दिदीचा फोटोशूट भाग : ९

“अरे नाही रे, मा‍झ्या सगळ्या अश्या काकूबाईच्या पॅन्टी आहेत. आणि मी कशाला तश्या सेक्सी सेक्सी पॅन्टीज घालू आता? त्यात ज्याने इंटरेस्ट दाखवायला पाहिजे त्या व्यक्तीला माझ्यासाठी वेळच नाही. यु नो व्हाट आय मीन.” प्रिया दिदी थोड्या विषन्नपणे म्हणाली.

“ओह येस! आय नो व्हाट यु मीन, तुझा बोलण्याचा रोख जिजूंकडे आहे.” मी हसत म्हणालो.

“बरोबर! त्यांना काही इंटरेस्ट वाटतच नाही हल्ली मा‍झ्यात, मग मी कोणासाठी तसे काही घालू?”

प्रिया दिदीने थोड्या तक्रारीच्या स्वरात बोलायला सुरुवात केली.

“आता पण मी हे फोटोसेशन वगैरे करतेय, ते फक्त मा‍झ्या समाधानासाठी. मलाच कुठे तरी मनात एकदम तरूण असल्यासारखे वाटते म्हणून मी इतक्या इंटरेस्टने हे सगळे करतेय. त्यांना नाही माझी काही फिकीर तर नसेना का. मी नाही अशी काकूबाईसारखी बसून राहणार, मी माझे लाईफ मा‍झ्या पद्धतीने एंजॉय करणार. बरोबर बोलतेय ना मी?” प्रिया दिदीने मला विचारले.

“हो हो! यु आर ॲब्सोल्यूटली राईट दिदी, यु मस्ट एंजॉय यूवरसेल्फ! म्हणूनच मी तुला नेहमी प्रोत्साहन देत असतो, माझ्याकडून तुला होईल तितका सपोर्ट करत असतो. आता मी किती बिझी असतो, तरीही मी वेळ काढून तुझे हे फोटोसेशन करत असतो. बिकॉज आय केअर फॉर यु!” मी तिला पाठिंबा देत माझी टिमकी मिरवली!

“हो रे बंटी. मला माहीत आहे ते म्हणून मला तू आवडतोस!” असे बोलून प्रिया दिदीने मला मिठीत घेतले आणि मला घट्ट धरून ती पुढे म्हणाली, “तू एकच असा आहेस ज्याचा मला खूप आधार वाटतो. तुझ्या सपोर्टमुळेच मला खूप काही करावेसे वाटते.”

काही क्षण मी प्रिया दिदीच्या मिठीत तसाच उभा राहलो. माझे हात आपोआप तिच्या मागे गेले आणि मीपण तिला जवळ ओढून धरले. तिच्या प्रेमळ आलिंगनात काही क्षण मला खूप आत्मीयता जाणवली आणि मी त्यात गुंगून गेलो.

पण पुढच्याच क्षणी माझ्यातील पुरूष जागा झाला आणि मला पहिले काही जाणवले असेल तर ते प्रिया दिदीच्या लुसलुशीत अंगाचा स्पर्श! खालपासून वरपर्यंत मी तिला आणि ती मला चिकटली होती.

तिचे ब्रा विरहीत गुबगुबीत स्तन मा‍झ्या छातीवर दबले होते आणि त्याचे एक वेगळाच फिलिंग मला जाणवत होते. तिच्या मागे माझे हात तिच्या कंबरेच्या खाली तिच्या नितंबावर विसावले होते आणि मा‍झ्या बोटांना तिच्या नितंबाची गोलाई जाणवत होती.

माझी उत्तेजना पुन्हा सळसळू लागली आणि मा‍झ्या पॅन्टमध्ये माझा लंड फणा काढायला लागला. त्याने मी थोडी अस्वस्थ हालचाल केली जी प्रिया दिदीलाही जाणवली असावी. तिने हळूच मला दूर केले आणि चावटपणे हसत मला म्हणाली,

“चल सोड आता मला, उगाच चान्स मारू नकोस असा!”

