भरजरी भाग : २९

बाथरूममधला शॉवर अजूनही त्यांच्या अंगावर संतत धार ओतत होता, जणू तोही त्यांच्यातील प्रेम बघून तृप्त झाला होता. त्यांचा प्रणय पुन्हा रंगात चालला होता. सायली आता स्वत: पुढाकार घेत होती. ती आपल्या ओठांनी त्याच्या अंगावर चुंबनांची बरसात करायला लागली.

प्रशांतने लगेचच तिला दूर केले व आपल्या हातात साबण घेऊन तो पुन्हा तिच्या स्तनांवरून फिरवायला लागला. अगोदरच त्याच्या प्रेम वर्षावाने ताठरलेली तिची स्तनाग्रे आणखिनच ताठरू लागली होती.

एका हाताने तिच्या स्तनांना कुरवाळत एक हात त्याने तसाच खाली नेला व तिच्या बुळबुळीत योनिवरून फिरवला व तिची योनी चाचपत आपली दोन बोटं आत सारली. तशी सायली अत्यानंदाने विव्हळू लागली. तिच्या त्या आवेगी विव्हळण्याने त्याच्या लंडात पुन्हा जोर चढायला लागला होता व तो आता तिच्या मांड्यांवर घासून आपल्या अस्तित्वाची तिला जाणीव करून देऊ लागला.

त्याने तिला आपल्या हातांनी धरून पुन्हा उभी केली व मगाशी राहिलेली आंघोळ पूर्ण करायला लागला. त्याचे हात पुन्हा तिच्या गोल घुमटावरून फिरायला लागले. तिच्या स्तनांग्रांमध्ये आणखिन ताठरता येऊ लागली.

त्याने आपल्या हातावर साबणाचा फेस काढून घेतला व आता तिच्या योनिवर फिरवू लागला. तिच्या ट्रीम केलेल्या झाटांवरून फिरत फिरत तो तिच्या योनिपाकळ्यांना घासू लागला. तिच्या झाटांवरून त्याने हात फिरल्याने साबणाचा फेस आणखिन फुलू लागला. मधूनच तो आपल्या हाताने तिच्या मदनमण्याला चाळवून तिची अधिरता आणखिनच वाढवत होता.

एकमेकांना आंघोळ घालता घालता आता ते पुन्हा एकदा पूर्ण तापले होते. सायली आता त्याच्या जाडजूड लिंगाला आपल्या हातात घेऊन मागे पुढे करू लागली होती. प्रशांत असे लक्षात आले होते की सायलीही आता पुन्हा एकदा त्याचा लंडाचे पाणी प्यायला आतुर आहे. पण आता नेमका त्याच्याकडे एकही कंडोम शिल्लक नव्हता. त्यामुळे तो जरा द्विधा मनस्थितीत सापडला होता. सायलीलाही त्याच्या चेहऱ्यावरून त्याच्या मनातील चलबिचल जाणवली.

“जिजू काय झाले? कसला विचार करत आहेस?”

“काही नाही गं, नेमका माझ्याकडे एकही कंडोम शिल्लक नाहिये. आता काय करायचे?” प्रशांतने विचारले.

“त्यात काय मग एवढं? मगाशी मी पाणी प्यायले आता माझी छकुली पिईल.” सायली निरागसपणे आणि सहज बोलून गेली.

“पण सायली.”

प्रशांत काहीतरी बोलायचा प्रयत्न करत होता, इतक्यात सायली म्हणाली,

“आता पण नाही बिन नाही. मी सांगते ना तुला मग कशाला इतका विचार करतोस?”

वेळेचे भान ठेवून तोपण तयार झाला. तिची योनिपण आता चांगली पाझरायला लागली होती. त्याने तिने त्याचा लंड पकडलेला हात आपल्या हातात घेऊन त्याला तिच्या योनिकडे सरकवू लागला.

तिलाही तेच हवं होते. तिने आपले पाय फाकवून धरत आपल्या हातांनी त्याला आपल्या योनिमुखावर टेकवले. त्याने तिच्या योनिपाकळ्या ताणून धरत आपली कंबर हलवून तिच्या योनित एक जोरात धक्का मारला.

