तो ती आणि मी भाग : २

मग त्यानंतर मी दर दिवशी त्याला सेक्सी कथांच्या तसल्या पुस्तकाबद्दल विचारायला लागलो आणि तो नंतर देतो असे सांगून काही ना काही कारणाने मला पुस्तक द्यायचे टाळत राहला. असे जवळ जवळ आठवडाभर चालले.

तो आठवडाभर मी आधी वाचलेल्या पुस्तकामधील झवाझवीचे वर्णन आठवत होतो व दिवसातून चार पाच वेळा मूठ मारून माझा लंड गाळत होतो. मग एक आठवड्यानंतर माझा धीर सुटला आणि मी हर्षच्या दुकानात ठाण मांडून बसलो आणि त्याला विनंती करू लागलो की कसेही करून मला एक पुस्तक दे.

मी अक्षरश: त्याचे पाय धरायचे तेवढे बाकी ठेवले! मग खरोखर माझ्यावर फार उपकार केल्यासारखे दाखवत त्याने मला आतून एक पुस्तक आणून दिले. पुस्तक देताना तो मला म्हणाला,

“मी तुला हे पुस्तक देतो पण एका अटीवर.”

“कसली अट?” मी उत्साहाने ते पुस्तक घेत विचारले.

“तू पुस्तक वाचून परत आणले की मला सांगायचे की तुला पुस्तकातले काय आवडले ते.” तो हसत म्हणाला.

“हो चालेल. मी सांगेन.” मी पटकन तयार होत म्हणालो.

“नुसते सांगायचे नाही तर डिटेलमध्ये सांगायचे. काय आणि कसे आवडले ते.”

“हो हो! नक्की सांगेल. जातो मी आता.”

असे म्हणून मी त्याला हात मिळवला आणि पुस्तक माझ्या पॅन्टमध्ये खुपसून त्याच्या दुकानातून बाहेर पडलो.

मला कसेही करून ते पुस्तक हवे होते तेव्हा त्याची अट मी लगेच मान्य केली आणि तसेही पुस्तक वाचून मला काय वाटले आणि माझ्या मनात काय काय विचार आले हे मला कोणाला तरी सांगायला मिळणार होते. मला दुसरे कोणी मित्र नव्हते तेव्हा माझे विचार, माझ्या शंका त्याच्याबरोबर मला क्लिअर करता येणार होत्या.

आनंदाने आणि उत्साहाने उड्या मारत मी घरी आलो व गेल्या वेळेसारखे गुपचूप ते पुस्तक वाचू लागलो. ह्या पुस्तकातही गेल्या वेळेच्या पुस्तका सारखी एकदम सेक्सी कथा होती. ह्या पुस्तकातील कथा एका मुलाची होती जो आपल्या शेजारच्या आंटीला झवतो.

त्या कथेतील आंटीचा नवरा बाहेर गावी कामाला असतो आणि सेक्सला भुकेली ती आंटी शेजारच्या मुलाला पाघळवते आणि त्याच्याकडून झवून घेते. त्याच्याकडून झवून घेतल्यावर ती त्या मुलाला त्याच्या मित्रांनाही आणायला सांगते आणि त्याच्या मित्रांकडूनही झवून घेते.

एका मागोमाग एक असे अनेक झवाझवीचे प्रसंग त्या कथेत होते. शेवटी कथेत ते तीन चार मुले त्या आंटीला एकाच वेळी झवतात तो प्रसंग एकदम अफलातून आणि सेक्साट होता! फक्त तो प्रसंग दोन तीनदा वाचून मी दोनदा लंड गाळला!

संध्याकाळी मी हर्षच्या दुकानावर ते पुस्तक परत द्यायला गेलो तेव्हा त्याने मिश्किलपणे मला विचारले,

“काय मग, समीर. कशी वाटली स्टोरी?”

“एकदम सेक्सी!” मी उत्साहाने उत्तर दिले.

“तुझ्या दिदीने तुला पुस्तक वाचताना पाहिले तर नाही ना?” अचानक त्याने मला विचारले.

“नाही! मी माझ्या रूममध्ये दरवाजा लॉक करून पुस्तक वाचले.” मी पटकन उत्तर दिले पण मला त्याचा प्रश्न एकदम विचित्र वाटला! अचानक त्याने दिदीचे नाव का घेतले?