“हऽऽऽ! पहिले तूच मला मिठीत घेतलेस प्रेमाने. मग माझ्याकडून आपोआप रिएक्शन झाली. त्यात चान्स कसला मारला?” मी खुलासा देत आश्चर्याने म्हटले.

“अरे हो रे, मी गंमतीने म्हणतेय. ते जाऊ दे, पण आता ह्या पॅन्टीच्या इश्यूचे काय करायचे? आता मला तीपण काढावी लागणार का?” तिने पुन्हा चावटपणे विचारले.

“आता तुझ्याकडे दुसरी कुठली पॅन्टी नाही तर तेच करावे लागणार.” मी हसत म्हणालो.

“वाटलेच मला, तू हेच म्हणणार,” तिने लटकेपणे तक्रार करत म्हटले, “कपडे माझे उतरत आहेत ना, तुला काय होतेय म्हणायला.”

“अगं पण आतलेच कपडे उतरत आहेत ना, वरचे तर बाकी आहेत ना.” मी पुन्हा हसत म्हणालो.

“तुला काय, हे वरचे कपडे सुद्धा उतरवायला सांगशील तू.” तिने मला वेडावत म्हटले.

“काहीतरीच काय दिदी, मी असे कसे म्हणेन? बघ आता तुझे तूच ठरव, तुला जर विचित्र वाटणार असेल तर राहू दे ती पॅन्टी, ती फोटोमध्ये दिसली तरी चालेल.” मी थोडीशी नाराजी दाखवत म्हणालो.

“अरे वैतागतो काय असा, मी गंमत करतेय तुझी,” असे म्हणून ती हसायला लागली आणि पुढे म्हणाली, “माझी काही हरकत नाही ही पॅन्टी काढायला, थांब मी ती काढून येते.”

असे म्हणून ती माझ्याकडे बघत हसत हसत बाथरूमकडे वळाली.

पुन्हा ती आपले नितंब जरा जास्तच मटकवत चालत होती. मीपण आता काही भीडभाड ठेवली आणि रोखून तिच्या नितंबाकडे पहायला लागलो.

ती बाथरूमच्या दरवाज्यातून आत शिरली आणि तेथेच उभी राहून वळली. मग मान थोडी बाहेर काढून ती माझ्याशी बोलायला लागली आणि थोडी खाली वाकून ती साडी वर करायला लागली.

पुन्हा मी अशा जागी उभा होतो की तेथून मला ती दिसत नव्हती तर फक्त तिची बाहेर डोकावलेली मान दिसत होती. तिच्या हालचालीवरून मला कळत होते की ती काय करत होती ते.

प्रिया दिदी खाली वाकली आणि तिने आपली साडी वर केली असावी. मग आपल्या पॅन्टीमध्ये बोटे खुपसून तिने पॅन्टी खाली सरकवायला सुरुवात केली असावी. मग खाली वाकत वाकत तिने पॅन्टी पायाच्या पोटरी पर्यंत सरकवली असावी आणि मग पायातून काढली असावी.

मग काही क्षण ती आतच बाथरूममध्ये थांबली व नंतर हसत बाहेर आली. साडीवर हात फिरवत ती सरळ करत करत ती मा‍झ्या जवळ आली. आणि परत पाठमोरी उभी राहत आपले नितंब मला दाखवत म्हणाली,

“बघ आता तरी सगळे ठीक दिसतेय ना? आणि आता बिनधास्त बघ. आता मीच तुला बघायला सांगतेय.”

असे बोलून ती खळखळून हसली आणि तिच्या हास्यात मीपण सामील झालो.

मग मी तिच्या नितंबावर एक नजर टाकत पटकन म्हणालो,

“हंऽऽऽ! आता सगळे ठीक आहे!”

“थॅंक गॉड! संपले एकदाचे सगळे प्रॉब्लेम.” प्रिया दिदी हसत म्हणाली.

“हो ना चल आता, तू रेडी आहेस का फोटो काढायला? मी चालू करतो.” असे बोलून मी माझा कॅमेरा घ्यायला वळालो तर ती पटकन म्हणाली,

“अरे थांब, अजून मला केस विंचरायचे आहेत, झालेच तर मेकअपला टचअप करायचेय.” असे बोलून ती ड्रेसिंग टेबलकडे वळली.

