दिदीचा फोटोशूट भाग : २४

बसल्या बसल्या मी टीव्ही लावला आणि वेगवेगळे चॅनेल चेक करू लागलो. बरेच चॅनल चेक केल्यावर मी शेवटी झूम चॅनल चालू ठेवला. आम्ही दोघेही त्या चॅनेलवरचा प्रोग्राम बघू लागलो. कोणत्या तरी फॅशन शोचा प्रोग्राम होता.

मध्ये मध्ये ते इतर प्रोग्रामची ॲड दाखवायचे. त्यात काही बिकीनी शोच्या ॲडपण होत्या. प्रिया दिदी मध्ये मध्ये काही कॉमेंट्स मारत होती आणि मी तिला उत्तर देत होतो. अचानक तिने माझ्याकडे रोखून पाहिले आहे ती म्हणाली,

“यु नो बंटी आता मी इतके बोल्ड फोटोसेशन आज केले, तर मला अजून वाईल्ड फोटोसेशन करायची इच्छा झाली आहे!”

“वाईल्ड फोटोसेशन? म्हणजे नक्की कसे दिदी?” मी उत्सुकतेने विचारले.

“म्हणजे असे बिकीनी मध्ये, तोकड्या बिकीनीमध्ये, अजून जास्त एक्सपोझ करणारे.” तिने मादकपणे म्हटले.

“ओह बिकीनी मध्ये.” मी विचारात पडल्यासारखे दाखवले पण मनातून मी खुश झालो!

“येस्स. माझ्याकडे काही बिकीनी आहेत जुन्या, आपण त्यावर फोटोसेशन करूया.” तिने थोडे नाटकीपणे पॉज घेत म्हटले, “एकदम वाईल्ड! इरॉटिक!”

“ओके! माझी काही हरकत नाही पण ते फोटोसेशन वाईल्ड कसे काय? तुझ्या अंगावर ती दोन वस्त्रे असणारच ना, त्यात इरॉटिकपणा कसा येईल?” मी मुद्दाम शंका काढली.

“हो! ती वस्त्रे असतील पण थोडा वेळच. नंतर हळूहळू ती एक एक वस्त्र गळून पडतील.” तिने पुन्हा मादकपणे म्हटले.

“इज इट? साऊंड्स इंटरेस्टींग! आर यु श्युअर? कॅन यु डू दॅट?” मी मुद्दाम तिला डिवचले.

“का नाही? आता मी तुझ्यासमोर इतकी एक्सपोझ झाले आहे, तर पूर्ण एक्सपोझ का नाही होऊ शकत?” तिने निश्चयाने म्हटले.

“ओकेऽऽऽ! जर तू तयार आहेस तर मला काही प्रॉब्लेम नाही.” मी खुश होत म्हटले.

“ओके देन लेट्स डू इट टूडे नाऊ!” असे म्हणत प्रिया दिदी सोफ्यावरून उठू लागली.

“व्हाट? टूडे? नाऊ? आर यु श्युअर?” मी आश्चर्याने विचारले.

“येस्स. आय ॲम डॅम श्युअर!” तिने सोफ्यावर बसत म्हटले.

“अगं पण थांब, एक प्रॉब्लेम आहे.” मी तिला थांबवत म्हटले.

“कसला प्रॉब्लेम? बिकीनीचा? माझ्याकडे आहेत दोन तीन, एकदम मस्त! सेक्सी सेक्सी!” तिने म्हटले.

“नाही ते ठीक आहे पण त्या बिकीनीच्या खाली जे असणार त्याचा एक प्रॉब्लेम आहे.” मी हसत म्हणालो.

“म्हणजे मा‍झ्या छातीचा? काय प्रॉब्लेम आहे??” तिने शंकेने विचारले.

“नाही छातीचा नाही, खालच्या पॅन्टीच्या आतला.” मी तिच्या जांघेत इशारा करत म्हटले.

“पॅन्टीच्या आतला? कसला?” तिने शंकेने विचारले आणि तिला काही सुचले तेव्हा ती लाजत म्हणाली, “ओह म्हणजे मी उत्तेजित झाले तर खाली ओली, त्याबद्दल?”

