दिदीचा फोटोशूट भाग : १०

तिचे तीच सगळे ठरवत होती आणि मला काही बोलूच देत नव्हती. मी तिच्या जवळ जात म्हणालो,

“अगं पण नुसते असे रेझर वापरू का? पाणी नाही का लागणार? रेझरमध्ये अडकलेले केस काढायला.”

“ईऽऽ! आम्ही नाही बाई तुमच्यासारखे तसे पाणी वापरून केस काढत. हा रेझर नुसताच असा वापरायचा असतो. पण जर तुला वाटत असेल तर घेऊन ये एका बाऊलमध्ये पाणी.”

असे बोलून ती बेडवर पडली आणि आपल्या खांद्यावरील पदर काढत स्वत:शीच बडबडत म्हणाली,

“हा पदर मी बाजूला करून ठेवते, नाहीतर ओला व्हायच्या पाण्याने.”

मग वर माझ्याकडे बघून आश्चर्याने ती म्हणाली,

“अरे तू अजून येथेच उभा? जा लवकर जाऊन घेऊन ये बाऊल. मला वाटले तू गेलास.”

मग मी थांबलो नाही आणि पटकन किचनमध्ये जाऊन एक बाऊल घेतला आणि त्यात पाणी घेऊन आलो. दरवाज्यातून आत शिरल्यावर मी प्रिया दिदीच्या जवळ जाऊ लागलो. तिने आपल्या खांद्यावरील पदर काढला होता आणि तो आपल्या पोटावर ठेवला होता.

जस जसे मी तिच्या जवळ जात होतो तस तसे माझी नजर तिच्या स्लीव्हलेस ब्लाउजमधील उभारावर जाऊ लागली. ब्लाउजचा कपडा पातळ होता आणि आत ब्रेसीयर नसल्याने तिच्या छातीवरील डार्क अरोला लांबून ओझरता दिसत होता.

मी जर निरखून पाहिले तर तिचा निप्पलपण दिसला असता पण मला तितके रोखून पाहता येत नव्हते. कारण प्रिया दिदी माझ्याकडे बघून हसतच होती. माझी नजर तिच्या छातीवर जातेय हे पाहून ती चावटपणे हसली आणि मला म्हणाली,

“मला वाटलेच, तुझी नजर जाणार तिकडे. मघाशी पदर आड होता, आता तोपण नाही.”

“दिदीऽऽऽ मी तुला सांगितले नव्हते पदर काढायला, आता तू पदर काढलाच आहे आणि मी तुझ्या असे जवळ बसणार आहे, तर माझी नजर जाणारच ना. खास करून जे काम मी करणार आहे ते तुझ्या ब्लाउजच्या जवळच आहे. तुझे काही ऑब्जेक्शन असेल तर राहिले, मी नाही करत हे काम.”

असे बोलून मी खोटे खोटे मागे फिरायला लागलो.

प्रिया दिदी खळखळून हसत म्हणाली,

“ओहहहऽऽऽ काय साळसूदपणाचा आव आणतोय. उगाच नखरा करू नकोस, चल ये इकडे आणि चालू कर.”

“बघ हं मग पुन्हा तक्रार करू नकोस!” मी हसून मागे फिरत तिच्या जवळ येत म्हटले, “तू बोलावतेय म्हणून येतोय आणि करतोय हे सगळे, नाहीतर मला काही इंटरेस्ट नाही.”

“हंऽऽऽ म्हणे इंटरेस्ट नाही, मनातून उकळ्या फुटत असतील.” प्रिया दिदी हसू आवरत म्हणाली.

“उकळ्या फुटत असतील नाहीतर काही होत असेल, पण करतोय ना मी हे काम?” मी माझे हसू दाबत म्हणालो.

“हो ना, करतोय ना, कर हो कर.” ती खुदकन हसत म्हणाली.

“आणि परत एकदा सांगतो, अजिबात बोलायचे नाही, इकडे बघतोय आणि तिकडे बघतोय म्हणून.” मी तिला बजावले!

