दिदीचा फोटोशूट भाग : १८

“काल मी तुला विचारले होते बघ, माझी बाथरूममधली ब्रा पॅन्टी ओली झाली होती त्याबद्दल.” ती म्हणाली.

“हो विचारले होतेस.” मी थोडा सावध झालो.

“आणि तू म्हणालास की ती खाली पडली आणि ओली झाली.” तिने म्हटले

“हो बरोबर.” मी हळू आवाजात म्हणालो.

“काय बरोबर? ती कशाने ओली झाली होती? ते खरं खरं सांग.”

प्रिया दिदीने बॉम्ब टाकला!

“त ते दिदी पाण्याने.” मी थोडा गडबडलो.

“हे बघ बंटी, आता काही लपवू नकोस आणि बिनधास्त सांग.” तिने हसून म्हटले.

“हंम्म्मऽऽऽ” मी निश्वास टाकत पुढे म्हणालो, “खरं कारण सांगू की खोटं कारण सांगू?”

“खोटं कारण तर तू काल सांगितले होते, आता खरं काय तेच सांग.” तिने माझी री ओढत म्हटले.

“नाही म्हणजे एकदम स्पष्ट भाषेत सांगू की थोडे आडून आडून सांगू?”

“आता आपण अजून बिनधास्त वागायचे म्हणतोय ना? मग एकदम स्पष्ट सांग.” तिने हसत म्हटले.

“ओकेऽऽऽ मग सांगतोच आता, तुझी ब्रा पॅन्टी मा‍झ्या वीर्याने ओली झाली होती.” मी बेधडकपणे तिला सांगितले.

“काहीतरीच काय? कशी काय झाली?” तिने आश्चर्याने विचारले.

“मी केली, त्याच्यावर गाळून!”

मला वाटले ते ऐकून तिला थोडा शॉक बसेल. पण पलीकडे तिने एक जोराचा उसासा टाकला आणि म्हणाली,

“अस्स्सऽऽऽ का बरं केले शोन्या?”

“कारण मी एकदम एक्साईट झालो होतो दिदी.” मी बिनधास्त म्हणालो.

“एक्साईट? माझ्यामुळे??” प्रिया दिदीने जणू आश्चर्य वाटले असे दाखवत विचारले.

“हो, तुझ्यामुळेच!” मी म्हणालो.

“मा‍झ्यात काय आहे इतके एक्साईट होण्यासारखे?” ती बहुतेक मला मुद्दाम विचारत होती.

“काय नाही ते विचार, सर से लेके पाव तक तुम एक्साईटमेंट हो!” मी मुद्दाम तिची स्तुती केली.

“उगाच काहीतरी डायलॉग मारू नकोस, सरळ बोल काय ते.” तिने मिश्किलपणे हसत म्हटले. पण तिला तिची स्तुती ऐकायची होती.

“अगं उगाच डायलॉग नाही मारत, काल तू एकदम मारू दिसत होतीस.” मी उत्तेजितपणे म्हणालो.

“मारू म्हणजे?” तिने कुतुहलाने विचारले.

“म्हणजे एकदम सेक्सीऽऽ सेक्सीऽऽ!” मी हळुवारपणे बोललो.

“चल चावट कुठला! मी काय इतकी सेक्सी दिसत होते?” हे विचारताना प्रिया दिदीच्या मनात गुदगुल्या झाल्या असाव्यात.

“आता काय सांगू तुला? तू इतकी सेक्सी वाटत होतीस की मी जाम उत्तेजित झालो होतो. बाथरूममध्ये गेल्यावर मला राहवले नाही. त्यात आणि तुझी ब्रा पॅन्टी तिथे मिळाली. मग तर माझे मला भानच राहले नाही.” मी बेधडक म्हणालो.

“बंटी कुठे आहेस तू घरात? कोणी ऐकणार नाही ना तुझे बोलणे?” प्रिया दिदीने थोड्या काळजीत विचारले.

