दिदीचा फोटोशूट भाग : १९

फोन चालू होता तेव्हा मी मुद्दाम प्रिया दिदीचे नाव घेऊन ‘आहहह उहहह’ करत करत लंड गाळत होतो. तिने ते ऐकले असावे की नाही कोणास ठाऊक कारण फोनवर तसे काही कळत नव्हते.

तसेही मी त्याबद्दल विचार करण्याच्या मनस्थितीत नव्हतो तर मा‍झ्या वीर्य स्खलनाच्या सुखात हेलकावत होतो. हलवून हलवून जेव्हा मा‍झ्या लंडातले वीर्य संपले आणि तो मलूल व्हायला लागला तेव्हा माझी उत्तेजना कमी कमी होत गेली.

मी किंचित भानावर आलो तेव्हा मा‍झ्या लक्षात आले की पलीकडून फोन कट झाला होता! बहुतेक तिने तो केला असावा. तिला परत फोन करावा का असा मी विचार केला पण म्हटले जाऊ दे. ती कुठल्या मनस्थितीत असेल कोण जाणे. तिला वाटले तर ती फोन करेन. म्हणून मी ती फोन करेन ह्याची वाट बघू लागलो.

पाच एक मिनिटे फोन आला नाही तेव्हा मी आवरायला घेतले. लॅपटॉप वगैरे बंद करून मी मा‍झ्या बेडवर आलो आणि धाडकन अंग टाकले. प्रिया दिदीची ती जी-स्ट्रिंग पॅन्टी मा‍झ्या चेहर्‍यावर घेऊन मी सगळे आठवायला लागलो. आमच्यात काय काय आणि कसे कसे बोलणे झाले ते मी आठवू लागलो आणि त्या विचारातच कधीतरी मला झोप लागली.

दुसर्‍या दिवशी दिवसभर मा‍झ्या मनात रात्रीच्या त्या फोन एपिसोडचाच विचार होता. आम्ही दोघेही फोनवर बोलताना स्वत:ला तृप्त करत होतो ही गोष्टच इतकी उत्तेजक होती की पुन्हा पुन्हा मी त्याचाच विचार करत होतो.

मी प्रिया दिदीला दोन तीन वेळा फोन केला पण तिने फोन उचलला नाही. मीपण कामात बिझी होतो तेव्हा त्याबद्दल मी जास्त सिरीअसली विचार केला नाही. संध्याकाळी मी पुन्हा एकदा तिला फोन केला तेव्हा बाकी तिने फोन उचलला.

“हाय दिदी! कशी आहेस?” मी उत्साहाने विचारले.

“ठीक!” तिने उत्तर दिले पण थोड्या मलूल आवाजात.

“काय गं काय झाले?” मी थोड्या काळजीत विचारले.

“काही नाही, बोल तू.” तिने थंडपणे म्हटले.

“नाही, काल रात्री तू फो..” मी बोलायला गेलो तर तिने मध्येच म्हटले.

“काल रात्रीबद्दल काही बोलू नकोस!”

“का गं दिदी?” मी आश्चर्याने विचारले.

“नाही नको.” तिने म्हटले.

“अगं पण.” मी पुन्हा बोलायला गेलो तर.

“प्लीज बंटी! तो विषय सोडून बोल.” तिने कोरडेपणे म्हटले.

ते ऐकून माझा थोडा हिरमोड झाला! काल रात्री जे झाले त्यावरून मला वाटले होते की आमचे संबंध आता एका वेगळ्या थराला जातील. त्या उत्साहात मी तिला फोन करत होतो आणि मला वाटले होते की आता फोनवर ती माझ्याशी जरा जास्तच चावट बोलेल. पण झाले उलटेच!

ती फोनवर बोलायलाच मागत नव्हती. मग मी तिच्याशी थोडे जुजबी इकडचे तिकडचे बोललो आणि बाय करून फोन कट केला.

