको, दिदी! प्लीज बाबांना काही सांगू नकोस! माझी तर पुरी वाट लागेल. ते तर मला...

तो ती आणि मी भाग : ११

"ओके! दिदी. मी असली पुस्तक वाचणे बंद करेन. तुझ्याकडे पहाणेही बंद करेन. पण माझ्या मनात ऑलरेडी तुझ्याविषयी जे आकर्षण निर्माण झालेय त्याचे काय? मी कितीही ठरवले तरी तुझ्याविषयीचे कामुक विचार माझ्या मनात यायचे थांबत नाही. आत्तापण बघ. तू हा ड्रेस घातला आहेस. तर माझी नजर...

तो ती आणि मी भाग : १२

एकदा सपना दिदी माझ्या बेडवर पडून एक पुस्तक चाळत होती. मी तिच्या अंगावर नजर फिरवत तिला विचारले, "दिदी, तू पुस्तक नेऊन तुझ्या रूममध्ये वाचतेस. मग येथेच का नाही वाचत." "हं मी काय लगेच जाऊन नाही वाचत. मला जसा वेळ मिळेल, मूड लागेल तसे वाचते." तिने हसून उत्तर दिले. "तरीपण...

तो ती आणि मी भाग : १३

आदल्या दिवशी मी तिला जे पुस्तक दिले होते त्यात एक बहीण-भावाच्या संभोगाची कथा होती. कॉलेजमध्ये जाणाऱ्या एका बहि‍णीबरोबर एक भाऊ सेक्स करतो अशी ती कथा होती. त्या कथेतील ती बहीण असा शॉर्ट स्कर्ट घालायची आणि त्याने तो भाऊ उत्तेजित व्हायचा. मग तिने तो स्कर्ट घातलेला असतानाच...

तो ती आणि मी भाग : १४

मला तर खरे दिदीचे उभार अजून चोखायचे होते पण आता ती परत चोखायला देणे मुश्किल होते. तेव्हा मी नाइलाजाने बेडवरून उठलो. मग मी पुस्तक काढायला कपाटाकडे जाऊ लागलो. माझ्या मनात हर्षने सांगितलेल्या टिप्सचे विचार चालू होतो. त्याने मला सांगितले होते की सपना दिदीने मला तिच्या...

तो ती आणि मी भाग : १५

"हॅऽऽ त्याला काय माहीत तुझे जिजू मला कसे झवतात ते." दिदीने डोळे मिटून घेत मान मागे टाकत मादक आवाजात म्हटले. तिच्या आवाजात उन्माद होता, उत्तेजना होती! "ते त्याला माहीत नाही पण तो ठामपणे म्हणतो की तो तुला जास्त चांगले झवेल आणि मलापण ती खात्री आहे!" तिच्या एका उभारावरील...

तो ती आणि मी भाग : १६

दिदी काही क्षण विचारात पडली! मी तिच्या पुच्चीत एक बोट घालत होतो आणि वर तिचा एक उभार दाबत होतो. त्याने तिची कामवासना भडकत राहिली आणि शेवटी ती कामातुर होत म्हणाली, "ठीक आहे, समीर. जर तुला तसे हवे असेल. तुमचे तसे आधी ठरले असेल तर मी जायला तयार आहे. तशीपण मी आता रांड...

तो ती आणि मी भाग : १७

हर्ष सपना दिदीबरोबर इतके बिनधास्त बोलत होता जणू ती त्याची मैत्रिण आहे. पोरी पटवण्याचे त्याचे हेपण एक कसब होते. तिच्याबरोबर असे कामुकपणे बोलताना तो उत्तेजित होत होता आणि त्याचा लवडा त्याच्या लुंगीत उठत होता. त्याच्या हलणाऱ्या लुंगीच्या दिशेने सपना दिदीची नजरही जात...

