भरजरी भाग : २६

काही क्षण असेच निघून गेले होते. आता प्रशांत तिच्या अंगावरून बाजूला होऊन झोपला व तिला तसेच आपल्या अंगावर ओढून घेतले. त्याचा लंड अजूनही तसाच तिच्या पुच्चीत मलूल पडून राहला होता.

सायली आता त्याच्या कमरेवर बसली होती. तिचे भरगच्च स्तन झाडाला लगडलेल्या आंब्यासारखे भासत होते. त्यांना आपल्या हातात घेऊन तो त्यावरील बोंडे कुस्करू लागला. इतक्यात त्या शांततेचा भंग करत बाहेरच्या हॉलमधील फोन वाजू लागला.

फोनच्या आवाजाने सायली आधी दचकली पण नंतर घाईने उठायला लागली. पण अजूनही त्याचा लंड तिच्या पुच्चीतच होता. तिने त्याला आपल्या हातांनी पुच्चीतून बाहेर काढले तर त्याचा लंडावरच्या कंडोमचे होळीतील पाणी भरलेल्या फुग्यात रूपांतर झाले होते.

तिने त्याला तसाच सोडले व गाऊन शोधू लागली पण मगाशी प्रशांतने गाऊन कुठे काढून टाकला होता तो पटकन मिळाला नाही म्हणून ती तशीच बाहेर पळत गेली.

काही क्षणात ती आतमध्ये परत आली. प्रशांत सायली परत येण्याची वाट बघत दरवाज्याकडे टक लावून बसला होता. इतक्यात त्याने सायलीला नागडीच आतमध्ये येताना बघितले.

ती तशीच नग्न अवस्थेत फोन घ्यायला बाहेर गेली होती. ती एक एक पाऊल टाकून आत येत होती. तिच्या पडणाऱ्या प्रत्येक पावलाबरोबर तिचे उघडे व गोरे स्तन मस्तपैकी हिंदकळत होते. ते दृश्य बघून प्रशांतचा लंड परत उड्या मारू लागला. इतक्यात सायलीचे लक्ष त्याच्या उडया मारणाऱ्या लंडावर गेले व ती हसायला लागली.

“काय गं हसायला काय झाल?”

“जिजू तूच बघ तुझा सोन्या कसा उड्या मारतोय.”

“मग त्यात हसण्यासारखं काय आहे? तुझ्या या पपईसारख्या हिंदकळणाऱ्या स्तनांकडे बघूनच तर तो उड्या मारतोय.” प्रशांत निरागसपणे म्हणाला.

“हो, पण बघ तरी एकदा त्याच्याकडे!” असं म्हणत सायली पुन्हा हसायला लागली.

इतक्यात सायली हसत हसत त्याच्या जवळ पोचली व तिने त्याचा लंड आपल्या हातात घेतला व त्याला दाखवत म्हणाली

“हे बघ, मी यासाठी हसले.”

आता मात्र त्याने आपली मान वर उचलून आपल्या लंडाकडे पाहिले व त्यालापण हसू आले. त्याचा लंड आता पुन्हा कडक झाला होता, त्याच्यावरचा मगाचचा कंडोम अजूनही तसाच होता व तो त्याच्या वीर्याने भरून त्याच्या टोपीच्या पुढे लोंबत होता. होळीच्या वेळेला नळावर फुगे भरतात तसा दिसत होता.

त्या अवस्थेत त्यालाही हसायला आले. शेवटी सायलीने त्यातील पाणी खाली पडू न देता अलगदपणे त्यावरील कंडोम काढला व बाजूला ठेवून दिला.

इतक्यात प्रशांतने तिला विचारले,

“सायली, माझी राणी फोन कोणाचा होता गं?”

“अश्विनी ताईचा होता.” सायली म्हणाली.

“कुठे आहे ती? काय म्हणाली ती?” प्रशांतने विचारले.

