भरजरी भाग : ३३

काही वेळाने ते पुन्हा त्याच हॉटेलला येऊन थांबले. या हॉटेलशी त्याच्या खास भावना जोडल्या गेल्या होत्या. याच हॉटेलमध्ये त्यांच्या प्रेमाची पहिली गाठ बांधली गेली होती. आजपण त्याने तिला आईसक्रीम खाऊ घातले पण जास्त वेळ न थांबता ते पुढच्या प्रवासाला लागले.

साधारण बारा साडे बाराच्या सुमारास ते त्यांच्या घरी पोचले. आज प्रशांतचे सासरेपण घरी होते त्यामुळे जावयाचे एकदम जोरदार स्वागत करण्यात आले. अश्विनीच्या तब्येतीची विचारपूस करून झाल्यावर इकडच्या तिकडच्या गोष्टी सुरू झाल्या पण प्रशांतला आपण कशाला आलो आहोत हे चांगला माहिती असल्याने त्याने सरळ मुळ विषयाला हात घातला.

“बाबा मी आज सायलीला सोडायला आलोय, असे म्हणण्यापेक्षा तिला परत आमच्याकडे न्यायला आलो आहे, म्हणजे त्यासाठी तुमची परवानगी मागायला आलो आहे.”

“म्हणजे? मी तुमच्या बोलण्याचा अर्थ नाही समजलो.” प्रशांतचे सासरे त्याच्या बोलण्यावर जरा बुचकळ्यात पडले.

“अहो बाबा आत्ताच सायलीचा रिझल्ट लागला आहे. त्यात तिला चांगले मार्क्स मिळाले आहेत. तेव्हा सायलीची आणि आमची अशी इच्छा आहे कि तिने पुढे शिकावं, तिने एम. कॉम. करावं. म्हणून मी खास तुमची परवानगी मागायला आलो आहे.”

प्रशांतने आपले बोलणे अगदी स्पष्ट शब्दात मांडले होते. सायली तिच्या खोलीतल्या पडद्या आडून त्यांचे बोलणे ऐकत होती. आता बाबा काय बोलतात याकडे तिचे सगळे लक्ष लागले होते. मनातल्या मनात ती देवाचा धावा करत होती. तिच्या छातीची धडधड वाढत चालली होती.

इतक्यात चहा घेऊन त्याच्या सासूबाई बाहेर आल्या. त्या दोघांचे बोलणे त्यांच्या कानावर पडले असावे. त्याला चहा देता देता त्या म्हणाल्या,

“जावईबापू, यंदा तिचे लग्न करून द्यावं, असं मला वाटतं. तिच्यात अजून अल्लडपणा आणि बालिशपणा खूप आहे. एकदा का संसाराची जबाबदारी तिच्या अंगावर पडली की तिला शहाणपण येईल. अश्विनीच्या बाबतीत ही काळजी आम्हाला नव्हती, त्यामुळे आम्ही तिला पुढे शिकायला परवानगी दिली. पण आजकाल शिक्षणपण किती महाग झालंय आणि त्यात हे पण पुढच्या वर्षी रिटायर्ड होणार आहेत. तेव्हा त्याआधी सायलीचे लग्न झाले तर बरं होईल असे मला वाटतं.”

आईचे बोलणे ऐकून सायलीचा पारा चढला आणि ती तडक बाहेर येऊन म्हणाली,

“इतकी जड झालीय का मी तुम्हाला, लगेच माझं लग्न करायचे म्हणताय ते? पण मी एक गोष्ट सांगून ठेवते की मला अजून किमान दोन वर्ष तरी लग्न करायचे नाहिये. तुम्हाला मला पुढे शिकवायचे नसेल तरी माझी काही हरकत नाही पण मी इतक्यात लग्न करणार नाहिये.”

“बघा कशी बोलतेय ती! आम्ही काय तुझे शत्रू आहोत का तुझं वाईट करायला?” तिची आई चिडत म्हणाली.

आता ती आणखिन काही बोलून गोष्ट हाताबाहेर जायच्या आत प्रशांत मध्ये पडला आणि तिला म्हणाला,

“सायली तू आत जाऊन बस शांतपणे, मी बोलतोय ना तुझ्या बाबांशी.”

