भरजरी भाग : २०

“अहो साठे वाहिनी अश्विनीची आज डॉक्टरकडे अपॉईटमेंट म्हणून ती गेली आहे आणि अभीला शाळेतून आणायलापण तीच जाणार आहे डॉक्टरकडून परत येताना.” सायलीने साठे वाहिनीला सांगितले.

इतक्यात प्रशांतने विषयांतर करत सायलीला विचारले, “सायली तुला लागलं नाही ना फार?”

“नाही फार नाही, पण.” चतुर सायलीच्या लगेच लक्षात आले की प्रशांत साठे वहिनीला फसवण्यासाठी हे लागल्याचे सोंग करतोय आणि तीपण पाय दुखायचे नाटक करत करू लागली.

“काय झालं गं सायली?” सायलीचे वाक्य मध्येच तोडत अधीरतेने साठे वहिनी म्हणाली.

“काही नाही हो बाथरूममध्ये पाय घसरून पडली, मला इकडे हॉलमध्ये आवाज आला म्हणून मी धावत बघायला गेलो तर ही बाथरूममध्ये खाली पडलेली मला दिसली. मी तिला हात देऊन उठवायचा प्रयत्न केला पण तिचा पाय खूप दुखायला लागला म्हणून शेवटी उचलून घ्यायला लागली.” प्रशांत आता साठे वहिनीला थापा मारायच्या रंगात आला होता.

“सायली फार लागलं तर नाही ना? डॉक्टरला बोलवायचं का?” साठे वाहिनीनी पुढे होऊन सायलीला सोफ्यावर बसवत विचारले.

“मी ठीक आहे आता, पाय दुखतोय थोडासा पण डॉक्टरला बोलवायची तशी काही गरज नाहिये.”

“असं काय करतेस सायली, डॉक्टरला एकदा बघून घेऊन देत ना.” साठे वाहिनी म्हणाल्या.

सायली उठून उभी राहिली व दोन चार पावले चालून साठे वाहिनीना म्हणाली, “बघा मी नीट चालू शकते ना, मग डॉक्टरला बोलवायची काय गरज आहे?”

“मग थोडसं तेल लावून देऊ का?”

साठे वाहिनी आता मागेच लागली होती. तिची नक्की खात्री पटली होती की सायली काही पडली वगैरे नाहिये तर सायली आणि प्रशांतमध्ये काहीतरी शिजतेय.

“अहो साठे वाहिनी तुम्हाला निलेशला आणायला जायचंय ना? नाही तर उगाच उशीर होईल. मी बघतो सायलीकडे, वाटले तर मी घेऊन जाईन तिला डॉक्टरकडे.”

“अरे हो मलापण जायला हवं, नाही तर लेट होईल मला.” असे म्हणून ती पटकन बाहेर पडली.

ती गेल्यावर त्यांनी सुटकेचा निश्वास सोडला. सायलीने तिच्या मागोमाग जाऊन पटकन दरवाजा लावून घेतला व तशीच माघारी फिरून प्रशांतला मिठी मारली.

साठे वाहिनी गेल्यावर त्यांनी सुटकेचा निश्वास सोडला होता खरा, पण ती केवळ तात्पुरती सुटका होती आणि एव्हाना या गोष्टीची सायलीला व प्रशांतला पुरेपुर कल्पना आलेली होती.

या प्रसंगानंतर सायली आज पुन्हा एकदा मनातून खूप घाबरली होती पण आज तिने स्वत:ला त्याच्या ताब्यात सुपूर्द करायचे ठरवले होते आणि तिचा प्रशांतवर गाढ विश्वास होता, उद्या काही कमी जास्त झाले तरी त्यातूनही तो निश्चित मार्ग काढेल, याची तिला मनोमन खात्री होती.

तो घेईल त्या निर्णयाला सामोरे जायचे, असा निश्चय तिने आपल्या मनाशी केला होता. त्यामुळे आज ती त्याच्या मिठीत शिरून, शांतपणे उभी राहून, त्याच्या पुढील प्रतिसादाची वाट बघत होती.