“ती अजून डॉक्टरांच्या दवाखान्यातच आहे. तुमचे फॅमिली डॉक्टर कुठे तरी व्हिजीटला गेल्याने दवाखान्यात उशिरा आले. त्यामुळे तिला यायला अजून तास दीड तास तरी लागणार आहे, हे कळवण्यासाठी तिने फोन केला होता आणि अभी पण तिच्या बरोबरच आहे. आपण इकडे काळजी करत बसू म्हणून तिने फोन केला होता.” सायलीने घडलेला वृतांत सांगितला.

तिचे बोलणे चालू असतानाच प्रशांतचा चेहरा फुलायला लागला होता. अजून एक दीड तास म्हणजे अजून एक राउंड होऊ शकत होता.

इकडे त्याचा वीर्याने भरलेला लंड अजूनही तिच्या हातात होता व तो तिच्या स्पर्शामुळे तो पुन्हा कडक झाला होता. त्याने सायलीला आपली कल्पना बोलून दाखवली. त्यावर सायली काहीच बोलली नाही. पण प्रशांतच्या लंडाने अगोदरच तयारी करून ठेवली होती.

प्रशांतच्या लंडाने अगोदरच दुसर्‍या राउंडची तयारी करून ठेवली होती. आपल्या आयुष्यातील पहिल्या चुदाईने तृप्त झालेल्या सायलीलाही पुन्हा त्या सुखाची आस लागली होती ते सुख पुन्हा मिळवण्याची इच्छा तिच्या मनातही जागृत झाली होती.

शरीरात त्या सुखाची आग कशी पेटते, हे आज तिला खऱ्या अर्थाने कळले होते आणि प्रशांतने त्यावर पाणी न ओतताच ती आग कौशल्याने विझवली होती. इकडे अश्विनीताईच्या फोनमुळे तिच्या मनातील इच्छापूर्तिसाठी आणखी वेळ मिळाला होता.

सायलीने त्याच्या लंडावरचा कंडोम काढून बाजूला ठेवून न लाजता आपणाहून त्याला आपल्या मुठीत धरून ती कुरवाळत होती. तिच्या स्पर्शाने प्रशांतच्या लंडाने दुसर्‍या फेरीची तयारी केली नसती तरच नवल होते.

तिच्या हातातच त्याचा लंड कले कलेने आपला आकार वाढत होता, याची तिलापण गंमत वाटत होती. तीपण मनातून खूप सुखावली होती कारण तिला काहीही न करताच, काहीही न बोलताच पुन्हा एकदा त्या स्वर्गीय सुखाची अनुभूति होणार, याची तिला जाणीव झाली होती.

प्रशांत अजूनही बेडवर आडवा पडून होता. ती बेडवर चढून त्याच्या बाजूला बसली होती आणि त्याच्या जाड झालेल्या लंडाला आपल्या हातांनी खेळवत होती. त्यामुळे इकडे प्रशांतच्या अंगातही त्यामुळे स्फुरण चढायला लागले होते.

आता प्रशांतने तिच्या जवळ सरकून आपले डोके तिच्या मांडीवर ठेवले. तिचे भरगच्च स्तन आणि त्यावरील टप्पोरी बोंडे आता अगदी त्याच्या चेहर्‍यासमोर आली होती. तिच्या प्रत्येक श्वासाबरोबर ती वरखाली होत होती. त्याने आपले हात तिच्या स्तनांवर आणून त्यांना आपल्या हातात धरले व आपल्या तोंडाशी आणत तिच्या बोंडांना आपल्या ओठांत घेऊन चोखू लागला.

त्याच्या बोंडे चोखण्याने सायलीच्या अंगात पुन्हा आगडोंब उसळायला लागला होता. सायलीनेपण थोडे खाली वाकून त्याचे काम सोपे केले व त्याचे डोके आपल्या स्तनांवर दाबून धरले होते. त्याने आता तिची बोंडे आपल्या तोंडातून सोडली आणि तिचा चेहरा आपल्याकडे ओढून घेत तिच्या ओठांवर आपले ओठ टेकवले.

