दिदीचा फोटोशूट भाग : १३

आता संध्याकाळ झाली होती तेव्हा स्टुडिओमध्ये जाण्याऐवजी मी सरळ घरी निघालो. मलापण जरा घाई झाली होती आज प्रिया दिदीचे काढलेले फोटो बघण्याची. मी तडक घरी निघून आलो आणि फ्रेश वगैरे होऊन मा‍झ्या रूममध्ये मी स्वत:ला कोंडून घेतले.

मग मी प्रिया दिदीचे फोटो कॅमेऱ्यातून लॅपटॉपवर डाऊनलोड करून घेतले आणि मग एक एक फोटो निवांतपणे मी बघायला लागलो. मला राहवले नाही तेव्हा शॉर्ट वगैरे काढून मी नागडा झालो आणि लंड हलवत हलवत दिदीचे फोटो बघू लागलो.

तेवढ्यात माझा मोबाईल वाजला! मी घेतला तर तो प्रिया दिदीचाच फोन होता.

“हा बोल दिदी!”

“अरे बंटी तू कुठे आहेस? बिझी तर नाही ना?” तिने पलीकडून विचारले.

“नाही मी घरी आहे, तुझ्याकडून मी सरळ इकडेच आलो.” मी म्हणालो.

“आय सी! मग ठीक आहे. अरे तुला एक विचारायचे होते.” तिने पलीकडून विचारले.

“काय गं दिदी?” मी सहज विचारले.

“अरे तू बाथरूममध्ये ते रेझर वगैरे धुवायला गेला होतास, तेव्हा काय पाणी उडवले होतेस काय सगळीकडे?” तिने विचारले.

“नाही! का गं?” खरं तर तिच्या तोंडून ‘बाथरूम’ शब्द ऐकला तेव्हाच मी सावध झालो होतो.

“नाही? मग कसे काय?” ती फोनवर विचारत पडल्यासारखी वाटली आणि पुढे म्हणाली, “अरे तू गेल्यानंतर मी फ्रेश व्हायला बाथरूममध्ये गेले होते. फ्रेश होऊन म्हटले की मी आधी काढलेली ब्रा आणि पॅन्टी घालावी. म्हणून तिथे दांडीवर ठेवलेली ब्रा पॅन्टी काढली तर ती ओली ओली लागत होती.”

ओह शीट! प्रिया दिदीने ती ओली झालेली ब्रा पॅन्टी पाहिली! आता तिला काय सांगू, ती ओली कशी झाली ह्याचे काय उत्तर देऊ? मी पटकन विचार केला आणि तिला म्हटले,

“अगं मी तोंड धुतले होते आणि तोंड पुसायला त्या रॉडवरचा टॉवेल घ्यायला गेलो, तर तुझी ब्रा पॅन्टी खाली पडली. खाली जरा पाणी सांडलेले होते, तेव्हा त्यात ती भिजली असावी. म्हणजे मी उचलून पुन्हा रॉडवर ठेवली पण मी चेक केले नाही की ती ओली झाली आहे का ते.” मला ते कारण पटकन सुचले आणि मी हुश्श केले!

“हंऽऽऽ अस्सं! तरीच मी म्हणतेय की माझी ब्रा पॅन्टी ओली कशी झाली. पण मी जेव्हा आत गेले तेव्हा बाथरूम कोरडा होता म्हणजे खाली अजिबात ओले नव्हते.” तिने पलीकडून म्हटले आणि परत मा‍झ्या गोट्या कपाळात गेल्या.

“अगं मी आत गेलो त्यानंतर ते पाणी सुकले असेल. माझ्यानंतर तू आत जवळ जवळ दीड दोन तासाने गेली असशील ना.”

“हो! ते तर आहेच. पण सोड! झाली असेल ओली.” शेवटचे वाक्य बोलताना तिचा आवाज बदलला आणि त्याला मिश्किलपणाचा वास यायला लागला.

“हो! त्यात काय एवढे, तू दुसरी ब्रा-पॅन्टी घातली असशील, हो ना?” मी हायसे वाटून म्हणालो.

