तो ती आणि मी भाग : ११

“ओके! दिदी. मी असली पुस्तक वाचणे बंद करेन. तुझ्याकडे पहाणेही बंद करेन. पण माझ्या मनात ऑलरेडी तुझ्याविषयी जे आकर्षण निर्माण झालेय त्याचे काय? मी कितीही ठरवले तरी तुझ्याविषयीचे कामुक विचार माझ्या मनात यायचे थांबत नाही. आत्तापण बघ. तू हा ड्रेस घातला आहेस. तर माझी नजर सारखी तुझ्या उभारांवर जातेय.”

असे बोलून मी मुद्दाम तिच्या छातीच्या उभारांकडे टक लावून पाहिले आणि पाहत राहत तिला म्हणालो,

“तुझ्या ह्या विरळ झालेल्या ड्रेसमधून तुझे निप्पल, निप्पलभोवतीचा अरोला, सगळे दिसतेय! मग माझी नजर तेथेच जाते आणि मग मी उत्तेजित होतो!”

“पण तू माझ्या छातीकडे पाहू नकोस ना.” तिने चावटपणे हसत म्हटले.

“पण मग तू अशी छाती दाखवू नकोस ना. तू आत ब्रेसीयर घालत जा. असे आतले अवयव दाखवणारे कपडे घालणे गैर आहे.” मीपण चावटपणे तिला म्हणालो.

“वेल! आता स्वत:च्या घरात असताना थोडे मोकळे कपडे घातले तर त्यात गैर काय आहे? आत काही घालायचे की नाही घालायचे ही माझी मर्जी! बाहेर जाताना ब्रेसीयर घालावीच लागते. पण घरात असताना मला मोकळेपणा हवा असतो. तेव्हा मी ब्रेसीयर घालत नाही.” तिने स्पष्टीकरण दिले.

“ठीक आहे! जशी तुझी मर्जी! पण मग मी बघितले तर मला काही बोलू नकोस. मला जे दिसतेय ते मी पहाणार.” मी पुन्हा चावटपणे हसत म्हणालो.

“पहा! मला काय पाहल्याने मला भोक थोडीच पडतात. पण तू आता हात का लावायला लागलास? जेव्हा पहावे तेव्हा तू चान्स मारत मला इथे-तिथे हात लावत असतोस!” पुन्हा तिने मिश्किल हसत प्रेमळ तक्रार केली.

“दिदी, अगं हे काय विचारणं झालं? आता मला जे दिसते त्याने मी उत्तेजित होतो! मग मला हात लावावासा वाटतो. मग चान्स मिळाला तर मी हात लावतो.” असे बोलून मी चक्क तिला डोळा मारला.

“नालायक! बेशरम! लाज नाही वाटत बहि‍णीला असे डोळा मारायला?” हसून असे म्हणत तिने माझ्या मांडीवर एक चापट मारली.

मग मीपण डेअरींग करत सपना दिदीच्या मांडीवर एक चापट मारली. तिने पुन्हा मला मारले आणि मग मीपण पुन्हा तिला चापट मारली. हसत आम्ही एकमेकांना काही क्षण मारत राहलो.

ती जेव्हा मला मारायची तेव्हा माझी नजर तिच्या डुचमूळणाऱ्या उभारांवर खिळायची. तिच्या छातीची मोहक हालचाल पाहून माझा लंड उठायला लागला आणि माझ्या बर्मुड्यात त्याचा तंबू उभा राहायला लागला. सपना दिदीच्या ते लक्षात आले आणि ती हसत मला म्हणाली,

“चल मी जाते येथून आता. तू तर नालायक झालाच आहेस. मलापण बेशरम बनवशील.”

ती बेडवरून सावकाश उठली आणि पाठमोरी होत आपले नितंब मटकवत चालू लागली. तिच्या नितंबाकडे पाहत मी तिला हाक मारत म्हणालो,

“दिदी! एक विचारू का?”

“काय?” थांबून जागीच वळून माझ्याकडे पाहत ती म्हणाली. तसे वळून पाहताना मला तिचे भरगच्च उभारांचा साईडने दिसत होते.