“नाही नाही तो नाही. पण मघाशी मी तो सलवार आत फोल्ड करत होतो तेव्हा मा‍झ्या बोटांना तुझ्या आतील केसांचा स्पर्श झाला होता. तो प्रॉब्लेम आहे.” मी हसून म्हणालो.

“त्याचा काय प्रॉब्लेम?” प्रिया दिदीने लाजत विचारले.

“नाही, एक तर तुझ्या पॅन्टीच्या कडेमधून ते बाहेर दिसतील. दुसरे असे की तू म्हणतेस ती पॅन्टी नंतर गळून पडेन, मग ते केस खूपच दिसतील. यु नो! ते कसे वाटेल? आय डोंट थिंक सो, ते चांगले दिसेल.” मी आडून आडून तिला सांगितले.

“ओह आय सी!” प्रिया दिदी विचारात पडली, “मी त्याचा विचार केलाच नाही.”

“पण दिदी इतकी कशी केस वाढवून ठेवलीत तिथली? म्हणजे तू साफ नाही करत काय?” मी चाचपत विचारले.

“करते रे पण हल्ली काही दिवस वेळच मिळाला नाही. तसेही तुझे जिजू हल्ली जास्त नसतात, मग मीपण साफ करण्यात जास्त इंटरेस्ट घेत नाही.” तिने लाजून खुलासा केला.

“आय सी! पण तू घरात क्लिन करतेस की बाहेर पार्लरमध्ये?” मी चावटपणे हसत विचारले.

“छे! बाहेर कोणी करत नाही, मी घरीच करते.” ती पुन्हा लाजत म्हणाली.

“अच्छा! मला वाटले बाहेर पार्लरमध्ये करतात. पण तू स्वत:च करतेस की जिजू करतात?”

“आधी आधी जिजू करायचे तुझे, पण आता ते कुठे असतात? असले तरी त्यांना पहिल्यासारखा इंटरेस्ट नसतो. तेव्हा मीच स्वत: करते. पण मला ते नीट जमत नाही म्हणून मी कंटाळा करते.” तिने पुन्हा लाजत खुलासा केला.

“हंम्म्मऽऽऽ आता काय करायचे ते बघ, मला नाही वाटत ते केस ठेवून मस्त फोटो येतील.” मी साळसूदपणे म्हणालो.

तसे बोलून मी तिला सुचवत होतो की ते केस काढणे खूप जरूरीचे होते आणि ते केस काढायला तिला जमत नसेल किंवा कंटाळा येत असेल. तर मी ते काढायला मदत करू शकत होतो. तिच्या डोक्यात ते येईल ह्या आशेने मी तिच्याकडे बघू लागलो.

ती खाली मान घालून विचार करत होती. तिच्या डोक्यात ते आले बहुतेक कारण पटकन तिने मान वर करून माझ्याकडे उत्साहाने पाहिले! मी ते ताडले पण चेहर्‍यावर अजिबात काही आनंद दाखवला नाही आणि ठोकळ्यासारखा तिच्याकडे पहायला लागलो. तिने चावटपणे हसत मला म्हटले,

“कदाचित आजही तू मला मदत करू शकतोस.”

“मी? मी काय मदत करू?” मी जणू त्या गावचाच नाही असा आव आणून म्हटले.

“अहाहाहा! असे विचारतोस जसे काही माहीतच नाही.” तिने ते ओळखून हसत म्हटले.

“तू काय बोलतेयस दिदी? जरा स्पष्ट सांग ना.” मी कसेबसे हसू दाबत चेहरा सरळ ठेवत विचारले.

“अरे ठोंब्या, स्पष्ट सांगायचे म्हणजे तू माझे ते केस काढ, जसे त्या दिवशी मा‍झ्या काखेतले काढले होते तसे.” तिने बेधडक म्हटले.

“मीऽऽऽ? तुझे खालचे केस काढू? आर यु श्युअर?” मी फार मोठा धक्का बसल्याचे नाटक करत विचारले. पण माझा नाटकीपणा तिच्या लक्षात आलाच.