“नाही! मी तीच ब्रा पॅन्टी घातली!” दिदी खुदकन हसत पटकन म्हणाली.

“काय? तू तीच घातली??” मी आश्चर्याने जवळ जवळ किंचाळलोच, “अगं पण ती ओली झाली होती ना? मग दुसरी घालायची ना.”

“अरे परत कुठे दुसरी बघायला जाऊ? म्हटले घालूया हीच. इतकी काही ओली नव्हती ती, तेव्हा घातली तीच. हां! थोड चिकट चिकट वाटत होती, पण ठीक आहे!”

असे बोलून तिने पान पलटले आणि थोडा वेळ इकडच्या तिकडच्या गप्पा मारल्या.

माझे लक्ष त्या गप्पाकडे नव्हतेच. माझा लंड एकदम कडक झाला होता आणि नकळत मी सटासट मूठ मारत होतो. घाई घाईत प्रिया दिदीला ‘बाय’ करून मी फोन बंद केला आणि डोळे मिटून घेऊन गचागच मूठ मारायला लागलो.

ओह गॉड! मा‍झ्या लंडात ही कसली वासना उफाळलीय! मा‍झ्या मनात एकच विचार होता.

‘प्रिया दिदीने मा‍झ्या वीर्याने ओली झालेली ब्रा पॅन्टी घातली! तिच्या अंगावरील त्या ब्रा पॅन्टीवर माझे वीर्य गळाले होते. तिच्या ब्राच्या कपात जेथे मी वीर्य गाळले होते, त्या कपातच तिची छाती आता भरलेली असेल. तिच्या निप्पल्सना माझे वीर्य लागले असेल.

तिच्या पॅन्टीच्या योनिच्या भागावर मा‍झ्या वीर्याचा अंश होता आणि आता तोच भाग तिच्या त्या योनिला चिकटला असेल. तिला योनित खाज सुटली असेल तर तिने बोट घालून पॅन्टीचा तो भाग योनित घासला असेल. कदाचित वीर्याचा तो अंश तिच्या योनित गेलाही असेल.’

‘ओह ओह ओहऽऽऽ! प्रियाऽऽऽदिदीऽऽऽ तुझ्याऽऽऽ पुच्चीतऽऽऽ माझाऽऽऽ लंडऽऽऽ!‘ आणि माझा स्फोट झाला आणि माझा लंड गळायला लागला.

तासभरानंतर प्रिया दिदीचा पुन्हा फोन आला. ती फोटो कसे आलेत ते विचारत होती. मी तिला म्हटले छान आले आहेत आणि मी सॉर्टींग, टचअप वगैरे करतोय.

तिने विचारले की उद्या सिडी घेऊन येशील का तर मी तिला म्हणालो, ‘बघतो, जर रात्रीपर्यंत फोटोचे काम झाले तर येईन घेऊन. मी तुला नंतर फोन करून सांगतो येतो की नाही ते.’ दिदीने ‘ठीक आहे’ म्हटले आणि फोन बंद केला.

रात्रीचे जेवण मी थोडे लवकर म्हणजे साडे आठ वाजताच केले आणि नंतर तिच्या फोटोचे काम करायला बसलो. ते पूर्ण होईपर्यंत मला रात्रीचे अकरा वाजले. मग मी प्रिया दिदीला फोन केला हे सांगायला की मी उद्या सिडी घेऊन येतो.

आधी दोन मिनिटे तिने फोन उचलला नाही. मी कट करणार इतक्यात दिदीने फोन उचलला. ती माझ्याशी बोलायला लागली, तेव्हा मा‍झ्या लक्षात आले की बोलताना तिचा श्वास फुलला होता. दमल्यावर आपण धापा टाकून जसे बोलतो तसे ती बोलत होती.

“काय झाले दिदी? तू अशी दमल्यासारखी का बोलतेय?”

“अरे काही नाही, ते मी बाथरूममध्ये होते, पळत पळत आले तर दम लागला.” तिने जोराने श्वास घेत उत्तर दिले.

“अगं पळत यायची काय गरज? सावकाश तुझे झाले की यायचे.” मी हसून म्हणालो.

