दिदीचा फोटोशूट भाग : ७

प्रिया दिदी दाखवत नव्हती की ती स्वत:हून त्या मादक पोझ देतेय. कारण काहीही झाले तरी तिला मनातून थोडे तरी ऑकवर्ड वाटत असणार की फोटो काढणारा तिचा सख्खा भाऊ आहे. पण माझे मत विचारण्याच्या बहाण्याने ती एखादी सेक्सी पोझ घ्यायची आणि मी दुजोरा दिला की ती पोझ तशीच ठेवायची.

एखाद्या पोझमध्ये तिच्या उभाराची गोलाई, तिचे सपाट पोट आणि खोल बेंबी, तिच्या नितंबाचा डेरेदारपणा, तिच्या भरीव मांड्यांचा आकार कसा खुलून दिसेल ह्यावर तिच्या पोझ आता ठरू लागल्या होत्या. तिचा तो बिनधास्तपणा पाहून मीपण डेअरींग करत होतो व तिचे शारीरिक सौंदर्य फोटोत कसे खुलून येईल अश्या तऱ्हेने फोटो काढत होतो.

नंतर मग प्रिया दिदीचे ते काढलेले फोटो मा‍झ्या लॅपटॉपमध्ये निरखून पहाणे माझा छंद होत गेला. आता फक्त रात्री मी तिचे फोटो बघत नव्हतो तर जेव्हा वेळ मिळेल तेव्हा ते पहात होतो आणि तिच्या सेक्सी अंगाचा विचार करत जसा चान्स मिळेल तसा मी मूठ मारत होतो.

तिला फोटोची सिडी द्यायला गेलो की किंवा इतर वेळीही कधी जेव्हा मी तिच्या सान्निध्यात असेल, तेव्हा मी तिच्या नकळत तिच्याकडे वासनेने पहात होतो आणि नजरेनेच तिच्या मुरमुसलेल्या अंगाचा आस्वाद घेत होतो.

पण मला तिचे ड्रेसमध्ये फोटोसेशन करायला फारसे आवडले नाही. खरं तर ड्रेसमधील फोटोसेशनमध्ये मला तिच्या मादक अवयवांचे मस्त फोटो काढायला मिळत होते. ड्रेसमधून दिदीची फिगर व्यवस्थित दिसत असे आणि तिच्या फिगरचे मला मनमुरादपणे फोटो काढायला मिळत होते.

पण तरीही ड्रेसपेक्षा मला ती साडीत जास्त सेक्सी वाटत होती म्हणून मी तिला पुढे फक्त साडीत फोटोसेशन करायला सांगितले. प्रिया दिदीचा मा‍झ्या जजमेंटवर विश्वास होता तेव्हा तिनेही संमती दाखवली आणि पुढील फोटोसेशन आम्ही फक्त साडीत करायचे ठरवले.

आता मी प्रिया दिदीला सल्ला दिला की तिने वेगवेगळ्या स्टाईलने साड्या घालाव्यात. तसेच वेगवेगळ्या स्टाईलचे ब्लाउज शिवून घ्यावेत म्हणजे प्रत्येक फोटोसेशनमध्ये तिचे सौंदर्य वेगळेच खुलून दिसेल.

मी तिला खास करून एका साडीवर दोन तीन वेगळ्या स्टाईलचे ब्लाउज शिवायला सांगितले. तिला ते पटले आणि उत्साहाने तिने वेगवेगळ्या स्टाईलची ब्लाउज शिवून घेतली. तिच्या नवीन साड्या आणि ब्लाउज तयार झाल्यावर आम्ही एका फोटोसेशनची वेळ ठरवली आणि मी तिच्या घरी त्या दुपारी गेलो.

मला आत घेऊन प्रिया दिदी तयार व्हायला बेडरूममध्ये गेली. साडी घालून झाली की तुला बघायला बोलावते असे ती सांगून गेली. जेव्हा तिची साडी घालून झाली तेव्हा तिने मला हाक मारली.

मी तिच्या बेडरूममध्ये गेलो. हे फोटोसेशन तिच्या बेडरूममध्येच करायचे होते. तिची बहुतेक फोटोसेशन मी बेडरूममध्येच केली होती कारण तिला बेडवर वगैरे झोपवून फोटो काढता येत होते.