सायलीपण मनापासून त्याला साथ देत होती. तिला आज पहिल्यांदाच जरी शरीर सुख मिळाले असले तरी इतक्या दिवसांच्या प्रशांतच्या सहवासाने ती चुंबनांचे वेगवेगळे प्रकार जसे ओठ चोखणे, एकमेकांच्या जिभा चोखणे, जिभा एकमेकाशी खेळवणे, समोरच्या जोडीदाराला उत्स्फूर्तपणे साथ देणे यात ती एकदम तरबेज झाली होती.

तिने त्याचे ओठ चोखून त्याचे भरभरून चुंबन घेतले. त्याचे हात अजूनही तिच्या स्तनांना खेळवत होते, दाबत होते. आज सायलीचे स्तन खरोखरच त्याच्या आवेगी दाबण्याने लालीलाल झाले होते. पण तिच्या अंगात त्यामुळे सुखद अनुभूतिची कारंजी फुलली होती.

सायलीच्या अंगात मधुर संवेदना जागृत होऊ लागल्या होत्या. ते मधुर तरंग तिच्या सर्वांगावर उमटून तिच्यातील संभोगाची आग क्षणा क्षणाला वाढवत होते. तिच्या योनिमध्ये पुन्हा तिच्या रसाळ योनिरसाचा उगम झाला होता आणि क्षणा क्षणाला तिच्या शरीरात उमटणाऱ्या संवेदनांमुळे त्याचे निर्मळ झऱ्यात रूपांतर व्हायला लागले होते.

तिच्या योनितून स्त्रवणाऱ्या त्या झऱ्याने सायलीला पुन्हा एकदा हवेत तरंगल्या सारखे वाटू लागले होते. तिच्या अंगात उमटलेल्या या तरंगाच्या जादुगाराला म्हणजेच प्रशांतला त्याचे श्रेय देत ती म्हणाली,

“जिजू तुझ्या हातात काय जादू आहे याची तुला कल्पना नाहिये. तुझ्या या हातांच्या जादूगिरीमुळे मा‍झ्या सर्वांगावरून मोरपीस फिरल्यासारखं वाटतंय मला. मला अजूनही आठवतंय त्या दिवशी हॉटेलमध्ये सुद्धा तुझ्या अशाच मादक बोलण्याने आणि तुझ्या हातांच्या करामतीमुळे माझं सर्व अंग पुलकित झाले होतं. माझ्या सर्वांगावर रोमांच उठले होते. काय नशा चढली होती मा‍झ्या अंगात तुझ्या स्तन दाबण्यामुळे आणि त्याच वेळी मी ठरवले स्वत:ला तुझ्या या जादूगिरी हातात सोपवायचे.”

त्याचे हात अजूनही तिच्या त्या कसावदार गोळ्यांची मालीश करत होते. तो अजूनही तिच्या मांडीवर डोके ठेवून पडला होता.

आता आपली मान त्याने तिच्या पोटाकडे वळवली आणि तिच्या बेंबीवर आपले ओठ टेकवून तिच्या पोटावर चुंबन घेऊ लागला. तिचे बोलणे संपल्यावर तिचे हापूस आंबे पिळत तिला म्हणाला,

“सायली त्यात माझे काहीच कौशल्य नाही. हे तुझे स्तन इतके छान, नाजुक, सुंदर, उन्मादक पण इतके प्रमाणबद्ध आहेत की मला त्यांना हातातून सोडूच नये असे वाटतं. ही मा‍झ्या हातांची काहीच करामत नाहिये उलट ही तर तुझ्या तुझ्या स्तनांची जादूगिरी आहे जे मा‍झ्या हातांना हे महान कार्य करायला भाग पाडत आहेत.”

“इश्श्य!! काहीतरीच तुझं हं जिजू, त्यात माझी काय जादूगारी आहे? ही तुझ्या अनुभवी हातांची हात-चलाखी आहे. जिजू आज तुझ्या सहवासात मला तृप्त झाल्यासारखं वाटतंय. जिजू मी स्वत:ला तुझ्या हातात सोपवल्याचा आज मला खूप अभिमान वाटतोय. आज माझ्या आयुष्याचे सार्थक झाल्यासारखं मला वाटतंय.