“काय आवडले तुला स्टोरीमध्ये?” त्याने विषय बदलत कुतुहलाने मला विचारले.

“शेवटचा सीन. ते तिघे चौघे त्या आंटीला झवतात तो सीन.” मी उत्तेजितपणे म्हणालो.

“अरे तो सीन तर क्लायमॅक्स आहे, एकदम फुल टू चुदाई! काय आवडले त्या सीनमध्ये?” हर्ष उत्साहाने म्हणाला.

“ती आंटी एकाच वेळी सगळ्यांना घेते ते.” मी म्हणालो.

“म्हणजे नक्की काय? सांग ना मला.” हर्षने मला चुचकारत विचारले.

“तो एक जण आंटीला पुच्चीत झवत असतो तर एक मागून तिच्या गांडीत लंड घालतो. एक जण तिच्या तोंडात लंड देऊन तिचे तोंड झवतो तर एकजण तिच्या छातीत लंड खुपसून तिची छाती झवत असतो.”

“आहहहऽऽऽ काय जबरदस्त सीन असेल नाही तो? त्या आंटीला चार चार लंड घ्यायला मिळाले असतील. एकदम चुदासी आंटी असेल ती.” हर्ष विचित्रपणे हसत उत्तेजितपणे म्हणाला.

“पण खरंच असे कोणी आंटी एका वेळी चार-चार लंड घेऊन झवत असेल? ही स्टोरी खरी असेल??” मीपण उत्तेजितपणे हर्षला विचारले.

“अरे सबकुछ चलता है इस दुनिया में. उगाच हे राईटर स्टोरी लिहित नाहीत. त्यांनी पाहलेले असते, केलेले असते. अरे ही तर शेजारची आंटी होती. काही काही स्टोरीमध्ये तर स्वत:च्या आई-बहि‍णीला झवतात.” हर्षने मला डोळा मारत म्हटले.

“काय सांगतोस? खरंच??” मी आश्चर्याने विचारले.

“अरे मग काय. देईल तुला मी तसले पुस्तक वाचायला. चल पळ आता इथून. मला बरेच काम आहे.” असे म्हणून हर्षने मला त्याच्या दुकानातून पिटाळले.

त्याचे वाक्य ऐकून मला आश्चर्याचा धक्का बसला की कोणी आपल्या आई-बहि‍णीला झवत असेल. त्या विचाराने का कोणास ठाऊक? माझा लंड एकदम टाईट झाला! माझ्या मनात पटकन सपना दिदीचा विचार आला. माझ्या बहिणीच्या विचाराने माझा लंड अजूनच कडक झाला आणि माझी मलाच शरम वाटली! तो विचार मनातून झटकून टाकत मी घरी आलो.

मग त्यानंतर माझे हे रोजचे रूटीन झाले की सकाळी हर्षच्या दुकानात कपडे इस्त्री करायला द्यायला जायचे आणि त्याच्याकडून झवाझवीच्या कथांचे पुस्तक गुपचूप घेऊन यायचे. मग दुपारी माझ्या रूममध्ये बसून मूठ मारत मारत ते पुस्तक वाचायचे आणि लंड गाळायचा. मग संध्याकाळी कपडे परत आणण्याच्या निमित्ताने त्याच्या दुकानात जाऊन त्याला पुस्तक परत करायचे.

पुस्तक वाचताना मी कमीत कमी दोनदा लंड गाळायचो. रात्री झोपण्यापूर्वी पुस्तकातील कथा आठवून एकदा मूठ मारायचो आणि सकाळी उठलो की टॉयलेटमध्ये जाऊन पुन्हा कथा आठवून मी मूठ मारायचो. दिवसातून चार वेळा मूठ मारायची मला सवय लागली. त्या सेक्सी कथा वाचून माझी कामवासना चांगलीच चाळवली होती व आता मला प्रत्यक्षात कोणा मुलीला झवण्याचे वेड लागले.

