दिदीचा फोटोशूट भाग : २५

पॅन्ट काढल्याने अंडरवेअरमध्ये माझा लंड अजूनच उभा राहला आणि त्याचा मोठा तंबू दिसू लागला. लंड आचके देत होता तेव्हा अंडरवेअरचा तो तंबू हलत होता. ते पाहून दिदीला हसू आले आणि खिदीखिदी हसत ती म्हणाली,

“तो पॅन्टमध्येच बरा होता, आता तो उसळ्याच मारायला लागलाय.”

“अगं पण आता त्याला थोडा रिलीफ तरी मिळतोय, तू लक्ष नको देवूस त्याच्याकडे.”

मी हसून असे म्हणालो आणि बेडवर बसलो. आपले हसू आवरत प्रिया दिदी म्हणाली,

“लक्ष कसे नको देऊ? ते इतके ऑब्वीअस दिसतेय की नजर त्यावर जातेच जातेय.”

“मग मी हा टॉवेल त्यावर घेतो, बास!”

असे बोलून बाजूला पडलेला छोटा टॉवेल मी मा‍झ्या लंडावर टाकला. प्रिया दिदी तरीही गालातल्या गालात हसत राहिली. मग मी तिला म्हणालो,

“चल दिदी आपण कामाला सुरुवात करूया, तू पॅन्टी काढतेस ना?”

“तूच काढ ना, ये नेक काम तूही कर दे.” हसून ती म्हणाली.

“जैसे आपकी मर्जी मॅडम.” मीपण नाटकीपणे म्हणालो.

मग प्रिया दिदीने आपल्या खालच्या अंगावरचा गाऊन कंबरेपर्यंत वर केला. तिच्या मांड्या आणि जांघेचा भाग उघडा पडला. आतली तिची जी-स्ट्रिंग पॅन्टी आता दिसायला लागली. तिने आपले पाय सरळ केले होते.

तिच्या कंबरेवर एक आडवी लाल पट्टी दिसत होती आणि जांघेच्या भागावर एक त्रिकोणी लाल कपडा दिसत होता जो तिची योनी झाकून ठेवत होता. काही क्षण त्या भागाचे निरीक्षण केल्यावर मी तिच्या मांडीजवळ गेलो आणि कंबरेवर तिच्या पॅन्टीच्या पट्टीत मी बोटे खुपसली.

हळूहळू मी पॅन्टी खाली खेचू लागलो. जसे पट्टी खाली होत गेली तसे तिच्या योनिवरचा तो त्रिकोणी कपडा खाली होत गेला. योनिच्या वरच्या भागावरील केसांचा झुपका मा‍झ्या नजरेसमोर उघडा पडत गेला.

नंतर मी एका झटक्यात तिची पॅन्टी मांड्यांच्या खाली खेचली. तिने आपले पाय वर केले आणि मी पायातून पॅन्टी बाहेर काढली. तिने पुन्हा पाय खाली आणले आणि सरळ ठेवले. ती माझ्याकडे रोखून पहात होती पण माझी नजर तिच्या जांघेतील केसांवर खिळली!

तिने पाय एकमेकांजवळ घट्ट पकडले होते तेव्हा मला तिची योनी दिसत नव्हती आणि त्यावरील भागाचा केसांचा त्रिकोणी झुपका फक्त दिसत होता. दिदीने ओळखले की माझी नजर काय शोधत होती तिथे. तिने हळूच आपले पाय विलग केले आणि मांड्या फाकवल्या आणि जन्नत का नजारा माझ्यासाठी खुला झाला!

प्रिया दिदीची योनी मला दिसायला लागली. तिच्या योनिवरही बऱ्यापैकी केस होते. योनिची जाडजूड पटल त्या केसांच्या थरातून डोकावत होती. तिची योनी ओलीचिंब झालेली होती म्हणून केस चमकत होती.

भान हरपून मी तिच्या योनिकडे बघत होतो. तिने वर काही हालचाल सुरू केली पण माझी तिच्या योनिवरची नजर हटली नाही. तिने थोडेसे खाकरून माझे लक्ष वेधून घेतले तेव्हा नाईलाजाने मी नजर हलवली आणि वर पाहिले.

