भरजरी भाग : १८

पंधरा वीस मिनिटांनी प्रशांत व अभी परत आले. त्यानंतर सायलीने अभीला आपल्या जवळ घेऊन त्याला काहीतरी समजावले. पण या प्रसंगा नंतर सायली मात्र खूप घाबरली होती व त्यामुळे तिला जाम टेंशन आले होते.

तिची अवस्था इकडे आड आणि तिकडे विहिर अशी झाली होती. तिला आपल्या लाडक्या जिजूला दुखवायचे नव्हते पण आता त्याला आपल्यापासून दूर ठेवायला लागणार होते, नाही तर तिची काही धडगत नव्हती.

त्या प्रसंगानंतर प्रशांत अभीला विषयांतर करून चॉकलेट खायला बाहेर घेऊन गेला होता. दरम्यानच्या काळात सायली आणि अश्विनीचे काय बोलणे झाले त्याबद्दल त्याला काहीच माहीत नव्हते. त्याने परत आल्यावर तिला त्या दोघींमध्ये काय घडले ते विचारले पण तिने त्याला काहीच उत्तर दिले नाही.

त्याने पुन्हा पुन्हा तिच्याशी बोलायचा प्रयत्न केला पण ती एक शब्दही प्रशांतशी बोलली नाही व त्याचे काही ऐकूनही घ्यायला तयार नव्हती. त्या रात्री ती त्याच्याशी एक शब्दही बोलली नाही. तिने त्याला काहीही न बोलता चुपचाप जेवण वाढून दिले.

इकडे प्रशांतला काहीच समजत नव्हते की काय घडलेय ते. त्यामुळे त्याच्या मनात उलट सुलट विचारांचे चक्र चालू झाले होते. अश्विनीला काही कळलंय का? ती सायलीला काही उलट सुलट बोलली तर नसेल ना? या विचारांनी व सायलीच्या काळजीने त्याला हैराण करून सोडलं होतं आणि सायलीच्या मौनाने त्यात आणखिनच भर घातली होती.

त्यानंतर सायलीने आपली काम आवरली व नंतर अभीला त्याचा होमवर्क करायला आपल्या बेडरूममध्ये घेऊन बसली. इकडे अश्विनी औषध, गोळ्या घेऊन ती गाढ झोपून गेली. सायलीच्या मौनाने इकडे प्रशांतची तगमग वाढली होती.

प्रशांतने अश्विनी झोपल्याची खात्री करून घेतली व तो सायलीच्या रूमकडे जायला निघाला. संध्याकाळी तो बाहेर गेल्यावर पुढे काय झालेय हे त्याला जाणून घ्यायचे होते आणि घडलेल्या प्रकाराबद्दल त्याला तिची माफीपण मागायची होती.

तिच्या बेडरूममध्ये अभी आणि सायली शांतपणे झोपले होते. मगाशी काम करताना वर दुमडलेला गाऊन बहुतेक तसाच राहला होता. आधीच कोपरापर्यंत दुमडलेला गाऊन झोपेत अस्त व्यस्त होऊन आणखीच वर सरकला होता व त्यातून तिच्या गोऱ्यापान भरीव मांड्या उघडया पडल्या होत्या.

बेडरूममधील ट्युबलाईट अजूनही तशीच जळत होती. रात्री झोपताना बहुतेक बंद करायला विसरली असणार किंवा अभीला झोपवता झोपवता तिलापण झोप लागली असणार. पण त्यामुळे तिच्या गोऱ्यापान दुधी मांड्या ट्युबलाईटच्या प्रकाशात आणखिनच उन्मादक भासत होत्या.

प्रशांत ज्या कामासाठी आला होता ते विसरून तो तिच्या गोऱ्यापान मांड्या बघून हरखून गेला व त्याचा हात तिच्या आकर्षक मांड्यांवरून कधी फिरू लागला हे त्याला देखील कळले नाही. आता प्रशांत आवाज न करता चुपचाप तिच्या बाजूला जाऊन बसला.

