दिदीचा फोटोशूट भाग : १६

“का? माझ्याकडे तशी हाय कट पॅन्टी असू शकत नाही का?” तिने ‘हाय कट’ शब्दावर जोर देत म्हटले.

“नाहीच! असती तर तू काल घातली असतीस.” मी टुमणे लावले.

“येऽऽऽ नुसती हाय कट नाही तर जी-स्ट्रिंग आहे म्हटले माझ्याकडे.” तिने फणकाऱ्यात म्हटले.

“छे! हाय कट काय आणि जी-स्ट्रिंग काय, काहीच नाही तुझ्याकडे. मग काल तू नक्कीच घातली असतीस.” मी तिचे म्हणणे उडवून लावत म्हणालो.

“अरे काल मा‍झ्या ध्यानातच आले नाही, मी पूर्ण विसरून गेले होते की माझ्याकडेपण एक दोन हाय कट पॅन्टी, जी-स्ट्रिंग वगैरे आहे ते, रात्री मी विचार करत होते तेव्हा मा‍झ्या लक्षात आले.” तिने खुलासा केला.

“कसला विचार करत होतीस तू रात्री?” मी कुतुहलाने विचारले.

“तेच रे, दुपारी आपले फोटोसेशन झाले त्याचा. ते तू हाय कट पॅन्टी, जी-स्ट्रिंग वगैरे बद्दल बोलला होतास ना. ते मा‍झ्या डोक्यात आले. मग मला आठवले की लग्न झाल्यानंतर मी तश्या काही पॅन्टीज घेतल्या होत्या, तुझ्या जिजूंना आवडते म्हणून.

“पण नंतर त्या घालायचेच बंद झाले. कारण दोन मुलं झाल्यानंतर जिजूंना काही इंटरेस्टच राहला नाही, आता तर काय बोलायलाच नको. तर त्यावेळी घेतलेल्या त्या पॅन्टीज कुठे तरी जुन्या कपड्यात असतील हे मला आठवले. तेव्हा मी जुन्या कपड्यांची बॅग काढली तर त्यात मिळाली मला एक जी-स्ट्रिंग.” तिने उत्साहाने सांगितले.

मा‍झ्या मनात विचारचक्र चालू झाले. काल रात्रीबाबतचा माझा अंदाज खरा ठरत चालला होता. मला जसे वाटत होते तसे ती दुपारच्या फोटोसेशनचाच विचार करत होती. बहुतेक स्वत:ची तृप्ती करून घेताना. तेव्हाच तिला ते जी-स्ट्रिंगबद्दल आठवले असावे.

पण ते काहीही असो. आत्ता या क्षणी मला माझे टुमणे लावून धरलेच पाहिजे होते. तेव्हा मी तिला म्हणालो,

“ते काहीही असेल पण त्याने प्रूव्ह थोडीच होतेय की तू जी-स्ट्रिंग घातली आहेस ते.”

“आणि मी घातलेली असेल तर?” तिने शेवटी पूर्ण आत्मविश्वासाने म्हटले.

“असेल तर दाखव.” मी पटकन बोलून गेलो.

“वाटलेच मला, तू नालायक असेच बोलणार. काही लाज, लज्जा, शरम? सरळ सरळ बहि‍णीला म्हणतोस पॅन्टी दाखव?” तिने मला खोटे खोटे धमकावत म्हटले.

“मग काय झाले? तू काय माझ्यासमोर लाजतेस? आपण इतके फ्रिली वागतो मग त्यात तू पॅन्टी दाखवली तर काय बिघडले?”

“तुझे काय बिघडते. उलट तुझी चंगळ होईल तुझी. पण मी काही तुझ्या इतकी लाज सोडलेली नाही, तेव्हा नको!” तिने किंचित लाजत माघार घेत म्हटले.

बोलता बोलता आमचे जेवण चालू होतो आणि जवळ जवळ संपायला आले होते. पण मी तो टॉपिक सोडायला तयार नव्हतो. तिच्याबरोबर तसे बोलताना मला एक वेगळीच मजा वाटत होती. झालाच तर त्यात माझाच फायदा होता. तेव्हा माझे म्हणणे प्रूव्ह करण्यासाठी मी नेटाने प्रयत्न करत होतो.

