भरजरी भाग : १२

आता वेटर त्यांच्यासाठी वेलकम ड्रिंक्स आणि ब्रेकफास्ट घेऊन आला होता. त्याला त्या वेटरचा कंटाळा आला होता. त्याने ते ड्रिंक्स आणि ब्रेकफास्ट ठेवून घेतले व वेटरला टीप देऊन त्याला रवाना केले. वेटरला कटवताच त्याने बाहेरच्या दारावर ‘डु नॉट डिस्टर्ब’ ची पाटी लटकवली आणि दार नीट लावून घेतले.

आता तो बाल्कनीत उभ्या असलेल्या सायलीकडे जाण्यासाठी वळला. आज सकाळी तिला बघितल्यापासूनच तो तिच्यासाठी नुसता वेडापिसा झाला होता. पण आज दिवसभर तो ज्याची आतुरतेने वाट बघत होता, तो क्षण आता जवळ येऊन ठेपला होता.

इकडे सायली सगळे विसरून बाहेरचे विलोभनीय दृश्य पहाण्यात रममाण झालेली होती. तो तिच्या मागे कधी येऊन उभा राहला हेही तिला कळले नाही. सायली इतके काय टक लावून बघते हे बघू लागला.

समोरील त्या नयन रम्य दृश्याने त्यालाही भुरळ घातली व तो ही ते विलोभनीय दृश्य बघून थक्क झाला. सायली समोर उभी असल्याने त्याला दिसत असलेल्या विलोभनीय दृश्यात तिचाही समावेश होता.

सायली अजूनही त्याच्याकडे पाठ करून उभी होती व वाऱ्यावर उडत असलेले तिचे लांबसडक मोकळे केस तिने आपल्या खांद्यावरून पुढे छातीवर आपल्या हातांनी धरून ठेवले होते. आज लाल साडीतली पाठमोरी सायली फारच सेक्सी दिसत होती. तिच्या गोरीपान पाठीवर आवळून बांधलेल्या तिच्या ब्लाउजच्या नाडी व्यतिरिक्त तिची पाठ तिच्या कमरेपर्यंत पूर्ण उघडी होती.

तिच्या नाजुक व कमनीय कंबरेखाली तिच्या साडीत आवळलेले भरगच्च कूल्हे व त्याखाली निमुळत्या होत गेलेल्या तिच्या मांड्या, तिने चापून चोपून नेसलेल्या साडीमध्ये आणखिनच उठून दिसत होत्या आणि त्यात ती समोरच्या कठड्याचा आधार घेऊन त्यावर रेलून उभी होती, त्यामुळे तिची भरगच्च गांड मागे आली होती, त्यामुळे ती आणखिनच आकर्षक व मोठी भासत होती.

प्रशांत आपल्या मागे उभा आहे याबद्दल ती अजूनही पूर्ण अनभिज्ञ होती. तिने आपल्या दिवसभराच्या प्रवासाचा शीण घालवण्यासाठी आपले दोन्ही हात दोन्ही बाजूला पसरून ताणले, त्यामुळे तिच्या अंगातला ब्लाउजही ताणला गेला व त्याला असे वाटून गेले की तिच्या ब्लाउजचे बंद आता खेचले गेल्याने ताडकन तुटतात की काय!

त्याने जराही विलंब न लावता तो सरळ तिला मागून जाऊन चिकटला व तिचे दोन्ही हात त्याच स्थितीत आपल्या हातांनी पकडून धरले व तिच्या उघड्या पाठीवर व मानेवर आपल्या ओठांनी चुंबत नक्षीकाम करू लागला. त्याला एकदम स्ट्राईक झाले की आपण टायटॅनिक मधल्या पोझमध्ये आहोत फक्त फरक इतकाच की ते दोघेही बोटीच्या टोकावर उभे होते व हे दोघे बाल्कनीच्या.

त्याने तिचे हात धरल्यावर तिला त्याची उपस्थिति जाणवली. इतका वेळ ती वेगळ्याच विश्वात दंग झालेली होती. तिने आपले हात त्याच्या हातातून सोडवत पुन्हा समोरच्या कठड्यावर ठेवले. त्यानेही आपले हात तिच्या गोऱ्यापान उघड्या पाठीवर ठेवला.

