दिदीचा फोटोशूट भाग : २

ठरल्याप्रमाणे पुढच्या आठवड्यात प्रिया दिदीने मला फोन केला आणि आम्ही फोटोसेशनची वेळ ठरवली. त्याप्रमाणे मी माझा कॅमेरा आणि दोन तीन लाईट्स वगैरे जुजबी गोष्टी बरोबर घेतल्या आणि प्रिया दिदीच्या घरी गेलो.

मी तिला म्हटले होते की तू वेळेच्या आधी तयार रहा म्हणजे मी आलो की लगेच फोटोसेशन चालू करू पण मी तिच्या घरी पोहचलो आणि तिने दरवाजा उघडला तर ती गाऊनवरच होती!

“हे काय दिदी, तू अजून तयार नाहीस?” मी आत शिरत आश्चर्याने विचारले.

“अरे होते रे लगेच तयार, मी तुझीच वाट पहात होते.” प्रिया दिदीने दरवाजा लावत म्हटले.

“अगं मी येणार हे तुला माहीत होते ना, त्यात वाट काय बघायची?” मी नवलाने म्हणत सोफ्याजवळ आलो आणि मा‍झ्या हातातील लाईट, स्टॅन्ड वगैरे सोफ्यावर ठेवले.

“अरे वाट बघत होते अशासाठी की मी थोडी कन्फ्यूज होते, फोटोसेशनला कुठली साडी नेसू म्हणून. तू जरा बेडरूममध्ये चल आणि सांग मला मी कोणती साडी नेसू ते.” दिदीने माझा हात धरून मला खेचत आत नेत म्हटले.

“अगं त्यात काय एवढे? नेसायची कुठलीही छान साडी.” मी तिच्या मागे चालत म्हटले.

“ते ठीक आहे रे, पण तू माझ्यापेक्षा जास्त परफेक्ट सांगू शकशील कुठली साडी फोटोसेशनमध्ये छान दिसेल ते.” मी तिच्या मागे येतोय हे पाहून तिने माझा हात सोडला आणि लगबगीने मा‍झ्या पुढे चालायला लागली.

आम्ही दोघे तिच्या बेडरूममध्ये आलो. तिने आपले वार्डरोब उघडले आणि एक एक करत हॅन्गरच्या साड्या ती बाहेर काढून मला दाखवू लागली. ती काठापदराच्या साड्या दाखवत होती म्हणून मी तिला मिश्किलपणे म्हणालो,

“अगं तू कुठे लग्नाला का पूजेला चाललीय? ह्या अश्या काकूबाईच्या साड्या का दाखवतेय?”

“बघितलंस! म्हणून मी साडी घालून तयार झाले नाही, मला वाटलेच की मी घातलेली साडी तुला आवडणार नाही म्हणून.” प्रिया दिदीने हसून उत्तर दिले.

“अगं जरा शिफॉनच्या साड्या दाखव ना.” मी म्हणालो.

“हंम्म्म माझ्याकडे शिफॉनच्या साड्या जास्त नाहीत, दोन तीनच आहे.” असे म्हणून प्रिया दिदी तिच्या शिफॉनच्या साड्या दाखवायला लागली.

“अगं मग नवीन घ्यायच्या ना, तुला माहीत होते ना तुला फोटो काढायचेत ते.” मी तिच्या शिफॉनच्या साड्या बघत म्हटले.

“अरे मी विसरले! आता पुढच्या वेळी नवीन साडी घेईन. आता ह्यातलीच एखादी सिलेक्ट कर.” प्रिया दिदी तिच्या साड्या मला दाखवत म्हणाली.

“पुढच्या वेळी म्हणजे? तुला पुन्हा तुझे फोटोसेशन करायचेय?” मी किंचित आश्चर्याने विचारले.

“मग आता एकदा फोटो काढून माझे मन भरणार आहे का?” तिने हसत म्हटले.

“अगं पण.” मी काहीतरी बोलायला गेलो तर.

“हुंऽऽऽ! आता लगेच तक्रार नको करूस, मला वेळ नाही म्हणून,” दिदीने किंचित गाल फुगवत म्हटले, “तुला सवड असेल तसे मी फोटो काढून घेईन तुझ्याकडून.”

