भरजरी भाग : २२

काही वेळ त्यांच्या जिभा एकमेकांशी झुंजत होत्या. त्यांचे ओठ आलटून पालटून एकमेकांवर चुंबनाची बरसात करत होते. त्या दोघांनी एकमेकांना अगदी घट्ट मिठी मारली असल्यामुळे तिच्या छातीवरील गोरी गुबगुबीत कबुतरांची जोडी त्याच्या छातीत दाबली गेली होती व त्यावरील टपोरी बोंडे त्याच्या छातीवर गुदगुल्या करत होती.

पण त्यामुळे इकडे त्याचा लंड आता बाळसं धरायला लागला होता. चंद्राच्या कोरीप्रमाणे तो कलेकलेने वाढत त्याच्या हाफ पॅन्टमधे उभा राहून चुळबुळ करायला लागला होता आणि त्याचा इफेक्ट आता तिला तिच्या मांड्यांवर जाणवू लागला होता.

प्रशांतने आता आपली मिठी सैल करत तिला आपल्या अंगावरून तिला बाजूला सरकवले आणि आपला मोर्चा पुन्हा तिच्या स्तनांकडे वळवला. तिच्या गोऱ्यापान स्तनांवरील गुलाबी निप्पल्स व्हेनिला आईसक्रीमवरील चेरीसारखी उठून दिसत होती आणि त्यांचा ताठरपणा क्षणा क्षणाला वाढत होता.

प्रशांत तिच्या गुबगुबीत स्तनांना आपल्या हातांनी पिळू लागला, तसे सायलीच्या तोंडातून हुंकार निघू लागले. सायलीच्या भरगच्च स्तनांवर प्रशांत फिदा झाला होता आणि त्याचा तो वीक पॉइंट होता. सायलीच्या तोंडातून निघणारे सुस्कारे त्याला तिचे स्तन दाबायला आणखिन उत्तेजित करत होते. मध्येच त्याने तिच्या स्तनावरील निप्पल्स आपल्या बोटांनी कुस्करताच सायलीच्या शरीरात आगडोंब उसळत असे.

तिच्या हातांचा त्याच्या पाठीवर फिरण्याचा वेग आता वाढला होता. प्रशांतही बरेच दिवस शरीर सुखाला वंचित असल्यामुळे त्याच्या लंड फ्रेश होता आणि त्याची बाहेर पडण्याची तडफड वाढली होती. त्याची चुळबुळ सायलीला तिच्या मांड्यांवर वाढणाऱ्या दाबाने जाणवू लागली होती.

तो आपला एक हात तिच्या गाऊनवरून तिच्या पोटावरून फिरवू लागला व तो फिरवत तसाच खाली नेला व तिच्या मांड्यांवरून फिरवू लागला आणि तिची अधीरता आणखिनच वाढवू लागला. मध्येच त्याने आपला हात तिच्या इवल्याश्या निकरवर आणून तिच्या योनिवरून फिरवू लागला. त्यामुळे तिचे अंगप्रत्यंग रोमांचित व्हायला लागले होते.

सायलीनेही आज मनाशी निश्चय केला होता की आपणही आज मागे रहायचे नाही. आपण प्रशांतकडून भरभरून सुख घ्यायचे व त्यालाही भरभरून सुख द्यायचे. अश्विनी ताईनेही त्याला दिले नसेल असे सुख त्याला द्यायचे.

“जिजू आता तू काय घासतोयस मा‍झ्या मांड्यांवर?” सायली लाजत त्याला म्हणाली.

तिच्या या अनपेक्षित प्रश्नाने प्रशांत तिच्याकडे बघतच राहला. त्यावर सायली त्याला म्हणाली.

“त्या दिवशी तू नाही का बाईकवरून येताना मला नुसतं हैराण करून सोडलं होतंस, ‘सायली तू मला काय टोचतेस, ते मला दाखव’ असं म्हणून. आता मा‍झ्या मांड्यांवर तू काय घासतोयस दाखव बरं!”