त्याच्या दुकानात पुस्तकातील कथेबद्दल बोलताना हर्ष माझ्या लंडाकडे आता पाहायला लागला. त्याला कथेतील झवाझवीबद्दल सांगताना माझा लंड टाईट व्हायचा आणि मी कामोत्तेजित आहे हे त्याला माहीत असल्याने माझ्या लंडाचा फुगीरपणा जो माझ्या पॅन्टवरून दिसायचा तो मी अजिबात झाकण्याचा प्रयत्न करत नसे.

हर्ष दुकानात लुंगी घालून असायचा आणि माझ्याबरोबर बोलताना तो एक पाय बाजूच्या छोट्या स्टूल वर ठेवून उभा रहायचा. मग जांघेत खाजवायच्या बहाण्याने तो लुंगीत हात घालायचा ज्याने त्याची लुंगी सरकायची आणि त्याचा लंड मला दिसायचा.

तो लुंगीच्या आत काही घालत नसे तेव्हा त्याचा नागोबा सारखा लंड माझ्या दृष्टीस पडायचा. तोपण बहुतेक एक्साईट असायचा कारण त्याचा लंडही थोडा कडक असायचा.

एकदा असेच संध्याकाळी मी कपडे आणायला आणि एक पुस्तक परत द्यायला त्याच्याकडे गेलो होतो. त्याने सहजपणे मला सपना दिदीबद्दल विचारले. मी त्याला मोघमपणे उत्तर दिले. मग त्याने मला विचारले,

“तुझी सपना दिदी आता इस्त्रीचे कपडे आणायला का येत नाही? लग्नाआधी ती बऱ्याचदा यायची.”

“तिला यायची काही गरज नाही कारण मी येतो ना. लग्नाआधी ती येत होती पण नंतर ती गेल्यावर माझ्यावर ते काम पडले तेव्हा मी येतो.” मी सहजपणे उत्तर दिले.

“अरे पण तुला कधी कुठे जावे लागले तर ती कपडे न्यायला येऊ शकते.” हर्ष म्हणाला.

“हो! पण मी तसे घडू देत नाही. मला तुला पुस्तक परत द्यायचे असते ना. म्हणून मी काहीही काम असले तरी ते सोडून तुझ्याकडे येतो.” मी म्हणालो.

“अरे पण तू पुस्तक परत द्यायला दुपारी कधीही येऊ शकतोस. संध्याकाळी आलेच पाहिजे असे काही नाही.” तो म्हणाला.

“अरे मी कॉलेजमधून आलो की दुपारी मला चांगली प्रायवसी मिळते. तेव्हा मी ते पुस्तक वाचतो. आणि संध्याकाळी आणून परत देतो.” मी खुलासा केला.

“अरे पण तुला संध्याकाळी पुस्तक द्यायची गरजच नाही. तू पुस्तक रात्रीही ठेवून दुसर्‍या दिवशी सकाळी परत आण.”

“खरंच? मी रात्रीपर्यंत पुस्तक ठेवू शकतो?” मी आनंदाने विचारले.

“हो तर. तुला संध्याकाळी यायची गरज नाही. तू रात्रीपण पुस्तक वाचत जा आणि मस्त लंड हलवत जा. उलट तू मनाला वाटेल तितका वेळ रात्रभर पुस्तक वाचू शकतोस. तुझे मन भरले की दुसर्‍या दिवशी सकाळी पुस्तक परत देत जा.”

“वाऊ! काय मजा येईल. रात्रभर मी पुस्तक ठेवू? मग तर एकदम धमाल येईल.” मी आनंदाने म्हणालो.

“हो ना. म्हणून तुला संध्याकाळी कपडे आणायला यायची गरज नाही. तू तुझ्या दिदीला पाठवत जा.”

हर्ष गुढपणे हसत म्हणाला. त्याने मी थोडा सावध झालो व शंकेने त्याला विचारले,

“अरे पण सपना दिदी नाही आली तर? मलाच तिने यायला सांगितले तर?”

“तू काही ना काही कारण सांगून यायचे टाळ. नाहीतर त्यावेळी घरात थांबू नकोस.” छद्मीपणे हसत हर्ष म्हणाला.

“पण तिने कपडे आणायला यावे असे तुला का वाटते?” मी त्याला विचारले.