“काय नाटक करत विचारतोय, जणू काही जगा वेगळे काहीतरी ऐकलेस. मनात लड्डू फुटत असतील, हो ना?” असे म्हणून ती हसायला लागली आणि मलाही हसू आवरले नाही.

“नाही, पण खरंच दिदी काखेतले केस काढणे वेगळे आणि तिथले खालचे केस काढणे वेगळे. तो भाग तुला माझ्यासमोर उघडा करावा लागेल.”

“हो! ते तर आहेच, पण मला नाही काही वाटणार.” तिने बेफिकिरीने म्हटले.

“पण मला वाटू शकते ना. तुझा तो एकच भाग असा आहे जो आत्तापर्यंत मा‍झ्या समोर उघड झालेला नाही म्हणजे स्वत:च्या भावासमोर तुझी योनी उघडी करायची म्हणजे.”

“त्यात काय एवढं? माझा तुझ्यावर विश्वास आहे.” ती म्हणाली.

“तरीही पण माझा माझ्यावर नाही, तुझा तो भाग बघून मला काही झाले तर?” मी मुद्दाम म्हणालो.

“तुला काय होणार? उत्तेजितच होशील ना? मग होऊ दे.”

“आणि मी काही चावटपणा केला तर?” मी सूचकपणे म्हणालो.

“केला तर कर, माझी काही हरकत नाही.”

“आणि तो चावटपणा भलत्याच थराला गेला तर? आणि मी स्वत:ला कंट्रोल नाही करू शकलो तर?”

“तर काय? रेप तर नाही ना करणार तू?” तिने उलट मला बिनधास्त विचारले.

“छे काहीतरीच काय, तसे काही कसे करेन मी?”

“मग झाले तर कशाला काळजी करायची मग? चल आत, उगाच वेळ वाया घालवू नकोस!” असे बोलून ती उठली.

“ओके! लेट्स गो.” आनंदाने असे बोलत मीपण उठलो.

नेहमीसारखी ती पुढे चालू लागली आणि मी तिच्या मागून तिच्या मागच्या भागावर नजर ठेवत चालू लागलो. काही पावले पुढे गेल्यावर दिदीने मला म्हटले,

“तू एका बाऊलमध्ये पाणी घेऊन ये, तोपर्यंत मी रेझर वगैरे काढून ठेवते.”

असे बोलून ती तिच्या बेडरूममध्ये गेली आणि मी किचनमध्ये गेलो.

एक बाऊल घेऊन मी त्यामध्ये थोडे कोमट पाणी घेतले आणि लगबगीने तिच्या बेडरूममध्ये आलो. दिदी ड्रेसिंग टेबलच्या ड्रॉवरमधून रेझर काढत होती. रेझर घेऊन ती बेडजवळ आली आणि त्यावर बसली.

माझ्याकडे ती मादकपणे बघत होती आणि हातात रेझर खेळवत होती. मी चेअर घेऊन तिच्या जवळ येऊन बेड जवळ ठेवली आणि त्यावर बाऊल ठेवून मी इकडे तिकडे पाहिले.

ड्रेसिंग टेबल जवळ जाऊन मी एक छोटा टॉवेल, एक रूमाल आणि एक न्यूजपेपर घेतला आणि ह्या वस्तू आणून चेअरवर ठेवल्या. तो रूमाल मी बाऊलमधील पाण्यात भिजवला आणि त्यामधील पाणी काढून तो बाजूला ठेवला. लागणाऱ्या सगळ्या वस्तू घेऊन झाल्यावर मी येऊन बेडवर बसलो.

दिदीने पाय वर घेतले आणि ती मागे सरकली. मागे असलेले एक दोन पिलो तिने एकावर एक ठेवले आणि त्यावर पडून ती रिलॅक्स झाली. मी तिच्या समोर बेडवर बसलो होतो.

ती वेळ आली होती ज्याची मी अपेक्षा करत होतो. प्रिया दिदी माझ्यासमोर जवळ जवळ नग्न झालेली होती पण आता तिच्या योनिवरील केस काढताना तिचा तो सगळ्यात प्रायव्हेट पार्टही माझ्यासमोर उघडा होणार होता. असा पार्ट जो कुठलीही बहीण आपल्या भावासमोर उघडा करणार नाही.

