दिदीचा फोटोशूट भाग : ४

दुसर्‍या दिवशी सकाळी जेव्हा मी उठलो तेव्हा सर्वप्रथम मा‍झ्या मनात काल रात्री मी जे केले त्याचाच विचार आला. पण आश्चर्य म्हणजे रात्रीची जी अपराध्याची भावना होती ती आता तितकी जाणवत नव्हती. पण ह्या प्रकाराबद्दल जास्त विचार करायला नको असे मनाला बजावून मी उठलो आणि आवरू लागलो.

त्या दिवशी स्टुडिओमध्ये जाऊन मी दिवसभराच्या कामाचा आढावा घेतला आणि ठरवले की दुपारी प्रिया दिदीकडे जाऊन तिच्या फोटोची सिडी द्यावी. त्याप्रमाणे मी तिला फोन करून सांगितले. तिने मला तिच्या घरी लंचलाच यायला सांगितले.

दुपारी मी सिडी घेऊन तिच्या घरी गेलो. दरवाजा उघडल्यावर तिने हसतमुखाने माझे स्वागत केले आणि मला घरात घेतले. तिला पाहल्यावर मला रात्रीची गोष्ट आठवली आणि मला थोडेसे ओशाळल्यासारखे झाले.

पण मी चेहर्‍यावर तसे काही दाखवले नाही आणि कसेनुसे हसून तिच्याशी बोलू लागलो. माझ्याकडची सिडी मी तिला दिली तर ती मला म्हणाली,

“बंटी माझे जेवण झाले आहे, मी तुला जेवायला वाढते, मग तू जेव आणि मी लॅपटॉपवर फोटो पहाते.”

“ठीक आहे! पण मला काही लागले तर तुला डायनिंगमध्ये यावे लागेल.” मी म्हणालो.

“अरे मी लॅपटॉप डायनिंग टेबलवर आणते, म्हणजे तुझे जेवण होईल आणि आपण गप्पा मारत फोटो पाहू.”

“हां, मग ठीक आहे!” मी उत्तर दिले.

मग आम्ही डायनिंग एरियात आलो आणि मग प्रिया दिदी मला जेवण वाढायला लागली. ती मला वाढता वाढता बडबडत होती पण माझे लक्ष तिच्या बडबडीकडे नव्हते. मी डायनिंग चेअरवर बसल्या बसल्या तिचे निरीक्षण करायला लागलो.

तिने एक तलम असा गाऊन घातला होता आणि त्यातून तिने आत घातलेली अंतर्वस्त्रे दिसत होती. या आधीही मी तिला ह्या गाऊनवर अनेकदा बघितले होते. पण तिने आत घातलेली अंतर्वस्त्रे या आधी मला इतकी स्पष्ट जाणवली नव्हती की माझे तिच्याकडे असे लक्ष कधी गेले नव्हते. पण काल रात्रीपासून माझी तिच्याकडे बघण्याची दृष्टी बदलली होती.

नंतर तिने आत जाऊन आपला लॅपटॉप आणला आणि मा‍झ्या बाजूच्या चेअरवर बसून तिने लॅपटॉप चालू केला. मी डायनिंग टेबलच्या शॉर्ट बाजूच्या चेअरवर बसून जेवत होतो आणि ती मा‍झ्या उजव्या बाजूला डायनिंग टेबलच्या लॉन्ग साईडच्या पहिल्या चेअरवर बसली होती. म्हणून ती मला साईडने व्यवस्थित दिसत होती.

साईडने तिच्या तलम गाऊनमधून तिच्या भरीव छातीचा आकार ब्रेसीयरसकट उठून दिसत होता. खाली चेअरवर दबलेल्या तिच्या भरीव नितंबाचे घाटदार वळण लक्ष वेधून घेत होते. तिने आत घातलेली पॅन्टी त्यातून स्पष्ट दिसत होती. माझी नजर आळीपाळीने तिच्या छाती व नितंबावर गुपचूप फिरत होती.

प्रिया दिदीने सिडी टाकून त्यातील फोटो बघायला सुरुवात केली. तिच्या चेहर्‍यावर प्रचंड उत्सुकता आणि प्रसन्न भाव उमटले होते. जसे फोटो ती बघायला लागली तशी तिची कळी अजूनच खुलली आणि ती उत्साहाने बोलायला लागली.

