भरजरी भाग : २४

प्रशांत बाहेर गेल्याने पाच सात मिनिटांचा पडलेला खंडही सायलीला आता सहन होत नव्हता. ती बेडवर डोळे मिटून पडली होती. आपल्या एका हाताने आपले आपले स्तन चोळत होती व दुसर्‍या हाताने आपली योनी चोळत होती. मध्येच आपली बोटं आपल्या योनित सारून मागे पुढे करत होती व तोंडाने सुस्कारे सोडत होती.

ते दृश्य पाहून तोही चेकाळला व तो क्षणाचाही विलंब न लावता धाडकन बेडवर कोसळला. आपल्या बरोबर आणलेल्या वस्तू त्याने बेडवर तिच्या बाजूला ठेवल्या व लगेचच आपली पॅन्ट काढून भिरकावली.

बेडवर तो आल्याची चाहुल लागताच सायलीने आपल्या हातांची हालचाल थांबवली व ती चिडून त्याला म्हणाली,

“हे काय रे जिजू किती वेळ लावलास? मध्येच ताई आली तर पुन्हा पंचाईत व्हायची? आपल्याला काही करतापण येणार नाही?”

त्यावर तो तिला चिडवण्यासाठी म्हणाला,

“तुझी ताई यायला अजून किमान एक तासभर तरी आहे, पण आता काय करायचं बाकी आहे?”

तशी ती लाजत त्याला म्हणाली,

“असं काय करतोस रे, मा‍झ्या अंगाची नुसती आग होतेय, ती कोण विझवणार आणि तुझ्या सोन्याला माझ्या छकुली बरोबर खेळायचं नाहिये का?”

त्यावर तो काहीच बोलला नाही. त्याच्या अशा प्रतिसादाने सायलीलाही कळून चुकले की आपली थट्टा करतोय, म्हणून आपणही त्याची फिरकी ताणावी असा विचार तिच्या मनात डोकावताच सायली बेडवरून उठण्याचा प्रयत्न करू लागली.

तिला हे माहीत होते की प्रशांत इतक्या दिवसांपासून उपाशी आहे. त्यामुळे तो आपल्याला असेच सोडणार नाही. आता त्याची थट्टा करत ती त्याला म्हणाली,

“ठीक आहे! आता काही करायचं बाकी नाहिये तर मग माझा इतका वेळ कशाला फुकट घालवलास? तसं होतं तर आधीच सांगायचं होतं. माझी सगळी काम आटपली असती. जाऊ दे, मी ना उठतेच आता आणि माझी राहिलेली सगळी कामं आटपून घेते ताई यायच्या अगोदर.”

“अगं अगं असे काय करतेस? आता उठतेस कशाला? मी तर तुझी गंमत करत होतो. अगं तुझ्या छकुलीला खेळताना लागू नये, दुखू नये म्हणून मी हे क्रिम आणायला गेलो होतो.”

“मग तुला काय वाटलं मी खरंच उठत होते असं?” सायली म्हणाली, “अरे जिजू मी पण तुझी गंमतच करत होते रे.”

आपले वाक्य पूर्ण करतानाच त्याने बेडवर ठेवलेली क्रिमची बाटली आपल्या हातात घेऊन कुतुहलाने निरखून बघू लागली.

“जिजू हे क्रिम कसलं आहे? त्याने काय होतं?”

“हे क्रिम मा‍झ्या सोन्यावर लावलं की माझा सोन्या खेळताना तुझ्या छकुलीला त्रास देणार नाही. अगदी शहाण्यासारखा वागेल आणि तुझी छकुलीपण अजून नवीन आहे ना या खेळात, तिलाही खेळताना खूप मजा येईल.”

