भरजरी भाग : २८

बाथरूममध्ये पोचल्यावर त्याने तिला खाली सोडले व लगेच शॉवर चालू केला. शॉवरच्या गरम पाणी अंगावर पडताच सायली आणि प्रशांतच्या शरीरातील थकवा, मरगळ, आळस दूर झाला व ते दोघेही पुन्हा एकदम फ्रेश आणि तरतरीत झाले.

सायलीला आता आटपायची घाई झाली होती म्हणून तिने साबण हातात घेऊन आपल्या केसांना लावू लागली. प्रशांतने आपल्या कमरेभोवती किमान टॉवेल तरी गुंडाळला होता पण सायली पूर्ण नागव्याने आंघोळ करत होती.

डोक्याला साबण लावण्यासाठी तिने हात वर केल्यामुळे तिचे आंब्यांसारखे टवटवीत स्तन एकदम पुढे आले होते व तिच्या हातांच्या हालचाली बरोबरच ते ही हिंदकळू लागले. तिच्या प्रत्येक हालचाली बरोबर आणि श्वासाबरोबर वरखाली झुलत होते. शॉवरचे पाणी त्यावर पडल्यामुळे ते पांढरे शुभ्र स्तन आणखिनच चकाकत होते.

प्रशांत तिच्या मादक अदा आपल्या नजरेत भरून घेत तिला म्हणाला,

“सायली तू मला आंघोळ घालायला बोलवलंस ना मग मला घालू दे तुला आंघोळ. बघूया मला आंघोळ घालता येते का?”

असे म्हणत त्याने तिच्या परवानगीची वाट न बघता तिच्या हातातला साबण आपल्या हातात घेतले व आपल्या हातावर चोळून चांगला फेस काढून घेतला. तिच्या तोंडाला व मानेला साबण लावत तो तिच्या स्तनांवर आला वतिच्या तिच्या ताठरलेल्या बोंडावरून साबण फिरवत तिच्या स्तनांना चोळू लागला.

साबणाच्या फेसाने त्याचे हात तिच्या स्तनांवरून घसरत होते. त्याला त्या खेळत मजा येऊ लागली होती. मुळातच गोरे असलेले तिचे स्तन त्याच्या चोळण्याने दाबण्याने लाली लाल झाले होते. त्याच्या अश्या प्रकारे साबण लावण्यामुळे ती पुन्हा गरम होऊ लागली होती व सायलीला पुन्हा आपल्या योनित पुन्हा मगाचच्या सुखद संवेदनांची जाणीव व्हायला लागली.

इकडे त्याचा विक पॉइंट असलेले तिचे स्तन पुन्हा त्याच्या हातात आल्याने प्रशांतचा लवडाही परत कडक होऊ लागला होता आणि त्यामुळे त्याच्या टॉवेलचा तंबूसारखा आकार झाला होता. सायलीचे त्याच्याकडे लक्ष गेल्यावर तिला हसायला आले व हसता हसता ती त्याला म्हणाली,

“जिजू तुझ्या टॉवेलचा बघ कसा तंबूसारखा आकार झालाय तो!”

“त्याला तुझे हे विजापूरी गोल घुमट जबाबदार आहेत. काय दृष्ट लागण्यासारखी गोलाई आहे यांची, विजापूरच्या गोल घुमटांमध्ये कुठे तरी काही तरी दोष असेल पण तुझे हे घुमट मात्र एकदम परफेक्ट आहेत. विधात्याने अगदी फुरसतीमध्ये तुला बनवले आहे. कदाचित अशी निर्मिती तो पुन्हा करू शकणार नाही. माझे नशीब खूपच थोर आहे, असे म्हणायला पाहिजे कारण हे अनमोल स्तन मा‍झ्या हाताला लागले.”

“इश्श!! तू नेहमी असेच काही तरी बोलतोस आणि मा‍झ्या अंगात कसंतरीच व्हायला लागतं.” सायली म्हणाली.