वर प्रिया दिदीने आपल्या गाऊनचे हूक काढले होते आणि जसे मी वर पाहिले तसे तिने आपल्या उभारावरील गाऊनचा कपडा बाजूला केला. तसे तिचे उभार पारदर्शक गाऊनमधून आधी दिसत होते पण आता तो झिरमिळीत कपडाही दूर झाला आणि तिचे भरगच्च छातीचे उभार मा‍झ्या नजरेसमोर उघडे झाले.

उत्तेजनेने तिच्या छातीवरचे निप्पल कडक झाले होते आणि अभिमानी छातीप्रमाणे ताठ उभे होते! प्रथम मी प्रिया दिदीला असे पूर्ण नग्न बघत होतो आणि काय पाहू आणि काय नको असे मला झाले होते. तिच्या नग्न अंगावरून माझी नजर स्कॅनिंग मशीन प्रमाणे वरखाली फिरत होती. आपोआप मा‍झ्या तोंडातून शब्द बाहेर पडले.

“माय गॉड दिदी तू एकदम सेक्सी दिसतेस! तू कपड्यावरून सेक्सी दिसायचीस पण अशी पूर्ण नग्न म्हणजे आफत आहे आफत!”

“आफत? कोणाची?” तिने मादकपणे विचारले.

“ज्या पुरूषाला तुझे हे नग्न अंग बघायला मिळत असेल त्याची! म्हणजे जिजूंची गं! खरंच जिजू एकदम भाग्यवान आहेत!”

“हंम्म्मऽऽऽ त्यांचे सोडून दे, तुझे सांग. तुझ्यावर काय आफत ओढावली आहे?” तिने हसून विचारले.

“माझ्यावर? आता काय सांगू? माझी खाली अवस्था काय झाली ते बघ म्हणजे कळेल.”

असे बोलून मी मा‍झ्या लंडावरचा टॉवेल बाजूला काढला.

अंडरवेअरमध्ये अक्षरश: माझा लंड एकदम ताठ उभा राहला होता. मघाशी त्याचा जो तंबू होता त्याची उंची दुप्पट वाढली होती.

मा‍झ्या त्या तंबूकडे पाहून प्रिया दिदी मादकपणे हसली आणि म्हणाली,

“हंम्म्मऽऽऽ व्हेरी इंप्रेसीव्ह! मला वाटते मी हे प्रदर्शन बंद करावे म्हणजे तो थोडा खाली बसेल.”

असे बोलून प्रिया दिदीने दोन्ही बाजूने गाऊन अंगावर घेतला आणि छाती झाकून घेतली. मी हसत तिला म्हणालो,

“असे झाकून घेतल्याने तो थोडीच शांत होणार आहे? त्याला आता वेगळीच ट्रिटमेंट द्यावी लागेल.” मी हळूच सूचकपणे म्हणालो.

“त्याच्या ट्रिटमेंटचा आपण नंतर विचार करू. आधी जे काम आपण ठरवलेय ते पूर्ण करूया.” दिदीने हसत म्हटले.

मग मी भानावर आलो आणि पुढे सरसावलो. तिचे पाय मी थोडे मागे फाकवले आणि तिला थोडी खाली खेचले. नंतर मी न्यूजपेपर घेतला व तो उघडून तिच्या नितंबाखाली खुपसून ठेवला.

मग मी बाऊलच्या पाण्यात माझी बोटे ओली केली आणि थोडे पाणी बोटांच्या ओंजळीत घेतले. ती ओंजळ मी तिच्या योनिजवळ आणली आणि तिच्या योनिवर पाणी टाकून तिच्या केसांना ओल्या बोटांनी स्पर्श केला.

तिच्या अंगाला किंचित झटका बसला! मग मी तिच्या योनिवरील ते केस पाण्याने ओले करू लागलो. वरचा भाग ओला केल्यावर माझी बोटे खाली सरकली आणि नकळत मी तिच्या दाण्याला स्पर्श केला!

