दिदीचा फोटोशूट भाग : ८

“कसा काय रे डायरेक्ट संबंध असतो, सांग बरं मला.” प्रिया दिदीने लाडिकपणे विचारले.

“तो असा दिदी की ज्या मुलींची छाती म्हणजे उभार, लहान असतात किंवा एखाद्या ड्रेसमध्ये छोटे वाटतात. त्या मुली ब्राच्या आत असे पॅड लावतात. खरं तर कित्येकदा आम्ही त्यांना लावायला सांगतो म्हणजे फोटोमध्ये ते उठून दिसतात, म्हणून मला पॅडबद्दल माहीत आहे.” मी खुलासा केला.

“हंमऽऽऽऽ अस्सं आहे होय! म्हणूनच ह्या सगळ्या मॉडेल्सची छाती फोटोमध्ये मोठी दिसते.”

“सगळ्या नाही दिदी, साधारण ७५ टक्के मुली. राहिलेल्या २५ टक्के मुलींची नॅचरली मोठी असते.” मी हसत म्हणालो.

“तुला कसे काय माहीत ही टक्केवारी? तू पहातोस की काय त्यांची.” प्रिया दिदीने चावटपणे विचारत पुढचे वाक्य अर्धवट सोडले.

“मला कळते ते लगेच, नुसते बघून मी सांगू शकतो.” मी डोळे मिचकावत म्हणालो.

“हो का. मग सांग बरं, माझी छाती म्हणजे माझे हे उभार कसे वाटतात तुला? नॅचरल की पॅडवाले?”

“तुझे ना,” त्या निमित्ताने मी तिच्या छातीकडे रोखून बघत म्हणालो, “तुझे एकदम नॅचरल वाटतात!”

“हो ना, मग सांग बरं मला पॅडची काय गरज?” तिने मिश्किलपणे हसत प्रश्न केला.

“येस्स! यु आर राईट! तुझी अशी नॅचरल असताना तुला पॅडची गरजच नाही.” मी बिनधास्त कबूल करत म्हणालो.

“मग माझ्याकडे पॅड कसे बरं असतील?” तिने डोळ्याची उघडझांप करत लाडात म्हटले.

“हो ना, तुझ्याकडे नक्कीच नसणार, मग आता तू काय लावणार?” मी मुद्दाम विचारात पडल्यासारखे विचारले.

“कशाला काय लावायला पाहिजे? मी असाच ब्लाउज ठेवते.” तिने सहजपणे म्हटले.

“मग मला दिसले तर? म्हणजे जरूरीपेक्षा जास्त.” मी चावटपणे हसत विचारले.

“अरे ठीक आहे रे, दिसले तर दिसले! मी कुठे काय म्हणतेय त्याबद्दल. तू पुरूष आहेस, बघणारच असा.” असे म्हणून ती खळखळून हसली.

मी थोडा वरमलो आणि ओशाळवाणे हसून तिच्याकडे पाहिले. पण मनातून मी एकदम खुश होतो की माझे तिच्या छातीकडे बघण्याबद्दल तिने काही ऑब्जेक्शन घेतले नव्हते म्हणजे आता मी तिच्या छातीकडे टक लावून बघितले तरी मला घाबरायला नको.

त्याची जाणीव झाली आणि मा‍झ्या मनावरील ताण थोडा हलका झाला! त्याच बरोबर उत्तेजनेने मा‍झ्या पॅन्टमध्ये हलचल झाली. तिच्या बरोबरील अश्या बिनधास्त बोलण्याने माझा लंड टाईट व्हायला लागला होता. प्रिया दिदी वळली आणि हसत मला म्हणाली,

“बंटी तू बाहेर जातोस का एक मिनिट? म्हणजे मी ही ब्रा काढून टाकते. नाहीतर नको जाऊस, मी बाथरूममध्ये जाऊन काढते.”

असे बोलून ती तरातरा चालत तिच्या बेडरूमला अटॅच्ड असलेल्या बाथरूमच्या दरवाज्याकडे गेली.