त्याच्या हात अजूनही तिच्या गोऱ्यापान मांड्यांवर तसाच फ़िरत होता. आता त्याने तो सरकवत सरकवत तिच्या गाऊन पर्यंत आणला व तिच्या गाऊन आणखी वर सरकवू लागला. सायली झोपेच्या इतकी अधीन झाली होती की तिला अजूनही त्याची चाहुल लागली नव्हती.

गाऊन आणखी वर सरकवल्यामुळे तिची क्रिम कलरची पॅन्टी आता दिसायला लागली होती. प्रशांतने आता तिचा गाऊन पुढल्या बाजूने पोटापर्यंत पूर्ण वर सरकवला पण तिचा गाऊन तिच्या कूल्ह्यांच्या खाली अडकल्याने तो अजून वर जाऊ शकत नव्हता. तरी पण तिची क्रिम कलरची निकर आता समोरून पूर्ण उघडी पडली होती.

सायली अजूनही गाढ झोपेत होती. त्याने आपला ओठ तिच्या गोऱ्यापान मांड्यांवर ठेवून त्यांचे चुंबन घेऊ लागला आणि चुंबत चुंबत वर सरकून तिच्या क्रिम कलरच्या निकरवर आपले ओठ टेकवले. तो तिच्या निकरचा मादक गंध आपल्या नाकाने भरून घेत होता.

इतक्यात त्याची नजर डौलाने उभ्या असलेल्या तिच्या उभारावर गेली. त्याचे डोळे तिच्या मांडीवर असल्याने तिचे भरगच्च उरोज त्याला अगदी ट्वीन टॉवर्स प्रमाणेच भासत होते व तिच्या ब्रेसीयरमधील ताठरलेली निप्पल्सची टोक त्यावर उभ्या असलेल्या ॲन्टीनांप्रमाणे गाऊनमधूनही उठून दिसत होती.

न कळतच त्याचे हात तिच्या स्तनांकडे वळले. आता एक एक करत तिच्या दोन्ही स्तनांवरून आपला हात हळुवारपणे फिरवत त्यांना दाबू लागला. त्याचा चेहरा अजूनही तिच्या इवल्याशा निकरवर होता व तिच्या योनिला आपल्या नाकाने हुंगत होता, तो मादक सुवास त्याच्यातील आग डकवायला लागला होता.

दिवसभर घरातील सगळी कामे आवरून सायली बिचारी गाढ झोपली होती. तिला झोपेतून उठवायला त्याला जीवावर आला होते म्हणून तिला न उठवताच तो तिच्या अंगाशी खेळायला लागला होता.

आता तो तिला चुंबत चुंबत तिच्या बेंबीशी येऊन पोचला होता. हाताने गाऊन वर उचलून धरत त्याने तिच्या बेंबीवर आपले ओठ टेकवले आणि आपल्या जि‍भेने तिच्याशी खेळू लागला. त्यामुळे सायलीच्या अंगातही आता उत्तेजना जाणवायला लागली होती व झोपेतच ती तळमळायला लागली होती.

त्याच्या स्तन दाबण्यामुळे व त्याच्या ओठांच्या करामतीमुळे तिचा हात तिच्या न कळतच त्याच्या केसातून फिरू लागला. प्रशांतने आता आपला एक हात तिच्या मानेखाली घालत हळुवारपणे तिचे तोंड आपल्याकडे वळवले व तिच्या कपाळावर आपले ओठ टेकवून एक चुंबन घेतले.

तो तिच्या गोऱ्यापान सुंदर चेहर्‍याकडे टक लावून बघू लागला व तिचे मूर्तिमंत सौंदर्य आपल्या नजरेत साठवायचा प्रयत्न करू लागला. त्याचा डावा हात तिच्या मानेखाली होता व उजवा हात तिच्या स्तनांवरून फिरत होता.

सायलीच्या अंगा अंगात तिच्या प्रत्येक अवयवात सौंदर्य ओतप्रोत भरलेले आणि बहरलेले होते. तिच्या चेहर्‍यावर आता चल बिचल क्षणा क्षणाला वाढायला लागली होती. पण ती झोपेत असल्याने त्याला कुठून सुरुवात करावी हेच सुचत नव्हते.