सायली त्याचा लंड आपल्या योनिवर धरून असल्याने आणि मगाचच्या संभोगाने सायलीची योनी त्याच्या लंडाला आणि त्याच्या धक्क्यांना चांगलीच सरावली असल्याने त्याच्या एका धक्क्यातच त्याच्या अर्धा अधिक लंड तिच्या योनित घुसला होता. त्याने दुसरा धक्का आणखिन जोराचा देत त्याला पूर्ण आत घुसवले.

सायली आपले डोळे मिटून त्याच्या धक्क्यांना सहन करत होती. सायलीने आपले हात आता त्याच्या गळ्याभोवती गुंफले होते व तिचे भरगच्च स्तनही त्याच्या छातीला धडका मारू लागले. प्रशांतचे हात तिच्या कूल्ह्यांवर स्थिरावले होते व त्यांच्या गाडीने आता वेग घेतला होता. एका लयीत ते धक्के मारत होते. सायलीपण त्याच्या प्रत्येक धक्क्याला साथ देत होती.

काही वेळ असे धक्के मारल्यावर प्रशांतने तिला त्याच अवस्थेत आपल्या बलदंड हातांनी उचलले. तिनेपण आपल्या पायांनी त्याच्या कमरेभोवती विळखा घातला. प्रशांतचा लंड पूर्णपणे सायली योनित विसावला होता.

आता तो सायलीला मागेपुढे करत धक्के देऊ लागला. त्याच्या या क्रियेमुळे त्याला तिची चुंबनपण घेता येत होती आणि तिच्या स्तनांनाही चोखता येत होते. आता प्रशांतची गाडी सुसाट सुटली होती कारण आता शर्यत वेळेशी होती.

काही क्षणातच सायलीचा श्वास उसवायला लागला. तिच्या योनित पुन्हा एकदा योनिरसाचा निर्मळ पाट वाहू लागला, त्यामुळे प्रशांतचे काम आणखिनच सोपे झाले. धक्क्यांवर धक्के मारत तोही अंतिम टप्प्यात येऊन पोचला तेव्हा तो तिला खाली उतरवू लागला.

पण सायलीला पुन्हा एकदा त्याचा खाऊ खायचा होता पण या वेळी तोंडाने नाही तर पुच्चीने! त्यामुळे तिने आपली मिठी आणखिन घट्ट केली व ती त्याच्या कानात म्हणाली,

“जिजू प्लीज आज मला तुझा खाऊ खायचा आहे तेव्हा तुझ्या सोन्याला बाहेर काढू नकोस.”

त्यावर तो काही बोलणार इतक्यात तिने आपले ओठ आपल्या ओठांनी मिटून घेत त्याची बोलती बंद केली.

आता सायलीनेपण आपला धक्क्यांचा जोर वाढवला. प्रशांतने आणखिन एक दोन जोराचे धक्के मारत तिच्या फेसाळलेल्या योनित गळला. तिची योनी त्याच्या वीर्याने काठोकाठ भारली होती. ती त्याच्या ओठांत ओठ घुसवून दुहेरी लाभ घेत होती. आज तिच्या शरीराची आग त्याच्या वीर्याने विझली होती.

सायली आणि प्रशांत एकमेकांच्या प्रेमात अगदी आकंठ बुडाले होते. आज प्रशांतही खूप दिवसांनी तृप्त झाला होता. इकडे सायलीचाही आनंद गगनात मावत नव्हता. आपल्या आयुष्यातील पहिली चुदाई आज तिने अनुभवली होती आणि या पहिल्याच चुदाईने तिला स्वर्गीय सुखाची रमणीय सफर घडवली होती. प्रशांत पुन्हा एकदा पैकीच्या पैकी मार्कांनी पास झाला होता.