मला का कोणास ठाऊक असे वाटले की ती आपले नितंब जरा जास्तच मटकवत चालत होती. कदाचित तिला वाटले असावे की माझी नजर तिच्या नितंबावर असावी म्हणून ती अशी चालत असावी. पण तिला असे का वाटेल? मी तिचा भाऊ आहे आणि ती माझी बहीण आहे तेव्हा मी तिच्या नितंबाकडे बघत असेल असे तिला का वाटेल?

पण सत्य हेच होते की मी तिच्या नितंबाकडेच पहात होतो. त्यांची होणारी मोहक हालचाल मला खुणावत होती. प्रिया दिदीने साडी चापून चोपून नेसली होती आणि शिफॉनची असल्याने तिच्या घाटदार नितंबाचा आकार खुलून दिसत होता.

त्या नितंबावर रूतलेल्या तिच्या आतल्या पॅन्टीचा आकार सुद्धा एकदम स्पष्ट दिसत होता. तिच्या पॅन्टीचा आकार मी ट्रेस करत होतो तोपर्यंत ती बाथरूममध्ये शिरली. तिने दरवाजा लावला नाही आणि तशीच आतून माझ्याशी बोलत ती आत ब्लाउज काढून ब्रेसीयर काढू लागली.

जरी तिने दरवाजा लावला नव्हता तरी मला ती दिसत नव्हती कारण मी साईडला उभा होतो. क्षणभर मला वाटले थोडे पुढे जाऊन आत डोकावे का? पण माझी तितकी डेअरींग झाली नाही. तसेही मा‍झ्या मनात तिच्या नितंबाचा आणि त्यावरून दिसणार्‍या तिच्या पॅन्टीचा विचार होता तेव्हा मी तिला चोरून पहाण्याचा प्रयत्न केला नाही.

तिचे झाल्यावर ती हसत हसत बाहेर आली आणि मा‍झ्या समोर पाठमोरी उभी राहिली. आपल्या साडीचा पाठीवरील पदर तिने आपल्या मानेवरून पुढे घेतला आणि मला पाठीवरील ब्लाउज दाखवत तिने विचारले,

“आता कसे दिसतेय? ठीक आहे ना आता?”

मी तिच्या ब्लाउजपेक्षा तिची गोरी गोरी पाठ जास्त न्याहाळू लागलो. आता ब्रेसीयर नसल्याने तिची पाठ अजूनच उघडी दिसत होती. ब्लाउजचा पाठीवरचा कट तिची पाठ जवळ जवळ उघडी दाखवत होता.

काही क्षण मी काही न बोलता तिच्या पाठीकडे बघत राहलो. मग माझी नजर आपोआप खाली तिच्या नितंबावर गेली आणि मी तिचे नितंब न्याहाळायला लागलो. साडीवरून तिचे भरीव नितंब आणि आत घातलेल्या पॅन्टीची लाईन बघण्यात मी दंग झालो! मी काही बोलत नाही हे पाहून प्रिया दिदीने खाकरत मला विचारले,

“अहो रावसाहेब! काय विचारतेय मी?”

“हं? काय?” मी नजर न हलवता मा‍झ्या तंद्रीत म्हटले.

“इकडे बघ! इकडे आरशात!” तिने आवाज वाढवत म्हटले.

ती आरशात कशाला बघायला सांगतेय, असा विचार करत मी कशीबशी नजर हलवली आणि समोर आरशात पाहिले तर प्रिया दिदी आरशातून माझ्याकडे पहात चावटपणे हसत होती.

अरे बापरे! मी तिच्या पाठीऐवजी तिच्या नितंबाकडे बघतोय, हे तिला समोरील आरशातून कळत होते. तिची माझी आरशात नजरा नजर झाली तसे मी खजील झालो आणि कसेनुसे हसलो. तीपण मिश्किलपणे हसत म्हणाली,

“मी तुला ब्लाउज पाठीवर कसा दिसतोय ते बघायला सांगितले तर तुझी नजर भलतीकडेच खिळली आहे.”

“नाही नाही, मी बघितले ना तुझ्या पाठीकडे.” मी गोंधळत उत्तर दिले.

“हो का. मग बोलला नाहीस काही, मी इतकी विचारतेय तर.”

“नाही तेच. एकदम मस्त वाटतोय ब्लाउज! म्हणजे आता तू ब्रेसीयर काढली तर तो एकदम मस्त दिसायला लागला.” मी पटकन सावरत उत्तर दिले.