“नाही म्हणजे मी पैज लावायला तयार आहे. तू जर पॅन्टी घातलेली असेल तर मी तू मागशील ते द्यायला तयार आहे.” शेवटी मी तिला लालच दाखवत म्हणालो.

“मागशील ते? बघ हं, नंतर मागे हटशील?” प्रिया दिदीचे डोळे चमकले!

“नाही हटणार, काहीपण माग.” मी हसून म्हणालो.

“बघऽऽऽ हंऽऽऽ मी खूप महागाचा डायमंडचा सेट वगैरे मागेल. तुला खूप महागात पडेल ही पैज.” तिने मला भीती घातली.

“अगं मी पैज हरलो तर ना. पण मी हरणार नाही ह्याची मला खात्री आहे.” मी आत्मविश्वासाने म्हणालो.

“जाऊ दे जाऊ दे. उगाच हरशील आणि तुला नसता भुर्दंड पडेल.” तिने जणू मला समजावण्याच्या स्वरात म्हटले.

“बघितलंस! आता तूच मागे हटतेस म्हणजे तू हरणार हे तुला माहीत आहे. कारण तू आत काही घातलेलेच नाही.” मी विजयी स्वरात म्हटले.

“मी घातलेय रे! मी हरणारच नाही.” तिने हसत म्हटले.

“मग प्रूव्ह कर ना. दाखव ना मला. हिंमत असेल तर दाखव.” मी तिला चिडवत म्हणालो.

मा‍झ्या चिडवण्याने तिचा चेहरा थोडा सिरीअस झाला. कदाचित ती विचार करत असावी की ह्याला दाखवावे का नाही? मग तिच्या चेहर्‍यावरचे भाव बदलले आणि ती हसत मला म्हणाली,

“हे बघ, मी तुला अशी दाखवते. ह्यावरून तुला कळेल की मी जी-स्ट्रिंग घातली आहे ते.”

असे बोलून तिने कंबरेवर आपल्या गाऊनचा कपडा सपाट करत खाली दाबून धरला आणि गाऊनच्या कपड्यातून एक काळसर पट्टी मला दाखवली.

मी निरखून पाहिले तर खरोखर ती जी-स्ट्रिंगची पट्टी वाटत होती. मी नजर वर करून तिच्याकडे पाहिले आणि हसलो. ती खुश होत हसत म्हणाली,

“पटले तुला? घातलीय ना मी जी-स्ट्रिंग? हाऽऽ हाऽऽ हाऽऽ तू हरलास! आता मी डायमंड सेट घेणार!”

खुश होऊन ती जागेवरून उठली आणि आनंदाने अंग हलवू लागली. तिचे जेवण झाले होते म्हणून ती उठली होती. आनंदाने नाचत ती हात धुवायला वॉश बेसीन जवळ गेली.

माझी नजर पुन्हा तिच्या नितंबावर गेली पण गाऊनवरून मला आतील जी-स्ट्रिंगचा पता लागलाच नाही. तेव्हा मी ओरडून तिला म्हणालो,

“एऽऽऽ थांब जरा! मला नाही खात्री पटली! जी तू दाखवली ती पट्टी जी-स्ट्रिंगची आहे कशावरून?” मी मुद्दाम शंका व्यक्त केली.

त्यावर ती थबकली आणि वळून आश्चर्याने माझ्याकडे पहात म्हणाली,

“म्हणजे काय? अरे ही जी-स्टिंगचीच पट्टी आहे, मग काय मी कंबरेला नाडी बांधून फिरते की काय?”

“ते मला माहीत नाही. तू जोपर्यंत नीट काही दाखवत नाही, तो पर्यंत मी माझी हार मानणार नाही.” मी शांतपणे म्हणालो.

“एऽऽऽ हे बरोबर नाही. मी तुला पुरावा दिला आहे, आता तू रडतोय, तुला भुर्दंड पडणार म्हणून तू काहीतरी कारण सांगून नाकारतोय.” असे बोलत ती माझ्या जवळ आली.

“नाही हं! भुर्दंडाचे मला काही वाटणार नाही पण मला जर तो महागडा भुर्दंड पडणार असेल तर मग मलापण सज्जड पुरावा हवा, नुसते असे गाऊनवरून दाखवून चालणार नाही.” मी छद्मीपणे हसत माझे म्हणणे लावून धरले.