“हे काय जिजू, तुम्हीपण मलाच आत जायला सांगताय?” सायली माझ्याकडे रागानेच बघत म्हणाली.

“सायली, जिजाजींशी असे बोलतं का कोणी, सॉरी म्हण त्यांना अगोदर!” तिची आई म्हणाली.

पण तिचे बाबा एवढे सगळे होऊनही शांतपणे बसून राहिले होते.

“सॉरी जिजू, मी असे बोलायला नको होतं.” इतकं म्हणून मी आत जायला वळली.

“हे बघ सायली, आम्ही जो काही निर्णय घेऊ तो तुझ्या हिताचाच असेल, याची तू खात्री बाळग. तुझा विश्वास आहे ना आमच्यावर?” प्रशांत तिला समजावत म्हणाला.

ती हो म्हणाली आणि आत निघून गेली. पुन्हा दारा आड उभी राहून त्यांच बोलणे ऐकू लागली. ती आत गेल्यावर प्रशांत म्हणाला,

“आई तुम्ही म्हणता ते पूर्ण चूक आहे, असे मी नाही म्हणत. पण मा‍झ्या मते हे तिच्या लग्नाच वय नक्कीच नाहिये. त्यात तुम्ही म्हणता त्याप्रमाणे सायलीला समजपण थोडी कमी आहे आणि घाई घाईत जर तिचे लग्न लावून दिलं आणि तिकडेपण ती जमवून घेऊ शकली नाही तर मग तुम्ही काय करणार?

त्यापेक्षा आपण तिला अजून एक दोन वर्ष शिकवले आणि महत्त्वाचं म्हणजे तुमच्यापासून लांब राहिली तर तिला पटकन जगाची ओळख होईल. माझा असा अनुभव आहे की मुले जोपर्यंत आपल्या आई वडिलांच्या पंखाखाली असतात तोपर्यंत त्यांच्यात स्वत: निर्णय घेण्याची क्षमता निर्माण होत नाही कारण आयुष्यातले महत्त्वाचे सगळे निर्णय आईवडील घेत असतात.

“ते लोक अंगावर जबाबदारी पडली की घाबरून जातात कारण त्यांच्यात स्वत: निर्णय घ्यायची क्षमता नसते. पण तेच लोक दहा लोकात वावरू लागले की ते पटकन तयार होतात. त्यांना स्वत:चं बरं वाईट कळू लागतं. आणि आणखिन एक गोष्ट तुम्ही तिच्या शिक्षणाच्या खर्चाची किंवा तिच्या लग्नाच्या खर्चाची काळजी करू नका. त्यासाठी आम्ही समर्थ आहोत.”

त्याच म्हणणे तिच्या आई वडीलांना पटले असावे बहुतेक. तिचे बाबा इतका वेळ शांत बसून होते ते म्हणाले,

“जावई बापू खरं तर माझीपण खूप इच्छा होती की तिने पुढे शिकावं पण तिच्या आईचं असं म्हणणं आहे की तिचं यंदा लग्न करून टाकावं पण आता तुम्ही बोललात ते पटलं मला. अश्या परिस्थितीत तिचं लग्न करणं धोक्याचं ठरेल. आज ती जेमतेम वीस वर्षाची आहे तेव्हा अजून दोन वर्षांनी तसा काही फारसा उशीर होणार नाहिये. तेव्हा तिने तुमच्याकडे राहून शिकायला माझी तशी काहीच हरकत नाही. काय हो तुमचे काय मत आहे यावर?” त्यांनी सायलीच्या आईला विचारले.

“ठीक आहे, तिचं लग्न करून द्यावं अशी माझी इच्छा होती पण आता सायली येताना इतका मोठा वशिला घेऊन आली आहे की आम्हाला नाही बोलणं शक्‍यच नाही. तिने अश्विनीकडे रहायला माझी काहीच हरकत नाही.” तिची आई म्हणाली.