सायलीला एका गोष्टीचे राहून राहून आश्चर्य वाटत होते, ते म्हणजे की जेव्हा जेव्हा ती आणि प्रशांत एकत्र भेटत होते किंवा त्यांना जरासा एकांत मिळतोय असे वाटत असतानाच नेमके दर वेळेला कोणी तरी आड येत होते. किमान आज तरी या गोष्टीची पुनरावृत्ती होऊ नये, यासाठी ती मनोमन देवाजवळ प्रार्थना करत होती.

आता प्रशांतला खरी काळजी वेगळीच होती, ती म्हणजे साठे वाहिनीची मनधरणी करण्याची. मागच्या वेळेलाही साठे वाहिनीने शाळेच्या बाहेर प्रशांत आणि सायलीचे बोलणे ऐकले होते. त्या वेळीच तिला त्यांची जवळीक खटकली होती. त्यावरून तिला त्या दोघांच्या मध्ये काहीतरी संबंध असावेत, असा दाट संशय आला होता.

त्या दिवशीपासून तिची त्यांच्याकडे बघायची नजर आता बदलली होती आणि त्यांच्या घरात तिचे येणे जाणे जरा जास्तच वाढले होते आणि तेही तो घरात असताना. तशी अश्विनीची आणि तिची खास मैत्री होती व अश्विनी आजारी असतानाही ती तशी येऊन जाऊन होती. पण आता तिची नजर सतत या दोघांचा मागोवा घेत होती.

तिची संशयी नजर प्रशांतने ओळखली होती. पण आज तिने त्यांना रंगे हात पकडले होते. आता तिच्या संशयाला पुष्टी मिळाली होती आणि आता मात्र तिची अगदी खात्रीच पटली होती प्रशांत आणि सायली यांच्यात काहीतरी संबंध नक्की आहेत.

तसे प्रशांतने सायली पडल्याचे खोटे कारण पुढे करून त्याने वेळ मारून नेली होती. पण ते तिचे समाधान करायला पुरेसे नव्हते त्यामुळे तूर्तास तरी त्याने स्वर्गातल्या अप्सरेसारख्या सुंदर सायलीवर आपले लक्ष केंद्रीत करायचे ठरवले.

आत्ता सायली त्याच्या मिठीत होती पण अश्विनी परत येण्याची वेळ क्षणा क्षणाला कमी होत चालली होती. तसे तिला जाऊन जेमतेम अर्धा तासच झाला होता. पण आज त्यांच्यासाठी एक एक मिनिटही किंमती होते.

आपले संपूर्ण शरीर त्याच्या स्वाधीन करून अधीर सायली शांतपणे त्याच्या पुढच्या कृतीची वाट बघत होती. आता त्याने त्याच्या मनात घोळत असलेला साठे वाहिनीचा विचार बाजूला ठेवून त्याच्या मिठीत सामावलेल्या सायलीला मगाच सारखे आपल्या हातावर उचलले.

तो तिला घेऊन तिच्या बेडरूममध्ये जाऊ लागला. त्याने तिला उचलून घेऊन तो सायलीच्या गालाची चुंबने घेऊ लागला पण इतक्यात त्याचे लक्ष सायलीच्या पाणावलेल्या डोळ्यांकडे गेले. तिच्या डोळ्यांत अश्रू जमा झाले होते. तिच्या डोळ्यांच्या ओल्या कडा तिच्या मनातील चलबिचल आणि भीती व्यक्त करत होत्या.

तिला अशा अवस्थेत बघून त्याला राहवले नाही, त्याने सायलीच्या पाणावलेल्या डोळ्यांवर आपले ओठ टेकवेले व तिच्या डोळ्यातून ओघळणारा अश्रुचा थेंब टिपून घेतला.

“सायली अगं काय झाले आता, तुझे डोळे का असे पाणावलेले आहेत?”

