भरजरी भाग : १६

त्या दोघांना बाहेरपर्यंत निरोप देऊन आल्यावर सायली पुढच्या कामाला लागली. एखाद्या घराला आठ पंधरा दिवसात कुठल्याही बाईचा हात जर लागला नसेल तर घरात पसारा व्हायला वेळ लागत नाही. काहीशी अशीच अवस्था त्यांच्या घराची झाली होती.

सगळे घर आवरता आवरता चार कधी वाजले हे सायलीला कळलेच नाही. नंतर तिने घाई घाईने स्वत:ची तयारी केली व अभीला शाळेतून आणायला बाहेर पडली. आज अभीने शाळेत जातानाच तिच्याकडून कबूल करून घेतले होते की सायली मावशी त्याला शाळेतून घरी घेऊन येईल म्हणून.

त्या दिवशी संध्याकाळी प्रशांतही लवकर घरी येण्यासाठी निघाला. आज दिवसभर त्याचे कामातही लक्ष लागत नव्हते. आज त्याला नजरे समोर ‘सायली, सायली आणि फक्त सायलीच’ दिसत होती.

सायली आज अभीला शाळेतून आणायला जाणार होती. त्यामुळे त्याचे तेही काम आज कमी झाले होते. पण रस्त्यात असताना त्याच्या मनात विचार आला की सायली अभीला शाळेतून न्यायला जाणार आहे, त्यामुळे आपणही तिकडे गेलो तर तिचा थोडा तरी सहवास मिळेल.

त्याने लगेच गाडी अभीच्या शाळेकडे वळवली. तो शाळेजवळ पोहोचताच त्याने गाडी पार्क केली व सायली कुठे उभी हे बघू लागलापण त्याच्या अधीर नजरेला तिला शोधून काढायला फार वेळ लागला नाही.

सायली त्याला गेट जवळच उभी दिसली व तो क्षणार्धात तिच्या जवळ येऊन उभा राहला. त्याला बघून सायली आश्चर्यचकित झाली. त्याला बघून तिचाही चेहरा खुलला व ती न राहवून त्याला म्हणाली

“अय्या जिजू तुम्ही इकडे कसे काय? मी अभीला शाळेतून आणायला जाणार आहे, हे मी तुम्हाला सांगितले होतं ना?”

“हो तू मला म्हणाली होतीस गं, पण माझे काम जरा लवकर संपलं आणि आज मला तुझी राहून राहून खूप आठवण येत होती. त्यामुळे मला अगदी राहवले नाही आणि म्हणून तुला भेटायला मी इकडे आलो. मी म्हटले, चला तेवढीच तुझी कंपनीपण मिळेल.” प्रशांतने आपल्या मनातली गोष्ट तिला सांगितली.

“अहो पण मी घरी भेटली नसते का? इतका काय तो उताविळपणा? सायलीने त्याला विचारले.

“सायली काल तू मला भेटल्यापासून मला काय झालंय, तेच समजत नाही. तू घरी भेटली असतेस गं, पण मला तेवढाही धीर नव्हता म्हणून मी आलो इकडे. मी यायला नको होतो का? मी जाऊ का घरी?” प्रशांतने तिला विचारलं.

“मी तसं म्हटले का? आता आलाच आहात तर आपण एकत्रच जाऊया ना.” सायली म्हणाली.

त्यांचा हा चालू असलेला संवाद मागे उभ्या असलेल्या साठे वहिनी चुपचाप ऐकत होत्या. प्रशांतला आलेले त्यांनी बघितले होते पण प्रशांतला सायली शिवाय आज बाकी काही दिसत नसल्यामुळे त्याचे तिच्याकडे लक्षच गेले नाही.

इतक्यात शाळा सुटल्याची बेलपण वाजली आणि त्यांनी आपली मान वळवून तिच्याकडे बघितले. तिला बघून प्रशांत चपापला आणि तिच्याकडे बघून हसल्या सारखे केले. पण त्याच्या चेहर्‍यावरचे भाव चाणाक्ष सायलीच्या नजरेतून सुटू शकले नाहीत. त्यांनी एकमेकांशी ‘हाय हॅलो’ केले. सायली आणि प्रशांत आता अभीची वाट बघू लागले.