तिच्या या बोलण्यावर प्रशांत एकदम आश्चर्यचकित झाला व तिला म्हणाला,

“धन्य आहे सायली तुझ्या पुढे! काल रात्री मी जेव्हा तुझ्या बेडरूममध्ये आलो होतो, तेव्हा तर काही बोलायलाही तयार नव्हतीस आणि ना काही ऐकून घ्यायला. मला रूमच्या बाहेर हाकलून दिलसं जसं काही तू मला ओळखतच नाहीस? काल रात्री मी इतक्या मिनत वाऱ्या केल्या, तुला समजवायचा प्रयत्न केला तेव्हा कुठे गेलं होतं हे शहाणपण?”

“जिजू मला माफ कर ना रे, प्लीज. आता तू काय सांगशील तेच ऐकेन मी. आज तू काही केलंस तरी मी तुला काहीही बोलणार नाही! खरंच तुझी शप्पथ घेते हवी तर, पण माझ्यावर रागवू नकोस ना रे प्लीज.”

“अगं वेडे, अश्याप्रकारे माफी मागितल्या नंतर कोणीही माफ करेल तुला. पण तुला कोणी सांगितलं की मी रागवलो होतो?” प्रशांत तिची टप्पोरी बोंडे कुस्करत म्हणाला.

“आज सकाळीपण तू माझ्याशी नीट बोलला नाहीस तेव्हा मला वाटले की तू माझ्यावर खूप रागवला आहेस. मा‍झ्या मनात तुला साथ देण्याची खूप इच्छा होती पण काल संध्याकाळच्या प्रसंगाने मी खूप घाबरले होते. मला भीती वाटत होती की अभी चुकून उठला आणि त्याने पुन्हा आपल्याला एकत्र बघितलं तर?” सायलीला त्याला दुखावल्याचा खूप पश्चात्ताप होत होता.

“पण मी होतो ना, माझ्यावर तरी विश्वास ठेवायचा होतास.” प्रशांत म्हणाला.

“असं का म्हणतोस तू जिजू, तुझ्यावर विश्वास आहे म्हणूनच मी आज तुझ्या बरोबर तुला अशी साथ देतेय ना?” सायलीच्या या बोलण्यावर त्याच्याकडे काही उत्तरच नव्हते.

“म्हणजे मला तसं म्हणायचं नव्हते, पण मीपण होतो ना, काही झालंच असतं तर बघून घेतलं असतं काय करायचं ते.” प्रशांत उत्तरला.

“खरं तर मला अभीची भीती वाटत होती की तो ताईला काही सांगेल का याची आणि समजा तिला कळलं असतं तर ताईपण मलाच बोलली असती. तुम्हाला ती काय बोलणार कारण तुम्ही पती आहात ना तिचे? सगळा दोष तिने मलाच दिला असता.”

थोडासा पॉज घेत सायली पुढे बोलायला लागली, “पण नंतर मला तुमच्याशी असं वागल्याबद्दल खूप वाईट वाटलं त्यामुळे रात्रभर माझ्या डोळ्याला डोळा लागला नाही.”

“पण खरच जिजू तूपण मला खूप आवडतोस.” तिचा कंठ दाटून आला होता. “आय लव्ह यु जिजू!!”

तिचे डोळे भरून आले. तिने आपला चेहरा आपल्या हातांनी झाकून घेतला व ती हुंदके देऊ लागली.

तिच्या या उत्तराने त्याचे समाधान झालेले दिसत होते. त्याने तिला आपल्या जवळ ओढून घेतले व त्याच्या मनात सहज विचार आला, ‘किती भोळी आहे ही मुलगी? हीचं मन किती हळवं आहे. तिच्या मनात जराही पाप नाही किंवा किंतु नाही.’