“अगं मी खरंच सांगतोय सायली, तुझं हे असले असामान्य अस्मानी सौंदर्य मा‍झ्यासारख्या सामान्याच्या हाती लागणं यापेक्षा भाग्याची गोष्ट आणखी काय असू शकते?”

पुन्हा ते गोल घुमट आपल्या हातात पकडून तो त्यांना जोरात दाबू लागला.

“जिजू जरा हळू दाब ना रे प्लीज, दुखतात ना रे!” सायली वेदनेने विव्हळली.

तो तिच्या समोर गुडघ्यावर उभा राहला व तिचा डावा स्तन आपल्या तोंडात घेऊन चोखू लागला. तशी सायली अत्यानंदाने विव्हळू लागली. तिच्या अंगाची थरथर पुन्हा वाढली. तिने त्याचे डोके आपल्या छातीवर दाबून ठेवले.

“पण तू स्वत:ला सामान्य का समजतोस?”

तो तिचे स्तन चोखण्यात इतका दंग झाला होता की तिच्या प्रश्‍नावर तिला उत्तर देण्याच्या भानगडीत पडला नाही. ती पुन्हा त्याला म्हणाली,

“तुझ्यात काय कमी आहे? तूही दिसायला खूप हॅन्डसम आहेस. चांगला बी.ई. झालेला आहेस. मोठ्या कंपनीत जनरल मॅनेजर आहेस. तू स्वभावाने खूप चांगला आहे. तुझ्यात काय कमी आहे? सांग ना मला? मला तर असे वाटतं की मला तुझ्यापेक्षा लायक पुरूष मला या जन्मात तरी मिळू शकणार नाही.”

प्रशांत तिचे स्तन चोखता चोखता आपली स्तुति तिच्या तोंडून ऐकत होता. त्याला तिने केलेल्या युक्‍तीवादाचे कौतुक वाटत होते.

आता तिच्या बोलण्यावर उत्तर द्यायचे म्हणून प्रशांतने तिचा चोखत असलेला स्तन आपल्या तोंडातून सोडला व पुन्हा त्याला आपल्या हाताने दाबत तिला म्हणाला,

“मा‍झ्याकडे सगळे आहे पण तू नाहियेस ना?”

त्यावर सायली हळवी होऊन त्याला म्हणाली,

“जिजू असे का म्हणतोस, मी तुला इतकी आवडते का रे?”

“सायली आज तरी मला जगात इतर कुठल्याही गोष्टीपेक्षा तू मला जास्त आवडतेस.”

असे म्हणतच त्याने तिला ओढून खाली आपल्या समोर गुढघ्यावर बसवले व आपल्या मिठीत ओढले.

सायलीने त्याच्या छातीवर आपले डोके ठेवले व त्याला म्हणाली,

“पण मग आता मी आहे ना तुझ्या जवळ?”

तिचे वाक्य मध्येच तोडत तो म्हणाला,

“अगं तू आज मा‍झ्या जवळ आहेस पण मला आता पुढची काळजी लागली आहे.”

“पुढची काळजी म्हणजे? मला काही कळले नाही.” सायली जरा बुचकळ्यात पडली.

“अगं पुढची काळजी म्हणजे अशी की आज ना उद्या तू तुझ्या घरी निघून जाशील, मग माझे काय होणार? गेल्या काही दिवसात मला तुझी इतकी सवय झाली आहे की तू इकडून निघून गेल्यावर माझे कसं होणार, याची काळजी मला लागली आहे. आणि उद्या तुझे लग्न होऊन तू तुझ्या सासरी निघून जाशील की मग काय तुला माझी साधी आठवणही येणार नाही आणि मी मात्र तुझ्या आठवणीने इकडे आयुष्याभर झुरत बसेन.”

