तो ती आणि मी भाग : १४

मला तर खरे दिदीचे उभार अजून चोखायचे होते पण आता ती परत चोखायला देणे मुश्किल होते. तेव्हा मी नाइलाजाने बेडवरून उठलो. मग मी पुस्तक काढायला कपाटाकडे जाऊ लागलो.

माझ्या मनात हर्षने सांगितलेल्या टिप्सचे विचार चालू होतो. त्याने मला सांगितले होते की सपना दिदीने मला तिच्या अंगाला हात लावायला दिला आणि मी तिला उत्तेजित करण्यात यशस्वी झालो की तिला पुढे कुठले पुस्तक देऊन कसे अजून उत्तेजित करायचे ते. त्याप्रमाणे मी कपाटातून एक खास पुस्तक काढून आणले. ते पुस्तक मी सपना दिदीच्या हातात दिले आणि तिच्या पुढे बेडवर पडलो.

तिने कुतुहलाने ते पुस्तक हातात घेतले आणि त्यावरील नग्न मुलीचा कलरफूल फोटो पाहून ती हसत मला म्हणाली,

“अरे हे तर वेगळेच मॅगझिन दिसतेय.” असे बोलून ती ते पुस्तक उघडून पाहू लागली.

“हो! हर्षकडे काल कथांचे पुस्तक नव्हते. तेव्हा त्याने मला हे फोटोचे मॅगझिन दिले.” मी तिला म्हणालो आणि तिच्या चेहर्‍याकडे पाहून तिची रिएक्शन पाहू लागलो.

सपना दिदी उत्सुकतेने ते मॅगझिन पाहू लागली. त्या मॅगझिनमध्ये युरोपीयन स्त्री-पुरूषांचे थ्रीसम झवाझवीचे फोटोज होते. एक मोठ्या छातीवाली मुलगी दोन पुरूषांकडून झवून घेते असे ते फोटो होते.

त्या दोन पुरूषांपैकी एक पुरूष २० वर्षाचा तरूण होता आणि दुसरा पुरूष ४० वर्षाचा वयस्कर होता. तो वयस्कर पुरूष आपला लंड त्या तरूण मुलीच्या बोच्याच्या भोकात घालून तिला झवत होता आणि तो दुसरा तरूण पुरूष त्या मुलीच्या तोंडात लंड देऊन तिचे तोंड झवत होता.

त्या वयस्कर पुरूषाचा लंड एकदम अजस्त्र होता! साधारण ९-१० इंच लांबीचा त्याचा लंड चांगला जाडजूड होता!

सपना दिदी आश्चर्याने त्या पुरूषाच्या लंडाकडे पाहत होती. एक एक पान पलटून ती मन लावून एक एक फोटो पाहत होती. मॅगझिनच्या मध्यावर एक डबल पेज मोठा फोटो होता जो सपना दिदी आवडीने पाहायला लागली.

त्या फोटोमध्ये ती तरूणी पाय फाकवून खाली कुशीवर पडली होती आणि तो वयस्कर पुरूष मागून तिच्या बोच्यात लंड घालून तिला झवत होता. वर तो तरूण पुरूष त्या तरूणीच्या तोंडात लंड देऊन उभा होता व ती त्याच्या लंडाचा सुपाडा चोखत होती.

ह्या फोटोमध्ये हर्षने एक गंमत केली होती. त्याने त्या वयस्कर पुरूषाच्या लंडावर काळ्या पेनने आपले नाव ‘हर्ष’ लिहिले होते. तसेच त्या तरूणीच्या फाकलेल्या पुच्चीवर त्याने दिदीचे नाव ‘सपना’ लिहिले होते. आणि वर त्या तरूण पुरूषाच्या लंडावर त्याने माझे नाव ‘समीर’ लिहिले होते.

तो फोटो पाहताना सपना दिदीला ती नावे दिसली आणि तिने डोळे वटारले! तिच्या डोळ्यात अविश्वास दिसत होता! जे पहातेय ते खरे आहे का? असे तिच्या डोळ्यात भाव होते. ती नावे पाहून तिला धक्का बसलेला दिसत होता! ती आश्चर्याने वर माझ्याकडे आणि खाली फोटोकडे पाहू लागली.