“आय सी! खूप लवकर उत्तर दिलेस. आता जरा पुढून कसा दिसतोय तेपण सांग,” असे बोलून ती वळली आणि माझ्याकडे तोंड करून उभी राहत म्हणाली, “आणि फक्त वरच बघ हं, नाहीतर परत नजर खाली घसरायची.”

मला टोमणा मारत प्रिया दिदी हसत म्हणाली आणि मी ओशाळलो. मी आता तिच्या छातीवर ब्लाउजकडे बघायला लागलो. तिने डाव्या उभारावर साडीचा पदर गोळा केला होता व मागचा पदर उजव्या खांद्यावरून पुढे आणून आपला उजवा उभार त्याने झाकला होता.

तिचे पूर्ण उभार पदराने झाकले गेलेले नव्हते तर उभारांचा फक्त मधला भाग त्याने झाकला गेला होता. म्हणजेच तिच्या भरगच्च छातीचा आकार मला ब्लाउजवरून व्यवस्थित दिसत होता पण मधला भाग पदराखाली असल्याने तेथील पारदर्शक कपड्या खालील तिचा अरोला आणि निप्पलचा भाग मला दिसत नव्हता.

माझी नजर काय शोधतेय ते प्रिया दिदीने ओळखले आणि चावटपणे हसत ती म्हणाली,

“फक्त ब्लाउज कसा दिसतोय ते बघ हं, दुसरे काही दिसतेय का ते शोधू नकोस.”

“हो गं दिदी, मी ब्लाउजच बघतोय.” मी किंचित आवाज चढवत म्हणालो, “ठीक दिसतोय आता ब्लाउज.”

“अरे आत्ता पुढून बघतोय म्हणून ब्लाउजकडे बघत होतास, त्या आधी मागून ब्लाउज दाखवत होते तेव्हा खाली बघत होतास, हो की नाही?” तिने चावटपणे विचारले.

“हो बघत होतो,” मी बिनधास्त उत्तर दिले आणि पुढे म्हणालो, “जे मला दिसत होते, ते मी बघत होतो.”

“अरे पण इतके काय रोखून बघायचे, मी आरशातून तुला पहातेय ह्याचेपण तुला भान नव्हते.” ती म्हणाली.

“दिदी तुला वाटतेय त्या अर्थाने मी खाली बघत नव्हतो, मी काहीतरी ऑब्जर्व्ह करत होतो.”

“अच्छा! काय ऑब्जर्व्ह करत होतास? जरा मलापण कळेल का?” पुन्हा तिने चावटपणे विचारले.

“ते मी बघत होतो की.” मी पुढे बोलायला कचरलो!

“अरे सांग रे, बघताना लाजत नव्हतास, मग आता सांगायला काय लाजतोय?” ती हसत म्हणाली.

“फ्रॅन्कली सांगू का दिदी?”

“एकदम बिनधास्तपणे सांग.”

“तुझ्या मागे तुझ्या नितंबावर तुझ्या पॅन्टीचा आकार स्पष्ट दिसतोय.”

“आय सी! तू ते ऑब्जर्व्ह करत होतास?” तिने निश्वास टाकल्यासारखे थोडे नाटकी स्वरात म्हटले.

“ऑब्जर्व्ह करत होतो म्हणजे ते दिसायला थोडे ऑड वाटत होते.”

“अच्छा! त्यात ऑड काय वाटायचे? आता आत घातली आहे तर तिचा आकार दिसत असेल.” दिदी म्हणाली.

“हो! पण तुझी ही साडी एकदम प्लेन आहे, त्यात तू घट्टपणे नेसली आहे, त्यामुळे तुझ्या नितंबावर तुझ्या पॅन्टीचा आकार एकदमच दिसून येतोय.” मी खुलासा केला.

“अरे मग असू दे ना, तो कुठे फोटोमध्ये इतका दिसणार आहे.” दिदी हसत म्हणाली.

“दिसणार दिदी! हे बघ, तू अशी आरशात पाठमोरी बघ म्हणजे तुलापण सहज कळेल.”