आता तो तिच्या पायाशी बसला. तिला मागे बेडवर ढकलून, तिच्या अंगावर चढून, हळूहळू तिच्या तळपायाची तिच्या बोटांची, तिच्या पोट-यांची, मांड्यांची चुंबने घेत वर सरकू लागला. मगाशी मेधाने मध्येच येऊन त्यांच्या स्वर्गीय सुखात खंड पाडला होता, त्यामुळे त्यांच्या शरीरात चांगली पेटलेली आग मंदावली होती.

आता त्यांना पुन्हा एकदा एकमेकांना गरम करावे लागणार होते. तिची चुंबने घेत घेत तो तिच्या मांड्यांपर्यंत येऊन पोचला व आपल्या एका हाताने तिच्या मांड्या फाकवून वेगळ्या केल्या. दुसरा हात तिच्या योनिवरून फिरवत तिची योनी चाचपू लागला होता.

इतका वेळ चाललेल्या त्यांच्या प्रणय क्रीडेमुळे तिची योनी चांगलीच पाझरायला होती व त्यामधून पांढऱ्या रंगाचा चिकटसर योनिरस तिच्या मिटलेल्या योनिपाकळ्यांवर जमा झाला होता. तो योनिरस हिवाळ्यात पानांवर, गवतावर मोत्यासारखे दंव दिसतात तसे तिच्या ट्रीम केलेल्या हिरवळीवर व तिच्या गुलाबी योनिपाकळ्यांवर मोती विखुरल्या सारखा भासत होता.

त्याने आणखी थोडे वर सरकून तिच्या योनिवरून आपली बोटं चीरेच्या वरपासून खालपर्यंत फिरवत नेली व तशीच उलटी वरपर्यंत आणली. तशी ती सुस्कारे सोडू लागली.

“आता कसं वाटतंय माझे राणी?” प्रशांतने तिला विचारले.

“छान वाटतंय.”

त्याने पुन्हा तीच कृती करत तिला विचारले,

“मगाशी तू करत होतीस त्याही पेक्षा बरं वाटतंय का?”

“हे काय रे जिजू तू चोरून बघितोस वाटतं मला?” सायली लाजत त्याला म्हणाली.

“मी बघितलं तुला पण चोरून नाही हं आणि तू अशी न लाजता माझ्यासमोर असताना मला तुला चोरून बघायची गरज आहे का?”

त्यावर आपल्या म्हणण्याचे समर्थन करत सायली म्हणाली,

“तसं नाही रे जिजू, पण तूच मला सांग, आम्हा बायकांकडे आपली आग विझवण्याचा दुसरा काही उपाय असतो का? तुम्ही पुरूष तुम्हाला हवं तेव्हा बायकांना त्रास देता पण बाईला जेव्हा इच्छा होते तेव्हा तिने काय करायचं?”

“मग तुला असे म्हणायचं आहे का की मी तुझ्या मनाविरूद्ध तुला त्रास देतोय? तर मग ठीक आहे मी तुझ्या मनाविरूद्ध काहीही करणार नाही?”

त्याने आपला हात तिच्या योनिवरून काढला व तो थोडा मागे सरकला. त्याची मात्रा बरोबर लागू पडली होती. ती तशीच उठली व त्याला घट्ट मिठी मारत कळवळून त्याला म्हणाली,

“अरे जिजू किती सतावशील आणखिन मला? मी ते काही तुझ्या बाबतीत असे काही म्हणाले नाही रे? मी एकूण सर्वच पुरूषांची गोष्ट करत होते रे. पण तु त्यांच्यापैकी नाहियेस. तू जर तसा असतास तर काल रात्रीच माझा विरोधाला न जुमानता तुला जे काही करायचे ते केले असतेस पण तू तसं नाही केलंस. मला तुझा खूप अभिमान वाटतो.”

तिने आपले ओठ तिच्या ओठांवर ठेवून त्याचे एक चुंबन घेतले.

