तो ती आणि मी भाग : २२

ते ऐकून मी चाट पडलो की हर्षला माहीत होते की दिदी आपला दाणा घासत होती ते. तो सेक्सच्या खेळात किती माहीर होता हे त्यावरून कळत होते. पण तो दिदीच्या पुच्चीत लवडा गाळतोय हे ऐकून मी घाबरलो! तो माझ्या बहिणीच्या पुच्चीत गळला आणि ती प्रेग्नंट झाली तर पंचाईत व्हायची ह्या भीतीने मी घाबरत त्याला म्हणालो,

“नको नको हर्षभाय. तिच्या पुच्चीत गाळू नकोस. नाहीतर काहीतरी ‘गडबड’ होईल. प्लीज! तू बाहेर काढून गाळ.”

“आहहहऽऽऽ असू देऽऽ समीरऽऽ,” मध्येच सपना दिदी हुंकारत म्हणाली, “काही प्रॉब्लेम नाहीऽऽऽ. तो मा‍झ्यात गळाला तरऽऽऽ मी ऑलरेडीऽऽऽ गोळ्याऽऽऽ घेतल्या आहेतऽऽऽ.”

“बघितलस तुझी बहीण किती पक्की रंडी आहेऽऽऽ!” हर्ष गचागच तिला झवत म्हणाला, “तिला आपल्याकडून झवून घ्यायचे होते. आणि म्हणूनच तिने आधीच गोळ्या घेतल्या होत्या. म्हणजे आपण तिच्या पुच्चीत गळालो तरी ती प्रेग्नंट राहणार नाही. पक्की चालू आहे ही रंडी! घे! घे आता माझे पाणी तुझ्या चूतमध्ये! माझे पाणी घेशील तर तुझी जवानी एकदम खुलून जाईल. आहहहऽऽऽ ओहहहऽऽऽ सपनाराणीऽऽऽऽऽ मेरी प्यारी राणीऽऽऽ मी गळालोऽऽऽऽ तुझ्या चूतमध्येऽऽऽ.”

असे बोलून शेवटी हर्ष माझ्या बहिणीच्या पुच्चीत आपला लवडा गाळू लागला. खसकन एक जोराचा धक्का देत तो तिचे नितंब आपल्या लवड्यावर दाबून तिच्या पुच्चीत खोलवर पिचकारी सोडत होता. दुसरी पिचकारी सोडण्याआधी लंड अर्धा बाहेर काढून पुन्हा खुपसत होता व पुढची पिचकारी सोडत होता.

असे आठ दहा वेळा तिच्या पुच्चीत धक्के देत तो लवडा गाळत होता. जेव्हा त्याचे पूर्ण झाले तेव्हा त्याने तिच्या पुच्चीतून लवडा बाहेर काढला आणि मागे सरकला. मग बेडरेस्टला टेकून तो धापा टाकत बसला. तो गळाला होता तरी त्याचा लवडा अजून थोडा कडकच राहला होता.

जेव्हा हर्षने आपला लवडा सपना दिदीच्या पुच्चीतून बाहेर काढला तेव्हा ती तशीच ओणवी पुढे झाली आणि बेडवर झोपली. तिलापण झवून घेऊन दम लागला होता तेव्हा डोळे मिटून घेऊन तीपण धापा टाकत पडली होती. ती जराही शरम न बाळगता पाय फाकवून पालथी झोपली होती.

मी तिच्या तोंडाजवळच बसलो होतो तेव्हा तिच्या अस्त व्यस्त झालेल्या नग्न शरीरावर माझी नजर फिरत होती आणि तिला तसे बघून माझी उत्तेजना वाढत होती. हर्ष तिच्या पायाकडे बसला होता आणि तिच्या फाकलेल्या पायातून दिसणाऱ्या तिच्या पुच्चीकडे आणि नितंबाकडे तो हपापलेल्या नजरेने बघत होता.

तिला तसे निर्लज्जपणे नागडी झोपलेले पाहून त्याला मजा वाटत होती! कामांधपणे तिच्याकडे पाहत तो आपला लवडा पुन्हा हलवायाला लागला. ते पाहून मी हर्षला म्हणालो,

“काय हर्षभाय तुमचे मन अजून भरलेले दिसत नाही वाटत.”

