दिदीचा फोटोशूट भाग : २२

अरेरेरे! ती जर ड्रेसिंग टेबलच्या आरशासमोर उभी राहिली असती तर मला तिचे नग्न उभार आरशातून दिसले असते! पण ती थोडी बाजूला उभी होती तेव्हा ती आरशात दिसत नव्हती. मला तिच्या उभारांची साईडने झलक मिळत होती.

मा‍झ्या पॅन्टमध्ये खळबळ व्हायला लागली आणि माझा लंड टाईट व्हायला लागला. पण आता मला माझी उत्तेजना लपवण्याची अजिबात गरज नव्हती तेव्हा मी तसाच आरामात बसून तिच्याकडे पहात राहलो.

दिदीने बेडवर टाकलेला तो ब्लाउज उचलायला हात बाजूला केला आणि मला तिच्या छातीचा एक गोळा लटकताना दिसला. तिने पटकन ब्लाउज घेतला आणि ती घालू लागली. हात वर करून तिने ब्लाउज हातात घातला आणि पुढे छातीवर त्याचे हूक लावू लागली.

तो ब्लाउज तिला टाईट होत होता, तेव्हा खूप प्रयत्न करून, आपले उभार ब्लाउजमध्ये ठासून तिने कसेबसे हूक लावले. मग तिने वळून माझ्याकडे पहात मला घातलेला ड्रेस दाखवला आणि किंचित तक्रारीच्या स्वरात म्हणाली,

“हा बघ हा ड्रेस असा होतोय, मला नाही वाटत चांगला दिसतोय.”

“डोंट वरी दिदी, मी आहे ना, मी करतो एकदम परफेक्ट. तू एक काम कर, ते काही दागिने वगैरे घालायचे ते घालून घे, तुझा मेकअप वगैरे फायनल कर, मग झाले की मला सांग. मग मी तुझा ड्रेस नीट करतो.” असे बोलून मी तिला आश्वस्त केले.

मग ती ड्रेसिंग टेबल जवळ जाऊन मेकअप वगैरे करायला लागली. मी बाजूच्या टेबलवर असलेला तिचा लॅपटॉप चालू केला. ती आरशातून माझ्याकडे पहात होती तेव्हा तिने मला विचारले,

“लॅपटॉप कशाला चालू केलास? काही बघायचे आहे का?”

“हो! तुला तो माधुरीचा डान्स दाखवतो ना इंटरनेटवर.”

“हेऽऽऽ मी नाही बाई काही डान्स वगैरे करायची, तू फक्त माझे फोटोच काढ.” तिने आरशातूनच तक्रार करत म्हटले.

“अगं हो हो. मी तुला डान्स करायला नाही सांगत, तू डान्स अशासाठी बघ की माधुरीने त्या गाण्यात जश्या मादक पोझ घेतल्या आहेस, कसे सेक्सी सेक्सी हावाभाव केले आहेस ते जरा एकदा बघून घे. मग फोटोमध्ये पोझ देताना तुला त्याचा उपयोग होईल.”

“हंम्म्मऽऽऽ मग ठीक आहे.” तिने हसून म्हटले.

ती मेकअप वगैरे करत होती तोपर्यंत मी तिच्या लॅपटॉपवर इंटरनेट कनेक्ट करून युट्यूब वर माधुरीच्या त्या गाण्याची व्हिडिओ क्लिप चालू केली. क्लिप मी फूल स्क्रिन केली आणि दिदीला बोलावले.

प्रिया दिदी ती क्लिप बघायला लगबगीने मा‍झ्या जवळ आली. मी चेअरवरून उठलो आणि तिला बसायला जागा दिली. ती चेअरवर बसली आणि मी टेबलच्या कडेवर बसून स्क्रिनकडे पहायला लागलो.

स्क्रिनवर माधुरीचे गाणे चालू होते आणि प्रिया दिदी टक लावून तिचे हावभाव आणि हालचाली बघत होती. तिचे हावभाव बघून तिला हसू येत होते आणि ती मध्ये मध्ये माझ्याकडे बघत होती.

“माधुरी काय नाचते नाही ह्या गाण्यात, एकदम सेक्सी!” तिने हसून म्हटले.