सायली बोलता बोलता थोडीशी हळवी झाली होती. तिच्या प्रत्येक शब्दातून त्याच्याविषयी तिला वाटणार प्रेम आणि कृतज्ञता व्यक्त होत होती.

“थॅन्क यु व्हेरी मच जिजू! आज मला मा‍झ्या आयुष्यातील या सर्वोच्च सुखाचा आनंद दिल्याबद्दल, या सुखाची अनुभूति करून दिल्याबद्दल. आजचा दिवस मा‍झ्या आयुष्यातला किमान आता पर्यंतचा तरी सर्वात श्रेष्ठ दिवस आहे. आणि तो तू मला दाखवलास याबद्दल मी तुझी आभारी आहे.”

“अगं वेडे असे काय म्हणतेस तू? तसं बघायला गेलो तर मलाच तुझे आभार मानायला हवेत. अश्विनीच्या आजारपणात तू इकडे आलीस, आमची सगळ्यांची मन लावून सेवा केलीस आणि खास करून माझे सगळे वेडे चाळे सहन केलेस आणि आज मला भरभरून साथ दिलीस.

“पण सायली मी तुझ्यावर मनापासून प्रेम करतो त्यामुळे मला या गोष्टी बोलून दाखवायची गरज भासली नाही. खऱ्या प्रेमाला ‘थॅन्क यु, सॉरी’ अशा फॉरमॅलीटिजची गरजच लागत नाही. आपण जेव्हा दुसऱ्याला हातचे काहीही न राखता सुख देतो त्यातूनच आपल्या जोडीदाराबद्दलच्या भावना आपण व्यक्‍त करत असतो, त्यामुळे त्या बोलून दाखवायची काहीही गरज नसते.”

“तरीपण मला वाटलं की आपल्या मनातल्या भावना तुला बोलून दाखवाव्या, पण खरच जिजू, मी आज तृप्त झाले.” सायली खूपच हळवी होती.

“हे काय गं सायली इतक्यातच थकलीस? एका राऊंड मध्येच तृप्त झालीस? मग आता माझे कसं होणार? सायली हे सुख असं आहे की जितकं घेशील तितकी याची भूक वाढत जाते आणि मला आज किमान अजून एकदा तरी तुझ्याकडून हे सुख हवं आहे. तेव्हा आता इतक्यातच तृप्तीची भाषा करू नकोस.”

त्याचा एक हात आता तिच्या योनिच्या तारा छेडू लागला होता. इकडे सायली त्याचा लंड अजूनही आपल्या हातात खेळवत होती. त्याने मगाशीच बाळसे धरलेले होता, त्यावर आणखिन मुठभर मांस चढले होते त्यामुळे तो सायलीच्या हातातून सुटण्यासाठी झटपट करू लागला.

सायलीला आपल्या हातातले त्याचे अस्तित्व पुन्हा जाणवले तसे तिने खाली वाकून त्याचे एक छानसे चुंबन घेतले.

“जिजू तुझा सोन्यापण किती छान आहे, अगदी तुझ्या सारखाच प्रेमळ आहे आणि अगदी तुझ्या आज्ञेत आहे.”

“का गं काय झाले सायली?” प्रशांतने विचारले.

“तुझे शब्द ऐकताच पुन्हा चांगला मोठा व जाडजूड झाला आहे.” सायली आपला हाताने त्याला मागेपुढे करत म्हणाली.

“त्याला आता तुझ्या ओठांची तहान लागली आहे आणि त्यालापण तुला खाऊ द्यायचा आहे. पण सायली मगाशी त्याने तुला दिलेला खाऊ आवडला का गं तुला?” त्याने तिचा स्तन दाबतच विचारले.

“खाऊ कसला खाऊ? मला कुठे मिळाला आहे अजून?” सायली उत्तरली.

“मगाशी दिला मी ना तुला त्याचा खाऊ?” प्रशांतने विचारले.

