दिदीचा फोटोशूट भाग : १२

तिच्या ब्रेसीयरच्या कपावर हलकेच हात फिरवून मी विचार करू लागलो की हेच ते कप आहेत ज्यात तिची मदमस्त छाती बंदिस्त असते. ह्याच सॅटीनच्या कपड्यात तिच्या दौलतजादा उभारांचे ओझे पेलले जाते.

नकळत तिच्या ब्रेसीयरचे ते कप मी मा‍झ्या तोंडाजवळ नेले आणि एक एक करत मी त्यांचे चुंबन घेतले. मग मी तिच्या ब्राचे ते कप मा‍झ्या तोंडात टाकून त्यांना चोखायला लागलो. जणू मी प्रिया दिदीची छातीच चोखत होतो.

तिच्या त्या छातीवरील अरोला, तो कडक निप्पल मला ओझरते बघायला मिळाले होते. तिच्या त्या छातीचा मुलायम स्पर्श मी अनुभवला होता. तिची तीच गच्च छाती आपल्याला चोखायला मिळाली तर काय बहार येईल, असा मी विचार करू लागलो.

नकळत मी तिची पॅन्टी मा‍झ्या लंडाभोवती गुंडाळली आणि मुठीत धरून लंड हलवू लागलो. मा‍झ्या लंडाला ओलेपणाचा थंडगार स्पर्श जाणवला! मी पटकन तिची ब्रेसीयर तोंडातून काढली आणि खांद्यावर टाकली. मग तिची पॅन्टी नजरे समोर धरून मी चेक करू लागलो की मला ती ओली का लागली.

तिच्या पॅन्टीचा योनिवरचा भाग मी पाहिला तर ओला झालेला मला दिसला. मी तो भाग नाकाजवळ आणून त्याचा वास घेतला आणि ओळखले की तो योनिरसाचा वास होता. मी बोटात तो भाग पकडून चेक केले तर मला तो चिकट चिकट लागला.

अच्छा म्हणजे तो प्रिया दिदीच्या योनिचा पाझरलेला रस होता! म्हणजे दिदी एक्साईट झालेली होती. ती पॅन्टी काढून ठेवायच्या आधी जेव्हा ती तिच्या योनिवर होती, तेव्हा त्या पॅन्टीमध्ये तिचा योनिरस गळला होता.

म्हणजेच माझ्याबरोबर बोलताना किंवा तसे फ्रिली वागताना प्रिया दिदीलाही मजा वाटत होती आणि तीपण उत्तेजित होत होती. ह्या सत्याची जाणीव झाली आणि मा‍झ्या कामवासनेला उकळी फुटली!

रानटीपणाची एक सणक मा‍झ्या लंडातून डोक्यात गेली आणि मी प्रिया दिदीची ती पॅन्टी तोंडात टाकून चोखायला लागलो. खांद्यावरील तिची ब्रेसीयर काढून मी लंडाभोवती गुंडाळली आणि लंड हलवत हलवत मी तिच्या पॅन्टीचा योनिचा भाग चोखून चाटायला लागलो.

तिचा योनिरस मला मधाहून गोड लागत होता! तो योनिरस मा‍झ्या बहिणीच्या योनिचा आहे हा विचार क्षणभरही मा‍झ्या मनातून जात नव्हता. तिची ती योनी आपल्याला चाटायला मिळाली तर?

तिच्या त्या योनिवरचा दाणा आपल्याला चोखायला मिळाला तर? तिच्या त्या योनिच्या पाकळ्यांत आपल्याला जीभ घालायला मिळाली तर? तिच्या त्या योनित आपल्याला लंड घालायला मिळाला तर?

दॅट्स इट! शेवटच्या विचाराने मा‍झ्या लंडाचा स्फोट झाला आणि मा‍झ्या लंडातून वीर्याची पिचकारी उडाली! मी पटकन दिदीची ब्रेसीयर मा‍झ्या सुपाड्यावर दाबली आणि त्यात लंड गाळू लागलो.

डोळे घट्ट मिटून मी लंड हलवत होतो आणि तिची पॅन्टी तोंडात घेऊन चोखत होतो. मा‍झ्या लंडात वीर्याचे इतके प्रेशर जमा झाले होते की प्रत्येक पिचकारी मारताना मला मा‍झ्या डोक्यात सणक गेल्यासारखी वाटत होती. एका मागोमाग एक पिचकारी मी तिच्या ब्रेसीयरवर गाळत होतो.