काही वेळातच अभी आणि साठे बाईचा मुलगा निलेश धावत गेटपाशी आले. पप्पांना आलेले बघून अभीपण खूप खुश झाला. पप्पा त्याला न्यायला आले की त्याला चॉकलेट किंवा आईसक्रीम घेऊन देत असत आणि पप्पांच्या बरोबर गाडीवरून भटकायला मिळत असे.

प्रशांतने बाईक आणली होती, त्यामुळे सायली, अभी आणि प्रशांत आता बाईकवरून जाणार होते. त्यामुळे साठे वहिनींनी त्यांचा निरोप घेतला व निलेशला घेऊन त्या रिक्षाने निघून गेल्या. आज सायलीपण बरोबर असल्याने प्रशांत त्या दोघांनाही घेऊन हॉटेलमध्ये गेला व दोघांनाही आईसक्रीम खाऊ घातले.

“काय सायली आज चांगलं कडक आहे आईसक्रीम, कालच्यासारखं नाही.”

सायली मस्तपैकी लाजली पण काही बोलली नाही.

सायली आज स्काय ब्लू कलरचा सलवार कमीज घालून आली होती व डाव्या खांद्यावर ओढणी पीन करून लावली होती. तिने आपले केस मोकळे सोडले होते. आज तिने कुठलाही मेकअप केला नव्हता तरी सुद्धा ती नेहमी इतकीच छान दिसत होती.

तो तिच्याकडे एकटक लावून बघत होता. इकडे अभी आईसक्रीम खाण्यात दंग झालेला होता आणि या दोघांत काय चालले आहे, त्याकडे त्याचे लक्ष नव्हते.

“जिजू मगाशी साठे वहिनीना बघून तुम्ही का दचकलात?”

“अगं तिने आपले सगळं बोलणं ऐकलं वाटतंय बहुतेक.” प्रशांत जरा काळजीच्या स्वरात म्हणाला.

“मग त्यात काय झालं? तिला कशाला घाबरायचं?” सायली आईसक्रीम खाता खाता त्याला म्हणाली.

“तसं नाही गं, तिचे आणि तुझ्या ताईचं तिच्याशी चांगलं जमतं. तशी ती चांगली आहे गं स्वभावाला. पण काहीतरी कारण काढून सारखी आमच्या घरी येत असते.”

“मग त्यात काय झालं?” सायलीने मध्येच त्याला टोकले.

“अग आता तुला सांगायला काही हरकत नाही, ही बया माझ्यावर लाईन मारते. तिचा नवरा सारखा कामानिमित्त बाहेर गावी असतो त्यामुळे ती सारखी माझ्याकडे बघत असते. पण मी तिच्यापासून दोन हात लांबच असतो. त्यात तिने आपले मगाचच सगळे बोलणं ऐकलं असावं बहुतेक. बाकी काही नाही हिने उगाच तुझ्या ताईला भलते सलते सांगितले नाही म्हणजे झालं.”

प्रशांतने ही गोष्ट तिला सांगताच सायलीपण आश्चर्यचकित झाली व आईसक्रीम खाता खाता त्याला म्हणाली,

“मग त्यात काय एवढं घाबरण्यासारखं? ती जर तुम्हाला लाईन देत असेल तुम्हीपण द्या ना तिला लाईन.”

सायली ते थट्टेवारी नेत त्याला म्हणाली, पण प्रशांत काळजीत पडला होता.

“हे बघ जिजू ती जर तुझ्यावर मरत असेल तर तुम्हाला त्रास होईल असे काहीही वागणार नाही, त्याबद्दल तू एकदम निर्धास्त राहा.”

सायली प्रेम शास्त्रात पंडित असल्यासारखी त्याला समजावत होती आणि त्यात काही चुकीचे नव्हते.