काय झाले असावे? प्रिया दिदी अचानक अशी का बोलायला लागली? रात्रीचा प्रकार तिला आवडला नाही का? पण रात्री माझ्यापेक्षा तिनेच जास्त एंजॉय केले होते. माझ्याशी चावट बोलून बोलून तीच उत्तेजित झाली होती व चक्क आपली योनी आणि दाणा घासत होती. तिने ते कबूलही केले होते. पण आता ती त्याबद्दल का बोलायला मागत नव्हती?

मी सगळ्याचा विचार केल्यावर एकच कारण मा‍झ्या लक्षात येत होते की कदाचित जे झाले त्याची तिला लाज वाटली असावी. फोनवर बोलताना ती तशी रिॲक्ट झाली आणि तिने ते कबूलही केले ह्याची तिला प्रचंड शरम वाटली असावी.

कदाचित अपराध्याची भावना तिच्या मनात आली असावी आणि तिचे मन त्याने खात असावे. म्हणूनच ती त्याबद्दल काही बोलायला मागत नव्हती. तिच्या वागण्याचे हेच कारण असावे अशी मी मनोमन प्रार्थना केली आणि तिच्या मनातील अपराध्याची भावना लवकरात लवकर निघून जावी अशी सुद्धा प्रार्थना केली.

सारासार विचार करता मला ते पटले की मा‍झ्या मनात तिच्याबद्दल लैंगिक भावना बऱ्याच काळापासून आहे, तेव्हा फोनवर तिच्याशी तसे चावट बोलताना मला काही वाटत नव्हते तर मी ते एंजॉय करत होतो.

पण तिच्या मनात तसे काही नसावे किंवा ॲटलिस्ट मा‍झ्या इतके तीव्र तरी नसावे तेव्हा माझ्याशी तसे चावट बोलून ती जास्तच उत्तेजित झाली असावी आणि तिला आपली उत्तेजना थोपवून धरता आली नसावी तेव्हा त्याचीच तिला लाज शरम वाटली असावी. म्हणून मी त्या विषयाबाबत तिला पुन्हा डिस्टर्ब न करायचे ठरवले. तिने स्वत:हून विषय काढला तरच बोलायचे असे मी ठरवले.

मग पुढील एक आठवडा असाच गेला. प्रिया दिदी आणि माझे फोनवर बोलणे व्हायचे पण आम्ही असेच इतर कुठल्या विषयावर जुजबी बोलत होतो. आमची थट्टा मस्करी कमी झाली होती, चावट बोलणे राहले दूरच. ना मी तो विषय काढत होतो ना ती काही बोलत होती. पण मग हळूहळू प्रिया दिदी नॉर्मल होत गेली.

शेवटी काळ हाच कुठल्याही गोष्टीचा उपाय असतो. जसे काही दिवस गेले तसे आमचे थट्टा मस्करीचे बोलणे पुन्हा चालू झाले. मग एकदा मी असाच तिच्याशी फोनवर बोलत होतो तेव्हा त्या रात्रीच्या फोन एपिसोडचा विषय काढला.

“दिदी एक विचारू?”

“विचार ना.” तिने उत्साहाने म्हटले.

“त्या दिवशी रात्री आपल्यात फोनवर जे झाले, त्यानंतर तू तशी अपसेट का झालीस? तू त्या विषयावर बोलायलाच मागत नव्हतीस.”

“कशाला तो विषय काढलास परत?” तिने थोडे थंडपणे म्हटले.

“नाही, म्हणजे तुला आवडणार नसेल तर राहू दे. पण मला थोडी उत्सुकता होती की नक्की काय झाले नंतर.” मी म्हणालो.

“काही झाले नाही, असेच.” पुन्हा ती थंडपणे म्हणाली.

“असेच कसे? त्या रात्री आपण किती फ्रिली बोलत होतो. मस्त एंजॉय करत होतो. नंतर तू फोन कट केलास आणि झाले. मग नंतर तू असे वागायला लागलीस जसे ते काही घडलेच नाही.”

“काश तसे काही घडले नसते त्या रात्री.” तिने विषन्नपणे म्हटले.

“का गं, असे का बोलतेस?” मी कुतुहलाने विचारले.