त्यांचे बोलणे ऐकून प्रशांतने सुटकेचा निश्वास टाकला. तिकडे सायलीची काय करू आणि काय नको अशी अवस्था झाली होती. तिची आई आत निघून गेली आणि सायली तिच्या रूममधून बाहेर आली आणि त्याच्या समोर येऊन बसत म्हणाली, “बाबा थँक्स!”

“सायली तुझे जिजाजी तुझ्या शिक्षणाची सगळी जबाबदारी घेताहेत, तेव्हा आता सगळे तुझ्यात हातात आहे. नीट मन लावून अभ्यास कर आणि यशस्वी हो!” तिच्या बाबांनी तिला तिच्या जबाबदारीची जाणीव करून दिली.

बाबांचे बोलणे पूर्ण होताच सायली उठून जाऊ लागली, तेव्हा बाबा म्हणाले,

“सायली एवढी घाईने कुठे चाललीस?”

“मग आता निघायची तयारी नको का करायला?” सायली अल्लडपणे म्हणाली.

“अगं पण सायली तुझी सर्टिफिकिट्स कुठे आहेत? ती तर अजून कॉलेजमध्येच आहे आणि ती आणल्याशिवाय तू कशी जाऊ शकशील?” बाबा म्हणाले.

सायलीने या गोष्टीचा विचारच केलेला नव्हता, ती प्रशांतच्या प्रेमात इतकी रमली होती की या फॉरमॅलीटी पूर्ण कराव्या लागतील हे तिच्या बाबांनी सांगितल्यावर ती भानावर आली. आज ती प्रशांतबरोबर परत जाऊ शकणार नव्हती हे नक्की होते, त्यामुळे परत तिच्या चेहऱ्यावर उदासी पसरली व उठून सरळ आपल्या रूममध्ये गेली आणि तिला समजावायला प्रशांतही तिच्या मागे गेला.

“अग सायली आता काय आई बाबांची परवानगी तर मिळाली आहे, तेव्हा फक्त सात आठ दिवसांचा प्रश्न आहे. तू तुझी सगळी काम झाली की मला ऑफिसला फोन कर म्हणजे मी तुला परत न्यायला येईन.” प्रशांत तिची समजूत काढत म्हणाला.

“पण जिजू आठ दिवस तुमच्या शिवाय कशी राहू मी इकडे?” सायली म्हणाली.

“कशी म्हणजे पूर्वी रहायचीस तशीच, हे बघ तुझ्या उदास होऊ बसलीस तर घरच्यांना संशय येईल, तेव्हा एंजॉय कर, मैत्रिणींना जाऊन भेट.” प्रशांत म्हणाला.

“जिजू मी प्रयत्न करेन, पण मला तुमची आठवण आली की मी तुम्हाला ऑफिसला फोन करत जाईन.” सायली त्याला बिलगत म्हणाली.

प्रशांतने लगेच तिला आपल्यापासून दूर केले.

“सायली असा वेडेपणा करू नकोस नाही तर तुझ्या बरोबर माझीपण काही खैर नाही.”

प्रशांतने आज बाजी मारली होती, तिला लग्नाच्या दाढेतून त्याने ओढून परत आणले होते. आता त्यांच्या सुखद संबंधाचा मार्ग मोकळा झाला होता.

त्या दिवशी दुपारी जेवून व थोडा आराम करून साधारण पाच वाजता तो परत जायला निघाला. त्याला बाहेर पडलेले बघून सायलीचे डोळे भरून आले होते पण मागे आपल्या आई बाबांची चाहुल लागताच तिने स्वत:ला सावरले. त्यांचा निरोप घेऊन प्रशांत घरी परत आला.

त्या दिवशी प्रशांत सायलीला सोडून आपल्या घरी परत आला, पण येताना त्याच्यापेक्षाही सायलीला त्याचा विरह जास्त वाटत होता. प्रशांत गेल्यावर तिला खूप एकटे एकटे वाटू लागले होते. पण दुसर्‍याच दिवसांपासून तिची सर्टिफिकिट्स गोळा करायची धावपळ सुरू झाली होती. इकडे सोमवारपासून अश्विनीपण शाळेत जायला लागल्यामुळे सगळ्यांचे शेड्युल आता जवळपास सेट व्हायला लागले होते.