आईसक्रीम खाऊन झाल्यावर सगळी फौज बाईकवरून घरी परतली. ते तिघे परत आले तेव्हापण साठे वहीनी त्यांच्या दारात उभी राहून त्याच्याकडे आशाळभूत नजरेने बघत होती. प्रशांतने सायलीला ही गोष्ट खूण करून सांगितली.

ते घरात आले तेव्हा अश्विनी बेडरूममध्ये झोपली होती. त्यामुळे प्रशांतने तिला काही उठवले नाही. त्याने आपले कपडे बदलले व फ्रेश होऊन सायलीला शोधत किचनमध्ये आला.

सायलीने अभीचे कपडे बदलून त्याला बाहेर खेळायला पाठवून दिले व आपण किचनमध्ये येऊन रात्रीच्या जेवणाची तयारी करायला लागली होती. आजूबाजूला कोणी नाही हे बघून पाठमोरी उभी असलेल्या सायलीला त्याने आपल्याकडे वळवत आपल्या मिठीत ओढले व ओठांचे रसपान करू लागला.

सायलीलाही आता त्याच्या स्पर्शाची आस लागली होती. तिलाही तेच हवे होते पण तिचे सगळे लक्ष दाराकडे होते. इतक्यात कोणीही येणार नाही हे तिलाही माहीत होते त्यामुळे तीपण त्याला प्रतिसाद देऊ लागली.

सायलीने त्याला कडकडून मिठी मारली. प्रशांत तिच्या ओठांचे रसपान करत होता. दोघांचेही हात एकमेकांच्या पाठीवरून फिरत होते. दोघांनाही माहीत होते की अश्विनी घरात आहे त्यामुळे आणखिन काही करता येणार नाही पण तरी सुद्धा त्यांना हवा हवासा एकमेकांचा सहवास मिळत होता त्यातच त्यांना समाधान होते.

आता प्रशांतने मिठी थोडी सैल केली व आपला हात सायलीच्या स्तनांवर आणून त्यांना दाबू लागला. तशी सायली त्याला दूर लोटत म्हणाली,

“जिजू प्लीज आता नको ना, अंगाची नुसती आग होते रे अश्याने. कालपण रात्री खूप त्रास झाला मला. पण यापूर्वी तुम्हाला असं वागताना मी कधी पाहिले नाही.”

“असं म्हणजे कसं?” प्रशांत तिला मध्येच तोडत म्हणाला.

“मला आठवतंय तेव्हापासून मी यापूर्वी जेव्हा जेव्हा तुमच्याकडे रहायला आले होते, तेव्हा कधी माझ्याकडे नजर वर करूनही बघितलेले मला तर आठवत नाही. त्या वेळी तुम्ही अगदी शांत आणि गंभीर असायचात. आणि या वेळेला तुम्ही मला न्यायला आलात तेव्हापासूनच तुम्ही मला सतावायची एकही संधी वाया घालवलेली नाहिये.”

“मग यालापण तूच कारणीभूत आहेस. स्वत:ला आरशात बघतेस ना, आज मा‍झ्या नजरेने बघ, मग तुला कळेल तुझ्या शरीरात किती सुंदर बदल झालाय ते.”

प्रशांत आता सायलीच्या प्रेमात पूर्ण पागल झाला होता.

“काय हो, असे काय आहे माझ्यात, सकाळीपण मला असंच काहीतरी म्हणालात?” सायली त्याला चढवत म्हणाली.

“कालपासून मला तुझ्याशिवाय काहीच सुचत नाहिये, आय लव्ह यु सायली.” प्रशांतने दरवाज्यावर नजर टाकली आणि पुढे सांगायला लागला, “मी तुला आज सकाळी म्हणालो नाही का, काल रात्री मला स्वप्न पडले होते आणि त्यात तू आली होतीस म्हणून.”

“मग काय झाले स्वनात? सकाळी अर्धवटच राहला तो विषय.” सायलीने उत्कंठेने त्याला विचारले.