इतर कुठली वेळ असली असती तर तिची नजर बघून मी घाबरलो असतो पण असे काही होईल ह्याची मला कल्पना होती आणि हर्षने त्यावेळी काय करायचे हे मला सांगितले होते. तेव्हा मी बेफिकीरीने सपना दिदीकडे पाहत होतो.

“समीरऽऽऽ! काय आहे हे?? ही नावे कोणी लिहिली येथे??” सपना दिदीने माझ्यावर ओरडत विचारले.

“मी लिहिली, दिदी.” मी उत्तर दिले.

खरे तर नावे हर्षने लिहिली होती पण मी त्याचे नाव सांगू शकत नव्हतो.

“का??” तिने पुन्हा ओरडत विचारले.

“असेच! गंमत म्हणून.” मी साळसूदपणे उत्तर दिले.

“गंमत? ही कसली गंमत?? लाज वाटली पाहिजे तुला?? अशी नावे लिहायला.” दिदी रागारागाने म्हणाली.

“दिदी जरा शांत हो! अशी रागवू नकोस. मी तुला सांगतो सगळे.” असे म्हणून मी तिचे हात हातात घेतले.

“काय शांत राहू? आणि काय सांगतो तू मला? तिने ओरडत म्हटले आणि आपले हात सोडवून घ्यायचा प्रयत्न केला.

“मी नावे का लिहिली ते सांगतो. प्लीज, दिदी. अशी रागवू नकोस! नीट माझे म्हणणे ऐकून घे. मग नंतर पाहिजे तर तू रागव. ओके?” तिचे हात घट्ट पकडत मी कुरवाळत म्हणालो.

“काय ते सांग पटकन.” शेवटी ती शांत होत म्हणाली.

“दिदी, माझ्या मनात तुझ्याविषयी लैंगिक आकर्षण आहे हे तुला माहीत आहेच. मग त्या आकर्षणात मी अनेकदा कल्पना करत असे की मी तुझ्याबरोबर सेक्स करतोय.”

“ओह! म्हणजे तू माझ्याबरोबर सेक्स करायचेही स्वप्न पाहत होतास. मला वाटले तुला फक्त माझ्या सौंदर्याचे, उभारांचे-नितंबाचे आकर्षण आहे.” तिने उपहासाने म्हटले.

“हो ते तर आहेच. पण त्याबद्दल विचार करताना माझा लंड टाईट होतो. मग त्याला हलवून शांत करताना तुझ्या त्या नाजूक अवयवांना मी हाताळतोय अशी कल्पना करतो आणि मग त्या कल्पनेतून पुढे मी तुझ्याबरोबर सेक्स करतोय ही सुद्धा कल्पना करतो.”

“हम्म तुझ्या मनात असे काही आहे ह्याची मला कल्पना नव्हती.” सपना दिदीने शांतपणे म्हटले.

“काय म्हणतेस, दिदी? मग तू मला तुझे उभार दाखवले. त्याला हात लावायला, चोखायला दिले. ते मग?” मी आश्चर्य दाखवत विचारले.

“ते? ते तर मी तुला गंमत म्हणून असेच करायला दिले,” सपना दिदीने किंचित हसत खुलासा केला, “तुला माझे आकर्षण वाटते म्हणून मला मजा वाटते. आणि त्या भरात मी तुला इथे-तिथे हात लावायला देत होते कारण त्यात काही नुकसान नव्हते.

“तसेही बाहेर गर्दीत जाता-येता कितीतरी पुरूष चान्स मारून हात लावतात त्याचे मला काही वाटत नव्हते. मग तूपण हात लावत होतास म्हणून त्याचेही मला काही वाटत नव्हते. आणि आज मी तुला माझे उभार दाखवले.

“मी तुला हात लावू नकोस म्हटले तरी तू त्याला हात लावलास, ते चोखले. मी तुला थांबवू शकत होते पण तू तसे केले त्याने मलापण थोडी मजा वाटली! म्हणून मी तुला तसे करायला दिले. पण तुझ्याबरोबर प्रत्यक्ष सेक्स करणे. मी त्याबाबत कधी विचार केलाच नाही.” सपना दिदीने पूर्ण खुलासा केला.