त्याच्या या बोलण्याने इकडे सायलीही आता भावना विवश झाली होती. तिचे मनही आता त्याच्यात चांगलेच गुंतले होते. त्याची परीक्षा घेण्यासाठी ती त्याला म्हणाली,

“जिजू इतकं प्रेम करतोस तू माझ्यावर? पण मी नसले म्हणून काय झाले ताई आहे ना तुझी काळजी घ्यायला?”

“सायली कशाला पुन्हा तुझ्या ताईचा विषय काढतेस? मी आत्ता फक्त तुझ्या आणि मा‍झ्याबद्दल बोलतो आहे, तुझ्या ताईबद्दल नाही. मला तुझ्या ताईपेक्षाही तू खूप जास्त आवडतेस. आमच्या लग्नाच्या वेळेला तू खूप लहान होतीस नाही तर मी तुझ्याशीच लग्न केलं असतं.”

“मग असं कर की माझ्याशी दुसरं लग्न कर.” सायली मस्करीत म्हणाली.

प्रशांत मस्करीच्या मूडमध्ये नव्हता.

“सायली मी इकडे जीव तोडून तुला काही सांगायचा प्रयत्न करतोय तर तू माझं म्हणणं हसण्यावारी नेतेस? तुला काय वाटतं, तुझी ताई आणि तुझ्या घरचे तयार होतील याला? तुझी ताई तर फाडून खाईल मला.”

“ते कोणीही या गोष्टीसाठी राजी होणे तर शक्यच नाही, मग काय विसरून जा मला. आपण आणखी काय करू शकतो.”

“ते या गोष्टीला तयार तर होणार नाहीत हे नक्की आणि मी तुला या जन्मात काय सात जन्मात विसरू शकणार नाही हेही तितकंच खरं आहे.” प्रशांत अगदी पोटतिडकीने बोलत होता.

“जिजू मीपण तुझ्यावर जिवापाड प्रेम करते रे!” असं म्हणत ती पुन्हा त्याला बिलगली.

काही क्षण असेच शांततेत निघून गेले. त्या शांततेचा भंग करत तो तिला म्हणाला,

“सायली मी काय म्हणतो, प्रत्येकाला लग्नाआधी आपल्याला आवडलेल्या मुलीला किंवा मुलाला असे काही दिवस टेस्ट करून बघायला मिळाले तर या जगात कोणीही दु:खी राहणार नाही. आता शेजारच्या मेधाचेच उदाहरण घे, ती तर तिचे लग्न झाल्यापासून बिचारी माझ्यावर मरते आहे. तिला जर असा चॉईस मिळाली असती तर तिने नक्की मलाच सिलेक्ट केले असतं.”

“तुझं म्हणणं बरोबर आहे जिजू. खरं तर मलाही कळायला लागल्यापासून तूच माझा आदर्श पुरूष आहेस. पण मला आता चॉईस कुठे आहे म्हणून मला ताईचा नेहमी खूप हेवा वाटतो.” सायलीने आपल्या भावना मोकळ्या केल्या.

“पण मग आता तुला तुझा साथीदार निवडायला चॉईस मिळाला तर?” प्रशांतने तिला डिवचण्यासाठी विचारले.

“जिजू तू असल्यानंतर मला चॉईसची गरजच नाही.” असं म्हणत सायलीने त्याच्या कमरेचा टॉवेल सोडून त्याच्या सोन्याला आपल्या हातात घेतले.

“माझी आणि मेधाची जोडी कशी काय वाटते तुला? मला तर ती खूप आवडते. मला जर आता कोणी अशी संधी दिली तर मी मात्र तिलाच निवडेन.”

तो आता जरा मस्करीच्या मूडमध्ये आला होता.

“जिजू मला माहीत आहे तुझा चॉईस नक्कीच चांगला असणार, पण माझा चॉईस फक्त तू आणि तूच असशील.”

सायलीच्या लक्षात आले होते की तो आपली खेचतोय ते.