पुन्हा प्रिया दिदीच्या अंगाला एक झटका बसला आणि तिच्या तोंडातून एक हुंकार बाहेर पडला! तिच्या उत्तेजनेकडे मी दुर्लक्ष केले आणि माझे काम चालू ठेवले. तिच्या योनिवरील केसही मी पाण्याने ओली केली.

तिच्या योनिच्या मांसल मऊ पटलावरून बोटे फिरवताना माझा जीव कासावीस होत गेला. प्रचंड कामोत्तेजनची अनुभूति मला जाणवत होती! वर प्रिया दिदी आपल्या डोक्यावर हात घेऊन पडली होती आणि नशिल्या डोळ्याने माझ्याकडे बघत होती. हुंकारत ती अस्वस्थपणे मान हलवत होती व कशीबशी उत्तेजना थोपवून धरत होती .

तिची योनी आणि वरचा भाग बऱ्यापैकी ओला केल्यानंतर मी रेझर घेतला. मग मी योनिच्या वरच्या भागापासून सुरुवात केली. वरच्या भागावरील केस मी रेझर फिरवून काढू लागलो. हळुवारपणे रेझर फिरवताना मा‍झ्या दुसर्‍या हाताची बोटे तिच्या योनिच्या पटलावर घासली जात होती. प्रसंगी ती योनिच्या चीरेत किंचित घुसत होती.

पण प्रिया दिदी त्याबद्दल काही बोलत नव्हती व डोळे मिटून मी करतोय त्याचा आनंद घेत होती. मध्ये मध्ये मी रेझर बाऊलमधील पाण्यामध्ये हलवून त्यात अडकलेली केस काढत होतो आणि रेझर साफ झाला की पुन्हा तिच्या केसांमध्ये फिरवत होतो.

आता तिच्या योनिच्या वरच्या भागावरील सगळे केस साफ झाले होते! मग मी तिच्या दाण्याजवळ आलो. तिच्या दाण्याच्या दोन्ही बाजूचे केस मी हळुवारपणे रेझर फिरवून काढू लागलो.

तसे करताना तिच्या दाण्याला मी मुद्दाम स्पर्श करत होतो आणि तिच्या अंगाला सूक्ष्म झटके बसत असलेले मला जाणवत होते. दाण्याच्या भोवतीचे केस झाल्यावर मी खाली तिच्या योनिच्या पटलावर आलो.

तिच्या चीरेच्या भोवतालचे केस मी नाजूकपणे रेझर फिरवून काढू लागलो. तिच्या योनिचा रस तिच्या पटलांवर आलेला होता आणि तिची पटल ओली चिकट झाली होती. त्यावरून बोटे फिरवताना बोटांना मोरपीस फिरवल्याचा आनंद मिळत होता!

काही क्षणातच प्रिया दिदीच्या योनिवरची सगळी केस साफ झाली आणि तिची योनी कोवळ्या तरूणीसारखी सपाट झाली! मग मी चेअरवर ठेवलेला ओला रूमाल घेतला आणि तिची योनी त्याने पुसायला लागलो.

तिच्या योनिवरील सगळी बारीक सारीक केस काढून मी तिची योनी व्यवस्थित पुसून घेतली. शेवटी एकदाचा हा योनिच्या साफसफाईचा कार्यक्रम पार पडला!

माझे झाल्यावर मी तिच्या फाकलेल्या मांड्यांमध्ये खाली वाकलो आणि तिच्या योनिजवळ माझे तोंड नेऊन मी अगदी जवळून तिची योनी बघू लागलो.

बराच वेळ माझ्याकडून काही हालचाल झाली नाही म्हणून प्रिया दिदीने डोळे किलकिले केले आणि खाली माझ्याकडे पाहिले. तिच्या योनिच्या वरून मी नजर तिच्याकडे नेली आणि आमची नजरानजर झाली! तिने हळूच मला विचारले,

“काय करतोस? इतक्या जवळून काय बघत आहेस?”

“नाही, तुझ्या योनिचे निरीक्षण करतोय.” मी हसून म्हणालो.

“हंऽऽ काय पहिली वेळ बघतोय? किती जणींची बघितली असशील.” तिने मादकपणे म्हटले.