“हो! पण जास्त सेक्सी तिच्या चेहऱ्यावरील हावभाव आहेत. बघ ती कशी ओठ दातात पकडतेय. डोळ्यांची मादक हालचाल करतेय. आणि तिचे लचकदार अंग बघ कसे वळवतेय.”

मी दिदीला माधुरीच्या हालचालीतील फाईन पॉईंट्स सांगू लागलो आणि ती लक्ष देऊन ते बघत होती. माधुरीचे ते गाणे मी पुन्हा रिपीट करून दिदीला दाखवले. दुसऱ्यांदा बघून झाल्यावर मी तिला विचारले,

“आले ना लक्षात कशा पोझ घ्यायच्या ते?”

“हो! माधुरीच्या तर पाहल्या पण आता मला कश्या जमतात ते बघायला हवे.” हसून असे बोलत ती चेअरवरून उठली.

“डोंट वरी दिदी यु कॅन इजिली डू. बरं झाला का तुझा मेकअप वगैरे? मग आपण तुझा ड्रेस नीट करायला घेऊ.”

“हो झालेच जवळ जवळ, ते एक दोन दागिने घालते.”

असे बोलून ती ड्रेसिंग टेबल जवळ गेली आणि दागिने घालू लागली.

नाकात नथनी घालून झाल्यावर, तिने आरशात एकदा चेहरा इकडे तिकडे करून पाहिला आणि झाले म्हणून जाहीर केले. मग मी तिच्या जवळ गेलो आणि ती माझ्याकडे वळून उभी राहिली. मी तिला खालून वर असे दोन तीनदा नीट निरखून पाहिले.

मी इशार्‍याने तिला गोल फिरायला लावले आणि ती हळूहळू स्वत:भोवती दोनदा फिरली. मग मी रोखून तिच्या छातीच्या उभारांकडे पहायला लागलो. जवळ जवळ मिनिटभर मी तिच्या उभारांकडे पहात होतो.

त्या ब्लाउजमध्ये तिचे उभार ठासून भरलेले वाटत होते व टाईटपणामुळे किंचित दबल्यासारखे वाटत होते. मा‍झ्या रोखून पहाण्याने ती थोडी चलबिचल झाली आणि अस्वस्थपणे म्हणाली,

“आता तू नुसताच मा‍झ्या छातीकडे बघत राहणार की काही करणारपण आहेस?”

“करतो ना, आय मीन ॲडजस्टमेंट.” मी चावटपणे हसत म्हटले, “बरं दिदी तुला कितपत सेक्सी दिसायचे आहे? त्या हिशोबाने मी ॲडजस्टमेंट करतो.”

“हंम्मऽऽऽ जास्तीत जास्त सेक्सी!” तिने लाजत म्हटले.

“म्हणजे तुझी छाती कितपत एक्सपोझ झालेली चालेल?” मी पुन्हा तिला विचारले.

“जितकी करता येईल तितकी, फक्त ब्लाउज छातीवर ठेव म्हणजे झाले!” हसून थोडीशी लाजत ती म्हणाली.

“ओके!” मी खुश होत म्हणालो पण चेहर्‍यावर काही न दाखवता पुढे म्हणालो, “ते जरा इथे तिथे स्पर्श होईल, प्लीज डोंट माईंड.”

“इट्स ओके, चालू कर तू.” तिने किंचित सिरीअस होऊन म्हटले.

मग मी माझे काम चालू केले. मी तिच्या गळ्याकडे इशारा करत तिला म्हणालो की ‘ब्लाउज टाईट आहे, तेव्हा आपण वरचे दोन हूक्स उघडे ठेवूया.’ आणि मी हात उचलला आणि तिच्या ब्लाउजच्या गळ्याच्या कडेवर ठेवला.

ब्लाउजची कड बोटांनी पकडून मी तिचा वरचा हूक काढू लागलो. तिच्या ब्लाउजच्या आत माझी जी बोटे शिरली होती, त्यांचा स्पर्श तिच्या उभारांच्या टॉपला होत होता. वरचा एक हूक उघडला आणि उभारांच्या प्रेशरने ब्लाउजमध्ये मोठी फट पडली आणि त्यातील घळ उघडी झाली.