“तुला वाईट नाही वाटले मी मेधाचे नाव घेतले म्हणून?” प्रशांतने विचारले.

“नाही त्यात वाईट काय वाटायचे आहे? मला माहिती आहे तुझं माझ्यावर किती प्रेम आहे आणि त्या मेधावर किती आहे ते. तुझं तिच्यावर खरंच प्रेम असतं तर तू कधीच तिला गटवू शकला असतास, तिला बिचारीला तुझ्यासाठी इतकी वाट बघायला लागली नसती.” सायली म्हणाली.

सायलीचा आपल्यावरचा विश्वास बघून तोही दंग झाला.

“जिजू खरं तर आजच मला कळले की तुझं माझ्यावर किती प्रेम आहे ते. पण मी तुला खरं सांगू, तू माझ्यावर इतकं प्रेम करतोस याची मला खरोखरच कल्पना नव्हती. मला असंच वाटत होतं की तुला माझ्याकडून फक्त ते सुख हवं आहे ज्यापासून गेले काही दिवस तू वंचित होतास.”

काही क्षण थांबून ती पुन्हा बोलायला लागली,

“जिजू मलाही पहिल्यापासून अगदी म्हणजे तुमचे लग्न झाले तेव्हा पासून तू खूप आवडतोस आणि म्हणून मला तुला ते सुख देण्यात काहीही वावगं वाटत नव्हतं. पण गेले काही दिवस मी तुला खूप जळून बघितल्या नंतर मला असे जाणवले की तू माझ्यावर अगदी मनापासून उत्कट प्रेम करतोस. तुझी माझ्याकडून फक्त शरीर सुखाचीच अपेक्षा नाही हे मला जाणवले.

“आणि तसं तुला नुसतं शरीर सुखच हवं असतं तर तुला मी येण्यासाठी थांबायची गरजही नव्हती. शेजारची मेधा अजूनही तुझ्या वाटेकडे डोळे लावून बसलेलीच आहे, त्यामुळे तू कधीही ते तिच्याकडून मिळवू शकला असतास.

“इतकंच काय पण मी इकडे आल्याला आज पंधरा दिवस होऊ गेले आणि त्या दरम्यान तू मनात आणले असतंस तर माझ्यावर थोडासा फोर्स करून तू ते मिळवू शकला असतास आणि मीपण तुला विरोध केला नसता. पण तू मा‍झ्या मनाचा विचार केलास मा‍झ्या संमतीची वाट पाहिलीस. खरच जिजू तू खूप ग्रेट आहेस. खरोखरचे तुझ्या सारखा प्रेमळ व दुसऱ्याला इतका जपणारा माणूस मिळण आता खूप कठीण आहे.”

बोलता बोलता सायलीला धाप लागली. आपले बोलणे पूर्ण झाल्यावर तिने त्याला पुन्हा कडकडून मिठी मारली.

प्रशांतने तिला आणखिन आपल्या मिठीत ओढले व तिच्या अंगावरून आपले हात फिरवू लागला. तिचे लुसलुशीत कूल्हे आपल्या हातांनी दाबू लागला. तिला मिठीत घेतल्यामुळे तिच्या स्तनांवरची ताठरलेली निप्पल्स त्याच्या छातीत रूतायला लागली.

भरजरी

“सायलीला निरोप पाठविलास ना काल?” अश्विनीने अंथरुणावर पडल्या पडल्या प्रशांतला विचारले. “एकदा सांगितलंय ना पाठविला म्हणून!” अंगात शर्ट घालताना प्रशांत वैतागाने म्हणाला. “तुम्हाला बायकोची मुळीच काळजी नाही.” एवढे बोलण्याने तिला धाप लागली. तिच्या निस्तेज चेहर्‍याकडे बघत तो...