“माझे झाले नसते लवकर म्हणून अर्धवट ठेवलेय.” तिनेपण गुढपणे हसत म्हटले.

‘अर्धवट’ शब्द ऐकून मी थोडा चपापलो आणि उत्सुकतेने मी तिला विचारले,

“म्हणजे काय गं? दोन नंबरला गेली होतीस की अंघोळ वगैरे करत होतीस?”

“दोन्हीही नाही.” ती हसू दाबत म्हणाली.

“दोन्हीही नाही? मग काय करत होतीस?” माझी उत्सुकता आता ताणली गेली.

“काही नाही रे,” असे बोलून तिने पान पलटत विचारले, “ते जाऊ दे, तू कशाला फोन केला होतास? येतोस का उद्या सिडी घेऊन?”

“हो! येतो घेऊन, पण बारा वाजतील मला यायला.” मी उत्तर दिले.

“चालेल! मग तू जेवायलाच ये, मी वाट बघेन.” दिदीने आनंदाने म्हटले.

“ठीक आहे! चल ठेवतो फोन,” मी असे म्हणालो आणि पुढे मिश्किलपणे हसत म्हटले, “झोप आता! ते जे काही अर्धवट ठेवलेय ते उद्या पूर्ण कर.”

“हंम्मऽऽऽ अरे बाबा ते काम उद्यावर टाकून चालणार नाही, आत्ताच पूर्ण करायला हवे. ते काम झाल्याशिवाय मला झोपच येणार नाही.” पुन्हा तिने गुढपणे हसत म्हटले.

“असे काय काम आहे ते? जरा सांग ना मला.” आता माझी उत्सुकता प्रचंड वाढली.

“उंहूंऽऽऽ! तुला सांगण्यासारखे नाही ते! चल बाय, गुड नाईट!” हसून असे बोलत प्रिया दिदीने फोन कट केला!

मा‍झ्या डोक्यात आता विचारांचे वादळ उठले की ती काय करत होती, जे तिला मला सांगता येत नव्हते? कशाने तिला इतका दम लागला? ती म्हणतेय मी बाथरूममधून पळत आले म्हणून दम लागला. पण ते अंतर असे किती होते की ज्याने तिला दम लागेल. आणि बराच वेळ तिचा श्वास फुलला होता म्हणजे नक्कीच ती दुसरेच काहीतरी करत होती ज्याने तिला दम लागला होता.

बरे ते कारण मला सांगण्यासारखे नाही असे जेव्हा ती म्हणतेय म्हणजे ते नक्कीच वेगळे कारण असावे. ती सेक्स करत होती की काय?? छे! ते कसे शक्य आहे? जिजू तर नाही घरी, ते टूरवर गेले आहेत. बरं ती इतर कोणाबरोबर सेक्स? आऊट ऑफ क्वेश्चन! मग ती स्वत:च स्वत:चे समाधान करत होती की काय?

ओह येस्स! प्रिया दिदी स्वत:ची कामतृप्ती स्वत:च करून घेत असावी. जिजू बरेच दिवस बाहेर गावी आहेत तेव्हा तिची तृप्ती करायला ते नाहीत. बरे आज जे काही तिचे माझ्याबरोबर झाले त्याने मी जसा उत्तेजित झालो तसे तीपण उत्तेजित झाली असावी. माझ्याबरोबर तसे बिनधास्त वागून आणि तसे बिनधास्त फोटोसेशन करून तिची कामोत्तेजना चाळवली असावी.

मग योनित आग लागल्यावर ती योनिची खाज कशी मिटवणार? स्वत:च बोटे घालून घेतली असावी. नाहीतर दुसरे काहीतरी घालून घेतले असावे. झालेच तर आपली छाती स्वत:च्या हातानेच दाबली असावी. आपला चाळवलेला दाणा घासून स्वत:ची तृप्ती करून घेत असावी.

आणि ते सगळे करताना माझ्यासारखेच तिला माझ्याबरोबर घडलेले सगळे आठवत असावे. कदाचित ती स्वत:ला तृप्त करताना माझा विचार करत असावी. माझी आठवण काढून योनित बोटे घालून घेत असावी.

