भरजरी भाग : ५

प्रशांतच्या तोंडातून तिच्या स्तनांच्या आकाराबद्दल ऐकून तिच्या चेहर्‍यावर लाली चढली. तिने लाजून आपला चेहरा आपल्या हातांनी झाकून घेतला व मान खाली घालून बसली आणि मुसमुसून रडायला लागली. त्याला आधी वाटले की तिने लाजून चेहर्‍यावर हात घेतला आहे, म्हणून तो तिला म्हणाला,

“आता का लाजतेस? मगाशी तुलाच उत्सुकता लागली होती, म्हणून मी बोललो.”

पण त्यावर ती काहीच बोलली नाही व तशीच मान खाली घालून बसली राहिली. जेव्हा तिचा हुंदका त्याच्या कानावर आला, तेव्हा त्याच्या चाणाक्ष नजरेने ओळखले की ती लाजली नसून ती रडत आहे, तसा तो आपल्या जागेवरून उठला आणि तिच्या शेजारीच जाऊन बसला. तिचा हात हातात घेऊन तो म्हणाला,

“ए सायली, आय अॅम सॉरी, पण मला खरंच तुला दुखवायचे नव्हते गं; माझ्या मनात जी शंका आली ती मी फक्त तुला बोलून दाखवली. आय अॅम रियली सॉरी, सायली प्लीज रडू नकोस ना.”

शेवटी त्याने तिचे हात आपल्या हातानी धरून वेगळे केले व तिची हनुवटी आपल्या हाताने वर उचलली तर सायलीचे डोळे पाण्याने डबडबलेले त्याला दिसले.

“मी म्हटले ना सॉरी, आता तरी रडणं थांबव ना प्लीज आणि तुझी इच्छा असेल तरच मला सांग काय झालंय ते? मी कदाचित तुझी काही मदत करू शकतो का? आणखिन एक गोष्ट तुला जर मी थट्टा केलेली आवडत नसेल तर मी पुन्हा कधीही तुझी थट्टा मस्करी करणार नाही, पण प्लीज तू रडू नको.”

सायली रडत रडतच त्याला बिलगली.

“यात तुमचा काहीच दोष नाही जिजू, तुम्ही खूप चांगले आहात, तुमच्या सारखा सज्जन माणूस शोधूनही सापडणार नाही. चूक माझ्याकडून झाली आहे, ती गोष्ट आज मी तुम्हाला सांगणार आहे.”

त्याने आपल्या हाताने तिचे डोळे पुसले व तिला म्हणाला, “हे बघ सायली, तुला जर अगदी मनापासून मला सांगावं असं वाटत असेल तरच मला सांग, नाहीतर माझी काहीच जबरदस्ती नाही, मी मगाशी सहजच बोललो होतो, ते तू विसरून जा.”

सायली आता त्याला आपली कहाणी सांगू लागली,

“ही गोष्ट मी दुसर्‍या वर्षाला असताना घडली होती. माझ्या कॉलेजमध्ये माझ्याच वर्गात मीना नावाची माझी मैत्रिण होती, आमच्या घरापासून पाच एक मिनिटांवर रहायची. आम्ही बऱ्याच वेळा एकत्र अभ्यासाला बसायचो, कधी आमच्या घरी तर कधी तिच्या घरी.

“तिच्या घरी वीसीआरपण होता, आम्ही कधी कधी त्याच्यावर कॅसेट लावून पिक्चरपण बघायचो. एक दिवस अशीच कॉलेज संपल्यावर मी तिच्याकडे अभ्यासाला गेले होते. थोडा वेळ अभ्यास केल्यावर ती मला म्हणाली, ‘ए सायली आता अभ्यास बस करू या का? मला कंटाळा आला आहे, चल थोडा वेळ आपण पिक्चर बघूया, दादाने कालच नवीन कॅसेट आणली आहे.’ असं म्हणून तिने वीसीआर चालू केला, त्यात नवीन कॅसेट घातली.