आठवड्या भरातच सायलीने सर्व सर्टिफिकिट्स गोळा केलीत आणि प्रशांतला फोन करून बोलावून घेतले. आता सायली त्यांच्याकडे पुढील दोन वर्ष राहणार होती आणि आपल्या लाडक्या जिजू बरोबर मज्जा करणार होती पण हो सर्व काही अश्विनीताई आणि अभीच्या नकळत!

भरजरी

“सायलीला निरोप पाठविलास ना काल?” अश्विनीने अंथरुणावर पडल्या पडल्या प्रशांतला विचारले. “एकदा सांगितलंय ना पाठविला म्हणून!” अंगात शर्ट घालताना प्रशांत वैतागाने म्हणाला. “तुम्हाला बायकोची मुळीच काळजी नाही.” एवढे बोलण्याने तिला धाप लागली. तिच्या निस्तेज चेहर्‍याकडे बघत तो...

भरजरी भाग : २

आज प्रशांत काही वेगळ्याच मूडमध्ये होता व आपणाहून चालून आलेली संधी आज तरी तो सोडणार नव्हता. एवढ्यात सायली त्याला म्हणाली, “भावजी सोडा ना, आजूबाजूचे लोक बघतील ना आणि मी पूर्ण भिजलेली आहे, माझ्यामुळे तुम्हीपण भिजाल आणि मग वर मलाच दोष द्याल.” त्यावर प्रशांतने आपली मिठी...

भरजरी भाग : ३

सायलीने घाई घाईत गाऊन जसा मिळेल त्या स्थितीत खाली कमरेभोवती गुंडाळाला पण त्यामुळे तिचे हापूस आंब्यासारखे टणक स्तन उघडे पडले होते आणि तिच्या घाबरण्यामुळे वरखाली होत होते. तिने आपले दोन्ही हात छातीवर आणले व आपली छाती आपल्या हातांनी झाकून घ्यायचा प्रयत्न करत त्याच्याकडे...

भरजरी भाग : ४

सायली इतका वेळ चालू असलेल्या संवादामुळे आता खरे तर रंगात यायला लागली होती. तिच्या अंगात एक वेगळीच शिरशिरी यायला लागली होती. तिच्या योनिमध्ये पण आता ओलसरपणा तिला जाणवायला लागला होता. त्याच्या थोड्याश्या खोडकर व चावट बोलण्याचा हा परिणाम तिला जाणवायला लागला होता....

भरजरी भाग : ५

प्रशांतच्या तोंडातून तिच्या स्तनांच्या आकाराबद्दल ऐकून तिच्या चेहर्‍यावर लाली चढली. तिने लाजून आपला चेहरा आपल्या हातांनी झाकून घेतला व मान खाली घालून बसली आणि मुसमुसून रडायला लागली. त्याला आधी वाटले की तिने लाजून चेहर्‍यावर हात घेतला आहे, म्हणून तो तिला म्हणाला, "आता...

भरजरी भाग : ६

सायली अजूनही त्याच्या खांद्यावर डोके ठेवून शांतपणे बसली होती, तिच्या मनात विचारांचे वादळ सुरू होते. आज सकाळी प्रशांत तिला भेटल्यापासून घडलेला सर्व प्रकार तिच्या डोळ्यांसमोरून सरकत होता. तिच्या आयुष्यातील त्या भयानक प्रसंगानंतर आज प्रथमच ती कुठल्या पुरूषाबरोबर अशी...

भरजरी भाग : ७

सायलीचे ओठ प्रशांतच्या ओठांवर त्याच्या चेहर्‍यावर चुंबनाची बरसात करत होते तर त्याचे हात तिच्या भरगच्च स्तनांवरून फिरत होते, त्यांना कुस्करत होते. इकडे सायली सुस्कारे सोडत होती, ते त्याच्या चुंबनाच्या लाटेत लुप्त होत होते. समोर टेबलवर तिला आईसक्रीम दिसत होते पण...