इतका वेळ त्याच्या ओठांचे तिच्या पाठीवर चालू असलेले नक्षीकाम आता थांबले होते व ती जागा आता त्याच्या हातांनी घेतली होती. त्याचे ओठ तिला चुंबत चुंबत आता तिच्या मानेपर्यंत जाऊन पोचले होते.

तो आता तिच्या मानेची चुंबन घेत मध्येच तिच्या कानाची पाळी आपल्या ओठांनी खेळवू लागला. तिच्या पाठीवर अंगावर त्याच्या उष्ण श्वास तिला जाणवत होता. त्याने आपला एक हात तिच्या पाठीवरून फिरवत फिरवत तिच्या खाली तिच्या कमरेपर्यंत नेत तिच्या ढुंगणावर आणून तिचे कूल्हे चपापू लागला होता.

इकडे सायलीला आपल्या अंगावर सर्रकन काटा उभा राहला होता. त्याने आपले हात तिच्या कमरेवरून तसेच फिरवत पुढे तिच्या पोटावर आणले व आपल्या बोटांनी तिची बेंबी चाळवू लागला. बाहेरील वातावरणाने अगोदरच मुग्ध झालेली सायली त्याच्या स्पर्शाने मोहरून गेली होती. ज्या स्पर्शाची तिला गेले चार दिवस आस लागलेली होती, तो स्पर्श आता तिचा रोम रोम फुलवू लागला होता.

आता त्याचे दोन्ही हात तिच्या पोटावर मुक्त संचार केल्यासारखे फिरत होते, त्यामुळे सायलीच्या अंगावर रोमांचाची कारंजी उडू लागल्यासारखे वाटू लागले व तिला गुदगुल्यापण होत होत्या. तरी पण तिला तो स्पर्श हवा हवासा वाटत होता म्हणून तिने आपले हात त्याच्या हातांवर आणून त्याचे हात आपल्या पोटावर घट्ट दाबून धरले.

अजूनही त्याच्या ओठांचे जादूगारी मात्र अविश्रांत सुरू होती. तिला चुंबत चुंबत तो पुन्हा तिच्या उघड्या पाठीवर सरकत खाली आला होता. आता तो आपल्या जि‍भेने तिची पाठ अक्षरश: चाटत होता. मध्येच आपल्या ओठांनी चुंबन घेऊन तिला चेतवत होता. त्याचे गरम श्वास तिला आपल्या पाठीवर जाणवू लागले होते.

आता तो खाली आपल्या कोपरांवर उभा राहून चुंबत चुंबत तिच्या कमरेपर्यंत खाली सरकला होता. त्याने आपले हात तिच्या हातातून सोडवत तिला आपल्या हातांनी तिला आपल्याकडे तोंड करून वळवले. त्यामुळे तिचे गोरेपान नितळ पोट त्याच्या तोंडासमोर आले होते.

त्याने जराही वेळ न घालवता तिच्या आकर्षक व खोलगट बेंबीवर आपले ओठ टेकवले व आपली जीभ तिच्या बेंबीत घुसवून तिला चाटू व चुंबू लागला. त्याच्या या कृतीने सायलीला सप्त स्वर्गात गेल्यासारखे वाटू लागले होते व ती आता उत्तेजित व्हायला लागली होती. तिने त्याचे डोके आपल्या दोन्ही हातांनी आपल्या पोटावर दाबून धरून ठेवले.

“प्रऽऽशांतऽऽऽ! आहऽऽ आआऽऽऽईऽऽ गंऽऽ! आहऽऽ आह्हऽऽ प्लीऽऽऽज नकोऽऽ नाऽऽ!”

मात्र असे म्हणतानाच ती आपल्या हातांचा जोर त्याच्या डोक्यावर वाढवत होती. आता प्रशांतने आपल्या दोन्ही हातांनी तिच्या कमरेला वेढा घातला होता व तिला आणखिन आपल्या जवळ ओढत होता.

