दिदीचा फोटोशूट भाग : १७

एक दीर्घ श्वास घेऊन मी त्या पॅन्टीवरील दिदीच्या योनिचा वास नाकातून छातीत भरून घेतला. मा‍झ्या नाकातील संवेदनशील इंद्रियाला प्रिया दिदीच्या योनिच्या उग्र दर्पाची जाणीव झाली आणि कामवासनेचा एक तीव्र झोत मा‍झ्या जांघेमधील इंद्रियात सळसळून गेला! तिथल्या तिथे लंड बाहेर काढावा आणि त्याला खचाखच हलवून गाळावे अशी एक सणक मा‍झ्या डोक्यात गेली. पण प्रिया दिदी बाहेर आली तर? ह्या विचाराने मी भानावर आलो.

मी काही क्षण विचार केला आणि प्रिया दिदीची ती जी-स्ट्रिंग मा‍झ्या पॅन्टच्या खिशात टाकली. मग मी उठलो आणि वॉश बेसीन जवळ जाऊन माझे हात वगैरे धुतले. नंतर मी हॉलमध्ये आलो आणि सोफ्यावर बसून थोडा वेळ विचार केला.

मी घड्याळात पाहिले तर मला बराच उशीर झाला होता. आता मला निघायला पाहिजे होते कारण स्टुडिओमध्ये एक फोटोसेशन करायचे होते. मग मी उठलो आणि आत प्रिया दिदीच्या बेडरूमकडे गेलो.

तिच्या बेडरूमचा दरवाजा बंद होता. दरवाजा सरळ उघडावा की नॉक करावे ह्या प्रश्नात मी काही क्षण अडकलो. पण मग मी हॅन्डलवर हात ठेवून तो फिरवला आणि दरवाजा उघडला. मग मी दरवाजा उघडून आत शिरलो.

आतमध्ये प्रिया दिदी कुठे दिसत नव्हती. बहुतेक ती बाथरूममध्ये गेली असावी. मी तिच्या बाथरूम जवळ आलो तर त्याचा दरवाजा बंद होता. मी दबक्या पावलाने दरवाज्याच्या अगदी जवळ गेलो आणि आतल्या आवाजाचा कानोसा घेऊ लागलो.

तसे काही स्पष्ट ऐकू येत नव्हते पण प्रिया दिदी आत होती हे कळत होते. काय करत असेल ती आत? सू करत असेल की शी करत असेल, का स्वत:ची तृप्ती करून घेत असेल? हां! ती शक्यता जास्त होती. झाल्या प्रकाराने तीपण उत्तेजित झाली असावी.

त्या विचाराने मा‍झ्या चेहर्‍यावर हास्य फुलले! म्हणजे मीच फक्त नाही तर प्रिया दिदीपण ह्याने उत्तेजित होते ही जाणीव झाली आणि मा‍झ्या अंगातून एक गोड शिरशिरी सळसळून गेली.

मग मी मागे फिरलो आणि बाथरूमच्या दरवाज्यापासून थोडा दूर झालो आणि मग मी प्रिया दिदीला हाक मारली,

“दिदीऽऽ! कुठे आहेस तू? आत बाथरूममध्ये आहेस का?”

“हो!” बाथरूममधून तिचा क्षीण स्वर कानावर पडला आणि ती पुढे म्हणाली, “थांब हं, मी पाच दहा मिनिटात बाहेर येते.”

“नाही नको, इट्स ओके! यु कॅरी ऑन! मी निघतो आता, बराच उशीर झालाय, स्टुडिओत जायला पाहिजे मला.” मी मोठ्याने तिला म्हणालो.

“ओके! जा मग तू, मी फोन करेन तुला नंतर.” तिने आतून म्हटले.

“ठीक आहे, चल बाय! टेक केअर!” मी म्हणालो.

“ओके बायऽऽ” तिने आतून मला बाय केले.

मग मी तिच्या रूममधून बाहेर पडलो. मला खरं तर अजून तेथे थांबावेसे वाटत होते. खास करून प्रिया दिदीने माझ्यासमोर तशी पॅन्टी काढून टाकल्यानंतर मला आता पुढे अजून काहीतरी इंटरेस्टींग घडेल ह्याची आशा होती. पण नेमके स्टुडिओमध्ये एक फोटोसेशन करायचे होते.