“तो इंग्लीश पिच्चर होता. थोड्या वेळाने त्यामध्ये दोन बायका एकमेकींची चुंबन घेत होत्या, मग त्या एकमेकींचे स्तन दाबू लागल्या, हळूहळू त्यांनी एकमेकींचे कपडे काढून त्या पूर्ण नागडया झाल्या. मला ते बघून कसेतरीच व्हायला लागलं. मी मीनाला म्हणालेपण, ‘शीऽऽ! मीना, तू कसली घाणेरडी कॅसेट लावली आहेस. मला तर बघवतपण नाहिये, माझ्या अंगात काहीतरी वेगळंच होतंय.’ त्यावर ती म्हणाली, ‘पुढे बघ तर खरी, काय काय गंमत होते ती.’

“तिच्या सांगण्यावरून मी पुढे बघायला लागले. आता त्या एकमेकांची योनी चाटत होत्या व पुरूषाच्या लिंगासारखे खेळणे घेऊन एकमेकींच्या पुच्चीत घालत होत्या. काही वेळाने मीनाने माझ्या स्तनांवर हात ठेवला व ते दाबू लागली. मला कसंतरीच वाटत होतं पण नाइलाजाने मी ते सहन करत होते.

“हळूहळू तिने स्वत:चे व नंतर माझे कपडे एक एक करून काढून टाकले. मलाही आता जरा बरं वाटत होतं. नंतर आम्ही एकमेकींची चुंबन घेतली, एकमेकींचे स्तन दाबले. तिने त्या दिवशी माझी योनिपण चाटली. तिनेच मला या सर्व गोष्टी कशा करायच्या ते शिकवले.

“थोड्या वेळानंतर मी तिकडून घरी आले, मला त्या रात्री झोप आली नाही. सारखा तोच प्रसंग माझ्या डोळ्यांसमोर येत होता, माझे पूर्ण अंग तापले होते. त्यानंतर आठवड्यातून तीन चार वेळा हा खेळ आम्ही खेळू लागलो. साधारण सहा सात महीने तरी हे चालू होते.

“आता तर आम्ही जवळ जवळ रोजच हा खेळ खेळू लागलो, आमच्या वर्गातल्या आणखी एक दोन मुली या खेळात आता सामिल झाल्या होत्या पण मी आणि मिना इतर कोणी नसले तरी रोज भेटायचो व एकमेकींशी खेळायचो.

“एक दिवस असाच आमचा खेळ चालू होता. मिनाने लावलेल्या कॅसेट मधल्या मुली ते कृत्रिम लिंगाने एकमेकींना सुख देत होत्या. इतक्यात मीना किचनमध्ये जाऊन दोन काकड्या घेऊन आली आणि आम्ही त्या काकड्यांनी एकमेकींशी खेळायला लागलो.

“आमचा केळ चालू असताना तिचा मोठा भाऊ रमेश डुप्लीकेट चावी लावून आता आला व आम्हाला खेळताना बघू लागला. हळूच त्याने आपले जाडजूड लिंग पॅन्टमधून बाहेर काढले आणि हातांनी हलवू लागला. मी पाठमोरी असल्याने मला तो दिसला नाही पण मीनाने त्याला बघितले होते.

“मीना व मी दोघीही पूर्ण नग्न होतो. तो सरळ आमच्या बेडवर शिरला वा तो आपलं लिंग जबरदस्तीने माझ्या ढुंगणावर घासू लागला. मी मिनाच्या अंगावर होते त्यामुळे मी आधी त्याला पाहिले नाही पण त्याच्या लिंगाचा स्पर्श माझ्या ढुंगणाला होताच मला काहीतरी वेगळं होतंय याची जाणीव झाली. मी मागे वळून बघितले तर हा लिंग घासताना दिसला.

“मी त्याला बघून खूप घाबरले होते व माझ्या तोंडातून त्याला बघितल्यावर किंचाळी फुटली. इतक्यात मीनाने कावा साधला व ती माझ्या अंगा खालून उठली. तिने मला बेडवर झोपवले आणि म्हणाली, ‘अगं काकडी किती दिवस घालणार, एकदा माझ्या रमेश दादाचा घालून बघ म्हणजे रोज मागशील तू.’