तिचा चेहरा पाहून मला हसूं फुटले!

“अगं नाही! बरे ठीक आहे! तू ही राणी कलरची साडी नेस, छान दिसेल फोटोसेशनमध्ये.” मी एक डार्क राणी कलरची साडी निवडत म्हटले.

“हम्म्म म्हणजे फोटोसेशनमध्येच छान दिसेल, मा‍झ्या अंगावर नाही?” पुन्हा तिने गाल फुगवत किंचित मिश्किलपणे विचारले.

“नाही नाही! तुझ्या अंगावरपण छानच दिसेल. आणि अंगावर छान दिसेल तेव्हाच फोटो मध्ये छान येईल.” मी तिला हसून डोळा मारत म्हटले.

मी तसे म्हणल्यावर तिची कळी खुलली आणि ती दिलखुलासपणे हसली. कपाटातून साडीचा ब्लाउज काढत तिने कपाट बंद केले आणि तिने हसत मला विचारले,

“फोटो कुठे काढूया? येथेच की बाहेर हॉलमध्ये??”

“येथे कुठे? येथे खूप पसारा आहे, आपण बाहेर हॉलमध्ये काढूयात.” मी आजूबाजूला पहात म्हटले.

“ठीक आहे! मग तू बाहेर हॉलमध्ये तयारी करून ठेव, मी दहा मिनिटात तयार होऊन येते.” प्रिया दिदीने उत्साहाने मला म्हटले.

“लवकर ये हं, जास्त वेळ लावू नकोस.” मी तिला ताकीद देत म्हटले आणि बाहेर आलो.

हॉलमध्ये आल्यावर मी लाईट्स वगैरे स्टॅन्डला लावून तयारी केली. मला माहीत होते की कमीत कमी अर्धा तास घेतल्याशिवाय ती बाहेर येणार नव्हती, तेव्हा कॅमेरा वगैरे तयार ठेवून मी आरामात सोफ्यावर बसलो आणि टीव्ही चालू केला.

मी एफ टिव्हीचा चॅनल लावून पहात बसलो. ह्या चॅनलवर मध्ये मध्ये एखाद्या मॉडेलचे केलेले फोटोसेशन दाखवायचे जे मी आवडीने बघायचो. ग्लॅमर क्षेत्रातील फेमस फोटोग्राफर कसे फोटोसेशन करतात हे त्यात पहायला मिळायचे आणि त्यातून बऱ्याच टिप्स सुद्धा मिळायच्या. पण त्या वेळेत त्यांनी एकही फोटोसेशन दाखवले नाही.

मग मी झूम चॅनल लावला. त्यावर काही इंडियन डिझाईनरचे समर क्लॉथ कलेक्शन ते दाखवत होते. थोडेसे अंगप्रदर्शन करणारे ड्रेसेस घालून एका मागोमाग एक सेक्सी मॉडेल्स येत होत्या आणि घायाळ करून जात होत्या.

सगळ्या मॉडेल्स इंडियन होत्या आणि अंगाने भरलेल्या होत्या. त्यांच्या कॉस्च्यूम मधून त्यांच्या मादक अंगाची थोडीफार झलक दिसायची. ते बघायलाही मला मजा वाटत होती. ते पाहून नकळत मी उत्तेजित व्हायला लागलो आणि माझा लंड थोडा टाईट झाला! मला तो पॅन्टमध्ये थोडा ॲडजस्ट करावा लागला जेणे करून माझी उत्तेजना दिसू नये म्हणून.

तो प्रोग्राम बघण्यात मी इतका मग्न झालो होतो की प्रिया दिदी तयार होऊन कधी मा‍झ्या बाजूला येऊन उभी राहिली ते मला समजलेच नाही. तिने थोडेसे खाकरून माझे लक्ष वेधून घेतले. मान वळवून मी तिला पाहिले आणि पटकन गडबडत म्हणालो,

“अरे तू केव्हा आलीस? मला कळलेच नाही.”

“मला येऊन चांगली दोन मिनिटे झालीय. आणि कळेल कसे? तू खूपच मग्न होऊन बघत होतास.” प्रिया दिदी चावटपणे हसत म्हणाली.