“अगं, दिदी. मग त्या पुस्तकातील सेक्सच्या कथा वाचून तुला कधी वाटले नाही माझ्याबरोबर सेक्स करावा? म्हणजे नुसती कल्पना गं. खास करून ती बहीण-भावाची कथा वाचून.” मी तिला विचारले.

“वेल! कधी कधी वाटायचे. पण खूप क्वचित. आणि ती बहीण-भावाची कथा वाचताना तुझा विचार मनात आला पण तुझ्याबरोबर मी तसे काही करेल अशी शक्यता मला वाटली नाही.” तिने म्हटले.

“मग मला एक सांग, दिदी. तू ती सेक्सी पुस्तक वाचताना उत्तेजित होत असशील. तू बोटे घालून, तो रबराचा लंड घालून स्वत:ची उत्तेजना वाढवत असशील. तेव्हा तू कोणाची कल्पना करायचीस?” मी चावटपणे विचारले.

“ऑब्वीअसली तुझ्या जिजूंची! कधी कधी क्वचित कोणा अनोळख्या पुरूषांची! पण तुझी नाही हं!” दिदीने हसत उत्तर दिले.

“अच्छा! ठीक आहे. पण हा झाला तुझा खुलासा, दिदी. पण मी नेहमी अशीच कल्पना करत होतो की मी तुझ्याबरोबर सेक्स करतोय. मग असले सेक्सचे मॅगझिन वाचताना, पाहताना माझ्या मनात तुझाच विचार येतो. त्या पुस्तकातील कथेत जेव्हा कोणामध्ये सेक्स घडतो तेव्हा मला त्या बाई किंवा मुलीमध्ये तू दिसायची. अशी चित्रे असलेली मॅगझिन मी पाहिली की प्रत्येक मुलीच्या जागी मला तू दिसते. आय ॲम सॉरी, दिदी! पण मी काय करू. मला तूच दिसते!”

“ठीक आहे. मी समजू शकते तुझी मनस्थिती. पण हर्षच्या नावाचे काय? त्याचे नाव कशाला लिहिलेस येथे??” त्या मॅगझिनमध्ये हर्षच्या नावावर म्हणजेच त्या फोटोतील त्या वयस्कर माणसाच्या लंडावर बोट ठेवून दिदीने विचारले.

“कारण हर्षचा लंड असाच मोठा आहे. अगं ह्या माणसाच्या लंडापेक्षा मोठा आणि जाडजूड आहे!” मी शांतपणे दिदीच्या डोळ्यात पाहत म्हणालो.

“तुला कसा रे माहीत त्याचा लंडऽऽ कसा आहे ते?” दिदीने ‘लंड’ शब्दावर जोर देत मला विचारले.

“मला माहीत आहे! कारण मी पाहिला आहे.” मी म्हणालो.

“पाहिला आहे? कसा? कुठे??” दिदीने कुतुहलाने विचारले.

मग मी सपना दिदीला हर्ष आणि माझ्यातील तो पहिला प्रसंग थोडक्यात सांगितला जेव्हा हर्षने मला त्याचा महाकाय लवडा सर्वप्रथम दाखवला होता आणि आम्ही दोघांनी मिळून एकमेकांचे हस्तमैथुन केले होते तो. ते ऐकून सपना दिदी आश्चर्याने डोळे फिरवत म्हणाली,

“आय कान्ट बिलीव्ह, समीर! तू त्या हर्षचा लंड हातात घेऊन हलवला? आणि तुम्ही दोघे माझ्याबद्दल बोलत तसे केले??”

“हं हो, दिदी.” मी साळसूदपणे मान खाली घालत म्हटले.

“शी! समीर तुला लाज वाटली पाहिजे! एका परक्या पुरूषाबरोबर तू माझे नाव घेतलेस. एक परका पुरूष मला झवण्याची गोष्ट करत होता आणि तू चवीने त्याला साथ देत होतास. माझी मलाच लाज वाटते!” हे बोलताना तिचा चेहरा लाल लाल झाला होता! संतापाने की शरमेने ते तिलाच माहीत पण तिचा आवाज शांतच होता.