अजूनही तो तिच्या बेंबीशी खेळत होता. हळूहळू त्याने आपले हात सरकवत तिच्या पाठीवरून तिच्या पोटावर आणले व सरळ तिच्या छातीवर आणून तिच्या भरगच्च स्तनांना धरून त्यांना आपल्या हातांनी पिळू लागला.

त्याने आता तिची बेंबी चोखणे थांबवले होते व तिला खाली आपल्या अंगावर ओढून तिच्या छातीची चुंबने घेऊ लागला. पण इतक्यात सायलीच्या लक्षात आले की आपण अजूनही बाल्कनीत आहोत. तिने लगेच त्याला मागे लोटत त्याच्या तावडीतून आपली सुटका केली व पटकन आतमध्ये पळाली.

प्रशांत तिचे स्तन कुस्करण्यात इतका दंग झाला होता, त्यामुळे सायली त्याच्या तावडीतून कधी सटकून गेली त्याला कळलेच नाही. फाईव्ह स्टार हॉटेलच्या चौथ्या मजल्यावरील बाल्कनीत रंगत चाललेला त्यांचा रोमांस सायलीच्या आत जाण्याने थांबला नाही तर कदाचित इतर लोकांसाठीही तो विलोभनीय व प्रेक्षणीय ठरला असता.

सायली धावत पळतच आत आली व हॉल मधल्या उंची सोफ्यावर येऊन आदळली. ती हातातून सटकल्यामुळे क्षणभर प्रशांतला काय करावे तेच सुचेना. ती हातातून सटकल्यामुळे बेचैन झालेला प्रशांत क्षणाचाही विलंब न लावता तिच्या मागोमाग आत शिरला.

त्याने बाल्कनीचा दरवाजा लावून घेतला व त्यावरील पडदापण आड केला. रूमचा मेन डोअर त्याने मगाशीच लावून घेतला होता. इतका वेळ रूम मधला एसी चालू होता त्यामुळे आतील हवा चांगलीच थंड झाली होती.

तो तिच्या बाजूला येऊन बसला. मुळातच सुंदर असलेली सायली आज त्याला अधिकच सुंदर आणि मादक दिसत होती. त्याने आपला हात तिच्या अंगाभोवती गुंफत तिला आपल्याकडे ओढले व तिचा चेहरा आपल्याकडे वळवत तिच्या लालचुटुक ओठांवर आपले ओठ लावले व तिचा खालचा ओठ आपल्या ओठांनी चोखू लागला.

सायलीनेही आपल्या हातांनी त्याला विळखा घातला व आपणाहून त्याला साथ देऊ लागली. तिने आपली जीभ त्याच्या तोंडात सारली व त्याच्या जि‍भेशी खेळवू लागली. तिच्या अशा उत्स्फूर्त प्रतिसादाने त्याला आणखिनच चेव आला व तिची जीभ आपल्या तोंडात ओठांनी दाबून धरली.

काही वेळ त्यांच्या जि‍भांचे एकमेकींशी खेळून झाल्यावर तो पुन्हा तिच्या ओठांचे रसपान करू लागला. चार दिवसांच्या विश्रांतीनंतरचा त्याचा आवेग प्रचंड होता. पहिल्याच प्रदीर्घ चुंबनाने सायलीचा श्वास कोंडला गेला होता, त्यामुळे ती अस्वस्थ होवू लागली होती. तिची अस्वस्थता प्रशांतलाही जाणवली असावी म्हणून लगेचच त्याने तिच्या ओठांना सोडून तिच्या चेहर्‍याची चुंबने घेऊ लागला.

सायली एका दीर्घ श्वास घेऊन त्याला म्हणाली, “प्रशांत हे काय रे, इतकी कसली घाई लागली आहे तुला, माझा श्वास कोंडला होता ना तुझ्या अश्या वागण्याने.”

“सायली आज तू इतकी सुंदर दिसते आहेस की जणू स्वर्गातून एखादी अप्सराच माझ्यासाठी उतरली आहे असं वाटतंय मला.”

त्याने स्वर्गाचा उल्लेख केल्यावर तिला काहीतरी आठवले.