“नाही नाही,” मी ओशाळत उत्तर दिले आणि सावरून बसत म्हणालो, “असाच टाईमपास करत होतो.”

“हो का, पण त्या मॉडेल्सना जास्तच निरखून बघत होतास तू?” तिने पुन्हा चावटपणे म्हटले.

“नाही! कुठे? ते मी त्यांना कसे शूट करत होते ते निरखून बघत होतो. ह्यातूनच फोटोग्राफीच्या बऱ्याच टिप्स मिळत असतात.” मी खुलासा केला.

“अरे हो रे, मिळत असतील टिप्स. पण तू त्या मॉडेल्सचे सौंदर्य न्याहाळत होतास असे जरी बोललास तर काय मी तुला ओरडणार थोडीच आहे?”

“तसे नाही दिदी.” मी पुढे बोलायला गेलो तर.

“ओह कम ऑन बंटी, कशाला मला सांगायला लाजतोस? त्या मॉडेल्स एकदम सेक्सी दिसतायेत. आता तुझ्यासारखा तरूण त्यांना न्याहाळणार नाही तर कोण बघणार?” दिदी हसत म्हणाली.

“बरं बाई मी कबूल करतो, मी त्या मॉडेल्सनाच बघत होतो, खुश?” शेवटी मी हसून कबूल करत म्हणालो, “चल आता आपली फोटोग्राफी चालू करू.”

“हो हो, चल ना. मी कुठे उभी राहू?” दिदीने उत्साहाने हसत विचारले.

मग मी तिला हॉलच्या एका बाजूला असलेल्या मोकळ्या भिंतीजवळ नेले ज्यावर काहीही नव्हते. तेथे तिला उभी करून मी फोटोग्राफीसाठी काही आवश्यक टिप्स तिला दिल्या. साधारणतः पोझ कश्या घ्यायच्या आणि चेहर्‍यावर कसे हावभाव ठेवायचे हे थोडेसे तिला करून दाखवले. तिच्या ते लक्षात आल्यावर तिने हसून पोझ घ्यायला सुरुवात केली.

मी मागे जाऊन पटापट लाईट्स ॲडजस्ट करून कॅमेऱ्याने तिचे फोटो काढायला लागलो. दोन चार फोटो काढल्यानंतर मी हसत तिला म्हटले,

“दिदी तू साडीची जाहिरात करतेय की स्वत:ची?”

“म्हणजे?” दिदीने गोंधळून विचारले.

“नाही तुझ्या प्रत्येक पोझमध्ये तुझी साडीच जास्त उठून दिसतेय किंवा साडीचे प्रदर्शन जास्त होतेय.”

“अरे मग कशी पोझ घेऊ?” तिने संभ्रमाने विचारले.

“हे बघ तुझी पोझ अशी हवी की त्यातून तुझे सौंदर्य दिसावे, साडीचा पदर तू असा अंगभर घेतला तर तुझे खरं सौंदर्य दिसणारच नाही, तेव्हा साडीचा पदर मोकळा ठेव.” मी तिला म्हटले.

“बरं, बघ आता नीट होतेय का.” असे बोलून प्रिया दिदी पुन्हा पोझ घेऊ लागली.

आता तिने साडीचा पदर मोकळा ठेवला तेव्हा पदराआडून तिची बांधेसूद फिगर उठून दिसू लागली. मी भराभर तिचे फोटो काढायला लागलो. आता ती बरोबर पोझ घेत होती. मी उत्साहाने तिचे फोटो काढायला लागलो.

मध्ये मध्ये मी तिला एखादी वेगळी पोझ घ्यायला सांगायचो. ‘येस लाईक धिस! नाऊ लाईक दॅट! आता अशी पोझ घे! आता पदर असा धर’ असे मधून मधून मी तिला सांगायला लागलो आणि त्याप्रमाणे ती हसत हसत मी सांगेल तसे करत होती.

“एक्सलंट!” असे म्हणत मी पहिले सेशन संपवले आणि तिच्या जवळ जात म्हणालो, “आता आपण क्लोजअप फोटो घेववूया.”

तिने हसत होकार दिला आणि ती पोझ घेऊन उभी राहिली. मग मी तिच्या चेहर्‍याचे क्लोजअप तसेच तिच्या पोटाच्या वरचे अर्धे फोटो घेऊ लागलो. पदर मी तिला वेगवेगळ्या प्रकारे पकडायला सांगत होतो आणि तिचे फोटो काढत होतो.

