भरजरी भाग : १४

सायली त्याच्या बाजूला सोफ्यावर अर्ध नग्न अवस्थेत बसून होती. त्याला कसे पेटवायचे या विचारात ती दंग होती. तिच्या योनिची आग तिला शांत बसू देत नव्हती. तिने जास्त वेळ विचार करण्यात न दवडता ती लगेच उठून उभी राहिली व आपल्या साडी फेडायला लागली.

त्याला पुन्हा पुढच्या राउंडला तयार करायला तिलाच पुढाकार घ्यायला लागणार होता. तिने आपली लाल रंगाची झिरझिरीत साडी आपल्या अंगावरून बाजूला केली व सोफ्याच्या कडेवर ठेवली. लगेच आपल्या परकराची नाडी ओढून त्यालाही आपल्या अंगा वेगळा केला.

परकराच्या आतमध्ये गडद लाल रंगाची पण झिरझिरीत कपड्याची इवलीशी पॅन्टी होती. तिच्यावर समोरच्या बाजूला ओलसरपणा तिला जाणवत होता व तिच्या लाल पॅन्टीवर दोन तीन हलके पांढऱ्या रंगाचे डागही पडल्यासारखे दिसत होते.

तिने आपला हात आपल्या पॅन्टीवरूनच आपल्या योनिवर फिरवला व तसा तिच्या अंगावर शहारा फुलला. तसे तिने आणखी दोन चार वेळा केले. त्यातही तिला मजा येऊ लागली. मग मात्र तिने आपली पॅन्टी खाली सरकवून आपल्या पायातून काढून टाकली व आपल्या हाताने आपल्या योनिवर घासू लागली.

इतका वेळ तिची अशी समजूत होती की प्रशांत डोळे मिटून शांतपणे पडून राहला आहे. पण ती तिची समजूत चुकीची होती. ती जेव्हा त्याच्या बाजूने उठून उभी राहिली होती, तेव्हापासूनच तो आपले डोळे किलकिले करून तिच्या सर्व हालचाली टिपत होता.

आपल्या योनिवरून आपला हात फिरवता फिरवता जेव्हा तिचे त्याच्याकडे लक्ष गेले व तो आपल्याकडे बघतोय हे तिच्या लक्षात आले, तसा तिने आपल्या योनिवरचा हात काढला व असे काही केले की ज्याची प्रशांतला कल्पनाही नव्हती.

प्रशांत सोफ्याला रेलून आपले डोके मागे सोफ्याला टेकून बसला होता. सायली सरळ सोफ्यावर चढली व आपले दोन्ही पाय प्रशांतच्या दोन्ही बाजूला टाकून तिने आपली योनी सरळ त्याच्या ओठांवर ठेवली व मागेपुढे करून घासू लागली, जणू त्याने ती चाटावी असे ती सुचवत होती.

तिच्या अश्या घासण्याने तिचा योनिरस त्याच्या सगळ्या चेहर्‍यावर पसरू लागला. आता प्रशांतला कळून चुकले होते की सायली आता जाम तापली आहे ते. इतका वेळ निष्क्रिय असलेल्या प्रशांतने आपले दोन्ही हात आता तिच्या कूल्ह्यांखाली धरून तिच्या शरीराचा भार पेलायला तिला मदत करू लागला होता.

सायलीला प्रशांतच्या चेहर्‍याच्या व्यतिरिक्त त्याच्या शरीराचा कुठलाही भाग दिसत नव्हता. पण त्याला मात्र सायलीच्या सर्वांगाचे दर्शन होत होते. अगदी त्याच्या डोळ्यांसमोरच तिची लावण्याची खाण, तिची गोरीपान गुळगुळीत योनी दिसत होती, त्यातून खाली जाणारी भेग व त्यावरील चकचकीत शुभ्र योनिरस, बर्फीवर लावलेल्या चांदीच्या वर्खासारखा तिच्या योनिवर भासत होता.