जेव्हा मा‍झ्या पिचकाऱ्या थांबल्या तेव्हा मी तिची पॅन्टी तोंडातून काढली आणि लंडावरची ब्रेसीयर बाजूला करून पॅन्टी लंडावर ठेवली. शेवटच्या काही मुठ्ठ्या मी तिची पॅन्टी लंडावर गुंडाळून मारल्या.

माझा वीर्याने बरबटलेला सुपाडा आणि शेवटचे काही थेंब त्या पॅन्टीने मी पुसून घेतले. त्या वीर्य पतनाने मला एकदम गळल्यासारखे झाले तेव्हा मी कमोडची सीट खाली करून त्यावर मटकन बसलो. माझा फुललेला श्वास मी कंट्रोलमध्ये आणून शांत होऊ लागलो. जेव्हा मी एकदम नॉर्मल झालो तेव्हा मला सगळे भान आले!

मी कशासाठी आत आलो आणि काय करत बसलो ह्याची जाणीव मला झाली आणि मी ताडकन उठलो. पटकन मी प्रिया दिदीच्या ब्रेसीयर आणि पॅन्टीवरचे माझे वीर्य पुसून साफ केले आणि ती वस्त्रे आधीसारखीच त्या रॉडवर टाकली.

खरं तर तिच्या त्या वस्त्रांवर माझे बरेच वीर्य गळले होते पण ते नीट व्यवस्थित साफ करायचे म्हणजे ते पाण्यानेच धुवायला हवे होते. पण मग ती वस्त्रे ओली झाली असती आणि नंतर दिदीला घालता आली नसती. म्हणून मी तशीच पुसून ठेवली.

एव्हाना माझा लंड एकदम शांत होऊन मलूल पडला होता आणि आता त्याच्यात मुतायचे प्रेशर तयार झाले होते. मी पटकन कमोडमध्ये धार मारून लंडातील ते प्रेशरही मोकळे केले. मग अंडरवेअर आणि पॅन्ट वर करून मी घातली.

पटकन वॉश बेसीन जवळ जाऊन मी तोंडावर पाणी मारून थोडा फ्रेश झालो. बेसीनवर ठेवलेले रेझर आणि बाऊल पाहून मला पटकन आठवले की ते साफ करायला मी आत आलो होतो. मी पटकन ते साफ करून तेथे ठेवले. सगळे ठीकठाक आहे ना हे चेक करून मी दरवाजा उघडला आणि बाहेर आलो.

प्रिया दिदी तयार होऊन बेडवर बसली होती. मला पाहून ती चावटपणे हसली आणि म्हणाली,

“काय रे पाच मिनिटात येतो म्हणालास आणि आतच जाऊन बसला, मी म्हटले आता बाहेर येतो की नाही हा.”

“नाही, ते थोडा वेळ लागला खरा.” मी गोंधळत म्हणालो.

“दहा मिनिटे झाली मी येथे अशी बसलेय. थोडा काय, चांगली पंधरा मिनिटे आत होतास तू. भलतेच प्रेशर जमा झाले होते म्हणायचे.” पुन्हा तिने चावटपणे हसत म्हटले.

“अऽऽऽ हऽऽ हो!ऽऽऽ ॲक्च्युअली मला याला जायचे होते.” असे बोलून मी दोन बोटे जोडून तिला दाखवत इशारा केला की मला संडासला जायचे होते.

त्यावर ती खुदकन हसली आणि म्हणाली,

“हंऽऽऽ मग बरोबर आहे! चांगलेच प्रेशर होते म्हणायचे. म्हणून तुला वेळ लागला काय. मला वाटले.” असे बोलून तिने गुढपणे वाक्य सोडून दिले.

“तुला काय वाटले?” मी शंकेने विचारले.

“काहीऽऽ नाहीऽऽ! मी असेच म्हणाले,” हसून असे बोलत ती जागेवरून उठली आणि पुढे येत म्हणाली, “चल आता, लवकर चालू कर आपले फोटोसेशन.”