आता मात्र त्याने तिच्या गाऊनचे हुक्स एक एक करून मोकळे केले आणि तिचा गाऊन तिच्या खांद्यावरून खाली सरकवला. याच वेळी त्याचे ओठ तिच्या चेहर्‍यावर चुंबनाची बरसात करायला लागले होते.

त्याच्या हातांनी आता तिच्या गाऊनमधून मोकळ्या झालेल्या ट्वीन टॉवर्सना आपल्या ताब्यात घेतले होते व ब्रेसीयरवरूनच त्यांच्यावर हल्ला चढवला होता. मध्येच त्याने आपले एक बोट तिच्या ब्रेसीयरमध्ये घुसवले आणि तिच्या निप्पल्सना आपल्या बोटांनी खेळवू लागला.

सायली आता झोपेतून जागी व्हायला लागली होती. पण अजूनही तिला नक्की काय चालले आहे हे कळत नव्हते. प्रशांत तिला असे काही करेल, याची तिला कल्पनाच नव्हती. ती असंच समजत होती की झोपेत अभीचा हात आपल्या अंगावर, स्तनांवर पडला आहे.

तिने आपली मान त्याच्याकडे वळवत आपले डोळे उघडून त्याच्याकडे एक नजर टाकली तर तो चक्क तिच्याकडे पाठ करून झोपलेला दिसला. मग आपल्या अंगावर हात कोणाचा आहे म्हणून तिने पुन्हा आपली मान वळवून बघितले तर तिला प्रशांत आपल्या शेजारी येऊन झोपलेला दिसला.

त्याचे हात तिच्या स्तनांवरून, अंगावरून फिरताना तिला जाणवायला लागले. तिच्या मांड्यांवरही तिला काहीतरी हालचाल जाणवली. तिने आपल्या हाताने त्याचा हात आपल्या छातीवरच धरून ठेवला आणि त्याला बाजूला करत ती उठण्याचा प्रयत्न करू लागली.

ती जागी झाली आहे हे बघितल्यावर आता प्रशांतने आपल्या मजबूत हातांनी तिला आवळून धरले होते. त्याने आपला एक पाय तिच्या मांड्यांवर टाकत तिला चांगलेच जखडून ठेवले होते. आणि आपल्या पावलाने तिच्या मांड्यांवर आणून आपल्या पायाच्या अंगठ्याने तिच्या मांडीवर गुदगुल्या करू लागला.

तिला काहीच हालचाल करता येईना. त्यातच प्रशांतने ती जागी झाली आहे, हे बघून तिच्या ओठांवर आपले ओठ टेकवले व तिचे चुंबन घेऊ लागला. त्याने तिच्या ओठांची एक दोन चुंबन घेतल्यावर तिच्या गालावर, कपाळावर, मानेवर चुंबू लागला. पण तिने आपली मान वळवली व मांड्यांवरचा त्याचा पाय आपल्या पायांनी झिडकारत त्याला म्हणाली,

“जिजू हे काय करताय तुम्ही, मला सोडा ना प्लीज. अभी आत्ता नुकताच झोपलाय, तो जागा होईल ना.”

“तो नाही जागा होत, तू शांतपणे पडून रहा.” प्रशांतला आज चालून आलेली ही सुवर्ण संधी सोडायची नव्हती.

“आणि तो जर जागा झाला आणि त्याने तुम्हाला पुन्हा इकडे बघितलं तर?” सायली आता घाबरली होती.

“सायली प्लीज त्याला विसर ना आता. अग तो नाही होत गं जागा. तू मात्र आता आणखी काही कारणं शोधून काढू नकोस. सायली आज खूप दिवसांनी आपल्याला इतका एकांत मिळतोय. तू फक्त न बोलता गुपचुप पडून रहा, अशी संधी पुन्हा मिळणार नाही.” प्रशांत तिला समजावण्याच्या स्वरात म्हणाला.