“मी तशीच उठायचा प्रयत्न करू लागले, तसा तो एकदम माझ्या अंगाशी झटू लागला. मी त्याला माझ्या अंगावरून दूर ढकलायचा प्रयत्न केला पण आता मिनाही त्याला साथ देत होती. तिने माझे दोन्ही हात धरून ठेवले होते व मी ओरडू नये म्हणून तिने आपले ओठ माझ्या ओठांवर दाबले होते.

“रमेश आता माज्या अंगावर आडवा होणार इतक्यात दारावरची बेल वाजली. बेल वाजली म्हणून कोण आले आहे, ते बघायला मिना गाऊन चढवत चढवत बाहेर गेली आणि तेवढ्या वेळात रमेशनेही आपले लिंग पॅन्टमध्ये कोंबले. मीपण पटकन उठले व माजे कपडे घातले. इतक्यात मीना आत मध्ये आली व मलाही गोष्ट कोणालाही न सांगण्याबद्दल विनवू लागली. तिच्या पाठोपाठ तिची आईपण आतमध्ये आली.

“मी मिनाच्या आईला घडलेला सर्व प्रकार सांगितला. तिने माझ्या समोरच मीना व रमेशला दोन दोन कानाखाली लगावल्या आणि माझी माफी मागायला लावली. नंतर त्यांनीपण माझी माफी मागितली व घडलेला प्रकार कोणालाही न सांगण्याची विनंती केली कारण मी जर बाहेर हा प्रकार कोणाला सांगितला तर त्यांना कुठे तोंड दाखवायलाही जागा राहली नसती.

“नशीबाने त्यांची आई त्या दिवशी लवकर घरी आली व मी देवाच्या कृपेने सहीसलामत घरी पोचले. पण या प्रकारात माझीपण चूक होती म्हणून मी घरी हा प्रकार कोणालाही बोलले नाही. त्या प्रसंगानंतर मी खूप घाबरले होते, दोन तीन दिवस मी घाबरून कॉलेजला पण गेले नव्हते.

“त्या दिवसानंतर मी ठरवलं की मीनाला या पुढे कधीही भेटायचे नाही, कधीही तिच्या घरीपण जायचं नाही किंवा तिच्याशी कुठल्याही प्रकारचा संबंध ठेवायचा. त्या नंतर मीना एक दोन वेळेला मला भेटली होती व माझी माफीपण मागितली तिने.

“पण मी तिला ठणकावून सांगितलं, ‘पुन्हा मला भेटायचा प्रयत्न करू नकोस.’ पण तिने जी आग माझ्या अंगात पेटवली होती त्यामुळे मला कधी कधी कोणी तरी मिठीत घेऊन आवळून टाकावे असं वाटत राही व मी स्वत:च माझी आग विझवायचा प्रयत्न करायची.

“त्यानंतर आता दोन महिन्यापूर्वी मला माझ्या शाळेतील मैत्रिण अर्चना मला भेटली व तिला मी हा सर्व प्रकार सांगितला. तर ती मला म्हणाली, ‘मी हॉस्टेलला होते तेव्हा बऱ्याच मुली असले लेस्बियन चाळे करायचो. पण तू नशीबवान आहेस की मीनाच्या तावडीतून तू सुटलीस ते.’

“तिच्या बोलण्याने मला जरा धीर आला. त्यानंतर हल्ली आम्ही दोघी जणींनी तीन चार वेळा आमच्या घरी आई नसताना एकमेकींना हे सुख देण्याचा प्रयत्न केला होता. दुसऱ्या वर्षाच्या त्या प्रकारानंतर मी इतकी घाबरले होते की कॉलेजातील एक दोन मुलांनी मला प्रपोजपण केले होते पण मी त्यांना साफ नकार दिला.”