तसेही प्रिया दिदी आत बाथरूममध्ये जाऊन बसली होती. ती आत कदाचित स्वत:ची कामतृप्ती करून घेत असावी. एकदा ती झाली की तिला पुढे काही करण्यात इंटरेस्ट राहला नसता.

तेव्हा मग कशाला तिला डिस्टर्ब करायचे? करू दे तिला जरा जास्त वेळ बाथरूममध्ये मजा! आपण काय, नंतर कधीतरी चान्स मारूया. अभी तो ये शुरूवात है, आगे आगे और बहोत कुछ होनेवाला है!

मग मी माझी बॅग घेतली आणि तिच्या घरातून बाहेर पडलो. त्या आधी डोअरच्या लॉकचा लॅच फिरवायला मी विसरलो नाही जेणे करून बाहेरून कोणाला दरवाजा उघडता न यावा.

मग मी स्टुडिओत आलो आणि सरळ मा‍झ्या केबिनच्या अटॅच्ड टॉयलेटमध्ये घुसलो. मग मी पॅन्ट खोलून कमोडवर बसलो आणि पॅन्टच्या खिशातून प्रिया दिदीची पॅन्टी बाहेर काढली.

मग मी त्या जी-स्ट्रिंगचा मनसोक्त वास घेत घेत माझा लंड हलवायला लागलो. जी-स्ट्रिंगचा तिच्या योनिवरचा त्रिकोणी कपडा तिच्या योनिरसाने ओला झालेला होता. तो रस मी जि‍भेने चाटून चोखून घेतला.

दुसऱ्यांदा मला दिदीच्या योनिची चव मिळाली होती आणि आता तिची ती योनी प्रत्यक्षात चोखायची इच्छा मला सतावू लागली. तिची ती पॅन्टी चोखता चोखता मी कल्पना करू लागलो की मी तिची योनी चोखतोय आणि मा‍झ्या लंडातून वीर्य गळायला फारसा वेळ लागलाच नाही.

तसेही माझी कामवासना खूपच अनावर होती तेव्हा पटकन लंड गळायला लागला. लंड गाळून मी शांत झालो आणि नंतरच बाहेर पडलो.

पुढील तीन चार तास मी एका फोटोसेशनमध्ये फूल बिझी झालो. इव्हन मला मा‍झ्या केबिनमध्ये जायलाही वेळ मिळाला नाही. संध्याकाळी उशीरा मी केबिनमध्ये शिरून मोबाईल पाहिला तर त्यावर प्रिया दिदीचे पाच सहा मिस कॉल होते.

तिला लगेच फोन करावा का असा मी विचार केला. पण म्हटले घरी जाऊन फ्रेश वगैरे होऊन नंतर सावकाश तिला फोन करावा. तेव्हा मी तिला एक मेसेज पाठवला की बिझी होतो तेव्हा फोन घेऊ शकलो नाही आणि रात्री फोन करतो.

रात्री उशीरा मी घरी पोहचलो आणि सगळे आवरायला मला अकरा वाजले. नंतर मी पूर्ण नागडा होऊन चेअरवर बसलो आणि समोर लॅपटॉपवर प्रिया दिदीचा एक सेक्सी पोझमधला फोटो ओपन केला.

मग तो फोटो पहात पहात एका हातात मी तिची जी-स्ट्रिंग पॅन्टी घेऊन तिचा वास घेत राहलो आणि दुसर्‍या हाताने लंड हलवत होतो. मग मी मोबाईलला हेडफोन लावून प्रिया दिदीला फोन लावला. तिने पटकन पलीकडून फोन उचलला आणि तिचा मंजुळ स्वर मा‍झ्या कानात घुमला.

“किती वेळ वाट बघतेय तुझ्या फोनची, आत्ता वेळ मिळाला होय?”

“ह हो! अगं जस्ट आत्ता थोडा रिलॅक्स झालोय. नंतरचा दिवस फूल बिझी गेला.” मी निश्वास टाकत म्हणालो.

