दिदीचा फोटोशूट भाग : २६

मी चावटपणा करत माझे मधले बोट तिच्या योनिच्या चीरेत घातले आणि हळूच आतबाहेर करू लागलो. त्याने ती अजून चेकाळली आणि बेभान झाली! तिच्या योनितून रस गळू लागला आणि माझे ओठ त्यात बरबटू लागले.

एका मिनिटात ती कामतृप्तीच्या शिखरावर पोहचली आणि तिचा कडेलोट झाला. गचागच कंबर हलवून ती झडायला लागली. त्या झडण्याने प्रिया दिदीच्या योनितील रसाबरोबर तिची सगळी उत्तेजना, तिचे सगळे फ्रस्ट्रेशन बाहेर पडू लागले.

जोराने हुंकारत, चित्कारत ती झडत होती आणि तिचे अंग कडक झाले होते. ती झडताना तिची ती योनी चोखण्यात मला अनोखे सुख वाटत होते आणि माझी उत्तेजनाही प्रमाणाच्या बाहेर वाढली होती.

मी मा‍झ्या लंडाला जराही स्पर्श करत नव्हतो कारण जर त्याला स्पर्श झाला असता तर तो बाटली सारखा फुटून गळायला लागला असतात.

जवळ जवळ पाच मिनिटे माझे तोंड तिच्या योनिवर होते आणि ती आपली योनी मा‍झ्या तोंडावर घासत होती. त्या वेळेत प्रिया दिदी लागोपाठ दोन वेळा झडली होती. नंतर तिला असह्य झाले आणि तिने धाडकन अंग खाली टाकले. माझे डोके तिने आपल्या योनिवरून बाजूला केले आणि ती गलितगात्र होऊन पडून राहिली.

तिच्या निपचित पडण्याचा फायदा घेत मी हळूच उठलो आणि बेडवर उभा राहलो. मी माझे टी-शर्ट काढले आणि अंडरवेअर खाली करून काढून टाकली. आता मी पूर्ण नागडा झालो आणि माझा लंड लोखंडाच्या कांबीसारखा कडक होऊन टणटणात होता.

काही क्षणानंतर प्रिया दिदीने आपले डोळे किलकिले केले आणि नशिल्या डोळ्यांनी माझ्याकडे पाहिले. तिची नजर खाली मा‍झ्या कडक लंडावर गेली आणि तिने परत वर मा‍झ्या नजरेला नजर दिली. काही न बोलता तिने आपले पाय फाकवले आणि डोळ्याने मला मूक संमती दिली!

लंड हातात पकडून मी खाली बसलो आणि तिच्या अंगावर आलो. पूर्ण वेळ आम्ही एकमेकांच्या नजरेत नजर अडकवली होती. जसा मा‍झ्या लंडाचा सुपाडा तिच्या योनिला लागला तसे तिने आपोआप डोळे मिटले!

मी हळूच तिच्या योनिच्या पटलात सुपाडा घातला आणि तिच्या योनिचे भोक शोधले. मग तिच्या भोकात हळूहळू मी लंड घालू लागलो. जेव्हा माझा लंड अर्धा अधिक तिच्या योनित शिरला तेव्हा मी तिच्या अंगावर झोपलो. मी मा‍झ्या अंगाचा पूर्ण भार तिच्या अंगावर टाकला नाही तर माझे हात तिच्या बगलेत रोवून त्यावर माझे अंग तोलले.

माझा पूर्ण लंड प्रिया दिदीच्या योनित घालून जेव्हा आमच्या जांघा एकमेकांना भिडल्या तेव्हा मला जगातील अत्युच्च सुख मिळाल्याचा आनंद झाला! प्रिया दिदीच्या टपोऱ्या ओठांजवळ माझे ओठ जेमतेम स्पर्श करत थांबले.