सायलीने आपल्या हातांचा विळख्या त्याच्या गळ्याला घातला होता व त्याच्या खांद्यावर आपली मान ठेवून हुंदके देऊ लागली. प्रशांतने त्या अवथेतच तिला घेऊन तिच्या बेडरूममध्ये शिरला व तिकडे पोहोचताच त्याने सायलीला अलगद तिच्या बेडवर ठेवले.

सायलीचे हात अजूनही त्याच्या मानेभोवती गुंफलेले असल्याने त्यालाही तिच्या शेजारी अंग टिकवायला लागले.

“सायली मला सांगणार नाहीस का काय झालं ते?” त्याने पुन्हा विचारले.

“जिजू आता काय होईल रे? ही बया ताईला काही सांगणार तर नाही ना?” सायली अजूनही तिचाच विचार करत होती.

“अगं सायली मी असताना तू कशाला काळजी करतेस? ती नाही सांगणार आणि जर सांगितलंच तर बघू काय करायचं ते? तुझ्या ताईला मी सांगेन काय सांगायचं ते. आत्तापासून कशाला त्याची काळजी करतेस?”

प्रशांत तिला समजावत म्हणाला पण आता त्याला खरी काळजी सायलीचीच वाटत होती. काल संध्याकाळी घडलेल्या अभीच्या प्रसंगापेक्षा सुद्धा गंभीर प्रसंग आज घडला होता आणि कालच्या प्रसंगानंतर त्याच्याशी तुटकपणे वागणारी सायली आता त्याला काय प्रतिसाद देईल याचा.

तिच्या मनात काय चालले आहे याचा अंदाज त्याला येत नव्हता आणि आजही ती कालच्याच सारखी वागली तर आज मिळालेली ही सुवर्ण संधीही त्याला गमवावी लागणार होती. पण त्याच्या मनातली भीती सायलीनेच फोल ठरवली.

“जिजू खरंच माझे नशीब खूप चांगला आहे की मला तुझ्यासारखा असीम प्रेम आणि इतकी काळजी करणारा जोडीदार मिळाला. तू माझ्याबरोबर असताना आता मला कोणाचीही भीती नाही, अगदी ताईचीही नाही.” सायली त्याच्या कपाळाचे चुंबन घेत म्हणाली.

तिच्या या वाक्याने प्रशांत थोडा रिलॅक्स झाला व तिला आता आपल्या मिठीत ओढून तिच्यावर चुंबनाची बरसात करू लागला. त्याने पुन्हा आपल्या ओठांना कामाला लावले व त्यांच्या ओठांची चुंबनांची आवर्तने घडायली लागली.

प्रशांतला खरोखरच सायली आज इतक्या सहजपणे आपल्या स्वाधीन होईल याची कल्पना नव्हती. त्याला असेच वाटत होते की कालच्या सारख्या आजही त्याला तिच्या मिनतवाऱ्या कराव्या लागतील, मग ही कालच्या सारखे नखरे करेल आणि तिची समजूत घालवण्यातच सगळा वेळ निघून जाईल.

पण आजचे तिचे वागणे त्याला अनपेक्षित असेच होते. कदाचित तिच्या शरीरात त्याने लावलेली आग आता तिलाही जाळू लागली होती. सायलीपण अगदी तन्मयतेने त्याची चुंबने घेत होती. दोघांची शरीरे एकमेकांना अगदी घट्ट बिलगली होती, एकमेकांना आणखिन आपल्या मिठीत ओढून घेत, एकमेकांमध्ये सामावून जाण्याचा प्रयत्न करत होते.

गेल्या काही दिवसांपासून शरीर सुखापासून वंचित असलेला प्रशांत आणि सायलीची धगधगती व उफाड्याची जवानी आज एकमेकांना भिडत होते. सायली या खेळात तशी नवीन होती तर प्रशांत मात्र मुरलेला खेळाडू होता. पण सायली या सुखासाठी आसुसलेली होती आणि प्रशांत तिच्यात चांगलाच गुंतला होता.