“जिजू नको ना प्लीज, तो जर मध्येच उठला तर आता आपण काय कारण सांगणार त्याला? आज संध्याकाळीच त्याने आपल्याला कुठल्या अवस्थेत पाहिलंय ते तुला माहीत आहे ना? तरी पण तू असं का करतोस रे?” सायली हळू आवाजात म्हणाली.

“अगं सायली काय झालंय तुला, काही होत नाहिये. तू कशाला इतकी घाबरतेस आणि मी आहे ना काही झाले तर?” प्रशांतला आता तिचा विरह सहन होत नव्हता.

“तरी पण नको जिजू. आणि समजा मध्येच ताई उठली व तुम्ही बेडवर नाही हे बघून तुम्हाला शोधत शोधत इकडे आली आणि आपल्याला अश्या अवस्थेत बघितलं तर? ती तुम्हाला काही बोलणार नाही पण मला मात्र या अवस्थेत घरातून हकलून लावेल आणि मग माझ्या घरी तोंड दाखवायला जागा तरी उरेल का मला?” सायली आपल्या निर्णयावर ठाम राहत त्याला म्हणाली.

“अगं तीपण नाही उठणार गं आता, गोळ्यांनी तिला चांगली गाढ झोप लागते. पण तू मात्र आता बोलण्यात वेळ फुकट घालवू नकोस ना प्लीज.” प्रशांतही मागे हटायला तयार नव्हता.

“जिजू प्लीज नको ना रे, आज संध्याकाळच्या प्रसंगानंतर मला आता कुठलीही रीस्क घ्यायची नाहिये, तेव्हा प्लीज तुम्ही तुमच्या रूममध्ये जा.”

सायली आता आपले कपडे सारखे करायला लागली होती. तिने आपला परकर आणि गाऊन खाली सरकवला व आपला गाऊन खांद्यावर आणून सारखा केला व त्याचे हुक्स लावू लागली.

तिच्या विरोधामुळे प्रशांतचा उत्साह आता मावळायला लागला होता. तरी पण पुन्हा एकदा तिला समजावण्याच्या स्वरात तो म्हणाला,

“सायली असे काय करतेस गं, मी संध्याकाळपासून तुझ्याशी बोलायचा प्रयत्न करतोय आणि तू माझ्याशी अशी तुटकपणे का वागतेस? मा‍झ्याकडून काही चूक झाली असेल तर मी तुला सॉरी म्हणतो पण असे वागू नकोस गं माझ्याशी. मी संध्याकाळपासून बेचैन आहे तुझ्या अश्या वागण्याने. खरंच मला माफ कर, पण अशी दूर करू नकोस मला तुझ्यापासून.”

“माफ करेन पण एका अटीवर!”

“कुठल्या?” तो म्हणाला.

“तुम्ही लगेच इथून तुमच्या रूममध्ये गेलात तर.” असे म्हणून तिने त्याचा हात आपल्या अंगावरून बाजूला केला.

प्रशांत तिच्या या पावित्र्याने एकदम चकित झाला कारण आजपर्यंत त्याच्या मागे मागे करणारी सायली आज अचानक त्याला बेडरूममधून निघून जायला सांगत होती.

“सायली आज तू असे का करतेस गं? माझे तुझ्यावर खरंच खूप प्रेम आहे आणि मला आता तुझ्याशिवाय नाही राहवत गं. सायली अशी संधी पुन्हा कधी मिळेल काहीच सांगू शकत नाही.”

प्रशांत आता अगदी काकुळतीला आला होता. त्याने तिला समजवायचा खूप प्रयत्न केला पण आज ती काही एक ऐकायच्या मनस्थितीत नव्हती.

शेवटी प्रशांत नाईलाजाने तिकडून उठला. आज तिच्या अश्या वागण्याने तो खूपच निराश झाला होता. तो दारापर्यंत पोहोचला व त्याच्या कानावर सायलीचे रडवेल शब्द आले,

“जिजू आय अल्सो लव्ह यु बट ॲम वेरी सॉरी.”