“काय रे नालायका, माझी पॅन्टी कुठेय?” तिने पलीकडून मला दरडावत विचारले. पण तिच्या बोलण्यात खरी जरब नव्हती तर एक चावटपणा होता.

“माझ्याकडे आहे.” मी शांतपणे उत्तर दिले.

“बेशरम! कशाला घेतलीस? लाज नाही वाटत माझी पॅन्टी पळवायला?” पुन्हा तिने मला लाडात दटावले.

“पळवली कुठे, तूच मला दिलीस ना?” मी हसून म्हणालो.

“मी कधी दिली तुला?” तिने आश्चर्य दाखवत विचारले.

“बस काय, मा‍झ्या समोर काढून तूच टेबलवर टाकलीस ना?” मी आश्चर्य दाखवत म्हणालो.

“हो! ते तुला सज्जड पुरावा हवा होता म्हणून, तुला काय पळवायला नाही सांगितली.” तिने फणाकाऱ्यात म्हटले.

“अस्सं होय. मला वाटले मला गिफ्ट दिलीस म्हणून मी घेऊन आलो.” मी चावटपणे म्हणालो.

“गिफ्ट? बेशरमा! कुठली बहीण अशी पॅन्टी गिफ्ट देईल आपल्या भावाला?” हे बोलताना तिचा आवाज थरथरत होता. बहुतेक उत्तेजनेने!

“बरं ठीक आहे. तू नाही दिलीस गिफ्ट पण मी आणली अशीच.” मी हसत म्हणालो.

“पण कशाला??” तिने पुन्हा दरडावत विचारले.

“आठवण म्हणून.”

“आठवण? कसली?” पुन्हा तिचा आवाज कापला.

बहुतेक ती पलीकडे काहीतरी करत असावी. बहुतेक आपला दाणा चोळत असावी. उत्तेजनेने जसा मी इथे लंड हलवत होतो, तसे ती तिकडे आपला दाणा चोळत असावी.

“अगं तुझ्या डायमंड सेटची.” मी उत्तर दिले.

“म्हणजे?”

तिला कळले नाही बहुतेक.

“म्हणजे असे की ह्या पॅन्टीमुळे मी पैज हरलो आणि तू जिंकलीस. त्या बदल्यात तू डायमंड सेट मागशील असे म्हटले होते. तेव्हा म्हटले ही पॅन्टी आपल्याकडेच ठेवावी. म्हणजे मा‍झ्या लक्षात राहील की तुला एक डायमंड सेट घ्यायचा आहे.” मी खुलासा केला.

“ओहोहोहोऽऽऽ आलाय मोठा डायमंड सेट घेणारा?” तिने मला वेडावत म्हटले.

“का? मी नाही घेऊ शकत? मला काय इतका लेचापेचा समजलीस?” मी आवाज वाढवत म्हटले.

“अरे तसे नाही,” ती थोडी खजील होत म्हणाली, “मी तर मस्करीत बोलले तसे. मला कुठे खरोखर डायमंड सेट हवा होता.”

“ते काहीही असो, आता मी तुला नक्की डायमंड सेट घेईन. शेवटी मी पैज हरलो हेच खरं, त्यासाठी केवढे मोठे दिव्य तू पार केलेस.” मी तिची स्तुती करत म्हणालो आणि तिला पलीकडे हसू फुटलेले मला ऐकू आले.

“कसले दिव्य आणि कसले काय, बेशरमपणा दाखवला मी.” तिने लाजऱ्या स्वरात म्हटले.

“बेशरमपणा कसला? ह्याला बिनधास्तपणा म्हणतात. मला आवडली तुझी डेअरींग!” मी पुन्हा तिची स्तुती करत म्हणालो.

“तुला बोलायला काय जाते, तुझी तर चंगळच झाली! फुकटचा शो बघायला मिळाला तुला. माझी तर पुरती हालत झाली होती.” तिने पुन्हा लाजत म्हटले.

“बस काय, माझी कसली चंगळ?” मी हसत विचारले.

“चंगळ नाहीतर काय. तुझ्यासमोर मी पॅन्टी काढत होते आणि तू डोळे वासून माझ्याकडे बघत होता. तुला काय काय दिसत होते ते तुलाच माहीत.”