“अरे यार! इतक्यात मन कसे भरेल? अजून तर बरेच काही बाकी आहे. ते तुझ्या बहि‍णीला असे रांडेसारखी फाकवून पडलेले बघितले तेव्हा माझा लंड परत उठायला लागला आहे. ये जरा इथे येऊन बघ तुझ्या बहि‍णीची चूत कशी मस्त दिसतेय ते.”

त्याने तसे म्हणल्यावर मी उत्साहाने बेडवरून उठलो आणि सपना दिदीच्या पायाकडे हर्षच्या बाजूला जाऊन बसलो आणि तेथून सपना दिदीच्या फाकलेल्या पायाचे निरीक्षण करू लागलो. तो तसे बोललेला सपना दिदी ऐकत होती पण ती जागची हलली नाही की तिने आपली पोझीशन बदलली नाही.

“बघ बघ तुझ्या बहिणीच्या चूतमधून माझे पाणी कसे बाहेर गळतेय. वाटते ना पक्की झवाडी! सालीला जरापण शरम नाही की एका परक्या पुरूषासमोर चूत फाकवून पडलीय.”

सपना दिदीच्या चूतमधून हर्षचे वीर्य खाली बेडवर गळले होते व काही थेंब अजूनही खाली गळत होते. ती जसे श्वास घेत होती तसे तिची पुच्ची हलत होती व वीर्य खाली गळत होते. खरोखर त्या ॲंगलने सपना दिदी एखाद्या रांडेसारखी वाटत होती! मी पाहिलेल्या ब्लू-फिल्मच्या फोटोपैकी एखादा फोटो पाहतोय असे मला वाटत होते.

ते दृश्य पाहून माझा आधीच उठत असलेला लंड जोमाने उठायला लागला. बघता बघता तो एकदम ताठ झाला आणि माझा हात आपोआप त्यावर गेला. तिच्या पुच्चीकडे पाहून मी माझा कडक लंड हलवायाला लागलो.

तिला तसे पाहून माझा लंड टाईट झालेला हर्षने पाहिला आणि तो हसायला लागला. आता आम्ही दोघेही तिच्या पुच्चीकडे पाहून लंड हलवत होतो. हर्षने मला नजरेनेच इशारा केला की ‘तुझ्या बहि‍णीला उठव आता’. मग मी सपना दिदीला हाक मारत म्हणालो,

“दिदी उठ आता.”

माझी हाक ऐकून सपना दिदी जागची हलली. ती उठून बसली आणि आमच्याकडे वळली. आम्हा दोघांनाही तिच्याकडे बघत लंड हलवताना पाहून तिचे डोळे मोठे झाले आणि ती आश्चर्याने म्हणाली,

“बाप रे! तुम्ही तर एकदम तयारच आहात.”

“मग काय तुझ्यासारखी छिनाल रंडी आमच्या समोर अशी पाय फाकवून पडली होती मग आमचा लंड उठणार नाही तर काय.” हर्ष चावटपणे हसत म्हणाला.

“तू तर मला असे करत होता की असे वाटतच नव्हते. तू फिनीश होईल असे वाटत होते. तू असाच मला दिवसभर करत राहणार. नशीब तू फिनीश झाला!” ती निश्वास टाकत म्हणाली.

“पण माझ्या चुदाईने मजा आली की नाही? तुझ्या नवऱ्याने तरी कधी चोदले का तुला असे?”

“नाही ना. तोपण चोदतो म्हणा मस्त! पण तुझ्यासारखे नाही. तो प्रेमाने करतो. तू एकदम रानटीपणे केलेस.” दिदीने हसत म्हटले.

“पण मजा आली ना?? मग बास! तेच तर पाहिजे ना चूतला.” हर्षने अभिमानाने म्हटले.

“हो! मजा तर आली.” सपना दिदीने लाजत कबूल करत म्हटले.

मी त्या दोघांचे बोलणे शांतपणे ऐकत लंड हलवत होतो. त्यांचे चावट बोलने ऐकून माझा लंड कासावीस होत होता. न राहवून मी दिदीला म्हणालो,

“दिदी आता हर्षचे झाले! आता मला चान्स दे ना. माझा लंड तुझ्या पुच्चीत घुसायला किती बेताब झालाय!”