भरजरी

“सायलीला निरोप पाठविलास ना काल?” अश्विनीने अंथरुणावर पडल्या पडल्या प्रशांतला विचारले. “एकदा सांगितलंय ना पाठविला म्हणून!” अंगात शर्ट घालताना प्रशांत वैतागाने म्हणाला. “तुम्हाला बायकोची मुळीच काळजी नाही.” एवढे बोलण्याने तिला धाप लागली. तिच्या निस्तेज चेहर्‍याकडे बघत तो...

भरजरी भाग : २

आज प्रशांत काही वेगळ्याच मूडमध्ये होता व आपणाहून चालून आलेली संधी आज तरी तो सोडणार नव्हता. एवढ्यात सायली त्याला म्हणाली, “भावजी सोडा ना, आजूबाजूचे लोक बघतील ना आणि मी पूर्ण भिजलेली आहे, माझ्यामुळे तुम्हीपण भिजाल आणि मग वर मलाच दोष द्याल.” त्यावर प्रशांतने आपली मिठी...

भरजरी भाग : ३

सायलीने घाई घाईत गाऊन जसा मिळेल त्या स्थितीत खाली कमरेभोवती गुंडाळाला पण त्यामुळे तिचे हापूस आंब्यासारखे टणक स्तन उघडे पडले होते आणि तिच्या घाबरण्यामुळे वरखाली होत होते. तिने आपले दोन्ही हात छातीवर आणले व आपली छाती आपल्या हातांनी झाकून घ्यायचा प्रयत्न करत त्याच्याकडे...

भरजरी भाग : ४

सायली इतका वेळ चालू असलेल्या संवादामुळे आता खरे तर रंगात यायला लागली होती. तिच्या अंगात एक वेगळीच शिरशिरी यायला लागली होती. तिच्या योनिमध्ये पण आता ओलसरपणा तिला जाणवायला लागला होता. त्याच्या थोड्याश्या खोडकर व चावट बोलण्याचा हा परिणाम तिला जाणवायला लागला होता....

भरजरी भाग : ५

प्रशांतच्या तोंडातून तिच्या स्तनांच्या आकाराबद्दल ऐकून तिच्या चेहर्‍यावर लाली चढली. तिने लाजून आपला चेहरा आपल्या हातांनी झाकून घेतला व मान खाली घालून बसली आणि मुसमुसून रडायला लागली. त्याला आधी वाटले की तिने लाजून चेहर्‍यावर हात घेतला आहे, म्हणून तो तिला म्हणाला, "आता...

भरजरी भाग : ६

सायली अजूनही त्याच्या खांद्यावर डोके ठेवून शांतपणे बसली होती, तिच्या मनात विचारांचे वादळ सुरू होते. आज सकाळी प्रशांत तिला भेटल्यापासून घडलेला सर्व प्रकार तिच्या डोळ्यांसमोरून सरकत होता. तिच्या आयुष्यातील त्या भयानक प्रसंगानंतर आज प्रथमच ती कुठल्या पुरूषाबरोबर अशी...

भरजरी भाग : ७

सायलीचे ओठ प्रशांतच्या ओठांवर त्याच्या चेहर्‍यावर चुंबनाची बरसात करत होते तर त्याचे हात तिच्या भरगच्च स्तनांवरून फिरत होते, त्यांना कुस्करत होते. इकडे सायली सुस्कारे सोडत होती, ते त्याच्या चुंबनाच्या लाटेत लुप्त होत होते. समोर टेबलवर तिला आईसक्रीम दिसत होते पण...

भरजरी भाग : ८

आता सायली तिच्या लाडक्या जिजूला एकेरीत संबोधू लागली होती, त्याला ती अरे-तुरे करू लागली होती. इकडे प्रशांतची अवस्थाही काही वेगळी नव्हती. त्यालाही तिच्यासाठी काय करू नी काय नको, असे झाले होते. एखाद्याच्या हाती सोन्याची खाण लागली तर त्याची जी अवस्था होईल, अगदी तशीच...