“हो बघितली आहे ना, पण इतक्या जवळून, इतक्या फुरसतने तुझीच बघतोय. आणि येस! पहिली वेळच बघतोय.”

“हंम्म्मऽऽऽ मग काय वाटतेय बघून? आवडली का?” तिने नशिल्या स्वरात विचारले.

“आवडली? जीव ओवाळून टाकावासा वाटतोय तुझ्या योनिवरून.” मी हळूच म्हणालो.

“नको रे बाबा! तुझा जीव मा‍झ्या योनित अडकला तर भारी पडेल मला त्याला सांभाळायला!” तिने हसून म्हटले.

“तो ऑलरेडी अडकलाय. आता तुझ्या ह्या योनिची टेस्ट मिळाल्याशिवाय नाही शांत व्हायचा तो.” मी सूचकपणे म्हणालो.

माझे तोंड तिच्या योनिच्या अगदी जवळ होते, तेव्हा श्वास सोडताना मी मुद्दाम तिच्या योनिवर गरम हवा सोडत होतो. त्याने ती नक्कीच उत्तेजित होत होती कारण तिची कंबर किंचित हलत होती आणि तिच्या योनिची पटल हलत होती.

मा‍झ्या सूचक बोलण्याने तिला हिंट मिळाली होती आणि शेवटी ती डोळे मिटून घेत मादक स्वरात म्हणाली,

“ओके गो अहेड! मला माहीत आहे, तुला माझी टेस्ट घ्यायची तीव्र इच्छा आहे.”

आणि आनंदाने मा‍झ्या लंडाने दोन तीन आचके दिले! ज्याची मी अपेक्षा करत होतो तेच प्रिया दिदी म्हणाली! क्षणाचाही विलंब न करता मी तोंड पुढे नेले. हळूच माझी जीभ बाहेर काढली आणि जि‍भेच्या शेंड्याने मी तिच्या योनिच्या पटलाला स्पर्श केला!

शॉक लागल्यासारखी प्रिया दिदीची कंबर उडाली आणि तिच्या तोंडून एक घुसमटलेला चित्कार बाहेर पडला! तिची कंबर उडाली तसे तिची योनी मा‍झ्या ओठांवर दाबली गेली. त्याचा फायदा घेत मी पटकन तिच्या योनिवर तोंड पसरले आणि तिची योनी मा‍झ्या तोंडात घेतली.

त्याने पुन्हा ती चित्कारली आणि आपली कंबर हलवू लागली. मी तिच्या योनिच्या चीरेत माझा खालचा ओठ घासत तिच्या दाण्यावर हल्ला चढवला! तिचा दाणा ओठात पकडत मी तो जोमाने चोखायला लागलो.

आपोआप तिचे हात मा‍झ्या डोक्यावर आले आणि ती माझे केस पकडत माझे तोंड आपल्या योनिवर घासू लागली. खालून ती आपली कंबर हलवतच होती आणि जमेल तितका आपला दाणा मा‍झ्या ओठांवर रगडत होती.

दिदीचा फोटोशूट

"बंटी किती वेळा विचारले मी तुला? अरे तू इतक्या जणींचे फोटो काढतोस तर जरा माझेपण फोटो काढ ना!" प्रिया दिदीने मला म्हटले. "अगं दिदी किती फोटो काढलेत तुझे, अल्बमच्या अल्बम भरलेत." मी आश्चर्याने तिला म्हटले. "ते ठीक आहे रे, ते सगळे फॅमिली फोटो आहेत, फंक्शन फोटो आहेत. मला...

दिदीचा फोटोशूट भाग : २

ठरल्याप्रमाणे पुढच्या आठवड्यात प्रिया दिदीने मला फोन केला आणि आम्ही फोटोसेशनची वेळ ठरवली. त्याप्रमाणे मी माझा कॅमेरा आणि दोन तीन लाईट्स वगैरे जुजबी गोष्टी बरोबर घेतल्या आणि प्रिया दिदीच्या घरी गेलो. मी तिला म्हटले होते की तू वेळेच्या आधी तयार रहा म्हणजे मी आलो की लगेच...