“अगदी खरे खरे सांग. तुला ह्या पुस्तकातल्या कथा आवडल्या की नाही?”

“का? का विचारतोस तू असे?”

“असेच! मला उत्सुकता आहे जाणून घ्यायची.”

“पण मी तुला उत्तर द्यायलाच पाहिजे अशी काही जबरदस्ती नाही. हो ना??”

“नाही! पण सांग ना. मला खरोखर उत्सुकता आहे जाणून घ्यायची. कारण आम्हा पुरूषांना अशा सेक्सी कथा वाचायला आवडतात आणि आम्ही त्या वाचून उत्तेजित होतो. तेव्हा मला जाणून घ्यायचेय की स्त्रियांना अशा कथा वाचून काय वाटते? त्यांनापण उत्तेजना वाटते का?”

“अरे पण मी का सांगू तुला ते?” ती उगाचच ताणून धरत होती.

“सांग ना, दिदी प्लीज! असे काय करतेस गं.” मी लाडात तिला गळ घालत विचारले.

“हम्म्मंऽऽऽ. खरं सांगायचे तर हो! उत्तेजक होत्या त्या कथा! आवडल्या मला वाचायला!” तिने लाजत उत्तर दिले.

“वाऊ! आणि तू एक्साईट झालीस??” मी खुश होत पुढे विचारले.

“आता हा प्रश्न एकदम पर्सनल झाला.” तिने डोळ्यांची मादक हालचाल करत म्हटले.

“सांग ना गं दिदी. कशाला लाजतेस?” मी तिला विनवणी केली.

“हो! झाले मी एक्साईट! बस्स! झाले समाधान?” हसून असे बोलत ती वळून चालायला लागली.

“दिदी एक मिनिट.” मी तिला पुन्हा थांबवत म्हणालो आणि बेडवरून उठलो.

“आता काय?” वळून थोड्या त्रस्त स्वरात ती म्हणाली.

“माझ्याकडे अजून एक पुस्तक आहे. तुला वाचायचे का??” मी हसत तिला विचारले आणि कपाटाकडे गेलो.

“आता हे कुठले दुसरे पुस्तक? तिने मला विचारले.

“मी काल हर्षकडून आणले.”

असे बोलून मी कपाटातून ते दुसरे पुस्तक काढले आणि ते घेऊन दिदीकडे आलो. माझ्याकडे पाहत ती कंबरेवर हात ठेवून चावटपणे हसत म्हणाली,

“त्या नालायक माणसाला काही दुसरे काम नाही का? असली घाणेरडी पुस्तक देत असतो तुला.”

“नाही दिदी. ते तू माझे पुस्तक काल नेलेस. मग रात्री मला वाचायला काही नव्हते. म्हणून मीच त्याच्याकडून हे दुसरे पुस्तक घेऊन आलो.”

“आणि त्याने पहिले पुस्तक कुठे आहे नाही विचारले?”

“विचारले ना.”

“मग तू काय म्हणालास??” तिने कुतुहलाने विचारले.

“मी म्हणालो. माझ्या दिदीने नेले.”

“कायऽऽऽ?? तू असे सांगितलेस त्याला??” सपना दिदी जोराने ओरडली आणि मला मारायला धावली.

“अगं नाही नाही. मी नाही बोललो असे काही. मी तुझी गंमत केली!” तिचे दोन्ही हात धरत मी माझा बचाव करत हसत म्हणालो.

“नालायक! भलतीच गंमत करतोस. तुला आता मार द्यायला पाहिजे.” सपना दिदीही हसत हसत म्हणाली.

“चालेल! मी मार खायला तयार आहे.” मी म्हणालो.

“काही नको. मी जायचे मारायला आणि तू स्वत:ला वाचवण्याच्या भानगडीत मला इथे-तिथे हात लावशील. तसा तू एक नंबरचा चावट आहेस!” दिदी हसत म्हणाली.

त्यावर मीपण दिलखुलासपणे हसलो आणि तिला म्हणालो,

“नाही हं. नेहमीच काही मी चान्स घेत नाही.”

“हो कळलं कळलं. माहीत आहे हं मला ते चांगले. तू किती जंटलमन आहेस ते.”