मग मी बोटे खाली घेतली आणि दुसर्‍या हूकजवळ आणली. मागची बोटे मी ब्लाउजच्या फटीत घातली होती ती तिच्या उभारांचा फुगीरपणा आणि ब्लाउजच्या कपड्यामध्ये ट्रॅप झाली होती. जोर लावून मी तो दुसरा हूक उघडला आणि ब्लाउजमध्ये अजून मोठी फट झाली.

आता दिदीचे अर्धे अधिक उभार उघडे झाले होते आणि बाहेर उसळू पहात होते. खाली राहलेले दोन्ही हूक कसेबसे तिचे उभार थोपवून धरत होते. मी नजर वर करून दिदीच्या नजरेला नजर भिडवली.

ती आपला खालचा ओठ दातात पकडून माझ्याकडे पहात होती. तिच्या चेहर्‍यावर थोडे सिरीअस भाव होते. मी किंचित हसलो आणि तिने कसेबसे हसून मला प्रतिसाद दिला.

मग मी तिच्या उजव्या उभारावरच्या ब्लाउजची कड पकडली आणि तो आतल्या बाजूला दुमडत आत सरकवू लागलो, म्हणजेच तिच्या त्या उभारावर असलेला तो कपडा मी आत दुमडून तिचा तो उभार अजून उघडा करू लागलो.

आता मी मधली तीन बोटे ब्लाउजच्या कपड्याच्या आत घातली होती आणि त्या बोटांनी तो ब्लाउज अजून आत खुपसत होतो. माझी बोटे तिच्या उभारावरील अरोल्यापर्यंत पोहचली. मग मी ब्लाउज अजून दुमडत तिच्या अरोल्याच्या कडेपर्यंत आणला.

मग तिच्या अरोल्याचा थोडा भाग मी एक्सपोझ केला. तसे करताना मा‍झ्या आतील बोटांचा स्पर्श तिच्या निप्पलला झाला आणि तिच्या अंगाला किंचित झटका बसला! क्षणार्धात तिचे निप्पल ताठ झाले आणि ब्लाउजच्या तलम कपड्यातून उठून दिसू लागले.

प्रिया दिदी थोडी अस्वस्थ झाली. तिचे अंग किंचित कंप पावू लागलेले मला जाणवले. पण मी तिच्या अस्वस्थतेकडे दुर्लक्ष करून माझे काम चालो ठेवले. खरं तर तिच्या छातीच्या उभारांना तसा ओझरता स्पर्श करून माझी उत्तेजना वाढली होती.

माझा लंड ऑलरेडी कडक होत चालला होता पण मला तो ॲडजस्ट करता येत नव्हता कारण माझे हात वर व्यस्त होते. लंडाची पर्वा न करता मी वर लक्ष केंद्रित केले.

ब्लाउजचा कपडा अजून आत दुमडून मी जवळ जवळ तिच्या निप्पलपर्यंत आणला. तिचा अरोला बराचसा उघडा झाला होता. कपडा नीट दुमडून मी दुमडलेली कड बोटे वरखाली फिरवून सरळ केली आणि आत दुमडलेला कपडा नीट सरळ केला जेणे करून वरून त्याचा फोल्ड नीट दिसावा.

ते करताना मा‍झ्या बोटांचा स्पर्श तिच्या निप्पलला वारंवार होत होता आणि एक प्रकारे मी तिच्या निप्पलशी छेडछाड करत होतो. पण ती काही तक्रार करत नव्हती तर गुपचूप उभी होती. ती अस्वस्थ होती आणि तिच्या तोंडून हुंकार बाहेर पडत होते. पण ती मला थांबवत नव्हती.

मग उजव्या उभारावरील ब्लाउजचा कपडा जसा आत दुमडून मी तिचा तो उभार उघडा केला, तसाच मी डावा उभार करू लागलो. डाव्या उभारावरील कपडा उजव्याप्रमाणेच मी आत दुमडून तिच्या निप्पलपर्यंत नेला आणि तिचा तो उभारपण उघडा केला. तसे करताना मी तिच्या डाव्या उभारावरील निप्पलशीही बऱ्यापैकी छेडखानी केली.