“नाही गं मी मा‍झ्या रूममध्येच आहे, बाकी सगळे झोपलेत.” मी हसत म्हणालो.

“मग ठीक आहे! पण तुझ्या रूममध्ये नक्की कुठे आहेस तू?” तिने उत्सुकतेने विचारले.

“मी? चेअरवर बसलोय.”

“चेअरवर? काय करतोय चेअरवर बसून?” तिने उत्सुकतेने विचारले.

“तुझे फोटो बघतोय.” मी म्हणालो.

“फोटो? कुठले?”

“तेच काल काढलेले.”

“मीपण तेच करतेय.” ती उत्साहाने म्हणाली.

“कुठे आहेस तू?” मी कुतुहलाने विचारले.

“मी ना माझ्या रूममध्ये बेडवर पडलेय आणि लॅपटॉपवर तू काल काढलेले फोटो बघतेय.” तिने उत्तर दिले.

“आवडले फोटो?” मी उत्सुकतेने विचारले.

“खूप! एकदम मस्त काढलेस! आणि एकदम सेक्सीऽऽऽ!” तिने खुश होत म्हटले.

“हो ना, मलापण खूप आवडले!” मीपण आनंदाने म्हणालो.

“आवडणारच तुला, कसे कसे ॲन्गल घेऊन काढलेस माझे फोटो. काय काय दिसतेय फोटोमध्ये. कोणाला दाखवू नकोस हं हे फोटो.” तिने हसत म्हटले.

“छे! दाखवेल कसे? असे सेक्सी फोटो फक्त माझ्यासाठीच काढलेय मी.” मी पटकन बोलून गेलो.

“म्हणजे?” तिने न कळून विचारले.

“म्हणजे तुझ्यासाठी गं, तू म्हणायचीस ना थोडे एक्साईटींग फोटो हवेत म्हणून, म्हणून काढलेत.” मी पटकन बाजू सावरत म्हटले.

“पण खरंच तू मला पाहून इतका एक्साईट झालास?” प्रिया दिदीने पुन्हा उत्साहाने विचारले.

“हो दिदी. मी इतक्या बायका मुलींचे फोटोसेशन करतो पण तुझे फोटो काढताना मी जितका एक्साईट असतो, तितका कोणाचेही काढताना नसतो.” मी मनापासून म्हणालो.

“म्हणजे तू नेहमीच माझ्याकडे बघून एक्साईट व्हायचास?” तिने जणू नवीनच कळले असे भासवत विचारले.

“नाही, म्हणजे आधी आधी नव्हतो पण हल्ली आपण जी फोटोसेशन केली त्यानंतर मला तुझ्याबद्दल वेगळेच काहीतरी वाटायला लागले.”

“काय वाटायला लागले?” तिना टोन बदलला.

“तुझ्याबद्दल एक आकर्षण! वेगळेच आकर्षण.” मीपण मादक टोनमध्ये म्हणालो.

“म्हणजे सेक्स्युअल ॲट्रॅक्शन?” तिने घोगऱ्या आवाजात विचारले. बहुतेक ती काहीतरी करत होती.

“हो! अगदी बरोबर बोललीस!” मी पटकन कबूल केले.

“पण हे बरे नव्हे, बहि‍णीबद्दल असे सेक्स्युअल ॲट्रॅक्शन वाटणे पाप आहे, तुला माहीत आहे ना?” तिने पुन्हा घोगऱ्या आवाजात म्हटले.

“माहीत आहे ही आणि नाही ही.”

“म्हणजे काय?” तिने विचारले.

“माहीत आहे पण माझी उत्तेजना ते जाणत नाही. जेव्हा मी उत्तेजित होतो, तेव्हा मला ते माहीत नसते.” मी खुलासा करत म्हणालो.

“हंम्मऽऽऽ काय वाटते तुला जेव्हा तू उत्तेजित होतोस तेव्हा?” आता तिने उत्तेजित स्वरात विचारले.