“ए पण मला एका गोष्टीसाठी तुला नक्कीच थँक्स द्यावे लागतील.”

“कुठल्या?”

“मला अश्या स्वर्गीय आणि रमणीय जागेचे दर्शन घडवल्याबद्दल. आज मी खरंच खूप खुश आहे.”

“मग असे कोरडेच थँक्स देणार आहेस का?”

प्रशांतला आता सायलीच्या सोबतीची धुंदी चढायला लागली होती.

“मग काय हवंय तुला?”

सायलीने विचारताच तो काही बोलला नाही पण त्याने एक दीर्घ श्वास घेतला व पुन्हा तिच्या ओठांवर हल्ला चढवला. तिचे ओठ चोखता चोखता आपले हात तिच्या छातीवर आणून तिच्या स्तनांची गोलाई मोजू लागला.

“आहऽऽ आहऽऽ आईऽऽ गंऽऽ! प्रशांतऽऽ जोरातऽऽऽ! अजूऽऽन जोरातऽऽऽ!”

चार पाच प्रदीर्घ चुंबनानंतर त्याचे समाधान झाले होते. पण अजूनही त्याचे हात तिच्या स्तनांवर घिरट्या घालत होते. सायली त्याच्या स्तन मर्दनामुळे तापायला लागली होती. तिच्या तोंडातून असे उसासे सोडू लागली होती. तिचे हात आता त्याच्या शर्टाची बटणे काढण्यात गुंतले होते.

शर्टाची वरची दोन चार बटणे काढून होताच तिने आपला हात त्याच्या विशाल केसाळ छातीवरून फिरवू लागली. मध्येच त्याचा छातीवर त्याच्या निप्पल्सना बोटांनी कुरवाळू लागली आणि अचानक ती त्याच्या छातीवर चुंबने घेऊ लागली. आपली जीभ त्याच्या निप्पल्स वरून फिरवू लागली, त्याची निप्पल्स आपल्या तोंडात घेऊन ओठाने ओढू लागली.

तिच्या या अनपेक्षित कृतीने प्रशांतही दंग झाला. त्याच्या अंगावर यामुळे शहारे यायला लागले होते. तो डोळे मिटून या गोड अनुभूतिचा आस्वाद घेत होता. त्याच्या हातात अजूनही ब्लाउजवरून धरलेले तिचे स्तन होते पण आता त्याच्या हातांची दाबण्याची गती मंदावली होती.

इकडे सायली त्याची निप्पल्स चोखून त्याला गरम करत होती व तिचे हात आता त्याच्या पॅन्टवरून त्याचा ताठरलेला लंड चपापत होते. त्याच्या अंगाची चुंबने घेता घेता सायलीने आपला मोर्चा त्याच्या पॅन्टकडे वळवला.

तिने त्याचा बेल्ट ओढून काढला व त्याच्या पॅन्टचे हुक्स सोडून त्याची झिप खाली सरकवली. नंतर आपला हात सरळ त्याच्या वीआयपी फ्रेंची वर नेत त्याचा ताठरलेला लंड दाबू लागली.

इकडे ती खाली सरकल्याने प्रशांतच्या हातातून तिचे स्तन त्याच्या न कळतच मोकळे झाले होते. त्याने आपली कंबर थोडी उचलून आपली पॅन्ट थोडी खाली सरकवून आपल्या परीने तिला मदत केली. त्याने पॅन्ट खाली सरकवल्याने सायलीलाही जरा मोकळीक झाली.

तिने आपला हात सरळ त्याच्या फ्रेंचीमध्ये घुसवला व त्याचा जाडजूड लंड आपल्या हातात घेऊन कुरवाळू लागली. तिच्या हाताचा स्पर्श होताच प्रशांतचा लंड आणखिनच कडक व्हायला लागला होता व तो आता त्याची अंडरवेअर फाडून बाहेर येतो की काय असे त्याला वाटायला लागले होते.

त्याला आता फार वेळ अश्या प्रकारे कैदेत ठेवणे प्रशांतलाही जड जाऊ लागले म्हणून त्याने आपली वीआयपी फ्रेंची आपल्या हाताने खाली सरकवत आपल्या लंडाला अगोदर मोकळा श्वास घेऊ दिला.