चेहर्‍याचे क्लोजअप घेताना मी तिला चेहर्‍यावर अनेक वेगवेगळ्या मुद्रा आणायला सांगत होतो. कधी स्मित हास्य तर कधी अवखळ हास्य, कधी रागाने तर कधी नुसतेच शुन्यात बघायला सांगत होतो.

साधारण तासभर मी प्रिया दिदीचे फोटो काढत होतो. शेवटी तीच कंटाळली आणि म्हणाली,

“अरे बस कर आता, किती फोटो काढशील? मला बाई कंटाळा आला.”

“अगं दिदी काढलेला प्रत्येक फोटो छानच येतो असे काही नाही, दहा फोटोमध्ये एखादा छान येतो. तेव्हा इतके फोटो काढावेच लागतात. आणि हा डिजीटल कॅमेरा आहे, तेव्हा फोटो स्क्रिनवरच तर बघायचेत. आपल्याला कुठे फिल्म डेव्हलप करायची की प्रिंट करायचेत?” मी हसत म्हणालो.

“ते ठीक आहे रे, पण आता बस झाले.” ती थोडी त्रासिकपणे म्हणाली.

तिचा मूड बघून शेवटी मी झाले म्हणालो आणि फोटोसेशन संपवले. कॅमेरा गळ्यातून काढून मी बाजूला ठेवला. प्रिया दिदी सोफ्याजवळ आली आणि ‘हुश्श!’ करत तिने स्वत:ला सोफ्यावर झोकून दिले आणि सोफ्यावर पडून तिने डोळे मिटून घेतले.

ती दमलेली पाहून मला हसू आले आणि तिच्याकडे पहात मी लाईट्स वगैरे काढू लागलो. ती सोफ्यावर बिनधास्तपणे पडली होती तेव्हा तिच्या छातीवरचा पदर बाजूला झाला होता. माझी नजर तिच्या दिसणार्‍या सपाट पोटाकडे आणि छातीवर जाऊ लागली.

तिने साडी जेमतेम बेंबीच्या खाली नेसली होती आणि जरी तिची पूर्ण बेंबी दिसत नव्हती तरी बेंबीचा बराचसा भाग दिसत होता. ब्लाउजमध्ये बंदिस्त तिच्या छातीचे उभार भलतेच गोल वाटत होते. एक हात वर डोक्यामागे घेऊन ती पडली होती तेव्हा ती एक मादक पोझ तयार झाली होती.

क्षणभर मला वाटले की तिचा तसा एक फोटो काढावा पण मी लगेच तो विचार मनातून झटकून काढला. का कोणास ठाऊक पण तिला तसे पाहून मला एक वेगळीच उत्तेजना जाणवू लागली. नकळत माझा लंड टाईट व्हायला लागला.

हे असे आपल्याला का होतेय हे मला कळेना. मघाशी त्या झूम चॅनल वरील सेक्सी मॉडेल्स पाहून तर मला असे काही होत नाही ना? पण त्याला खूप वेळ झाला होता. आणि प्रिया दिदीला पाहून मी उत्तेजित कशाला व्हायला पाहिजे होते?

दिदीचा फोटोशूट

"बंटी किती वेळा विचारले मी तुला? अरे तू इतक्या जणींचे फोटो काढतोस तर जरा माझेपण फोटो काढ ना!" प्रिया दिदीने मला म्हटले. "अगं दिदी किती फोटो काढलेत तुझे, अल्बमच्या अल्बम भरलेत." मी आश्चर्याने तिला म्हटले. "ते ठीक आहे रे, ते सगळे फॅमिली फोटो आहेत, फंक्शन फोटो आहेत. मला...

दिदीचा फोटोशूट भाग : ३

मी नीट विचार केल्यावर मा‍झ्या लक्षात आले की हा मा‍झ्या सवयीचा परिणाम होता. एखाद्या मॉडेल्सचे फोटोसेशन करत असताना मला तिला जवळून बघायला मिळायचे. त्यांचे फोटो काढताना त्यांच्या मादक फिगरचे तसेच भरीव अवयवांचे मला व्यवस्थित दर्शन व्हायचे. मग त्यांचे मादक अंग पाहताना नकळत...