असे म्हणून मी प्रिया दिदीला धरून आरशासमोर आणले आणि आरशाकडे पाठ करून उभे केले. ती वळून आरशातून आपल्या नितंबाकडे पाहू लागली. मीपण तिच्या नितंबाकडे पाहून तिला सांगू लागलो,

“बघ दिसतेय ना तुझ्या पॅन्टीची लाईन स्पष्टपणे? किती पटकन लक्षात येतेय.”

“हो, दिसतेय खरी.” प्रिया दिदीने आरशातून निरखून पहात उत्तर दिले.

“आता तू थोडी अशी खाली वाक अशी आणि तुझे नित! म्हणजे मागचा भाग थोडा वर उचल असा,” मी तिला खाली वाकायला लावून नितंब थोडे वर उचलायला लावले आणि तिचा पार्श्व भाग तिला आरशातून दाखवत म्हणालो, “आता बघ तू अशी वाकल्याने तुझ्या पॅन्टीचा आकार अजूनच स्पष्ट दिसतोय, तुझ्या पॅन्टीची जाडी कड किती स्पष्ट दिसतेय.”

“मग काय झाले? दिसतेय तर दिसू दे, मी कुठे सगळ्या फोटोत अशी खाली वाकणार आहे?” प्रिया दिदीने हसत युक्तीवाद केला.

“सगळ्या फोटोत नाही पण काही काही फोटोमध्ये तुझा हा मागचा भाग नक्कीच दिसणार आणि फोटोच्या क्लॅरिटीमध्ये तुझ्या पॅन्टीची लाईन स्पष्ट दिसणार. मग जसे मघाशी तुझी ब्रा तुझ्या ब्लाउजला मारक ठरत होती तशी तुझी ही पॅन्टी लाईन तुझ्या मागच्या नॅचरल शेपला मारक ठरेल. म्हणजे तुझ्या फोटोकडे बघितले की ती पॅन्टीलाईन पहिली नजरेत भरणार. पुन्हा हे फोटोग्राफरचे अपयश ठरते. कळलं का?”

मी माझे लांबलचक स्पष्टीकरण देऊन प्रिया दिदीला विचारात पाडले! तिने थोड्या चिंतेच्या स्वरात विचारले,

“मग आता? काय उपाय ह्या प्रॉब्लेमला?”

“तुझ्याकडे दुसरी पॅन्टी नाही? म्हणजे हाय कट असलेली.” मी तिला विचारले.

“हाय कट म्हणजे? म्हणजे मला माहीत आहे. तुला नक्की कुठली म्हणायची आहे?” तिने मला विचारले.

“अगं हाय कट म्हणजे तशी, म्हणजे तुझा मागचा भाग पूर्ण उघडे ठेवणारी.”

“इश्श! तसल्या पॅन्टी घालायचे दिवस गेले माझे.” प्रिया दिदी थोडीशी लाजत म्हणाली.

“काहीतरीच काय दिदी, तू कुठे म्हातारी झाली आहेस? अजून तर तू खूप तरूण आहेस.” मी हसून तिला म्हणालो.

“इतकी काही तरूणी नाही आता मी, अश्या हाय कट पॅन्टी घालण्या एवढी.” पुन्हा तिने लाजत म्हटले.

“ओह कम ऑन दिदी, खरंच नाही तुझ्याकडे? एखादी जी-स्ट्रिंग किंकी पॅन्टी.” मी लाडात सेक्सी आवाज काढत तिला विचारले.

दिदीचा फोटोशूट

"बंटी किती वेळा विचारले मी तुला? अरे तू इतक्या जणींचे फोटो काढतोस तर जरा माझेपण फोटो काढ ना!" प्रिया दिदीने मला म्हटले. "अगं दिदी किती फोटो काढलेत तुझे, अल्बमच्या अल्बम भरलेत." मी आश्चर्याने तिला म्हटले. "ते ठीक आहे रे, ते सगळे फॅमिली फोटो आहेत, फंक्शन फोटो आहेत. मला...

दिदीचा फोटोशूट भाग : २

ठरल्याप्रमाणे पुढच्या आठवड्यात प्रिया दिदीने मला फोन केला आणि आम्ही फोटोसेशनची वेळ ठरवली. त्याप्रमाणे मी माझा कॅमेरा आणि दोन तीन लाईट्स वगैरे जुजबी गोष्टी बरोबर घेतल्या आणि प्रिया दिदीच्या घरी गेलो. मी तिला म्हटले होते की तू वेळेच्या आधी तयार रहा म्हणजे मी आलो की लगेच...