“नाही हं, नाही बोलणार काही. हवे तिकडे बघ. थांब! मी ना डोळेच बंद करून घेते म्हणजे तुला ऑकवर्ड वाटणार नाही बघायला.” ती पुन्हा चावटपणे हसत म्हणाली आणि तिने डोळे बंद करून घेतले.

“बघितलस? मारलास टोमणा! जणू काही मी तिकडेच बघत राहतोय.” मी म्हणालो.

“अरे नाही रे,” तिने डोळे उघडून माझ्याकडे बघून हसत म्हटले, “मी टोमणा नाही मारत, मी खरोखर डोळे बंद करून घेतेय म्हणजे मलापण काही वाटणार नाही. तू जोपर्यंत डोळे उघडायला सांगत नाही तोपर्यंत मी डोळे उघडणार नाही. ठीक आहे? चल चालू कर तुझे काम.”

असे बोलून प्रिया दिदीने पुन्हा डोळे बंद करून घेतले. त्यावर मी काही बोललो नाही व नुसताच हसलो.

मग मी बेडवर तिच्या बाजूला बसायला गेलो पण ती बेडच्या कडेला अगदी जवळ पडली होती तेव्हा मला बसायला जागा नव्हती. तेव्हा मी विचार करू लागलो की तिला आत सरक म्हणावे आणि मग ती सरकली की बसावे. का तिला काही न म्हणता चान्स मारून तिच्या अंगाला हात लावून तिला ढकलावे?

दुसरा पर्याय मला फायद्याचा वाटला! कारण त्याने मला तिला स्पर्श करता येणार होता. मग मी विचार करू लागलो की जर मी तिला हात लावून ढकलायचे तर कुठे हात लावायचा? तिच्या पायाला हात लावावा की तिच्या मांडीला? तिच्या कंबरेला की नितंबाला?

मला तिच्या नितंबाला हात लावून ढकलणे जास्त फायद्याचे वाटले! कारण त्याने मला तिच्या नितंबाचे स्पर्शसुख मिळणार होते. अर्थात! ती नितंबावर झोपली होती तेव्हा त्याच्या मागच्या गोलाईचा स्पर्श मला मिळणार नव्हता पण कमीत कमी तिच्या नितंबाच्या साईडचा स्पर्श तरी मिळणार होता.

तेव्हा मी विचार पक्का केला आणि जरा आत हो इतकेच हळू बोलत तिच्या नितंबाला जमेल तितका खाली स्पर्श केला आणि तिला हाताने आत ढकलले. तिला कळले मला तिच्या बाजूला बसायचे आहे तेव्हा ती अंग हलवत बाजूला सरकली.

मी माझा हात तिच्या नितंबाला चिकटवलेला होता आणि ती जशी सरकवत होती तसा मी तिच्या नितंबावर बाजूने तो रूतवत होतो. हे सगळे क्षणार्धात झाले आणि मला नाही वाटत प्रिया दिदीला त्यात काही विचित्र असे वाटले असेल पण मला तिच्या नितंबाला स्पर्श करून खूपच सुख वाटले! मी तिच्या नितंबाच्या बाजूला बसलो.

प्रिया दिदी आत सरकली खरी पण इतकीही नाही की मी व्यवस्थित बसू शकेल. मला तिच्या नितंबाला खेटूनच बसावे लागले जे खरं तर माझ्याच फायद्याचे होते. मला तिच्या नितंबाचा स्पर्श कॉन्स्टंटली मिळणार होता.

पण मला कळले नाही की दिदी फक्त इतकीच का सरकली की मला तिला चिटकूनच बसावे लागेल? का तिलापण वाटत होते की मी तिला चिटकून बसावे? काहीही असेल, मला काय त्याचे? मला मजा मिळतेय ना, मग बसा चिकटून, असा विचार करून मी अजूनच तिला चिकटलो!

मग मी तिचा हात धरून वर केला, तिला हिंट मिळाली आणि तिने आपले दोन्ही हात वर दुमडले व आपल्या डोक्याखाली ठेवले. आता मी सांगितल्याशिवाय ती डोळे उघडणार नव्हती ह्याची मला खात्री होती तेव्हा मी तिचे बिनधास्तपणे निरीक्षण करायला लागलो.