“कसेतरीच होते, वेगळीच उत्तेजना जाणवते. माझा ल!” मी थबकलो.

“नाही बोल बिनधास्त, लाजतोस कशाला ते शब्द बोलायला?” प्रिया दिदीने मला प्रोत्साहन देत म्हटले.

“माझा लंड एकदम कडक होतो.” मी बेधडकपणे म्हणालो.

“आय सी! मग काय करतोस त्याच्याबरोबर तू?” तिने चावटपणे विचारले.

“आता तूपण बोल ना बिनधास्तपणे, तू कशाला लाजतेस ते शब्द बोलायला?” मी तिला खोड्यात पकडत म्हटले.

“बरं बाबा! मीपण बोलते आता बिनधास्त. काय करतोस तू तुझ्या लंऽडाऽऽबऽरोऽबऽरऽऽ’?” तिने ‘लंडाबरोबर’ हा शब्द बोलताना लांबवला.

“मी लंड बाहेर काढतो. त्याला मुठीत धरून हलवायला लागतो.” मी उत्तेजितपणे म्हणालो.

“त्याला मूठ मारणे म्हणतात, हो ना?” तिनेपण उत्तेजितपणे विचारले.

“हो, मूठ मारणे! मी लंडावर मूठ मारतो.”

“कसला विचार करतोस मूऽऽठऽऽ मारताना? म्हणजे लंऽडऽऽ हलवताना?” तिने ‘मूठ’ आणि ‘लंड’ शब्दावर जरा जास्त भर देत विचारले.

“मी तुझा विचार करतो, लंड हलवताना.” मी बिनधास्त म्हणालो.

“अरे पण मा‍झ्या ब्रा पॅन्टी बरोबर नक्की काय केलेस?” तिने विचारले.

“आधी त्यांना निरखून पाहिले. मग त्यांचा वास घेतला. मग तुझी ब्रा मा‍झ्या लंडाभोवती गुंडाळली आणि लंड हलवायला लागलो. मग तुझी पॅन्टी घेऊन चोखायला लागलो.”

“माझी पॅन्टी चोखलीसऽऽऽ? तिचा वास घेतलास??” तिने आश्चर्याने विचारले.

“हो, मग खूप चाटून, चोखून घेतली.” मी चेकाळत म्हणालो.

“तुला घाण नाही वाटली?” तिने कुतुहलाने विचारले.

“अजिबात नाही, उलट खूप मजा वाटली! मग तुझ्या ब्रामध्ये माझा लंड मी गाळला. तुझ्या पॅन्टीवर सुद्धा.” मी बिनधस्त तिला सांगितले.

“हंम्म्मऽऽऽ आणि आता माझी जी-स्ट्रिंग पळवली, त्याबरोबर काय केलेस?” तिने पुन्हा उत्सुकतेने विचारले.

“तुझ्या पॅन्टीबरोबर मी एकदा मूठ मारली आहे आणि आत्ता परत तेच करतोय.” मी हसत म्हणालो.

“आत्ता? म्हणजे आत्ता माझी पॅन्टी घेऊन बसलायस तू??” तिने मादकपणे विचारले.

“हो! एका हाताने मी लंड हलवतोय आणि दुसर्‍या हातात तुझी पॅन्टी आहे. तिचा वास घेतोय ती तोंडात घेऊन चोखतोय.”

माझा माझ्यावर विश्वास बसत नव्हता की प्रिया दिदीबरोबर मी असे बिनधास्त बोलत होतो आणि तीपण मोकळेपणे बोलत होती. कदाचित आम्ही एकमेकांसमोर नव्हतो म्हणून आमची डेअरींग होत होती. ती समोर असली असती तर मी इतके फ्रिली बोललोच नसतो. पण मला मजा वाटत होती आणि माझी कामोत्तेजना वाढत होती.