“त्याचा तरी काय दोष, दिदी? तू आहेच इतकी सेक्सी की कोणीही तुला झवण्याचे स्वप्न बघेल. बाकीचे दे सोडून. मी तुझा सख्खा भाऊ जिथे तुझ्याबरोबर सेक्स करायची कल्पना करतो तिथे बाकीच्यांनी केली तर त्यात काय चुकले? तुझ्या इतकी सुंदर, सेक्सी मुलगी आपल्या एरीयात काय आजूबाजूच्या एरियातही नाही. तेव्हा सगळ्यांना तू माहीत आहे. जाता-येता सगळे तुझ्याकडे पाहत असतात.”

मी स्पष्टपणे तसे सांगत दिदीची स्तुती केली आणि माझ्या अपेक्षेप्रमाणे तिचा चेहरा त्याने खुलला! हर्ष म्हणाला ते अगदी खरे होते. कोणा स्त्रीची जितकी स्तुती कराल तितकी ती जास्त खुलते. मग तिची स्तुती करत मी हर्षचे गुणगान चालू केले.

“दिदी हर्ष मला नेहमी सांगायचा की तू त्याला खूप आवडते! तू त्याच्याकडे कपडे आणायला गेलीस की तो तुझ्या नकळत तुझ्याकडेच पाहत असायचा. तुझा चेहरा, तुझा रंग, तुझे अंग, तुझी कंबर, तुझे उभार, तुझे नितंब, सगळे सगळे त्याला खूप खूप आवडते! मी त्याच्याकडे गेलो की तो फक्त तुझ्याबद्दलच बोलत असतो.” तिला तसे सांगताना मी माझा हात हळूहळू तिच्या मांडीवर फिरवायला सुरूवात केली.

“हॅंऽऽ त्याला काय माहीत मी कशी आहे ते?” दिदीने किंचित हसत म्हटले. म्हणजेच माझ्या स्तुतिने ती सुखावली होती! तिच्या लक्षातही येत नव्हती की मी तिची मांडी चोळत होतो. कदाचित तिला ते कळत असावे पण ती काही दाखवत नव्हती.

“अगं तेच तर मी तुला सांगतोय. त्याने तुझे गुपचूप इतके निरीक्षण केले आहे की त्याला तू माझ्यापेक्षा जास्त माहीत आहे. तुझ्या कपड्याआडून दिसणाऱ्या तुझ्या जवानीची कल्पना त्यालाच जास्त आहे.” तिच्या बाजूला किंचित कलंडत मी दिदीचा शर्ट तिच्या एका उभारावरून बाजूला केला आणि तिचा उभार उघडा केला.

“चल काहीतरीच बोलतोस तू.” सपना दिदी लाजत शरमत म्हणाली.

तिची कळी आता खुलत चालली होती. कदाचित ती थोडी तापत चालली होती. मी तिचा उभार उघडा केला तरी ती काही बोलत नव्हती. उलट तीपण माझ्या बाजूला थोडी कलंडली आणि आपला एक पाय गुडघ्यात दुमडून ती फाकवून पडली. तिच्या दुसर्‍या उभारावरील शर्टही सरकला आणि तिचे दोन्ही उभार माझ्या नजरेसमोर उघडे झाले!

“खोटे नाही सांगत, दिदी. तुला झवण्याची स्वप्ने तो माझ्यापेक्षा जास्त बघत असतो. तो म्हणतो. त्याला तुला झवण्याचा चान्स मिळाला तर तो तुला असा झवेल असा झवेल की जिजू सुद्धा तुला कधी तसे झवले नसतील.”

तिच्या पोटावरून बोटे फिरवत मी वर तिच्या उभारांवर हात न्यायला लागलो. उत्तेजनेने तिची छाती वर-खाली व्हायला लागली आणि ती जोराने श्वास घ्यायला लागली. आपल्या पायाची ती अस्वस्थ हालचाल करायला लागली होती.

तो ती आणि मी

"अरे! तू कधी आलास?" हर्ष आत येत मला म्हणाला. "आत्ताच आलो!" मी गडबडत उत्तर दिले. "ते पुस्तक तू कशाला घेतला?" असे म्हणत तो पुढे आला आणि माझ्या हातातील पुस्तक घेत पुढे म्हणाला, "अरे बाबा, हे पुस्तक तुला वाचायला नाही हाय. हे फक्त मोठ्या माणसांनी वाचायचे पुस्तक हाय."...