प्रशांत आता डायनिंग टेबलवर बसला होता. सायलीने त्याच्यासाठी चहा टाकला होता, चहाचे घोट घेत घेत प्रशांत आपल्याला पडलेल्या स्वप्नाचे रसभरीत वर्णन करू लागला. सायली स्वयंपाक करता करता त्याची स्वप्न कथा ऐकू लागली.

प्रशांतने अगदी बॅगलोरला पोचल्यापासून ते उटीला हॉटेलमध्ये पोचल्यापर्यंत घडलेला सर्व वृतांत तिला सांगितला. नंतर स्वप्नातील गरमा गरम प्रणयाचे प्रसंगही त्याने तितकेच रंगवून तिला सांगितले, त्यामुळे ऐकून दोघेही गरम झाले होते.

मात्र आता प्रशांत जरा संयम बाळगून बसला होता कारण दरम्यानच्या काळात अभी खेळून परत आला होता. त्या रात्री जेवता जेवता प्रशांतने आज सायलीला कसेही करून आपल्या मिठीत घ्यायची असा निश्चय केला व जेवण झाल्यावर तिला अभीला लवकर झोपवायला सांगितले.

अभी सायलीच्या बरोबर झोपत होता, हे त्याच्या दृष्टीने त्यांच्यातला अडथळाच होता. पण अश्विनी आजारी असल्याने तिच्या बरोबर त्याला झोपवणे म्हणजे त्याला नसलेल्या आजाराला निमंत्रण देण्यासारखे होते.

इकडे अश्विनी झोपल्याची खात्री करून प्रशांत सायलीच्या खोलीत गेला पण अभी अजून जागाच होता. सायली त्याला गोष्ट सांगून झोपवायचा प्रयत्न करत होती, पण तो काही लवकर झोपायला तयार नव्हता. त्यामुळे प्रशांत तिकडेच खाली लपून बसला.

बराच वेळ अभी झोपायची वाट बघून शेवटी तो कंटाळून आपल्या बेडरूममध्ये येऊन पडला. काल रात्री त्याच्या स्वप्नात सायली आली होती, तेच प्रसंग त्याच्या नजरे समोरून तरळून जात होते. पण आज मात्र त्याला झोपच येत नव्हती. सायलीच्या विचाराने त्याची झोप उडली होती.

रात्री बराच वेळ तो आपल्या बेडवर तळमळत होता. तो पुन्हा एकदा तिच्या बेडरूममध्ये गेला सायलीपण त्याची वाट बघून शेवटी झोपून गेली होती व इतक्या रात्री सायलीला उठवणे त्याला योग्य नाही वाटले, म्हणून तो तसाच परत आला.

रात्रभर बराच वेळ तळमळत घालवल्याच्या खुणा सकाळी त्याच्या त्रासिक चेहर्‍यावर दिसत होत्या. सायलीने सकाळी चहा देताना ताई जवळ नाही याचा अंदाज घेऊन त्याला विचारले,

“जिजू काय झाले? काल रात्री झोप लागली नाही का नीट?”

“हो गं बराच वेळ तळमळत होतो मी?” तो म्हणाला.

“अहो मग मला नाही का उठवायचंत.” सायली काकुळतीने म्हणाली.

“अगं मी आलो होतो, पण तू गाढ झोपली होतीस. एक तर अभी बराच वेळ झोपत नव्हता त्यामुळे तुलापण झोपायला उशीर झाला असेल, म्हणून मग मी नाही उठवलं तुला.” प्रशांत म्हणाला.

“त्यात काय झालं, उठवायचं होत ना मला, मी इतकी परकी आहे का?” सायली त्याच्या केसातून हात फिरवत म्हणाली.

त्या दिवशी प्रशांत ऑफिसला गेलाच नाही. पण अश्विनी घरात असल्यामुळे त्यांना तशी काही संधीपण मिळाली नाही. नाही म्हटले तरी आता एकमेकांना मिठीत घेणे किंवा किस घेणे याचा रतीब आता सुरू झाला होता.