त्यानंतर त्यानी पुन्हा एकमेकांना मनसोक्त आंघोळ घातली. आंघोळ झाल्यावर पुन्हा प्रशांतने सायलीला उचलूनच तिच्या बेडरूममध्ये नेले, त्याच्या धक्क्यामुळे तिच्या लालीलाल झालेल्या तिच्या योनिला त्याने कोल्ड क्रीम लावून दिले व आपल्या हाताने तिच्या अंगावर कपडे चढवले.

त्यानंतर सायली तिकडून उठून किचनमध्ये आली. जेवणासाठी तिने कुकर आधीच करून ठेवला होता. तिने यायच्या आत राहिलेली सगळी काम उरकली. प्रशांतने तिच्या बेडवरची ओली झालेली बेडशीट बदलली व नवीन बेडशीट घातली.

राहिलेला स्वयंपाक करेपर्यंत अश्विनी आणि अभी परत आले. डॉक्टरकडे बराच वेळ बसायला लागले त्यामुळे ती थकली होती आणि थोडीशी चिडचिडी झाली होती.

साधारण बारा साडे बारा पर्यंत येणारी अश्विनीला परत यायला दोन वाजून गेले होते. आल्यानंतर ती लगेचच जेवून लगेच जाऊन झोपली. अभीपण सकाळी लवकर उठला होता त्यामुळे तोही आईच्या कुशीत झोपला. इकडे सायली आणि प्रशांतही सकाळच्या प्रकारानंतर थकले होते. त्यांनीही त्या दिवशी आराम करणे पसंत केले.

सायली आणि प्रशांत आज सकाळच्या प्रकारानंतर शरीराने खूप थकले होते. त्यामुळे त्यांनी दुपारी आराम करणे पसंत केले. ते जरी शरीराने थकले असले तरी मनाने मात्र उत्साहीत झाले होते. पण प्रशांतच्या मनात आता एक चिंता घर करून राहिली होती ती म्हणजे सायलीच्या परत जाण्याची, तिच्या विरहाची.

डॉक्टरांनी अश्विनीला पूर्ण फिट असल्याचा दिलेला रिपोर्ट त्याच्यासाठी नक्कीच चिंताजनक होता. अश्विनी पूर्ण बरी झाली होती आणि डॉक्टरांनी तिला कामाला जायची परवानगी दिली होती याचाच दुसरा अर्थ असा की त्यामुळे सायलीची परत जाण्याची वेळ आता जवळ येत चालली होती.

त्या दोघांच्यात आता कुठे प्रणयाची फुल उमलायला लागली होती आणि त्यांच्या प्रणयाला बहर यायला लागला होता. त्यात ही बातमी त्यांच्यासाठी नक्कीच निराशा जनक होती, त्यामुळे इकडे सायलीलाही ही बातमी कळल्यानंतर तिला आता जिजूच्या विरहाची कल्पनाच करवत नव्हती आणि आपण इतके दिवस वाया घालवले, याचा खूप पश्चात्ताप होत होता.

प्रशांतचीपण अवस्था फार काही वेगळी नव्हती. तोही आता सायलीला आपल्याकडे कसे थांबवून घ्यायचे या काळजीत पडला होता. पण त्या दिवशीची संध्याकाळ त्यांच्या उत्साहात आणि आनंदात भर टाकणारी एक बातमी घेऊन आली होती.

संध्याकाळी पाच वाजण्याच्या सुमारास ते झोपून उठलेच होते इतक्यात तार घेऊन माणूस आला. आता तार म्हटली की सर्वसाधारणपणे सगळेच लोकं घाबरतात, त्याच प्रमाणे सायली आणि अश्विनी पण खूप घाबरल्या. पण प्रशांत त्यांना धीर देत म्हणाला “अगं अश्या घाबरताय काय? आधी बघूया तर खरं काय लिहिले आहे त्यात?”

तार देऊन पोस्टमन निघून गेला. प्रशांतने तार आपल्या हातात घेतली व वाचू लागला. ती तार सायलीच्या वडि‍लांनी पाठवली होती, काल सायलीचा बी. कॉमचा रिझल्ट लागला होता व सायली फर्स्ट क्लासमध्ये पास झाली होती. तिला ७३% मार्क्स मिळाले होते. ही आनंदाची बातमी त्याने त्या दोघींना सांगितली.