तो ती आणि मी भाग : २

मग त्यानंतर मी दर दिवशी त्याला सेक्सी कथांच्या तसल्या पुस्तकाबद्दल विचारायला लागलो आणि तो नंतर देतो असे सांगून काही ना काही कारणाने मला पुस्तक द्यायचे टाळत राहला. असे जवळ जवळ आठवडाभर चालले. तो आठवडाभर मी आधी वाचलेल्या पुस्तकामधील झवाझवीचे वर्णन आठवत होतो व दिवसातून...

तो ती आणि मी भाग : ३

पहिल्या आठवड्यात सपना दिदी २/३ वेळा त्याच्याकडे कपडे आणायला गेली त्यानंतर पुढच्या संध्याकाळी जेव्हा मी त्याच्याकडे कपडे आणायला गेलो तेव्हा उत्साहाने तो मला सांगायला लागला, "यार, समीर! काल तुझ्या बहि‍णीने काय मस्त गुलाबी ड्रेस घातला होता! त्यात ती एकदम सेक्सी दिसत...

तो ती आणि मी भाग : ४

मला कळत होते की माझ्या बहि‍णीबद्दल प्रत्येक वाक्य बोलताना तो जास्तच एक्साईट होत चालला होता. आपल्या लुंगीवरून त्याने आपल्या लंडावर हात फिरवायला सुरूवात केली होती. तो जसा एक्साईट होता तसा मीपण एक्साईट होत होतो. माझा लंडपण टाईट होत चालला होता. त्याच्या लुंगीवरील तंबूकडे...

तो ती आणि मी भाग : ५

त्याने मला त्याच्या आतल्या रूममध्ये नेले आणि त्याने आम्हा दोघांसाठी चहा बनवला. चहा घेता घेता आम्ही माझ्या बहि‍णीला झवण्याचे प्लानिंग करू लागलो. बाईच्या बाबतीत हर्ष एकदम हुशार होता! बाईला कसे पटवायचे ह्याचा अनेक आयडीया त्याच्या डोक्यात होत्या आणि कुठल्या आयडीया माझ्या...

तो ती आणि मी भाग : ६

दुसर्‍या दिवशी सकाळी मी हर्षच्या दुकानावर कपडे द्यायला गेलो. मग मी प्रामाणिकपणे त्याला काय घडले ते सगळे सांगितले. माझा प्रगती ऐकून तोपण जाम खुश झाला! माझी पाठ थोपटत तो आनंदाने मला म्हणाला, "बघितलस मी तुला सांगत होतो ना तुझी बहीण पक्की झवाडी आहे. ती नक्कीच आपल्याला...

तो ती आणि मी भाग : ७

मला गर्दीची पूर्ण कल्पना होती आणि म्हणून गर्दीत दिदीला चोंबळायचा चान्स घेण्यासाठी मी तिला बसमध्ये आणले होते. तसे तर बसमध्ये अनेक बायकां-मुलीं होत्या तेव्हा माझ्या बहिणीकडे खास कोणाचे लक्ष नव्हते पण आजूबाजूचे २/३ जण तिच्यावर लक्ष ठेवून होते. अर्थात, मी तिच्याशी बोलत...

तो ती आणि मी भाग : ८

लोक उतरत होती, चढत होती आणि पूर्ण प्रवासभर बसमध्ये गर्दी होती. नंतर जेव्हा आम्ही मार्केटला पोहचलो तेव्हा बस मधून उतरायचे म्हणून सपना दिदी प्रथम उठून उभी राहिली. मी सीटवर बसूनच राहलो व वळून मी फक्त पाय बाहेर काढून दिदीला बाहेर यायला जागा करून दिली. जेव्हा दिदी सीटच्या...

तो ती आणि मी भाग : ९

मी सपना दिदीच्या पायावरून पाय टाकत तिला ओलांडू लागलो. माझी नजर तिच्या छातीच्या उभारांवर खिळली होती. तिला त्याची कल्पना होती पण ती माझ्याकडे न पहाता टीव्हीवर नजर खिळवून होती. तिने हळूच तिचा एक पाय वर केला आणि ते माझ्या लक्षात आले नाही. माझ्या लक्षात येईपर्यंत उशीर झाला...