“हाऽऽ हाऽऽ हाऽऽ! बरे दिदी घे हे पुस्तक! मस्त आहे!” तिला पुस्तक देत मी म्हणालो.

“तू ना मलापण सवय लावणार अशी घाणेरडी पुस्तक वाचायची.” माझ्याकडून ते पुस्तक घेत ती हसत म्हणाली.

“काही हरकत नाही, दिदी. हर्षकडे खूप स्टॉक आहे अशा पुस्तकांचा.” मी दिदीला डोळा मारत म्हटले.

“पुन्हा डोळा मारतोस बहि‍णीला? बेशरम कुठला!”

असे म्हणून दिदीने पुन्हा मला प्रेमळपणे चापट मारली आणि तिचा हात धरत मी तिला हसत म्हणालो,

“थँक्स हं, दिदी! आई-बाबांना नाही सांगितल्याबद्दल.”

“वेल! अजूनपण मी त्यांना सांगू शकते.” दिदीने गंमतीने म्हटले.

“उंहुंऽऽऽ! तू नाही सांगणार. मला खात्री आहे! तुला सांगायचे असते तर तू आधीच सांगितले असते. हो ना?”

“वेल! येस! यु आर राईट! मला सांगायचे असते तर मी आधीच सांगितले असते. पण मग मी विचार केला. तुझा ह्यात काही फारसा दोष नाही. ह्या वयात मुलांना असे लैंगिक आकर्षण निर्माण होते आणि ते एकदम नॅचरल आहे! ही गोष्ट वेगळ्या प्रकारे हॅन्डल करायची असते. तेव्हा मी त्यांना सांगितले नाही.”

“ओह, थँक्स अगेन, दिदी! तू खूप चांगली आहेस! म्हणून तू मला आवडतेस!” मी मनापासून तिला म्हणालो.

“मी नाही हां असे म्हणणार. की तू मला आवडतोस. नाहीतर लगेच चिकटशील मला.”

हसून असे म्हणत सपना दिदी माझ्या रूममधून बाहेर निघून गेली. मी तिच्याकडे पाहत हसत उभा राहलो.

ती गेल्यावर मी पटकन माझ्या रूमचा दरवाजा बंद करून लॉक केला आणि ‘येस्स!’ करत आनंदाने उडी मारली! दिदीने आई-बाबांना काही सांगितले नाही आणि माझे पुस्तकही परत केले होते. आश्चर्याची गोष्ट म्हणजे तिने ते पुस्तक वाचले आणि ते वाचून ती उत्तेजित झाली हेपण तिने मला सांगितले.

ते सगळे ऐकून माझा लंड जाम टाईट झाला होता. मी भरभर माझे कपडे काढून नागडा झालो आणि माझा कडक लंड पकडून हलवायाला लागलो. दिदीबरोबर माझे काय काय आणि कसे कसे बोलणे झाले ते मी आठवायला लागलो. तिची छाती, मटकणारे नितंब आठवून मी जोराने मूठ मारायला लागलो. काही क्षणात माझी बाटली फुटली आणि माझा लंड गळायला लागला. दिदीच्या नावाने लंड गाळून मी शांत झालो.

त्या दिवशी संध्याकाळी मी ते पहिले पुस्तक घेऊन हर्षकडे गेलो आणि उत्साहाने त्याला घडलेला सगळा किस्सा सांगितला. सगळे ऐकून तोपण जाम खुश झाला आणि माझी पाठ थोपटत खुशीत म्हणाला,

“बघितलंस मी तुला म्हणालो होतो ना तुझी दिदी पक्की झवाडी आहे. तिने वाचण्यासाठीच ते पुस्तक नेले होते. पुस्तक वाचून ती चांगलीच उत्तेजित झाली असणार. मस्त बोटे घालून घेतली असेल तिने चूतमध्ये. बरे झाले तू तिला दुसरे पुस्तक दिलेस. ह्या पुस्तकांनी आपले काम आणखिनच सोपे होईल. तुला सांगतो आता पुढे काय करायचे ते.”