विचार करता करता त्याला त्याचीही चूक कळली. त्याने आपल्या हातांनी तिचे चेहर्‍यावरील हात बाजूला केले. तिच्या डोळ्यातून ओघळणारे अश्रु त्याला दिसले. त्याच्या नकळतच त्याचे ओठ तिच्या डोळ्यावर आले आणि तिच्या डोळ्यातून ओघळणारे अश्रु आपल्या जिभेने टिपून घेतले.

“अगं वेडे, अशी का रडतेस? तुझे हे मौल्यवान अश्रु असे सांडून फुकट घालवू नकोस, त्यांना सांभाळून ठेव. अग काल माझंपण चुकलंच बघ मीपण अशी घाई करायला नको होती. पण काय करणार तुझ्यासारखा अग्नित कुंभ जवळ भरलेला असताना व इतक्या दिवसांचा उपास असल्यामुळे मलाही राहवलं नाही. खरंच त्या वेळेला मी फक्त माझाच विचार केला. मी तुझा विचारच केला नाही. सायली तूच मला माफ कर.”

त्याने आपली मिठी आणखिन घट्ट केली. तिला घट्ट मिठीत आवळल्याने आता त्याचा कडक झालेला लंड तिच्या दोन मांड्यांच्या मध्ये तिच्या योनी भागावर दाब देऊ लागला होता. सायलीलाही ते जाणवलं होतं. त्याच्या वाक्याने रिलॅक्स झाली होती व तिला प्रशांतबद्दल आणखिनच आपलेपणा वाढला होता.

सायली आता पुन्हा त्याने मिठीत आवळल्याने पुन्हा गरम व्हायला लागली होती व तिला आता त्याची थट्टा करायची लहर तिला आली, तशी सायली हसतच त्याला म्हणाली,

“जिजू तुझी माफी मागायची पद्धत मला खूप आवडली.”

“काय केले मी आता?”

“मग आता तुम्ही पुन्हा काय रगडताय मा‍झ्या इवल्याशा छकुलीवर?”

एव्हाना त्याच्याही लक्षात आले की त्याचा लंड आता कडक होऊन तिच्या योनिवर घासतोय ते.

“अगं माझा सोन्या आता तुझ्या छकुली बरोबर खेळायचं आहे असे म्हणतोय. मग काय खेळू द्यायचं ना त्यांना आता?”

“इश्श्य!! हे काय विचारणं झाले? तुमच्या सोन्याला मी कशी नाही म्हणेन? पण मा‍झ्या छकुलीला त्रास तर नाही ना देणार तुमचा सोन्या?”

“अजिबात नाही! खूप समजूतदार आहे तो. थांब दाखवतोच तुला आता तो कसा दिसतो ते. नाही तरी तुला त्याला बघायची खूप घाई झालेली दिसते.”

मगाचचा गंभीरपणा आता त्यांच्या या संवादाने कमी झाला होता व दोघेही आता हसत खेळत एकमेकांना खुश करायला लागले होते.

“इश्श्य!! जिजू मी कुठे म्हटली रे तसं?”

सायली आता त्याच्या दर्शनासाठी अधीर झाली होती, पण त्याच्या समोर जरा लाजत होती.

“तसं म्हणायला कशाला पाहिजे, तुझ्या बोलण्यातूनच जाणवतंय ते. पण तुझी छकुलीपण अजून लपून बसली आहे तिलापण दाखव ना माझा सोन्या कसा दिसतो ते.”

त्याने आपल्या हाफ पॅन्टची चेन ओढली व त्याच्या लंडाला फडफडण्यासाठी मुक्त केले. तो पॅन्टच्या बाहेर येताच काटकोनात उभा राहून तिला सलाम करू लागला. त्याने तिचा हात आपल्या हातात घेत त्याच्या कडक झालेल्या सोन्यावर ठेवला व तिला म्हणाला,

“हा घे! विचारून बघ त्याला येतो का तुझ्या छकुलीशी खेळायला ते?”