मग मी वेळ वाया नाही घालवला आणि पटकन लाईट्स पोझीशनवर लावून तयार केले आणि कॅमेरा घेऊन प्रिया दिदीला इशारा केला. कशा आणि कुठे पोझ घ्यायच्या ह्याची काही जुजबी इंस्ट्रक्शन मी तिला दिली आणि ती पोझ घ्यायला लागली. मी भराभर तिचे फोटो काढायला लागलो.

आधीच्या काही पोझ तिने सोज्वळपणे दिल्यावर मग दिदी थोडी वाईल्ड होत गेली. खास करून आपले उन्नत अवयव उठून दिसतील अश्या पोझ ती देऊ लागली. त्याचा फायदा घ्यायला मी टपलोच होतो तेव्हा तिच्या त्या वळणदार अवयवांचे क्लोजअप घ्यायला मी विसरत नव्हतो.

आज जे काही आमच्यात घडले होते त्याने आमच्यातील संबंधात एक वेगळीच मोकळीक आली होती. आणि तो मोकळेपणा प्रिया दिदीच्या उत्तान पोझेसमध्ये दिसत होता. कित्येक फोटोमध्ये तिच्या उभारावरचा पदर ढळलेला असायचा किंवा बाजूला झालेला असायचा.

पण ती तो नीट करत नव्हती आणि तशीच पोझ देत होती. त्याने तिच्या पातळ ब्लाउजच्या आतील अरोल्याचा आणि प्रसंगी निप्पलचा क्लोजअप मला काढता येत होता. तिच्या जवळ जवळ उघड्या असलेल्या पाठीचे, नितंबाचे, पदराआडील छातीचे तसेच खोल बेंबीचे बरेचसे क्लोजअप मला काढता आले.

तिला कदाचित वाटत असेल की मी तिचे पूर्ण फोटो काढतोय पण मी कसले फोटो काढत होतो हे फक्त मलाच माहीत होते. कारण हे सगळे क्लोजअप मी तिला दाखवणार नव्हतो.

एक दोनदा तिने फोटो काढल्यावर मला ते कसे आलेत ते कॅमेऱ्याच्या स्क्रिनवर दाखव म्हणून विचारलेही पण मी तिला, ‘नंतर बघ!’ असे म्हणून ते दाखवायचे टाळले. नंतर मग प्रिया दिदीने मला म्हटले की मला कुठली तरी थिम दे मग त्याप्रमाणे मी पोझ घेते. याआधीही मी तिला असे थिमवर पोझ घ्यायला लावले होते, तेव्हा आताही तिने तसे विचारले.

मग मी विचार केला की तिला आज काय थिम द्यावी? तिची आजची साडी ब्लाउज, आमच्यातील आजचे मोकळे वागणे बोलणे, ह्या सगळ्याचा विचार करून मी तिला थिम दिली ती म्हणजे विरहात तळमळत असलेली तरूणी!

ती थिम ऐकून ती एक्साईट झाली आणि तिने कश्या पोझ घेऊ ते विचारले. मग मी थोडे एक्सप्लेन केले की कशी विरहात असलेली तरूणी आपला विरह, आपला एकटेपणा, आपली तळमळ व्यक्त करेल. त्यावरून तिला हिंट मिळाली आणि तिने पोझेस घ्यायला सुरुवात केली.

तिच्या त्या थिममधील पोझेस आजच्या ह्या फोटोसेशनमधील सगळ्यात हायलाईट पोझेस होत्या! ती बेडवर झोपत होती उलटी पालथी होत आपली तडफड दाखवत होती. तिच्या कित्येक पोझ अशा होत्या ज्या सेक्स करताना घेतल्या जातात.

त्या पोझ इतक्या नॅचरल वाटत होत्या की खरोखर ती विरहात तळमळत होती आणि अतृप्त होती असे वाटत होते. त्या पोझ घेताना तिचा पदर ढळत होता, तिची साडी गुडघ्यापेक्षा वर जात होती तरी ती तशीच रहायची.

वर झालेल्या तिच्या साडीतील मांड्यापण दिसत असायच्या. मी तिची प्रत्येक मादक पोझ कॅमेऱ्यात टिपत होतो. तिची एक पोझ मला इतकी आवडली की ती पोझ परत परत घ्यायला लावून मी त्या पोझचे पंधरा सोळा वेगवेगळ्या ॲन्गलने फोटो काढले.