असे बोलून त्याने मला पुढे काय करायचे ते समजावून सांगितले. मग माझ्याकडून पहिले पुस्तक घेऊन त्याने मला अजून एक नवीन पुस्तक दिले. ते पुस्तक घेऊन मी घरी निघून आलो.

दुसर्‍या दिवशी दुपारी माझ्या अपेक्षेप्रमाणे सपना दिदी आधीचे पुस्तक घेऊन माझ्या रूममध्ये आली. तिने पुन्हा एकदा एक अंगप्रदर्शन करणारा ड्रेस घातला होता. ती आत आली तेव्हा माझी नजर तिच्या अंगावरून फिरली आणि तिच्या ड्रेसच्या आडून दिसणाऱ्या तिच्या जवानीचे मी रसपान करू लागलो.

तिला त्याचे काही वाटत नव्हते व ती सावकाश चालत माझ्या जवळ आली. तिच्या चेहर्‍यावर हास्य होते, शरम होती. मी हसत हसत उठलो आणि माझ्या कपाटाजवळ गेलो. कपाट उघडून मी नवीन पुस्तक बाहेर काढले आणि ते आणून दिदीच्या हातात दिले. माझ्याकडे पाहून ती चावटपणे हसत होती.

मग ती माझ्या बेडवर पहुडली आणि ते नवीन पुस्तक चाळू लागली. तिने पोझ इतकी सेक्सी घेतली होती की मी तिच्याकडे वरून-खाली पाहत राहलो. तिला कल्पना होती मी तिच्याकडे पाहतोय म्हणून ती जरा मादक हालचाली करत होती.

पुस्तक चाळून झाल्यावर ती हसत उठली आणि मल टाटा करत माझ्या रूममधून जाऊ लागली. मी नेहमीसारखा तिला पाठमोरी न्याहाळत होतो. ती निघून गेल्यावर मी सवयीप्रमाणे दरवाजा लावून घेतला आणि सगळे कपडे काढून मी लंड हलवून मूठ मारली.

हा आमचा क्रम ७/८ दिवस राहला. रोज दुपारी ती माझ्या रूममध्ये यायची. मोस्टली सेक्सी कपडे घालून. मग मला जुने पुस्तक देऊन ती माझ्याकडून नवीन पुस्तक घ्यायची. थोडा वेळ माझ्या बेडवर पडून ती ते पुस्तक चाळायची आणि मग हसत माझ्या रूममधून निघून जायची.

कधी कधी आम्ही थोडे जुजबी बोलायचो. कधी कधी आम्ही बाहेर हॉलमध्ये टीव्ही पाहत बसायचो. त्यावेळी आणि इतर वेळी ती मला तिच्या सेक्सी कपड्याआडून तिच्या मादक आणि मांसल अंगाचे दर्शन बिनधास्त द्यायची.

आता तर ती कपड्यांच्या बाबतीत जास्तच केअरलेस झाली होती. तिचे उभार, तिचे निप्पल, तिच्या मांड्यां, तिच्या जांघेमधला भाग वगैरे सगळ्याचे मला मनसोक्त दर्शन मिळू लागले.

मी हर्षकडे पुस्तक द्यायला-आणायला गेलो की त्याला सगळे सांगत असे. कधी कधी तो तेथेच लवडा बाहेर काढून माझा किस्सा ऐकून लवडा गाळत असे. मला तो काही टिप्स द्यायचा आणि त्याप्रमाणे मी पुढे वागत होतो.

तो ती आणि मी

"अरे! तू कधी आलास?" हर्ष आत येत मला म्हणाला. "आत्ताच आलो!" मी गडबडत उत्तर दिले. "ते पुस्तक तू कशाला घेतला?" असे म्हणत तो पुढे आला आणि माझ्या हातातील पुस्तक घेत पुढे म्हणाला, "अरे बाबा, हे पुस्तक तुला वाचायला नाही हाय. हे फक्त मोठ्या माणसांनी वाचायचे पुस्तक हाय."...