बहि‍णीचा तो भाग जो कुठल्याही भावाला बघायला मिळणे शक्य नव्हते. मला प्रिया दिदीचा तो भाग नुसता बघायला मिळणार नव्हता तर त्याला स्पर्श करायला मिळणार होता. झालेच तर अजून काही काही करायला मिळणार होते. त्या विचारांनीच माझी कामोत्तेजना उसळ्या मारायला लागली.

माझा लंड पॅन्टमध्ये एकदम कडक झाला होता आणि त्याचा फुगीरपणा पॅन्टवरून सरळ सरळ दिसत होता. दिदीच्या ते लक्षात आले असावे पण ती त्याकडे बघत नव्हती तर वर मा‍झ्या नजरेला नजर देऊन रोखून बघत होती.

तिचे लक्ष मा‍झ्या लंडाकडे वेधावे म्हणून मी मा‍झ्या लंडाला हात लावला आणि उगाच तो पॅन्टमध्ये ॲडजस्ट केला. अपेक्षेप्रमाणे दिदीचे लक्ष खाली त्या उंचवट्यावर गेले. क्षणभर तिने त्याच्याकडे पाहिले आणि वर माझ्याकडे पाहिले. मी ओशाळवाणे हसलो आणि तीपण चावटपणे हसली. मी खांदे उडवत म्हणालो,

“कान्ट हेल्प इट! मला जे बघायला मिळणार आहे, त्याच्या कल्पनेनेच माझी ही अवस्था झाली आहे! आय होप यु कॅन अंडरस्टॅन्ड!” मी खुलासा केला.

“येस आय अंडरस्टॅन्ड! इट्स ओके, आय डोंट माईंड!” तिने हसून म्हटले.

“पण मला ना थोडा त्रास होतोय, म्हणजे तो एकदम कडक झालाय, तेव्हा पॅन्टमध्ये जखडल्यासारखे होतेय.”

“हंम्मऽऽऽऽ मग काय करायचे आता त्याला?” दिदीने सूचकपणे विचारले.

“नाही म्हणजे तुझी काही हरकत नसेल तर?” मी चाचरत बोललो, “तर मी पॅन्ट काढून ठेवू का? मला जरा कंफर्टेबल वाटेल.”

“हंम्म्मऽऽऽ तुझा विचार काय आहे? इरादा नेक तो है ना?” दिदीने मिश्किलपणे विचारले.

“बस काय दिदी ऑफकोर्स नेक है! पण तुला जर काही शंका वाटत असेल तर राहू दे.” मी मुद्दाम म्हणालो.

“इट्स ओके, तू काढ पॅन्ट.” तिने पटकन म्हटले.

मी पटकन बेडवरून खाली उतरलो आणि भराभर पॅन्ट काढू लागलो, या भीतीने की न जाणो तिने विचार बदलला आणि नको काढू म्हणाली तर? मी पॅन्ट काढली आणि बाजूला टाकली.

दिदीचा फोटोशूट

"बंटी किती वेळा विचारले मी तुला? अरे तू इतक्या जणींचे फोटो काढतोस तर जरा माझेपण फोटो काढ ना!" प्रिया दिदीने मला म्हटले. "अगं दिदी किती फोटो काढलेत तुझे, अल्बमच्या अल्बम भरलेत." मी आश्चर्याने तिला म्हटले. "ते ठीक आहे रे, ते सगळे फॅमिली फोटो आहेत, फंक्शन फोटो आहेत. मला...

दिदीचा फोटोशूट भाग : २

ठरल्याप्रमाणे पुढच्या आठवड्यात प्रिया दिदीने मला फोन केला आणि आम्ही फोटोसेशनची वेळ ठरवली. त्याप्रमाणे मी माझा कॅमेरा आणि दोन तीन लाईट्स वगैरे जुजबी गोष्टी बरोबर घेतल्या आणि प्रिया दिदीच्या घरी गेलो. मी तिला म्हटले होते की तू वेळेच्या आधी तयार रहा म्हणजे मी आलो की लगेच...