तो ती आणि मी भाग : १९

अंगावर पाणी घेतल्याने सपना दिदीचा लाल पारदर्शक गाऊन तिच्या अंगाला चिकटला होता आणि आतली लाल ब्रेसीयर आणि पॅन्टी इतकी स्पष्ट दिसत होती की जणू तिने गाऊन घातलाच नव्हता. तिच्या मादक अंगाची पूर्ण गोलाई उठून दिसत होती आणि तिची भरगच्च जवानी त्या अंतर्वस्त्रातून ओथंबून जात...

तो ती आणि मी भाग : २०

सपना दिदी कामवासनेने हपापलेल्या दोन पुरूषांच्या कचकड्यात सापडली होती आणि आम्ही दोघेही जंगली श्वापद जसे सावजावर झपाटते तसे तिच्या अंगाला झटत होतो. दिदीचा उभार चोखता चोखता मी खाली पाहिले तर हर्षने पुन्हा तिच्या पुच्चीत आपले बोट घातले होते आणि तो ते आत-बाहेर करत होता....

तो ती आणि मी भाग : २१

मग हर्षने आपला अजस्त्र लवडा हातात पकडला आणि पुढे करत दिदीच्या फटीवर टेकवला. एकदा दोनदा तिच्या बोच्याच्या भोकावर लवडा वर-खाली घासल्यावर त्याने लवडा खाली तिच्या पुच्चीवर नेला. तिच्या पुच्चीच्या भोकाचा अंदाज घेत त्याने लवड्याचा सुपाडा भोकावर टेकवला आणि एक हलका पण पॉवरफूल...

तो ती आणि मी भाग : २२

ते ऐकून मी चाट पडलो की हर्षला माहीत होते की दिदी आपला दाणा घासत होती ते. तो सेक्सच्या खेळात किती माहीर होता हे त्यावरून कळत होते. पण तो दिदीच्या पुच्चीत लवडा गाळतोय हे ऐकून मी घाबरलो! तो माझ्या बहिणीच्या पुच्चीत गळला आणि ती प्रेग्नंट झाली तर पंचाईत व्हायची ह्या भीतीने...

तो ती आणि मी भाग : २३

सपना दिदीने गपकन माझा लंड तोंडात घेतला आणि चोखायला लागली. आईगगगऽऽऽ! काय सुख वाटले म्हणून सांगू माझ्या लंडाला! तिच्या तोंडाच्या ऊबदार स्पर्शाने माझ्या लंडातून एक गोड शिरशिरी वर माझ्या अंगात सळसळून गेली! टपकन तिच्या तोंडात पुन्हा लंड गाळावा अशी तीव्र इच्छा माझ्या...

तो ती आणि मी भाग : २४

काही क्षणानंतर सपना दिदीने माझे तोंड खाली ढकलले आणि तिच्या एका उभारावर आणले. भुकेल्या बाळासारखा मी तिच्या उभारावर झपाटलो आणि तिचा एक निप्पल तोंडात घेऊन चोखायला लागलो. ती माझ्या केसांमध्ये हात फिरवू लागली. तिची छाती चोखता चोखता मी तिला झवायला लागलो. तिने मला आपल्या...

तो ती आणि मी भाग : २५

दिदीच्या नितंबाची मागे-पुढे हालचाल व्हायला लागली तेव्हा मला वाटले हर्ष काहीतरी करत आहे. पण मी निरखून पाहिले तेव्हा माझ्या लक्षात आले की हर्ष काही करत नव्हता तर दिदी स्वत:हून आपली कंबर हलवायाला लागली होती. आता ती खरोखरच कामोत्तेजित झाली होती! ती तापलेली आहे हे पाहून...

तो ती आणि मी भाग : २६

माझी नजर अजूनही सपना दिदीच्या नितंबावर होती. ती खाली पडली होती पण तिचे नितंब अजूनही वर उचलले होते आणि तिच्या बोच्याचे भोक मला स्पष्ट दिसत होते. जेव्हा हर्षचा लवडा त्यातून बाहेर आला होता तेव्हा ते भोक खूप खुलले होते आणि टेबल टेनीसचा बॉल सहज जाईल इतके मोठे वाटत होते....

error: नका ना दाजी असं छळू!!