तो ती आणि मी भाग : २

मग त्यानंतर मी दर दिवशी त्याला सेक्सी कथांच्या तसल्या पुस्तकाबद्दल विचारायला लागलो आणि तो नंतर देतो असे सांगून काही ना काही कारणाने मला पुस्तक द्यायचे टाळत राहला. असे जवळ जवळ आठवडाभर चालले. तो आठवडाभर मी आधी वाचलेल्या पुस्तकामधील झवाझवीचे वर्णन आठवत होतो व दिवसातून...

तो ती आणि मी भाग : ३

पहिल्या आठवड्यात सपना दिदी २/३ वेळा त्याच्याकडे कपडे आणायला गेली त्यानंतर पुढच्या संध्याकाळी जेव्हा मी त्याच्याकडे कपडे आणायला गेलो तेव्हा उत्साहाने तो मला सांगायला लागला, "यार, समीर! काल तुझ्या बहि‍णीने काय मस्त गुलाबी ड्रेस घातला होता! त्यात ती एकदम सेक्सी दिसत...

तो ती आणि मी भाग : ४

मला कळत होते की माझ्या बहि‍णीबद्दल प्रत्येक वाक्य बोलताना तो जास्तच एक्साईट होत चालला होता. आपल्या लुंगीवरून त्याने आपल्या लंडावर हात फिरवायला सुरूवात केली होती. तो जसा एक्साईट होता तसा मीपण एक्साईट होत होतो. माझा लंडपण टाईट होत चालला होता. त्याच्या लुंगीवरील तंबूकडे...

तो ती आणि मी भाग : ५

त्याने मला त्याच्या आतल्या रूममध्ये नेले आणि त्याने आम्हा दोघांसाठी चहा बनवला. चहा घेता घेता आम्ही माझ्या बहि‍णीला झवण्याचे प्लानिंग करू लागलो. बाईच्या बाबतीत हर्ष एकदम हुशार होता! बाईला कसे पटवायचे ह्याचा अनेक आयडीया त्याच्या डोक्यात होत्या आणि कुठल्या आयडीया माझ्या...

तो ती आणि मी भाग : ६

दुसर्‍या दिवशी सकाळी मी हर्षच्या दुकानावर कपडे द्यायला गेलो. मग मी प्रामाणिकपणे त्याला काय घडले ते सगळे सांगितले. माझा प्रगती ऐकून तोपण जाम खुश झाला! माझी पाठ थोपटत तो आनंदाने मला म्हणाला, "बघितलस मी तुला सांगत होतो ना तुझी बहीण पक्की झवाडी आहे. ती नक्कीच आपल्याला...

तो ती आणि मी भाग : ७

मला गर्दीची पूर्ण कल्पना होती आणि म्हणून गर्दीत दिदीला चोंबळायचा चान्स घेण्यासाठी मी तिला बसमध्ये आणले होते. तसे तर बसमध्ये अनेक बायकां-मुलीं होत्या तेव्हा माझ्या बहिणीकडे खास कोणाचे लक्ष नव्हते पण आजूबाजूचे २/३ जण तिच्यावर लक्ष ठेवून होते. अर्थात, मी तिच्याशी बोलत...

तो ती आणि मी भाग : ८

लोक उतरत होती, चढत होती आणि पूर्ण प्रवासभर बसमध्ये गर्दी होती. नंतर जेव्हा आम्ही मार्केटला पोहचलो तेव्हा बस मधून उतरायचे म्हणून सपना दिदी प्रथम उठून उभी राहिली. मी सीटवर बसूनच राहलो व वळून मी फक्त पाय बाहेर काढून दिदीला बाहेर यायला जागा करून दिली. जेव्हा दिदी सीटच्या...

तो ती आणि मी भाग : ९

मी सपना दिदीच्या पायावरून पाय टाकत तिला ओलांडू लागलो. माझी नजर तिच्या छातीच्या उभारांवर खिळली होती. तिला त्याची कल्पना होती पण ती माझ्याकडे न पहाता टीव्हीवर नजर खिळवून होती. तिने हळूच तिचा एक पाय वर केला आणि ते माझ्या लक्षात आले नाही. माझ्या लक्षात येईपर्यंत उशीर झाला...