दिदीचा फोटोशूट भाग : ३

मी नीट विचार केल्यावर मा‍झ्या लक्षात आले की हा मा‍झ्या सवयीचा परिणाम होता. एखाद्या मॉडेल्सचे फोटोसेशन करत असताना मला तिला जवळून बघायला मिळायचे. त्यांचे फोटो काढताना त्यांच्या मादक फिगरचे तसेच भरीव अवयवांचे मला व्यवस्थित दर्शन व्हायचे. मग त्यांचे मादक अंग पाहताना नकळत...

दिदीचा फोटोशूट भाग : ४

दुसर्‍या दिवशी सकाळी जेव्हा मी उठलो तेव्हा सर्वप्रथम मा‍झ्या मनात काल रात्री मी जे केले त्याचाच विचार आला. पण आश्चर्य म्हणजे रात्रीची जी अपराध्याची भावना होती ती आता तितकी जाणवत नव्हती. पण ह्या प्रकाराबद्दल जास्त विचार करायला नको असे मनाला बजावून मी उठलो आणि आवरू...

दिदीचा फोटोशूट भाग : ५

"काहीतरीच काय दिदी, तू मस्करीत बोलतेय ना?" मला विश्वासच बसत नव्हता की ती असे काही म्हणेल ह्यावर. "नाही रे मी सिरीअसली बोलतेय." पलीकडून प्रिया दिदी खळखळून हसत म्हणाली. "दिदी मी आता थोडा घाईत आहे, मी रात्री तुला फोन करतो तेव्हा आपण बोलू, ओके? चल बाय!" "ओके! बाय!" दिदी...

दिदीचा फोटोशूट भाग : ६

मी सिगारेट काढून त्याचे झुरके घेत विचार करू लागलो की का मी प्रिया दिदीचा इतका विचार करतोय? कालपासून मी प्रिया दिदीबद्दल असे कामुक विचार का करायला लागलो? काही केल्या मला त्याचे कुठलेही रास्त कारण सुचत नव्हते. शेवटी ही आपली कामवासना आहे आणि ही वासनाच आपल्याला असा विचार...

दिदीचा फोटोशूट भाग : ७

प्रिया दिदी दाखवत नव्हती की ती स्वत:हून त्या मादक पोझ देतेय. कारण काहीही झाले तरी तिला मनातून थोडे तरी ऑकवर्ड वाटत असणार की फोटो काढणारा तिचा सख्खा भाऊ आहे. पण माझे मत विचारण्याच्या बहाण्याने ती एखादी सेक्सी पोझ घ्यायची आणि मी दुजोरा दिला की ती पोझ तशीच ठेवायची....

दिदीचा फोटोशूट भाग : ८

"कसा काय रे डायरेक्ट संबंध असतो, सांग बरं मला." प्रिया दिदीने लाडिकपणे विचारले. "तो असा दिदी की ज्या मुलींची छाती म्हणजे उभार, लहान असतात किंवा एखाद्या ड्रेसमध्ये छोटे वाटतात. त्या मुली ब्राच्या आत असे पॅड लावतात. खरं तर कित्येकदा आम्ही त्यांना लावायला सांगतो म्हणजे...

दिदीचा फोटोशूट भाग : ९

"अरे नाही रे, मा‍झ्या सगळ्या अश्या काकूबाईच्या पॅन्टी आहेत. आणि मी कशाला तश्या सेक्सी सेक्सी पॅन्टीज घालू आता? त्यात ज्याने इंटरेस्ट दाखवायला पाहिजे त्या व्यक्तीला माझ्यासाठी वेळच नाही. यु नो व्हाट आय मीन." प्रिया दिदी थोड्या विषन्नपणे म्हणाली. "ओह येस! आय नो व्हाट यु...

दिदीचा फोटोशूट भाग : १०

तिचे तीच सगळे ठरवत होती आणि मला काही बोलूच देत नव्हती. मी तिच्या जवळ जात म्हणालो, "अगं पण नुसते असे रेझर वापरू का? पाणी नाही का लागणार? रेझरमध्ये अडकलेले केस काढायला." "ईऽऽ! आम्ही नाही बाई तुमच्यासारखे तसे पाणी वापरून केस काढत. हा रेझर नुसताच असा वापरायचा असतो. पण जर...