तिला त्याची जाणीव झाली आणि तिने हळूच आपले डोळे उघडले. आमची दोघेही एकमेकांच्या डोळ्यात खोलवर पाहू लागलो. जे आम्ही करत होतो ते जगा वेगळे होते हे दोघांनाही जाणवत होते आणि त्याचे स्पष्टीकरण आम्ही एकमेकांच्या डोळ्यात शोधत होतो.

आम्हाला जे हवे ते कारण एकमेकांच्या डोळ्यात सापडले आणि आमचा आत्मा सुखावला! आपोआप आमचे डोळे मिटले आणि ओठ एकमेकांना भिडले. मग पुढची दहा बारा मिनिटे एका पाशवी शक्तीने आम्हा दोघांची शरीरे काबीज केली.

रानटी जनावराप्रमाणे आम्ही एकमेकांशी झुंजत होतो आणि पाशवी संभोग करत होतो. माझी बहीण, प्रिया दिदीला झवण्याच्या मा‍झ्या ज्या सुप्त कल्पना मी रंगवल्या होत्या त्या एक एक करत पूर्ण व्हायला लागल्या होत्या.

रासक्रिडा करत असलेल्या नाग नागिणीसारखे आम्ही एकमेकांना भिडलो होतो आणि बेडवर वरखाली होत झवत होतो. कुठली तरी अनाकलनीय शक्ती आमच्यात शिरली होती आणि आम्ही अमानवी कामक्रीडा करत असल्याची अनुभूति आम्हाला होत होती.

शेवटी माझी सगळी उत्तेजना, माझे सगळे फ्रस्ट्रेशन, माझी सगळी कामवासना मा‍झ्या फोर्सफूल वीर्याच्या रूपाने मी प्रिया दिदीच्या योनित सोडली आणि गळायला लागलो. माझ्याबरोबर प्रिया दिदी तिसऱ्यांदा झडत होती.

आम्ही एकमेकांना गच्च पकडून धरले होते व आमच्या जांघा एकमेकांवर इतक्या फोर्सने दाबत होतो की जणू आम्हाला एकमेकांच्या शरीरात शिरायचे आहे. आमच्या कामवासनेचा आगडोंब बाहेर पडल्यावर हवा गेलेल्या फुग्यासारखे आम्ही हलके झालो आणि आमचे अंग शांत होत गेले.

शेवटी एकमेकांना घट्ट पकडून आम्ही निपचित पडून राहलो. ग्लानिने आमचे डोळे कधी मिटले ते आम्हाला कळलेच नाही. साधारण अर्ध्या तासाने आम्ही भानावर आलो. आमच्यात काय घडले ह्याची जाणीव प्रथम आम्हाला झाली आणि आपोआप आम्ही एकमेकांपासून दूर झालो.

काही क्षण तसे पडून राहिल्यावर प्रिया दिदी उठली आणि बाथरूममध्ये गेली. मी बेडवर पडून जे काही आमच्यात झाले ते आठवू लागलो. काही मिनिटानंतर प्रिया दिदी बाहेर आली. आमची नजरानजर झाली पण तिचा चेहरा एकदम कोरा होता. मा‍झ्या मनात शंकेची पाल चुकचुकली की कदाचित तिला पश्चाताप होत असावा.

ओशाळून मी उठलो आणि तसाच बाथरूममध्ये शिरलो. लघवी वगैरे करून मी फ्रेश झालो. बाहेर येताना मा‍झ्या मनात हुरहूर होती की आता बाहेर काय होईल आणि प्रिया दिदी कसे रिॲक्ट करेल? मी बाहेर आलो आणि पाहिले की प्रिया दिदी बेडवर पडली होती.

ती बाथरूमकडेच बघत होती आणि जेव्हा मी बाहेर आलो तेव्हा आमची नजरा नजर झाली. मी बेडजवळ गेलो आणि तिच्याकडे बघत उभा राहलो. आता ती काय करेल आणि काय म्हणेल ह्याची मी वाट बघू लागलो.