“रड्याऽऽऽ रड्याऽऽऽ रड्याऽऽऽ! तू हरलासऽऽ! तू हरलासऽऽ! तू हरलासऽऽऽ!” तिने मला वेडावून दाखवत म्हटले.

“नाहीऽऽऽ! नाहीऽऽऽ! नाहीऽऽऽ! तू हरलीसऽऽऽ! तू हरलीसऽऽऽ! तू हरलीसऽऽऽ!” मीपण तिच्याच टोनमध्ये तिला वेडावून दाखवत म्हणालो.

त्यावर तिला काय वाटले कोणास ठाऊक, ती माझ्याकडे पाहून विचित्रपणे हसली! तिचा चेहरा लाजेने का उत्तेजनेने लाल झाला आणि ती म्हणाली,

“नालायका! तुला पुरावाच हवा ना, मग देते मी आता. मीपण बेशरम बनते.”

असे बोलून तिने आपले हात मांड्यांच्या साईडला नेले आणि हात वर करू लागली.

जस जसा तिचा हात वर होऊ लागला, तसा तिच्या साईडने गाऊन वर व्हायला लागला. मी अवाक होऊन तिच्याकडे पहायला लागलो! माझी नजर तिच्या हातावर खिळली. ती साईडने गाऊन वर करत होती, त्यामुळे पुढच्या तिच्या जांघेचा भाग गाऊनने झाकलेलाच होता.

तिची बोटे आत जी-स्ट्रिंगच्या पट्टीपर्यंत पोहचली असावी. तिचे हात क्षणभर थांबले आणि ते खाली येऊ लागले. साइडने वर झालेला गाऊन खाली खाली येऊ लागला. जेव्हा गाऊन पूर्ण सरळ झाला आणि त्याच्या कडेच्या खाली तिची बोटे आली तेव्हा मला त्यात अडकलेली जी-स्ट्रिंगची काळी पट्टी दिसली.

बिंगो! तिने जी-स्ट्रिंग घातलेली होती! मला तसे ते आधी कळले होते पण आता सज्जड पुरावा मा‍झ्या समोर होता आणि ती काळ्या रंगाची होती म्हणून मला क्रिम कलरच्या गाऊनमधून दिसली नव्हती!

माझा अंदाज खरं तर चुकला होता आणि मी हरलो होतो. पण त्या क्षणी मला हार जीतमध्ये इंटरेस्ट नव्हता तर तिच्या त्या जी-स्ट्रिंग काढण्याच्या हालचालीत होता. ती जी-स्ट्रिंग तशी काढताना ती बहुतेक माझ्याकडे रोखून पहात होती, पण त्याकडे दुर्लक्ष करत माझी नजर तिच्या दोन पायांच्या मध्ये खिळली होती.

गाऊनच्या कडेच्या खाली जी-स्ट्रिंग सरकली आणि ती खाली वाकायला लागली. वाकून जी-स्ट्रिंग अजून खाली करत करत गुडघ्यावर आली. गुडघ्यावरून खाली सरकवत सरकवत तिने ती जी-स्ट्रिंग पोटर्‍याच्या खाली सरकवली.

तिथपर्यंत पोहचताना ती काटकोनात खाली वाकली होती आणि गाऊनच्या मोठ्या गळ्यातून मला तिचे लोंबकाळणारे स्तनाचे गोळे दिसत होते. अगदी तिचा अरोला आणि निप्पल सुद्धा दिसत होते. मग तिने दोन्ही पाय उचलून त्यातून जी-स्ट्रिंग काढली आणि सरळ उभी राहिली.

मी भारावल्या सारखे नजर वर करून तिच्याकडे पाहिले. तिच्या चेहर्‍यावर चावट हसू होते आणि शरमही होती. मा‍झ्या चेहर्‍यावर आश्चर्य मिश्रीत हसू होते. मग तिने आपल्या हातातील ती जी-स्ट्रिंग मा‍झ्या समोर डायनिंग टेबलवर टाकली!

माझी नजर पटकन त्या जी-स्ट्रिंगवर गेली. दोन-तीन सेकंद मी तिच्याकडे पाहिले आणि पुन्हा नजर प्रिया दिदीकडे वळवली. ती चावटपणे हसून तिरीमिरीत म्हणाली,

“मिळाला सज्जड पुरावा? झालास खुश? नालायक! बेशरम! मला काहीही करायला लावतोस?”