त्यावर सपना दिदीने हर्षकडे प्रश्नार्थक मुद्रेने पाहिले. जणू काही ती त्याची परवानगी मागत होती किंवा माझ्या डिमान्डबाबत हर्षचे मत काय हे जाणून घेत होती. हर्षने अर्थात माझ्या बाजूने कौल दिला आणि तो दिदीला म्हणाला,

“हां हांऽऽऽ आता समीरची पाळी. त्याला तरी किती वेळ ताटकळत ठेवायचे? शेवटी तुझ्यासारखा चुदाड माल झवायचा चान्स त्यानेच तर मला दिला आहे.”

हर्षचे मत ऐकून सपना दिदीचा चेहरा खुलला आणि माझ्या चेहर्‍यावर हास्य फुलले! मी लंड हातात पकडून पुढे दिदीजवळ सरसावलो तर हर्षने मला थांबवले आणि आम्हाला म्हणाला,

“अरे पण आता इथे पुढची चुदाई नको करायला. हा बेड आपल्या तिघांच्या चुदाईसाठी तसा छोटा आहे. तुमच्या घरात मोठा बेड आहे का? नाहीतर आपण हॉलमध्ये जाऊया.”

“आमच्या आईवडीलांच्या रूममध्ये मोठा बेड आहे. त्याच्यावर मजा येईल!” मी पटकन म्हणालो.

तसे बोलून मी परवानगीसाठी दिदीकडे पाहिले. तिने क्षणभर विचार केला आणि पटकन हसत म्हणाली,

“हो! चालेल! आपण तिकडे जाऊया.”

असे म्हणत सपना दिदी बेडवरून खाली उतरली आणि आम्हाला पुढे म्हणाली,

“तुम्ही जा त्या बेडरूममध्ये. मी जरा टॉयलेटला जाऊन फ्रेश होऊन येते.”

असे बोलून ती आपली गांड मटकावत नागडीच तिच्या रूममधील टॉयलेटमध्ये शिरली.

ती आत जाईपर्यंत आम्ही दोघेही तिला पाहत होतो. जशी ती आत गेली तसे हर्ष आणि मी त्या रूममधून निघालो आणि आमच्या आईवडीलांच्या रूममध्ये आलो. त्या रूममधील भला मोठा बेड पाहून हर्ष खुश झाला आणि आनंदाने म्हणाला,

“व्वा! काय मस्त बेड आहे! अब आयेगा मजा चुदाई का! यार समीर तुझी बहीण मस्त झवाड रांड आहे! तिला झवायला जाम मजा आली! आता तिला अजून झवायला मिळणार ह्या कल्पनेने माझा लंड एकदम बेताब झालाय. थॅंक्यु मित्रा! तुझ्या मदतीनेच हे सगळे शक्य झाले आहे.”

“अरे त्यात थॅंक्यु काय म्हणायचे?” मी हसत त्याला म्हणालो, “माझी बहीण आहे इतकी सेक्साट की माझा लंडपण तिच्या पुच्चीत जायला बेताब होता. मी एकट्याने तिला काही करायचे म्हटले असते तर तिने करू दिले नसते म्हणून मी तुला मदत केली! आणि तुझ्यामुळे ती मलापण झवायला देत आहे. थॅंक्यु मी तुला म्हणायला पाहिजे.”

“नाही नाही. असे कसे? तुझी खरी मला मदत झाली! पण फिकीर नको, यार. मीपण हे लक्षात ठेवेन आणि जेव्हा मला इतर कोणाला झवायचा चान्स मिळेल तेव्हा मी तुलापण त्या मुलीला झवायचा चान्स देईल. तू माझा सच्चा यार आहेस आता! मिल बाटकर दोन्हो खायेंगे. जैसे तेरे बहेन को मिलकर खा रहे है वैसे.”

हर्षने असे म्हणल्यावर आम्ही दोघेही दिलखुलासपणे हसलो! मग मी त्याला म्हणालो,

“हर्ष तू बस बेडवर. मी जरा टॉयलेटला जाऊन येतो. मीपण जरा फ्रेश होऊन येतो.”