ही बातमी ऐकताच सायलीने अत्यानंदाने प्रशांतला कडकडून मिठी मारली. बातमी ऐकून अश्विनीचा जीव भांड्यात पडला. तिने तिच्या कपाळाचे चुंबन घेतले व सायलीला आपल्या मिठी ओढून घेतले.

सायलीने प्रशांतला मिठी मारली यात अश्विनीला काही वावगं वाटले नाही. त्यांचे लग्न झाल्यापासून जवळपास दरवर्षी सायली त्यांच्याकडे सुट्टीत आठ पंधरा रहायला येत असे व तेव्हापासूनच या दोघांचे एकमेकांशी खूप चांगले जमत असे, हे अश्विनीला ठाऊक होते. त्यामुळेच त्या दोघांमध्ये तसे काही संबंध असतील, याची तिला जराही कल्पना नव्हती.

या गोड बातमीच्या निमित्ताने प्रशांतने पुन्हा चहाची फर्माईश केली, त्या सरशी सायली लगेचच चहा करायला किचनमध्ये जायला उठली. तिला थांबवत अश्विनी म्हणाली,

“सायली तू बस आता इतके दिवस माझी सेवा करून तू थकली असशील.”

“त्यात काय एवढं मोठं केलंय मी आणि तू बस मी करून आणते ना चहा पटकन.”

तिला अडवत अश्विनी म्हणाली,

“तू बस निवांत, मी आणते चहा करून. अगं आता मला पण सवय केली पाहिजे पुन्हा कामाची, तू काय आज आहेस उद्या नाहीस.”

अश्विनी सहज बोलून गेली पण त्यामुळे सायलीचा चेहरा पुन्हा काळजीत पडला. इतक्यात अश्विनी आत गेली हे बघून प्रशांत तिच्या शेजारी येऊन बसला. त्याने तिच्या ओठांवर आपले ओठ टेकवले व तिचे अभिनंदन केले. सायलीनेही त्याला प्रतिसाद दिला, पण अश्विनी जवळच असल्याने त्यांनी लवकर आटपते घेतले.

“अगं सायली आता काय झाले काळजी करायला?” प्रशांत तिला म्हणाला.

“जिजू आता काही दिवसातच मी पुन्हा घरी जाणार, पण मी आता तुमच्यापासून वेगळी नाही राहु शकणार. त्यामुळे माझे कसं होणार याची मला काळजी लागली आहे.”

“तुला पुढे शिकायचे आहे ना मग इकडे राहून शिक ना, म्हणजे आपल्याला दोन्ही गोष्टी साध्य करता येतील. एकीकडे तुझं शिक्षणपण होईल आणि आपण एकत्रही राहू शकू.”

त्यांचे बोलणे चालू असतानाच अश्विनी चहा घेऊन आली, त्यामुळे विषयाला कलाटणी देत तिला चिडवत तो म्हणाला,

“काय सायली मग आम्हाला लाडू देणार तर या वर्षी?”

त्यावर सायली लटक्या रागाने म्हणाली,

“हे काय हो जिजू तुमची झाली का पुन्हा चिडवायला सुरुवात? मला अजून दोन तीन वर्षे तरी नाही, मला अजून पुढे शिकायचे आहे, मला एम. कॉम करायचे आहे.”

“पण सायली तुमच्या गावातल्या कॉलेजमध्ये तर ती सोय नाहिये ना, मग काय करणार?” प्रशांत म्हणाला.

“आमच्या गावात नसली म्हणून काय तुमच्या गावात तर आहे ना, पण हो जिजू तुमची काही हरकत नसेल तर मी इकडे राहून एम. कॉम. करेन असं म्हणते.” सायली म्हणाली.

“अगं वेडे त्यात आमची काय हरकत असणार आहे? तुला पुढे शिकायचे आहे ही खरोखरच आनंदाची गोष्ट आहे.” प्रशांतकडे बघत अश्विनी म्हणाली.

“अश्विनी तुझी नसेल पण माझी हरकत आहे.” प्रशांत म्हणाला.