वरच्या बाजूला तिच्या छातीवर लगडलेले आंबे त्याने इतका वेळ पिळून लाल केल्याने पिकल्यासारखे वाटत होते. त्या खाली तिचे नितळ पोट व त्यातील खोलगट बेंबी अगदी दुर्बिणीतून बघितल्या सारखी जवळ दिसत होते.

तिचे गोरेपान लुसलुशीत आणि उठावदार कूल्हे मगाशीच त्याने हातात घेतले होते. त्यामध्ये आता आपली बोटे रूतवून तो त्यांना दाबू लागला. पण सायलीला अपेक्षित अशी कुठलीही हालचाल अजूनही त्याने केली नव्हती.

मगाशी सायलीने त्याचा लंड गळायला आलेला असताना सोडून देऊन तिने केलेल्या रसभंगाचा बदला घ्यायची ही चांगली वेळ होती. इकडे सायलीने आता आपली योगी त्याच्या चेहर्‍यावर रगडण्याचा आपला वेग वाढवला होता पण प्रशांत अजूनही आपले ओठ किंवा आपली जीभ तिच्या योनिवर लावत नाही हे बघून ती आपली योनी त्याच्या नाकावर रगडू लागली.

त्याने आपले समाधान होईपर्यंत तिची योनी हुंगून तो मादक वास आपल्या नाकात भरून घेतला. तिला आता अजिबात सहन होत नव्हते. तिच्या योनित आगडोंब उसळला होता पण प्रशांत अजूनही काहीच प्रतिसाद देत नाही, हे बघून सायली आता रडवेली झाली होती.

“प्रशांत असे काय करतोस रे. प्लीज कर ना काहीतरी. तुझ्या जि‍भेची जादू चालव ना मा‍झ्या योनिवर. मला आता सहन होत नाही रे.”

प्रशांतने तिच्या बोलण्याकडे न ऐकल्यासारखे केले पण त्याच्या मगाशीच ही गोष्ट लक्षात आली होती की आता पुरती पेटली आहे म्हणून तिला आणखी पेटवण्यासाठी आता त्याने आपली जीभ बाहेर काढली व सायलीच्या योनिपाकळ्यांच्या बाजूने फिरवू लागला.

सायलीच्या योनितील सळसळ आणखिनच वाढली. ती खाली वाकून त्याच्या जि‍भेवर आपली योनी टेकवायचा प्रयत्न करू लागली पण प्रशांत लगेच आपली जीभ आत घेतली. सायलीला आता काय करावे ते सुचत नव्हते. शेवटी तिने आपली दोन बोटे आपल्या योनिवर घासत आत घुसवली व आत बाहेर करू लागली. तिने पुन्हा एकदा त्याला विनवणी केली.

“प्रशांत प्लीज, किती अंत बघतोस रे माझा? तू आता असा का वागतो आहेस, माझी तळमळ तुला दिसत नाही का रे?”

इतका वेळ तिचा भार आपल्या हात वर पेलून त्याचे हातही भरून आले होते, त्याने तिला खाली आपल्या अंगावर ओढले व तिला म्हणाला,

“अगं इतकी काय घाई आहे, अजून अख्खी रात्र बाकी आहे ना? आणि ही तर सुरुवात आहे, जरा प्रणयाला रंग तर चढू दे.”

त्याचे बोलणे ऐकून सायलीने आपले ओठ त्याच्या ओठांवर टेकवून एक दीर्घ चुंबन घेतले.

“प्लीज नको ना असे करू, गेले चार दिवस तुझ्याशिवाय कसे तळमळून काढले आहेत, हे माझे मलाच माहीत आहे. आणि आज अश्या धुंद वातावरणात तू मा‍झ्या जवळ असून मला असे का सतावतो आहेस?”

सायलीने त्याच्या गळ्याला आपल्या हातांनी विळखा घातला व मिठी घट्ट केली.