तो ती आणि मी भाग : १०

"अगं दिदी. खरंच सांगतो." मी नकार देत म्हटले. "तुला नाही ना सांगायचे. थांब, रात्री बाबा येऊ दे. मग मी सांगते सगळे त्यांना. मग बघ तुझी कशी धुलाई करतील ते." तिने शेवटी मला निर्वाणीचे धमकावले. "नको, दिदी! प्लीज बाबांना काही सांगू नकोस! माझी तर पुरी वाट लागेल. ते तर मला...

तो ती आणि मी भाग : १२

एकदा सपना दिदी माझ्या बेडवर पडून एक पुस्तक चाळत होती. मी तिच्या अंगावर नजर फिरवत तिला विचारले, "दिदी, तू पुस्तक नेऊन तुझ्या रूममध्ये वाचतेस. मग येथेच का नाही वाचत." "हं मी काय लगेच जाऊन नाही वाचत. मला जसा वेळ मिळेल, मूड लागेल तसे वाचते." तिने हसून उत्तर दिले. "तरीपण...

तो ती आणि मी भाग : १३

आदल्या दिवशी मी तिला जे पुस्तक दिले होते त्यात एक बहीण-भावाच्या संभोगाची कथा होती. कॉलेजमध्ये जाणाऱ्या एका बहि‍णीबरोबर एक भाऊ सेक्स करतो अशी ती कथा होती. त्या कथेतील ती बहीण असा शॉर्ट स्कर्ट घालायची आणि त्याने तो भाऊ उत्तेजित व्हायचा. मग तिने तो स्कर्ट घातलेला असतानाच...

तो ती आणि मी भाग : १४

मला तर खरे दिदीचे उभार अजून चोखायचे होते पण आता ती परत चोखायला देणे मुश्किल होते. तेव्हा मी नाइलाजाने बेडवरून उठलो. मग मी पुस्तक काढायला कपाटाकडे जाऊ लागलो. माझ्या मनात हर्षने सांगितलेल्या टिप्सचे विचार चालू होतो. त्याने मला सांगितले होते की सपना दिदीने मला तिच्या...

तो ती आणि मी भाग : १५

"हॅऽऽ त्याला काय माहीत तुझे जिजू मला कसे झवतात ते." दिदीने डोळे मिटून घेत मान मागे टाकत मादक आवाजात म्हटले. तिच्या आवाजात उन्माद होता, उत्तेजना होती! "ते त्याला माहीत नाही पण तो ठामपणे म्हणतो की तो तुला जास्त चांगले झवेल आणि मलापण ती खात्री आहे!" तिच्या एका उभारावरील...

तो ती आणि मी भाग : १६

दिदी काही क्षण विचारात पडली! मी तिच्या पुच्चीत एक बोट घालत होतो आणि वर तिचा एक उभार दाबत होतो. त्याने तिची कामवासना भडकत राहिली आणि शेवटी ती कामातुर होत म्हणाली, "ठीक आहे, समीर. जर तुला तसे हवे असेल. तुमचे तसे आधी ठरले असेल तर मी जायला तयार आहे. तशीपण मी आता रांड...

तो ती आणि मी भाग : १७

हर्ष सपना दिदीबरोबर इतके बिनधास्त बोलत होता जणू ती त्याची मैत्रिण आहे. पोरी पटवण्याचे त्याचे हेपण एक कसब होते. तिच्याबरोबर असे कामुकपणे बोलताना तो उत्तेजित होत होता आणि त्याचा लवडा त्याच्या लुंगीत उठत होता. त्याच्या हलणाऱ्या लुंगीच्या दिशेने सपना दिदीची नजरही जात...

तो ती आणि मी भाग : १८

तिला त्याच्याकडून झवून घ्यायला किती घाई झाली होती हे तिच्या चेहर्‍यावर स्पष्ट दिसत होते आणि तिची घालमेल आणि अधीरता पाहून मी आणि हर्ष मनातल्या मनात खुश होतो! आमचा प्लान यशस्वी झाला होता आणि आम्हा दोघांना सपना दिदीला झवायला मिळणार होते हे आता स्पष्ट झाले होते. तरीही...