प्रत्येक फोटोमध्ये ती कशी दिसत होती आणि तिने कसे हावभाव केलेत तसेच तिच्या चेहर्‍यावर कसे एक्सप्रेशन होते ह्याबद्दल ती भरभरून बोलायला लागली. मी जेवता जेवता तिची बडबड ऐकत होतो आणि तिला निरखत होतो.

ती ज्या फोटोबद्दल बोलत असे तो मी तिला दाखवायला सांगत असे आणि ती लॅपटॉप फिरवून मला तो फोटो दाखवत असे. तो फोटो बघून झाला की ती परत लॅपटॉप फिरवत असे आणि पुढचे फोटो बघत असे.

तिच्या ह्या हालचालीने तिच्या छातीच्या उभाराची मोहक हालचाल होत होती आणि माझे लक्ष राहून राहून त्या हालचाली टिपत होते. त्यामुळे मी मुद्दाम तिला सारखे फोटो दाखवायला सांगत होतो.

अशा तऱ्हेने तिच्या छाती, नितंबाकडे बघून मी उत्तेजित व्हायला लागलो आणि माझा लंड कडक व्हायला लागला. जेवून झाल्यावर मी उठलो तर प्रिया दिदीला माझा कडक झालेला लंड नक्कीच दिसणार होता, तेव्हा मी तिच्यावरून लक्ष काढून घेतले आणि जेवणावर लक्ष केंद्रित केले.

माझे जेवण झाले आणि मी ताट घेऊन उठलो. ताट नेऊन मी किचनमध्ये ठेवले आणि वॉशबेसीनमध्ये हात धुवून परत डायनिंगमध्ये आलो. मग मी प्रिया दिदीच्या बाजूच्या चेअरवर बसलो आणि तिच्याबरोबर फोटो बघायला लागलो.

ती उत्साहाने बोलत होती आणि एक एक फोटो पहात होती. मध्येच मी तिला एका फोटोमधील एक गंमत सांगितली आणि तिला म्हटले तो फोटो जर तू झूम केला तर तुला ते कळेल. तिने मलाच फोटो झूम करून ती गंमत दाखवायला सांगितली. मी हात पुढे करून लॅपटॉपच्या टचपॅडच्या माऊसवर बोटे फिरवून तो फोटो झूम करायला लागला.

प्रिया दिदी डायनिंग टेबलला खेटून बसली होती तेव्हा तिच्या छातीचे उभार टेबलवर जवळ जवळ ठेवल्यासारखे टेकलेले होते. मी हात पुढे करून माऊसवर बोटे फिरवत होते तेव्हा तिच्या छातीचे उभार मा‍झ्या हाताला लागत होते.

मा‍झ्या ते लगेच लक्षात आले आणि मा‍झ्या अंगातून एक वेगळीच गोड शिरशिरी गेली! का कोणास ठाऊक पण मी मुद्दाम हात थोडा जास्त हलवायला लागलो जेणे करून तिच्या उभारावर माझा हात अजून दाबला जावा.

आणि दिदीला ह्या स्पर्शाची कल्पना होती की नाही कोणास ठाऊक किंवा तिला कल्पना असेलही पण तिला त्याचे काही वाटत नसावे कारण ती तशीच बसून होती आणि मा‍झ्या हातावर आपले उभार घासत होती.

त्या फोटातली ती गंमत मी तिला झूम करून दाखवली तशी ती खळखळून हसायला लागली आणि तिच्या छातीचे उभार मा‍झ्या हातावर अक्षरश: आपटले जाऊ लागले. मी गुपचूप हात तसाच ठेवून त्यांचे स्पर्शसुख अनुभवत होतो.

पण नंतर मी माझा हात काढून घेतला आणि दिदी पुढचे फोटो बघायला लागली. तेवढ्यात माझा मोबाईल वाजला आणि मी मोबाईल काढून त्यावर बोलायला लागलो. मी मोबाईलवर बोलत होतो म्हणून दिदी गप्प बसली आणि गुपचूप फोटो पहात होती.