भरजरी

“सायलीला निरोप पाठविलास ना काल?” अश्विनीने अंथरुणावर पडल्या पडल्या प्रशांतला विचारले. “एकदा सांगितलंय ना पाठविला म्हणून!” अंगात शर्ट घालताना प्रशांत वैतागाने म्हणाला. “तुम्हाला बायकोची मुळीच काळजी नाही.” एवढे बोलण्याने तिला धाप लागली. तिच्या निस्तेज चेहर्‍याकडे बघत तो...

भरजरी भाग : २

आज प्रशांत काही वेगळ्याच मूडमध्ये होता व आपणाहून चालून आलेली संधी आज तरी तो सोडणार नव्हता. एवढ्यात सायली त्याला म्हणाली, “भावजी सोडा ना, आजूबाजूचे लोक बघतील ना आणि मी पूर्ण भिजलेली आहे, माझ्यामुळे तुम्हीपण भिजाल आणि मग वर मलाच दोष द्याल.” त्यावर प्रशांतने आपली मिठी...

भरजरी भाग : ३

सायलीने घाई घाईत गाऊन जसा मिळेल त्या स्थितीत खाली कमरेभोवती गुंडाळाला पण त्यामुळे तिचे हापूस आंब्यासारखे टणक स्तन उघडे पडले होते आणि तिच्या घाबरण्यामुळे वरखाली होत होते. तिने आपले दोन्ही हात छातीवर आणले व आपली छाती आपल्या हातांनी झाकून घ्यायचा प्रयत्न करत त्याच्याकडे...

भरजरी भाग : ४

सायली इतका वेळ चालू असलेल्या संवादामुळे आता खरे तर रंगात यायला लागली होती. तिच्या अंगात एक वेगळीच शिरशिरी यायला लागली होती. तिच्या योनिमध्ये पण आता ओलसरपणा तिला जाणवायला लागला होता. त्याच्या थोड्याश्या खोडकर व चावट बोलण्याचा हा परिणाम तिला जाणवायला लागला होता....

भरजरी भाग : ५

प्रशांतच्या तोंडातून तिच्या स्तनांच्या आकाराबद्दल ऐकून तिच्या चेहर्‍यावर लाली चढली. तिने लाजून आपला चेहरा आपल्या हातांनी झाकून घेतला व मान खाली घालून बसली आणि मुसमुसून रडायला लागली. त्याला आधी वाटले की तिने लाजून चेहर्‍यावर हात घेतला आहे, म्हणून तो तिला म्हणाला, "आता...

भरजरी भाग : ६

सायली अजूनही त्याच्या खांद्यावर डोके ठेवून शांतपणे बसली होती, तिच्या मनात विचारांचे वादळ सुरू होते. आज सकाळी प्रशांत तिला भेटल्यापासून घडलेला सर्व प्रकार तिच्या डोळ्यांसमोरून सरकत होता. तिच्या आयुष्यातील त्या भयानक प्रसंगानंतर आज प्रथमच ती कुठल्या पुरूषाबरोबर अशी...

भरजरी भाग : ७

सायलीचे ओठ प्रशांतच्या ओठांवर त्याच्या चेहर्‍यावर चुंबनाची बरसात करत होते तर त्याचे हात तिच्या भरगच्च स्तनांवरून फिरत होते, त्यांना कुस्करत होते. इकडे सायली सुस्कारे सोडत होती, ते त्याच्या चुंबनाच्या लाटेत लुप्त होत होते. समोर टेबलवर तिला आईसक्रीम दिसत होते पण...

भरजरी भाग : ८

आता सायली तिच्या लाडक्या जिजूला एकेरीत संबोधू लागली होती, त्याला ती अरे-तुरे करू लागली होती. इकडे प्रशांतची अवस्थाही काही वेगळी नव्हती. त्यालाही तिच्यासाठी काय करू नी काय नको, असे झाले होते. एखाद्याच्या हाती सोन्याची खाण लागली तर त्याची जी अवस्था होईल, अगदी तशीच...