तो ती आणि मी भाग : १०

"अगं दिदी. खरंच सांगतो." मी नकार देत म्हटले. "तुला नाही ना सांगायचे. थांब, रात्री बाबा येऊ दे. मग मी सांगते सगळे त्यांना. मग बघ तुझी कशी धुलाई करतील ते." तिने शेवटी मला निर्वाणीचे धमकावले. "नको, दिदी! प्लीज बाबांना काही सांगू नकोस! माझी तर पुरी वाट लागेल. ते तर मला...

तो ती आणि मी भाग : ११

"ओके! दिदी. मी असली पुस्तक वाचणे बंद करेन. तुझ्याकडे पहाणेही बंद करेन. पण माझ्या मनात ऑलरेडी तुझ्याविषयी जे आकर्षण निर्माण झालेय त्याचे काय? मी कितीही ठरवले तरी तुझ्याविषयीचे कामुक विचार माझ्या मनात यायचे थांबत नाही. आत्तापण बघ. तू हा ड्रेस घातला आहेस. तर माझी नजर...

तो ती आणि मी भाग : १२

एकदा सपना दिदी माझ्या बेडवर पडून एक पुस्तक चाळत होती. मी तिच्या अंगावर नजर फिरवत तिला विचारले, "दिदी, तू पुस्तक नेऊन तुझ्या रूममध्ये वाचतेस. मग येथेच का नाही वाचत." "हं मी काय लगेच जाऊन नाही वाचत. मला जसा वेळ मिळेल, मूड लागेल तसे वाचते." तिने हसून उत्तर दिले. "तरीपण...

तो ती आणि मी भाग : १३

आदल्या दिवशी मी तिला जे पुस्तक दिले होते त्यात एक बहीण-भावाच्या संभोगाची कथा होती. कॉलेजमध्ये जाणाऱ्या एका बहि‍णीबरोबर एक भाऊ सेक्स करतो अशी ती कथा होती. त्या कथेतील ती बहीण असा शॉर्ट स्कर्ट घालायची आणि त्याने तो भाऊ उत्तेजित व्हायचा. मग तिने तो स्कर्ट घातलेला असतानाच...

तो ती आणि मी भाग : १५

"हॅऽऽ त्याला काय माहीत तुझे जिजू मला कसे झवतात ते." दिदीने डोळे मिटून घेत मान मागे टाकत मादक आवाजात म्हटले. तिच्या आवाजात उन्माद होता, उत्तेजना होती! "ते त्याला माहीत नाही पण तो ठामपणे म्हणतो की तो तुला जास्त चांगले झवेल आणि मलापण ती खात्री आहे!" तिच्या एका उभारावरील...

तो ती आणि मी भाग : १६

दिदी काही क्षण विचारात पडली! मी तिच्या पुच्चीत एक बोट घालत होतो आणि वर तिचा एक उभार दाबत होतो. त्याने तिची कामवासना भडकत राहिली आणि शेवटी ती कामातुर होत म्हणाली, "ठीक आहे, समीर. जर तुला तसे हवे असेल. तुमचे तसे आधी ठरले असेल तर मी जायला तयार आहे. तशीपण मी आता रांड...

तो ती आणि मी भाग : १७

हर्ष सपना दिदीबरोबर इतके बिनधास्त बोलत होता जणू ती त्याची मैत्रिण आहे. पोरी पटवण्याचे त्याचे हेपण एक कसब होते. तिच्याबरोबर असे कामुकपणे बोलताना तो उत्तेजित होत होता आणि त्याचा लवडा त्याच्या लुंगीत उठत होता. त्याच्या हलणाऱ्या लुंगीच्या दिशेने सपना दिदीची नजरही जात...

तो ती आणि मी भाग : १८

तिला त्याच्याकडून झवून घ्यायला किती घाई झाली होती हे तिच्या चेहर्‍यावर स्पष्ट दिसत होते आणि तिची घालमेल आणि अधीरता पाहून मी आणि हर्ष मनातल्या मनात खुश होतो! आमचा प्लान यशस्वी झाला होता आणि आम्हा दोघांना सपना दिदीला झवायला मिळणार होते हे आता स्पष्ट झाले होते. तरीही...

