दिदीचा फोटोशूट भाग : ११

आता मा‍झ्या पॅन्टमधील कडक झालेला लंड आचके देऊन देऊन थोडे चिकट पाणी सोडायला लागला होता. माझी अंडरवेअर त्या चिकट पाण्याने नक्कीच ओली झाली होती. मा‍झ्या लंडाच्या सुपाड्यामध्ये मला प्रचंड संवेदना जाणवत होत्या.

दोन मिनिटात तिच्या त्या काखेमधील सगळे केस निघाले आणि मी तिच्या काखेत बोटे फिरवून त्याचा स्मूथपणा चाचपून पाहिला. मग मी विजयी स्वरात म्हणालो,

“झाली ही एक काख साफ!”

“व्हेरी गुड! मी डोळे उघडून पाहू का? म्हणजे तुझी काही हरकत नसेल डोळे उघडायला तर.” दिदीने पुन्हा हसूं दाबत विचारले.

“हा उघड ना, माझी कशाला हरकत असेल.” मीपण हसून म्हणालो.

“नाही म्हणजे तुला अजून थोडा वेळ बघायचे असेल तर बघू शकतोस, मी डोळे मिटून ठेवेल.” तिने चावटपणे हसत म्हटले.

“हऽऽऽ! आता जास्त बोलू नकोस, उघड डोळे मुकाटपणे.” मी तिला दरडावून म्हणालो.

“अरे म्हणजे माझी काख रे,” दिदीने डोळे उघडून माझ्याकडे बघत खळखळून हसत म्हटले, “तुला काय वाटले? मी दुसरे काहीतरी बघण्याबद्दल बोलतेय?”

“तुऽऽऽ नाऽऽऽ एक चापट देईन ठेवून तुला.”

असे म्हणून मी तिला खोटे खोटेच मारायला हात उगारला.

ती आपला बचाव करत हसत म्हणाली,

“अरे हो होऽऽऽ लगेच काय मारायला धावतोय, मी मस्करी करतेय,” मग तिने केस साफ केलेल्या आपल्या काखेत हात फिरवत म्हणले, “हंऽऽऽऽ! एकदम मस्त साफ केलेस तू, गुड जॉब! मला वाटते येथून पुढे तुझ्याकडूनच साफ करून घ्याव्यात मा‍झ्या काखा. माझे तेवढेच पाचशे रुपये वाचतील.”

“काय म्हणतेस काय दिदी? पाचशे रुपये घेतात काख साफ करण्यासाठी?” मी आश्चर्याने विचारले.

“मग काय? खूप एक्सपेंसीव्ह असते ही सर्विस! ॲटलिस्ट मी ज्या पार्लरमध्ये जाते तेथे तरी. म्हणून मी म्हटले, माझी पाचशे रुपये वाचतील.” तिने हसत म्हटले.

“नाही मग ठीक आहे, पण तुझे पाचशे नाही तर तीनशे वाचतील कारण मी फक्त दोनशे घेईल ह्या कामाचे.” मी गंमतीने हसत तिला म्हणालो.

“वा रे वा! दोनशे का म्हणून घेणार? तुला हे काम फुकटात करून द्यायला हवे. तुला काय काय बघायला मिळते हे करताना. झालेच तर इकडे तिकडे हात लावायला मिळतो तो वेगळाच.” तिने चावटपणे हसत मला डोळा मारला!

“हऽऽऽ मी काही मुद्दाम करत नव्हतो ते.”

मी बोलायला गेलो तर तिने मला गप्प करत म्हटले,

“अरे मी तक्रार थोडीच करतेय. मी फक्त सांगतेय की तू का पैसे नाही घ्यायला पाहिजेस.” प्रिया दिदी हसत म्हणाली, “पण जर तुला हवे असतील तर मी देईन दोनशे रुपये तुला. तुझी सर्विस छान आहे, मला काही नाही वाटणार तुला पैसे द्यायला.”

“हऽऽऽ मी काय खरंच पैसे मागत नाही,” मी थोडा ओशाळत हसत म्हणालो, “मी तर मस्करीतच बोलतोय, मी कसे पैसे घेईल तुझ्याकडून.”