मी असे दाखवत होते की मी तिचा ब्लाउज ॲडजस्ट करतोय. पण मी तिच्या उभारांशी आणि निप्पलशी खेळत होतो आणि तिला नकळत उत्तेजित करत होतो. पण ती काही न बोलता तशीच उभी होती. तिच्या जवळ जवळ अर्ध्या उघड्या पडलेल्या छातीकडे मी निरखून पाहिले आणि तिला म्हणालो,

“ठीक आहे का? जास्त एक्सपोझ नाही ना वाटत?”

“तुला ठीक वाटते ना? मग झाले!” तिने नजर खाली करून एकदा आपल्या उघड्या उभारांकडे पाहिले आणि पुढे म्हणाली, “आता मी तुझ्या ताब्यात आहे, तू करशील ते खरं.”

“नाही, म्हणजे तुला जर जास्त एक्सपोझ वाटत असेल, तर मी नीट करतो.” मी साळसूदपणे म्हणालो.

“म्हटले ना, तुला ठीक वाटतेय ना, मग राहू दे.” तिने ठामपणे म्हटले.

मग मी पायावर उकिडवा बसलो आणि तिच्या कंबरेला हात लावला. तिचा तो साडी वजा सलवार तिच्या बेंबीपर्यंत होता. मी तो सर्वप्रथम तिच्या बेंबीच्या खाली अजून सरकवला. पुढून सरकवून झाल्यावर मी तिला फिरवले आणि मागून खाली सरकवला.

मग मी तिला पुन्हा वळवून सरळ केले. तिचे पोट आणि बेंबी उघडी पडली होती. कंबरही उघडी झाली होती. काही क्षण मी तिच्या पोटाचे निरीक्षण केले आणि मग तिचा ड्रेस बेंबीच्या खाली अजून सरकवू लागलो.

ड्रेस खाली सरकवत सरकवत मी इतका खाली खेचला की तिने आत घातलेल्या जी-स्टिंगची आडवी पट्टी दिसू लागली. साईडला तो तिच्या कंबरेच्या बराच खाली उतरला होता आणि तिच्या कंबरेच्या वळ्या पूर्ण दिसायला लागल्या होत्या.

ड्रेस उंच होता आणि बराच खाली केल्याने प्रिया दिदीच्या पायात गोळा झाला होता. मग मी तो ड्रेस कंबरेवर अडीच ते तीन इंच फोल्ड करू लागलो. तसे करताना मी ड्रेस किंचित ओढत होतो आणि आत फोल्ड करत होतो.

ड्रेस ओढला की मला आतली जी-स्ट्रिंगची पट्टी पूर्ण दिसायची. मी जरा जरी वर झालो असतो तर मला आतील सगळे सहज दिसले असते. पण मी तसाच राहून ड्रेस फोल्ड करत होतो. आत शिरलेली माझी बोटे तिच्या अंगाला पूर्ण घासली जातील याची मी काळजी घेत होतो.

दिदीचा फोटोशूट

"बंटी किती वेळा विचारले मी तुला? अरे तू इतक्या जणींचे फोटो काढतोस तर जरा माझेपण फोटो काढ ना!" प्रिया दिदीने मला म्हटले. "अगं दिदी किती फोटो काढलेत तुझे, अल्बमच्या अल्बम भरलेत." मी आश्चर्याने तिला म्हटले. "ते ठीक आहे रे, ते सगळे फॅमिली फोटो आहेत, फंक्शन फोटो आहेत. मला...

दिदीचा फोटोशूट भाग : २

ठरल्याप्रमाणे पुढच्या आठवड्यात प्रिया दिदीने मला फोन केला आणि आम्ही फोटोसेशनची वेळ ठरवली. त्याप्रमाणे मी माझा कॅमेरा आणि दोन तीन लाईट्स वगैरे जुजबी गोष्टी बरोबर घेतल्या आणि प्रिया दिदीच्या घरी गेलो. मी तिला म्हटले होते की तू वेळेच्या आधी तयार रहा म्हणजे मी आलो की लगेच...