भरजरी भाग : २

आज प्रशांत काही वेगळ्याच मूडमध्ये होता व आपणाहून चालून आलेली संधी आज तरी तो सोडणार नव्हता. एवढ्यात सायली त्याला म्हणाली, “भावजी सोडा ना, आजूबाजूचे लोक बघतील ना आणि मी पूर्ण भिजलेली आहे, माझ्यामुळे तुम्हीपण भिजाल आणि मग वर मलाच दोष द्याल.” त्यावर प्रशांतने आपली मिठी...

भरजरी भाग : ३

सायलीने घाई घाईत गाऊन जसा मिळेल त्या स्थितीत खाली कमरेभोवती गुंडाळाला पण त्यामुळे तिचे हापूस आंब्यासारखे टणक स्तन उघडे पडले होते आणि तिच्या घाबरण्यामुळे वरखाली होत होते. तिने आपले दोन्ही हात छातीवर आणले व आपली छाती आपल्या हातांनी झाकून घ्यायचा प्रयत्न करत त्याच्याकडे...

भरजरी भाग : ४

सायली इतका वेळ चालू असलेल्या संवादामुळे आता खरे तर रंगात यायला लागली होती. तिच्या अंगात एक वेगळीच शिरशिरी यायला लागली होती. तिच्या योनिमध्ये पण आता ओलसरपणा तिला जाणवायला लागला होता. त्याच्या थोड्याश्या खोडकर व चावट बोलण्याचा हा परिणाम तिला जाणवायला लागला होता....

भरजरी भाग : ५

प्रशांतच्या तोंडातून तिच्या स्तनांच्या आकाराबद्दल ऐकून तिच्या चेहर्‍यावर लाली चढली. तिने लाजून आपला चेहरा आपल्या हातांनी झाकून घेतला व मान खाली घालून बसली आणि मुसमुसून रडायला लागली. त्याला आधी वाटले की तिने लाजून चेहर्‍यावर हात घेतला आहे, म्हणून तो तिला म्हणाला, "आता...

भरजरी भाग : ६

सायली अजूनही त्याच्या खांद्यावर डोके ठेवून शांतपणे बसली होती, तिच्या मनात विचारांचे वादळ सुरू होते. आज सकाळी प्रशांत तिला भेटल्यापासून घडलेला सर्व प्रकार तिच्या डोळ्यांसमोरून सरकत होता. तिच्या आयुष्यातील त्या भयानक प्रसंगानंतर आज प्रथमच ती कुठल्या पुरूषाबरोबर अशी...

भरजरी भाग : ७

सायलीचे ओठ प्रशांतच्या ओठांवर त्याच्या चेहर्‍यावर चुंबनाची बरसात करत होते तर त्याचे हात तिच्या भरगच्च स्तनांवरून फिरत होते, त्यांना कुस्करत होते. इकडे सायली सुस्कारे सोडत होती, ते त्याच्या चुंबनाच्या लाटेत लुप्त होत होते. समोर टेबलवर तिला आईसक्रीम दिसत होते पण...

भरजरी भाग : ८

आता सायली तिच्या लाडक्या जिजूला एकेरीत संबोधू लागली होती, त्याला ती अरे-तुरे करू लागली होती. इकडे प्रशांतची अवस्थाही काही वेगळी नव्हती. त्यालाही तिच्यासाठी काय करू नी काय नको, असे झाले होते. एखाद्याच्या हाती सोन्याची खाण लागली तर त्याची जी अवस्था होईल, अगदी तशीच...

भरजरी भाग : ९

सायलीने आता आपली बॅग उघडली व त्यामधून आपला गाऊन व आपला टॉवेल काढून घेतला व ती बेडरूमच्या अटॅच्ड बाथरूमकडे जायला वळली. इतका वेळ प्रशांत शांत बसून होता व आता सायलीलाही राहून राहून त्याच्या या गोष्टीचे आश्चर्य वाटत होते. सायली बाथरूममध्ये गेली तिने आपल्या हातातील गाऊन व...