माय गुडनेस! काय सेक्सी पोझ घेऊन प्रिया दिदी पडली होती! तिचे डोळे बंद होते आणि चेहर्‍यावर मिश्किल हास्य होते.

खाली तिच्या भरगच्च छातीचे उभार स्लीव्हलेस ब्लाउजमध्ये ठासून भरल्यासारखे दिसत होते. ब्रेसीयर नसल्याने आणि ती आडवी पडलेली असल्याने ते किंचित ढळल्यासारखे वाटत होते. पण तरीही त्यांचा आकार दोन डोंगरासारखा ताठ मानेने उभा असल्यासारखा वाटत होता.

ब्लाउजच्या पातळ कपड्यातून तिच्या छातीवरील डार्क अरोला स्पष्ट दिसत होता. आता नीट निरखून बघताना मला तिचा निप्पल सुद्धा त्यावरून दिसत होता. अरे वा! तिचा निप्पल कडक झालेला दिसतोय. म्हणून इतका उठून दिसतोय. बहुतेक तीपण थोडी एक्साईट झाली असावी! आणि माझीपण अवस्था बिघडत चालली होती.

आधी तिच्याबरोबर बोलताना माझी उत्तेजना सतत पेटलेली होती आणि मा‍झ्या लंडातील कडकपणा कमी व्हायचे नाव घेत नव्हता आणि आता तर तिची छाती अशी बघताना मा‍झ्या लंडाने फुत्करायला सुरुवात केली होती.

प्रचंड कडकपणा मला लंडात जाणवत होता आणि त्याला थोडे ॲडजस्ट केल्याशिवाय मला कंफर्टेबल वाटणार नव्हते. तेव्हा हळूच मी हात पॅन्टवर नेला आणि मा‍झ्या लंडाला ॲडजस्ट केले. लंडाची पोझीशन थोडी चेंज झाली आणि त्याने मला थोडा रिलीफ वाटला! पण आता पॅन्टवरून त्याचा फुगीरपणा एकदम स्पष्ट दिसायला लागला.

जर प्रिया दिदीचे तिकडे लक्ष गेले तर तिला सहज कळले असते की माझा लंड कडक झाला आहे आणि मी एक्साईट झालो आहे. पण आता मी त्याची फिकीर करणार नव्हतो. तसेही तिने डोळे मिटलेले होते तेव्हा तिला ते दिसणार नव्हते.

आणि नंतर दिसले जरी असते तरी ती त्याबद्दल काही बोलणार नाही ह्याची मला खात्री होती. ज्या तऱ्हेने ती आत्तापर्यंत माझ्याबरोबर बोलत होती आणि माझ्याबरोबर वागत होती त्यावरून तीपण समजून घेईल की मी तिच्यामुळे एक्साईट झालो आहे ते.

जवळ जवळ दोन मिनिटे माझ्याकडून काही हालचाल झाली नाही तेव्हा प्रिया दिदी डोळे बंद ठेवून तशीच हसत म्हणाली,

“अरे करतोय ना सुरुवात? का नुसताच बघत बसणार आहेस असा?”

“झाले! मारला टोमणा! तरी मी म्हणतोय ही अजून कशी काही बोलली नाही.”

“अरे मी अशी किती वेळ झाला पडलेय आणि तुझ्याकडून काहीच हालचाल नाही. मग तू बघत बसला असणार हेच मला वाटणार ना? माझे डोळे बंद आहेत तेव्हा मला दिसत नाही तू काय करतोय ते.”

“हो हो, करतो सुरुवात.” मी हसून म्हणालो.

“नाही, अजून वेळ लागणार असेल तर सांग तसे. मी आपली हात खाली करून पडून राहते.” तिने हसू दाबत म्हटले.

“नको नको, मी करतोय सुरुवात.”

असे बोलून मी तिचा हात धरला आणि अजून आत दाबत काखेत सपाट केला. मग त्यावर मी माझी बोटे हलकेच फिरवली.