दिदीचा फोटोशूट भाग : ३

मी नीट विचार केल्यावर मा‍झ्या लक्षात आले की हा मा‍झ्या सवयीचा परिणाम होता. एखाद्या मॉडेल्सचे फोटोसेशन करत असताना मला तिला जवळून बघायला मिळायचे. त्यांचे फोटो काढताना त्यांच्या मादक फिगरचे तसेच भरीव अवयवांचे मला व्यवस्थित दर्शन व्हायचे. मग त्यांचे मादक अंग पाहताना नकळत...

दिदीचा फोटोशूट भाग : ४

दुसर्‍या दिवशी सकाळी जेव्हा मी उठलो तेव्हा सर्वप्रथम मा‍झ्या मनात काल रात्री मी जे केले त्याचाच विचार आला. पण आश्चर्य म्हणजे रात्रीची जी अपराध्याची भावना होती ती आता तितकी जाणवत नव्हती. पण ह्या प्रकाराबद्दल जास्त विचार करायला नको असे मनाला बजावून मी उठलो आणि आवरू...

दिदीचा फोटोशूट भाग : ५

"काहीतरीच काय दिदी, तू मस्करीत बोलतेय ना?" मला विश्वासच बसत नव्हता की ती असे काही म्हणेल ह्यावर. "नाही रे मी सिरीअसली बोलतेय." पलीकडून प्रिया दिदी खळखळून हसत म्हणाली. "दिदी मी आता थोडा घाईत आहे, मी रात्री तुला फोन करतो तेव्हा आपण बोलू, ओके? चल बाय!" "ओके! बाय!" दिदी...

दिदीचा फोटोशूट भाग : ६

मी सिगारेट काढून त्याचे झुरके घेत विचार करू लागलो की का मी प्रिया दिदीचा इतका विचार करतोय? कालपासून मी प्रिया दिदीबद्दल असे कामुक विचार का करायला लागलो? काही केल्या मला त्याचे कुठलेही रास्त कारण सुचत नव्हते. शेवटी ही आपली कामवासना आहे आणि ही वासनाच आपल्याला असा विचार...

दिदीचा फोटोशूट भाग : ७

प्रिया दिदी दाखवत नव्हती की ती स्वत:हून त्या मादक पोझ देतेय. कारण काहीही झाले तरी तिला मनातून थोडे तरी ऑकवर्ड वाटत असणार की फोटो काढणारा तिचा सख्खा भाऊ आहे. पण माझे मत विचारण्याच्या बहाण्याने ती एखादी सेक्सी पोझ घ्यायची आणि मी दुजोरा दिला की ती पोझ तशीच ठेवायची....

दिदीचा फोटोशूट भाग : ८

"कसा काय रे डायरेक्ट संबंध असतो, सांग बरं मला." प्रिया दिदीने लाडिकपणे विचारले. "तो असा दिदी की ज्या मुलींची छाती म्हणजे उभार, लहान असतात किंवा एखाद्या ड्रेसमध्ये छोटे वाटतात. त्या मुली ब्राच्या आत असे पॅड लावतात. खरं तर कित्येकदा आम्ही त्यांना लावायला सांगतो म्हणजे...

दिदीचा फोटोशूट भाग : ९

"अरे नाही रे, मा‍झ्या सगळ्या अश्या काकूबाईच्या पॅन्टी आहेत. आणि मी कशाला तश्या सेक्सी सेक्सी पॅन्टीज घालू आता? त्यात ज्याने इंटरेस्ट दाखवायला पाहिजे त्या व्यक्तीला माझ्यासाठी वेळच नाही. यु नो व्हाट आय मीन." प्रिया दिदी थोड्या विषन्नपणे म्हणाली. "ओह येस! आय नो व्हाट यु...

दिदीचा फोटोशूट भाग : १०

तिचे तीच सगळे ठरवत होती आणि मला काही बोलूच देत नव्हती. मी तिच्या जवळ जात म्हणालो, "अगं पण नुसते असे रेझर वापरू का? पाणी नाही का लागणार? रेझरमध्ये अडकलेले केस काढायला." "ईऽऽ! आम्ही नाही बाई तुमच्यासारखे तसे पाणी वापरून केस काढत. हा रेझर नुसताच असा वापरायचा असतो. पण जर...