भरजरी

“सायलीला निरोप पाठविलास ना काल?” अश्विनीने अंथरुणावर पडल्या पडल्या प्रशांतला विचारले. “एकदा सांगितलंय ना पाठविला म्हणून!” अंगात शर्ट घालताना प्रशांत वैतागाने म्हणाला. “तुम्हाला बायकोची मुळीच काळजी नाही.” एवढे बोलण्याने तिला धाप लागली. तिच्या निस्तेज चेहर्‍याकडे बघत तो...

भरजरी भाग : २

आज प्रशांत काही वेगळ्याच मूडमध्ये होता व आपणाहून चालून आलेली संधी आज तरी तो सोडणार नव्हता. एवढ्यात सायली त्याला म्हणाली, “भावजी सोडा ना, आजूबाजूचे लोक बघतील ना आणि मी पूर्ण भिजलेली आहे, माझ्यामुळे तुम्हीपण भिजाल आणि मग वर मलाच दोष द्याल.” त्यावर प्रशांतने आपली मिठी...

भरजरी भाग : ३

सायलीने घाई घाईत गाऊन जसा मिळेल त्या स्थितीत खाली कमरेभोवती गुंडाळाला पण त्यामुळे तिचे हापूस आंब्यासारखे टणक स्तन उघडे पडले होते आणि तिच्या घाबरण्यामुळे वरखाली होत होते. तिने आपले दोन्ही हात छातीवर आणले व आपली छाती आपल्या हातांनी झाकून घ्यायचा प्रयत्न करत त्याच्याकडे...

भरजरी भाग : ४

सायली इतका वेळ चालू असलेल्या संवादामुळे आता खरे तर रंगात यायला लागली होती. तिच्या अंगात एक वेगळीच शिरशिरी यायला लागली होती. तिच्या योनिमध्ये पण आता ओलसरपणा तिला जाणवायला लागला होता. त्याच्या थोड्याश्या खोडकर व चावट बोलण्याचा हा परिणाम तिला जाणवायला लागला होता....

भरजरी भाग : ५

प्रशांतच्या तोंडातून तिच्या स्तनांच्या आकाराबद्दल ऐकून तिच्या चेहर्‍यावर लाली चढली. तिने लाजून आपला चेहरा आपल्या हातांनी झाकून घेतला व मान खाली घालून बसली आणि मुसमुसून रडायला लागली. त्याला आधी वाटले की तिने लाजून चेहर्‍यावर हात घेतला आहे, म्हणून तो तिला म्हणाला, "आता...

भरजरी भाग : ६

सायली अजूनही त्याच्या खांद्यावर डोके ठेवून शांतपणे बसली होती, तिच्या मनात विचारांचे वादळ सुरू होते. आज सकाळी प्रशांत तिला भेटल्यापासून घडलेला सर्व प्रकार तिच्या डोळ्यांसमोरून सरकत होता. तिच्या आयुष्यातील त्या भयानक प्रसंगानंतर आज प्रथमच ती कुठल्या पुरूषाबरोबर अशी...

भरजरी भाग : ७

सायलीचे ओठ प्रशांतच्या ओठांवर त्याच्या चेहर्‍यावर चुंबनाची बरसात करत होते तर त्याचे हात तिच्या भरगच्च स्तनांवरून फिरत होते, त्यांना कुस्करत होते. इकडे सायली सुस्कारे सोडत होती, ते त्याच्या चुंबनाच्या लाटेत लुप्त होत होते. समोर टेबलवर तिला आईसक्रीम दिसत होते पण...

भरजरी भाग : ८

आता सायली तिच्या लाडक्या जिजूला एकेरीत संबोधू लागली होती, त्याला ती अरे-तुरे करू लागली होती. इकडे प्रशांतची अवस्थाही काही वेगळी नव्हती. त्यालाही तिच्यासाठी काय करू नी काय नको, असे झाले होते. एखाद्याच्या हाती सोन्याची खाण लागली तर त्याची जी अवस्था होईल, अगदी तशीच...