तिच्या काखेत घाम आलेला होता आणि त्याने माझी बोटे ओली झाली. तिच्या घामाने ओली झालेली बोटे मी वर मा‍झ्या नाकाजवळ आणली आणि त्याचा वास घेतला. तिच्या घामाचा उग्र वास मा‍झ्या नाकात शिरला आणि मा‍झ्या लंडाने एक आचका दिला!

मला मुलींची घामोजलेली काख जास्त आवडत नसे पण का कोणास ठाऊक मा‍झ्या बहि‍णीची ती काख मला प्रचंड सेक्सी वाटली आणि तिच्या काखेतील घामाच्या वासाने मला थोडे धुंद झाल्यासारखे वाटले!

मला राहवले नाही आणि मी पटकन तिच्या घामाने ओली झालेली बोटे तोंडात टाकली आणि पटकन चाटली. तिच्या घामाची ती खारट तुरट चव मला भलतीच आवडली! मग मी बाऊलमधील पाण्यात बोटे टाकली आणि बोटे ओली करून तिच्या काखेत नेली.

जेव्हा त्या ओल्या बोटांचा स्पर्श तिच्या काखेला झाला तेव्हा ती किंचित दचकली आणि तिच्या तोंडून एक निश्वास बाहेर पडला! तिची काख बोटावरील पाण्याने मी ओली केली. मग मी रेझर पकडून तिच्या काखेवर ठेवला आणि हळुवारपणे फिरवून तिचे केस काढायला लागलो.

खरं तर प्रिया दिदीच्या काखेतील केस जास्त मोठे नव्हते तेव्हा ते रेझरने पटकन साफ होत गेले. मी मध्ये मध्ये बाऊलच्या पाण्यात तो बुडवून हलवत होतो व त्यात अडकलेले केस काढून पुन्हा तिच्या काखेवर फिरवत होतो.

तिच्या काखेत बोटे ठेवून तिची त्वचा वर ताणून काही काही केस काढावे लागत होते आणि तसे करताना मला भयंकर मजा वाटत होती आणि उत्तेजना जाणवत होती.

तिच्या काखेतून रेझर खाली ओढताना मी हात असा हलवत होतो की मा‍झ्या हाताची मागची बाजू तिच्या उभाराला साईडने ओझरती लागत होती. पण तिच्या उभाराला हाताचा स्पर्श झाला की मी रेंगाळत नव्हतो तर लगेच हात बाजूला घेत होतो.

मी असे दाखवत होतो की तसे करताना तिच्या उभारांना स्पर्श होणे एकदम स्वाभाविक होते. पण तेवढ्या स्पर्शानेही मला प्रचंड सुख वाटत होते! काही झाले तरी ते मा‍झ्या बहि‍णीचे उभार होते आणि त्यांना स्पर्श करता यावा असे स्वप्न मी अनेकदा बघितले होते. तेव्हा ओझरता का होईना मी तिच्या उभाराला स्पर्श करायचा चान्स सोडत नव्हतो.

दिदीचा फोटोशूट

"बंटी किती वेळा विचारले मी तुला? अरे तू इतक्या जणींचे फोटो काढतोस तर जरा माझेपण फोटो काढ ना!" प्रिया दिदीने मला म्हटले. "अगं दिदी किती फोटो काढलेत तुझे, अल्बमच्या अल्बम भरलेत." मी आश्चर्याने तिला म्हटले. "ते ठीक आहे रे, ते सगळे फॅमिली फोटो आहेत, फंक्शन फोटो आहेत. मला...

दिदीचा फोटोशूट भाग : २

ठरल्याप्रमाणे पुढच्या आठवड्यात प्रिया दिदीने मला फोन केला आणि आम्ही फोटोसेशनची वेळ ठरवली. त्याप्रमाणे मी माझा कॅमेरा आणि दोन तीन लाईट्स वगैरे जुजबी गोष्टी बरोबर घेतल्या आणि प्रिया दिदीच्या घरी गेलो. मी तिला म्हटले होते की तू वेळेच्या आधी तयार रहा म्हणजे मी आलो की लगेच...