मा‍झ्या पुढे उभी राहून ती स्वत:भोवती गिरकी घेत मला नेसलेली साडी दाखवू लागली आणि त्या साडी, ब्लाउजबद्दल माझे मत विचारू लागली. मी तिचे निरीक्षण करायला लागलो.

प्रिया दिदीने गुलाबी रंगाची शिफॉनची पारदर्शक साडी घातली होती. तिचा ब्लाउज स्लीव्हलेस होता आणि पाठीवर ऑलमोस्ट उघडा होता. स्लीव्हलेस ब्लाउजची स्टाईल एकदम भन्नाट होती.

तिच्या खांद्यावर ब्लाउजच्या दोन पट्ट्या दिसत होत्या आणि पाठीवर दोन आडव्या पट्ट्या दिसत होत्या. मी नीट निरखून पाहिले तर मा‍झ्या लक्षात आले की त्यातील एक पट्टी तिच्या आतील गुलाबी ब्रेसीयरची होती. ते पाहून मला हसूं आले! मी हसत तिला म्हणालो,

“अगं दिदी हे काय असे घातलेय?”

“काय? काय झाले? बरोबर दिसत नाही का??” तिने थोडे कावरेबावरे होत विचारले आणि ती खाली छातीकडे बघू लागली.

“नाही तुझ्या ब्लाउजच्या आत ती ब्रेसीयर अशी का घातलीय?” मी हसत विचारले.

“म्हणजे काय? ब्रेसीयर अशीच घालतात ना?” तिने किंचित संकोचत पण हसून उत्तर दिले.

“हो घालतात. पण ती खूपच बाहेर दिसत आहे.” मी म्हणालो.

“मग काय झाले? अशी स्टाईल आहे ना, मी पाहिलेय बऱ्याच फोटोमध्ये.” तिने स्पष्टीकरण दिले.

“अगं अशी स्टाईल आहे, पण ती एखाद्या टॉपवर योग्य वाटते, साडीच्या ब्लाउजवर नाही. खास करून असा स्लीव्हलेस ब्लाउज आणि इतकी उघडी पाठ असलेला ब्लाउज असेल तर नक्कीच नाही. ब्लाउजची ब्युटी त्याने स्पॉईल होतेय!”

“चालेल रे, तू काढ फोटो, आपल्याला कुठे कोणाला दाखवायचे आहेत.” प्रिया दिदीने हसून म्हटले.

“तसे नाही दिदी जरी कोणाला दाखवायचे नसले तरी फोटो छान आले पाहिजेत आणि मग फोटोतील कॉस्च्यूम व्यवस्थित दिसला पाहिजे, तरच फोटो काढण्यात मजा, नाहीतर फोटोग्राफरला मूर्ख समजले जाते.” मी खुलासा केला.

“अस्सं म्हणतोस, मग काय करायचे आता?” प्रिया दिदी विचारात पडली.

“एक काम कर ना, त्या ब्रेसीयरच्या पट्ट्या तुझ्या ब्लाउज खाली लपवता येतात का ते बघ.” मी पटकन म्हणालो.

“हंम्म्म बघते जमते का ते.”

असे बोलून प्रिया दिदी ड्रेसिंग टेबलच्या मोठ्या आरशासमोर गेली आणि तिने खांद्यावरील पदर खाली टाकला.

आरशात बघून ती खांद्यावर स्लीव्हलेस ब्लाउजच्या बारीक पट्टी खाली ब्रेसीयरची पट्टी लपवू लागली. तिने पदर टाकल्याबरोबर माझी नजर आरशात दिसणार्‍या तिच्या ब्लाउजमधील छातीच्या उभारावर गेली.

ब्लाउजचा कपडा सुद्धा पातळ असल्याने आतली ब्रेसीयर सरळ दिसत होती. तिची उन्नत भरीव छाती अभिमानाने उभी होती. ब्लाउजवरून तिच्या छातीचा आकार पाहताना मी उत्तेजित व्हायला लागलो. ती मग्न होऊन ब्रेसीयरच्या पट्ट्या लपवायला बघत होती आणि मध्ये मध्ये ती आरशातून माझ्याकडे बघत होती.