दिदीचा फोटोशूट भाग : ११

आता मा‍झ्या पॅन्टमधील कडक झालेला लंड आचके देऊन देऊन थोडे चिकट पाणी सोडायला लागला होता. माझी अंडरवेअर त्या चिकट पाण्याने नक्कीच ओली झाली होती. मा‍झ्या लंडाच्या सुपाड्यामध्ये मला प्रचंड संवेदना जाणवत होत्या. दोन मिनिटात तिच्या त्या काखेमधील सगळे केस निघाले आणि मी तिच्या...

दिदीचा फोटोशूट भाग : १२

तिच्या ब्रेसीयरच्या कपावर हलकेच हात फिरवून मी विचार करू लागलो की हेच ते कप आहेत ज्यात तिची मदमस्त छाती बंदिस्त असते. ह्याच सॅटीनच्या कपड्यात तिच्या दौलतजादा उभारांचे ओझे पेलले जाते. नकळत तिच्या ब्रेसीयरचे ते कप मी मा‍झ्या तोंडाजवळ नेले आणि एक एक करत मी त्यांचे चुंबन...

दिदीचा फोटोशूट भाग : १३

आता संध्याकाळ झाली होती तेव्हा स्टुडिओमध्ये जाण्याऐवजी मी सरळ घरी निघालो. मलापण जरा घाई झाली होती आज प्रिया दिदीचे काढलेले फोटो बघण्याची. मी तडक घरी निघून आलो आणि फ्रेश वगैरे होऊन मा‍झ्या रूममध्ये मी स्वत:ला कोंडून घेतले. मग मी प्रिया दिदीचे फोटो कॅमेऱ्यातून लॅपटॉपवर...

दिदीचा फोटोशूट भाग : १४

ते शक्य होते की नाही, ती मला झवायला देईल की नाही, तसे काही खरोखर घडेल की नाही, हे सगळे विचार मनात येत होते. पण ती इच्छा मनात खूप प्रबळ होत चालली होती. ज्या तऱ्हेने ती त्या दिवशी माझ्याशी मोकळेपणे वागली होती आणि तिने मला तिच्या मादक अंगाची बरीच झलक दिली होती, त्यावरून...

दिदीचा फोटोशूट भाग : १५

जेव्हा तिचे झाले आणि तिने शॉवर बंद केला तेव्हा मी पटकन डोके मागे घेतले. आता ती कुठल्याही क्षणी वळणार होती किंवा दरवाज्यात येणार होती तेव्हा तेथे थांबणे मला धोक्याचे वाटले आणि मी गुपचूप तिच्या रूममधून बाहेर पडलो. माझा पाय खरं तर तिच्या रूममधून निघत नव्हता व तेथेच बाहेर...

दिदीचा फोटोशूट भाग : १६

"का? माझ्याकडे तशी हाय कट पॅन्टी असू शकत नाही का?" तिने ‘हाय कट’ शब्दावर जोर देत म्हटले. "नाहीच! असती तर तू काल घातली असतीस." मी टुमणे लावले. "येऽऽऽ नुसती हाय कट नाही तर जी-स्ट्रिंग आहे म्हटले माझ्याकडे." तिने फणकाऱ्यात म्हटले. "छे! हाय कट काय आणि जी-स्ट्रिंग काय,...

दिदीचा फोटोशूट भाग : १७

एक दीर्घ श्वास घेऊन मी त्या पॅन्टीवरील दिदीच्या योनिचा वास नाकातून छातीत भरून घेतला. मा‍झ्या नाकातील संवेदनशील इंद्रियाला प्रिया दिदीच्या योनिच्या उग्र दर्पाची जाणीव झाली आणि कामवासनेचा एक तीव्र झोत मा‍झ्या जांघेमधील इंद्रियात सळसळून गेला! तिथल्या तिथे लंड बाहेर...