आपली व्यथा मांडताना तिला रडू आवरले नाही व ती प्रशांतच्या खांद्यावर डोके ठेवून रडू लागली, तशे प्रशांतने तिला जवळ ओढले वा तिच्या केसातून हात फिरवू लागला. पण त्याच्या या कृतीमध्ये कुठलाही स्वार्थ किंवा वासनेचा लवलेशही नव्हता. ही सगळी गोष्ट ऐकल्यावर प्रशांत म्हणाला, “पण ही गोष्ट आणखी कोणाला सांगितली नाहीस ना? तुझ्या आईला किंवा तुझ्याताईला?”

“आईला जर हे कळले असते तिने माझं कॉलेजला जाणे बंद करून टाकले असते. मी एकदा ताईला सांगायचा विचार केला होता पण नंतर विचार केला की तिने जर आईला सांगितले तर? म्हणून मी तिलाही काहीही बोलले नाही. पण भावजी मला ही गोष्ट तुम्हाला कधीपासून सांगाविशी वाटत होती पण माझा धीर होत नव्हता.

“पण भावजी आज घरात तुम्ही मला कपडे बदलताना पाहिलेत व नंतर तुम्ही लग्नाच्या विषयावरून माझी थट्टा मस्करी करायला लागलात, तेव्हाच मी ठरवले होते की आज तुम्हाला घडलेला सगळा किस्सा सांगायचा. पण कुठून सुरूवात करावी हेच सुचत नव्हते पण शेवटी तुम्हीच हा विषय काढलात व माझे काम सोपे झाले, पण भावजी तुम्हीच मला सांगा आता माझे काही चुकले का?”

प्रशांत तिच्या अंगावरून प्रेमाने हात फिरवत तिला म्हणाला, “जे घडलं यात तुझी काहीच चूक नाही. पण सायली तू खूप नशीबवान आहेस की तू त्या बहीण भावांच्या तातडीतून सुटलीस ते. त्यांनी तुला काही केलं असतं तर? आणखिन तू एक शहाणपणा केलास तो म्हणजे तुझ्या आईला किंवा तुझ्या ताईला यातले काही नाही सांगितलंस ते.

“चल आता रडणे थांबव बघू, आता रडायचा कशाला? ही तर आनंदाची गोष्ट आहे की तू अगदी सहीसलामत सुटली आहेस, त्यांच्या तातडीतून. चल आपण हा क्षण एंजॉय करूया. पण लक्षात ठेव तुझ्या घरातल्या लोकांना याबद्दल काहीही सांगू नकोस.

“आणखिन एक गोष्ट, तुझ्या आयुष्यात कुठलेही संकट आले किंवा माझी कुठल्याही प्रकारची मदत लागली, अगदी पैशाची सुद्धा, तर कुठलाही संकोच न करता माझ्याकडे यायचे किंवा मला कळवायचे. मी माझ्या परीने जितकी मदत करता येईल, तितकी नक्की करेन, हे प्रॉमिस आहे माझे तुला.”

“थॅंक यु जिजू, मी कधीपासून हे मनात ठेवून होते, पण कोणालाच सांगायचे डेअरींग होत नव्हते, पण मी मनाशी निश्चय केला होता की तुम्हाला कधीतरी ही गोष्ट सांगायची. आज तुम्हाला हे सगळे सांगितल्यामुळे माझे मन खूप हलके झालेय.”

“सायली मला जिजू म्हणण्यापेक्षा नावाने हाक मारलीस तरी चालेल, तुझी ताईपण मला ‘प्रशांत’च म्हणते.”

“पण ताई काय म्हणेल? माझ्या आईला एकतर ताई तुम्हाला नावाने हाक मारते ते आवडत नाही, त्यात मीपण तुम्हाला नावाने हाक मारते असे तिला कळले तर मला मारेल ती.”

“हो तेही खरंच आहे.”

“त्यापेक्षा मी तुम्हाला ‘जिजू’च म्हणत जाईल सगळ्यांसमोर आणि एकटे असताना ‘प्रशांत’ म्हणत जाईल, चालेल ना तुम्हाला?”

“हो चालेल, तुला काय योग्य वाटेल ते म्हण.”

“ठीक आहे.”

सायली पुन्हा त्याच्या खांद्याचा आधार घेऊन त्याला बिलगली.