त्या दोघांची जुगलबंदी आज प्रथमच रंगत चालली होती. आज सायलीला त्यांच्याकडे येऊन जवळपास पंधरा दिवस झाले होते आणि सायलीला घेऊन येतानाच प्रशांतने तिला वश केली होती. पण गेल्या पंधरा दिवसात त्यांना असा मौका, असा एकांत, कधीच मिळाला नव्हता.

आता दोघांच्या तोंडातून एकही शब्द आता फुटत नव्हता पण त्यांची शरीरे एकमेकांच्या भावना जाणून घेत त्याप्रमाणे त्यांना साथ करत होती. प्रशांतने आपले हात तिच्या स्तनांवर आणून गाऊनवरूनच तिची कबुतरे दाबू लागला. सायली डोळे मिटून त्याच्या प्रत्येक कृतीला साथ देत होती.

हळूहळू त्याच्या हातांची व्याप्ती तिच्या सर्वांगावर पोहचू लागली होती. चुंबने आणि त्याबरोबरची प्रणय क्रीडेचा हा खेळ काही वेळ सुरू होता. सायलीलाही आता जाणवत होते की आता फार उशीर करण्यात अर्थ नाही. पण ती अधीरतेने त्याच्या पुढच्या हालचालींची वाट बघत होती.

तसे बघायला गेले तर प्रशांत आणि सायलीचे आज प्रथमच मिलन होणार होते. त्यासाठी प्रशांतनेच पुढाकार घेणे, हेच योग्य ठरणार होते. पण प्रशांतच्या मनात काही वेगळ्याच कल्पना होत्या. त्याच्या मनात सायलीनेच सुरुवात करावी अशी इच्छा होती आणि सायलीने या पूर्वीही त्याला अनपेक्षित असा बोल्डनेस दाखवला होता.

“सायली माय डार्लिंग, आज मला तुला डोळे भरून बघायचं आहे. म्हणजे मी तुमच्या घरी आलो होतो आणि त्यावेळेला मी तुला कपडे बदलताना जसं पाहिलं होतं, अगदी तसं.”

“मग बघ ना, मी तर तुझीच आहे. मी कुठे नाही म्हणते. मला अजून आठवतं, तू मला म्हणाला होतास की त्यावेळेला तू मला बराच वेळ पडद्याकडून चोरून बघत होतास. पण नंतर तू अचानक खोलीत शिरलास, त्यावेळेला काय घाबरले होते मी!” असे म्हणत सायलीने आपली त्याला सहमती दर्शवली.

“पण त्यावेळची गोष्टच वेगळी होती. तेव्हा तुला माहितीच नव्हते की मी तुला चोरून बघतोय ते. आणि त्यामुळे तू अगदी त्या नैसर्गिक अवस्थेत अगदी निरागसपणे वावरत होतीस. त्यावेळी तुझ्या ब्रेसीयरचा हुक काढताना तुझी चाललेली धडपड अजूनही माझ्या डोळ्यांसमोर तशीच उभी राहते. आणि मी तुझ्या खोलीत शिरल्यानंतर तू मा‍झ्यापासून स्वत:ला लपवण्यासाठी केलेली केविलवाणी धडपड मी आयुष्यात विसरू शकणार नाही. सायली मी मा‍झ्या आयुष्यात बघितलेला सर्वात रमणीय नजारा होता तो. तुझ्या चेहर्‍यावर भीती आणि लाजेचा अनोखा संगम झाला होता. त्यापेक्षा रमणीय काहीही असूच शकत नाही.”

भरजरी

“सायलीला निरोप पाठविलास ना काल?” अश्विनीने अंथरुणावर पडल्या पडल्या प्रशांतला विचारले. “एकदा सांगितलंय ना पाठविला म्हणून!” अंगात शर्ट घालताना प्रशांत वैतागाने म्हणाला. “तुम्हाला बायकोची मुळीच काळजी नाही.” एवढे बोलण्याने तिला धाप लागली. तिच्या निस्तेज चेहर्‍याकडे बघत तो...