“आणि काय विचार करतोय तसे करताना?” तिने उत्तेजितपणे पुन्हा विचारले.

“तुझी आठवण काढतो. तुझे रूप आठवतो. तुझे अंग मा‍झ्या डोळ्यासमोर उभे राहते.”

“आहहऽऽ नक्की कुठले अंग?” प्रिया दिदीने हलका उसासा सोडत विचारले.

“तुझा चेहरा, तुझे गाल, तुझे ओठ.” मी उत्तर दिले.

“आणि?”

“आणि तुझे पाय, तुझी कंबर, तुझे पोट, तुझी बेंबी.”

“बस इतकेच अंग??” तिने हिरमोडपणे विचारले.

“नाही! अजूनपण.”

“अजून कुठले?”

“तुझे ओठ, तुझ्या मांड्या, तुझे नितंब, तुझी छाती.” मी हळुवारपणे म्हटले.

“काय वाटते तुला, ते बघून?” तिने उत्तेजितपणे विचारले.

“बरंच काही वाटते.”

“काय ते सांग ना स्पष्ट?” तिने उत्सुकतेने विचारले.

“तुझ्या अंगाबरोबर बरेच काही करावेसे वाटते.”

“काय करावेसे वाटते?” बहुतेक तीपण आता चेकाळत होती.

“तुझ्या ओठांचे चुंबन घ्यावे. तुझ्या गालाचे चुंबन घ्यावे. तुझ्या सर्वांगाचे चुंबन घ्यावे.”

“आणिऽऽ?”

“आणि तुझ्या बेंबीचे चुंबन घ्यावे, त्यात जीभ घालावी.”

“आणिऽऽऽ?”

“आणि तुझ्या पायाचे चुंबन घ्यावे, तुझ्या मांड्यांचे चुंबन घ्यावे, तुझ्या छातीचे चुंबन घ्यावे.”

“अजून कायऽऽऽ?” तिचा आवाज बदलला होता.

“तुझा निप्पल तोंडात घेऊन चोखावा, तुझी छाती चोखावी.” मी घोगऱ्या आवाजात म्हणालो.

“ओहहह बंटीऽऽऽ अजूनऽऽऽ कायऽऽ कायऽऽऽ करावेसे वाटते तुलाऽऽऽ?”

आता ती पूर्ण तापली होती आणि मादकपणे बोलत होती. ती बहुतेक पलीकडे आपला दाणा घासत असावी. तिला अजून उत्तेजित करण्यासाठी मी चेकाळत म्हणालो,

“तुझ्या जांघेमध्ये चुंबनाचा वर्षाव करावा, तुझ्या खालच्या ओठांवर माझे तोंडाचे ओठ ठेवावे.”

“ओहहह खालच्या ओठांवर, म्हणजे कुठे रे.” तिने एक सुस्कारा टाकत विचारले.

“तुझ्या योनिवर दिदी, तुझ्या दाण्यावर.” मीपण उत्तेजितपणे म्हणालो.

“ओहहह बंटीऽऽऽ मा‍झ्या योनिवर तुला चुंबन घ्यावेसे वाटते? माझी योनी चाटाविशी वाटते? आहहहऽऽऽ माझा दाऽऽणाऽऽ आहहहऽऽऽऽ”

“हो दिदीऽऽऽ तुझा तो दाणा, तुझी ती योनी, जी तू आत्ता घासत आहेस, जो दाणा तू आत्ता रगडत आहेस.” मी हळूच म्हणालो.

“ओहहहऽऽऽ तुलाऽऽऽ कसेऽऽ कळलेऽऽऽ?” तिने मादकपणे विचारले.

“मला माहीत आहे, तू कधीपासून तुझा दाणा चोळतेय. माझ्याशी असे बिनधास्त बोलताना तूपण उत्तेजित झालीस, हो ना??”