सायलीच्या अंगातली आग आता खरंच तिला जाळू लागली होती व ती त्याला आपल्या अंगावर ओढतच आडवी बेडवर झाली. तिच्या ओठांना मनसोक्त चुंबून प्रशांत खाली सरकला व तिच्या स्तनांवर पोटावर, ओटीपोट वर चुंबत चुंबत तिच्या पायात घुसला व तिच्या योनिवर आपले ओठ टेकवून तिच्या योनिचे चुंबन घेतले.

त्याने मगाशी येताना आणलेल्या मधाच्या बाटलीतला मध तिच्या योनिची पाकळी आपल्या हातांनी विलग करून त्यावर ओतला, त्यामुळे सायलीच्या भडकलेल्या आगीत आणखिनच तेल ओतल्यासारखे तिला वाटले.

आता तो मध तिच्या योनिरसाबरोबर गळू लागला तशी त्याने आपली जीभ बाहेर काढली व पुढे सरसावून तिच्या योनिला चाटू लागला. त्यामुळे सायलीच्या अंगात वेगळीच अनुभूति निर्माण होऊ लागली होती. मध्येच त्याने तिच्या योनित आपली जीभ खोलवर घुसवली व तो तिची मधाळ योनी अगदी मन लावून चाटू लागला.

तिची योनी एकदम घट्ट असल्याने तिला लंड लावण्यापूर्वी किमान एकदा तरी तिला झडवायचे, असे त्याने ठरवले होते. एकदा ती झडली की तिची योनी पाण्याने भरणार होती व त्या ओल्या चिकचिकीत योनित त्याच्या लवड्याला त्याला प्रवेश करणे सोपे जाणार होते.

तिच्या कोऱ्या चूतला जर त्याने असाच लावायला प्रयत्न केला असता तर दोघांनाही त्रास झाला असता, हा विचार त्याच्या अनुभवातून त्याला मिळालेला होता. आपला सर्व अनुभव पणाला लावून व मनापासून तो तिची योनी चोखत होता. मध्येच तिचा मदन मणी आपल्या तोंडात घेऊन चोखत होता. आपल्या जि‍भेने त्याला खेळवत होता.

तिच्या गुलाबी दाण्याला त्याची जीभ लागली रे लागली की ती खालून कंबर उचलायची. पण आता त्याने तिचा मदन मणी आपल्या ओठांनी धरून ठेवत आपली जीभ त्याच्यावर फिरवू लागला. त्यामुळे सायलीच्या अंगावरील रोम अन रोम फुलायला लागला होता.

तिच्या आयुष्यात या वेगळ्याच संवेदनांचा ती अनुभव घेत होती. ती बिन पाण्याच्या मासोळीसारखी तडफडू लागली. तिचा एक हात त्याचा केसातून फिरत होता व तिने त्याचे डोके आपल्या योनिवर दाबून धरले होते आणि आपली योनी त्याच्या चेहर्‍यावर घासू लागली.

त्याने आपला एक हात तिच्या स्तनावर आणून तो तिचा उजवा स्तन पिळू लागला होता. इकडे सायलीपण आपला दुसरा स्तन हातात घेऊन त्यावरील बोंडे कुस्करू लागली. प्रशांतच्या तिच्या मदन मण्याला आपल्या ओठांनी चोखायला लागल्यापासून तिला आता काय करू नी काय नको असे झाले होते.

तिच्या अंगात आगडोंब उसळला होता व तो जसा त्याचा चोखण्याचा वेग वाढत होता तसे सायली तोंडातून जोराने चित्कार बाहेर पडत होते. सायलीच्या त्या आवेगी चित्कारांनी प्रशांतला असे वाटले की तिचा आवाज ऐकून बाहेरून काय झाले, असे म्हणत कोणी तरी धावत येते की काय?