जर तिला पश्चाताप झाला असेल तर मग काही खरं नव्हते. तिच्याबरोबर परत काही करायला मिळेल ह्याची शक्यता नव्हती. मला तीच भीती वाटत होती आणि त्या संभ्रमात मी उभा होतो.

प्रिया दिदीने काही क्षण माझ्याकडे पाहिले आणि आपले हात वर करून मला तिच्या मिठीत यायचे आमंत्रण दिले. मी किंचित खुश झालो आणि पटकन बेडवर चढलो आणि तिच्या मिठीत शिरून तिच्या बाजूला पडलो. तरीही मला शंका होती की ती काय करेल? म्हणून मी थोडा स्तब्धच राहलो.

तिने तोंड फिरवले आणि मा‍झ्या डोळ्यात पाहिले. मग डोळे मिटून घेत तिने आपले ओठ मा‍झ्या ओठांवर ठेवले. मी तिच्या ओठांचे चुंबन घेत तिला घट्ट मिठी मारली आणि आम्ही उत्कटपणे चुंबनाचा आनंद घेऊ लागलो.

मग पुढच्या दोन तासात आम्ही तीन वेळा मनसोक्तपणे झवलो. आमच्यात कुठलाही आडपडदा राहला नाही आणि नवविवाहीत जोडप्याप्रमाणे अनेक आसनांचा आनंद घेत आम्ही मुक्त संभोगाचे सुख घेतले.

मा‍झ्या मनातल्या सगळ्या शंका नाहिश्या झाल्या आणि एकच गोष्ट मनात पक्की उमटली की आता प्रिया दिदी माझी झाली होती, तिच्या मादक अंगाचा आस्वाद मला वाटेल तेव्हा मिळणार होता.

त्या दिवशी आम्ही ते बिकीनी मधले फोटोसेशन करू शकलो नाही. पण नंतर एका फुरसतीच्या दिवशी आम्ही ते फोटोसेशन निवांतपणे केले आणि त्या फोटोसेशनमध्ये बिकीनीचा एक एक कपडा गळून प्रिया दिदी पूर्ण नागडी झाली आणि पुढचे फोटोसेशन प्ले-बॉय मॅगझिनमध्ये देण्या लायक झाले होते.

दिदीचा फोटोशूट

"बंटी किती वेळा विचारले मी तुला? अरे तू इतक्या जणींचे फोटो काढतोस तर जरा माझेपण फोटो काढ ना!" प्रिया दिदीने मला म्हटले. "अगं दिदी किती फोटो काढलेत तुझे, अल्बमच्या अल्बम भरलेत." मी आश्चर्याने तिला म्हटले. "ते ठीक आहे रे, ते सगळे फॅमिली फोटो आहेत, फंक्शन फोटो आहेत. मला...

दिदीचा फोटोशूट भाग : २

ठरल्याप्रमाणे पुढच्या आठवड्यात प्रिया दिदीने मला फोन केला आणि आम्ही फोटोसेशनची वेळ ठरवली. त्याप्रमाणे मी माझा कॅमेरा आणि दोन तीन लाईट्स वगैरे जुजबी गोष्टी बरोबर घेतल्या आणि प्रिया दिदीच्या घरी गेलो. मी तिला म्हटले होते की तू वेळेच्या आधी तयार रहा म्हणजे मी आलो की लगेच...

दिदीचा फोटोशूट भाग : ३

मी नीट विचार केल्यावर मा‍झ्या लक्षात आले की हा मा‍झ्या सवयीचा परिणाम होता. एखाद्या मॉडेल्सचे फोटोसेशन करत असताना मला तिला जवळून बघायला मिळायचे. त्यांचे फोटो काढताना त्यांच्या मादक फिगरचे तसेच भरीव अवयवांचे मला व्यवस्थित दर्शन व्हायचे. मग त्यांचे मादक अंग पाहताना नकळत...