“अरे तुला कळत कसे नाही.” पुन्हा छद्मीपणे हसत हर्ष म्हणाला, “तुझी दिदी एकदम सुंदर आहे! तिचा चेहरा किती गोड आहे! तिचा चेहरा बघितला की मला एकदम मस्त वाटते! तू दोन्ही वेळेला कपडे द्यायला आणि आणायला येतोस तेव्हा तुझ्या दिदीच्या सुंदर चेहर्‍याचे दर्शन मला मिळत नाही. म्हणून मी सांगतोय की तिला कपडे न्यायला पाठवत जा.”

“हर्षभाय हे जरा जास्तच होतेय.” मी थोड्याश्या चढ्या आवाजात त्याला म्हटले.

“अरे समीर रागवतोस कशाला?” हर्षभायने माझ्या खांद्यावर हात टाकत मला समजावत म्हटले, “ह्यात तुझ्या दिदीला काही प्रॉब्लेम नाही. आता तूच मला सांग. तुला मी ही पुस्तक देऊन मदत करतोय ना? तुझी सेक्सची भूक मी ह्या पुस्तकाने भागवून तुला आनंद देतोय ना? मग तूपण मला आनंद मिळेल अशी मला मदत करायला पाहिजे. तुझी दिदी आली. मी तिला पाहील, मला एकदम बरे वाटेल, थोडा आनंद मिळेल. त्याने काय नुकसान आहे? मी फक्त तिला बघणार, काही करणार नाही.”

आता माझ्या चांगले लक्षात आले की तो का मला सकाळी पुस्तक परत करायला सांगत होता ते. संध्याकाळी माझ्या ऐवजी माझी बहीण कपडे न्यायला आली की त्याला गुपचूप तिच्या मादक जवानीकडे कामवासनेच्या नजरेने बघायला मिळणार होते.

मी काही क्षण विचारात पडलो की खरोखर मी माझ्या बहि‍णीला कपडे आणायला पाठवावे का? ती आली तर हर्ष तिला काही करेल का? सगळ्या शक्यतांचा विचार केल्यावर माझ्या लक्षात आले की हर्ष माझ्या बहिणीकडे कामवासनेच्या नजरेने बघण्याशिवाय दुसरे काही करू शकणार नव्हता.

आणि ते जर सपना दिदीच्या लक्षात आले आणि तिने त्याला फटकारले तर आपोआप ती यायची बंद होणार होती आणि हर्षला तिला बोलवायचे काही कारण राहणार नव्हते. तेव्हा सगळा सारासार विचार करून मी ठरवले की संध्याकाळी सपना दिदीला कपडे आणायला पाठवायचे.

जर त्याने ह्या पुस्तकाच्या रूपाने माझी कामवासना शांत करण्याचा मला मार्ग दाखवला तर त्यालाही सपना दिदीकडे पाहून जे काही नेत्रसुख घ्यायचे ते घेऊ दे. तेव्हा मी हर्षचे प्रपोजल मान्य केले पण त्याला सांगितले की प्रत्येक दिवशी माझी बहीण येणार नाही तर आठवड्यातून २/३ वेळा येईल कारण प्रत्येक दिवशी मला ते टाळता येणार नव्हते. हर्षने आनंदाने ते मान्य केले आणि त्या दिवशी मला दोन पुस्तके वाचायला दिली.

नंतर मग मी संध्याकाळच्या वेळी काही ना काही कारण सांगून इस्त्रीचे कपडे आणायचे टाळू लागलो. संध्याकाळी घरात फक्त सपना दिदी असल्याने मग तिलाच कपडे आणायला हर्षच्या दुकानावर जावे लागे.

अशा तऱ्हेने आठवड्यातून २/३ वेळा संध्याकाळी सपना दिदी हर्षच्या दुकानावर कपडे आणायला जाऊ लागली. ती लग्नाच्या आधी कधी कधी ते काम करत होती तेव्हा त्याबद्दल तिने फारसे ऑब्जेक्शन घेतले नाही.

तो ती आणि मी

"अरे! तू कधी आलास?" हर्ष आत येत मला म्हणाला. "आत्ताच आलो!" मी गडबडत उत्तर दिले. "ते पुस्तक तू कशाला घेतला?" असे म्हणत तो पुढे आला आणि माझ्या हातातील पुस्तक घेत पुढे म्हणाला, "अरे बाबा, हे पुस्तक तुला वाचायला नाही हाय. हे फक्त मोठ्या माणसांनी वाचायचे पुस्तक हाय."...