तो ती आणि मी भाग : १९

अंगावर पाणी घेतल्याने सपना दिदीचा लाल पारदर्शक गाऊन तिच्या अंगाला चिकटला होता आणि आतली लाल ब्रेसीयर आणि पॅन्टी इतकी स्पष्ट दिसत होती की जणू तिने गाऊन घातलाच नव्हता. तिच्या मादक अंगाची पूर्ण गोलाई उठून दिसत होती आणि तिची भरगच्च जवानी त्या अंतर्वस्त्रातून ओथंबून जात...

तो ती आणि मी भाग : २०

सपना दिदी कामवासनेने हपापलेल्या दोन पुरूषांच्या कचकड्यात सापडली होती आणि आम्ही दोघेही जंगली श्वापद जसे सावजावर झपाटते तसे तिच्या अंगाला झटत होतो. दिदीचा उभार चोखता चोखता मी खाली पाहिले तर हर्षने पुन्हा तिच्या पुच्चीत आपले बोट घातले होते आणि तो ते आत-बाहेर करत होता....

तो ती आणि मी भाग : २१

मग हर्षने आपला अजस्त्र लवडा हातात पकडला आणि पुढे करत दिदीच्या फटीवर टेकवला. एकदा दोनदा तिच्या बोच्याच्या भोकावर लवडा वर-खाली घासल्यावर त्याने लवडा खाली तिच्या पुच्चीवर नेला. तिच्या पुच्चीच्या भोकाचा अंदाज घेत त्याने लवड्याचा सुपाडा भोकावर टेकवला आणि एक हलका पण पॉवरफूल...

तो ती आणि मी भाग : २२

ते ऐकून मी चाट पडलो की हर्षला माहीत होते की दिदी आपला दाणा घासत होती ते. तो सेक्सच्या खेळात किती माहीर होता हे त्यावरून कळत होते. पण तो दिदीच्या पुच्चीत लवडा गाळतोय हे ऐकून मी घाबरलो! तो माझ्या बहिणीच्या पुच्चीत गळला आणि ती प्रेग्नंट झाली तर पंचाईत व्हायची ह्या भीतीने...

तो ती आणि मी भाग : २३

सपना दिदीने गपकन माझा लंड तोंडात घेतला आणि चोखायला लागली. आईगगगऽऽऽ! काय सुख वाटले म्हणून सांगू माझ्या लंडाला! तिच्या तोंडाच्या ऊबदार स्पर्शाने माझ्या लंडातून एक गोड शिरशिरी वर माझ्या अंगात सळसळून गेली! टपकन तिच्या तोंडात पुन्हा लंड गाळावा अशी तीव्र इच्छा माझ्या...

तो ती आणि मी भाग : २४

काही क्षणानंतर सपना दिदीने माझे तोंड खाली ढकलले आणि तिच्या एका उभारावर आणले. भुकेल्या बाळासारखा मी तिच्या उभारावर झपाटलो आणि तिचा एक निप्पल तोंडात घेऊन चोखायला लागलो. ती माझ्या केसांमध्ये हात फिरवू लागली. तिची छाती चोखता चोखता मी तिला झवायला लागलो. तिने मला आपल्या...

तो ती आणि मी भाग : २५

दिदीच्या नितंबाची मागे-पुढे हालचाल व्हायला लागली तेव्हा मला वाटले हर्ष काहीतरी करत आहे. पण मी निरखून पाहिले तेव्हा माझ्या लक्षात आले की हर्ष काही करत नव्हता तर दिदी स्वत:हून आपली कंबर हलवायाला लागली होती. आता ती खरोखरच कामोत्तेजित झाली होती! ती तापलेली आहे हे पाहून...

तो ती आणि मी भाग : २६

माझी नजर अजूनही सपना दिदीच्या नितंबावर होती. ती खाली पडली होती पण तिचे नितंब अजूनही वर उचलले होते आणि तिच्या बोच्याचे भोक मला स्पष्ट दिसत होते. जेव्हा हर्षचा लवडा त्यातून बाहेर आला होता तेव्हा ते भोक खूप खुलले होते आणि टेबल टेनीसचा बॉल सहज जाईल इतके मोठे वाटत होते....

error: नका ना दाजी असं छळू!!