दिदीचा फोटोशूट भाग : ४

दुसर्‍या दिवशी सकाळी जेव्हा मी उठलो तेव्हा सर्वप्रथम मा‍झ्या मनात काल रात्री मी जे केले त्याचाच विचार आला. पण आश्चर्य म्हणजे रात्रीची जी अपराध्याची भावना होती ती आता तितकी जाणवत नव्हती. पण ह्या प्रकाराबद्दल जास्त विचार करायला नको असे मनाला बजावून मी उठलो आणि आवरू...

दिदीचा फोटोशूट भाग : ५

"काहीतरीच काय दिदी, तू मस्करीत बोलतेय ना?" मला विश्वासच बसत नव्हता की ती असे काही म्हणेल ह्यावर. "नाही रे मी सिरीअसली बोलतेय." पलीकडून प्रिया दिदी खळखळून हसत म्हणाली. "दिदी मी आता थोडा घाईत आहे, मी रात्री तुला फोन करतो तेव्हा आपण बोलू, ओके? चल बाय!" "ओके! बाय!" दिदी...

दिदीचा फोटोशूट भाग : ६

मी सिगारेट काढून त्याचे झुरके घेत विचार करू लागलो की का मी प्रिया दिदीचा इतका विचार करतोय? कालपासून मी प्रिया दिदीबद्दल असे कामुक विचार का करायला लागलो? काही केल्या मला त्याचे कुठलेही रास्त कारण सुचत नव्हते. शेवटी ही आपली कामवासना आहे आणि ही वासनाच आपल्याला असा विचार...

दिदीचा फोटोशूट भाग : ७

प्रिया दिदी दाखवत नव्हती की ती स्वत:हून त्या मादक पोझ देतेय. कारण काहीही झाले तरी तिला मनातून थोडे तरी ऑकवर्ड वाटत असणार की फोटो काढणारा तिचा सख्खा भाऊ आहे. पण माझे मत विचारण्याच्या बहाण्याने ती एखादी सेक्सी पोझ घ्यायची आणि मी दुजोरा दिला की ती पोझ तशीच ठेवायची....

दिदीचा फोटोशूट भाग : ८

"कसा काय रे डायरेक्ट संबंध असतो, सांग बरं मला." प्रिया दिदीने लाडिकपणे विचारले. "तो असा दिदी की ज्या मुलींची छाती म्हणजे उभार, लहान असतात किंवा एखाद्या ड्रेसमध्ये छोटे वाटतात. त्या मुली ब्राच्या आत असे पॅड लावतात. खरं तर कित्येकदा आम्ही त्यांना लावायला सांगतो म्हणजे...

दिदीचा फोटोशूट भाग : ९

"अरे नाही रे, मा‍झ्या सगळ्या अश्या काकूबाईच्या पॅन्टी आहेत. आणि मी कशाला तश्या सेक्सी सेक्सी पॅन्टीज घालू आता? त्यात ज्याने इंटरेस्ट दाखवायला पाहिजे त्या व्यक्तीला माझ्यासाठी वेळच नाही. यु नो व्हाट आय मीन." प्रिया दिदी थोड्या विषन्नपणे म्हणाली. "ओह येस! आय नो व्हाट यु...

दिदीचा फोटोशूट भाग : १०

तिचे तीच सगळे ठरवत होती आणि मला काही बोलूच देत नव्हती. मी तिच्या जवळ जात म्हणालो, "अगं पण नुसते असे रेझर वापरू का? पाणी नाही का लागणार? रेझरमध्ये अडकलेले केस काढायला." "ईऽऽ! आम्ही नाही बाई तुमच्यासारखे तसे पाणी वापरून केस काढत. हा रेझर नुसताच असा वापरायचा असतो. पण जर...

दिदीचा फोटोशूट भाग : ११

आता मा‍झ्या पॅन्टमधील कडक झालेला लंड आचके देऊन देऊन थोडे चिकट पाणी सोडायला लागला होता. माझी अंडरवेअर त्या चिकट पाण्याने नक्कीच ओली झाली होती. मा‍झ्या लंडाच्या सुपाड्यामध्ये मला प्रचंड संवेदना जाणवत होत्या. दोन मिनिटात तिच्या त्या काखेमधील सगळे केस निघाले आणि मी तिच्या...