भरजरी भाग : ९

सायलीने आता आपली बॅग उघडली व त्यामधून आपला गाऊन व आपला टॉवेल काढून घेतला व ती बेडरूमच्या अटॅच्ड बाथरूमकडे जायला वळली. इतका वेळ प्रशांत शांत बसून होता व आता सायलीलाही राहून राहून त्याच्या या गोष्टीचे आश्चर्य वाटत होते. सायली बाथरूममध्ये गेली तिने आपल्या हातातील गाऊन व...

भरजरी भाग : १०

आज बऱ्याच दिवसानंतर त्यांच्या किचनला बाईचा हात लागत होता. इतके दिवस बिचाऱ्या प्रशांतलाच सगळी काम करायला लागत होती, म्हणजे सकाळी उठून दूध घेण्यापासून, घरात जेवण करण्यापासून ते अश्विनीचे औषध पाणी करणे, अभीला शाळेत नेऊन पोचवणे व परत आणणे आणि इतकं सगळे करून स्वत:चे ऑफिस...

भरजरी भाग : ११

सायली आज एखाद्या साउथ इंडियन पिक्चर मधल्या सुंदर हिरॉईन सारखी दिसत होती तिला बघताच प्रशांत एकदम घायाळ होऊ तिच्या मोहक शरीराकडे एकटक नजरेने नुसताच पहात होता. तिने त्याच्या नजरे समोरून चुटकी वाजवून त्याला सावध केले. "प्रशांत अरे असे काय आज पहिल्यांदा बघितल्या सारखे करत...

भरजरी भाग : १२

आता वेटर त्यांच्यासाठी वेलकम ड्रिंक्स आणि ब्रेकफास्ट घेऊन आला होता. त्याला त्या वेटरचा कंटाळा आला होता. त्याने ते ड्रिंक्स आणि ब्रेकफास्ट ठेवून घेतले व वेटरला टीप देऊन त्याला रवाना केले. वेटरला कटवताच त्याने बाहेरच्या दारावर ‘डु नॉट डिस्टर्ब’ ची पाटी लटकवली आणि दार...

भरजरी भाग : १३

सायली त्याचा जाडजूड लंड आपल्या हातात घेण्याचा प्रयत्न करू लागली. पण इतका जाडजूड लंड तिच्या नाजुक हातात पूर्ण मावतही नव्हता. त्यामुळे तिने सरळ आपले तोंड उघडले व त्याच्या सोन्याला आपल्या तोंडात रहायला जागा करून दिली. आता तिने आपल्या तोंडात आलेल्या पाहुण्याचा आपल्या...

भरजरी भाग : १४

सायली त्याच्या बाजूला सोफ्यावर अर्ध नग्न अवस्थेत बसून होती. त्याला कसे पेटवायचे या विचारात ती दंग होती. तिच्या योनिची आग तिला शांत बसू देत नव्हती. तिने जास्त वेळ विचार करण्यात न दवडता ती लगेच उठून उभी राहिली व आपल्या साडी फेडायला लागली. त्याला पुन्हा पुढच्या राउंडला...

भरजरी भाग : १५

आता तिच्या पावलांची चुंबन घेत तिच्या पायाच्या अंगठ्याला आपल्या तोंडात घेऊन चोखू लागला. सायलीला खरोखरच आता सगळे असह्य होत होते. तो तिचे पाय चुंबत वर वर सरकत तिच्या गोऱ्यापान मांड्यांना चाटू लागला. प्रणयाच्या आणि संभोगाच्या शास्त्रात प्रशांत निपुण होता. त्याला...

भरजरी भाग : १६

त्या दोघांना बाहेरपर्यंत निरोप देऊन आल्यावर सायली पुढच्या कामाला लागली. एखाद्या घराला आठ पंधरा दिवसात कुठल्याही बाईचा हात जर लागला नसेल तर घरात पसारा व्हायला वेळ लागत नाही. काहीशी अशीच अवस्था त्यांच्या घराची झाली होती. सगळे घर आवरता आवरता चार कधी वाजले हे सायलीला...