त्याचा लंड एखाद्या पिंजऱ्यातून मुक्त झालेल्या पोपटासारखा उड्या मारायचा प्रयत्न करू लागला. पण बिचारा काय करणार त्याची शेपटी खाली गोट्यांना बांधून ठेवलेली होती.

भरजरी

“सायलीला निरोप पाठविलास ना काल?” अश्विनीने अंथरुणावर पडल्या पडल्या प्रशांतला विचारले. “एकदा सांगितलंय ना पाठविला म्हणून!” अंगात शर्ट घालताना प्रशांत वैतागाने म्हणाला. “तुम्हाला बायकोची मुळीच काळजी नाही.” एवढे बोलण्याने तिला धाप लागली. तिच्या निस्तेज चेहर्‍याकडे बघत तो...

भरजरी भाग : २

आज प्रशांत काही वेगळ्याच मूडमध्ये होता व आपणाहून चालून आलेली संधी आज तरी तो सोडणार नव्हता. एवढ्यात सायली त्याला म्हणाली, “भावजी सोडा ना, आजूबाजूचे लोक बघतील ना आणि मी पूर्ण भिजलेली आहे, माझ्यामुळे तुम्हीपण भिजाल आणि मग वर मलाच दोष द्याल.” त्यावर प्रशांतने आपली मिठी...

भरजरी भाग : ३

सायलीने घाई घाईत गाऊन जसा मिळेल त्या स्थितीत खाली कमरेभोवती गुंडाळाला पण त्यामुळे तिचे हापूस आंब्यासारखे टणक स्तन उघडे पडले होते आणि तिच्या घाबरण्यामुळे वरखाली होत होते. तिने आपले दोन्ही हात छातीवर आणले व आपली छाती आपल्या हातांनी झाकून घ्यायचा प्रयत्न करत त्याच्याकडे...

भरजरी भाग : ४

सायली इतका वेळ चालू असलेल्या संवादामुळे आता खरे तर रंगात यायला लागली होती. तिच्या अंगात एक वेगळीच शिरशिरी यायला लागली होती. तिच्या योनिमध्ये पण आता ओलसरपणा तिला जाणवायला लागला होता. त्याच्या थोड्याश्या खोडकर व चावट बोलण्याचा हा परिणाम तिला जाणवायला लागला होता....

भरजरी भाग : ५

प्रशांतच्या तोंडातून तिच्या स्तनांच्या आकाराबद्दल ऐकून तिच्या चेहर्‍यावर लाली चढली. तिने लाजून आपला चेहरा आपल्या हातांनी झाकून घेतला व मान खाली घालून बसली आणि मुसमुसून रडायला लागली. त्याला आधी वाटले की तिने लाजून चेहर्‍यावर हात घेतला आहे, म्हणून तो तिला म्हणाला, "आता...

भरजरी भाग : ६

सायली अजूनही त्याच्या खांद्यावर डोके ठेवून शांतपणे बसली होती, तिच्या मनात विचारांचे वादळ सुरू होते. आज सकाळी प्रशांत तिला भेटल्यापासून घडलेला सर्व प्रकार तिच्या डोळ्यांसमोरून सरकत होता. तिच्या आयुष्यातील त्या भयानक प्रसंगानंतर आज प्रथमच ती कुठल्या पुरूषाबरोबर अशी...

भरजरी भाग : ७

सायलीचे ओठ प्रशांतच्या ओठांवर त्याच्या चेहर्‍यावर चुंबनाची बरसात करत होते तर त्याचे हात तिच्या भरगच्च स्तनांवरून फिरत होते, त्यांना कुस्करत होते. इकडे सायली सुस्कारे सोडत होती, ते त्याच्या चुंबनाच्या लाटेत लुप्त होत होते. समोर टेबलवर तिला आईसक्रीम दिसत होते पण...

भरजरी भाग : ८

आता सायली तिच्या लाडक्या जिजूला एकेरीत संबोधू लागली होती, त्याला ती अरे-तुरे करू लागली होती. इकडे प्रशांतची अवस्थाही काही वेगळी नव्हती. त्यालाही तिच्यासाठी काय करू नी काय नको, असे झाले होते. एखाद्याच्या हाती सोन्याची खाण लागली तर त्याची जी अवस्था होईल, अगदी तशीच...