तसे बोलताना प्रिया दिदीचा चेहरा लाजेने लालबुंद झाला आणि ती फिदीफिदी हसत माझ्या जवळून पळत पळत आत तिच्या रूममध्ये गेली.

काही क्षण तर मला काय करावे ते सुचलेच नाही. मी वेड्यासारखा डायनिंग टेबलवर पडलेल्या प्रिया दिदीच्या जी-स्ट्रिंगकडे आणि ती पळाली त्या दिशेला आळीपाळीने बघत राहलो. ती आल्यापासून ती जी-स्ट्रिंग काढून तेथे टाकेपर्यंत जे काही घडले ते झर्रकन मा‍झ्या नजरेसमोर येऊन गेले. मग जेव्हा मी त्या जी-स्ट्रिंगवर नजर केंद्रित केली तेव्हा मला वेगळीच जाणीव व्हायला लागली.

वाऊ! ही ती जी-स्ट्रिंग पॅन्टी आहे, जी काही क्षणापूर्वी प्रिया दिदीच्या योनिला चिकटलेली होती, ही तीच पॅन्टी आहे ज्याची स्ट्रिप तिच्या दोन भरीव नितंबामध्ये लपलेली होती, तिच्या गांडींच्या भोकाला स्पर्श करत होती.

ही तीच पॅन्टी आहे जिची पट्टी तिच्या कंबरेवर घट्ट बसली होती. वाऊऽऽऽ! किती लकी आहे ही पॅन्टी! त्याला प्रिया दिदीच्या योनिचा रस लागला असेल, त्याला तिच्या योनिचा वास येत असेल. ओहहह सोऽऽऽ सेक्सीऽऽऽऽ!

मला प्रचंड कामोत्तेजना जाणवायला लागली. लंडातील प्रेशर मला असह्य झाले! भारावल्या सारखे माझे हात ती जी-स्ट्रिंग उचलायला पुढे झाले आणि मी थबकलो. आपोआप माझी नजर प्रिया दिदी ज्या दिशेने पळाली त्या बाजूला गेली. जणू काही प्रिया दिदी पटकन बाहेर येईल आणि मला पाहील.

मी विचार करू लागलो. ‘पॅन्टी घेऊ की नको? आणि दिदी आली तर? तिने आपल्याला पॅन्टी घेताना पाहिले तर? तिला काय वाटेल? ती काय म्हणेल? अरे हट! कसला विचार करतोस? उचल ती पॅन्टी! ती पॅन्टी काढून येथे टाकून गेली. तेव्हा तिला लाज नाही वाटली. मग मला ती घ्यायला भीती कसली? उचल ती.’

मनातल्या मनात असे बोलून मी प्रिया दिदीची ती पॅन्टी उचलली. तो सॉफ्ट कपडा उचलताना माझे हात किंचित थरथरत होते. एक अनामिक हुरहूर मला जाणवत होती.

‘मा‍झ्या समोर दिदीने ही पॅन्टी काढून टाकली. ही तिच्या योनिला चिकटली होती. आता ती मा‍झ्या हातात आहे.’ हे विचार मा‍झ्या मनात घोळत होते. ती पॅन्टी घेऊन मी एक क्षण ती पळाली त्या दिशेने पाहिले आणि मग ती पॅन्टी मा‍झ्या नाकाजवळ आणली.

दिदीचा फोटोशूट

"बंटी किती वेळा विचारले मी तुला? अरे तू इतक्या जणींचे फोटो काढतोस तर जरा माझेपण फोटो काढ ना!" प्रिया दिदीने मला म्हटले. "अगं दिदी किती फोटो काढलेत तुझे, अल्बमच्या अल्बम भरलेत." मी आश्चर्याने तिला म्हटले. "ते ठीक आहे रे, ते सगळे फॅमिली फोटो आहेत, फंक्शन फोटो आहेत. मला...