“होऽऽऽ रेऽऽऽ बरोबरऽऽऽ ओळखलेसऽऽऽ”

“आणि मग तू तुझी योनी चोळायला लागली असशील. त्यात बोटे घालायला लागली असशील. तुझा दाणा घासायला लागली असशील. बरोबर?” मी मुद्दाम तिला जास्त उत्तेजित करायला म्हणालो.

“ओहहहऽऽऽ येस्स्सऽऽऽ अगदीऽऽऽ बरोबरऽऽऽ आहहहऽऽऽऽ”

आणि पुढे फोनमध्ये प्रिया दिदीचा आवाज बंद झाला. नुसते तिचे उसासे आणि चित्कार ऐकू आले. मीपण कान देऊन ते ऐकत होतो आणि माझा कडक झालेला लंड जोरजोराने हलवत होतो.

तिच्याशी तसे बोलताना माझे लक्ष समोरील स्क्रिनवरील तिच्या फोटोकडेच होते, तेव्हा मला असे वाटत होते की ती प्रत्यक्षात माझ्यासमोरच आहे. स्क्रिनवर नेमका तोच फोटो होता, ज्यात तिने अशी पोझ घेतली होती की ती कामतृप्त होत आहे. तेव्हा फोनवर तिचे उसासे, चित्कार ऐकून मला असे वाटत होते की ती प्रत्यक्षात माझ्यासमोर पडून रत होत आहे.

बस! मग काय. तो विचार माझी कामोत्तेजना शिगेला घेऊन गेला आणि मी शेवटच्या काही मुठ्ठ्या गचागच मारल्या. मग मा‍झ्या लंडाने वीर्य गाळायला सुरुवात केली.

क्षणभर वाटले की तिची पॅन्टी लंडासमोर धरावी पण म्हटले उगाच वीर्यात भरवायला नको कारण परत मला ती मूठ मारताना वापरायची होती. तेव्हा तसेच लंड खसाखस हलवून मी लंड गाळायला लागलो.

दिदीचा फोटोशूट

"बंटी किती वेळा विचारले मी तुला? अरे तू इतक्या जणींचे फोटो काढतोस तर जरा माझेपण फोटो काढ ना!" प्रिया दिदीने मला म्हटले. "अगं दिदी किती फोटो काढलेत तुझे, अल्बमच्या अल्बम भरलेत." मी आश्चर्याने तिला म्हटले. "ते ठीक आहे रे, ते सगळे फॅमिली फोटो आहेत, फंक्शन फोटो आहेत. मला...

दिदीचा फोटोशूट भाग : २

ठरल्याप्रमाणे पुढच्या आठवड्यात प्रिया दिदीने मला फोन केला आणि आम्ही फोटोसेशनची वेळ ठरवली. त्याप्रमाणे मी माझा कॅमेरा आणि दोन तीन लाईट्स वगैरे जुजबी गोष्टी बरोबर घेतल्या आणि प्रिया दिदीच्या घरी गेलो. मी तिला म्हटले होते की तू वेळेच्या आधी तयार रहा म्हणजे मी आलो की लगेच...

दिदीचा फोटोशूट भाग : ३

मी नीट विचार केल्यावर मा‍झ्या लक्षात आले की हा मा‍झ्या सवयीचा परिणाम होता. एखाद्या मॉडेल्सचे फोटोसेशन करत असताना मला तिला जवळून बघायला मिळायचे. त्यांचे फोटो काढताना त्यांच्या मादक फिगरचे तसेच भरीव अवयवांचे मला व्यवस्थित दर्शन व्हायचे. मग त्यांचे मादक अंग पाहताना नकळत...

दिदीचा फोटोशूट भाग : ४

दुसर्‍या दिवशी सकाळी जेव्हा मी उठलो तेव्हा सर्वप्रथम मा‍झ्या मनात काल रात्री मी जे केले त्याचाच विचार आला. पण आश्चर्य म्हणजे रात्रीची जी अपराध्याची भावना होती ती आता तितकी जाणवत नव्हती. पण ह्या प्रकाराबद्दल जास्त विचार करायला नको असे मनाला बजावून मी उठलो आणि आवरू...