दिदीचा फोटोशूट भाग : ३

मी नीट विचार केल्यावर मा‍झ्या लक्षात आले की हा मा‍झ्या सवयीचा परिणाम होता. एखाद्या मॉडेल्सचे फोटोसेशन करत असताना मला तिला जवळून बघायला मिळायचे. त्यांचे फोटो काढताना त्यांच्या मादक फिगरचे तसेच भरीव अवयवांचे मला व्यवस्थित दर्शन व्हायचे. मग त्यांचे मादक अंग पाहताना नकळत...

दिदीचा फोटोशूट भाग : ४

दुसर्‍या दिवशी सकाळी जेव्हा मी उठलो तेव्हा सर्वप्रथम मा‍झ्या मनात काल रात्री मी जे केले त्याचाच विचार आला. पण आश्चर्य म्हणजे रात्रीची जी अपराध्याची भावना होती ती आता तितकी जाणवत नव्हती. पण ह्या प्रकाराबद्दल जास्त विचार करायला नको असे मनाला बजावून मी उठलो आणि आवरू...

दिदीचा फोटोशूट भाग : ५

"काहीतरीच काय दिदी, तू मस्करीत बोलतेय ना?" मला विश्वासच बसत नव्हता की ती असे काही म्हणेल ह्यावर. "नाही रे मी सिरीअसली बोलतेय." पलीकडून प्रिया दिदी खळखळून हसत म्हणाली. "दिदी मी आता थोडा घाईत आहे, मी रात्री तुला फोन करतो तेव्हा आपण बोलू, ओके? चल बाय!" "ओके! बाय!" दिदी...

दिदीचा फोटोशूट भाग : ६

मी सिगारेट काढून त्याचे झुरके घेत विचार करू लागलो की का मी प्रिया दिदीचा इतका विचार करतोय? कालपासून मी प्रिया दिदीबद्दल असे कामुक विचार का करायला लागलो? काही केल्या मला त्याचे कुठलेही रास्त कारण सुचत नव्हते. शेवटी ही आपली कामवासना आहे आणि ही वासनाच आपल्याला असा विचार...

दिदीचा फोटोशूट भाग : ७

प्रिया दिदी दाखवत नव्हती की ती स्वत:हून त्या मादक पोझ देतेय. कारण काहीही झाले तरी तिला मनातून थोडे तरी ऑकवर्ड वाटत असणार की फोटो काढणारा तिचा सख्खा भाऊ आहे. पण माझे मत विचारण्याच्या बहाण्याने ती एखादी सेक्सी पोझ घ्यायची आणि मी दुजोरा दिला की ती पोझ तशीच ठेवायची....

दिदीचा फोटोशूट भाग : ८

"कसा काय रे डायरेक्ट संबंध असतो, सांग बरं मला." प्रिया दिदीने लाडिकपणे विचारले. "तो असा दिदी की ज्या मुलींची छाती म्हणजे उभार, लहान असतात किंवा एखाद्या ड्रेसमध्ये छोटे वाटतात. त्या मुली ब्राच्या आत असे पॅड लावतात. खरं तर कित्येकदा आम्ही त्यांना लावायला सांगतो म्हणजे...

दिदीचा फोटोशूट भाग : ९

"अरे नाही रे, मा‍झ्या सगळ्या अश्या काकूबाईच्या पॅन्टी आहेत. आणि मी कशाला तश्या सेक्सी सेक्सी पॅन्टीज घालू आता? त्यात ज्याने इंटरेस्ट दाखवायला पाहिजे त्या व्यक्तीला माझ्यासाठी वेळच नाही. यु नो व्हाट आय मीन." प्रिया दिदी थोड्या विषन्नपणे म्हणाली. "ओह येस! आय नो व्हाट यु...

दिदीचा फोटोशूट भाग : ११

आता मा‍झ्या पॅन्टमधील कडक झालेला लंड आचके देऊन देऊन थोडे चिकट पाणी सोडायला लागला होता. माझी अंडरवेअर त्या चिकट पाण्याने नक्कीच ओली झाली होती. मा‍झ्या लंडाच्या सुपाड्यामध्ये मला प्रचंड संवेदना जाणवत होत्या. दोन मिनिटात तिच्या त्या काखेमधील सगळे केस निघाले आणि मी तिच्या...