दिदीचा फोटोशूट भाग : ४

दुसर्‍या दिवशी सकाळी जेव्हा मी उठलो तेव्हा सर्वप्रथम मा‍झ्या मनात काल रात्री मी जे केले त्याचाच विचार आला. पण आश्चर्य म्हणजे रात्रीची जी अपराध्याची भावना होती ती आता तितकी जाणवत नव्हती. पण ह्या प्रकाराबद्दल जास्त विचार करायला नको असे मनाला बजावून मी उठलो आणि आवरू...

दिदीचा फोटोशूट भाग : ५

"काहीतरीच काय दिदी, तू मस्करीत बोलतेय ना?" मला विश्वासच बसत नव्हता की ती असे काही म्हणेल ह्यावर. "नाही रे मी सिरीअसली बोलतेय." पलीकडून प्रिया दिदी खळखळून हसत म्हणाली. "दिदी मी आता थोडा घाईत आहे, मी रात्री तुला फोन करतो तेव्हा आपण बोलू, ओके? चल बाय!" "ओके! बाय!" दिदी...

दिदीचा फोटोशूट भाग : ६

मी सिगारेट काढून त्याचे झुरके घेत विचार करू लागलो की का मी प्रिया दिदीचा इतका विचार करतोय? कालपासून मी प्रिया दिदीबद्दल असे कामुक विचार का करायला लागलो? काही केल्या मला त्याचे कुठलेही रास्त कारण सुचत नव्हते. शेवटी ही आपली कामवासना आहे आणि ही वासनाच आपल्याला असा विचार...

दिदीचा फोटोशूट भाग : ७

प्रिया दिदी दाखवत नव्हती की ती स्वत:हून त्या मादक पोझ देतेय. कारण काहीही झाले तरी तिला मनातून थोडे तरी ऑकवर्ड वाटत असणार की फोटो काढणारा तिचा सख्खा भाऊ आहे. पण माझे मत विचारण्याच्या बहाण्याने ती एखादी सेक्सी पोझ घ्यायची आणि मी दुजोरा दिला की ती पोझ तशीच ठेवायची....

दिदीचा फोटोशूट भाग : ८

"कसा काय रे डायरेक्ट संबंध असतो, सांग बरं मला." प्रिया दिदीने लाडिकपणे विचारले. "तो असा दिदी की ज्या मुलींची छाती म्हणजे उभार, लहान असतात किंवा एखाद्या ड्रेसमध्ये छोटे वाटतात. त्या मुली ब्राच्या आत असे पॅड लावतात. खरं तर कित्येकदा आम्ही त्यांना लावायला सांगतो म्हणजे...

दिदीचा फोटोशूट भाग : ९

"अरे नाही रे, मा‍झ्या सगळ्या अश्या काकूबाईच्या पॅन्टी आहेत. आणि मी कशाला तश्या सेक्सी सेक्सी पॅन्टीज घालू आता? त्यात ज्याने इंटरेस्ट दाखवायला पाहिजे त्या व्यक्तीला माझ्यासाठी वेळच नाही. यु नो व्हाट आय मीन." प्रिया दिदी थोड्या विषन्नपणे म्हणाली. "ओह येस! आय नो व्हाट यु...

दिदीचा फोटोशूट भाग : १०

तिचे तीच सगळे ठरवत होती आणि मला काही बोलूच देत नव्हती. मी तिच्या जवळ जात म्हणालो, "अगं पण नुसते असे रेझर वापरू का? पाणी नाही का लागणार? रेझरमध्ये अडकलेले केस काढायला." "ईऽऽ! आम्ही नाही बाई तुमच्यासारखे तसे पाणी वापरून केस काढत. हा रेझर नुसताच असा वापरायचा असतो. पण जर...

दिदीचा फोटोशूट भाग : ११

आता मा‍झ्या पॅन्टमधील कडक झालेला लंड आचके देऊन देऊन थोडे चिकट पाणी सोडायला लागला होता. माझी अंडरवेअर त्या चिकट पाण्याने नक्कीच ओली झाली होती. मा‍झ्या लंडाच्या सुपाड्यामध्ये मला प्रचंड संवेदना जाणवत होत्या. दोन मिनिटात तिच्या त्या काखेमधील सगळे केस निघाले आणि मी तिच्या...