“तुला खरं कारण सांगू की खोटं.” तिने थोडेसे सिरीअस होत विचारले.

“खरंच सांग ना, खोटं कारण ऐकून माझे समाधान होणार नाही.” मी म्हणालो.

“खरं सांगायचे तर मला माझीच प्रचंड लाज वाटली!” तिने हळूच म्हटले, “मला माझी घृणा वाटू लागली.

“वाटलेच मला!” मी थोडासा खुश होत म्हणालो, ” मीपण तोच अंदाज केला होता.”

“तुझ्याशी चावट बोलता बोलता मी इतकी उत्तेजित झाले की मी काय बोलतेय आणि काय करतेय ह्याचे मला भानच राहले नाही. मला खूप मजा वाटत होती तुझ्याबरोबर तसे चावट बोलताना. तुझ्याबरोबर मी वहावत गेले.”

“इट्स ओके दिदी, मी समजू शकतो.” मी म्हणालो.

“तू नाही समजू शकत बंटी, तुला तर माहीत आहे तुझे जिजू आज काल जास्त घरी नसतात. तेव्हा मी जिजूंना सतत मिस करत असते. त्यांच्या सहवासासाठी मी आसुसलेले असते. मग ते सुख मिळत नाही म्हणून मी तडफडत असते. ती माझी आग तुझ्याबरोबर बोलताना भडकली आणि माझा माझ्यावरील ताबा सुटला म्हणून मी तसे रिॲक्ट केले. तुला कळतेय ना मी काय म्हणतेय ते?” ती म्हणाली.

“चांगले कळतेय दिदी, मी समजू शकतो तुझ्या त्या वागण्याचे कारण. स्पष्ट भाषेत सांगायचे म्हणजे जिजू हल्ली जास्त घरी नसतात तेव्हा तुझी सेक्स्युअल नीड्स पूर्ण होत नाही. त्यामुळे तू फोनवर तशी रिॲक्ट झालीस.”

“येस्स! तेच मला म्हणायचेय. मी मुद्दाम तसे रिॲक्ट केले नाही, माझ्याकडून आपोआप घडले.” हे बोलताना तिचा आवाज थोडा उत्साही झाला.

“अगदी करेक्ट दिदी, तुझ्या जागी दुसरी कोणी असती तरी ती अशीच रिॲक्ट झाली असती.” मी तिला धीर दिला.

“म्हणजे मी जे काही केले ते रॉन्ग केले असे तुला वाटले नाही ना?” तिने साशंकपणे विचारले.

“अजिबात नाही, तू एकदम नॅचरल रिॲक्ट झालीस!” मी तिला धीर देत म्हणालो.

“थॅंक गॉड! मला वाटले तू माझ्याबद्दल गैरसमज करून घेशील.” तिने हायसे वाटल्यासारखे म्हटले.

“गैरसमज कसला?” मी आश्चर्याने विचारले.

“हाच की मी घाणेरडी आहे, फोनवर चावट बोलते, घाणेरडे चाळे करते.” तिने शरमेने म्हटले.

“चल काहीतरीच काय दिदी, मी अजिबात असा काही समज करून घेतला नाही.” मी पटकन म्हणालो, “उलट माझा असा गैरसमज झाला होता की तू मला घाणेरडा समजशील. मी तुला पाहून उत्तेजित होतो हे जाणून तू माझा तिरस्कार करशील. तुझ्या ब्रा पॅन्टीवर मी माझे पाणी गाळले त्याने तुला मी विकृत आहे असे वाटेल.”

“नाही रे, मी तुला त्याबद्दल घाणेरडा म्हणणार नाही. तू जे काही केलेस किंवा उत्तेजित होतोस ते एकदम नॅचरल आहे. तू तरूण आहेस तेव्हा तुला एखाद्या स्त्रीचे असे आकर्षण वाटणे स्वाभाविक आहे.” असे बोलून तिने उलट मला दिलासा दिला.

“मग झाले तर, तुला मी घाणेरडा वाटत नाही, मला तू घाणेरडी वाटत नाही, मग उगाच आपण एकमेकांबद्दल गैरसमज करून घेत होतो.” मी आनंदाने म्हणालो.