त्या पोझमध्ये ती बेडवर पाठीवर झोपली होती. तिने बेडवरील पिलो उभा धरून आपल्या मांड्यांमध्ये दाबला होता आणि पिलोचा वरचा भाग तिच्या छातीखाली धरला होता. तिच्या छातीवरील पदर ढळला होता, जो तिला माहीत होता की नव्हता कोण जाणे?

तिच्या चेहर्‍यावर केसांच्या काही बटा आल्या होत्या आणि चेहर्‍यावर घामाचे बिंदू उमटले होते. चेहर्‍यावर तिने असा भाव आणला होता की ती संभोगाच्या चरम बिंदूवर पोहचली आहे. कोणी तरी तिच्या योनित खोलवर लंड घातला आहे आणि त्याने ती बेभान होऊन कामतृप्तीच्या शिखरावर पोहचली आहे.

कामतृप्त होताना जसे ओठ दातात पकडतात, चेहर्‍यावर तृप्तीची भावना उमटते, तसे भाव तिच्या चेहर्‍यावर होते. आता ती अभिनय करत होती की खरोखर तिला तसे काही होत होते ते तिलाच माहीत! ज्या तऱ्हेने ती पिलो मांड्यांमध्ये दाबत होती आणि चेहर्‍यावर हावभाव आणत होती त्यावरून असे वाटत होते की ती खरोखर तापलेली आहे!

प्रिया दिदी त्या पोझमध्ये मला इतकी सेक्सी वाटली की तिथल्या तिथे कॅमेरा खाली ठेवावा आणि तिच्यावर आरूढ होऊन तिला तसेच कामतृप्तीच्या शिखरावर नेऊन ठेवावे असे मला वाटत होते.

माझा लंड केव्हाच टाईट झालेला होता आणि त्याचा फुगीरपणा मी जराही लपवत नव्हतो. माझी स्वत:ची कामोत्तेजना त्याने इतकी पेटली होती की प्रिया दिदीला तिथल्या तिथे झवावे, असा रानटी विचार मा‍झ्या मनात आला!

पण ते शक्य नव्हते ह्याची मला जाणीव होती तेव्हा पुन्हा बाथरूममध्ये जाऊन मूठ मारावी असे मला वाटू लागले.

शेवटी कसेबसे मी स्वत:ला कंट्रोल केले आणि ते फोटोसेशन संपवले. फोटोसेशन संपले हे मी जाहीर केले तरी प्रिया दिदीला त्या थिममधून बाहेर पडायला थोडा वेळ लागला. असे वाटत होते, जणू खरोखर तिने ते अनुभवले होते.

माझे झाल्यावर मी कॅमेरा वगैरे बॅगेत ठेवत होतो तरी प्रिया दिदी बेडवर पडून होती. तिच्या चेहर्‍यावर अजूनही थोडे सिरीअस भाव होते. जेव्हा माझे झाले आणि मी हसून तिच्याकडे पहायला लागलो तेव्हा ती भानावर आली. मग प्रसन्नपणे हसत ती चटकन बेडवरून उठली आणि आपली साडी ठीकठाक करत मा‍झ्या जवळ आली.

मग आम्ही त्या फोटोसेशनबद्दल थोडी चर्चा केली आणि मग तिला ‘बाय’ करून मी तिच्या घरून निघालो.

दिदीचा फोटोशूट

"बंटी किती वेळा विचारले मी तुला? अरे तू इतक्या जणींचे फोटो काढतोस तर जरा माझेपण फोटो काढ ना!" प्रिया दिदीने मला म्हटले. "अगं दिदी किती फोटो काढलेत तुझे, अल्बमच्या अल्बम भरलेत." मी आश्चर्याने तिला म्हटले. "ते ठीक आहे रे, ते सगळे फॅमिली फोटो आहेत, फंक्शन फोटो आहेत. मला...

दिदीचा फोटोशूट भाग : २

ठरल्याप्रमाणे पुढच्या आठवड्यात प्रिया दिदीने मला फोन केला आणि आम्ही फोटोसेशनची वेळ ठरवली. त्याप्रमाणे मी माझा कॅमेरा आणि दोन तीन लाईट्स वगैरे जुजबी गोष्टी बरोबर घेतल्या आणि प्रिया दिदीच्या घरी गेलो. मी तिला म्हटले होते की तू वेळेच्या आधी तयार रहा म्हणजे मी आलो की लगेच...