दिदीचा फोटोशूट भाग : ३

मी नीट विचार केल्यावर मा‍झ्या लक्षात आले की हा मा‍झ्या सवयीचा परिणाम होता. एखाद्या मॉडेल्सचे फोटोसेशन करत असताना मला तिला जवळून बघायला मिळायचे. त्यांचे फोटो काढताना त्यांच्या मादक फिगरचे तसेच भरीव अवयवांचे मला व्यवस्थित दर्शन व्हायचे. मग त्यांचे मादक अंग पाहताना नकळत...

दिदीचा फोटोशूट भाग : ४

दुसर्‍या दिवशी सकाळी जेव्हा मी उठलो तेव्हा सर्वप्रथम मा‍झ्या मनात काल रात्री मी जे केले त्याचाच विचार आला. पण आश्चर्य म्हणजे रात्रीची जी अपराध्याची भावना होती ती आता तितकी जाणवत नव्हती. पण ह्या प्रकाराबद्दल जास्त विचार करायला नको असे मनाला बजावून मी उठलो आणि आवरू...

दिदीचा फोटोशूट भाग : ५

"काहीतरीच काय दिदी, तू मस्करीत बोलतेय ना?" मला विश्वासच बसत नव्हता की ती असे काही म्हणेल ह्यावर. "नाही रे मी सिरीअसली बोलतेय." पलीकडून प्रिया दिदी खळखळून हसत म्हणाली. "दिदी मी आता थोडा घाईत आहे, मी रात्री तुला फोन करतो तेव्हा आपण बोलू, ओके? चल बाय!" "ओके! बाय!" दिदी...

दिदीचा फोटोशूट भाग : ६

मी सिगारेट काढून त्याचे झुरके घेत विचार करू लागलो की का मी प्रिया दिदीचा इतका विचार करतोय? कालपासून मी प्रिया दिदीबद्दल असे कामुक विचार का करायला लागलो? काही केल्या मला त्याचे कुठलेही रास्त कारण सुचत नव्हते. शेवटी ही आपली कामवासना आहे आणि ही वासनाच आपल्याला असा विचार...

दिदीचा फोटोशूट भाग : ७

प्रिया दिदी दाखवत नव्हती की ती स्वत:हून त्या मादक पोझ देतेय. कारण काहीही झाले तरी तिला मनातून थोडे तरी ऑकवर्ड वाटत असणार की फोटो काढणारा तिचा सख्खा भाऊ आहे. पण माझे मत विचारण्याच्या बहाण्याने ती एखादी सेक्सी पोझ घ्यायची आणि मी दुजोरा दिला की ती पोझ तशीच ठेवायची....

दिदीचा फोटोशूट भाग : ८

"कसा काय रे डायरेक्ट संबंध असतो, सांग बरं मला." प्रिया दिदीने लाडिकपणे विचारले. "तो असा दिदी की ज्या मुलींची छाती म्हणजे उभार, लहान असतात किंवा एखाद्या ड्रेसमध्ये छोटे वाटतात. त्या मुली ब्राच्या आत असे पॅड लावतात. खरं तर कित्येकदा आम्ही त्यांना लावायला सांगतो म्हणजे...

दिदीचा फोटोशूट भाग : ९

"अरे नाही रे, मा‍झ्या सगळ्या अश्या काकूबाईच्या पॅन्टी आहेत. आणि मी कशाला तश्या सेक्सी सेक्सी पॅन्टीज घालू आता? त्यात ज्याने इंटरेस्ट दाखवायला पाहिजे त्या व्यक्तीला माझ्यासाठी वेळच नाही. यु नो व्हाट आय मीन." प्रिया दिदी थोड्या विषन्नपणे म्हणाली. "ओह येस! आय नो व्हाट यु...

दिदीचा फोटोशूट भाग : १०

तिचे तीच सगळे ठरवत होती आणि मला काही बोलूच देत नव्हती. मी तिच्या जवळ जात म्हणालो, "अगं पण नुसते असे रेझर वापरू का? पाणी नाही का लागणार? रेझरमध्ये अडकलेले केस काढायला." "ईऽऽ! आम्ही नाही बाई तुमच्यासारखे तसे पाणी वापरून केस काढत. हा रेझर नुसताच असा वापरायचा असतो. पण जर...