दिदीचा फोटोशूट भाग : २

ठरल्याप्रमाणे पुढच्या आठवड्यात प्रिया दिदीने मला फोन केला आणि आम्ही फोटोसेशनची वेळ ठरवली. त्याप्रमाणे मी माझा कॅमेरा आणि दोन तीन लाईट्स वगैरे जुजबी गोष्टी बरोबर घेतल्या आणि प्रिया दिदीच्या घरी गेलो. मी तिला म्हटले होते की तू वेळेच्या आधी तयार रहा म्हणजे मी आलो की लगेच...

दिदीचा फोटोशूट भाग : ३

मी नीट विचार केल्यावर मा‍झ्या लक्षात आले की हा मा‍झ्या सवयीचा परिणाम होता. एखाद्या मॉडेल्सचे फोटोसेशन करत असताना मला तिला जवळून बघायला मिळायचे. त्यांचे फोटो काढताना त्यांच्या मादक फिगरचे तसेच भरीव अवयवांचे मला व्यवस्थित दर्शन व्हायचे. मग त्यांचे मादक अंग पाहताना नकळत...

दिदीचा फोटोशूट भाग : ४

दुसर्‍या दिवशी सकाळी जेव्हा मी उठलो तेव्हा सर्वप्रथम मा‍झ्या मनात काल रात्री मी जे केले त्याचाच विचार आला. पण आश्चर्य म्हणजे रात्रीची जी अपराध्याची भावना होती ती आता तितकी जाणवत नव्हती. पण ह्या प्रकाराबद्दल जास्त विचार करायला नको असे मनाला बजावून मी उठलो आणि आवरू...

दिदीचा फोटोशूट भाग : ५

"काहीतरीच काय दिदी, तू मस्करीत बोलतेय ना?" मला विश्वासच बसत नव्हता की ती असे काही म्हणेल ह्यावर. "नाही रे मी सिरीअसली बोलतेय." पलीकडून प्रिया दिदी खळखळून हसत म्हणाली. "दिदी मी आता थोडा घाईत आहे, मी रात्री तुला फोन करतो तेव्हा आपण बोलू, ओके? चल बाय!" "ओके! बाय!" दिदी...

दिदीचा फोटोशूट भाग : ६

मी सिगारेट काढून त्याचे झुरके घेत विचार करू लागलो की का मी प्रिया दिदीचा इतका विचार करतोय? कालपासून मी प्रिया दिदीबद्दल असे कामुक विचार का करायला लागलो? काही केल्या मला त्याचे कुठलेही रास्त कारण सुचत नव्हते. शेवटी ही आपली कामवासना आहे आणि ही वासनाच आपल्याला असा विचार...

दिदीचा फोटोशूट भाग : ७

प्रिया दिदी दाखवत नव्हती की ती स्वत:हून त्या मादक पोझ देतेय. कारण काहीही झाले तरी तिला मनातून थोडे तरी ऑकवर्ड वाटत असणार की फोटो काढणारा तिचा सख्खा भाऊ आहे. पण माझे मत विचारण्याच्या बहाण्याने ती एखादी सेक्सी पोझ घ्यायची आणि मी दुजोरा दिला की ती पोझ तशीच ठेवायची....

दिदीचा फोटोशूट भाग : ८

"कसा काय रे डायरेक्ट संबंध असतो, सांग बरं मला." प्रिया दिदीने लाडिकपणे विचारले. "तो असा दिदी की ज्या मुलींची छाती म्हणजे उभार, लहान असतात किंवा एखाद्या ड्रेसमध्ये छोटे वाटतात. त्या मुली ब्राच्या आत असे पॅड लावतात. खरं तर कित्येकदा आम्ही त्यांना लावायला सांगतो म्हणजे...

दिदीचा फोटोशूट भाग : ९

"अरे नाही रे, मा‍झ्या सगळ्या अश्या काकूबाईच्या पॅन्टी आहेत. आणि मी कशाला तश्या सेक्सी सेक्सी पॅन्टीज घालू आता? त्यात ज्याने इंटरेस्ट दाखवायला पाहिजे त्या व्यक्तीला माझ्यासाठी वेळच नाही. यु नो व्हाट आय मीन." प्रिया दिदी थोड्या विषन्नपणे म्हणाली. "ओह येस! आय नो व्हाट यु...