दिदीचा फोटोशूट भाग : ३

मी नीट विचार केल्यावर मा‍झ्या लक्षात आले की हा मा‍झ्या सवयीचा परिणाम होता. एखाद्या मॉडेल्सचे फोटोसेशन करत असताना मला तिला जवळून बघायला मिळायचे. त्यांचे फोटो काढताना त्यांच्या मादक फिगरचे तसेच भरीव अवयवांचे मला व्यवस्थित दर्शन व्हायचे. मग त्यांचे मादक अंग पाहताना नकळत...

दिदीचा फोटोशूट भाग : ४

दुसर्‍या दिवशी सकाळी जेव्हा मी उठलो तेव्हा सर्वप्रथम मा‍झ्या मनात काल रात्री मी जे केले त्याचाच विचार आला. पण आश्चर्य म्हणजे रात्रीची जी अपराध्याची भावना होती ती आता तितकी जाणवत नव्हती. पण ह्या प्रकाराबद्दल जास्त विचार करायला नको असे मनाला बजावून मी उठलो आणि आवरू...

दिदीचा फोटोशूट भाग : ५

"काहीतरीच काय दिदी, तू मस्करीत बोलतेय ना?" मला विश्वासच बसत नव्हता की ती असे काही म्हणेल ह्यावर. "नाही रे मी सिरीअसली बोलतेय." पलीकडून प्रिया दिदी खळखळून हसत म्हणाली. "दिदी मी आता थोडा घाईत आहे, मी रात्री तुला फोन करतो तेव्हा आपण बोलू, ओके? चल बाय!" "ओके! बाय!" दिदी...

दिदीचा फोटोशूट भाग : ६

मी सिगारेट काढून त्याचे झुरके घेत विचार करू लागलो की का मी प्रिया दिदीचा इतका विचार करतोय? कालपासून मी प्रिया दिदीबद्दल असे कामुक विचार का करायला लागलो? काही केल्या मला त्याचे कुठलेही रास्त कारण सुचत नव्हते. शेवटी ही आपली कामवासना आहे आणि ही वासनाच आपल्याला असा विचार...

दिदीचा फोटोशूट भाग : ७

प्रिया दिदी दाखवत नव्हती की ती स्वत:हून त्या मादक पोझ देतेय. कारण काहीही झाले तरी तिला मनातून थोडे तरी ऑकवर्ड वाटत असणार की फोटो काढणारा तिचा सख्खा भाऊ आहे. पण माझे मत विचारण्याच्या बहाण्याने ती एखादी सेक्सी पोझ घ्यायची आणि मी दुजोरा दिला की ती पोझ तशीच ठेवायची....

दिदीचा फोटोशूट भाग : ८

"कसा काय रे डायरेक्ट संबंध असतो, सांग बरं मला." प्रिया दिदीने लाडिकपणे विचारले. "तो असा दिदी की ज्या मुलींची छाती म्हणजे उभार, लहान असतात किंवा एखाद्या ड्रेसमध्ये छोटे वाटतात. त्या मुली ब्राच्या आत असे पॅड लावतात. खरं तर कित्येकदा आम्ही त्यांना लावायला सांगतो म्हणजे...

दिदीचा फोटोशूट भाग : ९

"अरे नाही रे, मा‍झ्या सगळ्या अश्या काकूबाईच्या पॅन्टी आहेत. आणि मी कशाला तश्या सेक्सी सेक्सी पॅन्टीज घालू आता? त्यात ज्याने इंटरेस्ट दाखवायला पाहिजे त्या व्यक्तीला माझ्यासाठी वेळच नाही. यु नो व्हाट आय मीन." प्रिया दिदी थोड्या विषन्नपणे म्हणाली. "ओह येस! आय नो व्हाट यु...