दिदीचा फोटोशूट भाग : ११

आता मा‍झ्या पॅन्टमधील कडक झालेला लंड आचके देऊन देऊन थोडे चिकट पाणी सोडायला लागला होता. माझी अंडरवेअर त्या चिकट पाण्याने नक्कीच ओली झाली होती. मा‍झ्या लंडाच्या सुपाड्यामध्ये मला प्रचंड संवेदना जाणवत होत्या. दोन मिनिटात तिच्या त्या काखेमधील सगळे केस निघाले आणि मी तिच्या...

दिदीचा फोटोशूट भाग : १२

तिच्या ब्रेसीयरच्या कपावर हलकेच हात फिरवून मी विचार करू लागलो की हेच ते कप आहेत ज्यात तिची मदमस्त छाती बंदिस्त असते. ह्याच सॅटीनच्या कपड्यात तिच्या दौलतजादा उभारांचे ओझे पेलले जाते. नकळत तिच्या ब्रेसीयरचे ते कप मी मा‍झ्या तोंडाजवळ नेले आणि एक एक करत मी त्यांचे चुंबन...

दिदीचा फोटोशूट भाग : १३

आता संध्याकाळ झाली होती तेव्हा स्टुडिओमध्ये जाण्याऐवजी मी सरळ घरी निघालो. मलापण जरा घाई झाली होती आज प्रिया दिदीचे काढलेले फोटो बघण्याची. मी तडक घरी निघून आलो आणि फ्रेश वगैरे होऊन मा‍झ्या रूममध्ये मी स्वत:ला कोंडून घेतले. मग मी प्रिया दिदीचे फोटो कॅमेऱ्यातून लॅपटॉपवर...

दिदीचा फोटोशूट भाग : १४

ते शक्य होते की नाही, ती मला झवायला देईल की नाही, तसे काही खरोखर घडेल की नाही, हे सगळे विचार मनात येत होते. पण ती इच्छा मनात खूप प्रबळ होत चालली होती. ज्या तऱ्हेने ती त्या दिवशी माझ्याशी मोकळेपणे वागली होती आणि तिने मला तिच्या मादक अंगाची बरीच झलक दिली होती, त्यावरून...

दिदीचा फोटोशूट भाग : १५

जेव्हा तिचे झाले आणि तिने शॉवर बंद केला तेव्हा मी पटकन डोके मागे घेतले. आता ती कुठल्याही क्षणी वळणार होती किंवा दरवाज्यात येणार होती तेव्हा तेथे थांबणे मला धोक्याचे वाटले आणि मी गुपचूप तिच्या रूममधून बाहेर पडलो. माझा पाय खरं तर तिच्या रूममधून निघत नव्हता व तेथेच बाहेर...

दिदीचा फोटोशूट भाग : १६

"का? माझ्याकडे तशी हाय कट पॅन्टी असू शकत नाही का?" तिने ‘हाय कट’ शब्दावर जोर देत म्हटले. "नाहीच! असती तर तू काल घातली असतीस." मी टुमणे लावले. "येऽऽऽ नुसती हाय कट नाही तर जी-स्ट्रिंग आहे म्हटले माझ्याकडे." तिने फणकाऱ्यात म्हटले. "छे! हाय कट काय आणि जी-स्ट्रिंग काय,...

दिदीचा फोटोशूट भाग : १७

एक दीर्घ श्वास घेऊन मी त्या पॅन्टीवरील दिदीच्या योनिचा वास नाकातून छातीत भरून घेतला. मा‍झ्या नाकातील संवेदनशील इंद्रियाला प्रिया दिदीच्या योनिच्या उग्र दर्पाची जाणीव झाली आणि कामवासनेचा एक तीव्र झोत मा‍झ्या जांघेमधील इंद्रियात सळसळून गेला! तिथल्या तिथे लंड बाहेर...