दिदीचा फोटोशूट भाग : ३

मी नीट विचार केल्यावर मा‍झ्या लक्षात आले की हा मा‍झ्या सवयीचा परिणाम होता. एखाद्या मॉडेल्सचे फोटोसेशन करत असताना मला तिला जवळून बघायला मिळायचे. त्यांचे फोटो काढताना त्यांच्या मादक फिगरचे तसेच भरीव अवयवांचे मला व्यवस्थित दर्शन व्हायचे. मग त्यांचे मादक अंग पाहताना नकळत...

दिदीचा फोटोशूट भाग : ४

दुसर्‍या दिवशी सकाळी जेव्हा मी उठलो तेव्हा सर्वप्रथम मा‍झ्या मनात काल रात्री मी जे केले त्याचाच विचार आला. पण आश्चर्य म्हणजे रात्रीची जी अपराध्याची भावना होती ती आता तितकी जाणवत नव्हती. पण ह्या प्रकाराबद्दल जास्त विचार करायला नको असे मनाला बजावून मी उठलो आणि आवरू...

दिदीचा फोटोशूट भाग : ५

"काहीतरीच काय दिदी, तू मस्करीत बोलतेय ना?" मला विश्वासच बसत नव्हता की ती असे काही म्हणेल ह्यावर. "नाही रे मी सिरीअसली बोलतेय." पलीकडून प्रिया दिदी खळखळून हसत म्हणाली. "दिदी मी आता थोडा घाईत आहे, मी रात्री तुला फोन करतो तेव्हा आपण बोलू, ओके? चल बाय!" "ओके! बाय!" दिदी...

दिदीचा फोटोशूट भाग : ६

मी सिगारेट काढून त्याचे झुरके घेत विचार करू लागलो की का मी प्रिया दिदीचा इतका विचार करतोय? कालपासून मी प्रिया दिदीबद्दल असे कामुक विचार का करायला लागलो? काही केल्या मला त्याचे कुठलेही रास्त कारण सुचत नव्हते. शेवटी ही आपली कामवासना आहे आणि ही वासनाच आपल्याला असा विचार...

दिदीचा फोटोशूट भाग : ७

प्रिया दिदी दाखवत नव्हती की ती स्वत:हून त्या मादक पोझ देतेय. कारण काहीही झाले तरी तिला मनातून थोडे तरी ऑकवर्ड वाटत असणार की फोटो काढणारा तिचा सख्खा भाऊ आहे. पण माझे मत विचारण्याच्या बहाण्याने ती एखादी सेक्सी पोझ घ्यायची आणि मी दुजोरा दिला की ती पोझ तशीच ठेवायची....

दिदीचा फोटोशूट भाग : ९

"अरे नाही रे, मा‍झ्या सगळ्या अश्या काकूबाईच्या पॅन्टी आहेत. आणि मी कशाला तश्या सेक्सी सेक्सी पॅन्टीज घालू आता? त्यात ज्याने इंटरेस्ट दाखवायला पाहिजे त्या व्यक्तीला माझ्यासाठी वेळच नाही. यु नो व्हाट आय मीन." प्रिया दिदी थोड्या विषन्नपणे म्हणाली. "ओह येस! आय नो व्हाट यु...

दिदीचा फोटोशूट भाग : १०

तिचे तीच सगळे ठरवत होती आणि मला काही बोलूच देत नव्हती. मी तिच्या जवळ जात म्हणालो, "अगं पण नुसते असे रेझर वापरू का? पाणी नाही का लागणार? रेझरमध्ये अडकलेले केस काढायला." "ईऽऽ! आम्ही नाही बाई तुमच्यासारखे तसे पाणी वापरून केस काढत. हा रेझर नुसताच असा वापरायचा असतो. पण जर...

दिदीचा फोटोशूट भाग : ११

आता मा‍झ्या पॅन्टमधील कडक झालेला लंड आचके देऊन देऊन थोडे चिकट पाणी सोडायला लागला होता. माझी अंडरवेअर त्या चिकट पाण्याने नक्कीच ओली झाली होती. मा‍झ्या लंडाच्या सुपाड्यामध्ये मला प्रचंड संवेदना जाणवत होत्या. दोन मिनिटात तिच्या त्या काखेमधील सगळे केस निघाले आणि मी तिच्या...