भरजरी

“सायलीला निरोप पाठविलास ना काल?” अश्विनीने अंथरुणावर पडल्या पडल्या प्रशांतला विचारले. “एकदा सांगितलंय ना पाठविला म्हणून!” अंगात शर्ट घालताना प्रशांत वैतागाने म्हणाला. “तुम्हाला बायकोची मुळीच काळजी नाही.” एवढे बोलण्याने तिला धाप लागली. तिच्या निस्तेज चेहर्‍याकडे बघत तो...

भरजरी भाग : २

आज प्रशांत काही वेगळ्याच मूडमध्ये होता व आपणाहून चालून आलेली संधी आज तरी तो सोडणार नव्हता. एवढ्यात सायली त्याला म्हणाली, “भावजी सोडा ना, आजूबाजूचे लोक बघतील ना आणि मी पूर्ण भिजलेली आहे, माझ्यामुळे तुम्हीपण भिजाल आणि मग वर मलाच दोष द्याल.” त्यावर प्रशांतने आपली मिठी...

भरजरी भाग : ३

सायलीने घाई घाईत गाऊन जसा मिळेल त्या स्थितीत खाली कमरेभोवती गुंडाळाला पण त्यामुळे तिचे हापूस आंब्यासारखे टणक स्तन उघडे पडले होते आणि तिच्या घाबरण्यामुळे वरखाली होत होते. तिने आपले दोन्ही हात छातीवर आणले व आपली छाती आपल्या हातांनी झाकून घ्यायचा प्रयत्न करत त्याच्याकडे...

भरजरी भाग : ४

सायली इतका वेळ चालू असलेल्या संवादामुळे आता खरे तर रंगात यायला लागली होती. तिच्या अंगात एक वेगळीच शिरशिरी यायला लागली होती. तिच्या योनिमध्ये पण आता ओलसरपणा तिला जाणवायला लागला होता. त्याच्या थोड्याश्या खोडकर व चावट बोलण्याचा हा परिणाम तिला जाणवायला लागला होता....

भरजरी भाग : ५

प्रशांतच्या तोंडातून तिच्या स्तनांच्या आकाराबद्दल ऐकून तिच्या चेहर्‍यावर लाली चढली. तिने लाजून आपला चेहरा आपल्या हातांनी झाकून घेतला व मान खाली घालून बसली आणि मुसमुसून रडायला लागली. त्याला आधी वाटले की तिने लाजून चेहर्‍यावर हात घेतला आहे, म्हणून तो तिला म्हणाला, "आता...

भरजरी भाग : ६

सायली अजूनही त्याच्या खांद्यावर डोके ठेवून शांतपणे बसली होती, तिच्या मनात विचारांचे वादळ सुरू होते. आज सकाळी प्रशांत तिला भेटल्यापासून घडलेला सर्व प्रकार तिच्या डोळ्यांसमोरून सरकत होता. तिच्या आयुष्यातील त्या भयानक प्रसंगानंतर आज प्रथमच ती कुठल्या पुरूषाबरोबर अशी...

भरजरी भाग : ७

सायलीचे ओठ प्रशांतच्या ओठांवर त्याच्या चेहर्‍यावर चुंबनाची बरसात करत होते तर त्याचे हात तिच्या भरगच्च स्तनांवरून फिरत होते, त्यांना कुस्करत होते. इकडे सायली सुस्कारे सोडत होती, ते त्याच्या चुंबनाच्या लाटेत लुप्त होत होते. समोर टेबलवर तिला आईसक्रीम दिसत होते पण...

भरजरी भाग : ८

आता सायली तिच्या लाडक्या जिजूला एकेरीत संबोधू लागली होती, त्याला ती अरे-तुरे करू लागली होती. इकडे प्रशांतची अवस्थाही काही वेगळी नव्हती. त्यालाही तिच्यासाठी काय करू नी काय नको, असे झाले होते. एखाद्याच्या हाती सोन्याची खाण लागली तर त्याची जी अवस्था होईल, अगदी तशीच...