“हो! बरोबर बोलतेय तू, उगाच मीपण तसा समज करून घेतला.” तिनेही खुश होत म्हटले.

“उलट आपण एकमेकांशी असे बिनधास्त, मोकळे वागून आपले फ्रस्ट्रेशन दूर करत होतो म्हणजेच एक प्रकारे एकमेकांची मदतच करत होतो.” मी उत्साहाने तिला म्हणालो.

“हो रे, खरं आहे तुझे म्हणणे,” तिने हसून म्हटले आणि पुढे थोडा विचार करत आवाज चढवून म्हटले, “हेऽऽऽ वेट. माझे ठीक आहे. मी माझे फ्रस्ट्रेशन दूर केले म्हणजे तुझ्या जिजूंना मी मिस करत होते त्याचे, पण तुझे काय? तुला कसले फ्रस्ट्रेशन रे?” तिने दरडावून विचारले.

“बस काय दिदी, मीपण थोडा फ्रस्ट्रेट होतो ना. जसे तू म्हटलेस, मी उत्तेजित होणे एकदम नॅचरल आहे, मग माझी ती उत्तेजना, माझे ते फ्रस्ट्रेशन तुझ्या मदतीने मी मोकळे केले.” मी हसत खुलासा केला.

“वा रे व्वा! म्हणे फ्रस्ट्रेट असतोस. उलट तुझी मजाच चाललेली असते. माझ्याशी चावट बोलायला मिळते, माझे नाजूक अंग बघायला मिळते, मला कशीही बघायला मिळते, मा‍झ्या ब्रा पॅन्टी बरोबर चाळे करायला मिळतात, त्यात कसले फ्रस्ट्रेशन रे? उलट तुझी चंगळच झाली ना.” तिने हसून म्हटले.

“काही का असेना, आपल्या दोघांना मजा वाटते ना? आपण दोघेही एंजॉय करतो ना? मग झाले!” मी हसून म्हणालो.

“हांऽऽऽ! ते तर आहेच.” तीपण हसून म्हणाली.

“बस मग आपण एकमेकांना अशी साथ दिली तर आपण अजून मजा करू शकतो आणि एकमेकांना अजून सुख देऊ शकतो.” मी मुद्दाम खडा टाकत म्हटले.

“नाही हं, उगाच जास्त फाजीलपणा अपेक्षा ठेवू नकोस. एका विशिष्ट मर्यादेत राहून वाग, लिमीटच्या बाहेर जाऊन काही करू नकोस.” तिने मला प्रेमाने दटावले.

दिदीचा फोटोशूट

"बंटी किती वेळा विचारले मी तुला? अरे तू इतक्या जणींचे फोटो काढतोस तर जरा माझेपण फोटो काढ ना!" प्रिया दिदीने मला म्हटले. "अगं दिदी किती फोटो काढलेत तुझे, अल्बमच्या अल्बम भरलेत." मी आश्चर्याने तिला म्हटले. "ते ठीक आहे रे, ते सगळे फॅमिली फोटो आहेत, फंक्शन फोटो आहेत. मला...

दिदीचा फोटोशूट भाग : २

ठरल्याप्रमाणे पुढच्या आठवड्यात प्रिया दिदीने मला फोन केला आणि आम्ही फोटोसेशनची वेळ ठरवली. त्याप्रमाणे मी माझा कॅमेरा आणि दोन तीन लाईट्स वगैरे जुजबी गोष्टी बरोबर घेतल्या आणि प्रिया दिदीच्या घरी गेलो. मी तिला म्हटले होते की तू वेळेच्या आधी तयार रहा म्हणजे मी आलो की लगेच...

दिदीचा फोटोशूट भाग : ३

मी नीट विचार केल्यावर मा‍झ्या लक्षात आले की हा मा‍झ्या सवयीचा परिणाम होता. एखाद्या मॉडेल्सचे फोटोसेशन करत असताना मला तिला जवळून बघायला मिळायचे. त्यांचे फोटो काढताना त्यांच्या मादक फिगरचे तसेच भरीव अवयवांचे मला व्यवस्थित दर्शन व्हायचे. मग त्यांचे मादक अंग पाहताना नकळत...