भरजरी

“सायलीला निरोप पाठविलास ना काल?” अश्विनीने अंथरुणावर पडल्या पडल्या प्रशांतला विचारले. “एकदा सांगितलंय ना पाठविला म्हणून!” अंगात शर्ट घालताना प्रशांत वैतागाने म्हणाला. “तुम्हाला बायकोची मुळीच काळजी नाही.” एवढे बोलण्याने तिला धाप लागली. तिच्या निस्तेज चेहर्‍याकडे बघत तो...

भरजरी भाग : २

आज प्रशांत काही वेगळ्याच मूडमध्ये होता व आपणाहून चालून आलेली संधी आज तरी तो सोडणार नव्हता. एवढ्यात सायली त्याला म्हणाली, “भावजी सोडा ना, आजूबाजूचे लोक बघतील ना आणि मी पूर्ण भिजलेली आहे, माझ्यामुळे तुम्हीपण भिजाल आणि मग वर मलाच दोष द्याल.” त्यावर प्रशांतने आपली मिठी...

भरजरी भाग : ३

सायलीने घाई घाईत गाऊन जसा मिळेल त्या स्थितीत खाली कमरेभोवती गुंडाळाला पण त्यामुळे तिचे हापूस आंब्यासारखे टणक स्तन उघडे पडले होते आणि तिच्या घाबरण्यामुळे वरखाली होत होते. तिने आपले दोन्ही हात छातीवर आणले व आपली छाती आपल्या हातांनी झाकून घ्यायचा प्रयत्न करत त्याच्याकडे...

भरजरी भाग : ४

सायली इतका वेळ चालू असलेल्या संवादामुळे आता खरे तर रंगात यायला लागली होती. तिच्या अंगात एक वेगळीच शिरशिरी यायला लागली होती. तिच्या योनिमध्ये पण आता ओलसरपणा तिला जाणवायला लागला होता. त्याच्या थोड्याश्या खोडकर व चावट बोलण्याचा हा परिणाम तिला जाणवायला लागला होता....

भरजरी भाग : ६

सायली अजूनही त्याच्या खांद्यावर डोके ठेवून शांतपणे बसली होती, तिच्या मनात विचारांचे वादळ सुरू होते. आज सकाळी प्रशांत तिला भेटल्यापासून घडलेला सर्व प्रकार तिच्या डोळ्यांसमोरून सरकत होता. तिच्या आयुष्यातील त्या भयानक प्रसंगानंतर आज प्रथमच ती कुठल्या पुरूषाबरोबर अशी...

भरजरी भाग : ७

सायलीचे ओठ प्रशांतच्या ओठांवर त्याच्या चेहर्‍यावर चुंबनाची बरसात करत होते तर त्याचे हात तिच्या भरगच्च स्तनांवरून फिरत होते, त्यांना कुस्करत होते. इकडे सायली सुस्कारे सोडत होती, ते त्याच्या चुंबनाच्या लाटेत लुप्त होत होते. समोर टेबलवर तिला आईसक्रीम दिसत होते पण...

भरजरी भाग : ८

आता सायली तिच्या लाडक्या जिजूला एकेरीत संबोधू लागली होती, त्याला ती अरे-तुरे करू लागली होती. इकडे प्रशांतची अवस्थाही काही वेगळी नव्हती. त्यालाही तिच्यासाठी काय करू नी काय नको, असे झाले होते. एखाद्याच्या हाती सोन्याची खाण लागली तर त्याची जी अवस्था होईल, अगदी तशीच...

भरजरी भाग : ९

सायलीने आता आपली बॅग उघडली व त्यामधून आपला गाऊन व आपला टॉवेल काढून घेतला व ती बेडरूमच्या अटॅच्ड बाथरूमकडे जायला वळली. इतका वेळ प्रशांत शांत बसून होता व आता सायलीलाही राहून राहून त्याच्या या गोष्टीचे आश्चर्य वाटत होते. सायली बाथरूममध्ये गेली तिने आपल्या हातातील गाऊन व...