“अरे बापरे! अजून ते बाकी आहे का? मला वाटले तू एकदम रेडी आहे. हश्श! आता अजून अर्धा तास जाणार.”

मी उगाच वैतागेलपणा दाखवत म्हणालो. खरं तर मला काही प्रॉब्लेम नव्हता, अजून वेळ गेला असता तरी. प्रिया दिदीच्या सहवासात जितका जास्त वेळ जाईल तितके मला हवे असायचे. पण तरीही मी थोडी नाराजी दाखवत होतो. माझ्याकडे बघून मला अजिजीच्या स्वरात प्रिया दिदी म्हणाली,

“अरे झाले रे पाच मिनिटात, मी जास्त वेळ नाही घेणार.”

असे बोलून तिने फणी घेतली आणि पटापट केस विंचरायला लागली.

ड्रेसिंग टेबलच्या आरशात बघून ती केस विंचरत होती आणि आरशातून माझ्याकडे बघून हसत होती. जेव्हा ती हात वर करून केस विंचरायची तेव्हा माझी नजर तिच्या काखेत जायची. स्लीव्हलेस ब्लाउज होता तेव्हा तिची उघडी काख मला स्पष्ट दिसायची.

तिच्या काखेत बघताना मला काहीतरी थोडे विचित्र वाटले! मी निरखून पाहिले तर तिच्या काखेत मला थोडे काळे काळे डाग दिसले. मी विचित्रपणे तिच्याकडे पहातोय हे पाहून ती स्तब्ध झाली आणि आरशातूनच तिने मला इशार्‍याने विचारले,

“व्हाट? आता काय?”

“दिदी तुझ्या काखेत ते काळे डाग कसले दिसताहेत?” मी शंकेने विचारले.

दिदीने आपला हात वर धरत आपली काख निरखून पहात हसत म्हटले, “ते? ते माझे केस आहेत, थोडे थोडे.”

“कायऽऽऽ? तू काखेतले केस काढले नाहीत? आणि असाच स्लीव्हलेस ब्लाउज घातलाय?” मी डोळे मोठे करून अविश्वासाने म्हणालो.

“अरे काढले होते गेल्या आठवड्यात पण आता परत थोडे थोडे उगवलेत, मा‍झ्यापण लक्षात आले नाही ते काढायचे.” तिने ओशाळत उत्तर दिले.

“ओह कम ऑन दिदी, तुला इतकेही कसे कळले नाही? तू स्लीव्हलेस ब्लाउज घालतेय आणि काखेतले केस तसेच ठेवतेय?” पुन्हा मी आश्चर्याने म्हणालो.

“अरे मा‍झ्या लक्षात आले होते मघाशी पण म्हटले ते केस काढायचे म्हणजे खूप वेळ जाईल आणि मी घरी काढत नाही, पार्लरमध्ये जाऊन काढते. पार्लरमध्ये जायला वेळ नव्हता, तेव्हा मी म्हटले राहू दे. मी फोटोत हात वर करणार नाही म्हणजे झाले.” तिने म्हटले.

“काहीतरीच काय दिदी, फोटोमध्ये नॅचरल पोझ घ्यायच्या असतात, त्यात हात वर करणेपण आले. तुझी काख नक्कीच दिसणार त्याने.” मी म्हणालो.

“मग आता काय करू? आता हे केस काढायचे तर पार्लरमध्ये जायला पाहिजे.” प्रिया दिदीने पडेल चेहर्‍याने म्हटले.

“कशाला? तू काढ ना येथेच घरी, तुझ्याकडे असेल ना रेझर वगैरे?” मी तिला सुचवले.

“आहे रे पण मी बरेच महिने झाले तो वापरलेला नाही कारण मी सगळे पार्लरमध्ये जाऊन करते तेव्हा घरात काही करायचे झंझट मी ठेवत नाही.” ती म्हणाली.

“अगं पण आता इमर्जन्सीमध्ये कर घरात, किती वेळ लागणार आहे त्याला?” मी म्हणालो.