दिदीचा फोटोशूट भाग : ४

दुसर्‍या दिवशी सकाळी जेव्हा मी उठलो तेव्हा सर्वप्रथम मा‍झ्या मनात काल रात्री मी जे केले त्याचाच विचार आला. पण आश्चर्य म्हणजे रात्रीची जी अपराध्याची भावना होती ती आता तितकी जाणवत नव्हती. पण ह्या प्रकाराबद्दल जास्त विचार करायला नको असे मनाला बजावून मी उठलो आणि आवरू...

दिदीचा फोटोशूट भाग : ५

"काहीतरीच काय दिदी, तू मस्करीत बोलतेय ना?" मला विश्वासच बसत नव्हता की ती असे काही म्हणेल ह्यावर. "नाही रे मी सिरीअसली बोलतेय." पलीकडून प्रिया दिदी खळखळून हसत म्हणाली. "दिदी मी आता थोडा घाईत आहे, मी रात्री तुला फोन करतो तेव्हा आपण बोलू, ओके? चल बाय!" "ओके! बाय!" दिदी...

दिदीचा फोटोशूट भाग : ६

मी सिगारेट काढून त्याचे झुरके घेत विचार करू लागलो की का मी प्रिया दिदीचा इतका विचार करतोय? कालपासून मी प्रिया दिदीबद्दल असे कामुक विचार का करायला लागलो? काही केल्या मला त्याचे कुठलेही रास्त कारण सुचत नव्हते. शेवटी ही आपली कामवासना आहे आणि ही वासनाच आपल्याला असा विचार...

दिदीचा फोटोशूट भाग : ७

प्रिया दिदी दाखवत नव्हती की ती स्वत:हून त्या मादक पोझ देतेय. कारण काहीही झाले तरी तिला मनातून थोडे तरी ऑकवर्ड वाटत असणार की फोटो काढणारा तिचा सख्खा भाऊ आहे. पण माझे मत विचारण्याच्या बहाण्याने ती एखादी सेक्सी पोझ घ्यायची आणि मी दुजोरा दिला की ती पोझ तशीच ठेवायची....

दिदीचा फोटोशूट भाग : ८

"कसा काय रे डायरेक्ट संबंध असतो, सांग बरं मला." प्रिया दिदीने लाडिकपणे विचारले. "तो असा दिदी की ज्या मुलींची छाती म्हणजे उभार, लहान असतात किंवा एखाद्या ड्रेसमध्ये छोटे वाटतात. त्या मुली ब्राच्या आत असे पॅड लावतात. खरं तर कित्येकदा आम्ही त्यांना लावायला सांगतो म्हणजे...

दिदीचा फोटोशूट भाग : ९

"अरे नाही रे, मा‍झ्या सगळ्या अश्या काकूबाईच्या पॅन्टी आहेत. आणि मी कशाला तश्या सेक्सी सेक्सी पॅन्टीज घालू आता? त्यात ज्याने इंटरेस्ट दाखवायला पाहिजे त्या व्यक्तीला माझ्यासाठी वेळच नाही. यु नो व्हाट आय मीन." प्रिया दिदी थोड्या विषन्नपणे म्हणाली. "ओह येस! आय नो व्हाट यु...

दिदीचा फोटोशूट भाग : १०

तिचे तीच सगळे ठरवत होती आणि मला काही बोलूच देत नव्हती. मी तिच्या जवळ जात म्हणालो, "अगं पण नुसते असे रेझर वापरू का? पाणी नाही का लागणार? रेझरमध्ये अडकलेले केस काढायला." "ईऽऽ! आम्ही नाही बाई तुमच्यासारखे तसे पाणी वापरून केस काढत. हा रेझर नुसताच असा वापरायचा असतो. पण जर...