तो ती आणि मी भाग : १९

अंगावर पाणी घेतल्याने सपना दिदीचा लाल पारदर्शक गाऊन तिच्या अंगाला चिकटला होता आणि आतली लाल ब्रेसीयर आणि पॅन्टी इतकी स्पष्ट दिसत होती की जणू तिने गाऊन घातलाच नव्हता. तिच्या मादक अंगाची पूर्ण गोलाई उठून दिसत होती आणि तिची भरगच्च जवानी त्या अंतर्वस्त्रातून ओथंबून जात...

तो ती आणि मी भाग : २०

सपना दिदी कामवासनेने हपापलेल्या दोन पुरूषांच्या कचकड्यात सापडली होती आणि आम्ही दोघेही जंगली श्वापद जसे सावजावर झपाटते तसे तिच्या अंगाला झटत होतो. दिदीचा उभार चोखता चोखता मी खाली पाहिले तर हर्षने पुन्हा तिच्या पुच्चीत आपले बोट घातले होते आणि तो ते आत-बाहेर करत होता....

तो ती आणि मी भाग : २१

मग हर्षने आपला अजस्त्र लवडा हातात पकडला आणि पुढे करत दिदीच्या फटीवर टेकवला. एकदा दोनदा तिच्या बोच्याच्या भोकावर लवडा वर-खाली घासल्यावर त्याने लवडा खाली तिच्या पुच्चीवर नेला. तिच्या पुच्चीच्या भोकाचा अंदाज घेत त्याने लवड्याचा सुपाडा भोकावर टेकवला आणि एक हलका पण पॉवरफूल...

तो ती आणि मी भाग : २२

ते ऐकून मी चाट पडलो की हर्षला माहीत होते की दिदी आपला दाणा घासत होती ते. तो सेक्सच्या खेळात किती माहीर होता हे त्यावरून कळत होते. पण तो दिदीच्या पुच्चीत लवडा गाळतोय हे ऐकून मी घाबरलो! तो माझ्या बहिणीच्या पुच्चीत गळला आणि ती प्रेग्नंट झाली तर पंचाईत व्हायची ह्या भीतीने...

तो ती आणि मी भाग : २३

सपना दिदीने गपकन माझा लंड तोंडात घेतला आणि चोखायला लागली. आईगगगऽऽऽ! काय सुख वाटले म्हणून सांगू माझ्या लंडाला! तिच्या तोंडाच्या ऊबदार स्पर्शाने माझ्या लंडातून एक गोड शिरशिरी वर माझ्या अंगात सळसळून गेली! टपकन तिच्या तोंडात पुन्हा लंड गाळावा अशी तीव्र इच्छा माझ्या...

तो ती आणि मी भाग : २४

काही क्षणानंतर सपना दिदीने माझे तोंड खाली ढकलले आणि तिच्या एका उभारावर आणले. भुकेल्या बाळासारखा मी तिच्या उभारावर झपाटलो आणि तिचा एक निप्पल तोंडात घेऊन चोखायला लागलो. ती माझ्या केसांमध्ये हात फिरवू लागली. तिची छाती चोखता चोखता मी तिला झवायला लागलो. तिने मला आपल्या...

तो ती आणि मी भाग : २५

दिदीच्या नितंबाची मागे-पुढे हालचाल व्हायला लागली तेव्हा मला वाटले हर्ष काहीतरी करत आहे. पण मी निरखून पाहिले तेव्हा माझ्या लक्षात आले की हर्ष काही करत नव्हता तर दिदी स्वत:हून आपली कंबर हलवायाला लागली होती. आता ती खरोखरच कामोत्तेजित झाली होती! ती तापलेली आहे हे पाहून...

तो ती आणि मी भाग : २६

माझी नजर अजूनही सपना दिदीच्या नितंबावर होती. ती खाली पडली होती पण तिचे नितंब अजूनही वर उचलले होते आणि तिच्या बोच्याचे भोक मला स्पष्ट दिसत होते. जेव्हा हर्षचा लवडा त्यातून बाहेर आला होता तेव्हा ते भोक खूप खुलले होते आणि टेबल टेनीसचा बॉल सहज जाईल इतके मोठे वाटत होते....

error: नका ना दाजी असं छळू!!