प्रिया दिदीला कळत होते की माझी नजर तिच्या छातीच्या उभारावर जात होती पण तरीही ती आपल्याच नादात होती. तिने कसेबसे खांद्यावरील पट्ट्या लपवल्या. मग तिने आपली पाठ आरशाकडे केली आणि वळून आरशात बघत आपले हात मागे नेले व पाठीवरील ब्रेसीयरची आडवी पट्टी ब्लाउजच्या पट्टीखाली लपवायला लागली.

तिने आरशाकडे पाठ केल्यामुळे तिच्या छातीचे उभार मा‍झ्या दिशेने सरळ झाले होते आणि माझी नजर तिच्या उभारावर रेंगाळत होती. तिच्या उभारांकडे पाहून माझा लंड कडक व्हायला लागला होता. तिकडे दिदीला तसे वळून आरशात बघत ती पट्टी लपवायला जमत नव्हते. तेव्हा वैतागून ती मला म्हणाली,

“अरे असा बघत काय उभा राहलाय, जरा इकडे येऊन मला मदत कर ना. मला जमत नाहिये ही पट्टी लपवायला.”

प्रिया दिदीच्या आवाजाने मी भानावर आलो आणि ओशाळून ‘सॉरी’ म्हणत तिच्याजवळ आलो. ती पुन्हा वळली आणि आरशाकडे तोंड करून उभी राहिली जेणे करून तिची पाठ मागे माझ्याकडे होईल असे.

मी तिच्या नितळ पाठीकडे पहात हात वर केले आणि बोटांनी हलकेच तिच्या पाठीला स्पर्श केला. मा‍झ्या स्पर्शाने ती किंचित शहारली! उत्तेजनेने माझीही बोटे कंप पावत होती कदाचित तिच्या पाठीला मी असा प्रथमच स्पर्श करत होतो त्यामुळे मला एक अनामिक हुरहूर जाणवत होती.

मी तिच्या ब्रेसीयरच्या पट्टीला बोटे लावली आणि वर तिच्या ब्लाउजच्या पट्टीखाली सरकवण्याचा प्रयत्न करू लागलो. पण ब्रेसीयर घट्ट होती त्यामुळे पट्टी सरकत नव्हती. मी एकदा दोनदा प्रयत्न केला पण पट्टी पुन्हा खाली यायची.

तिला बहुतेक माझी हुरहूर जाणवली असावी व वाटले असावे की मी थोडा संकोचतोय तेव्हा ती मला म्हणाली,

“अरे बोटाने असे काय सरकवतोय, तुझे बोट पट्टीखाली घाल आणि वर सरकव.”

मी आवंढा गिळला आणि तिच्या ब्रेसीयरच्या पट्टीच्या खाली दोन बोटे खुपसली. मग तिची पट्टी पुढे ओढून मी वर सरकवली. आत खुपसलेली बोटे तशीच बाजूला सरकवत त्या भागाची पट्टीपण ब्लाउजच्या पट्टीच्या खाली सरकवली.

तिच्या डाव्या काखेतून उजव्या काखेपर्यंत बोटे आत खुपसून मी ब्रेसीयरची पट्टी ब्लाउजच्या पट्टी खाली लपवण्याचा प्रयत्न केला पण ब्लाउजची पट्टी ब्रेसीयरच्या पट्टीपेक्षा लहान होती तेव्हा तरीही बाहेर दिसत होती.

तसेच ब्लाउजची उभी कड ब्रेसीयरच्या वर खांद्यावर जाणाऱ्या पट्ट्यांपेक्षा लांब होती तेव्हा त्या उभ्या पट्ट्या ब्लाउजखाली लपवायला काही चान्स नव्हता. त्यामुळे प्रिया दिदीची ब्रेसीयर बरीचशी बाहेर दिसतच होती.

मी एक पाऊल मागे होऊन तिच्या पाठीकडे निरखून बघू लागलो. मला तर असे वाटत होते की तिने ब्लाउज नाही तर फक्त ब्रेसीयरच घातली होती. तसे बघताना माझा लंड कडक होत होता. ती आरशातून माझ्याकडेच रोखून बघत होती. तिने आरशातूनच मला विचारले,

“दिसतेय का व्यवस्थित?”

मी तिची गोरी नितळ पाठ न्याहाळण्यात मग्न होतो तेव्हा पटकन मा‍झ्या तोंडून शब्द बाहेर आले नाहीत.