दिदीचा फोटोशूट भाग : ११

आता मा‍झ्या पॅन्टमधील कडक झालेला लंड आचके देऊन देऊन थोडे चिकट पाणी सोडायला लागला होता. माझी अंडरवेअर त्या चिकट पाण्याने नक्कीच ओली झाली होती. मा‍झ्या लंडाच्या सुपाड्यामध्ये मला प्रचंड संवेदना जाणवत होत्या. दोन मिनिटात तिच्या त्या काखेमधील सगळे केस निघाले आणि मी तिच्या...

दिदीचा फोटोशूट भाग : १२

तिच्या ब्रेसीयरच्या कपावर हलकेच हात फिरवून मी विचार करू लागलो की हेच ते कप आहेत ज्यात तिची मदमस्त छाती बंदिस्त असते. ह्याच सॅटीनच्या कपड्यात तिच्या दौलतजादा उभारांचे ओझे पेलले जाते. नकळत तिच्या ब्रेसीयरचे ते कप मी मा‍झ्या तोंडाजवळ नेले आणि एक एक करत मी त्यांचे चुंबन...

दिदीचा फोटोशूट भाग : १३

आता संध्याकाळ झाली होती तेव्हा स्टुडिओमध्ये जाण्याऐवजी मी सरळ घरी निघालो. मलापण जरा घाई झाली होती आज प्रिया दिदीचे काढलेले फोटो बघण्याची. मी तडक घरी निघून आलो आणि फ्रेश वगैरे होऊन मा‍झ्या रूममध्ये मी स्वत:ला कोंडून घेतले. मग मी प्रिया दिदीचे फोटो कॅमेऱ्यातून लॅपटॉपवर...

दिदीचा फोटोशूट भाग : १४

ते शक्य होते की नाही, ती मला झवायला देईल की नाही, तसे काही खरोखर घडेल की नाही, हे सगळे विचार मनात येत होते. पण ती इच्छा मनात खूप प्रबळ होत चालली होती. ज्या तऱ्हेने ती त्या दिवशी माझ्याशी मोकळेपणे वागली होती आणि तिने मला तिच्या मादक अंगाची बरीच झलक दिली होती, त्यावरून...

दिदीचा फोटोशूट भाग : १५

जेव्हा तिचे झाले आणि तिने शॉवर बंद केला तेव्हा मी पटकन डोके मागे घेतले. आता ती कुठल्याही क्षणी वळणार होती किंवा दरवाज्यात येणार होती तेव्हा तेथे थांबणे मला धोक्याचे वाटले आणि मी गुपचूप तिच्या रूममधून बाहेर पडलो. माझा पाय खरं तर तिच्या रूममधून निघत नव्हता व तेथेच बाहेर...

दिदीचा फोटोशूट भाग : १६

"का? माझ्याकडे तशी हाय कट पॅन्टी असू शकत नाही का?" तिने ‘हाय कट’ शब्दावर जोर देत म्हटले. "नाहीच! असती तर तू काल घातली असतीस." मी टुमणे लावले. "येऽऽऽ नुसती हाय कट नाही तर जी-स्ट्रिंग आहे म्हटले माझ्याकडे." तिने फणकाऱ्यात म्हटले. "छे! हाय कट काय आणि जी-स्ट्रिंग काय,...

दिदीचा फोटोशूट भाग : १७

एक दीर्घ श्वास घेऊन मी त्या पॅन्टीवरील दिदीच्या योनिचा वास नाकातून छातीत भरून घेतला. मा‍झ्या नाकातील संवेदनशील इंद्रियाला प्रिया दिदीच्या योनिच्या उग्र दर्पाची जाणीव झाली आणि कामवासनेचा एक तीव्र झोत मा‍झ्या जांघेमधील इंद्रियात सळसळून गेला! तिथल्या तिथे लंड बाहेर...

दिदीचा फोटोशूट भाग : १८

"काल मी तुला विचारले होते बघ, माझी बाथरूममधली ब्रा पॅन्टी ओली झाली होती त्याबद्दल." ती म्हणाली. "हो विचारले होतेस." मी थोडा सावध झालो. "आणि तू म्हणालास की ती खाली पडली आणि ओली झाली." तिने म्हटले "हो बरोबर." मी हळू आवाजात म्हणालो. "काय बरोबर? ती कशाने ओली झाली होती? ते...