तशी सायली लाजून चक्का चुर झाली व आपला हात मागे खेचला पण आपली नजर एक टक त्याच्यावर स्थिरावून होती. आज पहिल्यांदाच ती त्याच्या सोन्याचे दर्शन करत होती. तिच्या चेहर्‍यावर भीती आणि लाजेचा अनोखा संगम झाला होता. आज तिचा लाडका जिजू तिला त्याचा खाऊ देणार होता त्याची अधीरता आणि हुरहुर तिच्या मनात होती.

प्रशांतने तिच्या नजरेतले भाव ओळखले व तिला म्हणाला,

“सायली घाबरू नकोस मी आहे ना, तुला काहीही त्रास होणार नाही. पण त्यासाठी तुला तुझ्या हातांनी त्याला प्रेमाने कुरवाळावे लागेल. बघ आता शेवटी सगळे तुझ्या हातात आहे.”

तो तिला त्याचा लंड हातात घेण्यासाठी समजावत होता. तिची भीती आता थोडी कमी होत चालली होती पण लाज अजूनही जात नव्हती. पण ती सहाजिकच होती. कोणतीही स्त्री अगदी पहिल्या वेळेला थोडीफार तर लाजणारच.

“अगं सायली असे काय करतेस तो बघ तुझी आतुरतेने वाट बघतोय. त्याला प्रेमाने घे ना आपल्या जवळ.”

प्रशांतने पुन्हा तिचा हात आपल्या हातात घेऊन त्याच्यावर दाबून धरला. सायलीही आता थोडी धीट झाली होती व आपला हात थोडा संकोचून का होईना पण त्याच्यावर फिरवू लागली. त्यामुळे प्रशांतच्या अंगात लहरी उमटू लागल्या. सायलीने त्यावरील आपली पकड आणखी मजबूत करत आपला हात त्यावरून फिरवत त्याला म्हणाली,

“कित्ती छान आणि मोठ्ठा आहे रे जिजू तुझा सोन्या, अगदी उसाच्या दांड्यासारखा! पण मा‍झ्या इवल्याशा छकुलीशी नीट खेळेल ना तो? तिला त्रास तर देणार नाही ना तो? नाही तर माझी इवलीशी छकुली रडत बसेल!”

आपल्या मनातील भीती तिने आड वाटेने व्यक्त केली. तिला काय म्हणायचे आहे, हे तिने असे आड वाटेने सुचवले होते की प्रशांतच्या ते लगेच लक्षात आले होते. मनातून तो तिच्या चतुराईचे कौतुक करत होता कारण तिच्या मनातली भीती तिने न लाजता इतक्या सोप्या शब्दात त्याच्याकडे व्यक्त केली होती.

इकडे सायली आता बरीच धीट झाली होती व त्याच्या सोन्यावर आपला हाताने हस्तकला करत होती. आज जरी पहिल्यांदाच तिने लंड आपल्या हातात धरला होता तरी सुध्दा सराईत सारखा तिचा हात त्याच्यावरून फिरत होता.

तिच्या अश्या कुरवाळल्याने त्याचा लंड क्षणा क्षणाला चंद्राच्या कलेसारखा आणखिनच कडक, लांब व जाडजूड झाला होता. हळूहळू तो तिच्या एका हातात मावेनासा झाला होता. ती त्याच्याशी रूळली हे बघून प्रशांतने आपला मोर्चा परत तिच्या कडे वळवला. तो तिच्या ओठांचे भरभरून चुंबन घेऊ लागला होता व पुन्हा एकदा तिच्या स्तनांवर आपले हात ठेवून त्यांना दाबू लागला.

भरजरी

“सायलीला निरोप पाठविलास ना काल?” अश्विनीने अंथरुणावर पडल्या पडल्या प्रशांतला विचारले. “एकदा सांगितलंय ना पाठविला म्हणून!” अंगात शर्ट घालताना प्रशांत वैतागाने म्हणाला. “तुम्हाला बायकोची मुळीच काळजी नाही.” एवढे बोलण्याने तिला धाप लागली. तिच्या निस्तेज चेहर्‍याकडे बघत तो...