“हंऽऽ? कायऽऽ?” मी गोंधळत विचारले.

“नाही दिसतेय का व्यवस्थित? का मजा वाटतेय असे बघत रहायला?” तिने हसून आरशातून माझ्याकडे बघत म्हटले आणि मला डोळा मारला!

“नाही नाही, ते मी बघत होतो.” मी गोंधळून बोलायला लागलो.

“हो रे, मघापासून तू बघतच आहे. मा‍झ्या छातीकडेही तुझी नजर सारखी जातेय, म्हणून विचारलं, दिसतेय का बरोबर?” तिने मिश्किलपणे हसत विचारले.

“काय??” मी पुन्हा गोंधळून विचारले कारण ती पाठीवरील ब्रेसीयरबद्दल म्हणत होती की छातीबद्दल ते मला कळले नाही.

“अरे पाठीमागून ब्लाउज वगैरे रे.” खळखळून हसत ती म्हणाली

“वेल,” मी मग भानावर आलो आणि पुन्हा एकदा तिच्या पाठीकडे पहात म्हणालो, “खरं सांगायचे तर, नाही दिसत नीट. ही ब्रेसीयर अजूनही बरीचशी दिसतेय आणि फोटोमध्ये ती पहाणार्‍याचे लक्ष वेधून घेणार, तेव्हा तुझ्या ब्लाउज आणि साडीची ब्युटी दुर्लक्षित होणार.”

“मग आता काय करायचे? काढून टाकू का मी ही ब्रेसीयर?” प्रिया दिदीने पटकन विचारले.

“हम्म काढू शकतेस, जर तुला काही वाटणार नसेल तर. म्हणजे फक्त ब्लाउजवर तुला ऑकवर्ड वाटणार.” मी शंकेने विचारले खरं पण मनातल्या मनात मला मजा वाटत होती.

“हऽऽ! ब्लाउजमध्ये ऑकवर्ड काय वाटायचे त्यात?” तिने म्हटले.

“नाही तुझा ब्लाउज थोडा ट्रान्सपरंट आहे ना, म्हणून म्हटले मी.” मी हसून म्हटले.

“असू दे, तू फक्त रोखून बघू नकोस म्हणजे झाले,” पुन्हा आरशातून माझ्याकडे बघून तिने चावटपणे हसत म्हटले, “मघाशी बघत होता तसे.”

“न नाही ते मी.”

पुन्हा मी काही स्पष्टीकरण द्यायला गेलो तर तिने मला थांबवत म्हटले,

“चांगला रोखून बघत होतास तेव्हा, आता ब्रेसीयर काढली तर कसा बघशील कोण जाणे.” तिने मिश्किलपणे म्हटले.

“तू एक काम कर ना दिदी तुझ्याकडे ब्रा पॅड आहेत का? म्हणजे ब्रेसीयरच्या आत घालतात ते पॅड. असतील तर ते तू लावू शकतेस, म्हणजे काही दिसणार नाही.” मीपण चावटपणे हसत म्हणालो.

“बरेच ज्ञान आहे हं तुला लेडीज वस्तूंचे! ब्रा पॅड काऽऽऽय?” प्रिया दिदी पुन्हा चावटपणे हसून म्हटले.

“असणारच ना दिदी दिवसभर बायकांच्या सानिध्यात तर असतो मी आणि फोटोग्राफीचा डायरेक्ट संबंध अश्या लेडीज वस्तूंशी असतो तेव्हा मला त्याबद्दल चांगलेच माहीत आहे.” मी हसत म्हणालो.

दिदीचा फोटोशूट

"बंटी किती वेळा विचारले मी तुला? अरे तू इतक्या जणींचे फोटो काढतोस तर जरा माझेपण फोटो काढ ना!" प्रिया दिदीने मला म्हटले. "अगं दिदी किती फोटो काढलेत तुझे, अल्बमच्या अल्बम भरलेत." मी आश्चर्याने तिला म्हटले. "ते ठीक आहे रे, ते सगळे फॅमिली फोटो आहेत, फंक्शन फोटो आहेत. मला...