भरजरी भाग : ९

सायलीने आता आपली बॅग उघडली व त्यामधून आपला गाऊन व आपला टॉवेल काढून घेतला व ती बेडरूमच्या अटॅच्ड बाथरूमकडे जायला वळली. इतका वेळ प्रशांत शांत बसून होता व आता सायलीलाही राहून राहून त्याच्या या गोष्टीचे आश्चर्य वाटत होते. सायली बाथरूममध्ये गेली तिने आपल्या हातातील गाऊन व...

भरजरी भाग : १०

आज बऱ्याच दिवसानंतर त्यांच्या किचनला बाईचा हात लागत होता. इतके दिवस बिचाऱ्या प्रशांतलाच सगळी काम करायला लागत होती, म्हणजे सकाळी उठून दूध घेण्यापासून, घरात जेवण करण्यापासून ते अश्विनीचे औषध पाणी करणे, अभीला शाळेत नेऊन पोचवणे व परत आणणे आणि इतकं सगळे करून स्वत:चे ऑफिस...

भरजरी भाग : ११

सायली आज एखाद्या साउथ इंडियन पिक्चर मधल्या सुंदर हिरॉईन सारखी दिसत होती तिला बघताच प्रशांत एकदम घायाळ होऊ तिच्या मोहक शरीराकडे एकटक नजरेने नुसताच पहात होता. तिने त्याच्या नजरे समोरून चुटकी वाजवून त्याला सावध केले. "प्रशांत अरे असे काय आज पहिल्यांदा बघितल्या सारखे करत...

भरजरी भाग : १३

सायली त्याचा जाडजूड लंड आपल्या हातात घेण्याचा प्रयत्न करू लागली. पण इतका जाडजूड लंड तिच्या नाजुक हातात पूर्ण मावतही नव्हता. त्यामुळे तिने सरळ आपले तोंड उघडले व त्याच्या सोन्याला आपल्या तोंडात रहायला जागा करून दिली. आता तिने आपल्या तोंडात आलेल्या पाहुण्याचा आपल्या...

भरजरी भाग : १४

सायली त्याच्या बाजूला सोफ्यावर अर्ध नग्न अवस्थेत बसून होती. त्याला कसे पेटवायचे या विचारात ती दंग होती. तिच्या योनिची आग तिला शांत बसू देत नव्हती. तिने जास्त वेळ विचार करण्यात न दवडता ती लगेच उठून उभी राहिली व आपल्या साडी फेडायला लागली. त्याला पुन्हा पुढच्या राउंडला...

भरजरी भाग : १५

आता तिच्या पावलांची चुंबन घेत तिच्या पायाच्या अंगठ्याला आपल्या तोंडात घेऊन चोखू लागला. सायलीला खरोखरच आता सगळे असह्य होत होते. तो तिचे पाय चुंबत वर वर सरकत तिच्या गोऱ्यापान मांड्यांना चाटू लागला. प्रणयाच्या आणि संभोगाच्या शास्त्रात प्रशांत निपुण होता. त्याला...

भरजरी भाग : १६

त्या दोघांना बाहेरपर्यंत निरोप देऊन आल्यावर सायली पुढच्या कामाला लागली. एखाद्या घराला आठ पंधरा दिवसात कुठल्याही बाईचा हात जर लागला नसेल तर घरात पसारा व्हायला वेळ लागत नाही. काहीशी अशीच अवस्था त्यांच्या घराची झाली होती. सगळे घर आवरता आवरता चार कधी वाजले हे सायलीला...

भरजरी भाग : १७

दुसर्‍या दिवशीच प्रशांतला ऑफिसच्या कामासाठी तीन चार दिवस मुंबईला जावे लागले. प्रशांतला सायलीला सोडून जायला जीवावर आले होते, पण कामही तितकेच महत्त्वाचे असल्याने तो जरा नाराजीनेच मुंबईला गेला. तीन चार दिवसाच्या त्याच्या टूरमध्ये काम लांबल्याने आणखी एक दिवसाची भर पडली...