असे बोलून मी त्याला डोळा मारला आणि त्या रूममध्ये अटॅच्ड असलेल्या टॉयलेटमध्ये शिरलो. मग लघवी वगैरे करून, तोंड वगैरे धुवून मी फ्रेश झालो आणि बाहेर आलो. मी बाहेर आलो तसे हर्ष उठत म्हणाला,

“आता मीपण फ्रेश होऊन येतो. मी तरी बाकी का राहू?” असे बोलून हर्ष आता टॉयलेटमध्ये गेला.

मग मी बेडवर जाऊन बसलो. हर्ष टॉयलेटमध्ये गेला आणि सपना दिदीने रूममध्ये आली. ती पूर्ण नागडी होती आणि इतक्या सहजपणे वावरत होती जणू नेहमीच ती अशी नग्न राहत असते. चेहरा वगैरे धुवून ती मस्त फ्रेश झाली होती आणि तिने ओठांना लालचुटूक लिपस्टिक वगैरे लावली होती. त्याने ती जास्तच झवाडी रांड दिसत होती!

तिला पुन्हा तशी नागडी बघून माझा खाली पडलेला लंड आपोआप ताठ व्हायला लागला. ह्या माझ्या नागड्या बहि‍णीला आता मी झवणार आहे ह्या कल्पनेने माझ्या अंगावर काटा आला आणि माझा लंड ताडामाडासारखा सरळ उभा राहला! सपना दिदीच्या लक्षात माझ्या लंडाची हालचाल आली आणि ती चावटपणे हसली! मग रूममध्ये हर्ष दिसला नाही तेव्हा तिने आश्चर्याने विचारले,

“अरे हर्ष कुठे गेला??”

“गेलाय टॉयलेटमध्ये.” मी उत्तर दिले.

“हां मग ठीक आहे! मला वाटले गेला की काय मला अर्धवट उपाशी ठेवून.” हसून असे बोलत ती बेडवर माझ्या बाजूला येऊन बसली.

“खूपच आवडलेला दिसतोय तुला हर्ष.” मी दिदीला डोळा मारत म्हटले आणि तिला आपल्या कवेत ओढले.

“हां! आवडला तर खरे,” दिदीने हसत माझ्या मिठीत येत म्हटले, “पण तो आवडला म्हणण्यापेक्षा त्याचा लंड आवडला मला! काय सॉलीड आहे त्याचा लंड! कसला लांब आणि जाडजूडपण आहे! माझी एकदम भरल्यासारखी वाटते! अगदी गच्च भरल्यासारखी!” असे बोलून सपना दिदीने आपल्या जांघेमध्ये हात नेऊन आपली पुच्ची दाबली.

“दिदी आता मी तुला झवणार आहे,” मी दिदीच्या उजवा उभार दाबत शंकेने म्हणालो, “आय होप! की मी तुझे समाधान करू शकेल. आय मीन हर्षचा इतका मोठा लंड! तो तुला इतका आवडला, त्यामानाने माझा लंड जरा छोटा आहे! तुला आवडेल का माझा?”

“अरे न आवडायला काय झाले,” माझी चिंता पाहून सपना दिदी हसत म्हणाली आणि माझा लंड मुठीत पकडत त्याच्याकडे प्रेमाने पाहत ती म्हणाली, “मला आवडेल तुझापण लंड! लंड कसाही असो प्रत्येक लंडाची एक वेगळीच मजा असते!” असे बोलून ती माझा लंड हळुवारपणे हलवू लागली.

“अनुभवाचे बोल आहेत वाटते,” मी चावटपणे हसत म्हणालो आणि तिचा निप्पल दाबत पुढे विचारले, “बाय द वे! असे किती लंड तू आत्तापर्यंत घेतलेस, दिदी??”

“वेल! खूपच प्रायव्हेट प्रश्न विचारलास तू,” असे बोलून ती मागे सरकून बसली आणि मादकपणे माझ्याकडे बघत ती खाली वाकत म्हणाली, “तुझ्या ह्या प्रश्नाचे उत्तर मी द्यायलाच पाहिजे असे काही नाही.”

तो ती आणि मी

"अरे! तू कधी आलास?" हर्ष आत येत मला म्हणाला. "आत्ताच आलो!" मी गडबडत उत्तर दिले. "ते पुस्तक तू कशाला घेतला?" असे म्हणत तो पुढे आला आणि माझ्या हातातील पुस्तक घेत पुढे म्हणाला, "अरे बाबा, हे पुस्तक तुला वाचायला नाही हाय. हे फक्त मोठ्या माणसांनी वाचायचे पुस्तक हाय."...