दिदीचा फोटोशूट भाग : ११

आता मा‍झ्या पॅन्टमधील कडक झालेला लंड आचके देऊन देऊन थोडे चिकट पाणी सोडायला लागला होता. माझी अंडरवेअर त्या चिकट पाण्याने नक्कीच ओली झाली होती. मा‍झ्या लंडाच्या सुपाड्यामध्ये मला प्रचंड संवेदना जाणवत होत्या. दोन मिनिटात तिच्या त्या काखेमधील सगळे केस निघाले आणि मी तिच्या...

दिदीचा फोटोशूट भाग : १२

तिच्या ब्रेसीयरच्या कपावर हलकेच हात फिरवून मी विचार करू लागलो की हेच ते कप आहेत ज्यात तिची मदमस्त छाती बंदिस्त असते. ह्याच सॅटीनच्या कपड्यात तिच्या दौलतजादा उभारांचे ओझे पेलले जाते. नकळत तिच्या ब्रेसीयरचे ते कप मी मा‍झ्या तोंडाजवळ नेले आणि एक एक करत मी त्यांचे चुंबन...

दिदीचा फोटोशूट भाग : १३

आता संध्याकाळ झाली होती तेव्हा स्टुडिओमध्ये जाण्याऐवजी मी सरळ घरी निघालो. मलापण जरा घाई झाली होती आज प्रिया दिदीचे काढलेले फोटो बघण्याची. मी तडक घरी निघून आलो आणि फ्रेश वगैरे होऊन मा‍झ्या रूममध्ये मी स्वत:ला कोंडून घेतले. मग मी प्रिया दिदीचे फोटो कॅमेऱ्यातून लॅपटॉपवर...

दिदीचा फोटोशूट भाग : १४

ते शक्य होते की नाही, ती मला झवायला देईल की नाही, तसे काही खरोखर घडेल की नाही, हे सगळे विचार मनात येत होते. पण ती इच्छा मनात खूप प्रबळ होत चालली होती. ज्या तऱ्हेने ती त्या दिवशी माझ्याशी मोकळेपणे वागली होती आणि तिने मला तिच्या मादक अंगाची बरीच झलक दिली होती, त्यावरून...

दिदीचा फोटोशूट भाग : १५

जेव्हा तिचे झाले आणि तिने शॉवर बंद केला तेव्हा मी पटकन डोके मागे घेतले. आता ती कुठल्याही क्षणी वळणार होती किंवा दरवाज्यात येणार होती तेव्हा तेथे थांबणे मला धोक्याचे वाटले आणि मी गुपचूप तिच्या रूममधून बाहेर पडलो. माझा पाय खरं तर तिच्या रूममधून निघत नव्हता व तेथेच बाहेर...

दिदीचा फोटोशूट भाग : १६

"का? माझ्याकडे तशी हाय कट पॅन्टी असू शकत नाही का?" तिने ‘हाय कट’ शब्दावर जोर देत म्हटले. "नाहीच! असती तर तू काल घातली असतीस." मी टुमणे लावले. "येऽऽऽ नुसती हाय कट नाही तर जी-स्ट्रिंग आहे म्हटले माझ्याकडे." तिने फणकाऱ्यात म्हटले. "छे! हाय कट काय आणि जी-स्ट्रिंग काय,...

दिदीचा फोटोशूट भाग : १७

एक दीर्घ श्वास घेऊन मी त्या पॅन्टीवरील दिदीच्या योनिचा वास नाकातून छातीत भरून घेतला. मा‍झ्या नाकातील संवेदनशील इंद्रियाला प्रिया दिदीच्या योनिच्या उग्र दर्पाची जाणीव झाली आणि कामवासनेचा एक तीव्र झोत मा‍झ्या जांघेमधील इंद्रियात सळसळून गेला! तिथल्या तिथे लंड बाहेर...