दिदीचा फोटोशूट भाग : १२

तिच्या ब्रेसीयरच्या कपावर हलकेच हात फिरवून मी विचार करू लागलो की हेच ते कप आहेत ज्यात तिची मदमस्त छाती बंदिस्त असते. ह्याच सॅटीनच्या कपड्यात तिच्या दौलतजादा उभारांचे ओझे पेलले जाते. नकळत तिच्या ब्रेसीयरचे ते कप मी मा‍झ्या तोंडाजवळ नेले आणि एक एक करत मी त्यांचे चुंबन...

दिदीचा फोटोशूट भाग : १३

आता संध्याकाळ झाली होती तेव्हा स्टुडिओमध्ये जाण्याऐवजी मी सरळ घरी निघालो. मलापण जरा घाई झाली होती आज प्रिया दिदीचे काढलेले फोटो बघण्याची. मी तडक घरी निघून आलो आणि फ्रेश वगैरे होऊन मा‍झ्या रूममध्ये मी स्वत:ला कोंडून घेतले. मग मी प्रिया दिदीचे फोटो कॅमेऱ्यातून लॅपटॉपवर...

दिदीचा फोटोशूट भाग : १४

ते शक्य होते की नाही, ती मला झवायला देईल की नाही, तसे काही खरोखर घडेल की नाही, हे सगळे विचार मनात येत होते. पण ती इच्छा मनात खूप प्रबळ होत चालली होती. ज्या तऱ्हेने ती त्या दिवशी माझ्याशी मोकळेपणे वागली होती आणि तिने मला तिच्या मादक अंगाची बरीच झलक दिली होती, त्यावरून...

दिदीचा फोटोशूट भाग : १५

जेव्हा तिचे झाले आणि तिने शॉवर बंद केला तेव्हा मी पटकन डोके मागे घेतले. आता ती कुठल्याही क्षणी वळणार होती किंवा दरवाज्यात येणार होती तेव्हा तेथे थांबणे मला धोक्याचे वाटले आणि मी गुपचूप तिच्या रूममधून बाहेर पडलो. माझा पाय खरं तर तिच्या रूममधून निघत नव्हता व तेथेच बाहेर...

दिदीचा फोटोशूट भाग : १६

"का? माझ्याकडे तशी हाय कट पॅन्टी असू शकत नाही का?" तिने ‘हाय कट’ शब्दावर जोर देत म्हटले. "नाहीच! असती तर तू काल घातली असतीस." मी टुमणे लावले. "येऽऽऽ नुसती हाय कट नाही तर जी-स्ट्रिंग आहे म्हटले माझ्याकडे." तिने फणकाऱ्यात म्हटले. "छे! हाय कट काय आणि जी-स्ट्रिंग काय,...

दिदीचा फोटोशूट भाग : १७

एक दीर्घ श्वास घेऊन मी त्या पॅन्टीवरील दिदीच्या योनिचा वास नाकातून छातीत भरून घेतला. मा‍झ्या नाकातील संवेदनशील इंद्रियाला प्रिया दिदीच्या योनिच्या उग्र दर्पाची जाणीव झाली आणि कामवासनेचा एक तीव्र झोत मा‍झ्या जांघेमधील इंद्रियात सळसळून गेला! तिथल्या तिथे लंड बाहेर...

दिदीचा फोटोशूट भाग : १८

"काल मी तुला विचारले होते बघ, माझी बाथरूममधली ब्रा पॅन्टी ओली झाली होती त्याबद्दल." ती म्हणाली. "हो विचारले होतेस." मी थोडा सावध झालो. "आणि तू म्हणालास की ती खाली पडली आणि ओली झाली." तिने म्हटले "हो बरोबर." मी हळू आवाजात म्हणालो. "काय बरोबर? ती कशाने ओली झाली होती? ते...