दिदीचा फोटोशूट भाग : १२

तिच्या ब्रेसीयरच्या कपावर हलकेच हात फिरवून मी विचार करू लागलो की हेच ते कप आहेत ज्यात तिची मदमस्त छाती बंदिस्त असते. ह्याच सॅटीनच्या कपड्यात तिच्या दौलतजादा उभारांचे ओझे पेलले जाते. नकळत तिच्या ब्रेसीयरचे ते कप मी मा‍झ्या तोंडाजवळ नेले आणि एक एक करत मी त्यांचे चुंबन...

दिदीचा फोटोशूट भाग : १३

आता संध्याकाळ झाली होती तेव्हा स्टुडिओमध्ये जाण्याऐवजी मी सरळ घरी निघालो. मलापण जरा घाई झाली होती आज प्रिया दिदीचे काढलेले फोटो बघण्याची. मी तडक घरी निघून आलो आणि फ्रेश वगैरे होऊन मा‍झ्या रूममध्ये मी स्वत:ला कोंडून घेतले. मग मी प्रिया दिदीचे फोटो कॅमेऱ्यातून लॅपटॉपवर...

दिदीचा फोटोशूट भाग : १४

ते शक्य होते की नाही, ती मला झवायला देईल की नाही, तसे काही खरोखर घडेल की नाही, हे सगळे विचार मनात येत होते. पण ती इच्छा मनात खूप प्रबळ होत चालली होती. ज्या तऱ्हेने ती त्या दिवशी माझ्याशी मोकळेपणे वागली होती आणि तिने मला तिच्या मादक अंगाची बरीच झलक दिली होती, त्यावरून...

दिदीचा फोटोशूट भाग : १५

जेव्हा तिचे झाले आणि तिने शॉवर बंद केला तेव्हा मी पटकन डोके मागे घेतले. आता ती कुठल्याही क्षणी वळणार होती किंवा दरवाज्यात येणार होती तेव्हा तेथे थांबणे मला धोक्याचे वाटले आणि मी गुपचूप तिच्या रूममधून बाहेर पडलो. माझा पाय खरं तर तिच्या रूममधून निघत नव्हता व तेथेच बाहेर...

दिदीचा फोटोशूट भाग : १६

"का? माझ्याकडे तशी हाय कट पॅन्टी असू शकत नाही का?" तिने ‘हाय कट’ शब्दावर जोर देत म्हटले. "नाहीच! असती तर तू काल घातली असतीस." मी टुमणे लावले. "येऽऽऽ नुसती हाय कट नाही तर जी-स्ट्रिंग आहे म्हटले माझ्याकडे." तिने फणकाऱ्यात म्हटले. "छे! हाय कट काय आणि जी-स्ट्रिंग काय,...

दिदीचा फोटोशूट भाग : १७

एक दीर्घ श्वास घेऊन मी त्या पॅन्टीवरील दिदीच्या योनिचा वास नाकातून छातीत भरून घेतला. मा‍झ्या नाकातील संवेदनशील इंद्रियाला प्रिया दिदीच्या योनिच्या उग्र दर्पाची जाणीव झाली आणि कामवासनेचा एक तीव्र झोत मा‍झ्या जांघेमधील इंद्रियात सळसळून गेला! तिथल्या तिथे लंड बाहेर...

दिदीचा फोटोशूट भाग : १८

"काल मी तुला विचारले होते बघ, माझी बाथरूममधली ब्रा पॅन्टी ओली झाली होती त्याबद्दल." ती म्हणाली. "हो विचारले होतेस." मी थोडा सावध झालो. "आणि तू म्हणालास की ती खाली पडली आणि ओली झाली." तिने म्हटले "हो बरोबर." मी हळू आवाजात म्हणालो. "काय बरोबर? ती कशाने ओली झाली होती? ते...