भरजरी भाग : १०

आज बऱ्याच दिवसानंतर त्यांच्या किचनला बाईचा हात लागत होता. इतके दिवस बिचाऱ्या प्रशांतलाच सगळी काम करायला लागत होती, म्हणजे सकाळी उठून दूध घेण्यापासून, घरात जेवण करण्यापासून ते अश्विनीचे औषध पाणी करणे, अभीला शाळेत नेऊन पोचवणे व परत आणणे आणि इतकं सगळे करून स्वत:चे ऑफिस...

भरजरी भाग : ११

सायली आज एखाद्या साउथ इंडियन पिक्चर मधल्या सुंदर हिरॉईन सारखी दिसत होती तिला बघताच प्रशांत एकदम घायाळ होऊ तिच्या मोहक शरीराकडे एकटक नजरेने नुसताच पहात होता. तिने त्याच्या नजरे समोरून चुटकी वाजवून त्याला सावध केले. "प्रशांत अरे असे काय आज पहिल्यांदा बघितल्या सारखे करत...

भरजरी भाग : १२

आता वेटर त्यांच्यासाठी वेलकम ड्रिंक्स आणि ब्रेकफास्ट घेऊन आला होता. त्याला त्या वेटरचा कंटाळा आला होता. त्याने ते ड्रिंक्स आणि ब्रेकफास्ट ठेवून घेतले व वेटरला टीप देऊन त्याला रवाना केले. वेटरला कटवताच त्याने बाहेरच्या दारावर ‘डु नॉट डिस्टर्ब’ ची पाटी लटकवली आणि दार...

भरजरी भाग : १३

सायली त्याचा जाडजूड लंड आपल्या हातात घेण्याचा प्रयत्न करू लागली. पण इतका जाडजूड लंड तिच्या नाजुक हातात पूर्ण मावतही नव्हता. त्यामुळे तिने सरळ आपले तोंड उघडले व त्याच्या सोन्याला आपल्या तोंडात रहायला जागा करून दिली. आता तिने आपल्या तोंडात आलेल्या पाहुण्याचा आपल्या...

भरजरी भाग : १४

सायली त्याच्या बाजूला सोफ्यावर अर्ध नग्न अवस्थेत बसून होती. त्याला कसे पेटवायचे या विचारात ती दंग होती. तिच्या योनिची आग तिला शांत बसू देत नव्हती. तिने जास्त वेळ विचार करण्यात न दवडता ती लगेच उठून उभी राहिली व आपल्या साडी फेडायला लागली. त्याला पुन्हा पुढच्या राउंडला...

भरजरी भाग : १५

आता तिच्या पावलांची चुंबन घेत तिच्या पायाच्या अंगठ्याला आपल्या तोंडात घेऊन चोखू लागला. सायलीला खरोखरच आता सगळे असह्य होत होते. तो तिचे पाय चुंबत वर वर सरकत तिच्या गोऱ्यापान मांड्यांना चाटू लागला. प्रणयाच्या आणि संभोगाच्या शास्त्रात प्रशांत निपुण होता. त्याला...

भरजरी भाग : १६

त्या दोघांना बाहेरपर्यंत निरोप देऊन आल्यावर सायली पुढच्या कामाला लागली. एखाद्या घराला आठ पंधरा दिवसात कुठल्याही बाईचा हात जर लागला नसेल तर घरात पसारा व्हायला वेळ लागत नाही. काहीशी अशीच अवस्था त्यांच्या घराची झाली होती. सगळे घर आवरता आवरता चार कधी वाजले हे सायलीला...

भरजरी भाग : १७

दुसर्‍या दिवशीच प्रशांतला ऑफिसच्या कामासाठी तीन चार दिवस मुंबईला जावे लागले. प्रशांतला सायलीला सोडून जायला जीवावर आले होते, पण कामही तितकेच महत्त्वाचे असल्याने तो जरा नाराजीनेच मुंबईला गेला. तीन चार दिवसाच्या त्याच्या टूरमध्ये काम लांबल्याने आणखी एक दिवसाची भर पडली...