भरजरी भाग : १८

पंधरा वीस मिनिटांनी प्रशांत व अभी परत आले. त्यानंतर सायलीने अभीला आपल्या जवळ घेऊन त्याला काहीतरी समजावले. पण या प्रसंगा नंतर सायली मात्र खूप घाबरली होती व त्यामुळे तिला जाम टेंशन आले होते. तिची अवस्था इकडे आड आणि तिकडे विहिर अशी झाली होती. तिला आपल्या लाडक्या जिजूला...

भरजरी भाग : १९

तो तिला आणखी काही न बोलता आपल्या रूममध्ये येऊन बेडवर आडवा झाला. त्याने एक नजर आपल्या बाजूला झोपलेल्या अश्विनीवर टकली. ती शांतपणे झोपली होती. पण त्याच्या मनात मात्र विचारांचे काहूर माजले होते की सायली आज अशी का वागली? तिकडे तो बाहेर पडताच सायलीने इतका वेळ धरून ठेवलेला...

भरजरी भाग : २०

"अहो साठे वाहिनी अश्विनीची आज डॉक्टरकडे अपॉईटमेंट म्हणून ती गेली आहे आणि अभीला शाळेतून आणायलापण तीच जाणार आहे डॉक्टरकडून परत येताना." सायलीने साठे वाहिनीला सांगितले. इतक्यात प्रशांतने विषयांतर करत सायलीला विचारले, "सायली तुला लागलं नाही ना फार?" "नाही फार नाही, पण."...

भरजरी भाग : २१

प्रशांत तिला फ्लॅशबॅकमध्ये घेऊ गेला होता आणि खरोखरच सायलीच्या नजरे समोरून ते सगळे प्रसंग एखाद्या चित्रपटातील फ्लॅशबॅकप्रमाणे उभे राहले होते. "जिजू तुझ्यावर असा प्रसंग आला असता म्हणजे तुला कळलं असतं माझी किती वाईट अवस्था झाली होती ते!" सायलीच्या चेहऱ्यावर थोडा लाजेचा...

भरजरी भाग : २२

काही वेळ त्यांच्या जिभा एकमेकांशी झुंजत होत्या. त्यांचे ओठ आलटून पालटून एकमेकांवर चुंबनाची बरसात करत होते. त्या दोघांनी एकमेकांना अगदी घट्ट मिठी मारली असल्यामुळे तिच्या छातीवरील गोरी गुबगुबीत कबुतरांची जोडी त्याच्या छातीत दाबली गेली होती व त्यावरील टपोरी बोंडे...

भरजरी भाग : २३

त्यांच्या प्रेमळ वार्तालापात, एकमेकांचे रूसवे फुगवे काढण्यात साधारण अर्धा पाऊण तास निघून गेला होता. त्याच्या लक्षात आले की आपल्याकडे फक्त तास दीड तासच वेळ शिल्लक आहे व या वेळेतच त्याला आपला कार्यभाग उरकायला लागणार होता. मगाशी पोटापर्यंत खाली सरकवलेला गाऊन त्याने...

भरजरी भाग : २४

प्रशांत बाहेर गेल्याने पाच सात मिनिटांचा पडलेला खंडही सायलीला आता सहन होत नव्हता. ती बेडवर डोळे मिटून पडली होती. आपल्या एका हाताने आपले आपले स्तन चोळत होती व दुसर्‍या हाताने आपली योनी चोळत होती. मध्येच आपली बोटं आपल्या योनित सारून मागे पुढे करत होती व तोंडाने सुस्कारे...

भरजरी भाग : २५

शेवटी प्रशांतने थकून आपली जीभ बाहेर काढली. पण आता त्याची तीन बोटं अजूनही तेच काम करत होती. सायलीची योनी अजूनही पाझरत होती. त्याचे ओघळ तिच्या चीरेवरून खाली ढुंगणावरून बेडशीट पर्यंत पोचले होते. आता तो वर उठला व तिचा एक हात आपल्या धरून आपला लंड तिच्या हातात दिला. तिच्या...