तो ती आणि मी भाग : २

मग त्यानंतर मी दर दिवशी त्याला सेक्सी कथांच्या तसल्या पुस्तकाबद्दल विचारायला लागलो आणि तो नंतर देतो असे सांगून काही ना काही कारणाने मला पुस्तक द्यायचे टाळत राहला. असे जवळ जवळ आठवडाभर चालले. तो आठवडाभर मी आधी वाचलेल्या पुस्तकामधील झवाझवीचे वर्णन आठवत होतो व दिवसातून...

तो ती आणि मी भाग : ३

पहिल्या आठवड्यात सपना दिदी २/३ वेळा त्याच्याकडे कपडे आणायला गेली त्यानंतर पुढच्या संध्याकाळी जेव्हा मी त्याच्याकडे कपडे आणायला गेलो तेव्हा उत्साहाने तो मला सांगायला लागला, "यार, समीर! काल तुझ्या बहि‍णीने काय मस्त गुलाबी ड्रेस घातला होता! त्यात ती एकदम सेक्सी दिसत...

तो ती आणि मी भाग : ४

मला कळत होते की माझ्या बहि‍णीबद्दल प्रत्येक वाक्य बोलताना तो जास्तच एक्साईट होत चालला होता. आपल्या लुंगीवरून त्याने आपल्या लंडावर हात फिरवायला सुरूवात केली होती. तो जसा एक्साईट होता तसा मीपण एक्साईट होत होतो. माझा लंडपण टाईट होत चालला होता. त्याच्या लुंगीवरील तंबूकडे...

तो ती आणि मी भाग : ५

त्याने मला त्याच्या आतल्या रूममध्ये नेले आणि त्याने आम्हा दोघांसाठी चहा बनवला. चहा घेता घेता आम्ही माझ्या बहि‍णीला झवण्याचे प्लानिंग करू लागलो. बाईच्या बाबतीत हर्ष एकदम हुशार होता! बाईला कसे पटवायचे ह्याचा अनेक आयडीया त्याच्या डोक्यात होत्या आणि कुठल्या आयडीया माझ्या...

तो ती आणि मी भाग : ६

दुसर्‍या दिवशी सकाळी मी हर्षच्या दुकानावर कपडे द्यायला गेलो. मग मी प्रामाणिकपणे त्याला काय घडले ते सगळे सांगितले. माझा प्रगती ऐकून तोपण जाम खुश झाला! माझी पाठ थोपटत तो आनंदाने मला म्हणाला, "बघितलस मी तुला सांगत होतो ना तुझी बहीण पक्की झवाडी आहे. ती नक्कीच आपल्याला...

तो ती आणि मी भाग : ७

मला गर्दीची पूर्ण कल्पना होती आणि म्हणून गर्दीत दिदीला चोंबळायचा चान्स घेण्यासाठी मी तिला बसमध्ये आणले होते. तसे तर बसमध्ये अनेक बायकां-मुलीं होत्या तेव्हा माझ्या बहिणीकडे खास कोणाचे लक्ष नव्हते पण आजूबाजूचे २/३ जण तिच्यावर लक्ष ठेवून होते. अर्थात, मी तिच्याशी बोलत...

तो ती आणि मी भाग : ८

लोक उतरत होती, चढत होती आणि पूर्ण प्रवासभर बसमध्ये गर्दी होती. नंतर जेव्हा आम्ही मार्केटला पोहचलो तेव्हा बस मधून उतरायचे म्हणून सपना दिदी प्रथम उठून उभी राहिली. मी सीटवर बसूनच राहलो व वळून मी फक्त पाय बाहेर काढून दिदीला बाहेर यायला जागा करून दिली. जेव्हा दिदी सीटच्या...

तो ती आणि मी भाग : ९

मी सपना दिदीच्या पायावरून पाय टाकत तिला ओलांडू लागलो. माझी नजर तिच्या छातीच्या उभारांवर खिळली होती. तिला त्याची कल्पना होती पण ती माझ्याकडे न पहाता टीव्हीवर नजर खिळवून होती. तिने हळूच तिचा एक पाय वर केला आणि ते माझ्या लक्षात आले नाही. माझ्या लक्षात येईपर्यंत उशीर झाला...