“बस काय, आता मी तुझ्याकडेच बघणार ना. माझ्यासाठीच तू पॅन्टी काढत होतीस म्हणजे मला पुरावा द्यायला, तेव्हा पुरावा नीट बघायला हवा ना.”

“हो ठीक आहे. पण इतके टक लावून? अगदी डोळ्यातील बुबुळ बाहेर पडतील असे वाटत होते. कमीत कमी आपल्या बहि‍णीला बघतोय ह्याची थोडी लाज तरी ठेवायचीस.” तिने पुन्हा कापऱ्या स्वरात म्हटले.

“आता कसली लाज आणि कसले काय दिदी, आपल्या नात्यात आता इतकी मोकळीक आलीय की सगळी लाज लज्जा, शरम मिटून गेलीय.” मी म्हणालो.

“हे झाले तुझे विचार, पण माझे काय? मी नाही अजून तितकी बेशरम झालेय.” तिने हसून म्हटले.

“अगं तूच म्हणालीस ना, मीपण बेशरम झालेय आणि लाज-लज्जा सोडली म्हणून. तसे नसते तर तू इतके सगळे काही केले असतेस का?” मी युक्तीवाद केला.

“म्हणजे तू मला तुझ्यासारखीच नालायक बेशरम समजतोस का?” पुन्हा तिने मला दरडावून विचारले.

“नाही नाही, मला तसे नाही म्हणायचेय. माझे म्हणणे इतकेच की तूपण आता एकदम बिनधास्त झाली आहे. आपल्यात एक वेगळीच मोकळीक झाली आहे आणि त्यात खूप मजा वाटते! खरं सांग! तुला नाही का मजा वाटत? असे फ्रिली वागण्यात एक वेगळीच गंमत आहे. आय ॲम श्यूअर! तूपण एंजॉय करत असणार आपले हे अनोखे नाते, हो की नाही?”

“तसे काही अंशी तुझे म्हणणे बरोबर आहे. गंमत तर वाटतेच आणि तुझ्या सहवासात मी कोणी वेगळीच होऊन जाते. कदाचित हल्ली तुझे जिजू माझ्याबरोबर जास्त नसतात म्हणून किंवा मी त्यांना मिस करते म्हणून सुद्धा. तेव्हा तुझ्या ह्या बिनधास्त वागण्या, बोलण्याने मीपण भान विसरून जाते. बट आय मस्ट ॲडमीट, मीपण एंजॉय करते आपले हे मोकळे वागणे.” तिने कबूल करत म्हटले.

“देअर यु आर! तुलापण आवडते ना, मीपण खूप एंजॉय करतो. इन फॅक्ट, आपण अजून मोकळेपणे वागायला हवे, अजून बिनधास्त व्हायला हवे, खूप मजा येईल.” मी तिला प्रोत्साहन देत म्हणालो.

“हो ना, मग मी तुला काही विचारते, मला अगदी खरं खरं मनमोकळेपणे उत्तर दे, ओके?” तिने उत्साहाने विचारले.

“ओके डन!” मी कबूल करत म्हणालो.

दिदीचा फोटोशूट

"बंटी किती वेळा विचारले मी तुला? अरे तू इतक्या जणींचे फोटो काढतोस तर जरा माझेपण फोटो काढ ना!" प्रिया दिदीने मला म्हटले. "अगं दिदी किती फोटो काढलेत तुझे, अल्बमच्या अल्बम भरलेत." मी आश्चर्याने तिला म्हटले. "ते ठीक आहे रे, ते सगळे फॅमिली फोटो आहेत, फंक्शन फोटो आहेत. मला...

दिदीचा फोटोशूट भाग : २

ठरल्याप्रमाणे पुढच्या आठवड्यात प्रिया दिदीने मला फोन केला आणि आम्ही फोटोसेशनची वेळ ठरवली. त्याप्रमाणे मी माझा कॅमेरा आणि दोन तीन लाईट्स वगैरे जुजबी गोष्टी बरोबर घेतल्या आणि प्रिया दिदीच्या घरी गेलो. मी तिला म्हटले होते की तू वेळेच्या आधी तयार रहा म्हणजे मी आलो की लगेच...