भरजरी भाग : १०

आज बऱ्याच दिवसानंतर त्यांच्या किचनला बाईचा हात लागत होता. इतके दिवस बिचाऱ्या प्रशांतलाच सगळी काम करायला लागत होती, म्हणजे सकाळी उठून दूध घेण्यापासून, घरात जेवण करण्यापासून ते अश्विनीचे औषध पाणी करणे, अभीला शाळेत नेऊन पोचवणे व परत आणणे आणि इतकं सगळे करून स्वत:चे ऑफिस...

भरजरी भाग : ११

सायली आज एखाद्या साउथ इंडियन पिक्चर मधल्या सुंदर हिरॉईन सारखी दिसत होती तिला बघताच प्रशांत एकदम घायाळ होऊ तिच्या मोहक शरीराकडे एकटक नजरेने नुसताच पहात होता. तिने त्याच्या नजरे समोरून चुटकी वाजवून त्याला सावध केले. "प्रशांत अरे असे काय आज पहिल्यांदा बघितल्या सारखे करत...

भरजरी भाग : १२

आता वेटर त्यांच्यासाठी वेलकम ड्रिंक्स आणि ब्रेकफास्ट घेऊन आला होता. त्याला त्या वेटरचा कंटाळा आला होता. त्याने ते ड्रिंक्स आणि ब्रेकफास्ट ठेवून घेतले व वेटरला टीप देऊन त्याला रवाना केले. वेटरला कटवताच त्याने बाहेरच्या दारावर ‘डु नॉट डिस्टर्ब’ ची पाटी लटकवली आणि दार...

भरजरी भाग : १३

सायली त्याचा जाडजूड लंड आपल्या हातात घेण्याचा प्रयत्न करू लागली. पण इतका जाडजूड लंड तिच्या नाजुक हातात पूर्ण मावतही नव्हता. त्यामुळे तिने सरळ आपले तोंड उघडले व त्याच्या सोन्याला आपल्या तोंडात रहायला जागा करून दिली. आता तिने आपल्या तोंडात आलेल्या पाहुण्याचा आपल्या...

भरजरी भाग : १४

सायली त्याच्या बाजूला सोफ्यावर अर्ध नग्न अवस्थेत बसून होती. त्याला कसे पेटवायचे या विचारात ती दंग होती. तिच्या योनिची आग तिला शांत बसू देत नव्हती. तिने जास्त वेळ विचार करण्यात न दवडता ती लगेच उठून उभी राहिली व आपल्या साडी फेडायला लागली. त्याला पुन्हा पुढच्या राउंडला...

भरजरी भाग : १५

आता तिच्या पावलांची चुंबन घेत तिच्या पायाच्या अंगठ्याला आपल्या तोंडात घेऊन चोखू लागला. सायलीला खरोखरच आता सगळे असह्य होत होते. तो तिचे पाय चुंबत वर वर सरकत तिच्या गोऱ्यापान मांड्यांना चाटू लागला. प्रणयाच्या आणि संभोगाच्या शास्त्रात प्रशांत निपुण होता. त्याला...

भरजरी भाग : १६

त्या दोघांना बाहेरपर्यंत निरोप देऊन आल्यावर सायली पुढच्या कामाला लागली. एखाद्या घराला आठ पंधरा दिवसात कुठल्याही बाईचा हात जर लागला नसेल तर घरात पसारा व्हायला वेळ लागत नाही. काहीशी अशीच अवस्था त्यांच्या घराची झाली होती. सगळे घर आवरता आवरता चार कधी वाजले हे सायलीला...

भरजरी भाग : १७

दुसर्‍या दिवशीच प्रशांतला ऑफिसच्या कामासाठी तीन चार दिवस मुंबईला जावे लागले. प्रशांतला सायलीला सोडून जायला जीवावर आले होते, पण कामही तितकेच महत्त्वाचे असल्याने तो जरा नाराजीनेच मुंबईला गेला. तीन चार दिवसाच्या त्याच्या टूरमध्ये काम लांबल्याने आणखी एक दिवसाची भर पडली...