तो ती आणि मी भाग : ३

पहिल्या आठवड्यात सपना दिदी २/३ वेळा त्याच्याकडे कपडे आणायला गेली त्यानंतर पुढच्या संध्याकाळी जेव्हा मी त्याच्याकडे कपडे आणायला गेलो तेव्हा उत्साहाने तो मला सांगायला लागला, "यार, समीर! काल तुझ्या बहि‍णीने काय मस्त गुलाबी ड्रेस घातला होता! त्यात ती एकदम सेक्सी दिसत...

तो ती आणि मी भाग : ४

मला कळत होते की माझ्या बहि‍णीबद्दल प्रत्येक वाक्य बोलताना तो जास्तच एक्साईट होत चालला होता. आपल्या लुंगीवरून त्याने आपल्या लंडावर हात फिरवायला सुरूवात केली होती. तो जसा एक्साईट होता तसा मीपण एक्साईट होत होतो. माझा लंडपण टाईट होत चालला होता. त्याच्या लुंगीवरील तंबूकडे...

तो ती आणि मी भाग : ५

त्याने मला त्याच्या आतल्या रूममध्ये नेले आणि त्याने आम्हा दोघांसाठी चहा बनवला. चहा घेता घेता आम्ही माझ्या बहि‍णीला झवण्याचे प्लानिंग करू लागलो. बाईच्या बाबतीत हर्ष एकदम हुशार होता! बाईला कसे पटवायचे ह्याचा अनेक आयडीया त्याच्या डोक्यात होत्या आणि कुठल्या आयडीया माझ्या...

तो ती आणि मी भाग : ६

दुसर्‍या दिवशी सकाळी मी हर्षच्या दुकानावर कपडे द्यायला गेलो. मग मी प्रामाणिकपणे त्याला काय घडले ते सगळे सांगितले. माझा प्रगती ऐकून तोपण जाम खुश झाला! माझी पाठ थोपटत तो आनंदाने मला म्हणाला, "बघितलस मी तुला सांगत होतो ना तुझी बहीण पक्की झवाडी आहे. ती नक्कीच आपल्याला...

तो ती आणि मी भाग : ७

मला गर्दीची पूर्ण कल्पना होती आणि म्हणून गर्दीत दिदीला चोंबळायचा चान्स घेण्यासाठी मी तिला बसमध्ये आणले होते. तसे तर बसमध्ये अनेक बायकां-मुलीं होत्या तेव्हा माझ्या बहिणीकडे खास कोणाचे लक्ष नव्हते पण आजूबाजूचे २/३ जण तिच्यावर लक्ष ठेवून होते. अर्थात, मी तिच्याशी बोलत...

तो ती आणि मी भाग : ८

लोक उतरत होती, चढत होती आणि पूर्ण प्रवासभर बसमध्ये गर्दी होती. नंतर जेव्हा आम्ही मार्केटला पोहचलो तेव्हा बस मधून उतरायचे म्हणून सपना दिदी प्रथम उठून उभी राहिली. मी सीटवर बसूनच राहलो व वळून मी फक्त पाय बाहेर काढून दिदीला बाहेर यायला जागा करून दिली. जेव्हा दिदी सीटच्या...

तो ती आणि मी भाग : ९

मी सपना दिदीच्या पायावरून पाय टाकत तिला ओलांडू लागलो. माझी नजर तिच्या छातीच्या उभारांवर खिळली होती. तिला त्याची कल्पना होती पण ती माझ्याकडे न पहाता टीव्हीवर नजर खिळवून होती. तिने हळूच तिचा एक पाय वर केला आणि ते माझ्या लक्षात आले नाही. माझ्या लक्षात येईपर्यंत उशीर झाला...

तो ती आणि मी भाग : १०

"अगं दिदी. खरंच सांगतो." मी नकार देत म्हटले. "तुला नाही ना सांगायचे. थांब, रात्री बाबा येऊ दे. मग मी सांगते सगळे त्यांना. मग बघ तुझी कशी धुलाई करतील ते." तिने शेवटी मला निर्वाणीचे धमकावले. "नको, दिदी! प्लीज बाबांना काही सांगू नकोस! माझी तर पुरी वाट लागेल. ते तर मला...