दिदीचा फोटोशूट भाग : १०

तिचे तीच सगळे ठरवत होती आणि मला काही बोलूच देत नव्हती. मी तिच्या जवळ जात म्हणालो, "अगं पण नुसते असे रेझर वापरू का? पाणी नाही का लागणार? रेझरमध्ये अडकलेले केस काढायला." "ईऽऽ! आम्ही नाही बाई तुमच्यासारखे तसे पाणी वापरून केस काढत. हा रेझर नुसताच असा वापरायचा असतो. पण जर...

दिदीचा फोटोशूट भाग : ११

आता मा‍झ्या पॅन्टमधील कडक झालेला लंड आचके देऊन देऊन थोडे चिकट पाणी सोडायला लागला होता. माझी अंडरवेअर त्या चिकट पाण्याने नक्कीच ओली झाली होती. मा‍झ्या लंडाच्या सुपाड्यामध्ये मला प्रचंड संवेदना जाणवत होत्या. दोन मिनिटात तिच्या त्या काखेमधील सगळे केस निघाले आणि मी तिच्या...

दिदीचा फोटोशूट भाग : १२

तिच्या ब्रेसीयरच्या कपावर हलकेच हात फिरवून मी विचार करू लागलो की हेच ते कप आहेत ज्यात तिची मदमस्त छाती बंदिस्त असते. ह्याच सॅटीनच्या कपड्यात तिच्या दौलतजादा उभारांचे ओझे पेलले जाते. नकळत तिच्या ब्रेसीयरचे ते कप मी मा‍झ्या तोंडाजवळ नेले आणि एक एक करत मी त्यांचे चुंबन...

दिदीचा फोटोशूट भाग : १३

आता संध्याकाळ झाली होती तेव्हा स्टुडिओमध्ये जाण्याऐवजी मी सरळ घरी निघालो. मलापण जरा घाई झाली होती आज प्रिया दिदीचे काढलेले फोटो बघण्याची. मी तडक घरी निघून आलो आणि फ्रेश वगैरे होऊन मा‍झ्या रूममध्ये मी स्वत:ला कोंडून घेतले. मग मी प्रिया दिदीचे फोटो कॅमेऱ्यातून लॅपटॉपवर...

दिदीचा फोटोशूट भाग : १४

ते शक्य होते की नाही, ती मला झवायला देईल की नाही, तसे काही खरोखर घडेल की नाही, हे सगळे विचार मनात येत होते. पण ती इच्छा मनात खूप प्रबळ होत चालली होती. ज्या तऱ्हेने ती त्या दिवशी माझ्याशी मोकळेपणे वागली होती आणि तिने मला तिच्या मादक अंगाची बरीच झलक दिली होती, त्यावरून...

दिदीचा फोटोशूट भाग : १५

जेव्हा तिचे झाले आणि तिने शॉवर बंद केला तेव्हा मी पटकन डोके मागे घेतले. आता ती कुठल्याही क्षणी वळणार होती किंवा दरवाज्यात येणार होती तेव्हा तेथे थांबणे मला धोक्याचे वाटले आणि मी गुपचूप तिच्या रूममधून बाहेर पडलो. माझा पाय खरं तर तिच्या रूममधून निघत नव्हता व तेथेच बाहेर...

दिदीचा फोटोशूट भाग : १७

एक दीर्घ श्वास घेऊन मी त्या पॅन्टीवरील दिदीच्या योनिचा वास नाकातून छातीत भरून घेतला. मा‍झ्या नाकातील संवेदनशील इंद्रियाला प्रिया दिदीच्या योनिच्या उग्र दर्पाची जाणीव झाली आणि कामवासनेचा एक तीव्र झोत मा‍झ्या जांघेमधील इंद्रियात सळसळून गेला! तिथल्या तिथे लंड बाहेर...

दिदीचा फोटोशूट भाग : १८

"काल मी तुला विचारले होते बघ, माझी बाथरूममधली ब्रा पॅन्टी ओली झाली होती त्याबद्दल." ती म्हणाली. "हो विचारले होतेस." मी थोडा सावध झालो. "आणि तू म्हणालास की ती खाली पडली आणि ओली झाली." तिने म्हटले "हो बरोबर." मी हळू आवाजात म्हणालो. "काय बरोबर? ती कशाने ओली झाली होती? ते...