तो ती आणि मी भाग : १०

"अगं दिदी. खरंच सांगतो." मी नकार देत म्हटले. "तुला नाही ना सांगायचे. थांब, रात्री बाबा येऊ दे. मग मी सांगते सगळे त्यांना. मग बघ तुझी कशी धुलाई करतील ते." तिने शेवटी मला निर्वाणीचे धमकावले. "नको, दिदी! प्लीज बाबांना काही सांगू नकोस! माझी तर पुरी वाट लागेल. ते तर मला...

तो ती आणि मी भाग : ११

"ओके! दिदी. मी असली पुस्तक वाचणे बंद करेन. तुझ्याकडे पहाणेही बंद करेन. पण माझ्या मनात ऑलरेडी तुझ्याविषयी जे आकर्षण निर्माण झालेय त्याचे काय? मी कितीही ठरवले तरी तुझ्याविषयीचे कामुक विचार माझ्या मनात यायचे थांबत नाही. आत्तापण बघ. तू हा ड्रेस घातला आहेस. तर माझी नजर...

तो ती आणि मी भाग : १२

एकदा सपना दिदी माझ्या बेडवर पडून एक पुस्तक चाळत होती. मी तिच्या अंगावर नजर फिरवत तिला विचारले, "दिदी, तू पुस्तक नेऊन तुझ्या रूममध्ये वाचतेस. मग येथेच का नाही वाचत." "हं मी काय लगेच जाऊन नाही वाचत. मला जसा वेळ मिळेल, मूड लागेल तसे वाचते." तिने हसून उत्तर दिले. "तरीपण...

तो ती आणि मी भाग : १३

आदल्या दिवशी मी तिला जे पुस्तक दिले होते त्यात एक बहीण-भावाच्या संभोगाची कथा होती. कॉलेजमध्ये जाणाऱ्या एका बहि‍णीबरोबर एक भाऊ सेक्स करतो अशी ती कथा होती. त्या कथेतील ती बहीण असा शॉर्ट स्कर्ट घालायची आणि त्याने तो भाऊ उत्तेजित व्हायचा. मग तिने तो स्कर्ट घातलेला असतानाच...

तो ती आणि मी भाग : १४

मला तर खरे दिदीचे उभार अजून चोखायचे होते पण आता ती परत चोखायला देणे मुश्किल होते. तेव्हा मी नाइलाजाने बेडवरून उठलो. मग मी पुस्तक काढायला कपाटाकडे जाऊ लागलो. माझ्या मनात हर्षने सांगितलेल्या टिप्सचे विचार चालू होतो. त्याने मला सांगितले होते की सपना दिदीने मला तिच्या...

तो ती आणि मी भाग : १५

"हॅऽऽ त्याला काय माहीत तुझे जिजू मला कसे झवतात ते." दिदीने डोळे मिटून घेत मान मागे टाकत मादक आवाजात म्हटले. तिच्या आवाजात उन्माद होता, उत्तेजना होती! "ते त्याला माहीत नाही पण तो ठामपणे म्हणतो की तो तुला जास्त चांगले झवेल आणि मलापण ती खात्री आहे!" तिच्या एका उभारावरील...

तो ती आणि मी भाग : १६

दिदी काही क्षण विचारात पडली! मी तिच्या पुच्चीत एक बोट घालत होतो आणि वर तिचा एक उभार दाबत होतो. त्याने तिची कामवासना भडकत राहिली आणि शेवटी ती कामातुर होत म्हणाली, "ठीक आहे, समीर. जर तुला तसे हवे असेल. तुमचे तसे आधी ठरले असेल तर मी जायला तयार आहे. तशीपण मी आता रांड...

तो ती आणि मी भाग : १७

हर्ष सपना दिदीबरोबर इतके बिनधास्त बोलत होता जणू ती त्याची मैत्रिण आहे. पोरी पटवण्याचे त्याचे हेपण एक कसब होते. तिच्याबरोबर असे कामुकपणे बोलताना तो उत्तेजित होत होता आणि त्याचा लवडा त्याच्या लुंगीत उठत होता. त्याच्या हलणाऱ्या लुंगीच्या दिशेने सपना दिदीची नजरही जात...