मोबाईलवर बोलताना माझी नजर दिदीच्या उभारावर जात होती. इतक्या जवळून प्रथमच मी तिचे उभार असे कामुकपणे बघत होतो. गाऊनच्या खोल गळ्यातून तिच्या उभारांमधली घळी दिसत होती. त्या घळीतून आत घातलेली ब्रेसीयर सुद्धा दिसत होती.

पुन्हा माझा लंड आता कडक व्हायला लागला. दिदीच्या इतक्या जवळ बसून तिलाच बघून असे उत्तेजित होणे मला गोत्यात आणू शकत होते. तेव्हा मी चेअरवरून उठलो आणि बोलत बोलत इकडे तिकडे फेऱ्या मारू लागलो.

माझे बोलणे होईपर्यंत दिदीचे फोटो बघून झाले होते. मी मोबाईल बंद केला, तेव्हा दिदी वळून माझ्याकडे बघून हसू लागली आणि खुश होत म्हणाली,

“छान फोटो काढलेस तू बंटी! मी इतकी सुंदर दिसते हे मलाच माहीत नव्हते!”

“मलापण माहीत नव्हते पण तुझे फोटो बघून मा‍झ्या लक्षात आले. तुझा चेहरा फोटोजनीक आहे, कुठल्याही फोटोग्राफरला तुझी फोटोग्राफी करणे नक्कीच आवडेल!”

“दुसर्‍या कोणाचे जाऊ दे, पण तुला आवडले का माझे फोटोग्राफी करणे?” दिदीने मिश्किलपणे विचारले.

“ऑफकोर्स आवडले! म्हणून तर मी पुढे तुझी खूप फोटो घेत राहलो. तू थांब म्हटले म्हणून थांबलो, नाहीतर मी तुझे अजून फोटो काढत होतो.”

“ये पण माझे एक्सप्रेशन ठीक होते का रे? मा‍झ्या पोझ, माझे हावभाव व्यवस्थित होते?”

“हो तर! पहिल्याच फोटोसेशनच्या मानाने तू खूप नॅचरल एक्सप्रेशन दिलेस. पण तुला अजून थोडी इंप्रूव्हमेंट करायला पाहिजे.” मी हसत म्हणालो.

“आता ही इंप्रूव्हमेंट कशी करायची?” दिदीने प्रश्नार्थक मुद्रेने माझ्याकडे बघितले.

“मी एक काम करतो. तुला मी केलेल्या काही फोटोसेशनचे फोटो कॉपी करून देतो. ते तू निवांतपणे बघ. त्यावरून तुला वेगवेगळ्या पोझ, एक्सप्रेशन वगैरेची कल्पना येईल.”

“व्वा चालेल! मी नीट बघेन सगळे फोटो.” प्रिया दिदी खुश होऊन म्हणाली.

मग मी मा‍झ्या बॅगमधून दोन तीन सिडीज शोधून काढल्या आणि प्रिया दिदीच्या बाजूला बसलो. तिच्या समोरील लॅपटॉप मी मा‍झ्या समोर घेतला आणि त्यात एक एक सिडी टाकून त्यातील फोटो लॅपटॉपच्या हार्डडिस्कमध्ये कॉपी करू लागलो.

फोटो कॉपी होईपर्यंत आम्ही जरा जुजबी इकडचे तिकडचे बोलत होतो. जेव्हा फोटो कॉपी झाले तेव्हा तिला मी फोटोचे फोल्डर कुठे सेव्ह केले होते ते दाखवू लागलो.

प्रिया दिदी मा‍झ्या अंगावर रेलत ते बघू लागली. तिचा उजवा उभार मा‍झ्या दंडावर पूर्ण दबला गेला होता. तिला फोल्डर दाखवताना माझा हात हलत होता आणि तीपण थोडी हलत होती. त्याने तिची छाती मा‍झ्या दंडावर बऱ्यापैकी घासली जात होती.

मा‍झ्या मनात तिच्या छातीचाच स्पर्श होता तेव्हा कसेबसे मी तिला त्या फोल्डरबद्दल सांगू शकलो. सांगून झाल्यावर तिला मी विचारले,

“कळले का फोटो कुठे कॉपी केलेत ते?”

“हो कळले,” मा‍झ्या हातात हात गुंफून ती मा‍झ्या खांद्यावर रेलत म्हणाली, “नाही राहले लक्षात तर सर्च करून शोधून काढेल, डोंट वरी!”