भरजरी भाग : ९

सायलीने आता आपली बॅग उघडली व त्यामधून आपला गाऊन व आपला टॉवेल काढून घेतला व ती बेडरूमच्या अटॅच्ड बाथरूमकडे जायला वळली. इतका वेळ प्रशांत शांत बसून होता व आता सायलीलाही राहून राहून त्याच्या या गोष्टीचे आश्चर्य वाटत होते. सायली बाथरूममध्ये गेली तिने आपल्या हातातील गाऊन व...

भरजरी भाग : १०

आज बऱ्याच दिवसानंतर त्यांच्या किचनला बाईचा हात लागत होता. इतके दिवस बिचाऱ्या प्रशांतलाच सगळी काम करायला लागत होती, म्हणजे सकाळी उठून दूध घेण्यापासून, घरात जेवण करण्यापासून ते अश्विनीचे औषध पाणी करणे, अभीला शाळेत नेऊन पोचवणे व परत आणणे आणि इतकं सगळे करून स्वत:चे ऑफिस...

भरजरी भाग : ११

सायली आज एखाद्या साउथ इंडियन पिक्चर मधल्या सुंदर हिरॉईन सारखी दिसत होती तिला बघताच प्रशांत एकदम घायाळ होऊ तिच्या मोहक शरीराकडे एकटक नजरेने नुसताच पहात होता. तिने त्याच्या नजरे समोरून चुटकी वाजवून त्याला सावध केले. "प्रशांत अरे असे काय आज पहिल्यांदा बघितल्या सारखे करत...

भरजरी भाग : १२

आता वेटर त्यांच्यासाठी वेलकम ड्रिंक्स आणि ब्रेकफास्ट घेऊन आला होता. त्याला त्या वेटरचा कंटाळा आला होता. त्याने ते ड्रिंक्स आणि ब्रेकफास्ट ठेवून घेतले व वेटरला टीप देऊन त्याला रवाना केले. वेटरला कटवताच त्याने बाहेरच्या दारावर ‘डु नॉट डिस्टर्ब’ ची पाटी लटकवली आणि दार...

भरजरी भाग : १३

सायली त्याचा जाडजूड लंड आपल्या हातात घेण्याचा प्रयत्न करू लागली. पण इतका जाडजूड लंड तिच्या नाजुक हातात पूर्ण मावतही नव्हता. त्यामुळे तिने सरळ आपले तोंड उघडले व त्याच्या सोन्याला आपल्या तोंडात रहायला जागा करून दिली. आता तिने आपल्या तोंडात आलेल्या पाहुण्याचा आपल्या...

भरजरी भाग : १४

सायली त्याच्या बाजूला सोफ्यावर अर्ध नग्न अवस्थेत बसून होती. त्याला कसे पेटवायचे या विचारात ती दंग होती. तिच्या योनिची आग तिला शांत बसू देत नव्हती. तिने जास्त वेळ विचार करण्यात न दवडता ती लगेच उठून उभी राहिली व आपल्या साडी फेडायला लागली. त्याला पुन्हा पुढच्या राउंडला...

भरजरी भाग : १५

आता तिच्या पावलांची चुंबन घेत तिच्या पायाच्या अंगठ्याला आपल्या तोंडात घेऊन चोखू लागला. सायलीला खरोखरच आता सगळे असह्य होत होते. तो तिचे पाय चुंबत वर वर सरकत तिच्या गोऱ्यापान मांड्यांना चाटू लागला. प्रणयाच्या आणि संभोगाच्या शास्त्रात प्रशांत निपुण होता. त्याला...

भरजरी भाग : १६

त्या दोघांना बाहेरपर्यंत निरोप देऊन आल्यावर सायली पुढच्या कामाला लागली. एखाद्या घराला आठ पंधरा दिवसात कुठल्याही बाईचा हात जर लागला नसेल तर घरात पसारा व्हायला वेळ लागत नाही. काहीशी अशीच अवस्था त्यांच्या घराची झाली होती. सगळे घर आवरता आवरता चार कधी वाजले हे सायलीला...