दिदीचा फोटोशूट भाग : २

ठरल्याप्रमाणे पुढच्या आठवड्यात प्रिया दिदीने मला फोन केला आणि आम्ही फोटोसेशनची वेळ ठरवली. त्याप्रमाणे मी माझा कॅमेरा आणि दोन तीन लाईट्स वगैरे जुजबी गोष्टी बरोबर घेतल्या आणि प्रिया दिदीच्या घरी गेलो. मी तिला म्हटले होते की तू वेळेच्या आधी तयार रहा म्हणजे मी आलो की लगेच...

दिदीचा फोटोशूट भाग : ३

मी नीट विचार केल्यावर मा‍झ्या लक्षात आले की हा मा‍झ्या सवयीचा परिणाम होता. एखाद्या मॉडेल्सचे फोटोसेशन करत असताना मला तिला जवळून बघायला मिळायचे. त्यांचे फोटो काढताना त्यांच्या मादक फिगरचे तसेच भरीव अवयवांचे मला व्यवस्थित दर्शन व्हायचे. मग त्यांचे मादक अंग पाहताना नकळत...

दिदीचा फोटोशूट भाग : ४

दुसर्‍या दिवशी सकाळी जेव्हा मी उठलो तेव्हा सर्वप्रथम मा‍झ्या मनात काल रात्री मी जे केले त्याचाच विचार आला. पण आश्चर्य म्हणजे रात्रीची जी अपराध्याची भावना होती ती आता तितकी जाणवत नव्हती. पण ह्या प्रकाराबद्दल जास्त विचार करायला नको असे मनाला बजावून मी उठलो आणि आवरू...

दिदीचा फोटोशूट भाग : ५

"काहीतरीच काय दिदी, तू मस्करीत बोलतेय ना?" मला विश्वासच बसत नव्हता की ती असे काही म्हणेल ह्यावर. "नाही रे मी सिरीअसली बोलतेय." पलीकडून प्रिया दिदी खळखळून हसत म्हणाली. "दिदी मी आता थोडा घाईत आहे, मी रात्री तुला फोन करतो तेव्हा आपण बोलू, ओके? चल बाय!" "ओके! बाय!" दिदी...

दिदीचा फोटोशूट भाग : ६

मी सिगारेट काढून त्याचे झुरके घेत विचार करू लागलो की का मी प्रिया दिदीचा इतका विचार करतोय? कालपासून मी प्रिया दिदीबद्दल असे कामुक विचार का करायला लागलो? काही केल्या मला त्याचे कुठलेही रास्त कारण सुचत नव्हते. शेवटी ही आपली कामवासना आहे आणि ही वासनाच आपल्याला असा विचार...

दिदीचा फोटोशूट भाग : ८

"कसा काय रे डायरेक्ट संबंध असतो, सांग बरं मला." प्रिया दिदीने लाडिकपणे विचारले. "तो असा दिदी की ज्या मुलींची छाती म्हणजे उभार, लहान असतात किंवा एखाद्या ड्रेसमध्ये छोटे वाटतात. त्या मुली ब्राच्या आत असे पॅड लावतात. खरं तर कित्येकदा आम्ही त्यांना लावायला सांगतो म्हणजे...

दिदीचा फोटोशूट भाग : ९

"अरे नाही रे, मा‍झ्या सगळ्या अश्या काकूबाईच्या पॅन्टी आहेत. आणि मी कशाला तश्या सेक्सी सेक्सी पॅन्टीज घालू आता? त्यात ज्याने इंटरेस्ट दाखवायला पाहिजे त्या व्यक्तीला माझ्यासाठी वेळच नाही. यु नो व्हाट आय मीन." प्रिया दिदी थोड्या विषन्नपणे म्हणाली. "ओह येस! आय नो व्हाट यु...

दिदीचा फोटोशूट भाग : १०

तिचे तीच सगळे ठरवत होती आणि मला काही बोलूच देत नव्हती. मी तिच्या जवळ जात म्हणालो, "अगं पण नुसते असे रेझर वापरू का? पाणी नाही का लागणार? रेझरमध्ये अडकलेले केस काढायला." "ईऽऽ! आम्ही नाही बाई तुमच्यासारखे तसे पाणी वापरून केस काढत. हा रेझर नुसताच असा वापरायचा असतो. पण जर...