दिदीचा फोटोशूट भाग : १०

तिचे तीच सगळे ठरवत होती आणि मला काही बोलूच देत नव्हती. मी तिच्या जवळ जात म्हणालो, "अगं पण नुसते असे रेझर वापरू का? पाणी नाही का लागणार? रेझरमध्ये अडकलेले केस काढायला." "ईऽऽ! आम्ही नाही बाई तुमच्यासारखे तसे पाणी वापरून केस काढत. हा रेझर नुसताच असा वापरायचा असतो. पण जर...

दिदीचा फोटोशूट भाग : ११

आता मा‍झ्या पॅन्टमधील कडक झालेला लंड आचके देऊन देऊन थोडे चिकट पाणी सोडायला लागला होता. माझी अंडरवेअर त्या चिकट पाण्याने नक्कीच ओली झाली होती. मा‍झ्या लंडाच्या सुपाड्यामध्ये मला प्रचंड संवेदना जाणवत होत्या. दोन मिनिटात तिच्या त्या काखेमधील सगळे केस निघाले आणि मी तिच्या...

दिदीचा फोटोशूट भाग : १३

आता संध्याकाळ झाली होती तेव्हा स्टुडिओमध्ये जाण्याऐवजी मी सरळ घरी निघालो. मलापण जरा घाई झाली होती आज प्रिया दिदीचे काढलेले फोटो बघण्याची. मी तडक घरी निघून आलो आणि फ्रेश वगैरे होऊन मा‍झ्या रूममध्ये मी स्वत:ला कोंडून घेतले. मग मी प्रिया दिदीचे फोटो कॅमेऱ्यातून लॅपटॉपवर...

दिदीचा फोटोशूट भाग : १४

ते शक्य होते की नाही, ती मला झवायला देईल की नाही, तसे काही खरोखर घडेल की नाही, हे सगळे विचार मनात येत होते. पण ती इच्छा मनात खूप प्रबळ होत चालली होती. ज्या तऱ्हेने ती त्या दिवशी माझ्याशी मोकळेपणे वागली होती आणि तिने मला तिच्या मादक अंगाची बरीच झलक दिली होती, त्यावरून...

दिदीचा फोटोशूट भाग : १५

जेव्हा तिचे झाले आणि तिने शॉवर बंद केला तेव्हा मी पटकन डोके मागे घेतले. आता ती कुठल्याही क्षणी वळणार होती किंवा दरवाज्यात येणार होती तेव्हा तेथे थांबणे मला धोक्याचे वाटले आणि मी गुपचूप तिच्या रूममधून बाहेर पडलो. माझा पाय खरं तर तिच्या रूममधून निघत नव्हता व तेथेच बाहेर...

दिदीचा फोटोशूट भाग : १६

"का? माझ्याकडे तशी हाय कट पॅन्टी असू शकत नाही का?" तिने ‘हाय कट’ शब्दावर जोर देत म्हटले. "नाहीच! असती तर तू काल घातली असतीस." मी टुमणे लावले. "येऽऽऽ नुसती हाय कट नाही तर जी-स्ट्रिंग आहे म्हटले माझ्याकडे." तिने फणकाऱ्यात म्हटले. "छे! हाय कट काय आणि जी-स्ट्रिंग काय,...

दिदीचा फोटोशूट भाग : १७

एक दीर्घ श्वास घेऊन मी त्या पॅन्टीवरील दिदीच्या योनिचा वास नाकातून छातीत भरून घेतला. मा‍झ्या नाकातील संवेदनशील इंद्रियाला प्रिया दिदीच्या योनिच्या उग्र दर्पाची जाणीव झाली आणि कामवासनेचा एक तीव्र झोत मा‍झ्या जांघेमधील इंद्रियात सळसळून गेला! तिथल्या तिथे लंड बाहेर...

दिदीचा फोटोशूट भाग : १८

"काल मी तुला विचारले होते बघ, माझी बाथरूममधली ब्रा पॅन्टी ओली झाली होती त्याबद्दल." ती म्हणाली. "हो विचारले होतेस." मी थोडा सावध झालो. "आणि तू म्हणालास की ती खाली पडली आणि ओली झाली." तिने म्हटले "हो बरोबर." मी हळू आवाजात म्हणालो. "काय बरोबर? ती कशाने ओली झाली होती? ते...