तो ती आणि मी भाग : ११

"ओके! दिदी. मी असली पुस्तक वाचणे बंद करेन. तुझ्याकडे पहाणेही बंद करेन. पण माझ्या मनात ऑलरेडी तुझ्याविषयी जे आकर्षण निर्माण झालेय त्याचे काय? मी कितीही ठरवले तरी तुझ्याविषयीचे कामुक विचार माझ्या मनात यायचे थांबत नाही. आत्तापण बघ. तू हा ड्रेस घातला आहेस. तर माझी नजर...

तो ती आणि मी भाग : १२

एकदा सपना दिदी माझ्या बेडवर पडून एक पुस्तक चाळत होती. मी तिच्या अंगावर नजर फिरवत तिला विचारले, "दिदी, तू पुस्तक नेऊन तुझ्या रूममध्ये वाचतेस. मग येथेच का नाही वाचत." "हं मी काय लगेच जाऊन नाही वाचत. मला जसा वेळ मिळेल, मूड लागेल तसे वाचते." तिने हसून उत्तर दिले. "तरीपण...

तो ती आणि मी भाग : १३

आदल्या दिवशी मी तिला जे पुस्तक दिले होते त्यात एक बहीण-भावाच्या संभोगाची कथा होती. कॉलेजमध्ये जाणाऱ्या एका बहि‍णीबरोबर एक भाऊ सेक्स करतो अशी ती कथा होती. त्या कथेतील ती बहीण असा शॉर्ट स्कर्ट घालायची आणि त्याने तो भाऊ उत्तेजित व्हायचा. मग तिने तो स्कर्ट घातलेला असतानाच...

तो ती आणि मी भाग : १४

मला तर खरे दिदीचे उभार अजून चोखायचे होते पण आता ती परत चोखायला देणे मुश्किल होते. तेव्हा मी नाइलाजाने बेडवरून उठलो. मग मी पुस्तक काढायला कपाटाकडे जाऊ लागलो. माझ्या मनात हर्षने सांगितलेल्या टिप्सचे विचार चालू होतो. त्याने मला सांगितले होते की सपना दिदीने मला तिच्या...

तो ती आणि मी भाग : १५

"हॅऽऽ त्याला काय माहीत तुझे जिजू मला कसे झवतात ते." दिदीने डोळे मिटून घेत मान मागे टाकत मादक आवाजात म्हटले. तिच्या आवाजात उन्माद होता, उत्तेजना होती! "ते त्याला माहीत नाही पण तो ठामपणे म्हणतो की तो तुला जास्त चांगले झवेल आणि मलापण ती खात्री आहे!" तिच्या एका उभारावरील...

तो ती आणि मी भाग : १६

दिदी काही क्षण विचारात पडली! मी तिच्या पुच्चीत एक बोट घालत होतो आणि वर तिचा एक उभार दाबत होतो. त्याने तिची कामवासना भडकत राहिली आणि शेवटी ती कामातुर होत म्हणाली, "ठीक आहे, समीर. जर तुला तसे हवे असेल. तुमचे तसे आधी ठरले असेल तर मी जायला तयार आहे. तशीपण मी आता रांड...

तो ती आणि मी भाग : १७

हर्ष सपना दिदीबरोबर इतके बिनधास्त बोलत होता जणू ती त्याची मैत्रिण आहे. पोरी पटवण्याचे त्याचे हेपण एक कसब होते. तिच्याबरोबर असे कामुकपणे बोलताना तो उत्तेजित होत होता आणि त्याचा लवडा त्याच्या लुंगीत उठत होता. त्याच्या हलणाऱ्या लुंगीच्या दिशेने सपना दिदीची नजरही जात...

तो ती आणि मी भाग : १८

तिला त्याच्याकडून झवून घ्यायला किती घाई झाली होती हे तिच्या चेहर्‍यावर स्पष्ट दिसत होते आणि तिची घालमेल आणि अधीरता पाहून मी आणि हर्ष मनातल्या मनात खुश होतो! आमचा प्लान यशस्वी झाला होता आणि आम्हा दोघांना सपना दिदीला झवायला मिळणार होते हे आता स्पष्ट झाले होते. तरीही...