भरजरी भाग : १८

पंधरा वीस मिनिटांनी प्रशांत व अभी परत आले. त्यानंतर सायलीने अभीला आपल्या जवळ घेऊन त्याला काहीतरी समजावले. पण या प्रसंगा नंतर सायली मात्र खूप घाबरली होती व त्यामुळे तिला जाम टेंशन आले होते. तिची अवस्था इकडे आड आणि तिकडे विहिर अशी झाली होती. तिला आपल्या लाडक्या जिजूला...

भरजरी भाग : १९

तो तिला आणखी काही न बोलता आपल्या रूममध्ये येऊन बेडवर आडवा झाला. त्याने एक नजर आपल्या बाजूला झोपलेल्या अश्विनीवर टकली. ती शांतपणे झोपली होती. पण त्याच्या मनात मात्र विचारांचे काहूर माजले होते की सायली आज अशी का वागली? तिकडे तो बाहेर पडताच सायलीने इतका वेळ धरून ठेवलेला...

भरजरी भाग : २०

"अहो साठे वाहिनी अश्विनीची आज डॉक्टरकडे अपॉईटमेंट म्हणून ती गेली आहे आणि अभीला शाळेतून आणायलापण तीच जाणार आहे डॉक्टरकडून परत येताना." सायलीने साठे वाहिनीला सांगितले. इतक्यात प्रशांतने विषयांतर करत सायलीला विचारले, "सायली तुला लागलं नाही ना फार?" "नाही फार नाही, पण."...

भरजरी भाग : २१

प्रशांत तिला फ्लॅशबॅकमध्ये घेऊ गेला होता आणि खरोखरच सायलीच्या नजरे समोरून ते सगळे प्रसंग एखाद्या चित्रपटातील फ्लॅशबॅकप्रमाणे उभे राहले होते. "जिजू तुझ्यावर असा प्रसंग आला असता म्हणजे तुला कळलं असतं माझी किती वाईट अवस्था झाली होती ते!" सायलीच्या चेहऱ्यावर थोडा लाजेचा...

भरजरी भाग : २२

काही वेळ त्यांच्या जिभा एकमेकांशी झुंजत होत्या. त्यांचे ओठ आलटून पालटून एकमेकांवर चुंबनाची बरसात करत होते. त्या दोघांनी एकमेकांना अगदी घट्ट मिठी मारली असल्यामुळे तिच्या छातीवरील गोरी गुबगुबीत कबुतरांची जोडी त्याच्या छातीत दाबली गेली होती व त्यावरील टपोरी बोंडे...

भरजरी भाग : २३

त्यांच्या प्रेमळ वार्तालापात, एकमेकांचे रूसवे फुगवे काढण्यात साधारण अर्धा पाऊण तास निघून गेला होता. त्याच्या लक्षात आले की आपल्याकडे फक्त तास दीड तासच वेळ शिल्लक आहे व या वेळेतच त्याला आपला कार्यभाग उरकायला लागणार होता. मगाशी पोटापर्यंत खाली सरकवलेला गाऊन त्याने...

भरजरी भाग : २४

प्रशांत बाहेर गेल्याने पाच सात मिनिटांचा पडलेला खंडही सायलीला आता सहन होत नव्हता. ती बेडवर डोळे मिटून पडली होती. आपल्या एका हाताने आपले आपले स्तन चोळत होती व दुसर्‍या हाताने आपली योनी चोळत होती. मध्येच आपली बोटं आपल्या योनित सारून मागे पुढे करत होती व तोंडाने सुस्कारे...