दिदीचा फोटोशूट भाग : ११

आता मा‍झ्या पॅन्टमधील कडक झालेला लंड आचके देऊन देऊन थोडे चिकट पाणी सोडायला लागला होता. माझी अंडरवेअर त्या चिकट पाण्याने नक्कीच ओली झाली होती. मा‍झ्या लंडाच्या सुपाड्यामध्ये मला प्रचंड संवेदना जाणवत होत्या. दोन मिनिटात तिच्या त्या काखेमधील सगळे केस निघाले आणि मी तिच्या...

दिदीचा फोटोशूट भाग : १२

तिच्या ब्रेसीयरच्या कपावर हलकेच हात फिरवून मी विचार करू लागलो की हेच ते कप आहेत ज्यात तिची मदमस्त छाती बंदिस्त असते. ह्याच सॅटीनच्या कपड्यात तिच्या दौलतजादा उभारांचे ओझे पेलले जाते. नकळत तिच्या ब्रेसीयरचे ते कप मी मा‍झ्या तोंडाजवळ नेले आणि एक एक करत मी त्यांचे चुंबन...

दिदीचा फोटोशूट भाग : १३

आता संध्याकाळ झाली होती तेव्हा स्टुडिओमध्ये जाण्याऐवजी मी सरळ घरी निघालो. मलापण जरा घाई झाली होती आज प्रिया दिदीचे काढलेले फोटो बघण्याची. मी तडक घरी निघून आलो आणि फ्रेश वगैरे होऊन मा‍झ्या रूममध्ये मी स्वत:ला कोंडून घेतले. मग मी प्रिया दिदीचे फोटो कॅमेऱ्यातून लॅपटॉपवर...

दिदीचा फोटोशूट भाग : १४

ते शक्य होते की नाही, ती मला झवायला देईल की नाही, तसे काही खरोखर घडेल की नाही, हे सगळे विचार मनात येत होते. पण ती इच्छा मनात खूप प्रबळ होत चालली होती. ज्या तऱ्हेने ती त्या दिवशी माझ्याशी मोकळेपणे वागली होती आणि तिने मला तिच्या मादक अंगाची बरीच झलक दिली होती, त्यावरून...

दिदीचा फोटोशूट भाग : १५

जेव्हा तिचे झाले आणि तिने शॉवर बंद केला तेव्हा मी पटकन डोके मागे घेतले. आता ती कुठल्याही क्षणी वळणार होती किंवा दरवाज्यात येणार होती तेव्हा तेथे थांबणे मला धोक्याचे वाटले आणि मी गुपचूप तिच्या रूममधून बाहेर पडलो. माझा पाय खरं तर तिच्या रूममधून निघत नव्हता व तेथेच बाहेर...

दिदीचा फोटोशूट भाग : १६

"का? माझ्याकडे तशी हाय कट पॅन्टी असू शकत नाही का?" तिने ‘हाय कट’ शब्दावर जोर देत म्हटले. "नाहीच! असती तर तू काल घातली असतीस." मी टुमणे लावले. "येऽऽऽ नुसती हाय कट नाही तर जी-स्ट्रिंग आहे म्हटले माझ्याकडे." तिने फणकाऱ्यात म्हटले. "छे! हाय कट काय आणि जी-स्ट्रिंग काय,...

दिदीचा फोटोशूट भाग : १७

एक दीर्घ श्वास घेऊन मी त्या पॅन्टीवरील दिदीच्या योनिचा वास नाकातून छातीत भरून घेतला. मा‍झ्या नाकातील संवेदनशील इंद्रियाला प्रिया दिदीच्या योनिच्या उग्र दर्पाची जाणीव झाली आणि कामवासनेचा एक तीव्र झोत मा‍झ्या जांघेमधील इंद्रियात सळसळून गेला! तिथल्या तिथे लंड बाहेर...

दिदीचा फोटोशूट भाग : १८

"काल मी तुला विचारले होते बघ, माझी बाथरूममधली ब्रा पॅन्टी ओली झाली होती त्याबद्दल." ती म्हणाली. "हो विचारले होतेस." मी थोडा सावध झालो. "आणि तू म्हणालास की ती खाली पडली आणि ओली झाली." तिने म्हटले "हो बरोबर." मी हळू आवाजात म्हणालो. "काय बरोबर? ती कशाने ओली झाली होती? ते...