दिदीचा फोटोशूट भाग : १२

तिच्या ब्रेसीयरच्या कपावर हलकेच हात फिरवून मी विचार करू लागलो की हेच ते कप आहेत ज्यात तिची मदमस्त छाती बंदिस्त असते. ह्याच सॅटीनच्या कपड्यात तिच्या दौलतजादा उभारांचे ओझे पेलले जाते. नकळत तिच्या ब्रेसीयरचे ते कप मी मा‍झ्या तोंडाजवळ नेले आणि एक एक करत मी त्यांचे चुंबन...

दिदीचा फोटोशूट भाग : १३

आता संध्याकाळ झाली होती तेव्हा स्टुडिओमध्ये जाण्याऐवजी मी सरळ घरी निघालो. मलापण जरा घाई झाली होती आज प्रिया दिदीचे काढलेले फोटो बघण्याची. मी तडक घरी निघून आलो आणि फ्रेश वगैरे होऊन मा‍झ्या रूममध्ये मी स्वत:ला कोंडून घेतले. मग मी प्रिया दिदीचे फोटो कॅमेऱ्यातून लॅपटॉपवर...

दिदीचा फोटोशूट भाग : १४

ते शक्य होते की नाही, ती मला झवायला देईल की नाही, तसे काही खरोखर घडेल की नाही, हे सगळे विचार मनात येत होते. पण ती इच्छा मनात खूप प्रबळ होत चालली होती. ज्या तऱ्हेने ती त्या दिवशी माझ्याशी मोकळेपणे वागली होती आणि तिने मला तिच्या मादक अंगाची बरीच झलक दिली होती, त्यावरून...

दिदीचा फोटोशूट भाग : १५

जेव्हा तिचे झाले आणि तिने शॉवर बंद केला तेव्हा मी पटकन डोके मागे घेतले. आता ती कुठल्याही क्षणी वळणार होती किंवा दरवाज्यात येणार होती तेव्हा तेथे थांबणे मला धोक्याचे वाटले आणि मी गुपचूप तिच्या रूममधून बाहेर पडलो. माझा पाय खरं तर तिच्या रूममधून निघत नव्हता व तेथेच बाहेर...

दिदीचा फोटोशूट भाग : १६

"का? माझ्याकडे तशी हाय कट पॅन्टी असू शकत नाही का?" तिने ‘हाय कट’ शब्दावर जोर देत म्हटले. "नाहीच! असती तर तू काल घातली असतीस." मी टुमणे लावले. "येऽऽऽ नुसती हाय कट नाही तर जी-स्ट्रिंग आहे म्हटले माझ्याकडे." तिने फणकाऱ्यात म्हटले. "छे! हाय कट काय आणि जी-स्ट्रिंग काय,...

दिदीचा फोटोशूट भाग : १७

एक दीर्घ श्वास घेऊन मी त्या पॅन्टीवरील दिदीच्या योनिचा वास नाकातून छातीत भरून घेतला. मा‍झ्या नाकातील संवेदनशील इंद्रियाला प्रिया दिदीच्या योनिच्या उग्र दर्पाची जाणीव झाली आणि कामवासनेचा एक तीव्र झोत मा‍झ्या जांघेमधील इंद्रियात सळसळून गेला! तिथल्या तिथे लंड बाहेर...

दिदीचा फोटोशूट भाग : १८

"काल मी तुला विचारले होते बघ, माझी बाथरूममधली ब्रा पॅन्टी ओली झाली होती त्याबद्दल." ती म्हणाली. "हो विचारले होतेस." मी थोडा सावध झालो. "आणि तू म्हणालास की ती खाली पडली आणि ओली झाली." तिने म्हटले "हो बरोबर." मी हळू आवाजात म्हणालो. "काय बरोबर? ती कशाने ओली झाली होती? ते...