दिदीचा फोटोशूट भाग : ३

मी नीट विचार केल्यावर मा‍झ्या लक्षात आले की हा मा‍झ्या सवयीचा परिणाम होता. एखाद्या मॉडेल्सचे फोटोसेशन करत असताना मला तिला जवळून बघायला मिळायचे. त्यांचे फोटो काढताना त्यांच्या मादक फिगरचे तसेच भरीव अवयवांचे मला व्यवस्थित दर्शन व्हायचे. मग त्यांचे मादक अंग पाहताना नकळत...

दिदीचा फोटोशूट भाग : ४

दुसर्‍या दिवशी सकाळी जेव्हा मी उठलो तेव्हा सर्वप्रथम मा‍झ्या मनात काल रात्री मी जे केले त्याचाच विचार आला. पण आश्चर्य म्हणजे रात्रीची जी अपराध्याची भावना होती ती आता तितकी जाणवत नव्हती. पण ह्या प्रकाराबद्दल जास्त विचार करायला नको असे मनाला बजावून मी उठलो आणि आवरू...

दिदीचा फोटोशूट भाग : ५

"काहीतरीच काय दिदी, तू मस्करीत बोलतेय ना?" मला विश्वासच बसत नव्हता की ती असे काही म्हणेल ह्यावर. "नाही रे मी सिरीअसली बोलतेय." पलीकडून प्रिया दिदी खळखळून हसत म्हणाली. "दिदी मी आता थोडा घाईत आहे, मी रात्री तुला फोन करतो तेव्हा आपण बोलू, ओके? चल बाय!" "ओके! बाय!" दिदी...

दिदीचा फोटोशूट भाग : ६

मी सिगारेट काढून त्याचे झुरके घेत विचार करू लागलो की का मी प्रिया दिदीचा इतका विचार करतोय? कालपासून मी प्रिया दिदीबद्दल असे कामुक विचार का करायला लागलो? काही केल्या मला त्याचे कुठलेही रास्त कारण सुचत नव्हते. शेवटी ही आपली कामवासना आहे आणि ही वासनाच आपल्याला असा विचार...

दिदीचा फोटोशूट भाग : ७

प्रिया दिदी दाखवत नव्हती की ती स्वत:हून त्या मादक पोझ देतेय. कारण काहीही झाले तरी तिला मनातून थोडे तरी ऑकवर्ड वाटत असणार की फोटो काढणारा तिचा सख्खा भाऊ आहे. पण माझे मत विचारण्याच्या बहाण्याने ती एखादी सेक्सी पोझ घ्यायची आणि मी दुजोरा दिला की ती पोझ तशीच ठेवायची....

दिदीचा फोटोशूट भाग : ८

"कसा काय रे डायरेक्ट संबंध असतो, सांग बरं मला." प्रिया दिदीने लाडिकपणे विचारले. "तो असा दिदी की ज्या मुलींची छाती म्हणजे उभार, लहान असतात किंवा एखाद्या ड्रेसमध्ये छोटे वाटतात. त्या मुली ब्राच्या आत असे पॅड लावतात. खरं तर कित्येकदा आम्ही त्यांना लावायला सांगतो म्हणजे...

दिदीचा फोटोशूट भाग : ९

"अरे नाही रे, मा‍झ्या सगळ्या अश्या काकूबाईच्या पॅन्टी आहेत. आणि मी कशाला तश्या सेक्सी सेक्सी पॅन्टीज घालू आता? त्यात ज्याने इंटरेस्ट दाखवायला पाहिजे त्या व्यक्तीला माझ्यासाठी वेळच नाही. यु नो व्हाट आय मीन." प्रिया दिदी थोड्या विषन्नपणे म्हणाली. "ओह येस! आय नो व्हाट यु...

दिदीचा फोटोशूट भाग : १०

तिचे तीच सगळे ठरवत होती आणि मला काही बोलूच देत नव्हती. मी तिच्या जवळ जात म्हणालो, "अगं पण नुसते असे रेझर वापरू का? पाणी नाही का लागणार? रेझरमध्ये अडकलेले केस काढायला." "ईऽऽ! आम्ही नाही बाई तुमच्यासारखे तसे पाणी वापरून केस काढत. हा रेझर नुसताच असा वापरायचा असतो. पण जर...