दिदीचा फोटोशूट भाग : ५

"काहीतरीच काय दिदी, तू मस्करीत बोलतेय ना?" मला विश्वासच बसत नव्हता की ती असे काही म्हणेल ह्यावर. "नाही रे मी सिरीअसली बोलतेय." पलीकडून प्रिया दिदी खळखळून हसत म्हणाली. "दिदी मी आता थोडा घाईत आहे, मी रात्री तुला फोन करतो तेव्हा आपण बोलू, ओके? चल बाय!" "ओके! बाय!" दिदी...

दिदीचा फोटोशूट भाग : ६

मी सिगारेट काढून त्याचे झुरके घेत विचार करू लागलो की का मी प्रिया दिदीचा इतका विचार करतोय? कालपासून मी प्रिया दिदीबद्दल असे कामुक विचार का करायला लागलो? काही केल्या मला त्याचे कुठलेही रास्त कारण सुचत नव्हते. शेवटी ही आपली कामवासना आहे आणि ही वासनाच आपल्याला असा विचार...

दिदीचा फोटोशूट भाग : ७

प्रिया दिदी दाखवत नव्हती की ती स्वत:हून त्या मादक पोझ देतेय. कारण काहीही झाले तरी तिला मनातून थोडे तरी ऑकवर्ड वाटत असणार की फोटो काढणारा तिचा सख्खा भाऊ आहे. पण माझे मत विचारण्याच्या बहाण्याने ती एखादी सेक्सी पोझ घ्यायची आणि मी दुजोरा दिला की ती पोझ तशीच ठेवायची....

दिदीचा फोटोशूट भाग : ८

"कसा काय रे डायरेक्ट संबंध असतो, सांग बरं मला." प्रिया दिदीने लाडिकपणे विचारले. "तो असा दिदी की ज्या मुलींची छाती म्हणजे उभार, लहान असतात किंवा एखाद्या ड्रेसमध्ये छोटे वाटतात. त्या मुली ब्राच्या आत असे पॅड लावतात. खरं तर कित्येकदा आम्ही त्यांना लावायला सांगतो म्हणजे...

दिदीचा फोटोशूट भाग : ९

"अरे नाही रे, मा‍झ्या सगळ्या अश्या काकूबाईच्या पॅन्टी आहेत. आणि मी कशाला तश्या सेक्सी सेक्सी पॅन्टीज घालू आता? त्यात ज्याने इंटरेस्ट दाखवायला पाहिजे त्या व्यक्तीला माझ्यासाठी वेळच नाही. यु नो व्हाट आय मीन." प्रिया दिदी थोड्या विषन्नपणे म्हणाली. "ओह येस! आय नो व्हाट यु...

दिदीचा फोटोशूट भाग : १०

तिचे तीच सगळे ठरवत होती आणि मला काही बोलूच देत नव्हती. मी तिच्या जवळ जात म्हणालो, "अगं पण नुसते असे रेझर वापरू का? पाणी नाही का लागणार? रेझरमध्ये अडकलेले केस काढायला." "ईऽऽ! आम्ही नाही बाई तुमच्यासारखे तसे पाणी वापरून केस काढत. हा रेझर नुसताच असा वापरायचा असतो. पण जर...

दिदीचा फोटोशूट भाग : ११

आता मा‍झ्या पॅन्टमधील कडक झालेला लंड आचके देऊन देऊन थोडे चिकट पाणी सोडायला लागला होता. माझी अंडरवेअर त्या चिकट पाण्याने नक्कीच ओली झाली होती. मा‍झ्या लंडाच्या सुपाड्यामध्ये मला प्रचंड संवेदना जाणवत होत्या. दोन मिनिटात तिच्या त्या काखेमधील सगळे केस निघाले आणि मी तिच्या...