दिदीचा फोटोशूट भाग : १९

फोन चालू होता तेव्हा मी मुद्दाम प्रिया दिदीचे नाव घेऊन ‘आहहह उहहह’ करत करत लंड गाळत होतो. तिने ते ऐकले असावे की नाही कोणास ठाऊक कारण फोनवर तसे काही कळत नव्हते. तसेही मी त्याबद्दल विचार करण्याच्या मनस्थितीत नव्हतो तर मा‍झ्या वीर्य स्खलनाच्या सुखात हेलकावत होतो. हलवून...

दिदीचा फोटोशूट भाग : २०

"बरं बाई लिमीटच्या बाहेर नाही जाणार, पण लिमीटच्या आत राहून तर मजा करू शकतो. त्याला तर तुझी ना नाही ना?" मी मिश्किलपणे तिला म्हणाले. "नाही! तेवढं ठीक आहे." तीपण हसत म्हणाली. "ओके गुड! मग मला सांग, त्या दिवशी तू अंगात काही घातले होतेस की नागडी होतीस?" मी चावटपणे हसून...

दिदीचा फोटोशूट भाग : २१

"नालायक कुठला!" दिदीने प्रेमाने दटावत म्हटले. "काय करणार, तुझे फोटो बघितले की राहवत नाही." मी रोमॅन्टीक टोनमध्ये म्हणालो. "हंम्म्मऽऽऽ एक विचारू का?" दिदीने म्हटले. "एक काय, दोन विचार." "तू जेव्हा ह्या मॉडेल्सचे असे सेक्सी सेक्सी फोटोसेशन करतोस, तेव्हापण एक्साईट होत...

दिदीचा फोटोशूट भाग : २२

अरेरेरे! ती जर ड्रेसिंग टेबलच्या आरशासमोर उभी राहिली असती तर मला तिचे नग्न उभार आरशातून दिसले असते! पण ती थोडी बाजूला उभी होती तेव्हा ती आरशात दिसत नव्हती. मला तिच्या उभारांची साईडने झलक मिळत होती. मा‍झ्या पॅन्टमध्ये खळबळ व्हायला लागली आणि माझा लंड टाईट व्हायला लागला....

दिदीचा फोटोशूट भाग : २३

कंबरेच्या एका साईडने मी फोल्ड करत करत तिला फिरवत मागच्या भागात आलो. मागच्या बाजूला तिचा ड्रेस फोल्ड करताना माझी आतली बोटे तिच्या नितंबाच्या फटीत घुसत होती. त्या फटीचा गरमपणा मा‍झ्या बोटांना जाणवत होता. तिच्या नितंबाची गोलाई मा‍झ्या बोटांना जाणवत होती. मागून ड्रेस...

दिदीचा फोटोशूट भाग : २४

बसल्या बसल्या मी टीव्ही लावला आणि वेगवेगळे चॅनेल चेक करू लागलो. बरेच चॅनल चेक केल्यावर मी शेवटी झूम चॅनल चालू ठेवला. आम्ही दोघेही त्या चॅनेलवरचा प्रोग्राम बघू लागलो. कोणत्या तरी फॅशन शोचा प्रोग्राम होता. मध्ये मध्ये ते इतर प्रोग्रामची ॲड दाखवायचे. त्यात काही बिकीनी...

दिदीचा फोटोशूट भाग : २५

पॅन्ट काढल्याने अंडरवेअरमध्ये माझा लंड अजूनच उभा राहला आणि त्याचा मोठा तंबू दिसू लागला. लंड आचके देत होता तेव्हा अंडरवेअरचा तो तंबू हलत होता. ते पाहून दिदीला हसू आले आणि खिदीखिदी हसत ती म्हणाली, "तो पॅन्टमध्येच बरा होता, आता तो उसळ्याच मारायला लागलाय." "अगं पण आता...

दिदीचा फोटोशूट भाग : २६

मी चावटपणा करत माझे मधले बोट तिच्या योनिच्या चीरेत घातले आणि हळूच आतबाहेर करू लागलो. त्याने ती अजून चेकाळली आणि बेभान झाली! तिच्या योनितून रस गळू लागला आणि माझे ओठ त्यात बरबटू लागले. एका मिनिटात ती कामतृप्तीच्या शिखरावर पोहचली आणि तिचा कडेलोट झाला. गचागच कंबर हलवून ती...

error: नका ना दाजी असं छळू!!