“सायली तू म्हणतेस त्याप्रमाणे आज वातावरण खरोखरच धुंद आहे आणि त्यात आज तू इतकी सुंदर दिसतेस म्हणून सांगू.”

“तरी पण मग का मला असा सतावतो आहेस?”

सायली आता फक्त रडायची बाकी होती.

“मग मगाशी माझा लंड चोखताना अर्ध्यावरच का सोडून दिलास? मीपण चार दिवसांपासून उपाशीच आहे तुझ्यासारखा.” प्रशांतने आता तिला आपले कारण सांगितले.

“अच्छा म्हणजे इतका वेळ माझा मगाचचा बदला घेतोस का तू? पण मी तुला खरं सांगू, मी मगाशी मुद्दामहून नाही केले रे तसे किंवा मा‍झ्या मनातही नव्हते तुला त्रास द्यायचे. मला सहन होत नव्हते म्हणून मी त्याला अर्ध्यावरच सोडून दिले. आणि तुला जर असे वाटत असेल की मी मुद्दाम तुझ्याशी अशी वागले तर मी सॉरी म्हणायला तयार आहे.” सायलीने आपली बाजू त्याच्या पुढे मांडली.

“आता का सॉरी? माझीपण मगाशी अशीच अवस्था झाली होती.”

“हवी तर मी पुन्हा तुझी माफी मागते पण आता चल ना आत बेडरूममध्ये जाऊया ना प्लीज.”

असे म्हणून ती त्याच्या अंगावरून उठली व त्याला हात धरून त्याला ओढू लागली. तसा तो नाराजीनेच उठला.

तो उठून उभा राहिल्याबरोबर सायली त्याला चिकटली व त्याला ओढतच बेडरूममध्ये घेऊन गेली. बेडरूममध्ये जाताच तिने प्रशस्त बेडवर आपले अंग झोकून दिले. फोमच्या बेडवर तिच्या अंगाला बंपिंग इफेक्ट दिल्यासारखा वाटला.

प्रशांत मात्र अजूनही तिच्या अंगाकडे बघत उभा होता. सायलीचे त्याच्याकडे लक्ष जाताच ती बेडवर उठून बसली.

“अजूनही राग गेला नाही वाटतंय?”

सायलीने बेड जवळ उभ्या असलेल्या प्रशांतचा हात धरून त्याला जवळ ओढले आणि त्याचा मलूल पडलेला लंड आपल्या हातात घेऊन त्याला हलवू लागली. आपले ओठ त्यावर ठेवून चुंबू लागली, तिच्या हस्त स्पर्शाने त्याला जाग येऊ लागली होती. त्याचा लंड आता उठायला लागला होता.

“हे बघ तुझ्या सोन्यानेपण मला माफ केलं आणि तू मात्र अजूनही राग धरून बसला आहेस, तुला जर असंच रागवायचे होतं तर मला कशाला आणलंस तुझ्याबरोबर?”

तिच्या या बोलण्याने तो भानावर आला व आपल्या अश्या रागामुळे आपली उटीची ट्रिपच धोक्यात येऊ शकते, हे त्याच्या लक्षात आले. त्याचा मनात एक विचार चमकून गेला की आपण इकडे मजा करायला आलोय की रूसवे फुगवे करायला. त्याला पटकन आपली चूक उमगली व त्याने समोर बसलेल्या सायलीला म्हणाला,

“सायली आय ॲम ॲल्सो व्हेरी सॉरी, मीपण असे वागायला नको होतं.”

असे म्हणून तो तिच्या केसातून हात फिरवू लागला. सायलीने त्याचा लंड आपल्या तोंडात घेऊन चोखायला सुरुवात केली होती. कदाचित मगाचच्या चुकीची माफी तिला या पद्धतीने मागायची असेल.