दिदीचा फोटोशूट भाग : १२

तिच्या ब्रेसीयरच्या कपावर हलकेच हात फिरवून मी विचार करू लागलो की हेच ते कप आहेत ज्यात तिची मदमस्त छाती बंदिस्त असते. ह्याच सॅटीनच्या कपड्यात तिच्या दौलतजादा उभारांचे ओझे पेलले जाते. नकळत तिच्या ब्रेसीयरचे ते कप मी मा‍झ्या तोंडाजवळ नेले आणि एक एक करत मी त्यांचे चुंबन...

दिदीचा फोटोशूट भाग : १३

आता संध्याकाळ झाली होती तेव्हा स्टुडिओमध्ये जाण्याऐवजी मी सरळ घरी निघालो. मलापण जरा घाई झाली होती आज प्रिया दिदीचे काढलेले फोटो बघण्याची. मी तडक घरी निघून आलो आणि फ्रेश वगैरे होऊन मा‍झ्या रूममध्ये मी स्वत:ला कोंडून घेतले. मग मी प्रिया दिदीचे फोटो कॅमेऱ्यातून लॅपटॉपवर...

दिदीचा फोटोशूट भाग : १४

ते शक्य होते की नाही, ती मला झवायला देईल की नाही, तसे काही खरोखर घडेल की नाही, हे सगळे विचार मनात येत होते. पण ती इच्छा मनात खूप प्रबळ होत चालली होती. ज्या तऱ्हेने ती त्या दिवशी माझ्याशी मोकळेपणे वागली होती आणि तिने मला तिच्या मादक अंगाची बरीच झलक दिली होती, त्यावरून...

दिदीचा फोटोशूट भाग : १५

जेव्हा तिचे झाले आणि तिने शॉवर बंद केला तेव्हा मी पटकन डोके मागे घेतले. आता ती कुठल्याही क्षणी वळणार होती किंवा दरवाज्यात येणार होती तेव्हा तेथे थांबणे मला धोक्याचे वाटले आणि मी गुपचूप तिच्या रूममधून बाहेर पडलो. माझा पाय खरं तर तिच्या रूममधून निघत नव्हता व तेथेच बाहेर...

दिदीचा फोटोशूट भाग : १६

"का? माझ्याकडे तशी हाय कट पॅन्टी असू शकत नाही का?" तिने ‘हाय कट’ शब्दावर जोर देत म्हटले. "नाहीच! असती तर तू काल घातली असतीस." मी टुमणे लावले. "येऽऽऽ नुसती हाय कट नाही तर जी-स्ट्रिंग आहे म्हटले माझ्याकडे." तिने फणकाऱ्यात म्हटले. "छे! हाय कट काय आणि जी-स्ट्रिंग काय,...

दिदीचा फोटोशूट भाग : १७

एक दीर्घ श्वास घेऊन मी त्या पॅन्टीवरील दिदीच्या योनिचा वास नाकातून छातीत भरून घेतला. मा‍झ्या नाकातील संवेदनशील इंद्रियाला प्रिया दिदीच्या योनिच्या उग्र दर्पाची जाणीव झाली आणि कामवासनेचा एक तीव्र झोत मा‍झ्या जांघेमधील इंद्रियात सळसळून गेला! तिथल्या तिथे लंड बाहेर...

दिदीचा फोटोशूट भाग : १९

फोन चालू होता तेव्हा मी मुद्दाम प्रिया दिदीचे नाव घेऊन ‘आहहह उहहह’ करत करत लंड गाळत होतो. तिने ते ऐकले असावे की नाही कोणास ठाऊक कारण फोनवर तसे काही कळत नव्हते. तसेही मी त्याबद्दल विचार करण्याच्या मनस्थितीत नव्हतो तर मा‍झ्या वीर्य स्खलनाच्या सुखात हेलकावत होतो. हलवून...