खरोखर ती स्वत:ला तृप्त करून घेत असावी का? आणि ते करताना माझी आठवण काढत असावी का? त्या विचाराने माझी कामोत्तेजना उफळू लागली. मी पटकन माझा लंड बाहेर काढला आणि प्रिया दिदीचा एक सेक्सी फोटो समोर ओपन करून खसाखस मूठ मारायला लागलो.

मूठ मारता मारता मी विचार करत होतो आणि त्या विचारातच मा‍झ्या समोरील स्क्रिनवरील प्रिया दिदीची छबी बदलली! आता प्रिया दिदी मला पूर्ण नागडी दिसत होती, ती बेडवर योनी फाकवून पडलेली मला दिसत होती आणि आपल्या योनिवरचा दाणा ती घासत होती.

तिच्या चेहर्‍यावर तेच भाव होते, जे तिने फोटोसेशनमधील त्या सेक्सी फोटोमध्ये दाखवले होते, कामतृप्तीचे भाव, झडत असल्याचे भाव. फक्त फरक इतकाच होता की मा‍झ्या स्वप्नात ती बडबडत होती. ती माझे नाव घेऊन स्वत:ची योनी चोळत होती. मा‍झ्या नावाने ती स्वत:ची कामतृप्ती करून घेत होती. ओहहऽऽऽ किती सेक्सी वाटतेय ती!

आहहहऽऽऽ आलेऽऽऽ आलेऽऽ आलेऽऽऽ बाहेरऽऽऽ! आणि माझा लंड टपाटप गळायला लागला. वीर्याच्या पिचकाऱ्या लंडातून उडाल्या. त्या दिवसातले ते माझे कितवे हस्तमैथून होते कोण जाणे पण तरीही त्यातून बऱ्यापैकी वीर्य बाहेर पडत होते.

गळून गळून मी इतका गळलो होतो की कसेबसे उठून बेडवर गेलो आणि धाडकन अंग टाकले! त्या रात्री मला झोपच लागत नव्हती. सारखी डोळ्यासमोर प्रिया दिदी, तिच्याबरोबर त्या दिवशी घडलेला प्रसंग, तिचे त्या दिवशी केलेले फोटोसेशन सगळे आलटून पालटून डोळ्यासमोर येत होते.

प्रिया दिदीबद्दल आता मी खूपच ऑबसेस झालो होतो. तिच्या छातीच्या उभाराची झलक मला मिळाली होती आणि जरी ते पूर्ण नग्न बघायला मिळाले नव्हते तरी पारदर्शक ब्लाउजवरून ते बऱ्यापैकी मला दिसले होते.

तेव्हा आता मला तिची ती छाती पूर्ण नग्न बघण्याची ओढ लागली. जमलेच तर तिला संपूर्ण नागडी बघण्याची इच्छा मा‍झ्या मनात घर करू लागली. झालेच तर तिला झवण्याचा विचार मा‍झ्या मनात पक्का होत चालला होता.

दिदीचा फोटोशूट

"बंटी किती वेळा विचारले मी तुला? अरे तू इतक्या जणींचे फोटो काढतोस तर जरा माझेपण फोटो काढ ना!" प्रिया दिदीने मला म्हटले. "अगं दिदी किती फोटो काढलेत तुझे, अल्बमच्या अल्बम भरलेत." मी आश्चर्याने तिला म्हटले. "ते ठीक आहे रे, ते सगळे फॅमिली फोटो आहेत, फंक्शन फोटो आहेत. मला...

दिदीचा फोटोशूट भाग : २

ठरल्याप्रमाणे पुढच्या आठवड्यात प्रिया दिदीने मला फोन केला आणि आम्ही फोटोसेशनची वेळ ठरवली. त्याप्रमाणे मी माझा कॅमेरा आणि दोन तीन लाईट्स वगैरे जुजबी गोष्टी बरोबर घेतल्या आणि प्रिया दिदीच्या घरी गेलो. मी तिला म्हटले होते की तू वेळेच्या आधी तयार रहा म्हणजे मी आलो की लगेच...