भरजरी भाग : २५

शेवटी प्रशांतने थकून आपली जीभ बाहेर काढली. पण आता त्याची तीन बोटं अजूनही तेच काम करत होती. सायलीची योनी अजूनही पाझरत होती. त्याचे ओघळ तिच्या चीरेवरून खाली ढुंगणावरून बेडशीट पर्यंत पोचले होते. आता तो वर उठला व तिचा एक हात आपल्या धरून आपला लंड तिच्या हातात दिला. तिच्या...

भरजरी भाग : २६

काही क्षण असेच निघून गेले होते. आता प्रशांत तिच्या अंगावरून बाजूला होऊन झोपला व तिला तसेच आपल्या अंगावर ओढून घेतले. त्याचा लंड अजूनही तसाच तिच्या पुच्चीत मलूल पडून राहला होता. सायली आता त्याच्या कमरेवर बसली होती. तिचे भरगच्च स्तन झाडाला लगडलेल्या आंब्यासारखे भासत...

भरजरी भाग : २७

आता सायलीच्या लक्षात आले होते त्याला कसला खाऊ म्हणायचा आहे, त्यावर लाजतच ती म्हणाली, "अच्छा तो खाऊ होय? मगाशी काय तो फक्त मा‍झ्या छकुलीशी खेळला आणि खाऊ तर त्याने सगळा त्या फुग्यात भरला ना!" "ठीक आहे मग त्याला प्रेमाने तुझ्या तोंडात घेऊन त्याला सांग तुला त्याचा खाऊ...

भरजरी भाग : २९

बाथरूममधला शॉवर अजूनही त्यांच्या अंगावर संतत धार ओतत होता, जणू तोही त्यांच्यातील प्रेम बघून तृप्त झाला होता. त्यांचा प्रणय पुन्हा रंगात चालला होता. सायली आता स्वत: पुढाकार घेत होती. ती आपल्या ओठांनी त्याच्या अंगावर चुंबनांची बरसात करायला लागली. प्रशांतने लगेचच तिला...

भरजरी भाग : ३०

त्याचे बोलणे ऐकल्यावर सायलीच्या छातीत एकदम धस्स झाले, तिला काहीच कळेनासे झाले की प्रशांत असे का म्हणाला. "आता काय झाल जिजू, माझी इकडे अडचण होते की त्रास होतो?" सायली घाबरून म्हणाली. "मग काय, सारखी सकाळ संध्याकाळ खारी बिस्कीटं खात असते आणि मला सारखी आणायला लावते."...

भरजरी भाग : ३१

सायली बोलताना रडवेली झाली होती. तिच्या बोलण्यात तथ्य होते. प्रशांत तिच्या बरोबर त्यांना समजावायला जाणार होता आणि त्याला तशी खात्री होती की आपण त्यांना समजावण्यात यशस्वी होऊ पण तरी सुद्धा तिच्या बोलण्यातली भेदकता त्याच्या लक्षात येऊ लागली होती. कदाचित हो? कदाचित नाही?...

भरजरी भाग : ३२

सायलीचे एक भरभरून चुंबन घेऊन प्रशांत आपल्या बेडरूममध्ये आला. अश्विनी व अभी शांतपणे झोपले होते. तो चुपचाप येऊन अश्विनीच्या बाजूला झोपला. बराच वेळ तो सायलीचा विचार करत बसला होता, सायली अजूनही अल्लड होती, तिला जपणे फार आवश्यक होते, विचार करता करता त्याचा डोळा कधी लागला...

भरजरी भाग : ३३

काही वेळाने ते पुन्हा त्याच हॉटेलला येऊन थांबले. या हॉटेलशी त्याच्या खास भावना जोडल्या गेल्या होत्या. याच हॉटेलमध्ये त्यांच्या प्रेमाची पहिली गाठ बांधली गेली होती. आजपण त्याने तिला आईसक्रीम खाऊ घातले पण जास्त वेळ न थांबता ते पुढच्या प्रवासाला लागले. साधारण बारा साडे...

error: नका ना दाजी असं छळू!!