काही वेळ सायली त्याचा लंड चोखत होती व प्रशांत तिच्या केसातून पाठीवरून हात फिरवत होता. काही वेळानंतर प्रशांतने आपणहून आपला लंड तिच्या तोंडातून बाहेर काढला. तशी सायली त्याला म्हणाली,

“आता कशाला बाहेर काढलास, मला तुझा राग घालवायचा आहे.”

“अगं वेडे कसला राग आणि कसलं काय? हो एक गोष्ट खरी की मला मगाशी तुझा राग आला होता पण मी विचार केला की आपण इकडे एंजॉय करायला आलो आहोत की उगाचच एकमेकांवर रागवायला? तेव्हा मा‍झ्या असे लक्षात आले की मी चूक करत होतो, म्हणून मी तुझी माफीपण मागीतली मगाशी, आणि तसं बघायला गेलो तर तू मगाशीच माझा राग घालवला नाही का?”

“तो कसा काय?”

“मग मगाशी नाही का तू मा‍झ्या सोन्याला तोंडात घेऊन मस्तपैकी चोखलंस ते? तू खरोखरच गेल्या चार दिवसांपासून धीर धरून आहेस त्यामुळे आता तुझा राग घालवायची माझी पाळी आहे.”

त्याने तिला मागे बेडवर ढकलले व तिच्या बाजूला आडवा झाला. त्याने तिच्या ओठांत आपले ओठ घातले व तिच्या अंगावरून आपले हात फिरवू लागला.

आता सकाळचा प्रशांत त्याचा अंगात संचारला होता जो खरोखरच मनापासून सायलीवर प्रेम करत होता आणि तिच्या सहवासासाठी आतुरलेला होता. तिच्या ओठांची एक दोन चुंबने घेऊन तो आता तिच्या सर्वांगाला चुंबत चुंबत खाली सरकू लागला. तिचे दोन्ही गोळे आपल्या दोन्ही हातात धरून तो त्यांना दाबू लागला.

“जरा हळू ना रे, किती जोरात दाबलेस?”

सायली कळवळत म्हणाली पण प्रशांत आता ऐकण्याच्या मनस्थितीत नव्हता. एका हाताने तिचा एक स्तन दाबत होता तर दुसरा स्तनाला आपल्या ओठांनी खेळवत होता. सायलीची अवस्था पुन्हा पहिल्या सारखी व्हायला लागली होती.

सायलीचे भरगच्च स्तन प्रशांतचा वीक पॉईंट होते. तो नेहमीच त्यांच्यावर अशाच प्रकारे तुटून पडत असे. सायलीलाही त्याने केलेले स्तन मर्दन खूप आवडत असे. त्यांच्या नेहमीच्या संभोगाच्या वेळीपण त्याचा बराच वेळ तिच्या स्तनांशी खेळण्यातच जात असे आणि सायलीपण त्याच्या या खेळावर गरम होत असे.

काही वेळ तिचा एक स्तन चोखून झाल्यावर आता त्याने आपला मोर्चा दुसर्‍या स्तनाकडे वळवला. पण सायली आता कंबर उचकायला लागली होती, आपल्या हातांनी आपली योनी चोळायला लागली होती. हे प्रशांतच्या लक्षात येताच त्याने आपला मोर्चा तिच्या योनिकडे वळवला. मध्येच तिच्या नितळ पोट व तिच्या बेंबीशी खेळून तो तिच्या पायाशी येऊन बसला.

भरजरी

“सायलीला निरोप पाठविलास ना काल?” अश्विनीने अंथरुणावर पडल्या पडल्या प्रशांतला विचारले. “एकदा सांगितलंय ना पाठविला म्हणून!” अंगात शर्ट घालताना प्रशांत वैतागाने म्हणाला. “तुम्हाला बायकोची मुळीच काळजी नाही.” एवढे बोलण्याने तिला धाप लागली. तिच्या निस्तेज चेहर्‍याकडे बघत तो...