“ते मला माहीत आहे, तू मस्करीत बोलतोय आणि मीपण मस्करीतच म्हणाले तुला पैसे देते म्हणून, तुला काय वाटले मी खरोखर देईल की काय??”

असे बोलून प्रिया दिदी खळखळून हसली आणि मी तिच्या हास्यात सामील झालो! मग ती आपल्या डाव्या कुशीवर वळत मला म्हणाली,

“चल रे मस्करी खूप झाली! आता ही काख साफ कर पटकन, उशीर होतोय आपल्याला.”

असे बोलून तिने आपला उजवा हात आपल्या डोक्यावर ठेवला आणि आपली उजवी काख उघडी केली.

ती कुशीवर वळायच्या आधी तिच्याशी बोलताना माझा डावा हात बेडवर तिच्या छातीच्या भागाजवळ मी ठेवलेला होता. जेव्हा ती डाव्या कुशीवर वळली तेव्हा तिच्या डाव्या छातीचा उभार मा‍झ्या हातावर पडला आणि तो त्याखाली चिरडला गेला.

तिच्या उभाराचे ओझे अगदी सुखदायक होते आणि मला हवे हवेसे वाटले! मग मी तो हात काढून घेण्याच्या बहाण्याने तिच्या डाव्या उभारावर तो घासत घासत वर काढला. दिदी जणू काही त्या गावचीच नाही अश्या आविर्भावात पडली होती आणि तिने आपले डोळे आधीच मिटून घेतले होते.

मग मी डाव्या काखे प्रमाणे तिच्या उजव्या काखेमध्ये माझी डाव्या हाताची बोटे फिरवली आणि तिच्या काखेतील घामात ओली केली. पटकन ती बोटे तोंडात टाकून मी तिचा घाम चोखायला लागलो आणि उजव्या हाताची बोटे बाऊलमध्ये भिजवून तिची काख ओली करू लागलो.

जेव्हा मी डाव्या हाताच्या बोटांवरचा सगळा घाम चाटून, चोखून घेतला, तेव्हा मग मी रेझर घेतला आणि प्रिया दिदीच्या उजव्या काखेतील केस काढू लागलो. पुन्हा एकदा रेझर फिरवताना मी तिच्या छातीच्या उभाराचे साईडने स्पर्शसुख घेऊ लागलो.

आता माझे ते ओझरते स्पर्श जरा जास्तच स्पष्ट होते पण दिदीने त्याबद्दल काही रिएक्शन दाखवली नाही. मी तिची काख साफ करता करता तिच्या पहुडलेल्या छातीच्या उभारांचेही निरीक्षण करत होतो. झालेच तर ती कुशीवर असल्याने मला तिची गोरी गोरी पाठ बऱ्यापैकी दिसत होती.

ती कुशीवर झोपलेली असल्याने तिच्या मांड्यांचा भाग मा‍झ्या मागच्या भागाला चिकटलेला होता आणि तिच्या जांघेतील अनाकलनीय उष्णता मला जाणवत होती. एकूण मा‍झ्या बहिणीच्या इतक्या जवळ बसून तिच्या अंगाचे असे स्पर्शसुख घेऊन माझ्यातील कामोत्तेजना उफाळली होती आणि मा‍झ्या लंडात एक वेगळेच प्रेशर तयार झाले होते. आता कसेही करून मला ते प्रेशर बाहेर काढल्याशिवाय बरे वाटणार नव्हते.

मग दोन मिनिटात दिदीची ती काखपण साफ झाली. सगळे केस काढून झाल्यावर मी तिच्या काखेत पुन्हा एकदा मुलायमपणे हात फिरवला आणि त्याचे स्पर्शसुख घेतले. मग मी डिक्लेअर केले.

“झाली ही काखपण, चल उठ आता दिदी.”

प्रिया दिदीने हसत डोळे उघडले आणि आपली ती काख तपासून पाहिली. हसून माझ्याकडे पहात ती उठून बसत म्हणाली, “थँक्स बंटी! तू खूप मस्त काम केलेस!”