भरजरी भाग : २

आज प्रशांत काही वेगळ्याच मूडमध्ये होता व आपणाहून चालून आलेली संधी आज तरी तो सोडणार नव्हता. एवढ्यात सायली त्याला म्हणाली, “भावजी सोडा ना, आजूबाजूचे लोक बघतील ना आणि मी पूर्ण भिजलेली आहे, माझ्यामुळे तुम्हीपण भिजाल आणि मग वर मलाच दोष द्याल.” त्यावर प्रशांतने आपली मिठी...

भरजरी भाग : ३

सायलीने घाई घाईत गाऊन जसा मिळेल त्या स्थितीत खाली कमरेभोवती गुंडाळाला पण त्यामुळे तिचे हापूस आंब्यासारखे टणक स्तन उघडे पडले होते आणि तिच्या घाबरण्यामुळे वरखाली होत होते. तिने आपले दोन्ही हात छातीवर आणले व आपली छाती आपल्या हातांनी झाकून घ्यायचा प्रयत्न करत त्याच्याकडे...

भरजरी भाग : ४

सायली इतका वेळ चालू असलेल्या संवादामुळे आता खरे तर रंगात यायला लागली होती. तिच्या अंगात एक वेगळीच शिरशिरी यायला लागली होती. तिच्या योनिमध्ये पण आता ओलसरपणा तिला जाणवायला लागला होता. त्याच्या थोड्याश्या खोडकर व चावट बोलण्याचा हा परिणाम तिला जाणवायला लागला होता....

भरजरी भाग : ५

प्रशांतच्या तोंडातून तिच्या स्तनांच्या आकाराबद्दल ऐकून तिच्या चेहर्‍यावर लाली चढली. तिने लाजून आपला चेहरा आपल्या हातांनी झाकून घेतला व मान खाली घालून बसली आणि मुसमुसून रडायला लागली. त्याला आधी वाटले की तिने लाजून चेहर्‍यावर हात घेतला आहे, म्हणून तो तिला म्हणाला, "आता...

भरजरी भाग : ६

सायली अजूनही त्याच्या खांद्यावर डोके ठेवून शांतपणे बसली होती, तिच्या मनात विचारांचे वादळ सुरू होते. आज सकाळी प्रशांत तिला भेटल्यापासून घडलेला सर्व प्रकार तिच्या डोळ्यांसमोरून सरकत होता. तिच्या आयुष्यातील त्या भयानक प्रसंगानंतर आज प्रथमच ती कुठल्या पुरूषाबरोबर अशी...

भरजरी भाग : ७

सायलीचे ओठ प्रशांतच्या ओठांवर त्याच्या चेहर्‍यावर चुंबनाची बरसात करत होते तर त्याचे हात तिच्या भरगच्च स्तनांवरून फिरत होते, त्यांना कुस्करत होते. इकडे सायली सुस्कारे सोडत होती, ते त्याच्या चुंबनाच्या लाटेत लुप्त होत होते. समोर टेबलवर तिला आईसक्रीम दिसत होते पण...

भरजरी भाग : ८

आता सायली तिच्या लाडक्या जिजूला एकेरीत संबोधू लागली होती, त्याला ती अरे-तुरे करू लागली होती. इकडे प्रशांतची अवस्थाही काही वेगळी नव्हती. त्यालाही तिच्यासाठी काय करू नी काय नको, असे झाले होते. एखाद्याच्या हाती सोन्याची खाण लागली तर त्याची जी अवस्था होईल, अगदी तशीच...

भरजरी भाग : ९

सायलीने आता आपली बॅग उघडली व त्यामधून आपला गाऊन व आपला टॉवेल काढून घेतला व ती बेडरूमच्या अटॅच्ड बाथरूमकडे जायला वळली. इतका वेळ प्रशांत शांत बसून होता व आता सायलीलाही राहून राहून त्याच्या या गोष्टीचे आश्चर्य वाटत होते. सायली बाथरूममध्ये गेली तिने आपल्या हातातील गाऊन व...