भरजरी भाग : ८

आता सायली तिच्या लाडक्या जिजूला एकेरीत संबोधू लागली होती, त्याला ती अरे-तुरे करू लागली होती. इकडे प्रशांतची अवस्थाही काही वेगळी नव्हती. त्यालाही तिच्यासाठी काय करू नी काय नको, असे झाले होते. एखाद्याच्या हाती सोन्याची खाण लागली तर त्याची जी अवस्था होईल, अगदी तशीच...

भरजरी भाग : ९

सायलीने आता आपली बॅग उघडली व त्यामधून आपला गाऊन व आपला टॉवेल काढून घेतला व ती बेडरूमच्या अटॅच्ड बाथरूमकडे जायला वळली. इतका वेळ प्रशांत शांत बसून होता व आता सायलीलाही राहून राहून त्याच्या या गोष्टीचे आश्चर्य वाटत होते. सायली बाथरूममध्ये गेली तिने आपल्या हातातील गाऊन व...

भरजरी भाग : १०

आज बऱ्याच दिवसानंतर त्यांच्या किचनला बाईचा हात लागत होता. इतके दिवस बिचाऱ्या प्रशांतलाच सगळी काम करायला लागत होती, म्हणजे सकाळी उठून दूध घेण्यापासून, घरात जेवण करण्यापासून ते अश्विनीचे औषध पाणी करणे, अभीला शाळेत नेऊन पोचवणे व परत आणणे आणि इतकं सगळे करून स्वत:चे ऑफिस...

भरजरी भाग : ११

सायली आज एखाद्या साउथ इंडियन पिक्चर मधल्या सुंदर हिरॉईन सारखी दिसत होती तिला बघताच प्रशांत एकदम घायाळ होऊ तिच्या मोहक शरीराकडे एकटक नजरेने नुसताच पहात होता. तिने त्याच्या नजरे समोरून चुटकी वाजवून त्याला सावध केले. "प्रशांत अरे असे काय आज पहिल्यांदा बघितल्या सारखे करत...

भरजरी भाग : १२

आता वेटर त्यांच्यासाठी वेलकम ड्रिंक्स आणि ब्रेकफास्ट घेऊन आला होता. त्याला त्या वेटरचा कंटाळा आला होता. त्याने ते ड्रिंक्स आणि ब्रेकफास्ट ठेवून घेतले व वेटरला टीप देऊन त्याला रवाना केले. वेटरला कटवताच त्याने बाहेरच्या दारावर ‘डु नॉट डिस्टर्ब’ ची पाटी लटकवली आणि दार...

भरजरी भाग : १३

सायली त्याचा जाडजूड लंड आपल्या हातात घेण्याचा प्रयत्न करू लागली. पण इतका जाडजूड लंड तिच्या नाजुक हातात पूर्ण मावतही नव्हता. त्यामुळे तिने सरळ आपले तोंड उघडले व त्याच्या सोन्याला आपल्या तोंडात रहायला जागा करून दिली. आता तिने आपल्या तोंडात आलेल्या पाहुण्याचा आपल्या...

भरजरी भाग : १४

सायली त्याच्या बाजूला सोफ्यावर अर्ध नग्न अवस्थेत बसून होती. त्याला कसे पेटवायचे या विचारात ती दंग होती. तिच्या योनिची आग तिला शांत बसू देत नव्हती. तिने जास्त वेळ विचार करण्यात न दवडता ती लगेच उठून उभी राहिली व आपल्या साडी फेडायला लागली. त्याला पुन्हा पुढच्या राउंडला...

भरजरी भाग : १५

आता तिच्या पावलांची चुंबन घेत तिच्या पायाच्या अंगठ्याला आपल्या तोंडात घेऊन चोखू लागला. सायलीला खरोखरच आता सगळे असह्य होत होते. तो तिचे पाय चुंबत वर वर सरकत तिच्या गोऱ्यापान मांड्यांना चाटू लागला. प्रणयाच्या आणि संभोगाच्या शास्त्रात प्रशांत निपुण होता. त्याला...

भरजरी भाग : १६

त्या दोघांना बाहेरपर्यंत निरोप देऊन आल्यावर सायली पुढच्या कामाला लागली. एखाद्या घराला आठ पंधरा दिवसात कुठल्याही बाईचा हात जर लागला नसेल तर घरात पसारा व्हायला वेळ लागत नाही. काहीशी अशीच अवस्था त्यांच्या घराची झाली होती. सगळे घर आवरता आवरता चार कधी वाजले हे सायलीला...