“हो! आता उठ लवकर आणि आवर भरभर, आपले फोटोसेशन बाजूलाच राहिलेय, हे भलतेच काहीतरी आपण करत राहिलोय.”

असे बोलून मी रेझर आणि बाऊल घेऊन उठून उभा राहलो.

ओह शीट! मा‍झ्या लक्षातच राहले नाही की माझा लंड कडक झालेला होता आणि त्याचा फुगीरपणा मा‍झ्या पॅन्टवरून दिसत होता. कारण जसा मी उभा राहलो तसे प्रिया दिदीची नजर मा‍झ्या त्या फुगीरपणावर गेली.

ती बेडवर बसलेली होती तेव्हा तिच्या नजरेत तो फुगीरपणा लगेच भराला. जरी मी मघाशी मनात म्हटले होते की दिदीला माझी उत्तेजना दिसली तरी मला त्याची फिकीर नाही पण आता जेव्हा तिने ते पाहिले तेव्हा मला मेल्याहून मेल्यासारखे झाले आणि मी पटकन वळून तिच्याकडे पाठ केली.

तिला बहुतेक हसू आले असावे पण तिने ते दाबून ठेवले आणि पुढे म्हणायला लागली,

“अरे पण हे भलतेच काहीतरी तूच करायला सांगितले ना. आधी म्हणाला ब्रेसीयर नीट दिसत नाही तर ती काढावी लागली. मग म्हणाला पॅन्टीची लाईन दिसते तर तीपण काढावी लागली. नंतर मग म्हणाला काखेतील केस दिसतायेत तर तेपण काढायला लावले. आता तूच सांगतोय आणि मी मुकाट्‍याने ऐकतेय. मी कुठे टाईमपास करतेय.”

“हो हो, मी तुला दोष नाही देत दिदी.!” मी तसेच पाठमोरे उभे राहत तिला म्हणालो, “तू मा‍झ्या सांगण्यावरूनच करतेय हे सगळे आणि मी तरी का सांगतोय असे करायला, तुझे फोटो एकदम मस्त यावेत म्हणूनच ना?”

“हो रे मला माहीत आहे ते, म्हणूनच तर तुझे ऐकतेय मी सगळे. पण आता वेळ नाही लागणार मला तयार व्हायला.” दिदी हसून असे म्हणाली आणि पटकन बेडवरून खाली उतरली.

मग ती बाथरूमच्या दिशेने गेली आणि बाथरूमच्या दरवाज्याजवळ जात तिने वळून मागे बघितले व मला म्हणाली,

“आले हं मी दोन मिनिटात.”

असे बोलून तिने एक ओझरती नजर मा‍झ्या पॅन्टवर टाकली आणि हसू दाबत ती आत शिरली. तिने बाथरूमचा दरवाजा लावून घेतला त्यावरून मला वाटले की कदाचित तिला मुतायला लागली असावी.

पण मग मला असेही वाटू लागले की कदाचित ती एक्साईट झाली असेल तर आपली योनी साफ करायला गेली असावी.

तिने पॅन्टी काढून ठेवली होती तेव्हा तिच्या योनितून पाझरणाऱ्या पाण्याने ती ओलीचिंब झाली असावी. तिचा तो योनिरस तिच्या मांड्यांवर ओघळला असावा. कदाचित ती जास्त एक्साईट असेल तर योनित बोटे घालून स्वत:ला शांत करून घेईल.

सगळ्यात महत्त्वाचा प्रश्न म्हणजे ती खरोखर एक्साईट झाली असेल का? आपल्या भावाबरोबर अशी गंमत करून तिची कामवासना खरोखर जागृत झाली असेल का? आपण हे सगळे आपल्या मनाचे खेळ आहेत?

अश्या नाना विचारांनी माझे मन भरून गेले. त्याने झाले एवढेच की माझा कडक असलेला लंड अजूनच कडक झाला आणि त्याच्यातील प्रेशर अजूनच वाढले. आता मलाही बाथरूममध्ये जाऊन ते प्रेशर कसेही करून खाली करावे असे वाटू लागले.