भरजरी भाग : २

आज प्रशांत काही वेगळ्याच मूडमध्ये होता व आपणाहून चालून आलेली संधी आज तरी तो सोडणार नव्हता. एवढ्यात सायली त्याला म्हणाली, “भावजी सोडा ना, आजूबाजूचे लोक बघतील ना आणि मी पूर्ण भिजलेली आहे, माझ्यामुळे तुम्हीपण भिजाल आणि मग वर मलाच दोष द्याल.” त्यावर प्रशांतने आपली मिठी...

भरजरी भाग : ३

सायलीने घाई घाईत गाऊन जसा मिळेल त्या स्थितीत खाली कमरेभोवती गुंडाळाला पण त्यामुळे तिचे हापूस आंब्यासारखे टणक स्तन उघडे पडले होते आणि तिच्या घाबरण्यामुळे वरखाली होत होते. तिने आपले दोन्ही हात छातीवर आणले व आपली छाती आपल्या हातांनी झाकून घ्यायचा प्रयत्न करत त्याच्याकडे...

भरजरी भाग : ४

सायली इतका वेळ चालू असलेल्या संवादामुळे आता खरे तर रंगात यायला लागली होती. तिच्या अंगात एक वेगळीच शिरशिरी यायला लागली होती. तिच्या योनिमध्ये पण आता ओलसरपणा तिला जाणवायला लागला होता. त्याच्या थोड्याश्या खोडकर व चावट बोलण्याचा हा परिणाम तिला जाणवायला लागला होता....

भरजरी भाग : ५

प्रशांतच्या तोंडातून तिच्या स्तनांच्या आकाराबद्दल ऐकून तिच्या चेहर्‍यावर लाली चढली. तिने लाजून आपला चेहरा आपल्या हातांनी झाकून घेतला व मान खाली घालून बसली आणि मुसमुसून रडायला लागली. त्याला आधी वाटले की तिने लाजून चेहर्‍यावर हात घेतला आहे, म्हणून तो तिला म्हणाला, "आता...

भरजरी भाग : ६

सायली अजूनही त्याच्या खांद्यावर डोके ठेवून शांतपणे बसली होती, तिच्या मनात विचारांचे वादळ सुरू होते. आज सकाळी प्रशांत तिला भेटल्यापासून घडलेला सर्व प्रकार तिच्या डोळ्यांसमोरून सरकत होता. तिच्या आयुष्यातील त्या भयानक प्रसंगानंतर आज प्रथमच ती कुठल्या पुरूषाबरोबर अशी...

भरजरी भाग : ७

सायलीचे ओठ प्रशांतच्या ओठांवर त्याच्या चेहर्‍यावर चुंबनाची बरसात करत होते तर त्याचे हात तिच्या भरगच्च स्तनांवरून फिरत होते, त्यांना कुस्करत होते. इकडे सायली सुस्कारे सोडत होती, ते त्याच्या चुंबनाच्या लाटेत लुप्त होत होते. समोर टेबलवर तिला आईसक्रीम दिसत होते पण...

भरजरी भाग : ८

आता सायली तिच्या लाडक्या जिजूला एकेरीत संबोधू लागली होती, त्याला ती अरे-तुरे करू लागली होती. इकडे प्रशांतची अवस्थाही काही वेगळी नव्हती. त्यालाही तिच्यासाठी काय करू नी काय नको, असे झाले होते. एखाद्याच्या हाती सोन्याची खाण लागली तर त्याची जी अवस्था होईल, अगदी तशीच...

भरजरी भाग : ९

सायलीने आता आपली बॅग उघडली व त्यामधून आपला गाऊन व आपला टॉवेल काढून घेतला व ती बेडरूमच्या अटॅच्ड बाथरूमकडे जायला वळली. इतका वेळ प्रशांत शांत बसून होता व आता सायलीलाही राहून राहून त्याच्या या गोष्टीचे आश्चर्य वाटत होते. सायली बाथरूममध्ये गेली तिने आपल्या हातातील गाऊन व...