भरजरी भाग : १७

दुसर्‍या दिवशीच प्रशांतला ऑफिसच्या कामासाठी तीन चार दिवस मुंबईला जावे लागले. प्रशांतला सायलीला सोडून जायला जीवावर आले होते, पण कामही तितकेच महत्त्वाचे असल्याने तो जरा नाराजीनेच मुंबईला गेला. तीन चार दिवसाच्या त्याच्या टूरमध्ये काम लांबल्याने आणखी एक दिवसाची भर पडली...

भरजरी भाग : १८

पंधरा वीस मिनिटांनी प्रशांत व अभी परत आले. त्यानंतर सायलीने अभीला आपल्या जवळ घेऊन त्याला काहीतरी समजावले. पण या प्रसंगा नंतर सायली मात्र खूप घाबरली होती व त्यामुळे तिला जाम टेंशन आले होते. तिची अवस्था इकडे आड आणि तिकडे विहिर अशी झाली होती. तिला आपल्या लाडक्या जिजूला...

भरजरी भाग : १९

तो तिला आणखी काही न बोलता आपल्या रूममध्ये येऊन बेडवर आडवा झाला. त्याने एक नजर आपल्या बाजूला झोपलेल्या अश्विनीवर टकली. ती शांतपणे झोपली होती. पण त्याच्या मनात मात्र विचारांचे काहूर माजले होते की सायली आज अशी का वागली? तिकडे तो बाहेर पडताच सायलीने इतका वेळ धरून ठेवलेला...

भरजरी भाग : २०

"अहो साठे वाहिनी अश्विनीची आज डॉक्टरकडे अपॉईटमेंट म्हणून ती गेली आहे आणि अभीला शाळेतून आणायलापण तीच जाणार आहे डॉक्टरकडून परत येताना." सायलीने साठे वाहिनीला सांगितले. इतक्यात प्रशांतने विषयांतर करत सायलीला विचारले, "सायली तुला लागलं नाही ना फार?" "नाही फार नाही, पण."...

भरजरी भाग : २१

प्रशांत तिला फ्लॅशबॅकमध्ये घेऊ गेला होता आणि खरोखरच सायलीच्या नजरे समोरून ते सगळे प्रसंग एखाद्या चित्रपटातील फ्लॅशबॅकप्रमाणे उभे राहले होते. "जिजू तुझ्यावर असा प्रसंग आला असता म्हणजे तुला कळलं असतं माझी किती वाईट अवस्था झाली होती ते!" सायलीच्या चेहऱ्यावर थोडा लाजेचा...

भरजरी भाग : २२

काही वेळ त्यांच्या जिभा एकमेकांशी झुंजत होत्या. त्यांचे ओठ आलटून पालटून एकमेकांवर चुंबनाची बरसात करत होते. त्या दोघांनी एकमेकांना अगदी घट्ट मिठी मारली असल्यामुळे तिच्या छातीवरील गोरी गुबगुबीत कबुतरांची जोडी त्याच्या छातीत दाबली गेली होती व त्यावरील टपोरी बोंडे...

भरजरी भाग : २३

त्यांच्या प्रेमळ वार्तालापात, एकमेकांचे रूसवे फुगवे काढण्यात साधारण अर्धा पाऊण तास निघून गेला होता. त्याच्या लक्षात आले की आपल्याकडे फक्त तास दीड तासच वेळ शिल्लक आहे व या वेळेतच त्याला आपला कार्यभाग उरकायला लागणार होता. मगाशी पोटापर्यंत खाली सरकवलेला गाऊन त्याने...

भरजरी भाग : २४

प्रशांत बाहेर गेल्याने पाच सात मिनिटांचा पडलेला खंडही सायलीला आता सहन होत नव्हता. ती बेडवर डोळे मिटून पडली होती. आपल्या एका हाताने आपले आपले स्तन चोळत होती व दुसर्‍या हाताने आपली योनी चोळत होती. मध्येच आपली बोटं आपल्या योनित सारून मागे पुढे करत होती व तोंडाने सुस्कारे...