मी दिदीची बाहेर यायची आतुरतेने वाट पाहू लागलो. साधारण सात आठ मिनिटांनी ती बाहेर आली. मी मा‍झ्या हातातील बाऊल मा‍झ्या लंडासमोर असा पकडला होता की तिला त्याचा फुगीरपणा न दिसावा.

बाहेर आल्यावर ती प्रसन्नपणे हसली आणि ड्रेसिंग टेबल जवळ गेली. आता फक्त पाचच मिनिटे असे मला म्हणून ती आरशात बघून आपला मेकअप नीट करू लागली. ती तयार होतेय तोपर्यंत आपण बाथरूममध्ये जाऊन यावे ह्या विचाराने मी तिला म्हणालो,

“तू तयार हो, तोपर्यंत मी हा रेझर आणि बाऊल साफ करून येतो,” असे बोलून मी बाथरूमकडे जात जात पुढे म्हटले, “मलापण पाच एक मिनिटे लागतील, बराच वेळ झालाय प्रेशरपण जमा झालेय.”

मी असे म्हणल्यावर प्रिया दिदीने चमकून माझ्याकडे वळून बघितले. मी हसत तिला आपली करंगळी वर करून दाखवली! तिला कळले की मी मुतण्याबद्दल बोलतोय आणि ती खळखळून हसायला लागली. मीपण हसत हसत बाथरूममध्ये शिरलो आणि दरवाजा लावून घेतला.

बाथरूममध्ये शिरल्यावर मी तडक कमोड जवळ गेलो आणि माझी पॅन्ट खोलून अंडरवेअरसकट खाली सरकवली. माझा कडक असलेला लंड टणकन उठून उभा राहला! जसा माझा लंड मोकळा झाला तशी माझी कामवासना उफळून आली!

कधी एकदा माझा तो लंड हलवतोय आणि प्रिया दिदीच्या नावाने वीर्य गाळतोय, असे मला झाले! मी लंड मुठीत पकडला आणि खसाखस हलवायला लागलो. आत्तापर्यंत जे काही घडले ते आठवून मी गचागच मूठ मारायला लागलो.

अचानक मला आठवले की प्रिया दिदीने ह्याच बाथरूममध्ये आपली ब्रेसीयर व पॅन्टी काढली होती. तेव्हा माझी नजर आजूबाजूला तिची ती वस्त्रे शोधू लागली. बाजूच्या भिंतीवरील टॉवेल रॉडवर तिची ती गुलाबी ब्रा आणि पॅन्टी टाकलेली होती.

ती अंतर्वस्त्रे दिसताच मला असुरी आनंद झाला आणि मी पटकन तिची ती ब्रा, पॅन्टी खेचून घेतली. मा‍झ्या बहि‍णीची ती नाजूक वस्त्र हातात घेताना मला प्रचंड उत्तेजना जाणवत होती! प्रिया दिदीच्या त्या ब्रेसीयर आणि पॅन्टीचे मी नीट निरीक्षण करू लागलो.

दिदीचा फोटोशूट

"बंटी किती वेळा विचारले मी तुला? अरे तू इतक्या जणींचे फोटो काढतोस तर जरा माझेपण फोटो काढ ना!" प्रिया दिदीने मला म्हटले. "अगं दिदी किती फोटो काढलेत तुझे, अल्बमच्या अल्बम भरलेत." मी आश्चर्याने तिला म्हटले. "ते ठीक आहे रे, ते सगळे फॅमिली फोटो आहेत, फंक्शन फोटो आहेत. मला...

दिदीचा फोटोशूट भाग : २

ठरल्याप्रमाणे पुढच्या आठवड्यात प्रिया दिदीने मला फोन केला आणि आम्ही फोटोसेशनची वेळ ठरवली. त्याप्रमाणे मी माझा कॅमेरा आणि दोन तीन लाईट्स वगैरे जुजबी गोष्टी बरोबर घेतल्या आणि प्रिया दिदीच्या घरी गेलो. मी तिला म्हटले होते की तू वेळेच्या आधी तयार रहा म्हणजे मी आलो की लगेच...