भरजरी भाग : १७

दुसर्‍या दिवशीच प्रशांतला ऑफिसच्या कामासाठी तीन चार दिवस मुंबईला जावे लागले. प्रशांतला सायलीला सोडून जायला जीवावर आले होते, पण कामही तितकेच महत्त्वाचे असल्याने तो जरा नाराजीनेच मुंबईला गेला. तीन चार दिवसाच्या त्याच्या टूरमध्ये काम लांबल्याने आणखी एक दिवसाची भर पडली...

भरजरी भाग : १८

पंधरा वीस मिनिटांनी प्रशांत व अभी परत आले. त्यानंतर सायलीने अभीला आपल्या जवळ घेऊन त्याला काहीतरी समजावले. पण या प्रसंगा नंतर सायली मात्र खूप घाबरली होती व त्यामुळे तिला जाम टेंशन आले होते. तिची अवस्था इकडे आड आणि तिकडे विहिर अशी झाली होती. तिला आपल्या लाडक्या जिजूला...

भरजरी भाग : १९

तो तिला आणखी काही न बोलता आपल्या रूममध्ये येऊन बेडवर आडवा झाला. त्याने एक नजर आपल्या बाजूला झोपलेल्या अश्विनीवर टकली. ती शांतपणे झोपली होती. पण त्याच्या मनात मात्र विचारांचे काहूर माजले होते की सायली आज अशी का वागली? तिकडे तो बाहेर पडताच सायलीने इतका वेळ धरून ठेवलेला...

भरजरी भाग : २०

"अहो साठे वाहिनी अश्विनीची आज डॉक्टरकडे अपॉईटमेंट म्हणून ती गेली आहे आणि अभीला शाळेतून आणायलापण तीच जाणार आहे डॉक्टरकडून परत येताना." सायलीने साठे वाहिनीला सांगितले. इतक्यात प्रशांतने विषयांतर करत सायलीला विचारले, "सायली तुला लागलं नाही ना फार?" "नाही फार नाही, पण."...

भरजरी भाग : २१

प्रशांत तिला फ्लॅशबॅकमध्ये घेऊ गेला होता आणि खरोखरच सायलीच्या नजरे समोरून ते सगळे प्रसंग एखाद्या चित्रपटातील फ्लॅशबॅकप्रमाणे उभे राहले होते. "जिजू तुझ्यावर असा प्रसंग आला असता म्हणजे तुला कळलं असतं माझी किती वाईट अवस्था झाली होती ते!" सायलीच्या चेहऱ्यावर थोडा लाजेचा...

भरजरी भाग : २२

काही वेळ त्यांच्या जिभा एकमेकांशी झुंजत होत्या. त्यांचे ओठ आलटून पालटून एकमेकांवर चुंबनाची बरसात करत होते. त्या दोघांनी एकमेकांना अगदी घट्ट मिठी मारली असल्यामुळे तिच्या छातीवरील गोरी गुबगुबीत कबुतरांची जोडी त्याच्या छातीत दाबली गेली होती व त्यावरील टपोरी बोंडे...

भरजरी भाग : २३

त्यांच्या प्रेमळ वार्तालापात, एकमेकांचे रूसवे फुगवे काढण्यात साधारण अर्धा पाऊण तास निघून गेला होता. त्याच्या लक्षात आले की आपल्याकडे फक्त तास दीड तासच वेळ शिल्लक आहे व या वेळेतच त्याला आपला कार्यभाग उरकायला लागणार होता. मगाशी पोटापर्यंत खाली सरकवलेला गाऊन त्याने...

भरजरी भाग : २४

प्रशांत बाहेर गेल्याने पाच सात मिनिटांचा पडलेला खंडही सायलीला आता सहन होत नव्हता. ती बेडवर डोळे मिटून पडली होती. आपल्या एका हाताने आपले आपले स्तन चोळत होती व दुसर्‍या हाताने आपली योनी चोळत होती. मध्येच आपली बोटं आपल्या योनित सारून मागे पुढे करत होती व तोंडाने सुस्कारे...