दिदीचा फोटोशूट भाग : २०

"बरं बाई लिमीटच्या बाहेर नाही जाणार, पण लिमीटच्या आत राहून तर मजा करू शकतो. त्याला तर तुझी ना नाही ना?" मी मिश्किलपणे तिला म्हणाले. "नाही! तेवढं ठीक आहे." तीपण हसत म्हणाली. "ओके गुड! मग मला सांग, त्या दिवशी तू अंगात काही घातले होतेस की नागडी होतीस?" मी चावटपणे हसून...

दिदीचा फोटोशूट भाग : २१

"नालायक कुठला!" दिदीने प्रेमाने दटावत म्हटले. "काय करणार, तुझे फोटो बघितले की राहवत नाही." मी रोमॅन्टीक टोनमध्ये म्हणालो. "हंम्म्मऽऽऽ एक विचारू का?" दिदीने म्हटले. "एक काय, दोन विचार." "तू जेव्हा ह्या मॉडेल्सचे असे सेक्सी सेक्सी फोटोसेशन करतोस, तेव्हापण एक्साईट होत...

दिदीचा फोटोशूट भाग : २२

अरेरेरे! ती जर ड्रेसिंग टेबलच्या आरशासमोर उभी राहिली असती तर मला तिचे नग्न उभार आरशातून दिसले असते! पण ती थोडी बाजूला उभी होती तेव्हा ती आरशात दिसत नव्हती. मला तिच्या उभारांची साईडने झलक मिळत होती. मा‍झ्या पॅन्टमध्ये खळबळ व्हायला लागली आणि माझा लंड टाईट व्हायला लागला....

दिदीचा फोटोशूट भाग : २३

कंबरेच्या एका साईडने मी फोल्ड करत करत तिला फिरवत मागच्या भागात आलो. मागच्या बाजूला तिचा ड्रेस फोल्ड करताना माझी आतली बोटे तिच्या नितंबाच्या फटीत घुसत होती. त्या फटीचा गरमपणा मा‍झ्या बोटांना जाणवत होता. तिच्या नितंबाची गोलाई मा‍झ्या बोटांना जाणवत होती. मागून ड्रेस...

दिदीचा फोटोशूट भाग : २४

बसल्या बसल्या मी टीव्ही लावला आणि वेगवेगळे चॅनेल चेक करू लागलो. बरेच चॅनल चेक केल्यावर मी शेवटी झूम चॅनल चालू ठेवला. आम्ही दोघेही त्या चॅनेलवरचा प्रोग्राम बघू लागलो. कोणत्या तरी फॅशन शोचा प्रोग्राम होता. मध्ये मध्ये ते इतर प्रोग्रामची ॲड दाखवायचे. त्यात काही बिकीनी...

दिदीचा फोटोशूट भाग : २५

पॅन्ट काढल्याने अंडरवेअरमध्ये माझा लंड अजूनच उभा राहला आणि त्याचा मोठा तंबू दिसू लागला. लंड आचके देत होता तेव्हा अंडरवेअरचा तो तंबू हलत होता. ते पाहून दिदीला हसू आले आणि खिदीखिदी हसत ती म्हणाली, "तो पॅन्टमध्येच बरा होता, आता तो उसळ्याच मारायला लागलाय." "अगं पण आता...

दिदीचा फोटोशूट भाग : २६

मी चावटपणा करत माझे मधले बोट तिच्या योनिच्या चीरेत घातले आणि हळूच आतबाहेर करू लागलो. त्याने ती अजून चेकाळली आणि बेभान झाली! तिच्या योनितून रस गळू लागला आणि माझे ओठ त्यात बरबटू लागले. एका मिनिटात ती कामतृप्तीच्या शिखरावर पोहचली आणि तिचा कडेलोट झाला. गचागच कंबर हलवून ती...

error: नका ना दाजी असं छळू!!