दिदीचा फोटोशूट भाग : ३

मी नीट विचार केल्यावर मा‍झ्या लक्षात आले की हा मा‍झ्या सवयीचा परिणाम होता. एखाद्या मॉडेल्सचे फोटोसेशन करत असताना मला तिला जवळून बघायला मिळायचे. त्यांचे फोटो काढताना त्यांच्या मादक फिगरचे तसेच भरीव अवयवांचे मला व्यवस्थित दर्शन व्हायचे. मग त्यांचे मादक अंग पाहताना नकळत...

दिदीचा फोटोशूट भाग : ४

दुसर्‍या दिवशी सकाळी जेव्हा मी उठलो तेव्हा सर्वप्रथम मा‍झ्या मनात काल रात्री मी जे केले त्याचाच विचार आला. पण आश्चर्य म्हणजे रात्रीची जी अपराध्याची भावना होती ती आता तितकी जाणवत नव्हती. पण ह्या प्रकाराबद्दल जास्त विचार करायला नको असे मनाला बजावून मी उठलो आणि आवरू...

दिदीचा फोटोशूट भाग : ५

"काहीतरीच काय दिदी, तू मस्करीत बोलतेय ना?" मला विश्वासच बसत नव्हता की ती असे काही म्हणेल ह्यावर. "नाही रे मी सिरीअसली बोलतेय." पलीकडून प्रिया दिदी खळखळून हसत म्हणाली. "दिदी मी आता थोडा घाईत आहे, मी रात्री तुला फोन करतो तेव्हा आपण बोलू, ओके? चल बाय!" "ओके! बाय!" दिदी...

दिदीचा फोटोशूट भाग : ६

मी सिगारेट काढून त्याचे झुरके घेत विचार करू लागलो की का मी प्रिया दिदीचा इतका विचार करतोय? कालपासून मी प्रिया दिदीबद्दल असे कामुक विचार का करायला लागलो? काही केल्या मला त्याचे कुठलेही रास्त कारण सुचत नव्हते. शेवटी ही आपली कामवासना आहे आणि ही वासनाच आपल्याला असा विचार...

दिदीचा फोटोशूट भाग : ७

प्रिया दिदी दाखवत नव्हती की ती स्वत:हून त्या मादक पोझ देतेय. कारण काहीही झाले तरी तिला मनातून थोडे तरी ऑकवर्ड वाटत असणार की फोटो काढणारा तिचा सख्खा भाऊ आहे. पण माझे मत विचारण्याच्या बहाण्याने ती एखादी सेक्सी पोझ घ्यायची आणि मी दुजोरा दिला की ती पोझ तशीच ठेवायची....

दिदीचा फोटोशूट भाग : ८

"कसा काय रे डायरेक्ट संबंध असतो, सांग बरं मला." प्रिया दिदीने लाडिकपणे विचारले. "तो असा दिदी की ज्या मुलींची छाती म्हणजे उभार, लहान असतात किंवा एखाद्या ड्रेसमध्ये छोटे वाटतात. त्या मुली ब्राच्या आत असे पॅड लावतात. खरं तर कित्येकदा आम्ही त्यांना लावायला सांगतो म्हणजे...

दिदीचा फोटोशूट भाग : ९

"अरे नाही रे, मा‍झ्या सगळ्या अश्या काकूबाईच्या पॅन्टी आहेत. आणि मी कशाला तश्या सेक्सी सेक्सी पॅन्टीज घालू आता? त्यात ज्याने इंटरेस्ट दाखवायला पाहिजे त्या व्यक्तीला माझ्यासाठी वेळच नाही. यु नो व्हाट आय मीन." प्रिया दिदी थोड्या विषन्नपणे म्हणाली. "ओह येस! आय नो व्हाट यु...

दिदीचा फोटोशूट भाग : १०

तिचे तीच सगळे ठरवत होती आणि मला काही बोलूच देत नव्हती. मी तिच्या जवळ जात म्हणालो, "अगं पण नुसते असे रेझर वापरू का? पाणी नाही का लागणार? रेझरमध्ये अडकलेले केस काढायला." "ईऽऽ! आम्ही नाही बाई तुमच्यासारखे तसे पाणी वापरून केस काढत. हा रेझर नुसताच असा वापरायचा असतो. पण जर...