दिदीचा फोटोशूट भाग : ११

आता मा‍झ्या पॅन्टमधील कडक झालेला लंड आचके देऊन देऊन थोडे चिकट पाणी सोडायला लागला होता. माझी अंडरवेअर त्या चिकट पाण्याने नक्कीच ओली झाली होती. मा‍झ्या लंडाच्या सुपाड्यामध्ये मला प्रचंड संवेदना जाणवत होत्या. दोन मिनिटात तिच्या त्या काखेमधील सगळे केस निघाले आणि मी तिच्या...

दिदीचा फोटोशूट भाग : १२

तिच्या ब्रेसीयरच्या कपावर हलकेच हात फिरवून मी विचार करू लागलो की हेच ते कप आहेत ज्यात तिची मदमस्त छाती बंदिस्त असते. ह्याच सॅटीनच्या कपड्यात तिच्या दौलतजादा उभारांचे ओझे पेलले जाते. नकळत तिच्या ब्रेसीयरचे ते कप मी मा‍झ्या तोंडाजवळ नेले आणि एक एक करत मी त्यांचे चुंबन...

दिदीचा फोटोशूट भाग : १३

आता संध्याकाळ झाली होती तेव्हा स्टुडिओमध्ये जाण्याऐवजी मी सरळ घरी निघालो. मलापण जरा घाई झाली होती आज प्रिया दिदीचे काढलेले फोटो बघण्याची. मी तडक घरी निघून आलो आणि फ्रेश वगैरे होऊन मा‍झ्या रूममध्ये मी स्वत:ला कोंडून घेतले. मग मी प्रिया दिदीचे फोटो कॅमेऱ्यातून लॅपटॉपवर...

दिदीचा फोटोशूट भाग : १४

ते शक्य होते की नाही, ती मला झवायला देईल की नाही, तसे काही खरोखर घडेल की नाही, हे सगळे विचार मनात येत होते. पण ती इच्छा मनात खूप प्रबळ होत चालली होती. ज्या तऱ्हेने ती त्या दिवशी माझ्याशी मोकळेपणे वागली होती आणि तिने मला तिच्या मादक अंगाची बरीच झलक दिली होती, त्यावरून...

दिदीचा फोटोशूट भाग : १५

जेव्हा तिचे झाले आणि तिने शॉवर बंद केला तेव्हा मी पटकन डोके मागे घेतले. आता ती कुठल्याही क्षणी वळणार होती किंवा दरवाज्यात येणार होती तेव्हा तेथे थांबणे मला धोक्याचे वाटले आणि मी गुपचूप तिच्या रूममधून बाहेर पडलो. माझा पाय खरं तर तिच्या रूममधून निघत नव्हता व तेथेच बाहेर...

दिदीचा फोटोशूट भाग : १६

"का? माझ्याकडे तशी हाय कट पॅन्टी असू शकत नाही का?" तिने ‘हाय कट’ शब्दावर जोर देत म्हटले. "नाहीच! असती तर तू काल घातली असतीस." मी टुमणे लावले. "येऽऽऽ नुसती हाय कट नाही तर जी-स्ट्रिंग आहे म्हटले माझ्याकडे." तिने फणकाऱ्यात म्हटले. "छे! हाय कट काय आणि जी-स्ट्रिंग काय,...

दिदीचा फोटोशूट भाग : १८

"काल मी तुला विचारले होते बघ, माझी बाथरूममधली ब्रा पॅन्टी ओली झाली होती त्याबद्दल." ती म्हणाली. "हो विचारले होतेस." मी थोडा सावध झालो. "आणि तू म्हणालास की ती खाली पडली आणि ओली झाली." तिने म्हटले "हो बरोबर." मी हळू आवाजात म्हणालो. "काय बरोबर? ती कशाने ओली झाली होती? ते...