भरजरी भाग : १८

पंधरा वीस मिनिटांनी प्रशांत व अभी परत आले. त्यानंतर सायलीने अभीला आपल्या जवळ घेऊन त्याला काहीतरी समजावले. पण या प्रसंगा नंतर सायली मात्र खूप घाबरली होती व त्यामुळे तिला जाम टेंशन आले होते. तिची अवस्था इकडे आड आणि तिकडे विहिर अशी झाली होती. तिला आपल्या लाडक्या जिजूला...

भरजरी भाग : १९

तो तिला आणखी काही न बोलता आपल्या रूममध्ये येऊन बेडवर आडवा झाला. त्याने एक नजर आपल्या बाजूला झोपलेल्या अश्विनीवर टकली. ती शांतपणे झोपली होती. पण त्याच्या मनात मात्र विचारांचे काहूर माजले होते की सायली आज अशी का वागली? तिकडे तो बाहेर पडताच सायलीने इतका वेळ धरून ठेवलेला...

भरजरी भाग : २०

"अहो साठे वाहिनी अश्विनीची आज डॉक्टरकडे अपॉईटमेंट म्हणून ती गेली आहे आणि अभीला शाळेतून आणायलापण तीच जाणार आहे डॉक्टरकडून परत येताना." सायलीने साठे वाहिनीला सांगितले. इतक्यात प्रशांतने विषयांतर करत सायलीला विचारले, "सायली तुला लागलं नाही ना फार?" "नाही फार नाही, पण."...

भरजरी भाग : २१

प्रशांत तिला फ्लॅशबॅकमध्ये घेऊ गेला होता आणि खरोखरच सायलीच्या नजरे समोरून ते सगळे प्रसंग एखाद्या चित्रपटातील फ्लॅशबॅकप्रमाणे उभे राहले होते. "जिजू तुझ्यावर असा प्रसंग आला असता म्हणजे तुला कळलं असतं माझी किती वाईट अवस्था झाली होती ते!" सायलीच्या चेहऱ्यावर थोडा लाजेचा...

भरजरी भाग : २२

काही वेळ त्यांच्या जिभा एकमेकांशी झुंजत होत्या. त्यांचे ओठ आलटून पालटून एकमेकांवर चुंबनाची बरसात करत होते. त्या दोघांनी एकमेकांना अगदी घट्ट मिठी मारली असल्यामुळे तिच्या छातीवरील गोरी गुबगुबीत कबुतरांची जोडी त्याच्या छातीत दाबली गेली होती व त्यावरील टपोरी बोंडे...

भरजरी भाग : २३

त्यांच्या प्रेमळ वार्तालापात, एकमेकांचे रूसवे फुगवे काढण्यात साधारण अर्धा पाऊण तास निघून गेला होता. त्याच्या लक्षात आले की आपल्याकडे फक्त तास दीड तासच वेळ शिल्लक आहे व या वेळेतच त्याला आपला कार्यभाग उरकायला लागणार होता. मगाशी पोटापर्यंत खाली सरकवलेला गाऊन त्याने...

भरजरी भाग : २४

प्रशांत बाहेर गेल्याने पाच सात मिनिटांचा पडलेला खंडही सायलीला आता सहन होत नव्हता. ती बेडवर डोळे मिटून पडली होती. आपल्या एका हाताने आपले आपले स्तन चोळत होती व दुसर्‍या हाताने आपली योनी चोळत होती. मध्येच आपली बोटं आपल्या योनित सारून मागे पुढे करत होती व तोंडाने सुस्कारे...

भरजरी भाग : २५

शेवटी प्रशांतने थकून आपली जीभ बाहेर काढली. पण आता त्याची तीन बोटं अजूनही तेच काम करत होती. सायलीची योनी अजूनही पाझरत होती. त्याचे ओघळ तिच्या चीरेवरून खाली ढुंगणावरून बेडशीट पर्यंत पोचले होते. आता तो वर उठला व तिचा एक हात आपल्या धरून आपला लंड तिच्या हातात दिला. तिच्या...