त्याने तिचा स्तन सोडून आपली दोन बोटं तिच्या तोंडात घुसवली. सायली त्यांना आपल्या ओठांनी चोखू लागली, आपल्या दातांनी चावू लागली. तिचा हात अजूनही त्याच्या केसांतून फिरत होते व त्याचे डोके तिच्या योनिवर दाबून धरले होते. ती पुन्हा तोंडाने जोरजोरात सुस्कारे सोडू लागली

“जिजूऽऽऽ प्लीजऽऽऽ आह्ह्हऽऽऽऽ आईईऽऽऽ गंऽऽऽ! अजूनऽऽऽ जोराऽऽतऽऽऽ करऽऽ नाऽऽऽ रेऽऽ! कितीऽऽ छानऽऽऽ कितीऽऽऽ वाटऽऽटऽऽयऽऽ! आह्हऽऽऽ आईईऽऽऽ उम्म्मऽऽऽ! मजाऽऽऽ येतेयऽऽऽऽ रेऽऽऽ!”

एखाद्या मासळीसारखी ती तडफडत होती. आपली स्तनांची बोंडे आपणच दाबत होती.

प्रशांत अगदी मन लावून तिची चूत चोखत होता. त्याला शक्य होईल तितक्या आतपर्यंत तो आपली जीभ घुसवत होता. तसे बघायला गेले तर एका अर्थाने तो आपल्या जि‍भेने तिला झवत होता, असे म्हटले तरी चुकीचे ठरणार नाही.

सायलीही आपले कूल्हे उचलून त्याच्या तोंडावर धक्के मारत होती व तोंडाने चित्रविचित्र आवाज काढून सित्कारत होती. प्रशांतने आपल्या दोन्ही हातांनी शक्य होईल तेवढी तिची चूत फाकवली होती. मध्येच तो तिचा दाणा आपल्या तोंडात घेत असे तर मध्येच तिच्या योनिपाकळ्या चोखत असे.

काही वेळानंतर धरण फुटावे तसा सायलीच्या योनितून योनिरस गळू लागला. सायली सुखाच्या परमोच्च बिंदुवर पोचली होती. ती डोळे मिटून सगळे सुख अनुभवत होती पण तिच्या तोंडाची बडबड काही कमी झाली नव्हती.

इकडे प्रशांतचा चेहरा तिच्या योनिरसाने माखला होता. आता त्याने आपल्या जि‍भेला थोडी विश्रांती देत आपली दोन बोटं तिच्या योनित सारली. त्यांना हळूहळू आत बाहेर करू लागला. ताक करताना आपण रवी जशी फिरवतो अगदी तशीच आपली दोन बोटं तिच्या योनित घुसळू लागला.

तिची चूत घुसळत असताना आपल्या बोटांनी शक्य होईल तितकी तो तिची चूत फाकवून त्याने पुन्हा आपली जीभ आत घुसवली. त्याच्या या दुहेरी क्रियेने पुन्हा एकदा सायलीच्या योनितून योनिरसचा पाट फुटला. पण त्याने अजूनही योनी चोखायचे थांबवले नव्हते. सायलीला त्या दरम्यान किमान दोन ऑरगॅजम तरी मिळाले होते.

प्रशांतने आता आपले आणखी एक बोट तिच्या योनित सारले. सायलीची नुसती योनी चोखून होणारी अशी तडफड म्हणजे प्रशांतला १०० पैकी १०० मार्क मिळाले होते. तो आपल्या पहिल्या परीक्षेत तरी सफल झाला होता. त्यामुळे सायलीला ऑरगॅजमवर ऑरगॅजम मिळाले होते पण तिकडे प्रशांतचा लंड मात्र अजून आपल्या संधीची प्रतीक्षा करत होता.

भरजरी

“सायलीला निरोप पाठविलास ना काल?” अश्विनीने अंथरुणावर पडल्या पडल्या प्रशांतला विचारले. “एकदा सांगितलंय ना पाठविला म्हणून!” अंगात शर्ट घालताना प्रशांत वैतागाने म्हणाला. “तुम्हाला बायकोची मुळीच काळजी नाही.” एवढे बोलण्याने तिला धाप लागली. तिच्या निस्तेज चेहर्‍याकडे बघत तो...