भरजरी भाग : ९

सायलीने आता आपली बॅग उघडली व त्यामधून आपला गाऊन व आपला टॉवेल काढून घेतला व ती बेडरूमच्या अटॅच्ड बाथरूमकडे जायला वळली. इतका वेळ प्रशांत शांत बसून होता व आता सायलीलाही राहून राहून त्याच्या या गोष्टीचे आश्चर्य वाटत होते. सायली बाथरूममध्ये गेली तिने आपल्या हातातील गाऊन व...

भरजरी भाग : १०

आज बऱ्याच दिवसानंतर त्यांच्या किचनला बाईचा हात लागत होता. इतके दिवस बिचाऱ्या प्रशांतलाच सगळी काम करायला लागत होती, म्हणजे सकाळी उठून दूध घेण्यापासून, घरात जेवण करण्यापासून ते अश्विनीचे औषध पाणी करणे, अभीला शाळेत नेऊन पोचवणे व परत आणणे आणि इतकं सगळे करून स्वत:चे ऑफिस...

भरजरी भाग : ११

सायली आज एखाद्या साउथ इंडियन पिक्चर मधल्या सुंदर हिरॉईन सारखी दिसत होती तिला बघताच प्रशांत एकदम घायाळ होऊ तिच्या मोहक शरीराकडे एकटक नजरेने नुसताच पहात होता. तिने त्याच्या नजरे समोरून चुटकी वाजवून त्याला सावध केले. "प्रशांत अरे असे काय आज पहिल्यांदा बघितल्या सारखे करत...

भरजरी भाग : १२

आता वेटर त्यांच्यासाठी वेलकम ड्रिंक्स आणि ब्रेकफास्ट घेऊन आला होता. त्याला त्या वेटरचा कंटाळा आला होता. त्याने ते ड्रिंक्स आणि ब्रेकफास्ट ठेवून घेतले व वेटरला टीप देऊन त्याला रवाना केले. वेटरला कटवताच त्याने बाहेरच्या दारावर ‘डु नॉट डिस्टर्ब’ ची पाटी लटकवली आणि दार...

भरजरी भाग : १३

सायली त्याचा जाडजूड लंड आपल्या हातात घेण्याचा प्रयत्न करू लागली. पण इतका जाडजूड लंड तिच्या नाजुक हातात पूर्ण मावतही नव्हता. त्यामुळे तिने सरळ आपले तोंड उघडले व त्याच्या सोन्याला आपल्या तोंडात रहायला जागा करून दिली. आता तिने आपल्या तोंडात आलेल्या पाहुण्याचा आपल्या...

भरजरी भाग : १४

सायली त्याच्या बाजूला सोफ्यावर अर्ध नग्न अवस्थेत बसून होती. त्याला कसे पेटवायचे या विचारात ती दंग होती. तिच्या योनिची आग तिला शांत बसू देत नव्हती. तिने जास्त वेळ विचार करण्यात न दवडता ती लगेच उठून उभी राहिली व आपल्या साडी फेडायला लागली. त्याला पुन्हा पुढच्या राउंडला...

भरजरी भाग : १५

आता तिच्या पावलांची चुंबन घेत तिच्या पायाच्या अंगठ्याला आपल्या तोंडात घेऊन चोखू लागला. सायलीला खरोखरच आता सगळे असह्य होत होते. तो तिचे पाय चुंबत वर वर सरकत तिच्या गोऱ्यापान मांड्यांना चाटू लागला. प्रणयाच्या आणि संभोगाच्या शास्त्रात प्रशांत निपुण होता. त्याला...

भरजरी भाग : १६

त्या दोघांना बाहेरपर्यंत निरोप देऊन आल्यावर सायली पुढच्या कामाला लागली. एखाद्या घराला आठ पंधरा दिवसात कुठल्याही बाईचा हात जर लागला नसेल तर घरात पसारा व्हायला वेळ लागत नाही. काहीशी अशीच अवस्था त्यांच्या घराची झाली होती. सगळे घर आवरता आवरता चार कधी वाजले हे सायलीला...