भरजरी भाग : १७

दुसर्‍या दिवशीच प्रशांतला ऑफिसच्या कामासाठी तीन चार दिवस मुंबईला जावे लागले. प्रशांतला सायलीला सोडून जायला जीवावर आले होते, पण कामही तितकेच महत्त्वाचे असल्याने तो जरा नाराजीनेच मुंबईला गेला. तीन चार दिवसाच्या त्याच्या टूरमध्ये काम लांबल्याने आणखी एक दिवसाची भर पडली...

भरजरी भाग : १८

पंधरा वीस मिनिटांनी प्रशांत व अभी परत आले. त्यानंतर सायलीने अभीला आपल्या जवळ घेऊन त्याला काहीतरी समजावले. पण या प्रसंगा नंतर सायली मात्र खूप घाबरली होती व त्यामुळे तिला जाम टेंशन आले होते. तिची अवस्था इकडे आड आणि तिकडे विहिर अशी झाली होती. तिला आपल्या लाडक्या जिजूला...

भरजरी भाग : १९

तो तिला आणखी काही न बोलता आपल्या रूममध्ये येऊन बेडवर आडवा झाला. त्याने एक नजर आपल्या बाजूला झोपलेल्या अश्विनीवर टकली. ती शांतपणे झोपली होती. पण त्याच्या मनात मात्र विचारांचे काहूर माजले होते की सायली आज अशी का वागली? तिकडे तो बाहेर पडताच सायलीने इतका वेळ धरून ठेवलेला...

भरजरी भाग : २०

"अहो साठे वाहिनी अश्विनीची आज डॉक्टरकडे अपॉईटमेंट म्हणून ती गेली आहे आणि अभीला शाळेतून आणायलापण तीच जाणार आहे डॉक्टरकडून परत येताना." सायलीने साठे वाहिनीला सांगितले. इतक्यात प्रशांतने विषयांतर करत सायलीला विचारले, "सायली तुला लागलं नाही ना फार?" "नाही फार नाही, पण."...

भरजरी भाग : २१

प्रशांत तिला फ्लॅशबॅकमध्ये घेऊ गेला होता आणि खरोखरच सायलीच्या नजरे समोरून ते सगळे प्रसंग एखाद्या चित्रपटातील फ्लॅशबॅकप्रमाणे उभे राहले होते. "जिजू तुझ्यावर असा प्रसंग आला असता म्हणजे तुला कळलं असतं माझी किती वाईट अवस्था झाली होती ते!" सायलीच्या चेहऱ्यावर थोडा लाजेचा...

भरजरी भाग : २२

काही वेळ त्यांच्या जिभा एकमेकांशी झुंजत होत्या. त्यांचे ओठ आलटून पालटून एकमेकांवर चुंबनाची बरसात करत होते. त्या दोघांनी एकमेकांना अगदी घट्ट मिठी मारली असल्यामुळे तिच्या छातीवरील गोरी गुबगुबीत कबुतरांची जोडी त्याच्या छातीत दाबली गेली होती व त्यावरील टपोरी बोंडे...

भरजरी भाग : २३

त्यांच्या प्रेमळ वार्तालापात, एकमेकांचे रूसवे फुगवे काढण्यात साधारण अर्धा पाऊण तास निघून गेला होता. त्याच्या लक्षात आले की आपल्याकडे फक्त तास दीड तासच वेळ शिल्लक आहे व या वेळेतच त्याला आपला कार्यभाग उरकायला लागणार होता. मगाशी पोटापर्यंत खाली सरकवलेला गाऊन त्याने...

भरजरी भाग : २४

प्रशांत बाहेर गेल्याने पाच सात मिनिटांचा पडलेला खंडही सायलीला आता सहन होत नव्हता. ती बेडवर डोळे मिटून पडली होती. आपल्या एका हाताने आपले आपले स्तन चोळत होती व दुसर्‍या हाताने आपली योनी चोळत होती. मध्येच आपली बोटं आपल्या योनित सारून मागे पुढे करत होती व तोंडाने सुस्कारे...