दिदीचा फोटोशूट भाग : १२

तिच्या ब्रेसीयरच्या कपावर हलकेच हात फिरवून मी विचार करू लागलो की हेच ते कप आहेत ज्यात तिची मदमस्त छाती बंदिस्त असते. ह्याच सॅटीनच्या कपड्यात तिच्या दौलतजादा उभारांचे ओझे पेलले जाते. नकळत तिच्या ब्रेसीयरचे ते कप मी मा‍झ्या तोंडाजवळ नेले आणि एक एक करत मी त्यांचे चुंबन...

दिदीचा फोटोशूट भाग : १३

आता संध्याकाळ झाली होती तेव्हा स्टुडिओमध्ये जाण्याऐवजी मी सरळ घरी निघालो. मलापण जरा घाई झाली होती आज प्रिया दिदीचे काढलेले फोटो बघण्याची. मी तडक घरी निघून आलो आणि फ्रेश वगैरे होऊन मा‍झ्या रूममध्ये मी स्वत:ला कोंडून घेतले. मग मी प्रिया दिदीचे फोटो कॅमेऱ्यातून लॅपटॉपवर...

दिदीचा फोटोशूट भाग : १४

ते शक्य होते की नाही, ती मला झवायला देईल की नाही, तसे काही खरोखर घडेल की नाही, हे सगळे विचार मनात येत होते. पण ती इच्छा मनात खूप प्रबळ होत चालली होती. ज्या तऱ्हेने ती त्या दिवशी माझ्याशी मोकळेपणे वागली होती आणि तिने मला तिच्या मादक अंगाची बरीच झलक दिली होती, त्यावरून...

दिदीचा फोटोशूट भाग : १५

जेव्हा तिचे झाले आणि तिने शॉवर बंद केला तेव्हा मी पटकन डोके मागे घेतले. आता ती कुठल्याही क्षणी वळणार होती किंवा दरवाज्यात येणार होती तेव्हा तेथे थांबणे मला धोक्याचे वाटले आणि मी गुपचूप तिच्या रूममधून बाहेर पडलो. माझा पाय खरं तर तिच्या रूममधून निघत नव्हता व तेथेच बाहेर...

दिदीचा फोटोशूट भाग : १६

"का? माझ्याकडे तशी हाय कट पॅन्टी असू शकत नाही का?" तिने ‘हाय कट’ शब्दावर जोर देत म्हटले. "नाहीच! असती तर तू काल घातली असतीस." मी टुमणे लावले. "येऽऽऽ नुसती हाय कट नाही तर जी-स्ट्रिंग आहे म्हटले माझ्याकडे." तिने फणकाऱ्यात म्हटले. "छे! हाय कट काय आणि जी-स्ट्रिंग काय,...

दिदीचा फोटोशूट भाग : १७

एक दीर्घ श्वास घेऊन मी त्या पॅन्टीवरील दिदीच्या योनिचा वास नाकातून छातीत भरून घेतला. मा‍झ्या नाकातील संवेदनशील इंद्रियाला प्रिया दिदीच्या योनिच्या उग्र दर्पाची जाणीव झाली आणि कामवासनेचा एक तीव्र झोत मा‍झ्या जांघेमधील इंद्रियात सळसळून गेला! तिथल्या तिथे लंड बाहेर...

दिदीचा फोटोशूट भाग : १८

"काल मी तुला विचारले होते बघ, माझी बाथरूममधली ब्रा पॅन्टी ओली झाली होती त्याबद्दल." ती म्हणाली. "हो विचारले होतेस." मी थोडा सावध झालो. "आणि तू म्हणालास की ती खाली पडली आणि ओली झाली." तिने म्हटले "हो बरोबर." मी हळू आवाजात म्हणालो. "काय बरोबर? ती कशाने ओली झाली होती? ते...

दिदीचा फोटोशूट भाग : १९

फोन चालू होता तेव्हा मी मुद्दाम प्रिया दिदीचे नाव घेऊन ‘आहहह उहहह’ करत करत लंड गाळत होतो. तिने ते ऐकले असावे की नाही कोणास ठाऊक कारण फोनवर तसे काही कळत नव्हते. तसेही मी त्याबद्दल विचार करण्याच्या मनस्थितीत नव्हतो तर मा‍झ्या वीर्य स्खलनाच्या सुखात हेलकावत होतो. हलवून...