दिदीचा फोटोशूट भाग : २०

"बरं बाई लिमीटच्या बाहेर नाही जाणार, पण लिमीटच्या आत राहून तर मजा करू शकतो. त्याला तर तुझी ना नाही ना?" मी मिश्किलपणे तिला म्हणाले. "नाही! तेवढं ठीक आहे." तीपण हसत म्हणाली. "ओके गुड! मग मला सांग, त्या दिवशी तू अंगात काही घातले होतेस की नागडी होतीस?" मी चावटपणे हसून...

दिदीचा फोटोशूट भाग : २१

"नालायक कुठला!" दिदीने प्रेमाने दटावत म्हटले. "काय करणार, तुझे फोटो बघितले की राहवत नाही." मी रोमॅन्टीक टोनमध्ये म्हणालो. "हंम्म्मऽऽऽ एक विचारू का?" दिदीने म्हटले. "एक काय, दोन विचार." "तू जेव्हा ह्या मॉडेल्सचे असे सेक्सी सेक्सी फोटोसेशन करतोस, तेव्हापण एक्साईट होत...

दिदीचा फोटोशूट भाग : २२

अरेरेरे! ती जर ड्रेसिंग टेबलच्या आरशासमोर उभी राहिली असती तर मला तिचे नग्न उभार आरशातून दिसले असते! पण ती थोडी बाजूला उभी होती तेव्हा ती आरशात दिसत नव्हती. मला तिच्या उभारांची साईडने झलक मिळत होती. मा‍झ्या पॅन्टमध्ये खळबळ व्हायला लागली आणि माझा लंड टाईट व्हायला लागला....

दिदीचा फोटोशूट भाग : २३

कंबरेच्या एका साईडने मी फोल्ड करत करत तिला फिरवत मागच्या भागात आलो. मागच्या बाजूला तिचा ड्रेस फोल्ड करताना माझी आतली बोटे तिच्या नितंबाच्या फटीत घुसत होती. त्या फटीचा गरमपणा मा‍झ्या बोटांना जाणवत होता. तिच्या नितंबाची गोलाई मा‍झ्या बोटांना जाणवत होती. मागून ड्रेस...

दिदीचा फोटोशूट भाग : २४

बसल्या बसल्या मी टीव्ही लावला आणि वेगवेगळे चॅनेल चेक करू लागलो. बरेच चॅनल चेक केल्यावर मी शेवटी झूम चॅनल चालू ठेवला. आम्ही दोघेही त्या चॅनेलवरचा प्रोग्राम बघू लागलो. कोणत्या तरी फॅशन शोचा प्रोग्राम होता. मध्ये मध्ये ते इतर प्रोग्रामची ॲड दाखवायचे. त्यात काही बिकीनी...

दिदीचा फोटोशूट भाग : २५

पॅन्ट काढल्याने अंडरवेअरमध्ये माझा लंड अजूनच उभा राहला आणि त्याचा मोठा तंबू दिसू लागला. लंड आचके देत होता तेव्हा अंडरवेअरचा तो तंबू हलत होता. ते पाहून दिदीला हसू आले आणि खिदीखिदी हसत ती म्हणाली, "तो पॅन्टमध्येच बरा होता, आता तो उसळ्याच मारायला लागलाय." "अगं पण आता...

दिदीचा फोटोशूट भाग : २६

मी चावटपणा करत माझे मधले बोट तिच्या योनिच्या चीरेत घातले आणि हळूच आतबाहेर करू लागलो. त्याने ती अजून चेकाळली आणि बेभान झाली! तिच्या योनितून रस गळू लागला आणि माझे ओठ त्यात बरबटू लागले. एका मिनिटात ती कामतृप्तीच्या शिखरावर पोहचली आणि तिचा कडेलोट झाला. गचागच कंबर हलवून ती...

error: नका ना दाजी असं छळू!!