भरजरी भाग : २

आज प्रशांत काही वेगळ्याच मूडमध्ये होता व आपणाहून चालून आलेली संधी आज तरी तो सोडणार नव्हता. एवढ्यात सायली त्याला म्हणाली, “भावजी सोडा ना, आजूबाजूचे लोक बघतील ना आणि मी पूर्ण भिजलेली आहे, माझ्यामुळे तुम्हीपण भिजाल आणि मग वर मलाच दोष द्याल.” त्यावर प्रशांतने आपली मिठी...

भरजरी भाग : ३

सायलीने घाई घाईत गाऊन जसा मिळेल त्या स्थितीत खाली कमरेभोवती गुंडाळाला पण त्यामुळे तिचे हापूस आंब्यासारखे टणक स्तन उघडे पडले होते आणि तिच्या घाबरण्यामुळे वरखाली होत होते. तिने आपले दोन्ही हात छातीवर आणले व आपली छाती आपल्या हातांनी झाकून घ्यायचा प्रयत्न करत त्याच्याकडे...

भरजरी भाग : ४

सायली इतका वेळ चालू असलेल्या संवादामुळे आता खरे तर रंगात यायला लागली होती. तिच्या अंगात एक वेगळीच शिरशिरी यायला लागली होती. तिच्या योनिमध्ये पण आता ओलसरपणा तिला जाणवायला लागला होता. त्याच्या थोड्याश्या खोडकर व चावट बोलण्याचा हा परिणाम तिला जाणवायला लागला होता....

भरजरी भाग : ५

प्रशांतच्या तोंडातून तिच्या स्तनांच्या आकाराबद्दल ऐकून तिच्या चेहर्‍यावर लाली चढली. तिने लाजून आपला चेहरा आपल्या हातांनी झाकून घेतला व मान खाली घालून बसली आणि मुसमुसून रडायला लागली. त्याला आधी वाटले की तिने लाजून चेहर्‍यावर हात घेतला आहे, म्हणून तो तिला म्हणाला, "आता...

भरजरी भाग : ६

सायली अजूनही त्याच्या खांद्यावर डोके ठेवून शांतपणे बसली होती, तिच्या मनात विचारांचे वादळ सुरू होते. आज सकाळी प्रशांत तिला भेटल्यापासून घडलेला सर्व प्रकार तिच्या डोळ्यांसमोरून सरकत होता. तिच्या आयुष्यातील त्या भयानक प्रसंगानंतर आज प्रथमच ती कुठल्या पुरूषाबरोबर अशी...

भरजरी भाग : ७

सायलीचे ओठ प्रशांतच्या ओठांवर त्याच्या चेहर्‍यावर चुंबनाची बरसात करत होते तर त्याचे हात तिच्या भरगच्च स्तनांवरून फिरत होते, त्यांना कुस्करत होते. इकडे सायली सुस्कारे सोडत होती, ते त्याच्या चुंबनाच्या लाटेत लुप्त होत होते. समोर टेबलवर तिला आईसक्रीम दिसत होते पण...

भरजरी भाग : ८

आता सायली तिच्या लाडक्या जिजूला एकेरीत संबोधू लागली होती, त्याला ती अरे-तुरे करू लागली होती. इकडे प्रशांतची अवस्थाही काही वेगळी नव्हती. त्यालाही तिच्यासाठी काय करू नी काय नको, असे झाले होते. एखाद्याच्या हाती सोन्याची खाण लागली तर त्याची जी अवस्था होईल, अगदी तशीच...

भरजरी भाग : ९

सायलीने आता आपली बॅग उघडली व त्यामधून आपला गाऊन व आपला टॉवेल काढून घेतला व ती बेडरूमच्या अटॅच्ड बाथरूमकडे जायला वळली. इतका वेळ प्रशांत शांत बसून होता व आता सायलीलाही राहून राहून त्याच्या या गोष्टीचे आश्चर्य वाटत होते. सायली बाथरूममध्ये गेली तिने आपल्या हातातील गाऊन व...