दिदीचा फोटोशूट भाग : ३

मी नीट विचार केल्यावर मा‍झ्या लक्षात आले की हा मा‍झ्या सवयीचा परिणाम होता. एखाद्या मॉडेल्सचे फोटोसेशन करत असताना मला तिला जवळून बघायला मिळायचे. त्यांचे फोटो काढताना त्यांच्या मादक फिगरचे तसेच भरीव अवयवांचे मला व्यवस्थित दर्शन व्हायचे. मग त्यांचे मादक अंग पाहताना नकळत...

दिदीचा फोटोशूट भाग : ४

दुसर्‍या दिवशी सकाळी जेव्हा मी उठलो तेव्हा सर्वप्रथम मा‍झ्या मनात काल रात्री मी जे केले त्याचाच विचार आला. पण आश्चर्य म्हणजे रात्रीची जी अपराध्याची भावना होती ती आता तितकी जाणवत नव्हती. पण ह्या प्रकाराबद्दल जास्त विचार करायला नको असे मनाला बजावून मी उठलो आणि आवरू...

दिदीचा फोटोशूट भाग : ५

"काहीतरीच काय दिदी, तू मस्करीत बोलतेय ना?" मला विश्वासच बसत नव्हता की ती असे काही म्हणेल ह्यावर. "नाही रे मी सिरीअसली बोलतेय." पलीकडून प्रिया दिदी खळखळून हसत म्हणाली. "दिदी मी आता थोडा घाईत आहे, मी रात्री तुला फोन करतो तेव्हा आपण बोलू, ओके? चल बाय!" "ओके! बाय!" दिदी...

दिदीचा फोटोशूट भाग : ६

मी सिगारेट काढून त्याचे झुरके घेत विचार करू लागलो की का मी प्रिया दिदीचा इतका विचार करतोय? कालपासून मी प्रिया दिदीबद्दल असे कामुक विचार का करायला लागलो? काही केल्या मला त्याचे कुठलेही रास्त कारण सुचत नव्हते. शेवटी ही आपली कामवासना आहे आणि ही वासनाच आपल्याला असा विचार...

दिदीचा फोटोशूट भाग : ७

प्रिया दिदी दाखवत नव्हती की ती स्वत:हून त्या मादक पोझ देतेय. कारण काहीही झाले तरी तिला मनातून थोडे तरी ऑकवर्ड वाटत असणार की फोटो काढणारा तिचा सख्खा भाऊ आहे. पण माझे मत विचारण्याच्या बहाण्याने ती एखादी सेक्सी पोझ घ्यायची आणि मी दुजोरा दिला की ती पोझ तशीच ठेवायची....

दिदीचा फोटोशूट भाग : ८

"कसा काय रे डायरेक्ट संबंध असतो, सांग बरं मला." प्रिया दिदीने लाडिकपणे विचारले. "तो असा दिदी की ज्या मुलींची छाती म्हणजे उभार, लहान असतात किंवा एखाद्या ड्रेसमध्ये छोटे वाटतात. त्या मुली ब्राच्या आत असे पॅड लावतात. खरं तर कित्येकदा आम्ही त्यांना लावायला सांगतो म्हणजे...

दिदीचा फोटोशूट भाग : ९

"अरे नाही रे, मा‍झ्या सगळ्या अश्या काकूबाईच्या पॅन्टी आहेत. आणि मी कशाला तश्या सेक्सी सेक्सी पॅन्टीज घालू आता? त्यात ज्याने इंटरेस्ट दाखवायला पाहिजे त्या व्यक्तीला माझ्यासाठी वेळच नाही. यु नो व्हाट आय मीन." प्रिया दिदी थोड्या विषन्नपणे म्हणाली. "ओह येस! आय नो व्हाट यु...

दिदीचा फोटोशूट भाग : १०

तिचे तीच सगळे ठरवत होती आणि मला काही बोलूच देत नव्हती. मी तिच्या जवळ जात म्हणालो, "अगं पण नुसते असे रेझर वापरू का? पाणी नाही का लागणार? रेझरमध्ये अडकलेले केस काढायला." "ईऽऽ! आम्ही नाही बाई तुमच्यासारखे तसे पाणी वापरून केस काढत. हा रेझर नुसताच असा वापरायचा असतो. पण जर...