दिदीचा फोटोशूट भाग : १८

"काल मी तुला विचारले होते बघ, माझी बाथरूममधली ब्रा पॅन्टी ओली झाली होती त्याबद्दल." ती म्हणाली. "हो विचारले होतेस." मी थोडा सावध झालो. "आणि तू म्हणालास की ती खाली पडली आणि ओली झाली." तिने म्हटले "हो बरोबर." मी हळू आवाजात म्हणालो. "काय बरोबर? ती कशाने ओली झाली होती? ते...

दिदीचा फोटोशूट भाग : १९

फोन चालू होता तेव्हा मी मुद्दाम प्रिया दिदीचे नाव घेऊन ‘आहहह उहहह’ करत करत लंड गाळत होतो. तिने ते ऐकले असावे की नाही कोणास ठाऊक कारण फोनवर तसे काही कळत नव्हते. तसेही मी त्याबद्दल विचार करण्याच्या मनस्थितीत नव्हतो तर मा‍झ्या वीर्य स्खलनाच्या सुखात हेलकावत होतो. हलवून...

दिदीचा फोटोशूट भाग : २०

"बरं बाई लिमीटच्या बाहेर नाही जाणार, पण लिमीटच्या आत राहून तर मजा करू शकतो. त्याला तर तुझी ना नाही ना?" मी मिश्किलपणे तिला म्हणाले. "नाही! तेवढं ठीक आहे." तीपण हसत म्हणाली. "ओके गुड! मग मला सांग, त्या दिवशी तू अंगात काही घातले होतेस की नागडी होतीस?" मी चावटपणे हसून...

दिदीचा फोटोशूट भाग : २१

"नालायक कुठला!" दिदीने प्रेमाने दटावत म्हटले. "काय करणार, तुझे फोटो बघितले की राहवत नाही." मी रोमॅन्टीक टोनमध्ये म्हणालो. "हंम्म्मऽऽऽ एक विचारू का?" दिदीने म्हटले. "एक काय, दोन विचार." "तू जेव्हा ह्या मॉडेल्सचे असे सेक्सी सेक्सी फोटोसेशन करतोस, तेव्हापण एक्साईट होत...

दिदीचा फोटोशूट भाग : २२

अरेरेरे! ती जर ड्रेसिंग टेबलच्या आरशासमोर उभी राहिली असती तर मला तिचे नग्न उभार आरशातून दिसले असते! पण ती थोडी बाजूला उभी होती तेव्हा ती आरशात दिसत नव्हती. मला तिच्या उभारांची साईडने झलक मिळत होती. मा‍झ्या पॅन्टमध्ये खळबळ व्हायला लागली आणि माझा लंड टाईट व्हायला लागला....

दिदीचा फोटोशूट भाग : २३

कंबरेच्या एका साईडने मी फोल्ड करत करत तिला फिरवत मागच्या भागात आलो. मागच्या बाजूला तिचा ड्रेस फोल्ड करताना माझी आतली बोटे तिच्या नितंबाच्या फटीत घुसत होती. त्या फटीचा गरमपणा मा‍झ्या बोटांना जाणवत होता. तिच्या नितंबाची गोलाई मा‍झ्या बोटांना जाणवत होती. मागून ड्रेस...

दिदीचा फोटोशूट भाग : २५

पॅन्ट काढल्याने अंडरवेअरमध्ये माझा लंड अजूनच उभा राहला आणि त्याचा मोठा तंबू दिसू लागला. लंड आचके देत होता तेव्हा अंडरवेअरचा तो तंबू हलत होता. ते पाहून दिदीला हसू आले आणि खिदीखिदी हसत ती म्हणाली, "तो पॅन्टमध्येच बरा होता, आता तो उसळ्याच मारायला लागलाय." "अगं पण आता...

दिदीचा फोटोशूट भाग : २६

मी चावटपणा करत माझे मधले बोट तिच्या योनिच्या चीरेत घातले आणि हळूच आतबाहेर करू लागलो. त्याने ती अजून चेकाळली आणि बेभान झाली! तिच्या योनितून रस गळू लागला आणि माझे ओठ त्यात बरबटू लागले. एका मिनिटात ती कामतृप्तीच्या शिखरावर पोहचली आणि तिचा कडेलोट झाला. गचागच कंबर हलवून ती...

error: नका ना दाजी असं छळू!!