दिदीचा फोटोशूट भाग : २०

"बरं बाई लिमीटच्या बाहेर नाही जाणार, पण लिमीटच्या आत राहून तर मजा करू शकतो. त्याला तर तुझी ना नाही ना?" मी मिश्किलपणे तिला म्हणाले. "नाही! तेवढं ठीक आहे." तीपण हसत म्हणाली. "ओके गुड! मग मला सांग, त्या दिवशी तू अंगात काही घातले होतेस की नागडी होतीस?" मी चावटपणे हसून...

दिदीचा फोटोशूट भाग : २१

"नालायक कुठला!" दिदीने प्रेमाने दटावत म्हटले. "काय करणार, तुझे फोटो बघितले की राहवत नाही." मी रोमॅन्टीक टोनमध्ये म्हणालो. "हंम्म्मऽऽऽ एक विचारू का?" दिदीने म्हटले. "एक काय, दोन विचार." "तू जेव्हा ह्या मॉडेल्सचे असे सेक्सी सेक्सी फोटोसेशन करतोस, तेव्हापण एक्साईट होत...

दिदीचा फोटोशूट भाग : २२

अरेरेरे! ती जर ड्रेसिंग टेबलच्या आरशासमोर उभी राहिली असती तर मला तिचे नग्न उभार आरशातून दिसले असते! पण ती थोडी बाजूला उभी होती तेव्हा ती आरशात दिसत नव्हती. मला तिच्या उभारांची साईडने झलक मिळत होती. मा‍झ्या पॅन्टमध्ये खळबळ व्हायला लागली आणि माझा लंड टाईट व्हायला लागला....

दिदीचा फोटोशूट भाग : २३

कंबरेच्या एका साईडने मी फोल्ड करत करत तिला फिरवत मागच्या भागात आलो. मागच्या बाजूला तिचा ड्रेस फोल्ड करताना माझी आतली बोटे तिच्या नितंबाच्या फटीत घुसत होती. त्या फटीचा गरमपणा मा‍झ्या बोटांना जाणवत होता. तिच्या नितंबाची गोलाई मा‍झ्या बोटांना जाणवत होती. मागून ड्रेस...

दिदीचा फोटोशूट भाग : २४

बसल्या बसल्या मी टीव्ही लावला आणि वेगवेगळे चॅनेल चेक करू लागलो. बरेच चॅनल चेक केल्यावर मी शेवटी झूम चॅनल चालू ठेवला. आम्ही दोघेही त्या चॅनेलवरचा प्रोग्राम बघू लागलो. कोणत्या तरी फॅशन शोचा प्रोग्राम होता. मध्ये मध्ये ते इतर प्रोग्रामची ॲड दाखवायचे. त्यात काही बिकीनी...

दिदीचा फोटोशूट भाग : २५

पॅन्ट काढल्याने अंडरवेअरमध्ये माझा लंड अजूनच उभा राहला आणि त्याचा मोठा तंबू दिसू लागला. लंड आचके देत होता तेव्हा अंडरवेअरचा तो तंबू हलत होता. ते पाहून दिदीला हसू आले आणि खिदीखिदी हसत ती म्हणाली, "तो पॅन्टमध्येच बरा होता, आता तो उसळ्याच मारायला लागलाय." "अगं पण आता...

दिदीचा फोटोशूट भाग : २६

मी चावटपणा करत माझे मधले बोट तिच्या योनिच्या चीरेत घातले आणि हळूच आतबाहेर करू लागलो. त्याने ती अजून चेकाळली आणि बेभान झाली! तिच्या योनितून रस गळू लागला आणि माझे ओठ त्यात बरबटू लागले. एका मिनिटात ती कामतृप्तीच्या शिखरावर पोहचली आणि तिचा कडेलोट झाला. गचागच कंबर हलवून ती...

error: नका ना दाजी असं छळू!!