दिदीचा फोटोशूट भाग : १९

फोन चालू होता तेव्हा मी मुद्दाम प्रिया दिदीचे नाव घेऊन ‘आहहह उहहह’ करत करत लंड गाळत होतो. तिने ते ऐकले असावे की नाही कोणास ठाऊक कारण फोनवर तसे काही कळत नव्हते. तसेही मी त्याबद्दल विचार करण्याच्या मनस्थितीत नव्हतो तर मा‍झ्या वीर्य स्खलनाच्या सुखात हेलकावत होतो. हलवून...

दिदीचा फोटोशूट भाग : २०

"बरं बाई लिमीटच्या बाहेर नाही जाणार, पण लिमीटच्या आत राहून तर मजा करू शकतो. त्याला तर तुझी ना नाही ना?" मी मिश्किलपणे तिला म्हणाले. "नाही! तेवढं ठीक आहे." तीपण हसत म्हणाली. "ओके गुड! मग मला सांग, त्या दिवशी तू अंगात काही घातले होतेस की नागडी होतीस?" मी चावटपणे हसून...

दिदीचा फोटोशूट भाग : २१

"नालायक कुठला!" दिदीने प्रेमाने दटावत म्हटले. "काय करणार, तुझे फोटो बघितले की राहवत नाही." मी रोमॅन्टीक टोनमध्ये म्हणालो. "हंम्म्मऽऽऽ एक विचारू का?" दिदीने म्हटले. "एक काय, दोन विचार." "तू जेव्हा ह्या मॉडेल्सचे असे सेक्सी सेक्सी फोटोसेशन करतोस, तेव्हापण एक्साईट होत...

दिदीचा फोटोशूट भाग : २२

अरेरेरे! ती जर ड्रेसिंग टेबलच्या आरशासमोर उभी राहिली असती तर मला तिचे नग्न उभार आरशातून दिसले असते! पण ती थोडी बाजूला उभी होती तेव्हा ती आरशात दिसत नव्हती. मला तिच्या उभारांची साईडने झलक मिळत होती. मा‍झ्या पॅन्टमध्ये खळबळ व्हायला लागली आणि माझा लंड टाईट व्हायला लागला....

दिदीचा फोटोशूट भाग : २३

कंबरेच्या एका साईडने मी फोल्ड करत करत तिला फिरवत मागच्या भागात आलो. मागच्या बाजूला तिचा ड्रेस फोल्ड करताना माझी आतली बोटे तिच्या नितंबाच्या फटीत घुसत होती. त्या फटीचा गरमपणा मा‍झ्या बोटांना जाणवत होता. तिच्या नितंबाची गोलाई मा‍झ्या बोटांना जाणवत होती. मागून ड्रेस...

दिदीचा फोटोशूट भाग : २४

बसल्या बसल्या मी टीव्ही लावला आणि वेगवेगळे चॅनेल चेक करू लागलो. बरेच चॅनल चेक केल्यावर मी शेवटी झूम चॅनल चालू ठेवला. आम्ही दोघेही त्या चॅनेलवरचा प्रोग्राम बघू लागलो. कोणत्या तरी फॅशन शोचा प्रोग्राम होता. मध्ये मध्ये ते इतर प्रोग्रामची ॲड दाखवायचे. त्यात काही बिकीनी...

दिदीचा फोटोशूट भाग : २५

पॅन्ट काढल्याने अंडरवेअरमध्ये माझा लंड अजूनच उभा राहला आणि त्याचा मोठा तंबू दिसू लागला. लंड आचके देत होता तेव्हा अंडरवेअरचा तो तंबू हलत होता. ते पाहून दिदीला हसू आले आणि खिदीखिदी हसत ती म्हणाली, "तो पॅन्टमध्येच बरा होता, आता तो उसळ्याच मारायला लागलाय." "अगं पण आता...

दिदीचा फोटोशूट भाग : २६

मी चावटपणा करत माझे मधले बोट तिच्या योनिच्या चीरेत घातले आणि हळूच आतबाहेर करू लागलो. त्याने ती अजून चेकाळली आणि बेभान झाली! तिच्या योनितून रस गळू लागला आणि माझे ओठ त्यात बरबटू लागले. एका मिनिटात ती कामतृप्तीच्या शिखरावर पोहचली आणि तिचा कडेलोट झाला. गचागच कंबर हलवून ती...

error: नका ना दाजी असं छळू!!