दिदीचा फोटोशूट भाग : १२

तिच्या ब्रेसीयरच्या कपावर हलकेच हात फिरवून मी विचार करू लागलो की हेच ते कप आहेत ज्यात तिची मदमस्त छाती बंदिस्त असते. ह्याच सॅटीनच्या कपड्यात तिच्या दौलतजादा उभारांचे ओझे पेलले जाते. नकळत तिच्या ब्रेसीयरचे ते कप मी मा‍झ्या तोंडाजवळ नेले आणि एक एक करत मी त्यांचे चुंबन...

दिदीचा फोटोशूट भाग : १३

आता संध्याकाळ झाली होती तेव्हा स्टुडिओमध्ये जाण्याऐवजी मी सरळ घरी निघालो. मलापण जरा घाई झाली होती आज प्रिया दिदीचे काढलेले फोटो बघण्याची. मी तडक घरी निघून आलो आणि फ्रेश वगैरे होऊन मा‍झ्या रूममध्ये मी स्वत:ला कोंडून घेतले. मग मी प्रिया दिदीचे फोटो कॅमेऱ्यातून लॅपटॉपवर...

दिदीचा फोटोशूट भाग : १४

ते शक्य होते की नाही, ती मला झवायला देईल की नाही, तसे काही खरोखर घडेल की नाही, हे सगळे विचार मनात येत होते. पण ती इच्छा मनात खूप प्रबळ होत चालली होती. ज्या तऱ्हेने ती त्या दिवशी माझ्याशी मोकळेपणे वागली होती आणि तिने मला तिच्या मादक अंगाची बरीच झलक दिली होती, त्यावरून...

दिदीचा फोटोशूट भाग : १५

जेव्हा तिचे झाले आणि तिने शॉवर बंद केला तेव्हा मी पटकन डोके मागे घेतले. आता ती कुठल्याही क्षणी वळणार होती किंवा दरवाज्यात येणार होती तेव्हा तेथे थांबणे मला धोक्याचे वाटले आणि मी गुपचूप तिच्या रूममधून बाहेर पडलो. माझा पाय खरं तर तिच्या रूममधून निघत नव्हता व तेथेच बाहेर...

दिदीचा फोटोशूट भाग : १६

"का? माझ्याकडे तशी हाय कट पॅन्टी असू शकत नाही का?" तिने ‘हाय कट’ शब्दावर जोर देत म्हटले. "नाहीच! असती तर तू काल घातली असतीस." मी टुमणे लावले. "येऽऽऽ नुसती हाय कट नाही तर जी-स्ट्रिंग आहे म्हटले माझ्याकडे." तिने फणकाऱ्यात म्हटले. "छे! हाय कट काय आणि जी-स्ट्रिंग काय,...

दिदीचा फोटोशूट भाग : १७

एक दीर्घ श्वास घेऊन मी त्या पॅन्टीवरील दिदीच्या योनिचा वास नाकातून छातीत भरून घेतला. मा‍झ्या नाकातील संवेदनशील इंद्रियाला प्रिया दिदीच्या योनिच्या उग्र दर्पाची जाणीव झाली आणि कामवासनेचा एक तीव्र झोत मा‍झ्या जांघेमधील इंद्रियात सळसळून गेला! तिथल्या तिथे लंड बाहेर...

दिदीचा फोटोशूट भाग : १८

"काल मी तुला विचारले होते बघ, माझी बाथरूममधली ब्रा पॅन्टी ओली झाली होती त्याबद्दल." ती म्हणाली. "हो विचारले होतेस." मी थोडा सावध झालो. "आणि तू म्हणालास की ती खाली पडली आणि ओली झाली." तिने म्हटले "हो बरोबर." मी हळू आवाजात म्हणालो. "काय बरोबर? ती कशाने ओली झाली होती? ते...

दिदीचा फोटोशूट भाग : १९

फोन चालू होता तेव्हा मी मुद्दाम प्रिया दिदीचे नाव घेऊन ‘आहहह उहहह’ करत करत लंड गाळत होतो. तिने ते ऐकले असावे की नाही कोणास ठाऊक कारण फोनवर तसे काही कळत नव्हते. तसेही मी त्याबद्दल विचार करण्याच्या मनस्थितीत नव्हतो तर मा‍झ्या वीर्य स्खलनाच्या सुखात हेलकावत होतो. हलवून...