मा‍झ्या हातात हात गुंफून ती मा‍झ्या अंगावर रेलली तेव्हा तर तिने स्वत: मा‍झ्या दंडावर आपली छाती दाबल्यासारखे झाले. मीपण काही दर्शवले नाही आणि तिच्या छातीचा मऊपणा अनुभवत राहलो. शेवटी मी तिला म्हणालो,

“ओके दिदी, मग मी निघतो आता.”

“ओके! सॉरी हं, तुला त्रास दिला. थँक्स ब्रदर!”

प्रिया दिदीने पुन्हा एकदा शेवटचा माझा हात आपल्या छातीवर दाबून घेतला आणि ती उठली. मीपण थोड्याश्या जड मनाने उठलो कारण मनातून मला वाटत होते तिने तसेच माझा हात आपल्या छातीजवळ धरून ठेवावा, पण ते शक्य नव्हते तेव्हा आम्हाला उठणे भाग होते.

मग मी प्रिया दिदीला ‘बाय’ करून तिच्या घरातून बाहेर पडलो.

मा‍झ्या मनात प्रिया दिदीच्या मऊ छातीच्या स्पर्शाचेच विचार होते. माझे मलाच आश्चर्य वाटत होते की मी कसे काय इतके कामुकपणे मा‍झ्या बहि‍णीबद्दल विचार करायला लागलो? मी जेवत असताना कसे मी तिचे कामुकपणे निरीक्षण करत होतो आणि नंतर तिच्या छातीच्या स्पर्शाचे सुख घेत होतो. तिला बिचारीला ह्याची कल्पनाच नसेल की तिचा भाऊ तिच्याबद्दल काय विचार करत होता ते.

तिच्या विचारात मी गुंतलो होतो तेवढ्यात माझा मोबाईल वाजला. मी पाहिले तर तो प्रिया दिदीचाच कॉल होता.

“हॅल्लो! हं बोल दिदी.”

“अरे बंटी मी हे फोटो पहात होते. तू बऱ्यापैकी एक्साईटींग फोटोसेशन करतोस रे.” प्रिया दिदी पलीकडून चावटपणे हसत म्हणाली.

त्या फोटोंमधील काही काही मॉडेल्सची सेक्सी फोटोग्राफी केलेली होती. बहुतेक ते फोटो बघून दिदी असे म्हणत होती. ते फोटो तिला कॉपी करून देताना मा‍झ्या मनात विचार आला होता की हे फोटो दिदीने पाहिले तर तिची काय रिएक्शन असेल? ती रिएक्शन आता मला दिसत होती.

“वेल! हा आमच्या कामाचा भाग आहे दिदी. ह्या नवीन मॉडेल्सना लवकर प्रसिद्धी हवी असते, तेव्हा करावे लागते असे फोटोसेशन कधी कधी.” मी खुलासा केला.

“हम्मऽऽऽ मग ह्या फोटोसेशनच्या मानाने माझे फोटोसेशन एकदम सोज्वळ होते.” दिदीने हसून सोज्वळ शब्दावर जोर देत म्हटले.

“होऽऽ ते तर आहेच,” मीपण हसून म्हटले.

“तुला सांगू का? हे फोटो पाहून मलापण असे थोडे एक्साईटींग फोटोसेशन करावे असे वाटतेय.” दिदी चावटपणे पुढे म्हणाली.

दिदीचा फोटोशूट

"बंटी किती वेळा विचारले मी तुला? अरे तू इतक्या जणींचे फोटो काढतोस तर जरा माझेपण फोटो काढ ना!" प्रिया दिदीने मला म्हटले. "अगं दिदी किती फोटो काढलेत तुझे, अल्बमच्या अल्बम भरलेत." मी आश्चर्याने तिला म्हटले. "ते ठीक आहे रे, ते सगळे फॅमिली फोटो आहेत, फंक्शन फोटो आहेत. मला...

दिदीचा फोटोशूट भाग : २

ठरल्याप्रमाणे पुढच्या आठवड्यात प्रिया दिदीने मला फोन केला आणि आम्ही फोटोसेशनची वेळ ठरवली. त्याप्रमाणे मी माझा कॅमेरा आणि दोन तीन लाईट्स वगैरे जुजबी गोष्टी बरोबर घेतल्या आणि प्रिया दिदीच्या घरी गेलो. मी तिला म्हटले होते की तू वेळेच्या आधी तयार रहा म्हणजे मी आलो की लगेच...