भरजरी भाग : १०

आज बऱ्याच दिवसानंतर त्यांच्या किचनला बाईचा हात लागत होता. इतके दिवस बिचाऱ्या प्रशांतलाच सगळी काम करायला लागत होती, म्हणजे सकाळी उठून दूध घेण्यापासून, घरात जेवण करण्यापासून ते अश्विनीचे औषध पाणी करणे, अभीला शाळेत नेऊन पोचवणे व परत आणणे आणि इतकं सगळे करून स्वत:चे ऑफिस...

भरजरी भाग : ११

सायली आज एखाद्या साउथ इंडियन पिक्चर मधल्या सुंदर हिरॉईन सारखी दिसत होती तिला बघताच प्रशांत एकदम घायाळ होऊ तिच्या मोहक शरीराकडे एकटक नजरेने नुसताच पहात होता. तिने त्याच्या नजरे समोरून चुटकी वाजवून त्याला सावध केले. "प्रशांत अरे असे काय आज पहिल्यांदा बघितल्या सारखे करत...

भरजरी भाग : १२

आता वेटर त्यांच्यासाठी वेलकम ड्रिंक्स आणि ब्रेकफास्ट घेऊन आला होता. त्याला त्या वेटरचा कंटाळा आला होता. त्याने ते ड्रिंक्स आणि ब्रेकफास्ट ठेवून घेतले व वेटरला टीप देऊन त्याला रवाना केले. वेटरला कटवताच त्याने बाहेरच्या दारावर ‘डु नॉट डिस्टर्ब’ ची पाटी लटकवली आणि दार...

भरजरी भाग : १३

सायली त्याचा जाडजूड लंड आपल्या हातात घेण्याचा प्रयत्न करू लागली. पण इतका जाडजूड लंड तिच्या नाजुक हातात पूर्ण मावतही नव्हता. त्यामुळे तिने सरळ आपले तोंड उघडले व त्याच्या सोन्याला आपल्या तोंडात रहायला जागा करून दिली. आता तिने आपल्या तोंडात आलेल्या पाहुण्याचा आपल्या...

भरजरी भाग : १४

सायली त्याच्या बाजूला सोफ्यावर अर्ध नग्न अवस्थेत बसून होती. त्याला कसे पेटवायचे या विचारात ती दंग होती. तिच्या योनिची आग तिला शांत बसू देत नव्हती. तिने जास्त वेळ विचार करण्यात न दवडता ती लगेच उठून उभी राहिली व आपल्या साडी फेडायला लागली. त्याला पुन्हा पुढच्या राउंडला...

भरजरी भाग : १५

आता तिच्या पावलांची चुंबन घेत तिच्या पायाच्या अंगठ्याला आपल्या तोंडात घेऊन चोखू लागला. सायलीला खरोखरच आता सगळे असह्य होत होते. तो तिचे पाय चुंबत वर वर सरकत तिच्या गोऱ्यापान मांड्यांना चाटू लागला. प्रणयाच्या आणि संभोगाच्या शास्त्रात प्रशांत निपुण होता. त्याला...

भरजरी भाग : १६

त्या दोघांना बाहेरपर्यंत निरोप देऊन आल्यावर सायली पुढच्या कामाला लागली. एखाद्या घराला आठ पंधरा दिवसात कुठल्याही बाईचा हात जर लागला नसेल तर घरात पसारा व्हायला वेळ लागत नाही. काहीशी अशीच अवस्था त्यांच्या घराची झाली होती. सगळे घर आवरता आवरता चार कधी वाजले हे सायलीला...