भरजरी भाग : २६

काही क्षण असेच निघून गेले होते. आता प्रशांत तिच्या अंगावरून बाजूला होऊन झोपला व तिला तसेच आपल्या अंगावर ओढून घेतले. त्याचा लंड अजूनही तसाच तिच्या पुच्चीत मलूल पडून राहला होता. सायली आता त्याच्या कमरेवर बसली होती. तिचे भरगच्च स्तन झाडाला लगडलेल्या आंब्यासारखे भासत...

भरजरी भाग : २७

आता सायलीच्या लक्षात आले होते त्याला कसला खाऊ म्हणायचा आहे, त्यावर लाजतच ती म्हणाली, "अच्छा तो खाऊ होय? मगाशी काय तो फक्त मा‍झ्या छकुलीशी खेळला आणि खाऊ तर त्याने सगळा त्या फुग्यात भरला ना!" "ठीक आहे मग त्याला प्रेमाने तुझ्या तोंडात घेऊन त्याला सांग तुला त्याचा खाऊ...

भरजरी भाग : २८

बाथरूममध्ये पोचल्यावर त्याने तिला खाली सोडले व लगेच शॉवर चालू केला. शॉवरच्या गरम पाणी अंगावर पडताच सायली आणि प्रशांतच्या शरीरातील थकवा, मरगळ, आळस दूर झाला व ते दोघेही पुन्हा एकदम फ्रेश आणि तरतरीत झाले. सायलीला आता आटपायची घाई झाली होती म्हणून तिने साबण हातात घेऊन...

भरजरी भाग : २९

बाथरूममधला शॉवर अजूनही त्यांच्या अंगावर संतत धार ओतत होता, जणू तोही त्यांच्यातील प्रेम बघून तृप्त झाला होता. त्यांचा प्रणय पुन्हा रंगात चालला होता. सायली आता स्वत: पुढाकार घेत होती. ती आपल्या ओठांनी त्याच्या अंगावर चुंबनांची बरसात करायला लागली. प्रशांतने लगेचच तिला...

भरजरी भाग : ३०

त्याचे बोलणे ऐकल्यावर सायलीच्या छातीत एकदम धस्स झाले, तिला काहीच कळेनासे झाले की प्रशांत असे का म्हणाला. "आता काय झाल जिजू, माझी इकडे अडचण होते की त्रास होतो?" सायली घाबरून म्हणाली. "मग काय, सारखी सकाळ संध्याकाळ खारी बिस्कीटं खात असते आणि मला सारखी आणायला लावते."...

भरजरी भाग : ३१

सायली बोलताना रडवेली झाली होती. तिच्या बोलण्यात तथ्य होते. प्रशांत तिच्या बरोबर त्यांना समजावायला जाणार होता आणि त्याला तशी खात्री होती की आपण त्यांना समजावण्यात यशस्वी होऊ पण तरी सुद्धा तिच्या बोलण्यातली भेदकता त्याच्या लक्षात येऊ लागली होती. कदाचित हो? कदाचित नाही?...

भरजरी भाग : ३२

सायलीचे एक भरभरून चुंबन घेऊन प्रशांत आपल्या बेडरूममध्ये आला. अश्विनी व अभी शांतपणे झोपले होते. तो चुपचाप येऊन अश्विनीच्या बाजूला झोपला. बराच वेळ तो सायलीचा विचार करत बसला होता, सायली अजूनही अल्लड होती, तिला जपणे फार आवश्यक होते, विचार करता करता त्याचा डोळा कधी लागला...

भरजरी भाग : ३३

काही वेळाने ते पुन्हा त्याच हॉटेलला येऊन थांबले. या हॉटेलशी त्याच्या खास भावना जोडल्या गेल्या होत्या. याच हॉटेलमध्ये त्यांच्या प्रेमाची पहिली गाठ बांधली गेली होती. आजपण त्याने तिला आईसक्रीम खाऊ घातले पण जास्त वेळ न थांबता ते पुढच्या प्रवासाला लागले. साधारण बारा साडे...

error: नका ना दाजी असं छळू!!