“अरे पाच दहा मिनिटे नक्कीच जाणार, मग नंतर तूच तक्रार करत बसणार.” तिने त्रासिकपणे म्हटले.

“नाही करणार मी तक्रार, थोडे लेट झाले तरी चालेल पण सगळे कसे परफेक्ट करायचे. आता त्या ब्रा पॅन्टीचा अडथळा दूर केला ना आपण? मग आता हापण प्रॉब्लेम दूर करायला हवा.” मी हसत म्हणालो.

“अरे मला एकटीला नाही जमत ते. असा एक हात वर ताठ धरावा लागतो आणि दुसर्‍या हाताने रेझर फिरवावे लागते. नीट नाही केले तर कापायचे मा‍झ्या काखेत.” दिदीने तोंड वाकडे करत म्हटले.

“अगं असे काय करतेस, तू आधीपण काढले असशील ना असे केस? मग तुला जमेल ते.”

“आधी केलेय म्हणून तर म्हणतेय, मला कंटाळा येतो ते काढायला,” पुन्हा ती त्रासिकपणे म्हणाली आणि मग पटकन काही विचार करत पुढे म्हणाली, “तू मला मदत करतोस का?”

“मीऽऽ? मी काय मदत करणार??” मी आश्चर्याने विचारले.

“तू काढतोस का माझे हे केस? मग पटकन होईल.” तिने मला म्हटले.

“मी? अगं पण मी कधी कोणाचे असे केस काढले नाहीत, मला जमेल का?”

“न जमायला काय झालं? दाढी करतोस ना तू नेहमी??” दिदीने हसत म्हटले.

“अगं दाढी करणे वेगळे आणि हे असे केस काढणे वेगळे.” मी हसत म्हणालो.

“काही वेगळे नाही, तुला सहज जमेल. थोडा हळुवार हात चालव म्हणजे झाले.”

“अगं पण.”

मी काही बोलायला गेलो तर तिने मला थांबवत म्हटले,

“आता पण नको आणि बिन नको, मुकाट्‍याने काढ माझे केस. एकतर आधीच खूप टाईमपास झाला आहे, आता परत वेळ जाणार. थांब मी तुला रेझर वगैरे काढून देते.”

असे बोलून प्रिया दिदी खाली वाकली आणि ड्रेसिंग टेबलच्या कप्प्यामध्ये रेझर शोधायला लागली.

शोधल्यावर तिला तो मिळाला आणि खुश होत ती उभी राहिली. मा‍झ्या हातात रेझर देत ती उत्साहाने म्हणाली,

“चल घे हा आणि चालू कर तुझे काम.”

मग तिने आपला हात वर केला आणि तोंड वेडेवाकडे करत हात पुन्हा खाली करत म्हणाली,

“पण असे उभे राहून माझा हात दुखतो. आपण एक काम करूया, मी बेडवर अशी पडते, हात वर करून, मग मलापण त्रास होणार नाही आणि तुलापण सोपे जाईल.”

असे बोलून ती पटकन चालत बेड जवळ गेली आणि बेडवर बसली.

दिदीचा फोटोशूट

"बंटी किती वेळा विचारले मी तुला? अरे तू इतक्या जणींचे फोटो काढतोस तर जरा माझेपण फोटो काढ ना!" प्रिया दिदीने मला म्हटले. "अगं दिदी किती फोटो काढलेत तुझे, अल्बमच्या अल्बम भरलेत." मी आश्चर्याने तिला म्हटले. "ते ठीक आहे रे, ते सगळे फॅमिली फोटो आहेत, फंक्शन फोटो आहेत. मला...

दिदीचा फोटोशूट भाग : २

ठरल्याप्रमाणे पुढच्या आठवड्यात प्रिया दिदीने मला फोन केला आणि आम्ही फोटोसेशनची वेळ ठरवली. त्याप्रमाणे मी माझा कॅमेरा आणि दोन तीन लाईट्स वगैरे जुजबी गोष्टी बरोबर घेतल्या आणि प्रिया दिदीच्या घरी गेलो. मी तिला म्हटले होते की तू वेळेच्या आधी तयार रहा म्हणजे मी आलो की लगेच...