भरजरी भाग : २६

काही क्षण असेच निघून गेले होते. आता प्रशांत तिच्या अंगावरून बाजूला होऊन झोपला व तिला तसेच आपल्या अंगावर ओढून घेतले. त्याचा लंड अजूनही तसाच तिच्या पुच्चीत मलूल पडून राहला होता. सायली आता त्याच्या कमरेवर बसली होती. तिचे भरगच्च स्तन झाडाला लगडलेल्या आंब्यासारखे भासत...

भरजरी भाग : २७

आता सायलीच्या लक्षात आले होते त्याला कसला खाऊ म्हणायचा आहे, त्यावर लाजतच ती म्हणाली, "अच्छा तो खाऊ होय? मगाशी काय तो फक्त मा‍झ्या छकुलीशी खेळला आणि खाऊ तर त्याने सगळा त्या फुग्यात भरला ना!" "ठीक आहे मग त्याला प्रेमाने तुझ्या तोंडात घेऊन त्याला सांग तुला त्याचा खाऊ...

भरजरी भाग : २८

बाथरूममध्ये पोचल्यावर त्याने तिला खाली सोडले व लगेच शॉवर चालू केला. शॉवरच्या गरम पाणी अंगावर पडताच सायली आणि प्रशांतच्या शरीरातील थकवा, मरगळ, आळस दूर झाला व ते दोघेही पुन्हा एकदम फ्रेश आणि तरतरीत झाले. सायलीला आता आटपायची घाई झाली होती म्हणून तिने साबण हातात घेऊन...

भरजरी भाग : २९

बाथरूममधला शॉवर अजूनही त्यांच्या अंगावर संतत धार ओतत होता, जणू तोही त्यांच्यातील प्रेम बघून तृप्त झाला होता. त्यांचा प्रणय पुन्हा रंगात चालला होता. सायली आता स्वत: पुढाकार घेत होती. ती आपल्या ओठांनी त्याच्या अंगावर चुंबनांची बरसात करायला लागली. प्रशांतने लगेचच तिला...

भरजरी भाग : ३०

त्याचे बोलणे ऐकल्यावर सायलीच्या छातीत एकदम धस्स झाले, तिला काहीच कळेनासे झाले की प्रशांत असे का म्हणाला. "आता काय झाल जिजू, माझी इकडे अडचण होते की त्रास होतो?" सायली घाबरून म्हणाली. "मग काय, सारखी सकाळ संध्याकाळ खारी बिस्कीटं खात असते आणि मला सारखी आणायला लावते."...

भरजरी भाग : ३१

सायली बोलताना रडवेली झाली होती. तिच्या बोलण्यात तथ्य होते. प्रशांत तिच्या बरोबर त्यांना समजावायला जाणार होता आणि त्याला तशी खात्री होती की आपण त्यांना समजावण्यात यशस्वी होऊ पण तरी सुद्धा तिच्या बोलण्यातली भेदकता त्याच्या लक्षात येऊ लागली होती. कदाचित हो? कदाचित नाही?...

भरजरी भाग : ३२

सायलीचे एक भरभरून चुंबन घेऊन प्रशांत आपल्या बेडरूममध्ये आला. अश्विनी व अभी शांतपणे झोपले होते. तो चुपचाप येऊन अश्विनीच्या बाजूला झोपला. बराच वेळ तो सायलीचा विचार करत बसला होता, सायली अजूनही अल्लड होती, तिला जपणे फार आवश्यक होते, विचार करता करता त्याचा डोळा कधी लागला...

भरजरी भाग : ३३

काही वेळाने ते पुन्हा त्याच हॉटेलला येऊन थांबले. या हॉटेलशी त्याच्या खास भावना जोडल्या गेल्या होत्या. याच हॉटेलमध्ये त्यांच्या प्रेमाची पहिली गाठ बांधली गेली होती. आजपण त्याने तिला आईसक्रीम खाऊ घातले पण जास्त वेळ न थांबता ते पुढच्या प्रवासाला लागले. साधारण बारा साडे...

error: नका ना दाजी असं छळू!!