भरजरी भाग : २५

शेवटी प्रशांतने थकून आपली जीभ बाहेर काढली. पण आता त्याची तीन बोटं अजूनही तेच काम करत होती. सायलीची योनी अजूनही पाझरत होती. त्याचे ओघळ तिच्या चीरेवरून खाली ढुंगणावरून बेडशीट पर्यंत पोचले होते. आता तो वर उठला व तिचा एक हात आपल्या धरून आपला लंड तिच्या हातात दिला. तिच्या...

भरजरी भाग : २७

आता सायलीच्या लक्षात आले होते त्याला कसला खाऊ म्हणायचा आहे, त्यावर लाजतच ती म्हणाली, "अच्छा तो खाऊ होय? मगाशी काय तो फक्त मा‍झ्या छकुलीशी खेळला आणि खाऊ तर त्याने सगळा त्या फुग्यात भरला ना!" "ठीक आहे मग त्याला प्रेमाने तुझ्या तोंडात घेऊन त्याला सांग तुला त्याचा खाऊ...

भरजरी भाग : २८

बाथरूममध्ये पोचल्यावर त्याने तिला खाली सोडले व लगेच शॉवर चालू केला. शॉवरच्या गरम पाणी अंगावर पडताच सायली आणि प्रशांतच्या शरीरातील थकवा, मरगळ, आळस दूर झाला व ते दोघेही पुन्हा एकदम फ्रेश आणि तरतरीत झाले. सायलीला आता आटपायची घाई झाली होती म्हणून तिने साबण हातात घेऊन...

भरजरी भाग : २९

बाथरूममधला शॉवर अजूनही त्यांच्या अंगावर संतत धार ओतत होता, जणू तोही त्यांच्यातील प्रेम बघून तृप्त झाला होता. त्यांचा प्रणय पुन्हा रंगात चालला होता. सायली आता स्वत: पुढाकार घेत होती. ती आपल्या ओठांनी त्याच्या अंगावर चुंबनांची बरसात करायला लागली. प्रशांतने लगेचच तिला...

भरजरी भाग : ३०

त्याचे बोलणे ऐकल्यावर सायलीच्या छातीत एकदम धस्स झाले, तिला काहीच कळेनासे झाले की प्रशांत असे का म्हणाला. "आता काय झाल जिजू, माझी इकडे अडचण होते की त्रास होतो?" सायली घाबरून म्हणाली. "मग काय, सारखी सकाळ संध्याकाळ खारी बिस्कीटं खात असते आणि मला सारखी आणायला लावते."...

भरजरी भाग : ३१

सायली बोलताना रडवेली झाली होती. तिच्या बोलण्यात तथ्य होते. प्रशांत तिच्या बरोबर त्यांना समजावायला जाणार होता आणि त्याला तशी खात्री होती की आपण त्यांना समजावण्यात यशस्वी होऊ पण तरी सुद्धा तिच्या बोलण्यातली भेदकता त्याच्या लक्षात येऊ लागली होती. कदाचित हो? कदाचित नाही?...

भरजरी भाग : ३२

सायलीचे एक भरभरून चुंबन घेऊन प्रशांत आपल्या बेडरूममध्ये आला. अश्विनी व अभी शांतपणे झोपले होते. तो चुपचाप येऊन अश्विनीच्या बाजूला झोपला. बराच वेळ तो सायलीचा विचार करत बसला होता, सायली अजूनही अल्लड होती, तिला जपणे फार आवश्यक होते, विचार करता करता त्याचा डोळा कधी लागला...

भरजरी भाग : ३३

काही वेळाने ते पुन्हा त्याच हॉटेलला येऊन थांबले. या हॉटेलशी त्याच्या खास भावना जोडल्या गेल्या होत्या. याच हॉटेलमध्ये त्यांच्या प्रेमाची पहिली गाठ बांधली गेली होती. आजपण त्याने तिला आईसक्रीम खाऊ घातले पण जास्त वेळ न थांबता ते पुढच्या प्रवासाला लागले. साधारण बारा साडे...

error: नका ना दाजी असं छळू!!