दिदीचा फोटोशूट भाग : १८

"काल मी तुला विचारले होते बघ, माझी बाथरूममधली ब्रा पॅन्टी ओली झाली होती त्याबद्दल." ती म्हणाली. "हो विचारले होतेस." मी थोडा सावध झालो. "आणि तू म्हणालास की ती खाली पडली आणि ओली झाली." तिने म्हटले "हो बरोबर." मी हळू आवाजात म्हणालो. "काय बरोबर? ती कशाने ओली झाली होती? ते...

दिदीचा फोटोशूट भाग : १९

फोन चालू होता तेव्हा मी मुद्दाम प्रिया दिदीचे नाव घेऊन ‘आहहह उहहह’ करत करत लंड गाळत होतो. तिने ते ऐकले असावे की नाही कोणास ठाऊक कारण फोनवर तसे काही कळत नव्हते. तसेही मी त्याबद्दल विचार करण्याच्या मनस्थितीत नव्हतो तर मा‍झ्या वीर्य स्खलनाच्या सुखात हेलकावत होतो. हलवून...

दिदीचा फोटोशूट भाग : २०

"बरं बाई लिमीटच्या बाहेर नाही जाणार, पण लिमीटच्या आत राहून तर मजा करू शकतो. त्याला तर तुझी ना नाही ना?" मी मिश्किलपणे तिला म्हणाले. "नाही! तेवढं ठीक आहे." तीपण हसत म्हणाली. "ओके गुड! मग मला सांग, त्या दिवशी तू अंगात काही घातले होतेस की नागडी होतीस?" मी चावटपणे हसून...

दिदीचा फोटोशूट भाग : २१

"नालायक कुठला!" दिदीने प्रेमाने दटावत म्हटले. "काय करणार, तुझे फोटो बघितले की राहवत नाही." मी रोमॅन्टीक टोनमध्ये म्हणालो. "हंम्म्मऽऽऽ एक विचारू का?" दिदीने म्हटले. "एक काय, दोन विचार." "तू जेव्हा ह्या मॉडेल्सचे असे सेक्सी सेक्सी फोटोसेशन करतोस, तेव्हापण एक्साईट होत...

दिदीचा फोटोशूट भाग : २३

कंबरेच्या एका साईडने मी फोल्ड करत करत तिला फिरवत मागच्या भागात आलो. मागच्या बाजूला तिचा ड्रेस फोल्ड करताना माझी आतली बोटे तिच्या नितंबाच्या फटीत घुसत होती. त्या फटीचा गरमपणा मा‍झ्या बोटांना जाणवत होता. तिच्या नितंबाची गोलाई मा‍झ्या बोटांना जाणवत होती. मागून ड्रेस...

दिदीचा फोटोशूट भाग : २४

बसल्या बसल्या मी टीव्ही लावला आणि वेगवेगळे चॅनेल चेक करू लागलो. बरेच चॅनल चेक केल्यावर मी शेवटी झूम चॅनल चालू ठेवला. आम्ही दोघेही त्या चॅनेलवरचा प्रोग्राम बघू लागलो. कोणत्या तरी फॅशन शोचा प्रोग्राम होता. मध्ये मध्ये ते इतर प्रोग्रामची ॲड दाखवायचे. त्यात काही बिकीनी...

दिदीचा फोटोशूट भाग : २५

पॅन्ट काढल्याने अंडरवेअरमध्ये माझा लंड अजूनच उभा राहला आणि त्याचा मोठा तंबू दिसू लागला. लंड आचके देत होता तेव्हा अंडरवेअरचा तो तंबू हलत होता. ते पाहून दिदीला हसू आले आणि खिदीखिदी हसत ती म्हणाली, "तो पॅन्टमध्येच बरा होता, आता तो उसळ्याच मारायला लागलाय." "अगं पण आता...

दिदीचा फोटोशूट भाग : २६

मी चावटपणा करत माझे मधले बोट तिच्या योनिच्या चीरेत घातले आणि हळूच आतबाहेर करू लागलो. त्याने ती अजून चेकाळली आणि बेभान झाली! तिच्या योनितून रस गळू लागला आणि माझे ओठ त्यात बरबटू लागले. एका मिनिटात ती कामतृप्तीच्या शिखरावर पोहचली आणि तिचा कडेलोट झाला. गचागच कंबर हलवून ती...

error: नका ना दाजी असं छळू!!