दिदीचा फोटोशूट भाग : ३

मी नीट विचार केल्यावर मा‍झ्या लक्षात आले की हा मा‍झ्या सवयीचा परिणाम होता. एखाद्या मॉडेल्सचे फोटोसेशन करत असताना मला तिला जवळून बघायला मिळायचे. त्यांचे फोटो काढताना त्यांच्या मादक फिगरचे तसेच भरीव अवयवांचे मला व्यवस्थित दर्शन व्हायचे. मग त्यांचे मादक अंग पाहताना नकळत...

दिदीचा फोटोशूट भाग : ५

"काहीतरीच काय दिदी, तू मस्करीत बोलतेय ना?" मला विश्वासच बसत नव्हता की ती असे काही म्हणेल ह्यावर. "नाही रे मी सिरीअसली बोलतेय." पलीकडून प्रिया दिदी खळखळून हसत म्हणाली. "दिदी मी आता थोडा घाईत आहे, मी रात्री तुला फोन करतो तेव्हा आपण बोलू, ओके? चल बाय!" "ओके! बाय!" दिदी...

दिदीचा फोटोशूट भाग : ६

मी सिगारेट काढून त्याचे झुरके घेत विचार करू लागलो की का मी प्रिया दिदीचा इतका विचार करतोय? कालपासून मी प्रिया दिदीबद्दल असे कामुक विचार का करायला लागलो? काही केल्या मला त्याचे कुठलेही रास्त कारण सुचत नव्हते. शेवटी ही आपली कामवासना आहे आणि ही वासनाच आपल्याला असा विचार...

दिदीचा फोटोशूट भाग : ७

प्रिया दिदी दाखवत नव्हती की ती स्वत:हून त्या मादक पोझ देतेय. कारण काहीही झाले तरी तिला मनातून थोडे तरी ऑकवर्ड वाटत असणार की फोटो काढणारा तिचा सख्खा भाऊ आहे. पण माझे मत विचारण्याच्या बहाण्याने ती एखादी सेक्सी पोझ घ्यायची आणि मी दुजोरा दिला की ती पोझ तशीच ठेवायची....

दिदीचा फोटोशूट भाग : ८

"कसा काय रे डायरेक्ट संबंध असतो, सांग बरं मला." प्रिया दिदीने लाडिकपणे विचारले. "तो असा दिदी की ज्या मुलींची छाती म्हणजे उभार, लहान असतात किंवा एखाद्या ड्रेसमध्ये छोटे वाटतात. त्या मुली ब्राच्या आत असे पॅड लावतात. खरं तर कित्येकदा आम्ही त्यांना लावायला सांगतो म्हणजे...

दिदीचा फोटोशूट भाग : ९

"अरे नाही रे, मा‍झ्या सगळ्या अश्या काकूबाईच्या पॅन्टी आहेत. आणि मी कशाला तश्या सेक्सी सेक्सी पॅन्टीज घालू आता? त्यात ज्याने इंटरेस्ट दाखवायला पाहिजे त्या व्यक्तीला माझ्यासाठी वेळच नाही. यु नो व्हाट आय मीन." प्रिया दिदी थोड्या विषन्नपणे म्हणाली. "ओह येस! आय नो व्हाट यु...

दिदीचा फोटोशूट भाग : १०

तिचे तीच सगळे ठरवत होती आणि मला काही बोलूच देत नव्हती. मी तिच्या जवळ जात म्हणालो, "अगं पण नुसते असे रेझर वापरू का? पाणी नाही का लागणार? रेझरमध्ये अडकलेले केस काढायला." "ईऽऽ! आम्ही नाही बाई तुमच्यासारखे तसे पाणी वापरून केस काढत. हा रेझर नुसताच असा वापरायचा असतो. पण जर...