भरजरी भाग : २

आज प्रशांत काही वेगळ्याच मूडमध्ये होता व आपणाहून चालून आलेली संधी आज तरी तो सोडणार नव्हता. एवढ्यात सायली त्याला म्हणाली, “भावजी सोडा ना, आजूबाजूचे लोक बघतील ना आणि मी पूर्ण भिजलेली आहे, माझ्यामुळे तुम्हीपण भिजाल आणि मग वर मलाच दोष द्याल.” त्यावर प्रशांतने आपली मिठी...

भरजरी भाग : ३

सायलीने घाई घाईत गाऊन जसा मिळेल त्या स्थितीत खाली कमरेभोवती गुंडाळाला पण त्यामुळे तिचे हापूस आंब्यासारखे टणक स्तन उघडे पडले होते आणि तिच्या घाबरण्यामुळे वरखाली होत होते. तिने आपले दोन्ही हात छातीवर आणले व आपली छाती आपल्या हातांनी झाकून घ्यायचा प्रयत्न करत त्याच्याकडे...

भरजरी भाग : ४

सायली इतका वेळ चालू असलेल्या संवादामुळे आता खरे तर रंगात यायला लागली होती. तिच्या अंगात एक वेगळीच शिरशिरी यायला लागली होती. तिच्या योनिमध्ये पण आता ओलसरपणा तिला जाणवायला लागला होता. त्याच्या थोड्याश्या खोडकर व चावट बोलण्याचा हा परिणाम तिला जाणवायला लागला होता....

भरजरी भाग : ५

प्रशांतच्या तोंडातून तिच्या स्तनांच्या आकाराबद्दल ऐकून तिच्या चेहर्‍यावर लाली चढली. तिने लाजून आपला चेहरा आपल्या हातांनी झाकून घेतला व मान खाली घालून बसली आणि मुसमुसून रडायला लागली. त्याला आधी वाटले की तिने लाजून चेहर्‍यावर हात घेतला आहे, म्हणून तो तिला म्हणाला, "आता...

भरजरी भाग : ६

सायली अजूनही त्याच्या खांद्यावर डोके ठेवून शांतपणे बसली होती, तिच्या मनात विचारांचे वादळ सुरू होते. आज सकाळी प्रशांत तिला भेटल्यापासून घडलेला सर्व प्रकार तिच्या डोळ्यांसमोरून सरकत होता. तिच्या आयुष्यातील त्या भयानक प्रसंगानंतर आज प्रथमच ती कुठल्या पुरूषाबरोबर अशी...

भरजरी भाग : ७

सायलीचे ओठ प्रशांतच्या ओठांवर त्याच्या चेहर्‍यावर चुंबनाची बरसात करत होते तर त्याचे हात तिच्या भरगच्च स्तनांवरून फिरत होते, त्यांना कुस्करत होते. इकडे सायली सुस्कारे सोडत होती, ते त्याच्या चुंबनाच्या लाटेत लुप्त होत होते. समोर टेबलवर तिला आईसक्रीम दिसत होते पण...

भरजरी भाग : ८

आता सायली तिच्या लाडक्या जिजूला एकेरीत संबोधू लागली होती, त्याला ती अरे-तुरे करू लागली होती. इकडे प्रशांतची अवस्थाही काही वेगळी नव्हती. त्यालाही तिच्यासाठी काय करू नी काय नको, असे झाले होते. एखाद्याच्या हाती सोन्याची खाण लागली तर त्याची जी अवस्था होईल, अगदी तशीच...

भरजरी भाग : ९

सायलीने आता आपली बॅग उघडली व त्यामधून आपला गाऊन व आपला टॉवेल काढून घेतला व ती बेडरूमच्या अटॅच्ड बाथरूमकडे जायला वळली. इतका वेळ प्रशांत शांत बसून होता व आता सायलीलाही राहून राहून त्याच्या या गोष्टीचे आश्चर्य वाटत होते. सायली बाथरूममध्ये गेली तिने आपल्या हातातील गाऊन व...