तो ती आणि मी भाग : १९

अंगावर पाणी घेतल्याने सपना दिदीचा लाल पारदर्शक गाऊन तिच्या अंगाला चिकटला होता आणि आतली लाल ब्रेसीयर आणि पॅन्टी इतकी स्पष्ट दिसत होती की जणू तिने गाऊन घातलाच नव्हता. तिच्या मादक अंगाची पूर्ण गोलाई उठून दिसत होती आणि तिची भरगच्च जवानी त्या अंतर्वस्त्रातून ओथंबून जात...

तो ती आणि मी भाग : २०

सपना दिदी कामवासनेने हपापलेल्या दोन पुरूषांच्या कचकड्यात सापडली होती आणि आम्ही दोघेही जंगली श्वापद जसे सावजावर झपाटते तसे तिच्या अंगाला झटत होतो. दिदीचा उभार चोखता चोखता मी खाली पाहिले तर हर्षने पुन्हा तिच्या पुच्चीत आपले बोट घातले होते आणि तो ते आत-बाहेर करत होता....

तो ती आणि मी भाग : २१

मग हर्षने आपला अजस्त्र लवडा हातात पकडला आणि पुढे करत दिदीच्या फटीवर टेकवला. एकदा दोनदा तिच्या बोच्याच्या भोकावर लवडा वर-खाली घासल्यावर त्याने लवडा खाली तिच्या पुच्चीवर नेला. तिच्या पुच्चीच्या भोकाचा अंदाज घेत त्याने लवड्याचा सुपाडा भोकावर टेकवला आणि एक हलका पण पॉवरफूल...

तो ती आणि मी भाग : २२

ते ऐकून मी चाट पडलो की हर्षला माहीत होते की दिदी आपला दाणा घासत होती ते. तो सेक्सच्या खेळात किती माहीर होता हे त्यावरून कळत होते. पण तो दिदीच्या पुच्चीत लवडा गाळतोय हे ऐकून मी घाबरलो! तो माझ्या बहिणीच्या पुच्चीत गळला आणि ती प्रेग्नंट झाली तर पंचाईत व्हायची ह्या भीतीने...

तो ती आणि मी भाग : २३

सपना दिदीने गपकन माझा लंड तोंडात घेतला आणि चोखायला लागली. आईगगगऽऽऽ! काय सुख वाटले म्हणून सांगू माझ्या लंडाला! तिच्या तोंडाच्या ऊबदार स्पर्शाने माझ्या लंडातून एक गोड शिरशिरी वर माझ्या अंगात सळसळून गेली! टपकन तिच्या तोंडात पुन्हा लंड गाळावा अशी तीव्र इच्छा माझ्या...

तो ती आणि मी भाग : २४

काही क्षणानंतर सपना दिदीने माझे तोंड खाली ढकलले आणि तिच्या एका उभारावर आणले. भुकेल्या बाळासारखा मी तिच्या उभारावर झपाटलो आणि तिचा एक निप्पल तोंडात घेऊन चोखायला लागलो. ती माझ्या केसांमध्ये हात फिरवू लागली. तिची छाती चोखता चोखता मी तिला झवायला लागलो. तिने मला आपल्या...

तो ती आणि मी भाग : २५

दिदीच्या नितंबाची मागे-पुढे हालचाल व्हायला लागली तेव्हा मला वाटले हर्ष काहीतरी करत आहे. पण मी निरखून पाहिले तेव्हा माझ्या लक्षात आले की हर्ष काही करत नव्हता तर दिदी स्वत:हून आपली कंबर हलवायाला लागली होती. आता ती खरोखरच कामोत्तेजित झाली होती! ती तापलेली आहे हे पाहून...

तो ती आणि मी भाग : २६

माझी नजर अजूनही सपना दिदीच्या नितंबावर होती. ती खाली पडली होती पण तिचे नितंब अजूनही वर उचलले होते आणि तिच्या बोच्याचे भोक मला स्पष्ट दिसत होते. जेव्हा हर्षचा लवडा त्यातून बाहेर आला होता तेव्हा ते भोक खूप खुलले होते आणि टेबल टेनीसचा बॉल सहज जाईल इतके मोठे वाटत होते....

error: नका ना दाजी असं छळू!!