दिदीचा फोटोशूट भाग : ३

मी नीट विचार केल्यावर मा‍झ्या लक्षात आले की हा मा‍झ्या सवयीचा परिणाम होता. एखाद्या मॉडेल्सचे फोटोसेशन करत असताना मला तिला जवळून बघायला मिळायचे. त्यांचे फोटो काढताना त्यांच्या मादक फिगरचे तसेच भरीव अवयवांचे मला व्यवस्थित दर्शन व्हायचे. मग त्यांचे मादक अंग पाहताना नकळत...

दिदीचा फोटोशूट भाग : ४

दुसर्‍या दिवशी सकाळी जेव्हा मी उठलो तेव्हा सर्वप्रथम मा‍झ्या मनात काल रात्री मी जे केले त्याचाच विचार आला. पण आश्चर्य म्हणजे रात्रीची जी अपराध्याची भावना होती ती आता तितकी जाणवत नव्हती. पण ह्या प्रकाराबद्दल जास्त विचार करायला नको असे मनाला बजावून मी उठलो आणि आवरू...

दिदीचा फोटोशूट भाग : ५

"काहीतरीच काय दिदी, तू मस्करीत बोलतेय ना?" मला विश्वासच बसत नव्हता की ती असे काही म्हणेल ह्यावर. "नाही रे मी सिरीअसली बोलतेय." पलीकडून प्रिया दिदी खळखळून हसत म्हणाली. "दिदी मी आता थोडा घाईत आहे, मी रात्री तुला फोन करतो तेव्हा आपण बोलू, ओके? चल बाय!" "ओके! बाय!" दिदी...

दिदीचा फोटोशूट भाग : ६

मी सिगारेट काढून त्याचे झुरके घेत विचार करू लागलो की का मी प्रिया दिदीचा इतका विचार करतोय? कालपासून मी प्रिया दिदीबद्दल असे कामुक विचार का करायला लागलो? काही केल्या मला त्याचे कुठलेही रास्त कारण सुचत नव्हते. शेवटी ही आपली कामवासना आहे आणि ही वासनाच आपल्याला असा विचार...

दिदीचा फोटोशूट भाग : ७

प्रिया दिदी दाखवत नव्हती की ती स्वत:हून त्या मादक पोझ देतेय. कारण काहीही झाले तरी तिला मनातून थोडे तरी ऑकवर्ड वाटत असणार की फोटो काढणारा तिचा सख्खा भाऊ आहे. पण माझे मत विचारण्याच्या बहाण्याने ती एखादी सेक्सी पोझ घ्यायची आणि मी दुजोरा दिला की ती पोझ तशीच ठेवायची....

दिदीचा फोटोशूट भाग : ८

"कसा काय रे डायरेक्ट संबंध असतो, सांग बरं मला." प्रिया दिदीने लाडिकपणे विचारले. "तो असा दिदी की ज्या मुलींची छाती म्हणजे उभार, लहान असतात किंवा एखाद्या ड्रेसमध्ये छोटे वाटतात. त्या मुली ब्राच्या आत असे पॅड लावतात. खरं तर कित्येकदा आम्ही त्यांना लावायला सांगतो म्हणजे...

दिदीचा फोटोशूट भाग : १०

तिचे तीच सगळे ठरवत होती आणि मला काही बोलूच देत नव्हती. मी तिच्या जवळ जात म्हणालो, "अगं पण नुसते असे रेझर वापरू का? पाणी नाही का लागणार? रेझरमध्ये अडकलेले केस काढायला." "ईऽऽ! आम्ही नाही बाई तुमच्यासारखे तसे पाणी वापरून केस काढत. हा रेझर नुसताच असा वापरायचा असतो. पण जर...

दिदीचा फोटोशूट भाग : ११

आता मा‍झ्या पॅन्टमधील कडक झालेला लंड आचके देऊन देऊन थोडे चिकट पाणी सोडायला लागला होता. माझी अंडरवेअर त्या चिकट पाण्याने नक्कीच ओली झाली होती. मा‍झ्या लंडाच्या सुपाड्यामध्ये मला प्रचंड संवेदना जाणवत होत्या. दोन मिनिटात तिच्या त्या काखेमधील सगळे केस निघाले आणि मी तिच्या...