भरजरी भाग : १७

दुसर्‍या दिवशीच प्रशांतला ऑफिसच्या कामासाठी तीन चार दिवस मुंबईला जावे लागले. प्रशांतला सायलीला सोडून जायला जीवावर आले होते, पण कामही तितकेच महत्त्वाचे असल्याने तो जरा नाराजीनेच मुंबईला गेला. तीन चार दिवसाच्या त्याच्या टूरमध्ये काम लांबल्याने आणखी एक दिवसाची भर पडली...

भरजरी भाग : १८

पंधरा वीस मिनिटांनी प्रशांत व अभी परत आले. त्यानंतर सायलीने अभीला आपल्या जवळ घेऊन त्याला काहीतरी समजावले. पण या प्रसंगा नंतर सायली मात्र खूप घाबरली होती व त्यामुळे तिला जाम टेंशन आले होते. तिची अवस्था इकडे आड आणि तिकडे विहिर अशी झाली होती. तिला आपल्या लाडक्या जिजूला...

भरजरी भाग : १९

तो तिला आणखी काही न बोलता आपल्या रूममध्ये येऊन बेडवर आडवा झाला. त्याने एक नजर आपल्या बाजूला झोपलेल्या अश्विनीवर टकली. ती शांतपणे झोपली होती. पण त्याच्या मनात मात्र विचारांचे काहूर माजले होते की सायली आज अशी का वागली? तिकडे तो बाहेर पडताच सायलीने इतका वेळ धरून ठेवलेला...

भरजरी भाग : २१

प्रशांत तिला फ्लॅशबॅकमध्ये घेऊ गेला होता आणि खरोखरच सायलीच्या नजरे समोरून ते सगळे प्रसंग एखाद्या चित्रपटातील फ्लॅशबॅकप्रमाणे उभे राहले होते. "जिजू तुझ्यावर असा प्रसंग आला असता म्हणजे तुला कळलं असतं माझी किती वाईट अवस्था झाली होती ते!" सायलीच्या चेहऱ्यावर थोडा लाजेचा...

भरजरी भाग : २२

काही वेळ त्यांच्या जिभा एकमेकांशी झुंजत होत्या. त्यांचे ओठ आलटून पालटून एकमेकांवर चुंबनाची बरसात करत होते. त्या दोघांनी एकमेकांना अगदी घट्ट मिठी मारली असल्यामुळे तिच्या छातीवरील गोरी गुबगुबीत कबुतरांची जोडी त्याच्या छातीत दाबली गेली होती व त्यावरील टपोरी बोंडे...

भरजरी भाग : २३

त्यांच्या प्रेमळ वार्तालापात, एकमेकांचे रूसवे फुगवे काढण्यात साधारण अर्धा पाऊण तास निघून गेला होता. त्याच्या लक्षात आले की आपल्याकडे फक्त तास दीड तासच वेळ शिल्लक आहे व या वेळेतच त्याला आपला कार्यभाग उरकायला लागणार होता. मगाशी पोटापर्यंत खाली सरकवलेला गाऊन त्याने...

भरजरी भाग : २४

प्रशांत बाहेर गेल्याने पाच सात मिनिटांचा पडलेला खंडही सायलीला आता सहन होत नव्हता. ती बेडवर डोळे मिटून पडली होती. आपल्या एका हाताने आपले आपले स्तन चोळत होती व दुसर्‍या हाताने आपली योनी चोळत होती. मध्येच आपली बोटं आपल्या योनित सारून मागे पुढे करत होती व तोंडाने सुस्कारे...

भरजरी भाग : २५

शेवटी प्रशांतने थकून आपली जीभ बाहेर काढली. पण आता त्याची तीन बोटं अजूनही तेच काम करत होती. सायलीची योनी अजूनही पाझरत होती. त्याचे ओघळ तिच्या चीरेवरून खाली ढुंगणावरून बेडशीट पर्यंत पोचले होते. आता तो वर उठला व तिचा एक हात आपल्या धरून आपला लंड तिच्या हातात दिला. तिच्या...