दिदीचा फोटोशूट भाग : १९

फोन चालू होता तेव्हा मी मुद्दाम प्रिया दिदीचे नाव घेऊन ‘आहहह उहहह’ करत करत लंड गाळत होतो. तिने ते ऐकले असावे की नाही कोणास ठाऊक कारण फोनवर तसे काही कळत नव्हते. तसेही मी त्याबद्दल विचार करण्याच्या मनस्थितीत नव्हतो तर मा‍झ्या वीर्य स्खलनाच्या सुखात हेलकावत होतो. हलवून...

दिदीचा फोटोशूट भाग : २०

"बरं बाई लिमीटच्या बाहेर नाही जाणार, पण लिमीटच्या आत राहून तर मजा करू शकतो. त्याला तर तुझी ना नाही ना?" मी मिश्किलपणे तिला म्हणाले. "नाही! तेवढं ठीक आहे." तीपण हसत म्हणाली. "ओके गुड! मग मला सांग, त्या दिवशी तू अंगात काही घातले होतेस की नागडी होतीस?" मी चावटपणे हसून...

दिदीचा फोटोशूट भाग : २१

"नालायक कुठला!" दिदीने प्रेमाने दटावत म्हटले. "काय करणार, तुझे फोटो बघितले की राहवत नाही." मी रोमॅन्टीक टोनमध्ये म्हणालो. "हंम्म्मऽऽऽ एक विचारू का?" दिदीने म्हटले. "एक काय, दोन विचार." "तू जेव्हा ह्या मॉडेल्सचे असे सेक्सी सेक्सी फोटोसेशन करतोस, तेव्हापण एक्साईट होत...

दिदीचा फोटोशूट भाग : २२

अरेरेरे! ती जर ड्रेसिंग टेबलच्या आरशासमोर उभी राहिली असती तर मला तिचे नग्न उभार आरशातून दिसले असते! पण ती थोडी बाजूला उभी होती तेव्हा ती आरशात दिसत नव्हती. मला तिच्या उभारांची साईडने झलक मिळत होती. मा‍झ्या पॅन्टमध्ये खळबळ व्हायला लागली आणि माझा लंड टाईट व्हायला लागला....

दिदीचा फोटोशूट भाग : २३

कंबरेच्या एका साईडने मी फोल्ड करत करत तिला फिरवत मागच्या भागात आलो. मागच्या बाजूला तिचा ड्रेस फोल्ड करताना माझी आतली बोटे तिच्या नितंबाच्या फटीत घुसत होती. त्या फटीचा गरमपणा मा‍झ्या बोटांना जाणवत होता. तिच्या नितंबाची गोलाई मा‍झ्या बोटांना जाणवत होती. मागून ड्रेस...

दिदीचा फोटोशूट भाग : २४

बसल्या बसल्या मी टीव्ही लावला आणि वेगवेगळे चॅनेल चेक करू लागलो. बरेच चॅनल चेक केल्यावर मी शेवटी झूम चॅनल चालू ठेवला. आम्ही दोघेही त्या चॅनेलवरचा प्रोग्राम बघू लागलो. कोणत्या तरी फॅशन शोचा प्रोग्राम होता. मध्ये मध्ये ते इतर प्रोग्रामची ॲड दाखवायचे. त्यात काही बिकीनी...

दिदीचा फोटोशूट भाग : २५

पॅन्ट काढल्याने अंडरवेअरमध्ये माझा लंड अजूनच उभा राहला आणि त्याचा मोठा तंबू दिसू लागला. लंड आचके देत होता तेव्हा अंडरवेअरचा तो तंबू हलत होता. ते पाहून दिदीला हसू आले आणि खिदीखिदी हसत ती म्हणाली, "तो पॅन्टमध्येच बरा होता, आता तो उसळ्याच मारायला लागलाय." "अगं पण आता...

दिदीचा फोटोशूट भाग : २६

मी चावटपणा करत माझे मधले बोट तिच्या योनिच्या चीरेत घातले आणि हळूच आतबाहेर करू लागलो. त्याने ती अजून चेकाळली आणि बेभान झाली! तिच्या योनितून रस गळू लागला आणि माझे ओठ त्यात बरबटू लागले. एका मिनिटात ती कामतृप्तीच्या शिखरावर पोहचली आणि तिचा कडेलोट झाला. गचागच कंबर हलवून ती...

error: नका ना दाजी असं छळू!!