भरजरी भाग : १७

दुसर्‍या दिवशीच प्रशांतला ऑफिसच्या कामासाठी तीन चार दिवस मुंबईला जावे लागले. प्रशांतला सायलीला सोडून जायला जीवावर आले होते, पण कामही तितकेच महत्त्वाचे असल्याने तो जरा नाराजीनेच मुंबईला गेला. तीन चार दिवसाच्या त्याच्या टूरमध्ये काम लांबल्याने आणखी एक दिवसाची भर पडली...

भरजरी भाग : १९

तो तिला आणखी काही न बोलता आपल्या रूममध्ये येऊन बेडवर आडवा झाला. त्याने एक नजर आपल्या बाजूला झोपलेल्या अश्विनीवर टकली. ती शांतपणे झोपली होती. पण त्याच्या मनात मात्र विचारांचे काहूर माजले होते की सायली आज अशी का वागली? तिकडे तो बाहेर पडताच सायलीने इतका वेळ धरून ठेवलेला...

भरजरी भाग : २०

"अहो साठे वाहिनी अश्विनीची आज डॉक्टरकडे अपॉईटमेंट म्हणून ती गेली आहे आणि अभीला शाळेतून आणायलापण तीच जाणार आहे डॉक्टरकडून परत येताना." सायलीने साठे वाहिनीला सांगितले. इतक्यात प्रशांतने विषयांतर करत सायलीला विचारले, "सायली तुला लागलं नाही ना फार?" "नाही फार नाही, पण."...

भरजरी भाग : २१

प्रशांत तिला फ्लॅशबॅकमध्ये घेऊ गेला होता आणि खरोखरच सायलीच्या नजरे समोरून ते सगळे प्रसंग एखाद्या चित्रपटातील फ्लॅशबॅकप्रमाणे उभे राहले होते. "जिजू तुझ्यावर असा प्रसंग आला असता म्हणजे तुला कळलं असतं माझी किती वाईट अवस्था झाली होती ते!" सायलीच्या चेहऱ्यावर थोडा लाजेचा...

भरजरी भाग : २२

काही वेळ त्यांच्या जिभा एकमेकांशी झुंजत होत्या. त्यांचे ओठ आलटून पालटून एकमेकांवर चुंबनाची बरसात करत होते. त्या दोघांनी एकमेकांना अगदी घट्ट मिठी मारली असल्यामुळे तिच्या छातीवरील गोरी गुबगुबीत कबुतरांची जोडी त्याच्या छातीत दाबली गेली होती व त्यावरील टपोरी बोंडे...

भरजरी भाग : २३

त्यांच्या प्रेमळ वार्तालापात, एकमेकांचे रूसवे फुगवे काढण्यात साधारण अर्धा पाऊण तास निघून गेला होता. त्याच्या लक्षात आले की आपल्याकडे फक्त तास दीड तासच वेळ शिल्लक आहे व या वेळेतच त्याला आपला कार्यभाग उरकायला लागणार होता. मगाशी पोटापर्यंत खाली सरकवलेला गाऊन त्याने...

भरजरी भाग : २४

प्रशांत बाहेर गेल्याने पाच सात मिनिटांचा पडलेला खंडही सायलीला आता सहन होत नव्हता. ती बेडवर डोळे मिटून पडली होती. आपल्या एका हाताने आपले आपले स्तन चोळत होती व दुसर्‍या हाताने आपली योनी चोळत होती. मध्येच आपली बोटं आपल्या योनित सारून मागे पुढे करत होती व तोंडाने सुस्कारे...

भरजरी भाग : २५

शेवटी प्रशांतने थकून आपली जीभ बाहेर काढली. पण आता त्याची तीन बोटं अजूनही तेच काम करत होती. सायलीची योनी अजूनही पाझरत होती. त्याचे ओघळ तिच्या चीरेवरून खाली ढुंगणावरून बेडशीट पर्यंत पोचले होते. आता तो वर उठला व तिचा एक हात आपल्या धरून आपला लंड तिच्या हातात दिला. तिच्या...