दिदीचा फोटोशूट भाग : १८

"काल मी तुला विचारले होते बघ, माझी बाथरूममधली ब्रा पॅन्टी ओली झाली होती त्याबद्दल." ती म्हणाली. "हो विचारले होतेस." मी थोडा सावध झालो. "आणि तू म्हणालास की ती खाली पडली आणि ओली झाली." तिने म्हटले "हो बरोबर." मी हळू आवाजात म्हणालो. "काय बरोबर? ती कशाने ओली झाली होती? ते...

दिदीचा फोटोशूट भाग : १९

फोन चालू होता तेव्हा मी मुद्दाम प्रिया दिदीचे नाव घेऊन ‘आहहह उहहह’ करत करत लंड गाळत होतो. तिने ते ऐकले असावे की नाही कोणास ठाऊक कारण फोनवर तसे काही कळत नव्हते. तसेही मी त्याबद्दल विचार करण्याच्या मनस्थितीत नव्हतो तर मा‍झ्या वीर्य स्खलनाच्या सुखात हेलकावत होतो. हलवून...

दिदीचा फोटोशूट भाग : २०

"बरं बाई लिमीटच्या बाहेर नाही जाणार, पण लिमीटच्या आत राहून तर मजा करू शकतो. त्याला तर तुझी ना नाही ना?" मी मिश्किलपणे तिला म्हणाले. "नाही! तेवढं ठीक आहे." तीपण हसत म्हणाली. "ओके गुड! मग मला सांग, त्या दिवशी तू अंगात काही घातले होतेस की नागडी होतीस?" मी चावटपणे हसून...

दिदीचा फोटोशूट भाग : २१

"नालायक कुठला!" दिदीने प्रेमाने दटावत म्हटले. "काय करणार, तुझे फोटो बघितले की राहवत नाही." मी रोमॅन्टीक टोनमध्ये म्हणालो. "हंम्म्मऽऽऽ एक विचारू का?" दिदीने म्हटले. "एक काय, दोन विचार." "तू जेव्हा ह्या मॉडेल्सचे असे सेक्सी सेक्सी फोटोसेशन करतोस, तेव्हापण एक्साईट होत...

दिदीचा फोटोशूट भाग : २२

अरेरेरे! ती जर ड्रेसिंग टेबलच्या आरशासमोर उभी राहिली असती तर मला तिचे नग्न उभार आरशातून दिसले असते! पण ती थोडी बाजूला उभी होती तेव्हा ती आरशात दिसत नव्हती. मला तिच्या उभारांची साईडने झलक मिळत होती. मा‍झ्या पॅन्टमध्ये खळबळ व्हायला लागली आणि माझा लंड टाईट व्हायला लागला....

दिदीचा फोटोशूट भाग : २३

कंबरेच्या एका साईडने मी फोल्ड करत करत तिला फिरवत मागच्या भागात आलो. मागच्या बाजूला तिचा ड्रेस फोल्ड करताना माझी आतली बोटे तिच्या नितंबाच्या फटीत घुसत होती. त्या फटीचा गरमपणा मा‍झ्या बोटांना जाणवत होता. तिच्या नितंबाची गोलाई मा‍झ्या बोटांना जाणवत होती. मागून ड्रेस...

दिदीचा फोटोशूट भाग : २४

बसल्या बसल्या मी टीव्ही लावला आणि वेगवेगळे चॅनेल चेक करू लागलो. बरेच चॅनल चेक केल्यावर मी शेवटी झूम चॅनल चालू ठेवला. आम्ही दोघेही त्या चॅनेलवरचा प्रोग्राम बघू लागलो. कोणत्या तरी फॅशन शोचा प्रोग्राम होता. मध्ये मध्ये ते इतर प्रोग्रामची ॲड दाखवायचे. त्यात काही बिकीनी...

दिदीचा फोटोशूट भाग : २६

मी चावटपणा करत माझे मधले बोट तिच्या योनिच्या चीरेत घातले आणि हळूच आतबाहेर करू लागलो. त्याने ती अजून चेकाळली आणि बेभान झाली! तिच्या योनितून रस गळू लागला आणि माझे ओठ त्यात बरबटू लागले. एका मिनिटात ती कामतृप्तीच्या शिखरावर पोहचली आणि तिचा कडेलोट झाला. गचागच कंबर हलवून ती...

error: नका ना दाजी असं छळू!!