भरजरी भाग : २६

काही क्षण असेच निघून गेले होते. आता प्रशांत तिच्या अंगावरून बाजूला होऊन झोपला व तिला तसेच आपल्या अंगावर ओढून घेतले. त्याचा लंड अजूनही तसाच तिच्या पुच्चीत मलूल पडून राहला होता. सायली आता त्याच्या कमरेवर बसली होती. तिचे भरगच्च स्तन झाडाला लगडलेल्या आंब्यासारखे भासत...

भरजरी भाग : २७

आता सायलीच्या लक्षात आले होते त्याला कसला खाऊ म्हणायचा आहे, त्यावर लाजतच ती म्हणाली, "अच्छा तो खाऊ होय? मगाशी काय तो फक्त मा‍झ्या छकुलीशी खेळला आणि खाऊ तर त्याने सगळा त्या फुग्यात भरला ना!" "ठीक आहे मग त्याला प्रेमाने तुझ्या तोंडात घेऊन त्याला सांग तुला त्याचा खाऊ...

भरजरी भाग : २८

बाथरूममध्ये पोचल्यावर त्याने तिला खाली सोडले व लगेच शॉवर चालू केला. शॉवरच्या गरम पाणी अंगावर पडताच सायली आणि प्रशांतच्या शरीरातील थकवा, मरगळ, आळस दूर झाला व ते दोघेही पुन्हा एकदम फ्रेश आणि तरतरीत झाले. सायलीला आता आटपायची घाई झाली होती म्हणून तिने साबण हातात घेऊन...

भरजरी भाग : २९

बाथरूममधला शॉवर अजूनही त्यांच्या अंगावर संतत धार ओतत होता, जणू तोही त्यांच्यातील प्रेम बघून तृप्त झाला होता. त्यांचा प्रणय पुन्हा रंगात चालला होता. सायली आता स्वत: पुढाकार घेत होती. ती आपल्या ओठांनी त्याच्या अंगावर चुंबनांची बरसात करायला लागली. प्रशांतने लगेचच तिला...

भरजरी भाग : ३०

त्याचे बोलणे ऐकल्यावर सायलीच्या छातीत एकदम धस्स झाले, तिला काहीच कळेनासे झाले की प्रशांत असे का म्हणाला. "आता काय झाल जिजू, माझी इकडे अडचण होते की त्रास होतो?" सायली घाबरून म्हणाली. "मग काय, सारखी सकाळ संध्याकाळ खारी बिस्कीटं खात असते आणि मला सारखी आणायला लावते."...

भरजरी भाग : ३१

सायली बोलताना रडवेली झाली होती. तिच्या बोलण्यात तथ्य होते. प्रशांत तिच्या बरोबर त्यांना समजावायला जाणार होता आणि त्याला तशी खात्री होती की आपण त्यांना समजावण्यात यशस्वी होऊ पण तरी सुद्धा तिच्या बोलण्यातली भेदकता त्याच्या लक्षात येऊ लागली होती. कदाचित हो? कदाचित नाही?...

भरजरी भाग : ३२

सायलीचे एक भरभरून चुंबन घेऊन प्रशांत आपल्या बेडरूममध्ये आला. अश्विनी व अभी शांतपणे झोपले होते. तो चुपचाप येऊन अश्विनीच्या बाजूला झोपला. बराच वेळ तो सायलीचा विचार करत बसला होता, सायली अजूनही अल्लड होती, तिला जपणे फार आवश्यक होते, विचार करता करता त्याचा डोळा कधी लागला...

भरजरी भाग : ३३

काही वेळाने ते पुन्हा त्याच हॉटेलला येऊन थांबले. या हॉटेलशी त्याच्या खास भावना जोडल्या गेल्या होत्या. याच हॉटेलमध्ये त्यांच्या प्रेमाची पहिली गाठ बांधली गेली होती. आजपण त्याने तिला आईसक्रीम खाऊ घातले पण जास्त वेळ न थांबता ते पुढच्या प्रवासाला लागले. साधारण बारा साडे...

error: नका ना दाजी असं छळू!!