भरजरी भाग : ९

सायलीने आता आपली बॅग उघडली व त्यामधून आपला गाऊन व आपला टॉवेल काढून घेतला व ती बेडरूमच्या अटॅच्ड बाथरूमकडे जायला वळली. इतका वेळ प्रशांत शांत बसून होता व आता सायलीलाही राहून राहून त्याच्या या गोष्टीचे आश्चर्य वाटत होते. सायली बाथरूममध्ये गेली तिने आपल्या हातातील गाऊन व...

भरजरी भाग : १०

आज बऱ्याच दिवसानंतर त्यांच्या किचनला बाईचा हात लागत होता. इतके दिवस बिचाऱ्या प्रशांतलाच सगळी काम करायला लागत होती, म्हणजे सकाळी उठून दूध घेण्यापासून, घरात जेवण करण्यापासून ते अश्विनीचे औषध पाणी करणे, अभीला शाळेत नेऊन पोचवणे व परत आणणे आणि इतकं सगळे करून स्वत:चे ऑफिस...

भरजरी भाग : ११

सायली आज एखाद्या साउथ इंडियन पिक्चर मधल्या सुंदर हिरॉईन सारखी दिसत होती तिला बघताच प्रशांत एकदम घायाळ होऊ तिच्या मोहक शरीराकडे एकटक नजरेने नुसताच पहात होता. तिने त्याच्या नजरे समोरून चुटकी वाजवून त्याला सावध केले. "प्रशांत अरे असे काय आज पहिल्यांदा बघितल्या सारखे करत...

भरजरी भाग : १२

आता वेटर त्यांच्यासाठी वेलकम ड्रिंक्स आणि ब्रेकफास्ट घेऊन आला होता. त्याला त्या वेटरचा कंटाळा आला होता. त्याने ते ड्रिंक्स आणि ब्रेकफास्ट ठेवून घेतले व वेटरला टीप देऊन त्याला रवाना केले. वेटरला कटवताच त्याने बाहेरच्या दारावर ‘डु नॉट डिस्टर्ब’ ची पाटी लटकवली आणि दार...

भरजरी भाग : १३

सायली त्याचा जाडजूड लंड आपल्या हातात घेण्याचा प्रयत्न करू लागली. पण इतका जाडजूड लंड तिच्या नाजुक हातात पूर्ण मावतही नव्हता. त्यामुळे तिने सरळ आपले तोंड उघडले व त्याच्या सोन्याला आपल्या तोंडात रहायला जागा करून दिली. आता तिने आपल्या तोंडात आलेल्या पाहुण्याचा आपल्या...

भरजरी भाग : १४

सायली त्याच्या बाजूला सोफ्यावर अर्ध नग्न अवस्थेत बसून होती. त्याला कसे पेटवायचे या विचारात ती दंग होती. तिच्या योनिची आग तिला शांत बसू देत नव्हती. तिने जास्त वेळ विचार करण्यात न दवडता ती लगेच उठून उभी राहिली व आपल्या साडी फेडायला लागली. त्याला पुन्हा पुढच्या राउंडला...

भरजरी भाग : १५

आता तिच्या पावलांची चुंबन घेत तिच्या पायाच्या अंगठ्याला आपल्या तोंडात घेऊन चोखू लागला. सायलीला खरोखरच आता सगळे असह्य होत होते. तो तिचे पाय चुंबत वर वर सरकत तिच्या गोऱ्यापान मांड्यांना चाटू लागला. प्रणयाच्या आणि संभोगाच्या शास्त्रात प्रशांत निपुण होता. त्याला...

भरजरी भाग : १७

दुसर्‍या दिवशीच प्रशांतला ऑफिसच्या कामासाठी तीन चार दिवस मुंबईला जावे लागले. प्रशांतला सायलीला सोडून जायला जीवावर आले होते, पण कामही तितकेच महत्त्वाचे असल्याने तो जरा नाराजीनेच मुंबईला गेला. तीन चार दिवसाच्या त्याच्या टूरमध्ये काम लांबल्याने आणखी एक दिवसाची भर पडली...