दिदीचा फोटोशूट भाग : ११

आता मा‍झ्या पॅन्टमधील कडक झालेला लंड आचके देऊन देऊन थोडे चिकट पाणी सोडायला लागला होता. माझी अंडरवेअर त्या चिकट पाण्याने नक्कीच ओली झाली होती. मा‍झ्या लंडाच्या सुपाड्यामध्ये मला प्रचंड संवेदना जाणवत होत्या. दोन मिनिटात तिच्या त्या काखेमधील सगळे केस निघाले आणि मी तिच्या...

दिदीचा फोटोशूट भाग : १२

तिच्या ब्रेसीयरच्या कपावर हलकेच हात फिरवून मी विचार करू लागलो की हेच ते कप आहेत ज्यात तिची मदमस्त छाती बंदिस्त असते. ह्याच सॅटीनच्या कपड्यात तिच्या दौलतजादा उभारांचे ओझे पेलले जाते. नकळत तिच्या ब्रेसीयरचे ते कप मी मा‍झ्या तोंडाजवळ नेले आणि एक एक करत मी त्यांचे चुंबन...

दिदीचा फोटोशूट भाग : १३

आता संध्याकाळ झाली होती तेव्हा स्टुडिओमध्ये जाण्याऐवजी मी सरळ घरी निघालो. मलापण जरा घाई झाली होती आज प्रिया दिदीचे काढलेले फोटो बघण्याची. मी तडक घरी निघून आलो आणि फ्रेश वगैरे होऊन मा‍झ्या रूममध्ये मी स्वत:ला कोंडून घेतले. मग मी प्रिया दिदीचे फोटो कॅमेऱ्यातून लॅपटॉपवर...

दिदीचा फोटोशूट भाग : १४

ते शक्य होते की नाही, ती मला झवायला देईल की नाही, तसे काही खरोखर घडेल की नाही, हे सगळे विचार मनात येत होते. पण ती इच्छा मनात खूप प्रबळ होत चालली होती. ज्या तऱ्हेने ती त्या दिवशी माझ्याशी मोकळेपणे वागली होती आणि तिने मला तिच्या मादक अंगाची बरीच झलक दिली होती, त्यावरून...

दिदीचा फोटोशूट भाग : १५

जेव्हा तिचे झाले आणि तिने शॉवर बंद केला तेव्हा मी पटकन डोके मागे घेतले. आता ती कुठल्याही क्षणी वळणार होती किंवा दरवाज्यात येणार होती तेव्हा तेथे थांबणे मला धोक्याचे वाटले आणि मी गुपचूप तिच्या रूममधून बाहेर पडलो. माझा पाय खरं तर तिच्या रूममधून निघत नव्हता व तेथेच बाहेर...

दिदीचा फोटोशूट भाग : १६

"का? माझ्याकडे तशी हाय कट पॅन्टी असू शकत नाही का?" तिने ‘हाय कट’ शब्दावर जोर देत म्हटले. "नाहीच! असती तर तू काल घातली असतीस." मी टुमणे लावले. "येऽऽऽ नुसती हाय कट नाही तर जी-स्ट्रिंग आहे म्हटले माझ्याकडे." तिने फणकाऱ्यात म्हटले. "छे! हाय कट काय आणि जी-स्ट्रिंग काय,...

दिदीचा फोटोशूट भाग : १७

एक दीर्घ श्वास घेऊन मी त्या पॅन्टीवरील दिदीच्या योनिचा वास नाकातून छातीत भरून घेतला. मा‍झ्या नाकातील संवेदनशील इंद्रियाला प्रिया दिदीच्या योनिच्या उग्र दर्पाची जाणीव झाली आणि कामवासनेचा एक तीव्र झोत मा‍झ्या जांघेमधील इंद्रियात सळसळून गेला! तिथल्या तिथे लंड बाहेर...

दिदीचा फोटोशूट भाग : १८

"काल मी तुला विचारले होते बघ, माझी बाथरूममधली ब्रा पॅन्टी ओली झाली होती त्याबद्दल." ती म्हणाली. "हो विचारले होतेस." मी थोडा सावध झालो. "आणि तू म्हणालास की ती खाली पडली आणि ओली झाली." तिने म्हटले "हो बरोबर." मी हळू आवाजात म्हणालो. "काय बरोबर? ती कशाने ओली झाली होती? ते...