भरजरी भाग : २५

शेवटी प्रशांतने थकून आपली जीभ बाहेर काढली. पण आता त्याची तीन बोटं अजूनही तेच काम करत होती. सायलीची योनी अजूनही पाझरत होती. त्याचे ओघळ तिच्या चीरेवरून खाली ढुंगणावरून बेडशीट पर्यंत पोचले होते. आता तो वर उठला व तिचा एक हात आपल्या धरून आपला लंड तिच्या हातात दिला. तिच्या...

भरजरी भाग : २६

काही क्षण असेच निघून गेले होते. आता प्रशांत तिच्या अंगावरून बाजूला होऊन झोपला व तिला तसेच आपल्या अंगावर ओढून घेतले. त्याचा लंड अजूनही तसाच तिच्या पुच्चीत मलूल पडून राहला होता. सायली आता त्याच्या कमरेवर बसली होती. तिचे भरगच्च स्तन झाडाला लगडलेल्या आंब्यासारखे भासत...

भरजरी भाग : २७

आता सायलीच्या लक्षात आले होते त्याला कसला खाऊ म्हणायचा आहे, त्यावर लाजतच ती म्हणाली, "अच्छा तो खाऊ होय? मगाशी काय तो फक्त मा‍झ्या छकुलीशी खेळला आणि खाऊ तर त्याने सगळा त्या फुग्यात भरला ना!" "ठीक आहे मग त्याला प्रेमाने तुझ्या तोंडात घेऊन त्याला सांग तुला त्याचा खाऊ...

भरजरी भाग : २८

बाथरूममध्ये पोचल्यावर त्याने तिला खाली सोडले व लगेच शॉवर चालू केला. शॉवरच्या गरम पाणी अंगावर पडताच सायली आणि प्रशांतच्या शरीरातील थकवा, मरगळ, आळस दूर झाला व ते दोघेही पुन्हा एकदम फ्रेश आणि तरतरीत झाले. सायलीला आता आटपायची घाई झाली होती म्हणून तिने साबण हातात घेऊन...

भरजरी भाग : ३०

त्याचे बोलणे ऐकल्यावर सायलीच्या छातीत एकदम धस्स झाले, तिला काहीच कळेनासे झाले की प्रशांत असे का म्हणाला. "आता काय झाल जिजू, माझी इकडे अडचण होते की त्रास होतो?" सायली घाबरून म्हणाली. "मग काय, सारखी सकाळ संध्याकाळ खारी बिस्कीटं खात असते आणि मला सारखी आणायला लावते."...

भरजरी भाग : ३१

सायली बोलताना रडवेली झाली होती. तिच्या बोलण्यात तथ्य होते. प्रशांत तिच्या बरोबर त्यांना समजावायला जाणार होता आणि त्याला तशी खात्री होती की आपण त्यांना समजावण्यात यशस्वी होऊ पण तरी सुद्धा तिच्या बोलण्यातली भेदकता त्याच्या लक्षात येऊ लागली होती. कदाचित हो? कदाचित नाही?...

भरजरी भाग : ३२

सायलीचे एक भरभरून चुंबन घेऊन प्रशांत आपल्या बेडरूममध्ये आला. अश्विनी व अभी शांतपणे झोपले होते. तो चुपचाप येऊन अश्विनीच्या बाजूला झोपला. बराच वेळ तो सायलीचा विचार करत बसला होता, सायली अजूनही अल्लड होती, तिला जपणे फार आवश्यक होते, विचार करता करता त्याचा डोळा कधी लागला...

भरजरी भाग : ३३

काही वेळाने ते पुन्हा त्याच हॉटेलला येऊन थांबले. या हॉटेलशी त्याच्या खास भावना जोडल्या गेल्या होत्या. याच हॉटेलमध्ये त्यांच्या प्रेमाची पहिली गाठ बांधली गेली होती. आजपण त्याने तिला आईसक्रीम खाऊ घातले पण जास्त वेळ न थांबता ते पुढच्या प्रवासाला लागले. साधारण बारा साडे...

error: नका ना दाजी असं छळू!!