भरजरी भाग : १८

पंधरा वीस मिनिटांनी प्रशांत व अभी परत आले. त्यानंतर सायलीने अभीला आपल्या जवळ घेऊन त्याला काहीतरी समजावले. पण या प्रसंगा नंतर सायली मात्र खूप घाबरली होती व त्यामुळे तिला जाम टेंशन आले होते. तिची अवस्था इकडे आड आणि तिकडे विहिर अशी झाली होती. तिला आपल्या लाडक्या जिजूला...

भरजरी भाग : १९

तो तिला आणखी काही न बोलता आपल्या रूममध्ये येऊन बेडवर आडवा झाला. त्याने एक नजर आपल्या बाजूला झोपलेल्या अश्विनीवर टकली. ती शांतपणे झोपली होती. पण त्याच्या मनात मात्र विचारांचे काहूर माजले होते की सायली आज अशी का वागली? तिकडे तो बाहेर पडताच सायलीने इतका वेळ धरून ठेवलेला...

भरजरी भाग : २०

"अहो साठे वाहिनी अश्विनीची आज डॉक्टरकडे अपॉईटमेंट म्हणून ती गेली आहे आणि अभीला शाळेतून आणायलापण तीच जाणार आहे डॉक्टरकडून परत येताना." सायलीने साठे वाहिनीला सांगितले. इतक्यात प्रशांतने विषयांतर करत सायलीला विचारले, "सायली तुला लागलं नाही ना फार?" "नाही फार नाही, पण."...

भरजरी भाग : २१

प्रशांत तिला फ्लॅशबॅकमध्ये घेऊ गेला होता आणि खरोखरच सायलीच्या नजरे समोरून ते सगळे प्रसंग एखाद्या चित्रपटातील फ्लॅशबॅकप्रमाणे उभे राहले होते. "जिजू तुझ्यावर असा प्रसंग आला असता म्हणजे तुला कळलं असतं माझी किती वाईट अवस्था झाली होती ते!" सायलीच्या चेहऱ्यावर थोडा लाजेचा...

भरजरी भाग : २२

काही वेळ त्यांच्या जिभा एकमेकांशी झुंजत होत्या. त्यांचे ओठ आलटून पालटून एकमेकांवर चुंबनाची बरसात करत होते. त्या दोघांनी एकमेकांना अगदी घट्ट मिठी मारली असल्यामुळे तिच्या छातीवरील गोरी गुबगुबीत कबुतरांची जोडी त्याच्या छातीत दाबली गेली होती व त्यावरील टपोरी बोंडे...

भरजरी भाग : २३

त्यांच्या प्रेमळ वार्तालापात, एकमेकांचे रूसवे फुगवे काढण्यात साधारण अर्धा पाऊण तास निघून गेला होता. त्याच्या लक्षात आले की आपल्याकडे फक्त तास दीड तासच वेळ शिल्लक आहे व या वेळेतच त्याला आपला कार्यभाग उरकायला लागणार होता. मगाशी पोटापर्यंत खाली सरकवलेला गाऊन त्याने...

भरजरी भाग : २४

प्रशांत बाहेर गेल्याने पाच सात मिनिटांचा पडलेला खंडही सायलीला आता सहन होत नव्हता. ती बेडवर डोळे मिटून पडली होती. आपल्या एका हाताने आपले आपले स्तन चोळत होती व दुसर्‍या हाताने आपली योनी चोळत होती. मध्येच आपली बोटं आपल्या योनित सारून मागे पुढे करत होती व तोंडाने सुस्कारे...

भरजरी भाग : २५

शेवटी प्रशांतने थकून आपली जीभ बाहेर काढली. पण आता त्याची तीन बोटं अजूनही तेच काम करत होती. सायलीची योनी अजूनही पाझरत होती. त्याचे ओघळ तिच्या चीरेवरून खाली ढुंगणावरून बेडशीट पर्यंत पोचले होते. आता तो वर उठला व तिचा एक हात आपल्या धरून आपला लंड तिच्या हातात दिला. तिच्या...