दिदीचा फोटोशूट भाग : १९

फोन चालू होता तेव्हा मी मुद्दाम प्रिया दिदीचे नाव घेऊन ‘आहहह उहहह’ करत करत लंड गाळत होतो. तिने ते ऐकले असावे की नाही कोणास ठाऊक कारण फोनवर तसे काही कळत नव्हते. तसेही मी त्याबद्दल विचार करण्याच्या मनस्थितीत नव्हतो तर मा‍झ्या वीर्य स्खलनाच्या सुखात हेलकावत होतो. हलवून...

दिदीचा फोटोशूट भाग : २०

"बरं बाई लिमीटच्या बाहेर नाही जाणार, पण लिमीटच्या आत राहून तर मजा करू शकतो. त्याला तर तुझी ना नाही ना?" मी मिश्किलपणे तिला म्हणाले. "नाही! तेवढं ठीक आहे." तीपण हसत म्हणाली. "ओके गुड! मग मला सांग, त्या दिवशी तू अंगात काही घातले होतेस की नागडी होतीस?" मी चावटपणे हसून...

दिदीचा फोटोशूट भाग : २१

"नालायक कुठला!" दिदीने प्रेमाने दटावत म्हटले. "काय करणार, तुझे फोटो बघितले की राहवत नाही." मी रोमॅन्टीक टोनमध्ये म्हणालो. "हंम्म्मऽऽऽ एक विचारू का?" दिदीने म्हटले. "एक काय, दोन विचार." "तू जेव्हा ह्या मॉडेल्सचे असे सेक्सी सेक्सी फोटोसेशन करतोस, तेव्हापण एक्साईट होत...

दिदीचा फोटोशूट भाग : २२

अरेरेरे! ती जर ड्रेसिंग टेबलच्या आरशासमोर उभी राहिली असती तर मला तिचे नग्न उभार आरशातून दिसले असते! पण ती थोडी बाजूला उभी होती तेव्हा ती आरशात दिसत नव्हती. मला तिच्या उभारांची साईडने झलक मिळत होती. मा‍झ्या पॅन्टमध्ये खळबळ व्हायला लागली आणि माझा लंड टाईट व्हायला लागला....

दिदीचा फोटोशूट भाग : २३

कंबरेच्या एका साईडने मी फोल्ड करत करत तिला फिरवत मागच्या भागात आलो. मागच्या बाजूला तिचा ड्रेस फोल्ड करताना माझी आतली बोटे तिच्या नितंबाच्या फटीत घुसत होती. त्या फटीचा गरमपणा मा‍झ्या बोटांना जाणवत होता. तिच्या नितंबाची गोलाई मा‍झ्या बोटांना जाणवत होती. मागून ड्रेस...

दिदीचा फोटोशूट भाग : २४

बसल्या बसल्या मी टीव्ही लावला आणि वेगवेगळे चॅनेल चेक करू लागलो. बरेच चॅनल चेक केल्यावर मी शेवटी झूम चॅनल चालू ठेवला. आम्ही दोघेही त्या चॅनेलवरचा प्रोग्राम बघू लागलो. कोणत्या तरी फॅशन शोचा प्रोग्राम होता. मध्ये मध्ये ते इतर प्रोग्रामची ॲड दाखवायचे. त्यात काही बिकीनी...

दिदीचा फोटोशूट भाग : २५

पॅन्ट काढल्याने अंडरवेअरमध्ये माझा लंड अजूनच उभा राहला आणि त्याचा मोठा तंबू दिसू लागला. लंड आचके देत होता तेव्हा अंडरवेअरचा तो तंबू हलत होता. ते पाहून दिदीला हसू आले आणि खिदीखिदी हसत ती म्हणाली, "तो पॅन्टमध्येच बरा होता, आता तो उसळ्याच मारायला लागलाय." "अगं पण आता...

दिदीचा फोटोशूट भाग : २६

मी चावटपणा करत माझे मधले बोट तिच्या योनिच्या चीरेत घातले आणि हळूच आतबाहेर करू लागलो. त्याने ती अजून चेकाळली आणि बेभान झाली! तिच्या योनितून रस गळू लागला आणि माझे ओठ त्यात बरबटू लागले. एका मिनिटात ती कामतृप्तीच्या शिखरावर पोहचली आणि तिचा कडेलोट झाला. गचागच कंबर हलवून ती...

error: नका ना दाजी असं छळू!!