भरजरी भाग : २६

काही क्षण असेच निघून गेले होते. आता प्रशांत तिच्या अंगावरून बाजूला होऊन झोपला व तिला तसेच आपल्या अंगावर ओढून घेतले. त्याचा लंड अजूनही तसाच तिच्या पुच्चीत मलूल पडून राहला होता. सायली आता त्याच्या कमरेवर बसली होती. तिचे भरगच्च स्तन झाडाला लगडलेल्या आंब्यासारखे भासत...

भरजरी भाग : २७

आता सायलीच्या लक्षात आले होते त्याला कसला खाऊ म्हणायचा आहे, त्यावर लाजतच ती म्हणाली, "अच्छा तो खाऊ होय? मगाशी काय तो फक्त मा‍झ्या छकुलीशी खेळला आणि खाऊ तर त्याने सगळा त्या फुग्यात भरला ना!" "ठीक आहे मग त्याला प्रेमाने तुझ्या तोंडात घेऊन त्याला सांग तुला त्याचा खाऊ...

भरजरी भाग : २८

बाथरूममध्ये पोचल्यावर त्याने तिला खाली सोडले व लगेच शॉवर चालू केला. शॉवरच्या गरम पाणी अंगावर पडताच सायली आणि प्रशांतच्या शरीरातील थकवा, मरगळ, आळस दूर झाला व ते दोघेही पुन्हा एकदम फ्रेश आणि तरतरीत झाले. सायलीला आता आटपायची घाई झाली होती म्हणून तिने साबण हातात घेऊन...

भरजरी भाग : २९

बाथरूममधला शॉवर अजूनही त्यांच्या अंगावर संतत धार ओतत होता, जणू तोही त्यांच्यातील प्रेम बघून तृप्त झाला होता. त्यांचा प्रणय पुन्हा रंगात चालला होता. सायली आता स्वत: पुढाकार घेत होती. ती आपल्या ओठांनी त्याच्या अंगावर चुंबनांची बरसात करायला लागली. प्रशांतने लगेचच तिला...

भरजरी भाग : ३०

त्याचे बोलणे ऐकल्यावर सायलीच्या छातीत एकदम धस्स झाले, तिला काहीच कळेनासे झाले की प्रशांत असे का म्हणाला. "आता काय झाल जिजू, माझी इकडे अडचण होते की त्रास होतो?" सायली घाबरून म्हणाली. "मग काय, सारखी सकाळ संध्याकाळ खारी बिस्कीटं खात असते आणि मला सारखी आणायला लावते."...

भरजरी भाग : ३१

सायली बोलताना रडवेली झाली होती. तिच्या बोलण्यात तथ्य होते. प्रशांत तिच्या बरोबर त्यांना समजावायला जाणार होता आणि त्याला तशी खात्री होती की आपण त्यांना समजावण्यात यशस्वी होऊ पण तरी सुद्धा तिच्या बोलण्यातली भेदकता त्याच्या लक्षात येऊ लागली होती. कदाचित हो? कदाचित नाही?...

भरजरी भाग : ३२

सायलीचे एक भरभरून चुंबन घेऊन प्रशांत आपल्या बेडरूममध्ये आला. अश्विनी व अभी शांतपणे झोपले होते. तो चुपचाप येऊन अश्विनीच्या बाजूला झोपला. बराच वेळ तो सायलीचा विचार करत बसला होता, सायली अजूनही अल्लड होती, तिला जपणे फार आवश्यक होते, विचार करता करता त्याचा डोळा कधी लागला...

भरजरी भाग : ३३

काही वेळाने ते पुन्हा त्याच हॉटेलला येऊन थांबले. या हॉटेलशी त्याच्या खास भावना जोडल्या गेल्या होत्या. याच हॉटेलमध्ये त्यांच्या प्रेमाची पहिली गाठ बांधली गेली होती. आजपण त्याने तिला आईसक्रीम खाऊ घातले पण जास्त वेळ न थांबता ते पुढच्या प्रवासाला लागले. साधारण बारा साडे...

error: नका ना दाजी असं छळू!!