भरजरी भाग : १०

आज बऱ्याच दिवसानंतर त्यांच्या किचनला बाईचा हात लागत होता. इतके दिवस बिचाऱ्या प्रशांतलाच सगळी काम करायला लागत होती, म्हणजे सकाळी उठून दूध घेण्यापासून, घरात जेवण करण्यापासून ते अश्विनीचे औषध पाणी करणे, अभीला शाळेत नेऊन पोचवणे व परत आणणे आणि इतकं सगळे करून स्वत:चे ऑफिस...

भरजरी भाग : ११

सायली आज एखाद्या साउथ इंडियन पिक्चर मधल्या सुंदर हिरॉईन सारखी दिसत होती तिला बघताच प्रशांत एकदम घायाळ होऊ तिच्या मोहक शरीराकडे एकटक नजरेने नुसताच पहात होता. तिने त्याच्या नजरे समोरून चुटकी वाजवून त्याला सावध केले. "प्रशांत अरे असे काय आज पहिल्यांदा बघितल्या सारखे करत...

भरजरी भाग : १२

आता वेटर त्यांच्यासाठी वेलकम ड्रिंक्स आणि ब्रेकफास्ट घेऊन आला होता. त्याला त्या वेटरचा कंटाळा आला होता. त्याने ते ड्रिंक्स आणि ब्रेकफास्ट ठेवून घेतले व वेटरला टीप देऊन त्याला रवाना केले. वेटरला कटवताच त्याने बाहेरच्या दारावर ‘डु नॉट डिस्टर्ब’ ची पाटी लटकवली आणि दार...

भरजरी भाग : १३

सायली त्याचा जाडजूड लंड आपल्या हातात घेण्याचा प्रयत्न करू लागली. पण इतका जाडजूड लंड तिच्या नाजुक हातात पूर्ण मावतही नव्हता. त्यामुळे तिने सरळ आपले तोंड उघडले व त्याच्या सोन्याला आपल्या तोंडात रहायला जागा करून दिली. आता तिने आपल्या तोंडात आलेल्या पाहुण्याचा आपल्या...

भरजरी भाग : १४

सायली त्याच्या बाजूला सोफ्यावर अर्ध नग्न अवस्थेत बसून होती. त्याला कसे पेटवायचे या विचारात ती दंग होती. तिच्या योनिची आग तिला शांत बसू देत नव्हती. तिने जास्त वेळ विचार करण्यात न दवडता ती लगेच उठून उभी राहिली व आपल्या साडी फेडायला लागली. त्याला पुन्हा पुढच्या राउंडला...

भरजरी भाग : १५

आता तिच्या पावलांची चुंबन घेत तिच्या पायाच्या अंगठ्याला आपल्या तोंडात घेऊन चोखू लागला. सायलीला खरोखरच आता सगळे असह्य होत होते. तो तिचे पाय चुंबत वर वर सरकत तिच्या गोऱ्यापान मांड्यांना चाटू लागला. प्रणयाच्या आणि संभोगाच्या शास्त्रात प्रशांत निपुण होता. त्याला...

भरजरी भाग : १६

त्या दोघांना बाहेरपर्यंत निरोप देऊन आल्यावर सायली पुढच्या कामाला लागली. एखाद्या घराला आठ पंधरा दिवसात कुठल्याही बाईचा हात जर लागला नसेल तर घरात पसारा व्हायला वेळ लागत नाही. काहीशी अशीच अवस्था त्यांच्या घराची झाली होती. सगळे घर आवरता आवरता चार कधी वाजले हे सायलीला...

भरजरी भाग : १७

दुसर्‍या दिवशीच प्रशांतला ऑफिसच्या कामासाठी तीन चार दिवस मुंबईला जावे लागले. प्रशांतला सायलीला सोडून जायला जीवावर आले होते, पण कामही तितकेच महत्त्वाचे असल्याने तो जरा नाराजीनेच मुंबईला गेला. तीन चार दिवसाच्या त्याच्या टूरमध्ये काम लांबल्याने आणखी एक दिवसाची भर पडली...