दिदीचा फोटोशूट भाग : १९

फोन चालू होता तेव्हा मी मुद्दाम प्रिया दिदीचे नाव घेऊन ‘आहहह उहहह’ करत करत लंड गाळत होतो. तिने ते ऐकले असावे की नाही कोणास ठाऊक कारण फोनवर तसे काही कळत नव्हते. तसेही मी त्याबद्दल विचार करण्याच्या मनस्थितीत नव्हतो तर मा‍झ्या वीर्य स्खलनाच्या सुखात हेलकावत होतो. हलवून...

दिदीचा फोटोशूट भाग : २०

"बरं बाई लिमीटच्या बाहेर नाही जाणार, पण लिमीटच्या आत राहून तर मजा करू शकतो. त्याला तर तुझी ना नाही ना?" मी मिश्किलपणे तिला म्हणाले. "नाही! तेवढं ठीक आहे." तीपण हसत म्हणाली. "ओके गुड! मग मला सांग, त्या दिवशी तू अंगात काही घातले होतेस की नागडी होतीस?" मी चावटपणे हसून...

दिदीचा फोटोशूट भाग : २१

"नालायक कुठला!" दिदीने प्रेमाने दटावत म्हटले. "काय करणार, तुझे फोटो बघितले की राहवत नाही." मी रोमॅन्टीक टोनमध्ये म्हणालो. "हंम्म्मऽऽऽ एक विचारू का?" दिदीने म्हटले. "एक काय, दोन विचार." "तू जेव्हा ह्या मॉडेल्सचे असे सेक्सी सेक्सी फोटोसेशन करतोस, तेव्हापण एक्साईट होत...

दिदीचा फोटोशूट भाग : २२

अरेरेरे! ती जर ड्रेसिंग टेबलच्या आरशासमोर उभी राहिली असती तर मला तिचे नग्न उभार आरशातून दिसले असते! पण ती थोडी बाजूला उभी होती तेव्हा ती आरशात दिसत नव्हती. मला तिच्या उभारांची साईडने झलक मिळत होती. मा‍झ्या पॅन्टमध्ये खळबळ व्हायला लागली आणि माझा लंड टाईट व्हायला लागला....

दिदीचा फोटोशूट भाग : २३

कंबरेच्या एका साईडने मी फोल्ड करत करत तिला फिरवत मागच्या भागात आलो. मागच्या बाजूला तिचा ड्रेस फोल्ड करताना माझी आतली बोटे तिच्या नितंबाच्या फटीत घुसत होती. त्या फटीचा गरमपणा मा‍झ्या बोटांना जाणवत होता. तिच्या नितंबाची गोलाई मा‍झ्या बोटांना जाणवत होती. मागून ड्रेस...

दिदीचा फोटोशूट भाग : २४

बसल्या बसल्या मी टीव्ही लावला आणि वेगवेगळे चॅनेल चेक करू लागलो. बरेच चॅनल चेक केल्यावर मी शेवटी झूम चॅनल चालू ठेवला. आम्ही दोघेही त्या चॅनेलवरचा प्रोग्राम बघू लागलो. कोणत्या तरी फॅशन शोचा प्रोग्राम होता. मध्ये मध्ये ते इतर प्रोग्रामची ॲड दाखवायचे. त्यात काही बिकीनी...

दिदीचा फोटोशूट भाग : २५

पॅन्ट काढल्याने अंडरवेअरमध्ये माझा लंड अजूनच उभा राहला आणि त्याचा मोठा तंबू दिसू लागला. लंड आचके देत होता तेव्हा अंडरवेअरचा तो तंबू हलत होता. ते पाहून दिदीला हसू आले आणि खिदीखिदी हसत ती म्हणाली, "तो पॅन्टमध्येच बरा होता, आता तो उसळ्याच मारायला लागलाय." "अगं पण आता...

दिदीचा फोटोशूट भाग : २६

मी चावटपणा करत माझे मधले बोट तिच्या योनिच्या चीरेत घातले आणि हळूच आतबाहेर करू लागलो. त्याने ती अजून चेकाळली आणि बेभान झाली! तिच्या योनितून रस गळू लागला आणि माझे ओठ त्यात बरबटू लागले. एका मिनिटात ती कामतृप्तीच्या शिखरावर पोहचली आणि तिचा कडेलोट झाला. गचागच कंबर हलवून ती...

error: नका ना दाजी असं छळू!!