दिदीचा फोटोशूट भाग : २०

"बरं बाई लिमीटच्या बाहेर नाही जाणार, पण लिमीटच्या आत राहून तर मजा करू शकतो. त्याला तर तुझी ना नाही ना?" मी मिश्किलपणे तिला म्हणाले. "नाही! तेवढं ठीक आहे." तीपण हसत म्हणाली. "ओके गुड! मग मला सांग, त्या दिवशी तू अंगात काही घातले होतेस की नागडी होतीस?" मी चावटपणे हसून...

दिदीचा फोटोशूट भाग : २१

"नालायक कुठला!" दिदीने प्रेमाने दटावत म्हटले. "काय करणार, तुझे फोटो बघितले की राहवत नाही." मी रोमॅन्टीक टोनमध्ये म्हणालो. "हंम्म्मऽऽऽ एक विचारू का?" दिदीने म्हटले. "एक काय, दोन विचार." "तू जेव्हा ह्या मॉडेल्सचे असे सेक्सी सेक्सी फोटोसेशन करतोस, तेव्हापण एक्साईट होत...

दिदीचा फोटोशूट भाग : २२

अरेरेरे! ती जर ड्रेसिंग टेबलच्या आरशासमोर उभी राहिली असती तर मला तिचे नग्न उभार आरशातून दिसले असते! पण ती थोडी बाजूला उभी होती तेव्हा ती आरशात दिसत नव्हती. मला तिच्या उभारांची साईडने झलक मिळत होती. मा‍झ्या पॅन्टमध्ये खळबळ व्हायला लागली आणि माझा लंड टाईट व्हायला लागला....

दिदीचा फोटोशूट भाग : २३

कंबरेच्या एका साईडने मी फोल्ड करत करत तिला फिरवत मागच्या भागात आलो. मागच्या बाजूला तिचा ड्रेस फोल्ड करताना माझी आतली बोटे तिच्या नितंबाच्या फटीत घुसत होती. त्या फटीचा गरमपणा मा‍झ्या बोटांना जाणवत होता. तिच्या नितंबाची गोलाई मा‍झ्या बोटांना जाणवत होती. मागून ड्रेस...

दिदीचा फोटोशूट भाग : २४

बसल्या बसल्या मी टीव्ही लावला आणि वेगवेगळे चॅनेल चेक करू लागलो. बरेच चॅनल चेक केल्यावर मी शेवटी झूम चॅनल चालू ठेवला. आम्ही दोघेही त्या चॅनेलवरचा प्रोग्राम बघू लागलो. कोणत्या तरी फॅशन शोचा प्रोग्राम होता. मध्ये मध्ये ते इतर प्रोग्रामची ॲड दाखवायचे. त्यात काही बिकीनी...

दिदीचा फोटोशूट भाग : २५

पॅन्ट काढल्याने अंडरवेअरमध्ये माझा लंड अजूनच उभा राहला आणि त्याचा मोठा तंबू दिसू लागला. लंड आचके देत होता तेव्हा अंडरवेअरचा तो तंबू हलत होता. ते पाहून दिदीला हसू आले आणि खिदीखिदी हसत ती म्हणाली, "तो पॅन्टमध्येच बरा होता, आता तो उसळ्याच मारायला लागलाय." "अगं पण आता...

दिदीचा फोटोशूट भाग : २६

मी चावटपणा करत माझे मधले बोट तिच्या योनिच्या चीरेत घातले आणि हळूच आतबाहेर करू लागलो. त्याने ती अजून चेकाळली आणि बेभान झाली! तिच्या योनितून रस गळू लागला आणि माझे ओठ त्यात बरबटू लागले. एका मिनिटात ती कामतृप्तीच्या शिखरावर पोहचली आणि तिचा कडेलोट झाला. गचागच कंबर हलवून ती...

error: नका ना दाजी असं छळू!!