भरजरी भाग : १८

पंधरा वीस मिनिटांनी प्रशांत व अभी परत आले. त्यानंतर सायलीने अभीला आपल्या जवळ घेऊन त्याला काहीतरी समजावले. पण या प्रसंगा नंतर सायली मात्र खूप घाबरली होती व त्यामुळे तिला जाम टेंशन आले होते. तिची अवस्था इकडे आड आणि तिकडे विहिर अशी झाली होती. तिला आपल्या लाडक्या जिजूला...

भरजरी भाग : १९

तो तिला आणखी काही न बोलता आपल्या रूममध्ये येऊन बेडवर आडवा झाला. त्याने एक नजर आपल्या बाजूला झोपलेल्या अश्विनीवर टकली. ती शांतपणे झोपली होती. पण त्याच्या मनात मात्र विचारांचे काहूर माजले होते की सायली आज अशी का वागली? तिकडे तो बाहेर पडताच सायलीने इतका वेळ धरून ठेवलेला...

भरजरी भाग : २०

"अहो साठे वाहिनी अश्विनीची आज डॉक्टरकडे अपॉईटमेंट म्हणून ती गेली आहे आणि अभीला शाळेतून आणायलापण तीच जाणार आहे डॉक्टरकडून परत येताना." सायलीने साठे वाहिनीला सांगितले. इतक्यात प्रशांतने विषयांतर करत सायलीला विचारले, "सायली तुला लागलं नाही ना फार?" "नाही फार नाही, पण."...

भरजरी भाग : २१

प्रशांत तिला फ्लॅशबॅकमध्ये घेऊ गेला होता आणि खरोखरच सायलीच्या नजरे समोरून ते सगळे प्रसंग एखाद्या चित्रपटातील फ्लॅशबॅकप्रमाणे उभे राहले होते. "जिजू तुझ्यावर असा प्रसंग आला असता म्हणजे तुला कळलं असतं माझी किती वाईट अवस्था झाली होती ते!" सायलीच्या चेहऱ्यावर थोडा लाजेचा...

भरजरी भाग : २२

काही वेळ त्यांच्या जिभा एकमेकांशी झुंजत होत्या. त्यांचे ओठ आलटून पालटून एकमेकांवर चुंबनाची बरसात करत होते. त्या दोघांनी एकमेकांना अगदी घट्ट मिठी मारली असल्यामुळे तिच्या छातीवरील गोरी गुबगुबीत कबुतरांची जोडी त्याच्या छातीत दाबली गेली होती व त्यावरील टपोरी बोंडे...

भरजरी भाग : २३

त्यांच्या प्रेमळ वार्तालापात, एकमेकांचे रूसवे फुगवे काढण्यात साधारण अर्धा पाऊण तास निघून गेला होता. त्याच्या लक्षात आले की आपल्याकडे फक्त तास दीड तासच वेळ शिल्लक आहे व या वेळेतच त्याला आपला कार्यभाग उरकायला लागणार होता. मगाशी पोटापर्यंत खाली सरकवलेला गाऊन त्याने...

भरजरी भाग : २५

शेवटी प्रशांतने थकून आपली जीभ बाहेर काढली. पण आता त्याची तीन बोटं अजूनही तेच काम करत होती. सायलीची योनी अजूनही पाझरत होती. त्याचे ओघळ तिच्या चीरेवरून खाली ढुंगणावरून बेडशीट पर्यंत पोचले होते. आता तो वर उठला व तिचा एक हात आपल्या धरून आपला लंड तिच्या हातात दिला. तिच्या...