भरजरी भाग : २६

काही क्षण असेच निघून गेले होते. आता प्रशांत तिच्या अंगावरून बाजूला होऊन झोपला व तिला तसेच आपल्या अंगावर ओढून घेतले. त्याचा लंड अजूनही तसाच तिच्या पुच्चीत मलूल पडून राहला होता. सायली आता त्याच्या कमरेवर बसली होती. तिचे भरगच्च स्तन झाडाला लगडलेल्या आंब्यासारखे भासत...

भरजरी भाग : २७

आता सायलीच्या लक्षात आले होते त्याला कसला खाऊ म्हणायचा आहे, त्यावर लाजतच ती म्हणाली, "अच्छा तो खाऊ होय? मगाशी काय तो फक्त मा‍झ्या छकुलीशी खेळला आणि खाऊ तर त्याने सगळा त्या फुग्यात भरला ना!" "ठीक आहे मग त्याला प्रेमाने तुझ्या तोंडात घेऊन त्याला सांग तुला त्याचा खाऊ...

भरजरी भाग : २८

बाथरूममध्ये पोचल्यावर त्याने तिला खाली सोडले व लगेच शॉवर चालू केला. शॉवरच्या गरम पाणी अंगावर पडताच सायली आणि प्रशांतच्या शरीरातील थकवा, मरगळ, आळस दूर झाला व ते दोघेही पुन्हा एकदम फ्रेश आणि तरतरीत झाले. सायलीला आता आटपायची घाई झाली होती म्हणून तिने साबण हातात घेऊन...

भरजरी भाग : २९

बाथरूममधला शॉवर अजूनही त्यांच्या अंगावर संतत धार ओतत होता, जणू तोही त्यांच्यातील प्रेम बघून तृप्त झाला होता. त्यांचा प्रणय पुन्हा रंगात चालला होता. सायली आता स्वत: पुढाकार घेत होती. ती आपल्या ओठांनी त्याच्या अंगावर चुंबनांची बरसात करायला लागली. प्रशांतने लगेचच तिला...

भरजरी भाग : ३०

त्याचे बोलणे ऐकल्यावर सायलीच्या छातीत एकदम धस्स झाले, तिला काहीच कळेनासे झाले की प्रशांत असे का म्हणाला. "आता काय झाल जिजू, माझी इकडे अडचण होते की त्रास होतो?" सायली घाबरून म्हणाली. "मग काय, सारखी सकाळ संध्याकाळ खारी बिस्कीटं खात असते आणि मला सारखी आणायला लावते."...

भरजरी भाग : ३१

सायली बोलताना रडवेली झाली होती. तिच्या बोलण्यात तथ्य होते. प्रशांत तिच्या बरोबर त्यांना समजावायला जाणार होता आणि त्याला तशी खात्री होती की आपण त्यांना समजावण्यात यशस्वी होऊ पण तरी सुद्धा तिच्या बोलण्यातली भेदकता त्याच्या लक्षात येऊ लागली होती. कदाचित हो? कदाचित नाही?...

भरजरी भाग : ३२

सायलीचे एक भरभरून चुंबन घेऊन प्रशांत आपल्या बेडरूममध्ये आला. अश्विनी व अभी शांतपणे झोपले होते. तो चुपचाप येऊन अश्विनीच्या बाजूला झोपला. बराच वेळ तो सायलीचा विचार करत बसला होता, सायली अजूनही अल्लड होती, तिला जपणे फार आवश्यक होते, विचार करता करता त्याचा डोळा कधी लागला...

भरजरी भाग : ३३

काही वेळाने ते पुन्हा त्याच हॉटेलला येऊन थांबले. या हॉटेलशी त्याच्या खास भावना जोडल्या गेल्या होत्या. याच हॉटेलमध्ये त्यांच्या प्रेमाची पहिली गाठ बांधली गेली होती. आजपण त्याने तिला आईसक्रीम खाऊ घातले पण जास्त वेळ न थांबता ते पुढच्या प्रवासाला लागले. साधारण बारा साडे...

error: नका ना दाजी असं छळू!!