दिदीचा फोटोशूट भाग : ११

आता मा‍झ्या पॅन्टमधील कडक झालेला लंड आचके देऊन देऊन थोडे चिकट पाणी सोडायला लागला होता. माझी अंडरवेअर त्या चिकट पाण्याने नक्कीच ओली झाली होती. मा‍झ्या लंडाच्या सुपाड्यामध्ये मला प्रचंड संवेदना जाणवत होत्या. दोन मिनिटात तिच्या त्या काखेमधील सगळे केस निघाले आणि मी तिच्या...

दिदीचा फोटोशूट भाग : १२

तिच्या ब्रेसीयरच्या कपावर हलकेच हात फिरवून मी विचार करू लागलो की हेच ते कप आहेत ज्यात तिची मदमस्त छाती बंदिस्त असते. ह्याच सॅटीनच्या कपड्यात तिच्या दौलतजादा उभारांचे ओझे पेलले जाते. नकळत तिच्या ब्रेसीयरचे ते कप मी मा‍झ्या तोंडाजवळ नेले आणि एक एक करत मी त्यांचे चुंबन...

दिदीचा फोटोशूट भाग : १४

ते शक्य होते की नाही, ती मला झवायला देईल की नाही, तसे काही खरोखर घडेल की नाही, हे सगळे विचार मनात येत होते. पण ती इच्छा मनात खूप प्रबळ होत चालली होती. ज्या तऱ्हेने ती त्या दिवशी माझ्याशी मोकळेपणे वागली होती आणि तिने मला तिच्या मादक अंगाची बरीच झलक दिली होती, त्यावरून...

दिदीचा फोटोशूट भाग : १५

जेव्हा तिचे झाले आणि तिने शॉवर बंद केला तेव्हा मी पटकन डोके मागे घेतले. आता ती कुठल्याही क्षणी वळणार होती किंवा दरवाज्यात येणार होती तेव्हा तेथे थांबणे मला धोक्याचे वाटले आणि मी गुपचूप तिच्या रूममधून बाहेर पडलो. माझा पाय खरं तर तिच्या रूममधून निघत नव्हता व तेथेच बाहेर...

दिदीचा फोटोशूट भाग : १६

"का? माझ्याकडे तशी हाय कट पॅन्टी असू शकत नाही का?" तिने ‘हाय कट’ शब्दावर जोर देत म्हटले. "नाहीच! असती तर तू काल घातली असतीस." मी टुमणे लावले. "येऽऽऽ नुसती हाय कट नाही तर जी-स्ट्रिंग आहे म्हटले माझ्याकडे." तिने फणकाऱ्यात म्हटले. "छे! हाय कट काय आणि जी-स्ट्रिंग काय,...

दिदीचा फोटोशूट भाग : १७

एक दीर्घ श्वास घेऊन मी त्या पॅन्टीवरील दिदीच्या योनिचा वास नाकातून छातीत भरून घेतला. मा‍झ्या नाकातील संवेदनशील इंद्रियाला प्रिया दिदीच्या योनिच्या उग्र दर्पाची जाणीव झाली आणि कामवासनेचा एक तीव्र झोत मा‍झ्या जांघेमधील इंद्रियात सळसळून गेला! तिथल्या तिथे लंड बाहेर...

दिदीचा फोटोशूट भाग : १८

"काल मी तुला विचारले होते बघ, माझी बाथरूममधली ब्रा पॅन्टी ओली झाली होती त्याबद्दल." ती म्हणाली. "हो विचारले होतेस." मी थोडा सावध झालो. "आणि तू म्हणालास की ती खाली पडली आणि ओली झाली." तिने म्हटले "हो बरोबर." मी हळू आवाजात म्हणालो. "काय बरोबर? ती कशाने ओली झाली होती? ते...

दिदीचा फोटोशूट भाग : १९

फोन चालू होता तेव्हा मी मुद्दाम प्रिया दिदीचे नाव घेऊन ‘आहहह उहहह’ करत करत लंड गाळत होतो. तिने ते ऐकले असावे की नाही कोणास ठाऊक कारण फोनवर तसे काही कळत नव्हते. तसेही मी त्याबद्दल विचार करण्याच्या मनस्थितीत नव्हतो तर मा‍झ्या वीर्य स्खलनाच्या सुखात हेलकावत होतो. हलवून...