भरजरी भाग : १०

आज बऱ्याच दिवसानंतर त्यांच्या किचनला बाईचा हात लागत होता. इतके दिवस बिचाऱ्या प्रशांतलाच सगळी काम करायला लागत होती, म्हणजे सकाळी उठून दूध घेण्यापासून, घरात जेवण करण्यापासून ते अश्विनीचे औषध पाणी करणे, अभीला शाळेत नेऊन पोचवणे व परत आणणे आणि इतकं सगळे करून स्वत:चे ऑफिस...

भरजरी भाग : ११

सायली आज एखाद्या साउथ इंडियन पिक्चर मधल्या सुंदर हिरॉईन सारखी दिसत होती तिला बघताच प्रशांत एकदम घायाळ होऊ तिच्या मोहक शरीराकडे एकटक नजरेने नुसताच पहात होता. तिने त्याच्या नजरे समोरून चुटकी वाजवून त्याला सावध केले. "प्रशांत अरे असे काय आज पहिल्यांदा बघितल्या सारखे करत...

भरजरी भाग : १२

आता वेटर त्यांच्यासाठी वेलकम ड्रिंक्स आणि ब्रेकफास्ट घेऊन आला होता. त्याला त्या वेटरचा कंटाळा आला होता. त्याने ते ड्रिंक्स आणि ब्रेकफास्ट ठेवून घेतले व वेटरला टीप देऊन त्याला रवाना केले. वेटरला कटवताच त्याने बाहेरच्या दारावर ‘डु नॉट डिस्टर्ब’ ची पाटी लटकवली आणि दार...

भरजरी भाग : १३

सायली त्याचा जाडजूड लंड आपल्या हातात घेण्याचा प्रयत्न करू लागली. पण इतका जाडजूड लंड तिच्या नाजुक हातात पूर्ण मावतही नव्हता. त्यामुळे तिने सरळ आपले तोंड उघडले व त्याच्या सोन्याला आपल्या तोंडात रहायला जागा करून दिली. आता तिने आपल्या तोंडात आलेल्या पाहुण्याचा आपल्या...

भरजरी भाग : १४

सायली त्याच्या बाजूला सोफ्यावर अर्ध नग्न अवस्थेत बसून होती. त्याला कसे पेटवायचे या विचारात ती दंग होती. तिच्या योनिची आग तिला शांत बसू देत नव्हती. तिने जास्त वेळ विचार करण्यात न दवडता ती लगेच उठून उभी राहिली व आपल्या साडी फेडायला लागली. त्याला पुन्हा पुढच्या राउंडला...

भरजरी भाग : १५

आता तिच्या पावलांची चुंबन घेत तिच्या पायाच्या अंगठ्याला आपल्या तोंडात घेऊन चोखू लागला. सायलीला खरोखरच आता सगळे असह्य होत होते. तो तिचे पाय चुंबत वर वर सरकत तिच्या गोऱ्यापान मांड्यांना चाटू लागला. प्रणयाच्या आणि संभोगाच्या शास्त्रात प्रशांत निपुण होता. त्याला...

भरजरी भाग : १६

त्या दोघांना बाहेरपर्यंत निरोप देऊन आल्यावर सायली पुढच्या कामाला लागली. एखाद्या घराला आठ पंधरा दिवसात कुठल्याही बाईचा हात जर लागला नसेल तर घरात पसारा व्हायला वेळ लागत नाही. काहीशी अशीच अवस्था त्यांच्या घराची झाली होती. सगळे घर आवरता आवरता चार कधी वाजले हे सायलीला...