दिदीचा फोटोशूट भाग : १२

तिच्या ब्रेसीयरच्या कपावर हलकेच हात फिरवून मी विचार करू लागलो की हेच ते कप आहेत ज्यात तिची मदमस्त छाती बंदिस्त असते. ह्याच सॅटीनच्या कपड्यात तिच्या दौलतजादा उभारांचे ओझे पेलले जाते. नकळत तिच्या ब्रेसीयरचे ते कप मी मा‍झ्या तोंडाजवळ नेले आणि एक एक करत मी त्यांचे चुंबन...

दिदीचा फोटोशूट भाग : १३

आता संध्याकाळ झाली होती तेव्हा स्टुडिओमध्ये जाण्याऐवजी मी सरळ घरी निघालो. मलापण जरा घाई झाली होती आज प्रिया दिदीचे काढलेले फोटो बघण्याची. मी तडक घरी निघून आलो आणि फ्रेश वगैरे होऊन मा‍झ्या रूममध्ये मी स्वत:ला कोंडून घेतले. मग मी प्रिया दिदीचे फोटो कॅमेऱ्यातून लॅपटॉपवर...

दिदीचा फोटोशूट भाग : १४

ते शक्य होते की नाही, ती मला झवायला देईल की नाही, तसे काही खरोखर घडेल की नाही, हे सगळे विचार मनात येत होते. पण ती इच्छा मनात खूप प्रबळ होत चालली होती. ज्या तऱ्हेने ती त्या दिवशी माझ्याशी मोकळेपणे वागली होती आणि तिने मला तिच्या मादक अंगाची बरीच झलक दिली होती, त्यावरून...

दिदीचा फोटोशूट भाग : १५

जेव्हा तिचे झाले आणि तिने शॉवर बंद केला तेव्हा मी पटकन डोके मागे घेतले. आता ती कुठल्याही क्षणी वळणार होती किंवा दरवाज्यात येणार होती तेव्हा तेथे थांबणे मला धोक्याचे वाटले आणि मी गुपचूप तिच्या रूममधून बाहेर पडलो. माझा पाय खरं तर तिच्या रूममधून निघत नव्हता व तेथेच बाहेर...

दिदीचा फोटोशूट भाग : १६

"का? माझ्याकडे तशी हाय कट पॅन्टी असू शकत नाही का?" तिने ‘हाय कट’ शब्दावर जोर देत म्हटले. "नाहीच! असती तर तू काल घातली असतीस." मी टुमणे लावले. "येऽऽऽ नुसती हाय कट नाही तर जी-स्ट्रिंग आहे म्हटले माझ्याकडे." तिने फणकाऱ्यात म्हटले. "छे! हाय कट काय आणि जी-स्ट्रिंग काय,...

दिदीचा फोटोशूट भाग : १७

एक दीर्घ श्वास घेऊन मी त्या पॅन्टीवरील दिदीच्या योनिचा वास नाकातून छातीत भरून घेतला. मा‍झ्या नाकातील संवेदनशील इंद्रियाला प्रिया दिदीच्या योनिच्या उग्र दर्पाची जाणीव झाली आणि कामवासनेचा एक तीव्र झोत मा‍झ्या जांघेमधील इंद्रियात सळसळून गेला! तिथल्या तिथे लंड बाहेर...

दिदीचा फोटोशूट भाग : १८

"काल मी तुला विचारले होते बघ, माझी बाथरूममधली ब्रा पॅन्टी ओली झाली होती त्याबद्दल." ती म्हणाली. "हो विचारले होतेस." मी थोडा सावध झालो. "आणि तू म्हणालास की ती खाली पडली आणि ओली झाली." तिने म्हटले "हो बरोबर." मी हळू आवाजात म्हणालो. "काय बरोबर? ती कशाने ओली झाली होती? ते...