भरजरी भाग : १०

आज बऱ्याच दिवसानंतर त्यांच्या किचनला बाईचा हात लागत होता. इतके दिवस बिचाऱ्या प्रशांतलाच सगळी काम करायला लागत होती, म्हणजे सकाळी उठून दूध घेण्यापासून, घरात जेवण करण्यापासून ते अश्विनीचे औषध पाणी करणे, अभीला शाळेत नेऊन पोचवणे व परत आणणे आणि इतकं सगळे करून स्वत:चे ऑफिस...

भरजरी भाग : ११

सायली आज एखाद्या साउथ इंडियन पिक्चर मधल्या सुंदर हिरॉईन सारखी दिसत होती तिला बघताच प्रशांत एकदम घायाळ होऊ तिच्या मोहक शरीराकडे एकटक नजरेने नुसताच पहात होता. तिने त्याच्या नजरे समोरून चुटकी वाजवून त्याला सावध केले. "प्रशांत अरे असे काय आज पहिल्यांदा बघितल्या सारखे करत...

भरजरी भाग : १२

आता वेटर त्यांच्यासाठी वेलकम ड्रिंक्स आणि ब्रेकफास्ट घेऊन आला होता. त्याला त्या वेटरचा कंटाळा आला होता. त्याने ते ड्रिंक्स आणि ब्रेकफास्ट ठेवून घेतले व वेटरला टीप देऊन त्याला रवाना केले. वेटरला कटवताच त्याने बाहेरच्या दारावर ‘डु नॉट डिस्टर्ब’ ची पाटी लटकवली आणि दार...

भरजरी भाग : १३

सायली त्याचा जाडजूड लंड आपल्या हातात घेण्याचा प्रयत्न करू लागली. पण इतका जाडजूड लंड तिच्या नाजुक हातात पूर्ण मावतही नव्हता. त्यामुळे तिने सरळ आपले तोंड उघडले व त्याच्या सोन्याला आपल्या तोंडात रहायला जागा करून दिली. आता तिने आपल्या तोंडात आलेल्या पाहुण्याचा आपल्या...

भरजरी भाग : १५

आता तिच्या पावलांची चुंबन घेत तिच्या पायाच्या अंगठ्याला आपल्या तोंडात घेऊन चोखू लागला. सायलीला खरोखरच आता सगळे असह्य होत होते. तो तिचे पाय चुंबत वर वर सरकत तिच्या गोऱ्यापान मांड्यांना चाटू लागला. प्रणयाच्या आणि संभोगाच्या शास्त्रात प्रशांत निपुण होता. त्याला...

भरजरी भाग : १६

त्या दोघांना बाहेरपर्यंत निरोप देऊन आल्यावर सायली पुढच्या कामाला लागली. एखाद्या घराला आठ पंधरा दिवसात कुठल्याही बाईचा हात जर लागला नसेल तर घरात पसारा व्हायला वेळ लागत नाही. काहीशी अशीच अवस्था त्यांच्या घराची झाली होती. सगळे घर आवरता आवरता चार कधी वाजले हे सायलीला...

भरजरी भाग : १७

दुसर्‍या दिवशीच प्रशांतला ऑफिसच्या कामासाठी तीन चार दिवस मुंबईला जावे लागले. प्रशांतला सायलीला सोडून जायला जीवावर आले होते, पण कामही तितकेच महत्त्वाचे असल्याने तो जरा नाराजीनेच मुंबईला गेला. तीन चार दिवसाच्या त्याच्या टूरमध्ये काम लांबल्याने आणखी एक दिवसाची भर पडली...

भरजरी भाग : १८

पंधरा वीस मिनिटांनी प्रशांत व अभी परत आले. त्यानंतर सायलीने अभीला आपल्या जवळ घेऊन त्याला काहीतरी समजावले. पण या प्रसंगा नंतर सायली मात्र खूप घाबरली होती व त्यामुळे तिला जाम टेंशन आले होते. तिची अवस्था इकडे आड आणि तिकडे विहिर अशी झाली होती. तिला आपल्या लाडक्या जिजूला...