भरजरी भाग : १७

दुसर्‍या दिवशीच प्रशांतला ऑफिसच्या कामासाठी तीन चार दिवस मुंबईला जावे लागले. प्रशांतला सायलीला सोडून जायला जीवावर आले होते, पण कामही तितकेच महत्त्वाचे असल्याने तो जरा नाराजीनेच मुंबईला गेला. तीन चार दिवसाच्या त्याच्या टूरमध्ये काम लांबल्याने आणखी एक दिवसाची भर पडली...

भरजरी भाग : १८

पंधरा वीस मिनिटांनी प्रशांत व अभी परत आले. त्यानंतर सायलीने अभीला आपल्या जवळ घेऊन त्याला काहीतरी समजावले. पण या प्रसंगा नंतर सायली मात्र खूप घाबरली होती व त्यामुळे तिला जाम टेंशन आले होते. तिची अवस्था इकडे आड आणि तिकडे विहिर अशी झाली होती. तिला आपल्या लाडक्या जिजूला...

भरजरी भाग : १९

तो तिला आणखी काही न बोलता आपल्या रूममध्ये येऊन बेडवर आडवा झाला. त्याने एक नजर आपल्या बाजूला झोपलेल्या अश्विनीवर टकली. ती शांतपणे झोपली होती. पण त्याच्या मनात मात्र विचारांचे काहूर माजले होते की सायली आज अशी का वागली? तिकडे तो बाहेर पडताच सायलीने इतका वेळ धरून ठेवलेला...

भरजरी भाग : २०

"अहो साठे वाहिनी अश्विनीची आज डॉक्टरकडे अपॉईटमेंट म्हणून ती गेली आहे आणि अभीला शाळेतून आणायलापण तीच जाणार आहे डॉक्टरकडून परत येताना." सायलीने साठे वाहिनीला सांगितले. इतक्यात प्रशांतने विषयांतर करत सायलीला विचारले, "सायली तुला लागलं नाही ना फार?" "नाही फार नाही, पण."...

भरजरी भाग : २१

प्रशांत तिला फ्लॅशबॅकमध्ये घेऊ गेला होता आणि खरोखरच सायलीच्या नजरे समोरून ते सगळे प्रसंग एखाद्या चित्रपटातील फ्लॅशबॅकप्रमाणे उभे राहले होते. "जिजू तुझ्यावर असा प्रसंग आला असता म्हणजे तुला कळलं असतं माझी किती वाईट अवस्था झाली होती ते!" सायलीच्या चेहऱ्यावर थोडा लाजेचा...

भरजरी भाग : २३

त्यांच्या प्रेमळ वार्तालापात, एकमेकांचे रूसवे फुगवे काढण्यात साधारण अर्धा पाऊण तास निघून गेला होता. त्याच्या लक्षात आले की आपल्याकडे फक्त तास दीड तासच वेळ शिल्लक आहे व या वेळेतच त्याला आपला कार्यभाग उरकायला लागणार होता. मगाशी पोटापर्यंत खाली सरकवलेला गाऊन त्याने...

भरजरी भाग : २४

प्रशांत बाहेर गेल्याने पाच सात मिनिटांचा पडलेला खंडही सायलीला आता सहन होत नव्हता. ती बेडवर डोळे मिटून पडली होती. आपल्या एका हाताने आपले आपले स्तन चोळत होती व दुसर्‍या हाताने आपली योनी चोळत होती. मध्येच आपली बोटं आपल्या योनित सारून मागे पुढे करत होती व तोंडाने सुस्कारे...

भरजरी भाग : २५

शेवटी प्रशांतने थकून आपली जीभ बाहेर काढली. पण आता त्याची तीन बोटं अजूनही तेच काम करत होती. सायलीची योनी अजूनही पाझरत होती. त्याचे ओघळ तिच्या चीरेवरून खाली ढुंगणावरून बेडशीट पर्यंत पोचले होते. आता तो वर उठला व तिचा एक हात आपल्या धरून आपला लंड तिच्या हातात दिला. तिच्या...