भरजरी भाग : २५

शेवटी प्रशांतने थकून आपली जीभ बाहेर काढली. पण आता त्याची तीन बोटं अजूनही तेच काम करत होती. सायलीची योनी अजूनही पाझरत होती. त्याचे ओघळ तिच्या चीरेवरून खाली ढुंगणावरून बेडशीट पर्यंत पोचले होते. आता तो वर उठला व तिचा एक हात आपल्या धरून आपला लंड तिच्या हातात दिला. तिच्या...

भरजरी भाग : २६

काही क्षण असेच निघून गेले होते. आता प्रशांत तिच्या अंगावरून बाजूला होऊन झोपला व तिला तसेच आपल्या अंगावर ओढून घेतले. त्याचा लंड अजूनही तसाच तिच्या पुच्चीत मलूल पडून राहला होता. सायली आता त्याच्या कमरेवर बसली होती. तिचे भरगच्च स्तन झाडाला लगडलेल्या आंब्यासारखे भासत...

भरजरी भाग : २७

आता सायलीच्या लक्षात आले होते त्याला कसला खाऊ म्हणायचा आहे, त्यावर लाजतच ती म्हणाली, "अच्छा तो खाऊ होय? मगाशी काय तो फक्त मा‍झ्या छकुलीशी खेळला आणि खाऊ तर त्याने सगळा त्या फुग्यात भरला ना!" "ठीक आहे मग त्याला प्रेमाने तुझ्या तोंडात घेऊन त्याला सांग तुला त्याचा खाऊ...

भरजरी भाग : २८

बाथरूममध्ये पोचल्यावर त्याने तिला खाली सोडले व लगेच शॉवर चालू केला. शॉवरच्या गरम पाणी अंगावर पडताच सायली आणि प्रशांतच्या शरीरातील थकवा, मरगळ, आळस दूर झाला व ते दोघेही पुन्हा एकदम फ्रेश आणि तरतरीत झाले. सायलीला आता आटपायची घाई झाली होती म्हणून तिने साबण हातात घेऊन...

भरजरी भाग : २९

बाथरूममधला शॉवर अजूनही त्यांच्या अंगावर संतत धार ओतत होता, जणू तोही त्यांच्यातील प्रेम बघून तृप्त झाला होता. त्यांचा प्रणय पुन्हा रंगात चालला होता. सायली आता स्वत: पुढाकार घेत होती. ती आपल्या ओठांनी त्याच्या अंगावर चुंबनांची बरसात करायला लागली. प्रशांतने लगेचच तिला...

भरजरी भाग : ३०

त्याचे बोलणे ऐकल्यावर सायलीच्या छातीत एकदम धस्स झाले, तिला काहीच कळेनासे झाले की प्रशांत असे का म्हणाला. "आता काय झाल जिजू, माझी इकडे अडचण होते की त्रास होतो?" सायली घाबरून म्हणाली. "मग काय, सारखी सकाळ संध्याकाळ खारी बिस्कीटं खात असते आणि मला सारखी आणायला लावते."...

भरजरी भाग : ३१

सायली बोलताना रडवेली झाली होती. तिच्या बोलण्यात तथ्य होते. प्रशांत तिच्या बरोबर त्यांना समजावायला जाणार होता आणि त्याला तशी खात्री होती की आपण त्यांना समजावण्यात यशस्वी होऊ पण तरी सुद्धा तिच्या बोलण्यातली भेदकता त्याच्या लक्षात येऊ लागली होती. कदाचित हो? कदाचित नाही?...

भरजरी भाग : ३२

सायलीचे एक भरभरून चुंबन घेऊन प्रशांत आपल्या बेडरूममध्ये आला. अश्विनी व अभी शांतपणे झोपले होते. तो चुपचाप येऊन अश्विनीच्या बाजूला झोपला. बराच वेळ तो सायलीचा विचार करत बसला होता, सायली अजूनही अल्लड होती, तिला जपणे फार आवश्यक होते, विचार करता करता त्याचा डोळा कधी लागला...

error: नका ना दाजी असं छळू!!