तो ती आणि मी भाग : १८

तिला त्याच्याकडून झवून घ्यायला किती घाई झाली होती हे तिच्या चेहर्‍यावर स्पष्ट दिसत होते आणि तिची घालमेल आणि अधीरता पाहून मी आणि हर्ष मनातल्या मनात खुश होतो! आमचा प्लान यशस्वी झाला होता आणि आम्हा दोघांना सपना दिदीला झवायला मिळणार होते हे आता स्पष्ट झाले होते. तरीही...

तो ती आणि मी भाग : १९

अंगावर पाणी घेतल्याने सपना दिदीचा लाल पारदर्शक गाऊन तिच्या अंगाला चिकटला होता आणि आतली लाल ब्रेसीयर आणि पॅन्टी इतकी स्पष्ट दिसत होती की जणू तिने गाऊन घातलाच नव्हता. तिच्या मादक अंगाची पूर्ण गोलाई उठून दिसत होती आणि तिची भरगच्च जवानी त्या अंतर्वस्त्रातून ओथंबून जात...

तो ती आणि मी भाग : २०

सपना दिदी कामवासनेने हपापलेल्या दोन पुरूषांच्या कचकड्यात सापडली होती आणि आम्ही दोघेही जंगली श्वापद जसे सावजावर झपाटते तसे तिच्या अंगाला झटत होतो. दिदीचा उभार चोखता चोखता मी खाली पाहिले तर हर्षने पुन्हा तिच्या पुच्चीत आपले बोट घातले होते आणि तो ते आत-बाहेर करत होता....

तो ती आणि मी भाग : २१

मग हर्षने आपला अजस्त्र लवडा हातात पकडला आणि पुढे करत दिदीच्या फटीवर टेकवला. एकदा दोनदा तिच्या बोच्याच्या भोकावर लवडा वर-खाली घासल्यावर त्याने लवडा खाली तिच्या पुच्चीवर नेला. तिच्या पुच्चीच्या भोकाचा अंदाज घेत त्याने लवड्याचा सुपाडा भोकावर टेकवला आणि एक हलका पण पॉवरफूल...

तो ती आणि मी भाग : २३

सपना दिदीने गपकन माझा लंड तोंडात घेतला आणि चोखायला लागली. आईगगगऽऽऽ! काय सुख वाटले म्हणून सांगू माझ्या लंडाला! तिच्या तोंडाच्या ऊबदार स्पर्शाने माझ्या लंडातून एक गोड शिरशिरी वर माझ्या अंगात सळसळून गेली! टपकन तिच्या तोंडात पुन्हा लंड गाळावा अशी तीव्र इच्छा माझ्या...

तो ती आणि मी भाग : २४

काही क्षणानंतर सपना दिदीने माझे तोंड खाली ढकलले आणि तिच्या एका उभारावर आणले. भुकेल्या बाळासारखा मी तिच्या उभारावर झपाटलो आणि तिचा एक निप्पल तोंडात घेऊन चोखायला लागलो. ती माझ्या केसांमध्ये हात फिरवू लागली. तिची छाती चोखता चोखता मी तिला झवायला लागलो. तिने मला आपल्या...

तो ती आणि मी भाग : २५

दिदीच्या नितंबाची मागे-पुढे हालचाल व्हायला लागली तेव्हा मला वाटले हर्ष काहीतरी करत आहे. पण मी निरखून पाहिले तेव्हा माझ्या लक्षात आले की हर्ष काही करत नव्हता तर दिदी स्वत:हून आपली कंबर हलवायाला लागली होती. आता ती खरोखरच कामोत्तेजित झाली होती! ती तापलेली आहे हे पाहून...

तो ती आणि मी भाग : २६

माझी नजर अजूनही सपना दिदीच्या नितंबावर होती. ती खाली पडली होती पण तिचे नितंब अजूनही वर उचलले होते आणि तिच्या बोच्याचे भोक मला स्पष्ट दिसत होते. जेव्हा हर्षचा लवडा त्यातून बाहेर आला होता तेव्हा ते भोक खूप खुलले होते आणि टेबल टेनीसचा बॉल सहज जाईल इतके मोठे वाटत होते....

error: नका ना दाजी असं छळू!!