भरजरी भाग : २६

काही क्षण असेच निघून गेले होते. आता प्रशांत तिच्या अंगावरून बाजूला होऊन झोपला व तिला तसेच आपल्या अंगावर ओढून घेतले. त्याचा लंड अजूनही तसाच तिच्या पुच्चीत मलूल पडून राहला होता. सायली आता त्याच्या कमरेवर बसली होती. तिचे भरगच्च स्तन झाडाला लगडलेल्या आंब्यासारखे भासत...

भरजरी भाग : २७

आता सायलीच्या लक्षात आले होते त्याला कसला खाऊ म्हणायचा आहे, त्यावर लाजतच ती म्हणाली, "अच्छा तो खाऊ होय? मगाशी काय तो फक्त मा‍झ्या छकुलीशी खेळला आणि खाऊ तर त्याने सगळा त्या फुग्यात भरला ना!" "ठीक आहे मग त्याला प्रेमाने तुझ्या तोंडात घेऊन त्याला सांग तुला त्याचा खाऊ...

भरजरी भाग : २८

बाथरूममध्ये पोचल्यावर त्याने तिला खाली सोडले व लगेच शॉवर चालू केला. शॉवरच्या गरम पाणी अंगावर पडताच सायली आणि प्रशांतच्या शरीरातील थकवा, मरगळ, आळस दूर झाला व ते दोघेही पुन्हा एकदम फ्रेश आणि तरतरीत झाले. सायलीला आता आटपायची घाई झाली होती म्हणून तिने साबण हातात घेऊन...

भरजरी भाग : २९

बाथरूममधला शॉवर अजूनही त्यांच्या अंगावर संतत धार ओतत होता, जणू तोही त्यांच्यातील प्रेम बघून तृप्त झाला होता. त्यांचा प्रणय पुन्हा रंगात चालला होता. सायली आता स्वत: पुढाकार घेत होती. ती आपल्या ओठांनी त्याच्या अंगावर चुंबनांची बरसात करायला लागली. प्रशांतने लगेचच तिला...

भरजरी भाग : ३०

त्याचे बोलणे ऐकल्यावर सायलीच्या छातीत एकदम धस्स झाले, तिला काहीच कळेनासे झाले की प्रशांत असे का म्हणाला. "आता काय झाल जिजू, माझी इकडे अडचण होते की त्रास होतो?" सायली घाबरून म्हणाली. "मग काय, सारखी सकाळ संध्याकाळ खारी बिस्कीटं खात असते आणि मला सारखी आणायला लावते."...

भरजरी भाग : ३१

सायली बोलताना रडवेली झाली होती. तिच्या बोलण्यात तथ्य होते. प्रशांत तिच्या बरोबर त्यांना समजावायला जाणार होता आणि त्याला तशी खात्री होती की आपण त्यांना समजावण्यात यशस्वी होऊ पण तरी सुद्धा तिच्या बोलण्यातली भेदकता त्याच्या लक्षात येऊ लागली होती. कदाचित हो? कदाचित नाही?...

भरजरी भाग : ३२

सायलीचे एक भरभरून चुंबन घेऊन प्रशांत आपल्या बेडरूममध्ये आला. अश्विनी व अभी शांतपणे झोपले होते. तो चुपचाप येऊन अश्विनीच्या बाजूला झोपला. बराच वेळ तो सायलीचा विचार करत बसला होता, सायली अजूनही अल्लड होती, तिला जपणे फार आवश्यक होते, विचार करता करता त्याचा डोळा कधी लागला...

भरजरी भाग : ३३

काही वेळाने ते पुन्हा त्याच हॉटेलला येऊन थांबले. या हॉटेलशी त्याच्या खास भावना जोडल्या गेल्या होत्या. याच हॉटेलमध्ये त्यांच्या प्रेमाची पहिली गाठ बांधली गेली होती. आजपण त्याने तिला आईसक्रीम खाऊ घातले पण जास्त वेळ न थांबता ते पुढच्या प्रवासाला लागले. साधारण बारा साडे...

error: नका ना दाजी असं छळू!!