दिदीचा फोटोशूट भाग : १९

फोन चालू होता तेव्हा मी मुद्दाम प्रिया दिदीचे नाव घेऊन ‘आहहह उहहह’ करत करत लंड गाळत होतो. तिने ते ऐकले असावे की नाही कोणास ठाऊक कारण फोनवर तसे काही कळत नव्हते. तसेही मी त्याबद्दल विचार करण्याच्या मनस्थितीत नव्हतो तर मा‍झ्या वीर्य स्खलनाच्या सुखात हेलकावत होतो. हलवून...

दिदीचा फोटोशूट भाग : २०

"बरं बाई लिमीटच्या बाहेर नाही जाणार, पण लिमीटच्या आत राहून तर मजा करू शकतो. त्याला तर तुझी ना नाही ना?" मी मिश्किलपणे तिला म्हणाले. "नाही! तेवढं ठीक आहे." तीपण हसत म्हणाली. "ओके गुड! मग मला सांग, त्या दिवशी तू अंगात काही घातले होतेस की नागडी होतीस?" मी चावटपणे हसून...

दिदीचा फोटोशूट भाग : २१

"नालायक कुठला!" दिदीने प्रेमाने दटावत म्हटले. "काय करणार, तुझे फोटो बघितले की राहवत नाही." मी रोमॅन्टीक टोनमध्ये म्हणालो. "हंम्म्मऽऽऽ एक विचारू का?" दिदीने म्हटले. "एक काय, दोन विचार." "तू जेव्हा ह्या मॉडेल्सचे असे सेक्सी सेक्सी फोटोसेशन करतोस, तेव्हापण एक्साईट होत...

दिदीचा फोटोशूट भाग : २२

अरेरेरे! ती जर ड्रेसिंग टेबलच्या आरशासमोर उभी राहिली असती तर मला तिचे नग्न उभार आरशातून दिसले असते! पण ती थोडी बाजूला उभी होती तेव्हा ती आरशात दिसत नव्हती. मला तिच्या उभारांची साईडने झलक मिळत होती. मा‍झ्या पॅन्टमध्ये खळबळ व्हायला लागली आणि माझा लंड टाईट व्हायला लागला....

दिदीचा फोटोशूट भाग : २३

कंबरेच्या एका साईडने मी फोल्ड करत करत तिला फिरवत मागच्या भागात आलो. मागच्या बाजूला तिचा ड्रेस फोल्ड करताना माझी आतली बोटे तिच्या नितंबाच्या फटीत घुसत होती. त्या फटीचा गरमपणा मा‍झ्या बोटांना जाणवत होता. तिच्या नितंबाची गोलाई मा‍झ्या बोटांना जाणवत होती. मागून ड्रेस...

दिदीचा फोटोशूट भाग : २४

बसल्या बसल्या मी टीव्ही लावला आणि वेगवेगळे चॅनेल चेक करू लागलो. बरेच चॅनल चेक केल्यावर मी शेवटी झूम चॅनल चालू ठेवला. आम्ही दोघेही त्या चॅनेलवरचा प्रोग्राम बघू लागलो. कोणत्या तरी फॅशन शोचा प्रोग्राम होता. मध्ये मध्ये ते इतर प्रोग्रामची ॲड दाखवायचे. त्यात काही बिकीनी...

दिदीचा फोटोशूट भाग : २५

पॅन्ट काढल्याने अंडरवेअरमध्ये माझा लंड अजूनच उभा राहला आणि त्याचा मोठा तंबू दिसू लागला. लंड आचके देत होता तेव्हा अंडरवेअरचा तो तंबू हलत होता. ते पाहून दिदीला हसू आले आणि खिदीखिदी हसत ती म्हणाली, "तो पॅन्टमध्येच बरा होता, आता तो उसळ्याच मारायला लागलाय." "अगं पण आता...

error: नका ना दाजी असं छळू!!