दिदीचा फोटोशूट भाग : १९

फोन चालू होता तेव्हा मी मुद्दाम प्रिया दिदीचे नाव घेऊन ‘आहहह उहहह’ करत करत लंड गाळत होतो. तिने ते ऐकले असावे की नाही कोणास ठाऊक कारण फोनवर तसे काही कळत नव्हते. तसेही मी त्याबद्दल विचार करण्याच्या मनस्थितीत नव्हतो तर मा‍झ्या वीर्य स्खलनाच्या सुखात हेलकावत होतो. हलवून...

दिदीचा फोटोशूट भाग : २०

"बरं बाई लिमीटच्या बाहेर नाही जाणार, पण लिमीटच्या आत राहून तर मजा करू शकतो. त्याला तर तुझी ना नाही ना?" मी मिश्किलपणे तिला म्हणाले. "नाही! तेवढं ठीक आहे." तीपण हसत म्हणाली. "ओके गुड! मग मला सांग, त्या दिवशी तू अंगात काही घातले होतेस की नागडी होतीस?" मी चावटपणे हसून...

दिदीचा फोटोशूट भाग : २१

"नालायक कुठला!" दिदीने प्रेमाने दटावत म्हटले. "काय करणार, तुझे फोटो बघितले की राहवत नाही." मी रोमॅन्टीक टोनमध्ये म्हणालो. "हंम्म्मऽऽऽ एक विचारू का?" दिदीने म्हटले. "एक काय, दोन विचार." "तू जेव्हा ह्या मॉडेल्सचे असे सेक्सी सेक्सी फोटोसेशन करतोस, तेव्हापण एक्साईट होत...

दिदीचा फोटोशूट भाग : २२

अरेरेरे! ती जर ड्रेसिंग टेबलच्या आरशासमोर उभी राहिली असती तर मला तिचे नग्न उभार आरशातून दिसले असते! पण ती थोडी बाजूला उभी होती तेव्हा ती आरशात दिसत नव्हती. मला तिच्या उभारांची साईडने झलक मिळत होती. मा‍झ्या पॅन्टमध्ये खळबळ व्हायला लागली आणि माझा लंड टाईट व्हायला लागला....

दिदीचा फोटोशूट भाग : २३

कंबरेच्या एका साईडने मी फोल्ड करत करत तिला फिरवत मागच्या भागात आलो. मागच्या बाजूला तिचा ड्रेस फोल्ड करताना माझी आतली बोटे तिच्या नितंबाच्या फटीत घुसत होती. त्या फटीचा गरमपणा मा‍झ्या बोटांना जाणवत होता. तिच्या नितंबाची गोलाई मा‍झ्या बोटांना जाणवत होती. मागून ड्रेस...

दिदीचा फोटोशूट भाग : २४

बसल्या बसल्या मी टीव्ही लावला आणि वेगवेगळे चॅनेल चेक करू लागलो. बरेच चॅनल चेक केल्यावर मी शेवटी झूम चॅनल चालू ठेवला. आम्ही दोघेही त्या चॅनेलवरचा प्रोग्राम बघू लागलो. कोणत्या तरी फॅशन शोचा प्रोग्राम होता. मध्ये मध्ये ते इतर प्रोग्रामची ॲड दाखवायचे. त्यात काही बिकीनी...

दिदीचा फोटोशूट भाग : २५

पॅन्ट काढल्याने अंडरवेअरमध्ये माझा लंड अजूनच उभा राहला आणि त्याचा मोठा तंबू दिसू लागला. लंड आचके देत होता तेव्हा अंडरवेअरचा तो तंबू हलत होता. ते पाहून दिदीला हसू आले आणि खिदीखिदी हसत ती म्हणाली, "तो पॅन्टमध्येच बरा होता, आता तो उसळ्याच मारायला लागलाय." "अगं पण आता...

दिदीचा फोटोशूट भाग : २६

मी चावटपणा करत माझे मधले बोट तिच्या योनिच्या चीरेत घातले आणि हळूच आतबाहेर करू लागलो. त्याने ती अजून चेकाळली आणि बेभान झाली! तिच्या योनितून रस गळू लागला आणि माझे ओठ त्यात बरबटू लागले. एका मिनिटात ती कामतृप्तीच्या शिखरावर पोहचली आणि तिचा कडेलोट झाला. गचागच कंबर हलवून ती...

error: नका ना दाजी असं छळू!!