भरजरी भाग : १९

तो तिला आणखी काही न बोलता आपल्या रूममध्ये येऊन बेडवर आडवा झाला. त्याने एक नजर आपल्या बाजूला झोपलेल्या अश्विनीवर टकली. ती शांतपणे झोपली होती. पण त्याच्या मनात मात्र विचारांचे काहूर माजले होते की सायली आज अशी का वागली? तिकडे तो बाहेर पडताच सायलीने इतका वेळ धरून ठेवलेला...

भरजरी भाग : २०

"अहो साठे वाहिनी अश्विनीची आज डॉक्टरकडे अपॉईटमेंट म्हणून ती गेली आहे आणि अभीला शाळेतून आणायलापण तीच जाणार आहे डॉक्टरकडून परत येताना." सायलीने साठे वाहिनीला सांगितले. इतक्यात प्रशांतने विषयांतर करत सायलीला विचारले, "सायली तुला लागलं नाही ना फार?" "नाही फार नाही, पण."...

भरजरी भाग : २१

प्रशांत तिला फ्लॅशबॅकमध्ये घेऊ गेला होता आणि खरोखरच सायलीच्या नजरे समोरून ते सगळे प्रसंग एखाद्या चित्रपटातील फ्लॅशबॅकप्रमाणे उभे राहले होते. "जिजू तुझ्यावर असा प्रसंग आला असता म्हणजे तुला कळलं असतं माझी किती वाईट अवस्था झाली होती ते!" सायलीच्या चेहऱ्यावर थोडा लाजेचा...

भरजरी भाग : २२

काही वेळ त्यांच्या जिभा एकमेकांशी झुंजत होत्या. त्यांचे ओठ आलटून पालटून एकमेकांवर चुंबनाची बरसात करत होते. त्या दोघांनी एकमेकांना अगदी घट्ट मिठी मारली असल्यामुळे तिच्या छातीवरील गोरी गुबगुबीत कबुतरांची जोडी त्याच्या छातीत दाबली गेली होती व त्यावरील टपोरी बोंडे...

भरजरी भाग : २३

त्यांच्या प्रेमळ वार्तालापात, एकमेकांचे रूसवे फुगवे काढण्यात साधारण अर्धा पाऊण तास निघून गेला होता. त्याच्या लक्षात आले की आपल्याकडे फक्त तास दीड तासच वेळ शिल्लक आहे व या वेळेतच त्याला आपला कार्यभाग उरकायला लागणार होता. मगाशी पोटापर्यंत खाली सरकवलेला गाऊन त्याने...

भरजरी भाग : २४

प्रशांत बाहेर गेल्याने पाच सात मिनिटांचा पडलेला खंडही सायलीला आता सहन होत नव्हता. ती बेडवर डोळे मिटून पडली होती. आपल्या एका हाताने आपले आपले स्तन चोळत होती व दुसर्‍या हाताने आपली योनी चोळत होती. मध्येच आपली बोटं आपल्या योनित सारून मागे पुढे करत होती व तोंडाने सुस्कारे...

भरजरी भाग : २५

शेवटी प्रशांतने थकून आपली जीभ बाहेर काढली. पण आता त्याची तीन बोटं अजूनही तेच काम करत होती. सायलीची योनी अजूनही पाझरत होती. त्याचे ओघळ तिच्या चीरेवरून खाली ढुंगणावरून बेडशीट पर्यंत पोचले होते. आता तो वर उठला व तिचा एक हात आपल्या धरून आपला लंड तिच्या हातात दिला. तिच्या...