दिदीचा फोटोशूट भाग : २०

"बरं बाई लिमीटच्या बाहेर नाही जाणार, पण लिमीटच्या आत राहून तर मजा करू शकतो. त्याला तर तुझी ना नाही ना?" मी मिश्किलपणे तिला म्हणाले. "नाही! तेवढं ठीक आहे." तीपण हसत म्हणाली. "ओके गुड! मग मला सांग, त्या दिवशी तू अंगात काही घातले होतेस की नागडी होतीस?" मी चावटपणे हसून...

दिदीचा फोटोशूट भाग : २१

"नालायक कुठला!" दिदीने प्रेमाने दटावत म्हटले. "काय करणार, तुझे फोटो बघितले की राहवत नाही." मी रोमॅन्टीक टोनमध्ये म्हणालो. "हंम्म्मऽऽऽ एक विचारू का?" दिदीने म्हटले. "एक काय, दोन विचार." "तू जेव्हा ह्या मॉडेल्सचे असे सेक्सी सेक्सी फोटोसेशन करतोस, तेव्हापण एक्साईट होत...

दिदीचा फोटोशूट भाग : २२

अरेरेरे! ती जर ड्रेसिंग टेबलच्या आरशासमोर उभी राहिली असती तर मला तिचे नग्न उभार आरशातून दिसले असते! पण ती थोडी बाजूला उभी होती तेव्हा ती आरशात दिसत नव्हती. मला तिच्या उभारांची साईडने झलक मिळत होती. मा‍झ्या पॅन्टमध्ये खळबळ व्हायला लागली आणि माझा लंड टाईट व्हायला लागला....

दिदीचा फोटोशूट भाग : २३

कंबरेच्या एका साईडने मी फोल्ड करत करत तिला फिरवत मागच्या भागात आलो. मागच्या बाजूला तिचा ड्रेस फोल्ड करताना माझी आतली बोटे तिच्या नितंबाच्या फटीत घुसत होती. त्या फटीचा गरमपणा मा‍झ्या बोटांना जाणवत होता. तिच्या नितंबाची गोलाई मा‍झ्या बोटांना जाणवत होती. मागून ड्रेस...

दिदीचा फोटोशूट भाग : २४

बसल्या बसल्या मी टीव्ही लावला आणि वेगवेगळे चॅनेल चेक करू लागलो. बरेच चॅनल चेक केल्यावर मी शेवटी झूम चॅनल चालू ठेवला. आम्ही दोघेही त्या चॅनेलवरचा प्रोग्राम बघू लागलो. कोणत्या तरी फॅशन शोचा प्रोग्राम होता. मध्ये मध्ये ते इतर प्रोग्रामची ॲड दाखवायचे. त्यात काही बिकीनी...

दिदीचा फोटोशूट भाग : २५

पॅन्ट काढल्याने अंडरवेअरमध्ये माझा लंड अजूनच उभा राहला आणि त्याचा मोठा तंबू दिसू लागला. लंड आचके देत होता तेव्हा अंडरवेअरचा तो तंबू हलत होता. ते पाहून दिदीला हसू आले आणि खिदीखिदी हसत ती म्हणाली, "तो पॅन्टमध्येच बरा होता, आता तो उसळ्याच मारायला लागलाय." "अगं पण आता...

दिदीचा फोटोशूट भाग : २६

मी चावटपणा करत माझे मधले बोट तिच्या योनिच्या चीरेत घातले आणि हळूच आतबाहेर करू लागलो. त्याने ती अजून चेकाळली आणि बेभान झाली! तिच्या योनितून रस गळू लागला आणि माझे ओठ त्यात बरबटू लागले. एका मिनिटात ती कामतृप्तीच्या शिखरावर पोहचली आणि तिचा कडेलोट झाला. गचागच कंबर हलवून ती...

error: नका ना दाजी असं छळू!!