भरजरी भाग : २६

काही क्षण असेच निघून गेले होते. आता प्रशांत तिच्या अंगावरून बाजूला होऊन झोपला व तिला तसेच आपल्या अंगावर ओढून घेतले. त्याचा लंड अजूनही तसाच तिच्या पुच्चीत मलूल पडून राहला होता. सायली आता त्याच्या कमरेवर बसली होती. तिचे भरगच्च स्तन झाडाला लगडलेल्या आंब्यासारखे भासत...

भरजरी भाग : २७

आता सायलीच्या लक्षात आले होते त्याला कसला खाऊ म्हणायचा आहे, त्यावर लाजतच ती म्हणाली, "अच्छा तो खाऊ होय? मगाशी काय तो फक्त मा‍झ्या छकुलीशी खेळला आणि खाऊ तर त्याने सगळा त्या फुग्यात भरला ना!" "ठीक आहे मग त्याला प्रेमाने तुझ्या तोंडात घेऊन त्याला सांग तुला त्याचा खाऊ...

भरजरी भाग : २८

बाथरूममध्ये पोचल्यावर त्याने तिला खाली सोडले व लगेच शॉवर चालू केला. शॉवरच्या गरम पाणी अंगावर पडताच सायली आणि प्रशांतच्या शरीरातील थकवा, मरगळ, आळस दूर झाला व ते दोघेही पुन्हा एकदम फ्रेश आणि तरतरीत झाले. सायलीला आता आटपायची घाई झाली होती म्हणून तिने साबण हातात घेऊन...

भरजरी भाग : २९

बाथरूममधला शॉवर अजूनही त्यांच्या अंगावर संतत धार ओतत होता, जणू तोही त्यांच्यातील प्रेम बघून तृप्त झाला होता. त्यांचा प्रणय पुन्हा रंगात चालला होता. सायली आता स्वत: पुढाकार घेत होती. ती आपल्या ओठांनी त्याच्या अंगावर चुंबनांची बरसात करायला लागली. प्रशांतने लगेचच तिला...

भरजरी भाग : ३०

त्याचे बोलणे ऐकल्यावर सायलीच्या छातीत एकदम धस्स झाले, तिला काहीच कळेनासे झाले की प्रशांत असे का म्हणाला. "आता काय झाल जिजू, माझी इकडे अडचण होते की त्रास होतो?" सायली घाबरून म्हणाली. "मग काय, सारखी सकाळ संध्याकाळ खारी बिस्कीटं खात असते आणि मला सारखी आणायला लावते."...

भरजरी भाग : ३१

सायली बोलताना रडवेली झाली होती. तिच्या बोलण्यात तथ्य होते. प्रशांत तिच्या बरोबर त्यांना समजावायला जाणार होता आणि त्याला तशी खात्री होती की आपण त्यांना समजावण्यात यशस्वी होऊ पण तरी सुद्धा तिच्या बोलण्यातली भेदकता त्याच्या लक्षात येऊ लागली होती. कदाचित हो? कदाचित नाही?...

भरजरी भाग : ३२

सायलीचे एक भरभरून चुंबन घेऊन प्रशांत आपल्या बेडरूममध्ये आला. अश्विनी व अभी शांतपणे झोपले होते. तो चुपचाप येऊन अश्विनीच्या बाजूला झोपला. बराच वेळ तो सायलीचा विचार करत बसला होता, सायली अजूनही अल्लड होती, तिला जपणे फार आवश्यक होते, विचार करता करता त्याचा डोळा कधी लागला...

भरजरी भाग : ३३

काही वेळाने ते पुन्हा त्याच हॉटेलला येऊन थांबले. या हॉटेलशी त्याच्या खास भावना जोडल्या गेल्या होत्या. याच हॉटेलमध्ये त्यांच्या प्रेमाची पहिली गाठ बांधली गेली होती. आजपण त्याने तिला आईसक्रीम खाऊ घातले पण जास्त वेळ न थांबता ते पुढच्या प्रवासाला लागले. साधारण बारा साडे...

error: नका ना दाजी असं छळू!!