दिदीचा फोटोशूट भाग : १९

फोन चालू होता तेव्हा मी मुद्दाम प्रिया दिदीचे नाव घेऊन ‘आहहह उहहह’ करत करत लंड गाळत होतो. तिने ते ऐकले असावे की नाही कोणास ठाऊक कारण फोनवर तसे काही कळत नव्हते. तसेही मी त्याबद्दल विचार करण्याच्या मनस्थितीत नव्हतो तर मा‍झ्या वीर्य स्खलनाच्या सुखात हेलकावत होतो. हलवून...

दिदीचा फोटोशूट भाग : २०

"बरं बाई लिमीटच्या बाहेर नाही जाणार, पण लिमीटच्या आत राहून तर मजा करू शकतो. त्याला तर तुझी ना नाही ना?" मी मिश्किलपणे तिला म्हणाले. "नाही! तेवढं ठीक आहे." तीपण हसत म्हणाली. "ओके गुड! मग मला सांग, त्या दिवशी तू अंगात काही घातले होतेस की नागडी होतीस?" मी चावटपणे हसून...

दिदीचा फोटोशूट भाग : २१

"नालायक कुठला!" दिदीने प्रेमाने दटावत म्हटले. "काय करणार, तुझे फोटो बघितले की राहवत नाही." मी रोमॅन्टीक टोनमध्ये म्हणालो. "हंम्म्मऽऽऽ एक विचारू का?" दिदीने म्हटले. "एक काय, दोन विचार." "तू जेव्हा ह्या मॉडेल्सचे असे सेक्सी सेक्सी फोटोसेशन करतोस, तेव्हापण एक्साईट होत...

दिदीचा फोटोशूट भाग : २२

अरेरेरे! ती जर ड्रेसिंग टेबलच्या आरशासमोर उभी राहिली असती तर मला तिचे नग्न उभार आरशातून दिसले असते! पण ती थोडी बाजूला उभी होती तेव्हा ती आरशात दिसत नव्हती. मला तिच्या उभारांची साईडने झलक मिळत होती. मा‍झ्या पॅन्टमध्ये खळबळ व्हायला लागली आणि माझा लंड टाईट व्हायला लागला....

दिदीचा फोटोशूट भाग : २३

कंबरेच्या एका साईडने मी फोल्ड करत करत तिला फिरवत मागच्या भागात आलो. मागच्या बाजूला तिचा ड्रेस फोल्ड करताना माझी आतली बोटे तिच्या नितंबाच्या फटीत घुसत होती. त्या फटीचा गरमपणा मा‍झ्या बोटांना जाणवत होता. तिच्या नितंबाची गोलाई मा‍झ्या बोटांना जाणवत होती. मागून ड्रेस...

दिदीचा फोटोशूट भाग : २४

बसल्या बसल्या मी टीव्ही लावला आणि वेगवेगळे चॅनेल चेक करू लागलो. बरेच चॅनल चेक केल्यावर मी शेवटी झूम चॅनल चालू ठेवला. आम्ही दोघेही त्या चॅनेलवरचा प्रोग्राम बघू लागलो. कोणत्या तरी फॅशन शोचा प्रोग्राम होता. मध्ये मध्ये ते इतर प्रोग्रामची ॲड दाखवायचे. त्यात काही बिकीनी...

दिदीचा फोटोशूट भाग : २५

पॅन्ट काढल्याने अंडरवेअरमध्ये माझा लंड अजूनच उभा राहला आणि त्याचा मोठा तंबू दिसू लागला. लंड आचके देत होता तेव्हा अंडरवेअरचा तो तंबू हलत होता. ते पाहून दिदीला हसू आले आणि खिदीखिदी हसत ती म्हणाली, "तो पॅन्टमध्येच बरा होता, आता तो उसळ्याच मारायला लागलाय." "अगं पण आता...

दिदीचा फोटोशूट भाग : २६

मी चावटपणा करत माझे मधले बोट तिच्या योनिच्या चीरेत घातले आणि हळूच आतबाहेर करू लागलो. त्याने ती अजून चेकाळली आणि बेभान झाली! तिच्या योनितून रस गळू लागला आणि माझे ओठ त्यात बरबटू लागले. एका मिनिटात ती कामतृप्तीच्या शिखरावर पोहचली आणि तिचा कडेलोट झाला. गचागच कंबर हलवून ती...

error: नका ना दाजी असं छळू!!