भरजरी भाग : २६

काही क्षण असेच निघून गेले होते. आता प्रशांत तिच्या अंगावरून बाजूला होऊन झोपला व तिला तसेच आपल्या अंगावर ओढून घेतले. त्याचा लंड अजूनही तसाच तिच्या पुच्चीत मलूल पडून राहला होता. सायली आता त्याच्या कमरेवर बसली होती. तिचे भरगच्च स्तन झाडाला लगडलेल्या आंब्यासारखे भासत...

भरजरी भाग : २७

आता सायलीच्या लक्षात आले होते त्याला कसला खाऊ म्हणायचा आहे, त्यावर लाजतच ती म्हणाली, "अच्छा तो खाऊ होय? मगाशी काय तो फक्त मा‍झ्या छकुलीशी खेळला आणि खाऊ तर त्याने सगळा त्या फुग्यात भरला ना!" "ठीक आहे मग त्याला प्रेमाने तुझ्या तोंडात घेऊन त्याला सांग तुला त्याचा खाऊ...

भरजरी भाग : २८

बाथरूममध्ये पोचल्यावर त्याने तिला खाली सोडले व लगेच शॉवर चालू केला. शॉवरच्या गरम पाणी अंगावर पडताच सायली आणि प्रशांतच्या शरीरातील थकवा, मरगळ, आळस दूर झाला व ते दोघेही पुन्हा एकदम फ्रेश आणि तरतरीत झाले. सायलीला आता आटपायची घाई झाली होती म्हणून तिने साबण हातात घेऊन...

भरजरी भाग : २९

बाथरूममधला शॉवर अजूनही त्यांच्या अंगावर संतत धार ओतत होता, जणू तोही त्यांच्यातील प्रेम बघून तृप्त झाला होता. त्यांचा प्रणय पुन्हा रंगात चालला होता. सायली आता स्वत: पुढाकार घेत होती. ती आपल्या ओठांनी त्याच्या अंगावर चुंबनांची बरसात करायला लागली. प्रशांतने लगेचच तिला...

भरजरी भाग : ३०

त्याचे बोलणे ऐकल्यावर सायलीच्या छातीत एकदम धस्स झाले, तिला काहीच कळेनासे झाले की प्रशांत असे का म्हणाला. "आता काय झाल जिजू, माझी इकडे अडचण होते की त्रास होतो?" सायली घाबरून म्हणाली. "मग काय, सारखी सकाळ संध्याकाळ खारी बिस्कीटं खात असते आणि मला सारखी आणायला लावते."...

भरजरी भाग : ३१

सायली बोलताना रडवेली झाली होती. तिच्या बोलण्यात तथ्य होते. प्रशांत तिच्या बरोबर त्यांना समजावायला जाणार होता आणि त्याला तशी खात्री होती की आपण त्यांना समजावण्यात यशस्वी होऊ पण तरी सुद्धा तिच्या बोलण्यातली भेदकता त्याच्या लक्षात येऊ लागली होती. कदाचित हो? कदाचित नाही?...

भरजरी भाग : ३२

सायलीचे एक भरभरून चुंबन घेऊन प्रशांत आपल्या बेडरूममध्ये आला. अश्विनी व अभी शांतपणे झोपले होते. तो चुपचाप येऊन अश्विनीच्या बाजूला झोपला. बराच वेळ तो सायलीचा विचार करत बसला होता, सायली अजूनही अल्लड होती, तिला जपणे फार आवश्यक होते, विचार करता करता त्याचा डोळा कधी लागला...

भरजरी भाग : ३३

काही वेळाने ते पुन्हा त्याच हॉटेलला येऊन थांबले. या हॉटेलशी त्याच्या खास भावना जोडल्या गेल्या होत्या. याच हॉटेलमध्ये त्यांच्या प्रेमाची पहिली गाठ बांधली गेली होती. आजपण त्याने तिला आईसक्रीम खाऊ घातले पण जास्त वेळ न थांबता ते पुढच्या प्रवासाला लागले. साधारण बारा साडे...

error: नका ना दाजी असं छळू!!