दिदीचा फोटोशूट भाग : १९

फोन चालू होता तेव्हा मी मुद्दाम प्रिया दिदीचे नाव घेऊन ‘आहहह उहहह’ करत करत लंड गाळत होतो. तिने ते ऐकले असावे की नाही कोणास ठाऊक कारण फोनवर तसे काही कळत नव्हते. तसेही मी त्याबद्दल विचार करण्याच्या मनस्थितीत नव्हतो तर मा‍झ्या वीर्य स्खलनाच्या सुखात हेलकावत होतो. हलवून...

दिदीचा फोटोशूट भाग : २०

"बरं बाई लिमीटच्या बाहेर नाही जाणार, पण लिमीटच्या आत राहून तर मजा करू शकतो. त्याला तर तुझी ना नाही ना?" मी मिश्किलपणे तिला म्हणाले. "नाही! तेवढं ठीक आहे." तीपण हसत म्हणाली. "ओके गुड! मग मला सांग, त्या दिवशी तू अंगात काही घातले होतेस की नागडी होतीस?" मी चावटपणे हसून...

दिदीचा फोटोशूट भाग : २१

"नालायक कुठला!" दिदीने प्रेमाने दटावत म्हटले. "काय करणार, तुझे फोटो बघितले की राहवत नाही." मी रोमॅन्टीक टोनमध्ये म्हणालो. "हंम्म्मऽऽऽ एक विचारू का?" दिदीने म्हटले. "एक काय, दोन विचार." "तू जेव्हा ह्या मॉडेल्सचे असे सेक्सी सेक्सी फोटोसेशन करतोस, तेव्हापण एक्साईट होत...

दिदीचा फोटोशूट भाग : २२

अरेरेरे! ती जर ड्रेसिंग टेबलच्या आरशासमोर उभी राहिली असती तर मला तिचे नग्न उभार आरशातून दिसले असते! पण ती थोडी बाजूला उभी होती तेव्हा ती आरशात दिसत नव्हती. मला तिच्या उभारांची साईडने झलक मिळत होती. मा‍झ्या पॅन्टमध्ये खळबळ व्हायला लागली आणि माझा लंड टाईट व्हायला लागला....

दिदीचा फोटोशूट भाग : २३

कंबरेच्या एका साईडने मी फोल्ड करत करत तिला फिरवत मागच्या भागात आलो. मागच्या बाजूला तिचा ड्रेस फोल्ड करताना माझी आतली बोटे तिच्या नितंबाच्या फटीत घुसत होती. त्या फटीचा गरमपणा मा‍झ्या बोटांना जाणवत होता. तिच्या नितंबाची गोलाई मा‍झ्या बोटांना जाणवत होती. मागून ड्रेस...

दिदीचा फोटोशूट भाग : २४

बसल्या बसल्या मी टीव्ही लावला आणि वेगवेगळे चॅनेल चेक करू लागलो. बरेच चॅनल चेक केल्यावर मी शेवटी झूम चॅनल चालू ठेवला. आम्ही दोघेही त्या चॅनेलवरचा प्रोग्राम बघू लागलो. कोणत्या तरी फॅशन शोचा प्रोग्राम होता. मध्ये मध्ये ते इतर प्रोग्रामची ॲड दाखवायचे. त्यात काही बिकीनी...

दिदीचा फोटोशूट भाग : २५

पॅन्ट काढल्याने अंडरवेअरमध्ये माझा लंड अजूनच उभा राहला आणि त्याचा मोठा तंबू दिसू लागला. लंड आचके देत होता तेव्हा अंडरवेअरचा तो तंबू हलत होता. ते पाहून दिदीला हसू आले आणि खिदीखिदी हसत ती म्हणाली, "तो पॅन्टमध्येच बरा होता, आता तो उसळ्याच मारायला लागलाय." "अगं पण आता...

दिदीचा फोटोशूट भाग : २६

मी चावटपणा करत माझे मधले बोट तिच्या योनिच्या चीरेत घातले आणि हळूच आतबाहेर करू लागलो. त्याने ती अजून चेकाळली आणि बेभान झाली! तिच्या योनितून रस गळू लागला आणि माझे ओठ त्यात बरबटू लागले. एका मिनिटात ती कामतृप्तीच्या शिखरावर पोहचली आणि तिचा कडेलोट झाला. गचागच कंबर हलवून ती...

error: नका ना दाजी असं छळू!!